Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 023209 23572028 na godz. na dobę w sumie
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa - ebook/pdf
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 337
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0741-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz niniejszy adresowany jest przede wszystkim do doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych.

Autor szeroko omawia zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej, które weszły w życie 1.1.2009 r. oraz te, które zaczną obowiązywać dopiero w czerwcu.

Komentarz zawiera nie tylko analizę konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej, ale również uregulowań dotyczących instytucji prawnych związanych z problematyką komentowanych ustaw a zawartych w innych gałęziach prawa, w tym prawa handlowego. Został wzbogacony najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami organów podatkowych.

W publikacji zamieszczono również wybrane fragmenty najważniejszych aktów prawnych.

W komentarzu omówiono m.in.:

Jan Zdanowicz - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku, pracownik organów skarbowych, autor opracowań z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.             
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych Op∏ata skarbowa Podatek od czynnoÊci cywilnoprawnych Op∏ata skarbowa 2009 Jan Zdanowicz 6. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2009 Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych. Op³ata skarbowa Stan prawny: czerwiec 2009 Redakcja merytoryczna: Adrianna Kocewiak-Górska Redaktor prowadz¹cy: Emilia Kasperowicz-Medyñska Korekta jêzykowa: SCRIPTIO Anna Marecka Projekt ok³adki i stron tytu³owych: GRAFOS © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-0741-1 Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci Spis treœci IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Czêœæ I. Ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. Komentarz . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) Rozdzia³ 1. Przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1a. Objaœnienie pojêæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Obowi¹zek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Powstanie obowi¹zku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4. Obowi¹zek podatkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5. Obowi¹zek zap³aty podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokoœæ podatku . . . . . . . . . Art. 6. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Stawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zwolnienia od podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Zwolnienia podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 9. Zwolnienia przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 5 34 35 48 48 52 55 56 56 69 73 73 80 Rozdzia³ 5. Zap³ata, pobór i zwrot podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 10. Zap³ata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 11. Zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Rozdzia³ 6. W³aœciwoœæ organów podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 12. W³aœciwoœæ miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 13. W³aœciwoœæ miejscowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Art. 13a. W³aœciwoœæ organu podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Rozdzia³ 7. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 14. Zastosowanie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 15. Zastosowanie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 16. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Odnoœnik 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 V Spis treœci Czêœæ II. Ustawa o op³acie skarbowej. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ustawa o op³acie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) Rozdzia³ 1. Przedmiot op³aty skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Art. 1. Zakres przedmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Art. 2. Wy³¹czenia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Art. 3. Wy³¹czenia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Art. 4. Odes³anie do za³¹cznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Rozdzia³ 2. Obowi¹zek zap³aty op³aty skarbowej oraz podmioty zwolnione od op³aty skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 5. Zakres podmiotowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Art. 6. Obowi¹zek zap³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Art. 7. Zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdzia³ 3. Zap³ata i zwrot op³aty skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 8. Sposób zap³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Art. 9. Zwrot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Art. 10. Upowa¿nienie dla ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Art. 11. Zbiorcze informacje o nieuiszczeniu op³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Rozdzia³ 4. W³aœciwoœæ organów podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Art. 12. W³aœciwoœæ organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Rozdzia³ 5. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Rozdzia³ 6. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 19. Zastosowanie ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Art. 20. Derogacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 21. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Za³¹cznik. Wykaz przedmiotów op³aty skarbowej oraz zwolnienia – komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 I. Dokonanie czynnoœci urzêdowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 II. Wydanie zaœwiadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 III. Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 IV. Z³o¿enie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Czêœæ III. Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 1. Dyrektywa Rady dotycz¹ca podatków poœrednich od gromadzenia kapita³u z dnia 12 lutego 2008 r. (2008/7/WE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 2. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynnoœci cywilnoprawnych 16 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 VI Spis treœci 3. Rozporz¹dzenie Ministra Finansów w sprawie op³aty skarbowej z dnia 28 wrzeœnia 2007 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1330) . . . . . . . . . . . . . . . 280 4. Ustawa o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 82, poz. 539 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 5. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 ze zm.). . . . . . . . . . . 288 6. Ustawa o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych z dnia 13 paŸdzierni- ka 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) . . . . . . . . 290 7. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 8. Ustawa o rezerwach pañstwowych z dnia 30 maja 1996 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 9. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 10. Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 20 paŸdzier- nika 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) . . . . . . 296 11. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 12. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Starokatolickiego Maria- witów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 253 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 13. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 252 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 14. Ustawa o stosunku Pañstwa do gmin wyznaniowych ¿ydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 15. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Reformowa- nego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 16. Ustawa o stosunkach Pañstwa do Koœcio³a Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 17. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Adwentystów Dnia Siód- mego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 481 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 18. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 19. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Metody- stycznego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 1995 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 VII Spis treœci 20. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Ewangelicko-Augsbur- skiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 1994 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 21. Ustawa o stosunku Pañstwa do Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego z dnia 4 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 22. Ustawa o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 VIII Przedmowa Przedmowa Przedmowa Publikacja mniejsza poœwiêcona jest podatkowi od czynnoœci cywilnopraw- nych oraz op³acie skarbowej. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych jest jednym z rodzajów podatków maj¹tkowych. Konstrukcja powy¿szego podatku jest œciœle zwi¹zana z instytucjami prawa cywilnego i prawa handlowego. Z kolei op³ata skarbowa jako jedna z postaci op³at publicznych za dzia³ania organów administracji pañstwowej jest œciœle zwi¹zana z instytucjami prawa administracyjnego. Komentarz, który przedstawiam Czytelnikom jest prób¹ prezentacji problematy- ki podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz op³aty skarbowej z uwzglêdnie- niem wskazanych wy¿ej norm prawnych. W konsekwencji publikacja zawiera nie tylko analizê konstrukcji podatku od czynnoœci cywilnoprawnej i op³aty skarbowej, ale równie¿ wskazanie uregulowañ dotycz¹cych instytucji prawnych zawartych w innych ga³êziach prawa. Komentarz zosta³ wzbogacony orzecznictwem s¹dów administracyjnych i interpretacjami organów podatkowych z zakresu podatku od czynnoœci cywilnoprawnych i op³aty skarbowej. W niniejszym wydaniu uwzglêdni³em ostatnie zmiany w przepisach ustawy o po- datku od czynnoœci cywilnoprawnych i op³acie skarbowej dokonane w 2008 r. Bia³ystok, czerwiec 2009 r. Jan Zdanowicz Radca Prawny IX Przedmowa Przedmowa Przedmowa Publikacja niniejsza poœwiêcona jest podatkowi od czynnoœci cywilnopraw- nych oraz op³acie skarbowej. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych jest jednym z rodzajów podatków maj¹tkowych. Konstrukcja powy¿szego podatku jest œciœle zwi¹zana z instytucjami prawa cywilnego i prawa handlowego. Z kolei op³ata skarbowa jako jedna z postaci op³at publicznych za dzia³ania organów administracji pañstwowej jest œciœle zwi¹zana z instytucjami prawa administracyjnego. Komentarz, który przedstawiam Czytelnikom jest prób¹ prezentacji problematy- ki podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz op³aty skarbowej z uwzglêdnie- niem wskazanych wy¿ej norm prawnych. W konsekwencji publikacja zawiera nie tylko analizê konstrukcji podatku od czynnoœci cywilnoprawnej i op³aty skarbowej, ale równie¿ wskazanie uregulowañ dotycz¹cych instytucji prawnych zawartych w innych ga³êziach prawa. Komentarz zosta³ wzbogacony orzecznictwem s¹dów administracyjnych i interpretacjami organów podatkowych z zakresu podatku od czynnoœci cywilnoprawnych i op³aty skarbowej. W tym wydaniu uwzglêdni³em ostatnie zmiany w przepisach ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych i op³acie skarbowej dokonane w 2008 r. Bia³ystok, czerwiec 2009 r. Jan Zdanowicz Radca Prawny IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne Wykaz skrótów Wykaz skrótów ustawa o finansach publicznych ustawa o ksiêgach wieczystych i hipotece ustawa o op³acie skarbowej FinPublU. . . . . . . . . . . . . KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny KPA . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania administracyjnego KPC . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania cywilnego KRiO. . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuñczy KWU . . . . . . . . . . . . . . . Op³SkU . . . . . . . . . . . . . . OrdPU. . . . . . . . . . . . . . . Ordynacja podatkowa PCzCywU . . . . . . . . . . . . PDOPrU . . . . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . . . . PrDew . . . . . . . . . . . . . . . PrGosp . . . . . . . . . . . . . . PSpDarU. . . . . . . . . . . . . VATU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa – Prawo bankowe ustawa – Prawo dewizowe ustawa – Prawo dzia³alnoœci gospodarczej ustawa o podatku od spadków i darowizn ustawa o podatku od towarów i us³ug 2. Inne Biul.Skarb. . . . . . . . . . . Biuletyn Skarbowy MoPod . . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy M.Prawn. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NBP . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NSA . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny XI Czêœæ I. Ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych Komentarz Wprowadzenie Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych stanowi szczególn¹ formê po- datku maj¹tkowego. Cech¹ wspóln¹ podatków maj¹tkowych jest opodat- kowanie wartoœci nabycia okreœlonych dóbr maj¹tkowych. Do tego typu podatków w polskim systemie prawa podatkowego nale¿y zaliczyæ rów- nie¿ podatek od spadków i darowizn. Opodatkowanie praw maj¹tkowych w polskim ustawodawstwie podatkowym siêga okresu miêdzywojennego i nawi¹zuje do uregulowañ wprowadzonych w systemach podatkowych pañstw zaborczych, a w szczególnoœci ustawy z 18.6.1901 r. o nale¿yto- œciach od przeniesieñ maj¹tku (Dz.U. p. austr. Nr 74). Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych zawiera kompleksowe uregulowanie zasad opodatkowania czynnoœci cywilnopraw- nych. Ustawa ta uchyli³a przepisy ustawy z 31.1.1989 r. o op³acie skarbowej w czêœci dotycz¹cej opodatkowania czynnoœci cywilnoprawnych. Od mo- mentu uchwalenia ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych by³a nowelizowana kilkakrotnie. Najwa¿niejsze zmiany zosta³y wprowadzone przez: a) ustawê z 7.6.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cy- wilnoprawnych (Dz.U. Nr 121, poz. 1031), która wy³¹czy³a z zakresu opodatkowania umowy porêczenia, b) ustawê z 19.12.2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cywil- noprawnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42), która dostosowa³a uregu- lowania do przepisów dyrektyw Unii Europejskiej, c) ustawê z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i daro- wizn oraz ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 222, poz.1629), która wy³¹czy³a z zakresu opodatkowania umowy maj¹tkowe ma³¿eñskie i ustanowienie odp³atnej renty oraz znios³a zasa- dê solidarnej odpowiedzialnoœci stron czynnoœci cywilnoprawnej za zap³atê podatku, d) ustawê z 7.11.2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynnoœci cywil- noprawnych (Dz.U. Nr 209 poz. 1319), która dostosowa³a uregulo- 3 Wprowadzenie wania do Dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotycz¹cej podat- ków poœrednich od gromadzenia kapita³u opublikowana w Dz.Urz. UE Nr L46/1. Ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych nie zawiera w³asnych definicji czynnoœci cywilnoprawnych bêd¹cych przedmiotem opodatko- wania (ustawa zawiera katalog 12 czynnoœci cywilnoprawnych podle- gaj¹cych opodatkowaniu), dlatego konieczne jest odwo³anie siê do instytu- cji prawa cywilnego, a w szczególnoœci przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu spó³ek handlowych. 4 Ustawa o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych1 z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) (zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, Dz.U. z 2008 r. Dz.U. Nr 209, poz. 1319, Dz.U. z 2009 r. Nr 22, poz. 120) PCzCywU PCzCywU Czêœæ I. Komentarz Rozdzia³ 1. Przedmiot opodatkowania Spis treœci Rozdzia³ 1. Przedmiot opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Obowi¹zek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokoœæ Art. 1–2 3–5 podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7 Rozdzia³ 4. Zwolnienia od podatku . . . . . . . . . . . . . . . . 8–9 Rozdzia³ 5. Zap³ata, pobór i zwrot podatku . . . . . . . . . . 10–11 Rozdzia³ 6. W³aœciwoœæ organów podatkowych. . . . . . . . 12–13a Rozdzia³ 7. Przepisy przejœciowe i koñcowe . . . . . . . . . . 14–16 Odnoœnik nr 1 Rozdzia³ 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres] 1.2 Podatkowi podlegaj¹: 1) nastêpuj¹ce czynnoœci cywilnoprawne: a) umowy sprzeda¿y oraz zamiany rzeczy i praw maj¹tkowych, b) umowy po¿yczki, 1 Odnoœnik dodany ustaw¹ z 24.8.2007 r. (Dz.U. Nr 176, poz. 1238), która wesz³a w ¿ycie 10.10.2007 r. Treœæ odnoœnika publikujemy na koñcu ustawy. 2 Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w brzmieniu nadanym ustaw¹ z 7.11.2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1319), która wesz³a w ¿ycie 1.1.2009 r. 5 PCzCywU Art. 1 Czêœæ I. Komentarz ( uchylona) c ) d) umowy darowizny – w czêœci dotycz¹cej przejêcia przez obdaro- wanego d³ugów i ciê¿arów albo zobowi¹zañ darczyñcy, e) umowy do¿ywocia, f) umowy o dzia³ spadku oraz umowy o zniesienie wspó³w³asnoœci – w czêœci dotycz¹cej sp³at lub dop³at, g) (uchylona) h) ustanowienie hipoteki, i) ustanowienie odp³atnego u¿ytkowania, w tym nieprawid³owego, oraz odp³atnej s³u¿ebnoœci, j) umowy depozytu nieprawid³owego, k) umowy spó³ki; 2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, je¿eli powoduj¹ one podwy¿- szenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynnoœci cywilno- prawnych, z zastrze¿eniem ust. 3 pkt 4; 3) orzeczenia s¹dów, w tym równie¿ polubownych, oraz ugody, je¿eli wywo³uj¹ one takie same skutki prawne, jak czynnoœci cywilno- prawne wymienione w pkt 1 lub 2. 2.1 Przepisy ustawy o: 1) umowie spó³ki i jej zmianie – stosuje siê odpowiednio do aktów za³o¿ycielskich spó³ek, statutów spó³ek i ich zmiany; 2) czynnoœciach cywilnoprawnych – stosuje siê odpowiednio do przed- miotów opodatkowania okreœlonych w ust. 1 pkt 2 i 3. 3.2 W przypadku umowy spó³ki za zmianê umowy uwa¿a siê: 1) przy spó³ce osobowej – wniesienie lub podwy¿szenie wk³adu, które- go wartoœæ powoduje zwiêkszenie maj¹tku spó³ki albo podwy¿sze- nie kapita³u zak³adowego, po¿yczkê udzielon¹ spó³ce przez wspól- nika, dop³aty oraz oddanie przez wspólnika spó³ce rzeczy lub praw maj¹tkowych do nieodp³atnego u¿ywania; 2) przy spó³ce kapita³owej – podwy¿szenie kapita³u zak³adowego z wk³adów lub ze œrodków spó³ki oraz dop³aty; 3) przekszta³cenie lub ³¹czenie spó³ek, je¿eli ich wynikiem jest zwiêk- szenie maj¹tku spó³ki osobowej lub podwy¿szenie kapita³u zak³a- dowego; 4) przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium pañstwa niebêd¹cego pañstwem cz³onkowskim: 1 Art. 1 ust. 2 w brzmieniu nadanym ustaw¹ z 7.11.2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1319), która wesz³a w ¿ycie 1.1.2009 r. 2 Art. 1 ust. 3 w brzmieniu nadanym ustaw¹ z 7.11.2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1319), która wesz³a w ¿ycie 1.1.2009 r. 6 Rozdzia³ 1. Przedmiot opodatkowania Art. 1 PCzCywU a) rzeczywistego oœrodka zarz¹dzania spó³ki kapita³owej, je¿eli jej siedziba nie znajduje siê na terytorium pañstwa cz³onkowskiego, b) siedziby spó³ki kapita³owej, je¿eli jej rzeczywisty oœrodek za- rz¹dzania nie znajduje siê na terytorium pañstwa cz³onkow- skiego – tak¿e wtedy, gdy czynnoœæ ta nie powoduje podwy¿szenia ka- pita³u zak³adowego. 4. Czynnoœci cywilnoprawne podlegaj¹ podatkowi, z zastrze¿eniem ust. 5, je¿eli ich przedmiotem s¹: 1) rzeczy znajduj¹ce siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa maj¹tkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) rzeczy znajduj¹ce siê za granic¹ lub prawa maj¹tkowe wykonywa- ne za granic¹, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynnoœæ cy- wilnoprawna zosta³a dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5.1 Umowa spó³ki oraz jej zmiana podlega podatkowi, je¿eli w chwili dokonania czynnoœci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaj- duje siê: 1) w przypadku spó³ki osobowej – siedziba tej spó³ki; 2) w przypadku spó³ki kapita³owej: a) rzeczywisty oœrodek zarz¹dzania albo b) siedziba tej spó³ki – je¿eli jej rzeczywisty oœrodek zarz¹dzania nie znajduje siê na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego. 6. (uchylony) 7. (uchylony) 8. (uchylony) 1. Artyku³ 1 PCzCywU okreœla zakres przedmiotowy i terytorialny po- datku od czynnoœci cywilnoprawnych. Niniejsza ustawa w odró¿nieniu od poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy z 31.1.1989 r. o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.) ma charakter jednorodny i odnosi siê wy³¹cz- nie do opodatkowania czynnoœci cywilnoprawnych. Zagadnienie ustalania i poboru op³aty skarbowej w sprawach z zakresu administracji publicznej i dokumentów reguluj¹ przepisy ustawy z 16.11.2006 r. o op³acie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). 1 Art. 1 ust. 5 pkt 2 lit. b w brzmieniu nadanym ustaw¹ z 7.11.2008 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1319), która wesz³a w ¿ycie 1.1.2009 r. 7 PCzCywU Art. 1 Czêœæ I. Komentarz 2 . Ustawa nie zawiera legalnej definicji pojêcia „czynnoœæ cywilno- prawna”. Pojêcia tego nie definiuj¹ równie¿ przepisy prawa cywilnego. Zdefiniowanie go pozostawiono nauce prawa cywilnego. W doktrynie pra- wa pod pojêciem czynnoœci cywilnoprawnej najczêœciej rozumie siê takie zdarzenie prawne, które polega na œwiadomym d¹¿eniu cz³owieka (osoby prawnej) do osi¹gniêcia okreœlonego skutku prawnego (por. A. Wolter, Pra- wo cywilne. Zarys czêœci ogólnej, s. 276). Czynnoœæ prawn¹ stanowi¹ wy³¹cznie takie dzia³ania, w których wystêpuje jako konieczny element oœwiadczenia woli (tak: M. Safjan, Kodeks Cywilny. Komentarz. Teza 2 do art. 56 KC dostêpny w Systemie Informacji Prawnej Legalis). Niekiedy nie- zbêdnym elementem do wywo³ania skutku prawnego czynnoœci cywilno- prawnej mo¿e byæ, poza z³o¿eniem oœwiadczenia woli przez strony, rów- nie¿ dokonanie czynnoœci faktycznych (np. wydania – przy czynnoœciach prawnych realnych) lub dokonanie wpisu we w³aœciwym rejestrze przez s¹d np. przy ustanowieniu hipoteki albo wpisie do rejestru przedsiêbiorców. 3. Opodatkowaniu podlegaj¹ wy³¹cznie czynnoœci cywilnoprawne, które s¹ wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 komentowanej ustawy. Przes¹dza o tym u¿ycie w treœci tego przepisu terminu „nastêpuj¹ce”, wyraŸnie odwo³uj¹cego siê do tych czynnoœci cywilnoprawnych, które zosta³y w nim wymienione. Nie podlegaj¹ opodatkowaniu umowy nienazwane, tj. umowy nieuregulo- wane przepisami prawa cywilnego lub prawa gospodarczego. Pogl¹d o zamkniêtym katalogu czynnoœci cywilnoprawnych podlega- j¹cych opodatkowaniu, wykszta³cony w trakcie obowi¹zywania ustawy z 1989 r. o op³acie skarbowej zosta³ równie¿ zaakceptowany na gruncie ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. Znajduje on równie¿ potwierdzenie w orzecznictwie s¹dów administracyjnych i interpretacjach organów podatkowych. W wyroku WSA w Warszawie z 6.10.2006 r., sygn. akt III SA/Wa 2215/06 (publ. Legalis) podkreœlono, ¿e: „Podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych objête s¹ wy³¹cznie czynnoœci cywilnoprawne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych. S¹ to czynnoœci prawne nazwane, regulowane przepisami polskiego prawa cywilnego”. Powy¿szy pogl¹d aprobowany jest równie¿ przez organy podat- kowe. W wydawanych interpretacjach podatkowych do czynnoœci nieskut- kuj¹cych powstaniem obowi¹zku podatkowego w podatku od czynnoœci cywilnoprawnych zalicza siê zarówno przekazanie œrodków pieniê¿nych zleceniobiorcy, jak i przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci na zleceniodaw- cê w ramach realizacji umowy zlecenia powierniczego (tak: interpretacja indywidualna Ministra Finansów, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5.8.2008 r., znak: ITPB2/436–71/08/RS, zamieszczona 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: