Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 003066 22413191 na godz. na dobę w sumie
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny - ebook/pdf
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 324
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1925-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi kompleksowa analizę zawartych w ustawie przepisów, także dzięki zastosowaniu częściowo odmiennej metodologii przygotowania komentarza w porownaniu z dotychczasową praktyką. Autorzy starali się skomentowac odrębnie każdy z przepisow, odnosząc się wprost do poszczegolnych ustępów i punktow oraz zawartych w nich sformułowań. Należy miec nadzieję, że komentarz będzie pomoca w stosowaniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przez wszystkie osoby, do ktorych ta ustawa znajduje zastosowanie.

Niniejsza publikacja ma służyc przede wszystkim praktyce, stąd autorzy połączyli analizę przepisow, orzecznictwa, wypowiedzi organow podatkowych oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego z ich wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego, by w ten sposob udzielic wyczerpujacych odpowiedzi na pytania i rozwiać wątpliwości, jakie mogą się pjawić przy interpretacji przepisów komentowanej usawy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych Komentarz praktyczny 2011 Tomasz Nierobisz Adam Wacławczyk Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych Komentarz praktyczny Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych Komentarz praktyczny 2011 Tomasz Nierobisz Adam Wacławczyk Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych 2011 Komentarz praktyczny Stan prawny: stycze(cid:276) 2011 Redakcja: Emilia Kasperowicz-Medy(cid:276)ska Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer, www.pandawer.pl Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-1925-4 Spis tre(cid:286)ci Przedmowa ..................................................................................................... XV Wykaz skrótów ............................................................................................... XVII Bibliografi a ..................................................................................................... XIX A. Tekst ustawy.............................................................................................. Ustawa o podatku od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych z dnia 9 wrze(cid:286)nia 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 649 ze zm.) .................. 1 3 B. Komentarz ................................................................................................. 23 Rodział 1. Przedmiot opodatkowania ................................................... 24 Art. 1. Zakres ...................................................................................... 24 Art. 1 ust. 1 pkt 1 ................................................................................ 26 1. Przedmiot opodatkowania .................................................... 26 2. Czynno(cid:286)ć cywilnoprawna .................................................... 27 3. Zamkni(cid:266)ta lista czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych ...................... 28 4. Umowy nazwane .................................................................. 28 5. Dyrektywa z 12.2.2008 r. dotycz(cid:261)ca podatków po(cid:286)rednich od gromadzenia kapitału ................................... 30 Art. 1 ust. 1 pkt 1a .............................................................................. 34 6. Defi nicja sprzeda(cid:298)y. ............................................................. 34 7. Elementy przedmiotowo istotne umowy sprzeda(cid:298)y ............ 35 8. Cena ..................................................................................... 35 9. Zamiana ................................................................................ 36 10. Przedmiot umowy sprzeda(cid:298)y – rzecz ................................... 36 11. Zwierz(cid:266)ta .............................................................................. 36 12. Energia ................................................................................. 38 13. Przedmiot umowy sprzeda(cid:298)y – prawa maj(cid:261)tkowe ............... 39 14. Posiadanie ............................................................................ 39 15. Cesja wierzytelno(cid:286)ci ............................................................ 40 16. Nabycie udziałów w celu umorzenia ................................... 40 17. Przeniesienie własno(cid:286)ci na podstawie art. 231 KC .............. 42 18. Przeniesienie własno(cid:286)ci w ramach prawa odkupu ............... 44 V Spis tre(cid:286)ci 19. Przymusowy wykup akcji .................................................... 45 20. Aport udziałów lub innych aktywów do spółki kapitałowej ................................................................ 47 21. Nabywanie akcji i udziałów w ramach ustaw konsoliduj(cid:261)cych spółki sektora elektroenergetycznego ....... 47 22. Datio in solutum ................................................................... 49 23. Przej(cid:266)cie długu ..................................................................... 50 24. Nabycie przedsi(cid:266)biorstwa .................................................... 51 25. Dodatnia warto(cid:286)ć przedsi(cid:266)biorstwa (tzw. goodwill) ............ 54 26. Przeniesienie autorskich praw maj(cid:261)tkowych ....................... 56 Art. 1 ust. 1 pkt 1b ............................................................................... 58 27. Umowa po(cid:298)yczki ................................................................. 58 28. Umowa kredytu .................................................................... 58 29. Po(cid:298)yczka a umowa cash poolingu ....................................... 58 Art. 1 ust. 1 pkt 1c i d ......................................................................... 62 30. Umowa darowizny ............................................................... 62 Art. 1 ust. 1 pkt 1e .............................................................................. 65 31. Umowa do(cid:298)ywocia ............................................................... 65 32. Umowa z nast(cid:266)pc(cid:261) / umowa przekazania gospodarstwa rolnego ................................................................................. 65 Art. 1 ust. 1 pkt 1f................................................................................ 66 33. Umowne zniesienie współwłasno(cid:286)ci i umowny dział spadku .................................................................................. 66 Art. 1 ust. 1 pkt 1g i h ......................................................................... 67 34. Ustanowienie hipoteki ......................................................... 67 Art. 1 ust. 1 pkt 1i ............................................................................... 69 35. Ustanowienie odpłatnego u(cid:298)ytkowania ............................... 69 36. Ustanowienie odpłatnego u(cid:298)ytkowania nieprawidłowego ....... 70 37. Ustanowienie odpłatnej słu(cid:298)ebno(cid:286)ci .................................... 70 Art. 1 ust. 1 pkt 1j ............................................................................... 71 38. Umowa depozytu nieprawidłowego .................................... 71 39. Depozyt notarialny ............................................................... 73 Art. 1 ust. 1 pkt 1k .............................................................................. 73 40. Umowa spółki ...................................................................... 73 41. Umowa spółki cywilnej ....................................................... 73 42. Umowy spółek prawa handlowego ...................................... 74 43. Zawarcie umowy spółki ....................................................... 74 44. Zakres i defi nicja spółek, których umowy obj(cid:266)te s(cid:261) zakresem Ustawy ................................................................. 74 45. Czynno(cid:286)ci dokonywane w ramach zawarcia umowy spółki lub jej zmiany, obj(cid:266)te zakresem przedmiotowym Ustawy ................................................................................. 74 46. Podstawa opodatkowania w przypadku zawarcia i zmiany umowy spółki ........................................................ 74 VI Spis tre(cid:286)ci Art. 1 ust. 1 pkt 2 ................................................................................ 75 47. Zmiany umów ...................................................................... 75 Art. 1 ust. 1 pkt 3 ................................................................................ 75 48. Orzeczenia s(cid:261)dów powszechnych ........................................ 76 49. Obowi(cid:261)zki informacyjne s(cid:261)dów .......................................... 77 50. Orzeczenia s(cid:261)dów polubownych .......................................... 78 51. Ugody s(cid:261)dowe ...................................................................... 78 Art. 1 ust. 2 pkt 1 ................................................................................ 79 52. Akt zało(cid:298)ycielski, statut spółki oraz ich zmiany .................. 79 Art. 1 ust. 2 pkt 2 ................................................................................ 79 53. Rozszerzenie zakresu poj(cid:266)cia czynno(cid:286)ci cywilnoprawnej ....... 79 Art. 1 ust. 3 ......................................................................................... 80 54. Zmiana umowy spółki .......................................................... 80 Art. 1 ust. 3 pkt 1 ................................................................................ 80 55. Zmiana umowy poprzez wniesienie lub podwy(cid:298)szenie wkładu .................................................................................. 80 56. Zmiana umowy spółki cywilnej ........................................... 80 57. Zwi(cid:266)kszenie maj(cid:261)tku spółki albo podwy(cid:298)szenia kapitału zakładowego ........................................................... 82 58. Po(cid:298)yczka udzielana spółce osobowej przez wspólnika ....... 82 59. Dopłaty ................................................................................. 83 60. Oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw maj(cid:261)tkowych do nieodpłatnego korzystania ........................ 83 Art. 1 ust. 3 pkt 2 ................................................................................ 84 61. Podwy(cid:298)szenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. .......... 84 62. Podwy(cid:298)szenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej ......... 85 63. Dopłaty do spółki z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) ......... 85 64. Pozostałe przypadki dopłat .................................................. 87 65. Moment powstania obowi(cid:261)zku podatkowego przy uchwale o podwy(cid:298)szeniu kapitału zakładowego ................. 88 66. Podstawa opodatkowania przy podwy(cid:298)szeniu warto(cid:286)ci kapitału zakładowego ............................................ 88 Art. 1 ust. 3 pkt 3 ................................................................................ 88 67. Przekształcenie spółek ......................................................... 88 68. Ł(cid:261)czenie spółek .................................................................... 89 69. Zwi(cid:266)kszenie maj(cid:261)tku spółki osobowej lub podwy(cid:298)szenie kapitału zakładowego ................................... 90 70. Wył(cid:261)czenia z zakresu opodatkowania czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z przekształceniem lub ł(cid:261)czeniem spółek ........ 90 71. Podstawa opodatkowania czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z przekształceniem lub ł(cid:261)czeniem spółek ............................. 90 72. Zwolnienia przedmiotowe w zakresie czynno(cid:286)ci zwi(cid:261)zanych z przekształceniem lub ł(cid:261)czeniem spółek ....... 91 VII Spis tre(cid:286)ci Art. 1 ust. 3 pkt 4 ................................................................................ 91 73. Przeniesienie siedziby lub rzeczywistego o(cid:286)rodka zarz(cid:261)dzania spółki kapitałowej ........................................... 91 Art. 1 ust. 4 ......................................................................................... 92 74. Terytorialny zakres ustawy .................................................. 92 75. Rzeczy .................................................................................. 92 76. Prawa maj(cid:261)tkowe ................................................................. 92 77. Sprzeda(cid:298) udziałów i akcji w spółkach kapitałowych ........... 93 78. Po(cid:298)yczka .............................................................................. 93 Art. 1 ust. 5 ......................................................................................... 96 79. Umowa spółki oraz jej zmiana ............................................. 97 80. Spółki osobowe .................................................................... 97 81. Spółki kapitałowe ................................................................. 97 82. Defi nicja spółki kapitałowej, siedziby spółki, rzeczywistego o(cid:286)rodka zarz(cid:261)dzania oraz pa(cid:276)stwa członkowskiego ................... 98 Art. 1a. (Obja(cid:286)nienie poj(cid:266)ć) ............................................................... 98 1. Słowniczek ........................................................................... 98 Art. 1a pkt 1 ........................................................................................ 99 2. Zamkni(cid:266)ty katalog spółek osobowych ................................. 99 3. Spółka cicha ......................................................................... 100 4. Spółka cywilna ..................................................................... 101 5. Handlowe spółki osobowe ................................................... 102 Art. 1a pkt 2 ........................................................................................ 103 6. Spółka kapitałowa ................................................................. 103 7. Spółka z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) .......................... 103 8. Spółka akcyjna ..................................................................... 103 9. Spółka europejska ................................................................ 104 10. Niezgodno(cid:286)ć ustawowej defi nicji spółki kapitałowej z Dyrektyw(cid:261) ......................................................................... 104 11. Wpływ niezgodno(cid:286)ci defi nicji na prawa i obowi(cid:261)zki podatników ........................................................................... 109 Art. 1a pkt 3 ........................................................................................ 109 12. Siedziba spółki ...................................................................... 109 Art. 1a pkt 4 ........................................................................................ 109 13. Rzeczywisty o(cid:286)rodek zarz(cid:261)dzania ........................................ 109 Art. 1a pkt 5 ........................................................................................ 110 14. Pa(cid:276)stwo członkowskie Unii Europejskiej ............................ 110 15. Pa(cid:276)stwo członkowskie EFTA ............................................... 110 Art. 1a pkt 6 i 7 ................................................................................... 111 16. Defi nicja podatku od towarów i usług ................................. 111 Art. 2. Wył(cid:261)czenia .............................................................................. 112 Art. 2 pkt 1 .......................................................................................... 114 1. Ustawy szczególne ............................................................... 115 3. Gospodarka nieruchomo(cid:286)ciami ............................................ 117 4. Autostrady płatne ................................................................. 118 VIII Spis tre(cid:286)ci 5. Inne inwestycje drogowe ..................................................... 119 Art. 2 pkt 2 .......................................................................................... 119 6. Sprzeda(cid:298) a ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomo(cid:286)ci w zwi(cid:261)zku z ochron(cid:261) (cid:286)rodowiska ............ 119 Art. 2 pkt 2a ........................................................................................ 121 7. Umowy sprzeda(cid:298)y lokali mieszkalnych przez Wojskow(cid:261) Agencj(cid:266) Mieszkaniow(cid:261) ...................................... 121 Art. 2 pkt 3 .......................................................................................... 122 8. Sprzeda(cid:298) rzeczy w post(cid:266)powaniu upadło(cid:286)ciowym i egzekucyjnym .................................................................... 122 Art. 2 pkt 4 .......................................................................................... 124 9. Opodatkowanie czynno(cid:286)ci podatkiem VAT ......................... 124 10. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o VAT ............ 125 11. Umowa spółki i jej zmiany .................................................. 126 12. Sprzeda(cid:298) lub zamiana nieruchomo(cid:286)ci (prawa wieczystego u(cid:298)ytkowania) niezabudowanych .......................................... 131 13. Sprzeda(cid:298) lub zamiana nieruchomo(cid:286)ci (prawa wieczystego u(cid:298)ytkowania) zabudowanych ............................................... 135 14. Spółdzielcze własno(cid:286)ciowe prawo do lokalu ....................... 138 15. Sprzeda(cid:298) wierzytelno(cid:286)ci a VAT ............................................ 139 16. Umowa sprzeda(cid:298)y udziałów lub akcji w spółkach handlowych .......................................................................... 141 Art. 2 pkt 5 .......................................................................................... 143 17. Wolne obszary celne, składy wolnocłowe i składy celne .... 143 18. Procedura składu celnego .................................................... 144 Art. 2 pkt 6 .......................................................................................... 145 19. Wył(cid:261)czenia dotycz(cid:261)ce działa(cid:276) restrukturyzacyjnych ........... 146 20. Poj(cid:266)cie spółki kapitałowej ................................................... 146 21. Ł(cid:261)czenie lub przekształcenie spółek kapitałowych ............. 146 22. Wniesienie przedsi(cid:266)biorstwa lub jego zorganizowanej cz(cid:266)(cid:286)ci .................................................................................... 147 23. Wniesienie udziałów lub akcji ............................................. 149 Rozdział 2. Obowi(cid:261)zek podatkowy ....................................................... 150 Art. 3. Powstanie obowi(cid:261)zku .............................................................. 151 1. Dokonanie czynno(cid:286)ci cywilnoprawnej ................................ 151 2. Umowa rozporz(cid:261)dzaj(cid:261)ca ...................................................... 152 3. Umowa spółki cywilnej ....................................................... 153 4. Umowa spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej ........... 155 5. Umowa spółki z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) oraz umowy spółki komandytowo-akcyjnej i spółki akcyjnej ................................................................... 156 6. Zmiany umowy spółki osobowej, w tym spółki cywilnej ....... 156 7. Dopłaty w spółkach osobowych lub kapitałowych .............. 157 8. Zmiany umowy spółki kapitałowej przed rejestracj(cid:261) spółki .................................................................................... 158 IX Spis tre(cid:286)ci 9. Zmiany umowy spółki z ograniczon(cid:261) odpowiedzialno(cid:286)ci(cid:261) (podwy(cid:298)szenie kapitału) po rejestracji spółki ............................. 158 10. Zmiany umowy spółki akcyjnej (podwy(cid:298)szenie kapitału) po rejestracji spółki ............................................... 159 11. Przekształcenia i ł(cid:261)czenia spółek ......................................... 161 12. Przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego o(cid:286)rodka zarz(cid:261)dzania lub siedziby spółki kapitałowej ................................................................ 164 13. Zło(cid:298)enie o(cid:286)wiadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcie umowy ustanowienia hipoteki ............................. 164 14. Orzeczenia s(cid:261)dów, w tym polubownych, oraz ugody .......... 165 15. Powołanie si(cid:266) przez podatnika na fakt dokonania czynno(cid:286)ci cywilnoprawnej .................................................. 166 Art. 4. Obowi(cid:261)zek podatkowy ............................................................ 168 1. Podatnik PCC ....................................................................... 169 2. Umowa spółki inna ni(cid:298) umowa spółki cywilnej .................. 169 Art. 5. Obowi(cid:261)zek zapłaty podatku .................................................... 170 1. Solidarna odpowiedzialno(cid:286)ć podatników ............................ 171 Rozdział 3. Podstawa opodatkowania oraz wysoko(cid:286)ć podatku .......... 173 Art. 6. Podstawa opodatkowania ........................................................ 177 Art. 6 ust. 1 pkt 1 ................................................................................ 176 1. Umowa sprzeda(cid:298)y ................................................................ 176 Art. 6 ust. 1 pkt 2 ................................................................................ 177 2. Umowa zamiany ................................................................... 177 Art. 6 ust. 1 pkt 3 ................................................................................ 179 3. Umowa darowizny ............................................................... 179 Art. 6 ust. 1 pkt 4 ................................................................................ 179 4. Umowa do(cid:298)ywocia ............................................................... 179 Art. 6 ust. 1 pkt 5 ................................................................................ 179 5. Zniesienie współwłasno(cid:286)ci lub dział spadku ....................... 179 Art. 6 ust. 1 pkt 6 ................................................................................ 180 6. Ustanowienie odpłatnego u(cid:298)ytkowania oraz odpłatnej słu(cid:298)ebno(cid:286)ci ............................................................ 180 Art. 6 ust. 1 pkt 7 ................................................................................ 180 7. Umowa po(cid:298)yczki i depozytu nieprawidłowego ................... 181 Art. 6 ust. 1 pkt 8a .............................................................................. 181 8. Umowa spółki ...................................................................... 181 9. Podstawa opodatkowania w przypadku spółki osobowej .............................................................................. 181 10. Podstawa opodatkowania w przypadku spółki kapitałowej ........................................................................... 183 Art. 6 ust. 1 pkt 8b .............................................................................. 183 11. Podwy(cid:298)szenie wkładów albo podwy(cid:298)szenia kapitału zakładowego ............................................................................ 183 Art. 6 ust. 1 pkt 8c .............................................................................. 184 X Spis tre(cid:286)ci 12. Dopłaty ................................................................................. 184 Art. 6 ust. 1 pkt 8d .............................................................................. 184 13. Po(cid:298)yczka .............................................................................. 184 14. Po(cid:298)yczka udzielana przez akcjonariusza oraz komandytariusza .................................................................. 184 Art. 6 ust. 1 pkt 8e .............................................................................. 184 15. Oddanie rzeczy lub praw od u(cid:298)ywania ................................ 184 16. Podstawa prawna korzystania z rzeczy przez spółk(cid:266) cywiln(cid:261) ................................................................................. 185 Art. 6 ust. 1 pkt 8f ............................................................................... 185 17. Zasady opodatkowania przekształcenia lub ł(cid:261)czenia spółek ................................................................................... 185 18. Zwolnienia kapitału/maj(cid:261)tku wcze(cid:286)niej opodatkowanego ....... 186 Art. 6 ust. 1 pkt 8g .............................................................................. 187 19. Defi nicja spółki kapitałowej a zakres opodatkowania ......... 187 Art. 6 ust. 1 pkt 10 .............................................................................. 187 20. Ustanowienie hipoteki ......................................................... 187 Art. 6 ust. 2 ......................................................................................... 187 21. Warto(cid:286)ć rynkowa – poj(cid:266)cie .................................................. 187 Art. 6 ust. 3 ......................................................................................... 191 22. Warto(cid:286)ć rynkowa – procedura .............................................. 192 Art. 6 ust. 4 ......................................................................................... 195 23. Warto(cid:286)ć rynkowa – wykorzystanie opinii biegłego ............. 195 Art. 6 ust. 5 ......................................................................................... 199 24. (cid:285)wiadczenie nieoznaczone pod wzgl(cid:266)dem wielko(cid:286)ci .......... 199 Art. 6 ust. 6 ......................................................................................... 199 25. Umowa odpłatnego u(cid:298)ytkowania lub słu(cid:298)ebno(cid:286)ci zawarta na czas nieokre(cid:286)lony ............................................... 199 Art. 6 ust. 7 ......................................................................................... 200 26. Udost(cid:266)pnienie rzeczy lub praw maj(cid:261)tkowych przez wspólnika ............................................................................. 200 Art. 6 ust. 8 ......................................................................................... 200 27. Zmiany umów odpłatnego u(cid:298)ytkowania oraz słu(cid:298)ebno(cid:286)ci ....... 200 Art. 6 ust. 9 ......................................................................................... 201 28. Cel wył(cid:261)czenia ..................................................................... 201 29. Wynagrodzenie notariusza ................................................... 201 30. Opłata s(cid:261)dowa ...................................................................... 202 31. Ogłoszenie w Monitorze S(cid:261)dowym i Gospodarczym ............. 202 Art. 7. Stawki ...................................................................................... 202 Art. 7 ust. 1 i 2 .................................................................................... 204 1. Stawki podatku ..................................................................... 205 Art. 7 ust. 3 ......................................................................................... 208 2. Najwy(cid:298)sza stawka podatku .................................................. 208 Art. 7 ust. 5 ......................................................................................... 210 3. Sankcyjna stawka podatku ................................................... 210 XI Spis tre(cid:286)ci Rozdział 4. Zwolnienia od podatku ....................................................... 214 Art. 8. Zwolnienia podmiotowe ......................................................... 215 1. Pa(cid:276)stwa obce ........................................................................ 216 2. Organizacje po(cid:298)ytku publicznego ........................................ 216 3. Skarb Pa(cid:276)stwa i jednostki samorz(cid:261)du terytorialnego .............. 218 4. Zwolnienia dla osób niepełnosprawnych ............................. 219 5. Inne zwolnienia podmiotowe ............................................... 220 Art. 9. Zwolnienia przedmiotowe ....................................................... 226 Art. 9 pkt 1 .......................................................................................... 226 1. Waluty obce .......................................................................... 226 Art. 9 pkt 2 .......................................................................................... 227 2. Rodzaje umów przeniesienia własno(cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci ...... 227 3. Defi nicja gospodarstwa rolnego ........................................... 228 4. Szczególne warunki zwolnienia ........................................... 228 5. U(cid:298)ytkowanie wieczyste ....................................................... 230 6. Lasy ...................................................................................... 231 Art. 9 pkt 3 .......................................................................................... 231 7. Zakup nieruchomo(cid:286)ci w zwi(cid:261)zku z wywłaszczeniem i ochron(cid:261) (cid:286)rodowiska ........................................................... 231 Art. 9 pkt 4 .......................................................................................... 234 8. Szczególne regulacje dotycz(cid:261)ce sprzeda(cid:298)y budynków i lokali mieszkalnych ........................................................... 235 Art. 9 pkt 5 .......................................................................................... 235 9. Zamiana budynków i lokali mieszkalnych .......................... 235 Art. 9 pkt 6 .......................................................................................... 237 10. Sprzeda(cid:298) rzeczy ruchomych ................................................ 237 Art. 9 pkt 7 .......................................................................................... 238 11. Bony i obligacje skarbowe ................................................... 238 Art. 9 pkt 8 .......................................................................................... 239 12. Bony pieni(cid:266)(cid:298)ne NBP ............................................................ 239 Art. 9 pkt 9 .......................................................................................... 240 13. Defi nicje poj(cid:266)ć ..................................................................... 240 14. Kryteria zastosowania zwolnienia ....................................... 243 Art. 9 pkt 9a ........................................................................................ 245 15. Towary giełdowe na giełdach towarowych .......................... 245 Art. 9 pkt 9b ........................................................................................ 245 16. Zbycie akcji i udziałów przez Bank Gospodarstwa Krajowego ................................................................................. 245 Art. 9 pkt 10a ...................................................................................... 246 17. Po(cid:298)yczki udzielane przez podmioty profesjonalne .............. 246 Art. 9 pkt 10b i c ................................................................................. 247 18. Po(cid:298)yczki pomi(cid:266)dzy osobami bliskimi ................................. 247 Art. 9 pkt 10d ...................................................................................... 248 19. Po(cid:298)yczki pomi(cid:266)dzy osobami obcymi ................................... 248 Art. 9 pkt 10e ...................................................................................... 248 XII Spis tre(cid:286)ci 20. Kasy i fundusze zakładowe .................................................. 249 Art. 9 pkt 10f ...................................................................................... 249 21. Po(cid:298)yczki z funduszy celowych . ........................................... 249 Art. 9 pkt 10g, h, i .............................................................................. 250 22. Po(cid:298)yczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej ................................................................ 250 Art. 9 pkt 11a ...................................................................................... 254 23. Przekształcenie lub ł(cid:261)czenie spółek ..................................... 254 24. Warto(cid:286)ć wkładów lub kapitału zakładowego opodatkowanego w innym pa(cid:276)stwie członkowskim ............... 255 Art. 9 pkt 11b ...................................................................................... 257 25. Warto(cid:286)ć wcze(cid:286)niejszych po(cid:298)yczek lub dopłat ...................... 257 26. Uwagi w zakresie podatku od wkładów kapitałowych uiszczonego na terytorium innego pa(cid:276)stwa członkowskiego .................................................................... 258 Art. 9 pkt 11c ...................................................................................... 259 27. Obni(cid:298)enie kapitału w zwi(cid:261)zku z poniesionymi stratami ................................................................................. 259 Art. 9 pkt 11d ...................................................................................... 259 28. Spółki z udziałem Skarbu Pa(cid:276)stwa lub jednostek samorz(cid:261)du terytorialnego ..................................................... 259 Art. 9 pkt 12 i 13 ................................................................................ 260 29. Ustanowienie hipoteki ......................................................... 261 Art. 9 pkt 14 i 15 ................................................................................ 263 30. Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomo(cid:286)ci poza granicami Polski .............. 263 Rozdział 5. Zapłata, pobór i zwrot podatku ......................................... 266 Art. 10. Zapłata ................................................................................... 266 Art. 10 ust. 1 ....................................................................................... 268 1. Obowi(cid:261)zki podatnika ........................................................... 268 Art. 10 ust. 2 i 3 .................................................................................. 270 2. Notariusz jako płatnik podatku ............................................ 270 Art. 10 ust. 3a i 4 ................................................................................ 272 3. Obowi(cid:261)zki płatnika .............................................................. 273 4. Rejestr podatku .................................................................... 273 5. Informacja o kwocie podatku nale(cid:298)nego poszczególnym gminom ................................................................................ 274 Art. 11. Zwrot ..................................................................................... 275 Art. 11 ust. 1 ....................................................................................... 276 1. Nadpłata a zwrot podatku .................................................... 276 Art. 11 ust. 1 pkt 1 .............................................................................. 277 2. Niewa(cid:298)no(cid:286)ć wzgl(cid:266)dna .......................................................... 277 3. Okoliczno(cid:286)ci wykluczaj(cid:261)ce zwrot podatku .......................... 278 Art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 ......................................................................... 278 4. Warunek zawieszaj(cid:261)cy ......................................................... 278 XIII Spis tre(cid:286)ci Art. 11 ust. 1 pkt 4 .............................................................................. 281 5. Rejestracja podwy(cid:298)szenia kapitału zakładowego . ............... 281 Art. 11 ust. 1 pkt 5 ............................................................................. 282 6. Wpis hipoteki ....................................................................... 282 Art. 11 ust. 2 ....................................................................................... 283 7. Termin zwrotu ...................................................................... 283 Rozdział 6. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć organów podatkowych ................................... 285 Art. 12. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa ......................................................... 286 1. Poj(cid:266)cie wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci ............................................................. 287 2. Umowy dotycz(cid:261)ce rzeczy znajduj(cid:261)cych si(cid:266) na terytorium Polski lub praw maj(cid:261)tkowych wykonywanych w Polsce zasada ogólna ........................................................................ 287 3. Umowy zwi(cid:261)zane z przeniesieniem własno(cid:286)ci oraz niektórych praw rzeczowych zwi(cid:261)zanych z nieruchomo(cid:286)ciami ............................................................. 288 4. Umowy spółki ...................................................................... 289 Art. 12 ust. 2 ........................................................................................ 290 5. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć pomocnicza ...................................................... 290 Art. 12 ust. 3 i 4 ................................................................................... 290 6. Umowy zamiany .................................................................. 290 Art. 13. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć miejscowa ......................................................... 292 1. Umowy dotycz(cid:261)ce rzeczy znajduj(cid:261)cych si(cid:266) za granic(cid:261) Polski lub praw maj(cid:261)tkowych wykonywanychz a granic(cid:261) ....... 292 Art. 13a. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć organu podatkowego ....................................... 292 1. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć rzeczowa ......................................................... 293 Rodział 7. Przepisy przej(cid:286)ciowe i ko(cid:276)cowe .......................................... 294 Art. 14 i 15 Zastosowanie ustawy ...................................................... 294 Art. 16 Wej(cid:286)cie w (cid:298)ycie ...................................................................... 294 Indeks ....................................................................................................... 295 XIV Przedmowa Podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych, wbrew obiegowym opiniom, jest po- datkiem maj(cid:261)cym powszechne zastosowanie. Sprzeda(cid:298) nieruchomo(cid:286)ci, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego b(cid:261)d(cid:296) zawarcie oraz zmiana umowy spółki to niezwykle cz(cid:266)sto wyst(cid:266)puj(cid:261)ce w praktyce operacje gospodarcze podlegaj(cid:261)ce temu podatkowi. Podatek ten dotyczy zarówno osób fi zycznych czy jednostek organi- zacyjnych nieprowadz(cid:261)cych działalno(cid:286)ci gospodarczej, jak i przedsi(cid:266)biorców. Co wi(cid:266)cej, funkcja płatnika, jak(cid:261) na gruncie ustawy o podatku od czynno(cid:286)ci cywilno- prawnych pełni(cid:261) notariusze, obliguje równie(cid:298) te osoby do stosowania w działalno- (cid:286)ci zawodowej regulacji wynikaj(cid:261)cych z komentowanej ustawy. Ponadto do(cid:286)ć sil- ne zwi(cid:261)zki podatku od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnej z podatkiem od towarów i usług powoduj(cid:261), (cid:298)e czynno(cid:286)ci cywilnoprawne opodatkowane podatkiem od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych podlegaj(cid:261) równie(cid:298) ocenie z punktu widzenia przepisów o po- datku od towarów i usług. W(cid:261)tpliwo(cid:286)ci interpretacyjne dotycz(cid:261)ce poszczególnych instytucji na gruncie podatku od towarów i usług maj(cid:261) zatem bezpo(cid:286)redni wpływ na praktyk(cid:266) stosowania przepisów o podatku od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych. Bior(cid:261)c pod uwag(cid:266) powy(cid:298)sze, mamy nadziej(cid:266), (cid:298)e niniejszy komentarz b(cid:266)dzie pomoc(cid:261) w stosowaniu ustawy o podatku od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych przez wszystkie osoby, do których ta ustawa znajduje zastosowanie. Zało(cid:298)yli(cid:286)my, (cid:298)e ni- niejsza publikacja ma słu(cid:298)yć przede wszystkim praktyce. Dlatego te(cid:298) starali(cid:286)my si(cid:266) poł(cid:261)czyć analiz(cid:266) przepisów, orzecznictwa, wypowiedzi organów podatkowych oraz przedstawicieli doktryny prawa podatkowego z naszym wieloletnim do(cid:286)wiad- czeniem w stosowaniu prawa podatkowego, by w ten sposób udzielić odpowiedzi na pytania, jakie mog(cid:261) si(cid:266) pojawić przy interpretacji przepisów komentowanej ustawy. Mamy nadziej(cid:266), (cid:298)e cele te zostały osi(cid:261)gni(cid:266)te i komentarz spotka si(cid:266) z przy- chylnym przyj(cid:266)ciem czytelników. Kraków, listopad 2010 Tomasz Nierobisz Adam Wacławczyk XV Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawne Dyrektywa . . . . . . . . Dyrektywa Rady 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotycz(cid:261)ca po- datków po(cid:286)rednich od gromadzenia kapitału Dyrektywa z 1969 r. . . Dyrektywa Rady 69/335 EWG z 17.7.1969 r. dotycz(cid:261)ca podatków po(cid:286)rednich od gromadzenia kapitału GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)ciami KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego z 2009 r. Nr 217, poz. 1689) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz.59 ze zm.) KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. PrBankU . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrSpadU . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn PrUpiN . . . . . . . . . . . ustawa z 23.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) RozpInf . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci z 28.6.2004 r. w sprawie okre(cid:286)lenia rodzajów i zakresu informacji przeka- zywanych organom podatkowym przez s(cid:261)dy, komorników s(cid:261)dowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzgl(cid:266)d- nieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz.U. Nr 156, poz. 1640 ze zm.) XVII Wykaz skrótów RozpWVAT . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z 24.12.2009 r. w spra- wie wykorzystania niektórych przepisów ustawy o podat- ku od towarów i usług (Dz.U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) RozpZwrPCC . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Finansów z 16.12.2008 r. w spra- wie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno(cid:286)ci cy- wilnoprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1577) UPPl . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalno(cid:286)ci po(cid:298)ytku publicznego TWE . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj(cid:261)cy Wspólnot(cid:266) Europejsk(cid:261) (Dz.U. i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) Nr 54, poz. 535 ze zm.) 2. Czasopisma MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy POP . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego 3. Inne Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy lit. . . . . . . . . . . . . . . . litera n. . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny (-a, -e) NBP . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski nr . . . . . . . . . . . . . . . numer NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny PCC . . . . . . . . . . . . . podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt poz. . . . . . . . . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . . . . . . . . rok RP . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska s. . . . . . . . . . . . . . . . . strona SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy tekst jedn. . . . . . . . . . tekst jednolity TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok ze zm. . . . . . . . . . . . . ze zmianami zd. . . . . . . . . . . . . . . . zdanie zob. . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVIII Literatura Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Ko- mentarz 2003, Wrocław 2003. Aleksandrowicz M., Grzybowski M., Glosa do wyroku NSA z 20.5.1994 r., III SA 1124/93 – Glosa 1995 nr 3. Błachuta A. i in., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972. Brzezi(cid:276)ski B., Kalinowski M., Europejskie prawo podatkowe w (cid:286)wietle orzecznic- twa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci, Gda(cid:276)sk 2001. Chudzik M., Spółka cywilna – podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych, MoPod 11/2002. Chustecka K., Podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych w 2009 roku. Komentarz, Warszawa 2009. Czerwi(cid:276)ski S., Skomorowski K., Konsekwencje sprzeda(cid:298)y udziałów w spółce córce na gruncie podatku od warto(cid:286)ci dodanej, Glosa do orzeczenia ETS z 29.10.2009 r. w sprawie Skatteverket przeciwsko AB SKF, C-29-08, MoPod 5/2010. Derejko-Kotowska M., Polemika z Marcinem Pankiem, Autorem artykułu „Funk- cja destrukcyjna podatku na przykładzie podatku od czynno(cid:286)ci cywilnopraw- nych od sprzeda(cid:298)y przedsi(cid:266)biorstwa”, PP 9/2008. Derejko-Kotowska M., Przymusowy wykup akcji, PP 7/2003. D(cid:266)bowska-Romanowska T., Poj(cid:266)cie obliczenia podatku a odwzorowanie podat- kowego stanu faktycznego w (cid:286)wietle ustawy o zobowi(cid:261)zaniach podatkowych, [w:] Ksi(cid:266)ga pami(cid:261)tkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera, Pozna(cid:276) 1997. D(cid:266)bowska-Romanowska T., Uwagi o sposobie defi niowania przedmiotu i podsta- wy opodatkowania z punktu widzenia obliczenia prawidłowej (jednej i jedy- nej) kwoty podatku. Studia z dziedziny prawa podatkowego, Toru(cid:276) 1998. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, War- szawa 2003. Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi(cid:266)ga pierwsza. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1999. Drozd E., Przeniesienie własno(cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci, Warszawa–Kraków 1974. Fiszer J., Bator M., Podatek od czynno(cid:286)ci cywilnoprawnych od po(cid:298)yczki od udzia- łowca narusza prawo wspólnotowe, MoPod 5/2008. Grzesiok P., Spółka cicha na tle poj(cid:266)cia spółki (rozwa(cid:298)ania na marginesie posta- nowienia S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego z 24.10.2003 r., III CZP 67/03), Rejent 10/2006 (186). XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: