Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01868 012472 23559339 na godz. na dobę w sumie
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz - ebook/pdf
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0346-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Podatek od czynności cywilnoprawnych jest jedną z najczęstszych należności publiczno-prawnych występujących w tzw. nieprofesjonalnym obrocie cywilnoprawnym. Zbiór czynności opodatkowanych tym podatkiem jest bardzo szeroki. Są to w zdecydowanej większości umowy, m.in.: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności , depozytu nieprawidłowego, spółki i wielu innych. Regulacje podatku od czynności cywilnoprawnych nasuwają więc wiele wątpliwości interpretacyjnych w czynnościach powszechnych, sprawiając trudności zarówno podatnikom, jak i profesjonalistom. Stosowanie podatku od czynności cywilnoprawnych jest uzależnione w głównej mierze od treści innych ustaw, zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

Autorzy, omawiając przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,  korzystali z dorobku orzecznictwa sądów polskich i europejskich, uwzględnili także stanowisko organów podatkowych oraz poglądy doktryny. W celu ułatwienia korzystania z komentarza wprowadzone zostały osobne jednostki redakcyjne prezentujące analizę najbardziej popularnych wątków wzbudzających wątpliwości interpretacyjne.

Publikacja jest adresowana do pracowników organów podatkowych, radców prawnych, notariuszy, sędziów.

Michał Gargul – specjalista do spraw prawa podatkowego  w Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz z siedzibą w Krakowie, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (dział finansowy); autor publikacji naukowych i komentarzy eksperckich; specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków obrotowych oraz podatków dochodowych.

Wiesław Oleś – radca prawny; założyciel i wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Oleś&Rodzynkiewicz, w ramach której opracowuje koncepcje prawne oraz świadczy usługi doradcze przy realizacji wielu transakcji na rynku kapitałowym, m.in. przy transakcjach fuzji i przejęć (M&A), przy transakcjach restrukturyzacji kapitałowej oraz transakcjach z zakresu inwestycji. Specjalizuje się szczególnie w doradztwie prawno-podatkowym dla podmiotów korporacyjnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Podatek od czynności cywilnoprawnych Michał Gargul Wiesław Oleś WYDANIE 1 Warszawa 2013 Redaktor prowadzący: Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne: Hanna Czerniewska Redakcja techniczna: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0346-7 Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e-mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) 13 ROZDZIAŁ 1. Przedmiot opodatkowania (art. 1–2) . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 2. Obowiązek podatkowy (art. 3–5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 ROZDZIAŁ 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku (art. 6–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 ROZDZIAŁ 4. Zwolnienia od podatku (art. 8–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ROZDZIAŁ 5. Zapłata, pobór i zwrot podatku (art. 10–11) . . . . . . . . 236 ROZDZIAŁ 6. Właściwość organów podatkowych (art. 12–13a) . . . . 252 ROZDZIAŁ 7. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 14–16) . . . . . . . . 259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 179 ze zm.) . . . . . 261 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Wybrane orzecznictwo i interpretacje podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . 267 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów k.c. k.m. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 758 ze zm.) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. k.p.c. k.s.h. Legalis LexisNexis Mon.Pod. NSA ord.pod. OSNC OSNP OSP PPH Pr.Sp SN TFUE TSUE u.p.c.c. u.p.t.u. WSA (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030) – system informacji prawnej Wydawnictwa C.H. Beck – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Podatkowy” – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.) – „Orzecznictwo Sądów Polskich” – „Przegląd Prawa Handlowego” – „Prawo Spółek” – Sąd Najwyższy – wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2010 C 83/01) – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynów cywil- noprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) – Wojewódzki Sąd Administracyjny 7 Wstęp WstępWstęp Początków podatku od czynności cywilnoprawnych w Polsce (po- przednio zwany opłatą skarbową) należy szukać pod koniec lat pięć- dziesiątych dwudziestego wieku. W tym okresie Sejm uchwalił ustawę z 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.), w której przedmiot opodatkowania ujęty był bardzo ogólnie. Uiszczenia opłaty skarbowej wymagało ówcześnie złożenie podań i za- łączników do podań wnoszonych do organów władzy i administracji państwowej, nie wyłączając środków odwoławczych i innych środków prawnych, przewidzianych w przepisach o postępowaniu administra- cyjnym lub podatkowym, ponadto opłata wymagana była od zaświad- czeń, wypisów, odpisów, zezwoleń oraz innych pism stwierdzających czynności cywilnoprawne. Do zmiany tej ustawy doszło na początku drugiej połowy lat siedem- dziesiątych dwudziestego wieku, kiedy weszły w życie dwie nowe ustawy. Nowo uchwalone akty prawne dokonały rozdziału – regu- lowanej wcześniej dekretem z 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych materii (tekst jedn. Dz.U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74 ze zm.) – na ustawę z 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i da- rowizn (Dz.U. Nr 45, poz. 228) oraz na ustawę z 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 45, poz. 226). Ustawa o opłacie skar- bowej zawierała dodatkowo przepisy dotyczące nabywania praw ma- jątkowych, którą zawierał poprzednio powołany dekret. Przepisy o opłacie skarbowej zostały znowelizowane ponownie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, po czym dopiero na początku dwudziestego pierwszego wieku 9 Wstęp wprowadzono obowiązującą obecnie ustawę z 9 wrześ nia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zakres ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych został uszczuplony o normy regulujące pobranie opłaty skarbowej. Przesłanką takiego podejścia było (jak uwi- doczniono w uzasadnieniu do projektu ustawy o opłacie skarbowej) to, iż do początku dwudziestego pierwszego wieku opłatą skarbową ob- ciążano dwa rodzaje czynności: urzędowe oraz cywilnoprawne. Fak- tycznie były to dwie różne kategorie danin publicznych występujące pod jednakową nazwą opłaty skarbowej, tj. opłata uiszczana z tytułu czynności urzędowych organów administracji publicznej oraz opłata obciążająca czynności cywilnoprawne wykonywane w sposób nieza- wodowy, będąca de facto podatkiem (zob. projekt ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – druk sejmowy nr 1498, Sejm III ka- dencji, www.biurose.sejm.gov.pl). W pierwszym ujęciu opłata skarbowa miała charakter ekwiwalentny, ponieważ w związku z jej uiszczeniem przez podmiot zobowiązany spełniane jest świadczenie wzajemne ze strony organu administracji publicznej lub innego podmiotu wykonu- jącego czynności z zakresu administracji publicznej. W drugim nato- miast ujęciu opłata (podatek) nie miała charakteru ekwiwalentnego i faktycznie spełniała rolę podatku obciążającego okreś lone czynności cywilnoprawne. Rozdzielenie tej materii w dwóch odrębnych aktach prawnych było więc uzasadnione tym, że opłata i podatek na płasz- czyźnie prawa fi nansowego nie są pojęciami tożsamymi. Nowe unor- mowanie nie ograniczało się przy tym tylko do prostego rozdzielenia problematyki prawnej między dwa akty prawne rangi ustawowej, ale prowadziło także do ustanowienia dwóch odrębnych kategorii danin publicznych, tj. opłaty skarbowej w ścisłym znaczeniu (podobnej do stosowanej w okresie międzywojennym opłaty stemplowej) oraz po- datku od czynności cywilnoprawnych. W ten sposób stan ustawodawstwa obowiązującego w zakresie opłaty skarbowej uległ jakościowej zmianie. Wynikało to z potrzeby dostoso- wania do zasad ustanowionych przepisami Konstytucji RP, a zwłaszcza wymagań okreś lania w ustawie podstawowych elementów konstruk- cyjnych danin publicznych (podmiotów i przedmiotów opodatko- wania, stawek podatkowych, zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz 10 Wstęp kategorii podmiotów zwolnionych od podatków). Materii tej nie mogło już regulować rozporządzenie wykonawcze do ustawy. Obecnie ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych jest oparta głównie na systemie wytycznych Unii Europejskiej, w szczególności na Dyrektywie Rady Nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE 2008 L 46/11). Omawiany podatek jest powszechną daniną w tzw. nieprofesjonalnym obrocie cywilnoprawnym. Zakres tego obrotu pozostaje bardzo sze- roki, obejmując większość czynności prawnych, za pomocą którego dane podmioty mogą kształtować (tworzyć, znosić i zmieniać) wią- żące je stosunki prawne. Ponadto podatek od czynności cywilnoprawnych jest szczególnym po- datkiem, którego zakres obowiązywania zależy w głównej mierze od innych ustaw, w tym głównie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o po- datku od towarów i usług. Wszystkie te argumenty sprawiają, iż regulacje podatku od czynności cywilnoprawnych nasuwają wiele wątpliwości interpretacyjnych w czynnościach powszechnych (jak np. sprzedaż i zamiana nierucho- mości oraz praw z nią związanych, udziałów, akcji, zmian w umowach spółek). Niniejszy komentarz został stworzony w głównej mierze na po- trzeby praktyki w obrębie stosowania ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z czym omówienie kolejnych przepisów zostało przeprowadzone głównie na podstawie orzecznictwa sądów (w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów admini- stracyjnych), a także stanowiska organów podatkowych oraz innych autorów przedmiotu. Liczymy, iż lektura komentarza przyniesie oczekiwane przez czytel- nika odpowiedzi na problemy powstałe w zakresie stosowania ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych. 11 USTAWA z dnia 9 wrześ nia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 101, poz. 649; zm.: Dz.U. z 2010 r. Nr 149, poz. 996, Nr 229, poz. 1496) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania 1 Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1 ZAKRES OPODATKOWANIA Art. 1. 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątko- wych, b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, c) (uchylony), d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez ob- darowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, e) umowy dożywocia, f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłas- ności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, g) (uchylony), h) ustanowienie hipoteki, i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawi- dłowego, oraz odpłatnej służebności, 13 Art. 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych j) umowy depozytu nieprawidłowego, k) umowy spółki; 2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czyn- ności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4; 3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. 2. Przepisy ustawy o: 1) umowie spółki i jej zmianie – stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany; 2) czynnościach cywilnoprawnych – stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania okreś lonych w ust. 1 pkt 2 i 3. 3. W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: 1) przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspól- nika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania; 2) przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakłado- wego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty; 3) przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapi- tału zakładowego; 4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tery- torium państwa niebędącego państwem członkowskim: a) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, b) siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa człon- kowskiego – także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapi- tału zakładowego. 14 M. Gargul, W. Oleś Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1 4. Czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeże- niem ust. 5, jeżeli ich przedmiotem są: 1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej; 2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wyko- nywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: 1) w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki; 2) w przypadku spółki kapitałowej: a) rzeczywisty ośrodek zarządzania albo b) siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarzą- dzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. 6–8 (uchylone). UWAGI WSTĘPNE s. 17 DEFINICJA CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ s. 17 CHARAKTERYSTYKA KATALOGU ZAMKNIĘTEGO CZYNNOŚCI UMOWY NAZWANE I NIENAZWANE A PODATEK OD CZYNNOŚCI OPODATKOWANYCH s. 22 CYWILNOPRAWNYCH s. 23 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W ŚWIETLE DYREKTYWY Z 12 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE PODATKÓW OD GROMADZENIA KAPITAŁU s. 24 OPODATKOWANIE UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY s. 26 OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY ZWIERZĄT s. 27 OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY ENERGII s. 28 OPODATKOWANIE PRZEKAZANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH s. 29 OPODATKOWANIE PRAW MAJĄTKOWYCH s. 31 OPODATKOWANIE PRZENIESIENIA POSIADANIA s. 31 OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA s. 31 OPODATKOWANIE CESJI WIERZYTELNOŚCI s. 33 15 Art. 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych RÓŻNICE W OPODATKOWANIU SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. A SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ I KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ JAKO PAPIERU WARTOŚCIOWEGO s. 35 OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY PRAW I OBOWIĄZKÓW W SPÓŁCE OSOBOWEJ s. 36 OPODATKOWANIE UMORZENIA AUTOMATYCZNEGO ORAZ PRZYMUSOWEGO AKCJI LUB UDZIAŁÓW, A TAKŻE NABYCIE UDZIAŁÓW LUB AKCJI W CELU UMORZENIA s. 37 OPODATKOWANIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI NA PODSTAWIE OPODATKOWANIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI W RAMACH PRAWA OPODATKOWANIE APORTU AKTYWÓW DO SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ LUB ART. 231 K.C. s. 40 ODKUPU s. 42 OSOBOWEJ s. 43 OPODATKOWANIE DATIO IN SOLUTUM s. 43 OPODATKOWANIE PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH s. 44 OPODATKOWANIE UMOWY ZAMIANY s. 45 OPODATKOWANIE UMOWY POŻYCZKI s. 45 ZAKRES TERYTORIALNY USTAWY O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH A UDZIELENIE POŻYCZKI s. 47 OPODATKOWANIE INSTYTUCJI ZBLIŻONYCH DO UMOWY POŻYCZKI s. 49 OPODATKOWANIE CASH POOLING s. 52 OPODATKOWANIE UMOWY KREDYTU s. 53 OPODATKOWANIE UMOWY DAROWIZNY s. 54 OPODATKOWANIE UMOWY DOŻYWOCIA s. 56 OPODATKOWANIE UMOWY Z NASTĘPCĄ GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ UMOWY PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO s. 56 OPODATKOWANIE UMOWNEGO ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI I UMOWNEGO DZIAŁU SPADKU s. 57 OPODATKOWANIE USTANOWIENIA HIPOTEKI s. 58 OPODATKOWANIE UŻYTKOWANIA ORAZ ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI s. 59 OPODATKOWANIE UMOWY UŻYCZENIA s. 61 OPODATKOWANIE UMOWY DEPOZYTU NIEPRAWIDŁOWEGO s. 62 OPODATKOWANIE WPŁATY ZABEZPIECZAJĄCEJ TRANSAKCJE s. 63 OPODATKOWANIE UMOWY SPÓŁKI, AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, STATUTU OPODATKOWANIE ZMIANY UMÓW s. 66 OPODATKOWANIE ORZECZEŃ SĄDÓW, W TYM RÓWNIEŻ POLUBOWNYCH, OPODATKOWANIE ZMIANY UMÓW SPÓŁEK s. 70 OPODATKOWANIE POŻYCZKI UDZIELONEJ SPÓŁCE OSOBOWEJ PRZEZ SPÓŁKI s. 65 ORAZ UGÓD s. 67 WSPÓLNIKA s. 75 OPODATKOWANIE DOPŁAT s. 76 OPODATKOWANIE ODDANIA PRZEZ WSPÓLNIKA SPÓŁCE RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH DO NIEODPŁATNEGO KORZYSTANIA s. 78 16 M. Gargul, W. Oleś Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1 OPODATKOWANIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE AKCYJNEJ ORAZ W SPÓŁCE Z O.O. s. 78 OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK s. 81 OPODATKOWANIE ŁĄCZENIA SPÓŁEK s. 83 OPODATKOWANIE PRZENIESIENIA RZECZYWISTEGO OŚRODKA ZARZĄDZANIA LUB SIEDZIBY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ s. 85 TERYTORIALNY ZAKRES USTAWY O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH s. 86 OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDZIAŁÓW POZA GRANICĄ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ s. 88 UWAGI WSTĘPNE Zakres podatku od czynności cywilnoprawnych (w przeciwieństwie np. do podatku od towarów i usług) w główniej mierze obejmuje tzw. obrót nieprofesjonalny, tj. czynności dokonywane zasadniczo poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej. Okreś lenie stanów faktycznych i prawnych, których wystąpienie powoduje obowiązek zapłaty podatku, wydaje się dość proste, mianowicie komentowanym podatkiem są objęte czynności cywilnoprawne. Ustawa o podatku od czynności cywilno- prawnych zawiera zamknięty katalog enumeratywnie wyliczonych zda- rzeń, których zaistnienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie można rozszerzać o zdarzenie inne aniżeli wymienione wprost w art. 1 u.p.c.c. Wynika to z doktrynalnego zakazu interpretacji przepisów po- datkowych w sposób rozszerzający lub przez analogię. DEFINICJA CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ Zagadnienia ogólne. Pojęcie „czynności cywilnoprawne” nie zostało zdefi niowane ani w analizowanej ustawie, ani także w innych aktach prawnych. Jego okreś lenie zatem wymaga dokonania interpretacji sys- temowej, przez odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego, regu- lujących stosunki cywilnoprawne, oraz innych regulacji prawa cywil- nego odnoszących się do czynności prawnej (zob. M. Waluga, Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2009; T. Nierobisz, A. Wacławczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny, Warszawa 2011). W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych autonomiczna wykładnia prawa podat- 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: