Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 002937 20668191 na godz. na dobę w sumie
Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz - ebook/pdf
Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5383-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
.. Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia problematyke opodatkowania gruntów rolnych i lesnych. Zawiera rozwiazania najczesciej spotykanych w praktyce problemów dotyczacych omawianych ustaw. .. W opracowaniu omówiono miedzy innymi takie zagadnienia jak: zasady ustalania podatku rolnego, zwolnienia od podatku rolnego i ulgi zwiazane z tym podatkiem, tryb oplacania podatku lesnego przez osoby fi zyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, zwolnienia ustawowe w podatku lesnym. .. Ksiazka przeznaczona jest dla: wlascicieli, posiadaczy i uzytkowników wieczystych gruntów lub lasów, samorzadowych organów podatkowych, sedziów sadów administracyjnych oraz pracowników regionalnych izb obrachunkowych. W publikacji dokonano poglebionej analizy regulacji zawartych w ustawie o podatku rolnym. Docenic szczególnie nalezy fakt, iz przedstawione w ksiazce rozwazania maja duzy walor praktyczny. W zasadzie nie ma na rynku opracowan, które w tym aspekcie dorównalyby recenzowanemu komentarzowi. W konsekwencji powinien byc on przedmiotem zainteresowania zarówno podmiotów stanowiacych prawo (rady gmin podejmujace uchwaly podatkowe w zakresie podatku rolnego), jak i je stosujacych (podatnicy i ich pelnomocnicy, pracownicy organów podatkowych, sedziowie sadów administracyjnych) . Dr Rafal Dowgier
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODATEK ROLNY PODATEK LEŚNY KOMENTARZ Leonard Etel Warszawa 2012 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr Rafał Dowgier Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2012 ISBN: 978-83-264-4119-6 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów CZĘŚĆ I. PODATEK ROLNY Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 3a. Art. 3b. [Zakres przedmiotowy] [Gospodarstwo rolne] [Podatnik podatku rolnego] [Wyłączenia podmiotowe] [Kompetencje sejmiku] Rozdział 2 Zasady ustalania podatku Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 6a. Art. 6b. Art. 6c. [Podstawa opodatkowania] [Zaliczenie do okręgu] [Wysokość podatku] [Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego] [Pobór w drodze inkasa] [Łączne zobowiązanie pieniężne] Rozdział 3. (uchylony) Spis treści 9 13 15 17 17 59 81 108 110 111 111 118 120 123 135 141 145 5 Spis treści Rozdział 4 Zwolnienia i ulgi podatkowe [Zwolnienia od podatku] [Ulga inwestycyjna] Art. 12. Art. 13. Art. 13a. [Żołnierze] Art. 13b. [Tereny podgórskie i górskie] Art. 13c. [Klęska żywiołowa] Art. 13d. [Zwolnienia i ulgi] Art. 13e. [Inne zwolnienia i ulgi] Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe [Wyczerpanie ulg] [Podatek gruntowy] Art. 14–15. (pominięte) Art. 16. Art. 17. Art. 17a. [Podatnik podatku rolnego] Art. 18. Art. 19. Art. 20. [Przeciętny dochód] [Utrata mocy] [Wejście w życie] CZĘŚĆ II. PODATEK LEŚNY Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. [Przedmiot] [Zakres podmiotowy] [Podstawa opodatkowania] [Wysokość podatku] [Obowiązek podatkowy] [Organ podatkowy] [Zwolnienia] [Zmiany w przepisach] [Zmiany w przepisach] (uchylony) 6 146 146 184 205 207 208 212 216 229 229 229 229 229 230 230 230 231 233 235 260 273 275 279 281 289 302 302 303 Art. 11. Art. 12. Art. 13. [Zakłady pracy chronionej] [Wysokość podatku w 2003 r.] [Wejście w życie] Literatura Spis treści 303 304 304 305 7 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow- nictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) 9 k.c. Konstytucja RP k.s.h. o.p. p.g.k. pr. bud. r.e.g.b. u.l. u.o.g.r.l. u.p.d.o.f. Wykaz skrótów u.p.l. u.p.o.l. u.p.r. u.s.d.g. u.u.s.r. Biul. Skarb. FK M. Pod. ONSA OSNC OSNP OSP OTK OwSS POP PPLiFS Prok. i Pr.-wkł. Prz. Pod. WiR ANR GDDKiA 10 – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecz- nym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) Czasopisma – Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów – Finanse Komunalne – Monitor Podatkowy – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego – Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych – Prokuratura i Prawo – wkładka – Przegląd Podatkowy – Wieś i Rolnictwo Inne – Agencja Nieruchomości Rolnej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wykaz skrótów – Naczelny Sąd Administracyjny NSA PGL Lasy Państwowe – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe SN SO TK WSA – Sąd Najwyższy – sąd okręgowy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny 11 CZĘŚĆ I PODATEK ROLNY Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) Zakres przedmiotowy Art. 1 Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty za- drzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów za- jętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Spis treści 1. Majątkowy charakter podatku rolnego 1. Majątkowy charakter podatku rolnego .................................................18 2. wolucja konstrukcji prawnej podatku rolnego 2. Ewolucja konstrukcji prawnej podatku rolnego ....................................21 3. Grunty jako przedmiot podatku rolnego 3. Grunty jako przedmiot podatku rolnego ..............................................23 4. Klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków 4. Klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków ........................24 5. Użytki rolne 5. Użytki rolne ........................................................................................27 6. Opodatkowanie gruntów z oznaczeniami nieznanymi ewidencji 6. Opodatkowanie gruntów z oznaczeniami nieznanymi ewidencji gruntów i budynków, np. „dr ‑RIII” lub „Bi ‑Ls” gruntów i budynków, np. „dr ‑RIII” lub „Bi ‑Ls” .....................................28 7. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r., 7. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r., LK‑1435/LP/03/IP – niezgodności danych z ewidencji gruntów LK‑1435/LP/03/IP – niezgodności danych z ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym i budynków ze stanem faktycznym ......................................................29 8. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 8. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych ......................33 9. Opodatkowanie gruntów pod wodami 9. Opodatkowanie gruntów pod wodami ................................................33 10. Opodatkowanie gruntów pod stawami 10. Opodatkowanie gruntów pod stawami ................................................34 17 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym 11. Opodatkowanie gruntów pod jeziorami 11. Opodatkowanie gruntów pod jeziorami ..............................................35 12. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 12. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej .....................37 13. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada 2003 r. nr LK‑1436/ 13. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 6 listopada z 2003 r., LP/03/AP – opodatkowanie użytków rolnych u przedsiębiorcy LK‑1436/LP/03/AP – opodatkowanie użytków rolnych u przedsiębiorcy ...38 14. Opodatkowanie gruntów zajętych na działy specjalne produkcji rolnej 14. Opodatkowanie gruntów zajętych na działy specjalne produkcji rolnej ...39 15. Pismo Ministerstwa Finansów – Zastępcy Dyrektora Departamentu 15. Pismo Ministerstwa Finansów – Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 23 października 2003 r., LK‑ Podatków Lokalnych i Katastru z dnia 23 października 2003 r., 1627/LP/03/AP, w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego lub LK‑1627/LP/03/AP, w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego leśnego w strefach ochronnych lub leśnego w strefach ochronnych ......................................................40 16. Opodatkowanie gruntów zrekultywowanych 16. Opodatkowanie gruntów zrekultywowanych .......................................43 17. Zwolnienie gruntów przeznaczonych na budowę dróg publicznych 17. Zwolnienie gruntów przeznaczonych na budowę dróg publicznych ....49 18. Opodatkowanie dróg w gospodarstwie rolnym 18. Opodatkowanie dróg w gospodarstwie rolnym ....................................51 19. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2003 r., LK‑ 19. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 października 2003 r., 1092/LP/03/KM – opodatkowanie dróg w gospodarstwach rolnych LK‑1092/LP/03/KM – opodatkowanie dróg w gospodarstwach rolnych ...............................................................................................53 20. Opodatkowanie użytków rolnych zajętych na budowę wieży \telefonii 20. Opodatkowanie użytków rolnych zajętych na budowę wieży komórkowej telefonii komórkowej ..........................................................................55 21. Opodatkowanie gruntów zajętych na rurociągi, linie 21. Opodatkowanie gruntów zajętych na rurociągi, telekomunikacyjne i energetyczne linie telekomunikacyjne i energetyczne ...............................................57 • 1. Majątkowy charakter podatku rolnego1 W Polsce do kategorii podatków o złożonym przedmiocie opodat- kowania zaliczane są tradycyjnie podatek rolny, podatek leśny, a niekie- dy również podatek od nieruchomości2. W konstrukcji tych świadczeń występują rozwiązania charakterystyczne dla podatków dochodowych, przychodowych, a nawet majątkowych3. Powoduje to duże trudności w ich klasyfikowaniu, chociaż mają one zbliżony przedmiot opodatkowania. Łą- czy je to, że wszystkie one obciążają władanie gruntami. Podatek rolny 1 Zob. L. Etel, Podatki przychodowo-dochodowo-majątkowe (w:) System prawa finansowego, t. 3, Prawo daninowe, red. L. Etel, s. 305 i n. 2 C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 269 i n. 3 Zob. tegoż, Finanse publiczne i prawo finansowe (wykłady akademickie), Warszawa 2001, s. 159. 18 Zakres przedmiotowy Art. 1 obciąża grunty rolne, leśny – lasy, natomiast pozostałe grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zbliżony przedmiot tych trzech świadczeń powinien, jak się wydaje, skutkować zaliczeniem ich do tej samej kategorii. Tak się jednak nie dzieje. Podatek od nieruchomości jest w literaturze przedmiotu bardzo często klasyfikowany jako podatek majątkowy, którego przedmiotem jest fizyczne posiadanie m.in. gruntów, natomiast podatki rolny i leśny zaliczane są do podatków przychodowych4, obciążających szacunkowe przychody właścicieli i określonych posiada- czy gospodarstw rolnych oraz lasów i gruntów leśnych5. Wskazuje się, że są to w gruncie rzeczy całkowicie różne świadczenia podatkowe, jedynie podatek od nieruchomości obciąża posiadanie nieruchomości, natomiast podatek rolny i zbliżony do niego podatek leśny – przychód z tytułu prowa- dzenia działalności rolniczej lub leśnej. Podatki rolny i leśny obciążają bo- wiem, zgodnie z tym poglądem, pewną odmianę działalności gospodarczej (rolniczą, leśną), z której przychody są ustalane na podstawie znamion zewnętrznych. Świadczenia te zatem nie mają nic wspólnego z podatkiem od nieruchomości, którego przedmiotem jest posiadanie nieruchomości, bez konieczności uzyskiwania z tego tytułu jakichkolwiek przychodów. Przyjmując wyżej zaprezentowany pogląd, należy stwierdzić, iż podatki te tworzą dwa odrębne systemy: podatek od nieruchomości jest zaliczany do podatków obciążających majątek, natomiast podatek rolny i podatek leśny – do podatków przychodowo-dochodowych6. W doktrynie nie ma jednak zgodności co do określenia przedmiotu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Można bowiem spotkać się z całkowicie odmiennym od wyżej zaprezentowanego sposobem kla- syfikowania tych trzech podatków. Podatki rolny i leśny, zgodnie z tym 4 Zob. H. Dzwonkowski (w:) A. Buczek, H. Dzwonkowski, L. Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska- -Pawlic, A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwacki, M. Zdebel, Z. Zgierski, Prawo podatko- we, Warszawa 2006, s. 66. 5 Zob. N. Gajl, Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1986, s. 251; A. Kostecki, Podatki przycho- dowe i podatki dochodowe (w:) System instytucji prawno-finansowych PRL, t. 3, Instytucje budżetowe, cz. 2, Dochody i wydatki budżetu państwa, red. M. Weralski, Ossolineum 1985, s. 267 i n.; H. Li- twińczuk, Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych, Warszawa 1996, s. 44; Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2008, s. 33. 6 Podatek rolny i leśny jako podatki przychodowo-dochodowe, a podatek od nieruchomości jako majątkowy traktuje C. Kosikowski, Polskie prawo finansowe na tle…, s. 252 i n. 19 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym poglądem, mają w zasadzie charakter podatków majątkowych nominal- nych7, natomiast podatek od nieruchomości jest określany jako świadcze- nie o charakterze złożonym: przychodowo-konsumpcyjno -majątkowym8. O majątkowym charakterze podatku rolnego ma świadczyć to, że pod- legają mu grunty rolne, a nie dochody uzyskiwane z prowadzonej na tym gruncie działalności9. Zgodnie z innym stanowiskiem właśnie pro- wadzenie rolniczej działalności gospodarczej powoduje opodatkowanie podatkiem rolnym. Podatek ten jest uproszczoną formą opodatkowania podatkiem dochodowym10. Niekiedy podatek rolny jest zaliczany do ka- tegorii podatków przychodowych, natomiast podatek od nieruchomości i podatek leśny – do kategorii podatków majątkowych11. Wskazuje się przy tym, że o zaliczeniu podatku leśnego do podatków majątkowych decyduje to, że obowiązek podatkowy łączony jest przez ustawodawcę z posiadaniem lasu, nie zaś z uzyskiwaniem z niego pożytków lub z pro- wadzeniem gospodarki leśnej jako działalności gospodarczej12. Zgodnie z jeszcze innym podziałem jest odwrotnie: podatek od nieruchomości jest podatkiem przychodowym, a podatek rolny i podatek leśny – są po- datkami przychodowo-dochodowymi13. Duża różnorodność spotykanych w literaturze przedmiotu poglą- dów dotyczących zaliczania tych trzech podatków do kategorii po- datków przychodowych lub majątkowych wskazuje, że żadne z tych świadczeń nie ma typowej konstrukcji charakterystycznej dla tego typu podatków14. Przemawia to za traktowaniem ich jako świadczeń o cha- rakterze mieszanym, zawierających zarówno elementy charakterystycz- ne dla podatków przychodowych, jak i majątkowych, a nawet docho- 7 A. Hanusz, P. Czerski, Gminne podatki i opłaty budżetowe, Kraków 2004, s. 54 i 76. 8 Zob. A. Hanusz, Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz, Warszawa 1995, s. 7, 41, 59. 9 Tamże, s. 40. 10 Zob. A. Borodo, Podatek od nieruchomości w systemie finansowym samorządu terytorialnego, Toruń 1995, s. 12. 11 Zob. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse i prawo finansowe, Białystok 1994, s. 170 i n. 12 Tamże, s. 182. 13 Zob. W. Wójtowicz, Zarys polskiego prawa podatkowego, Bydgoszcz 1997, s. 165, 172 i 178. 14 W pracy Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Warszawa 2008, s. 260, wskazuje się, że konstrukcja podatku rolnego pozwala na zakwalifikowanie tego podatku do każdej z możliwych kategorii. 20 Zakres przedmiotowy Art. 1 dowych15. Podzielając ten pogląd, należy zauważyć, że nie może on być podstawą całkowicie swobodnego określania przynależności tych podatków – raz do podatków przychodowych, innym razem do po- datków majątkowych lub dochodowych. Każde z tych świadczeń ma swoiste cechy dominujące, pozwalające na zaliczenie danego świad- czenia do odpowiedniej grupy16. W aktualnym kształcie podatki rolny i leśny należy traktować jako świadczenia o charakterze majątkowym, z pewnymi zanikającymi elementami charakterystycznymi dla podat- ków przychodowych17. W tym miejscu nasuwa się pytanie, dlaczego w polskim systemie funkcjonują od wielu lat podatki o tak trudnym do sprecyzowania przed- miocie opodatkowania. W dużej mierze jest to wynik ewolucji polskiego systemu opodatkowania majątku nieruchomego, w tym gruntów rolnych oraz lasów. 2. Ewolucja konstrukcji prawnej podatku rolnego Obowiązująca ustawa o podatku rolnym jest wynikiem udosko- nalenia ustawy z dnia 26 października 1971 r. o podatku gruntowym (Dz. U. Nr 27, poz. 254 z późn. zm.). W akcie tym, obok dotychcza- sowych zasad ustalania podstawy opodatkowania, wprowadzono po raz pierwszy nowe rozwiązania, które są stosowane do dzisiaj18. Po- datek gruntowy w wyniku wprowadzonych zmian przybrał postać po- datku składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała dotychczasowy, nieco zmodyfikowany podatek gruntowy, obliczany z zastosowaniem progresywnych stawek odnoszonych do przychodu szacunkowego gospodarstwa rolnego ustalonego na podstawie norm szacunkowych przychodu z 1 ha użytków rolnych i leśnych, z dolicze- niem przychodów z działów specjalnych. Druga część obejmowała po- 15 Zob. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2006, s. 617; N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Warszawa 1995, s. 21. 16 L. Etel (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Warsza- wa 2006, s. 606 i n. 17 R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2009, s. 588 i n. 18 Szerzej zob. H. Reniger, Problem podstawy wymiaru w socjalistycznym podatku rolniczym okresu przejściowego, Toruń 1963. 21 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym datek obliczany na podstawie powierzchni użytków rolnych wyrażo- nych w hektarach fizycznych i powierzchni gruntów ornych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych, z zastosowaniem stawek kwotowych. Podatek ten, w związku z przyjęciem – obok przychodu – powierzch- ni jako podstawy opodatkowania, przeistoczył się z typowego podat- ku przychodowego w podatek przychodowo-majątkowy. Ten charakter podatku został utrzymany początkowo w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która po licznych zmianach obowiązuje do dzisiaj. Podatek rolny obciążał bowiem grunty gospodarstwa rolnego i dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Podstawę opodatko- wania gruntów stanowiła już tylko liczba hektarów przeliczeniowych. Normy szacunkowe przychodu, które były do 1984 r. podstawą usta- lania podatku rolnego od gruntów, przestały mieć zastosowanie przy opodatkowaniu gruntów gospodarstwa rolnego. Utrzymane zostały odrębne zasady opodatkowania dochodów z działów specjalnych pro- dukcji rolnej. Podstawą opodatkowania był w tym wypadku dochód obliczony z zastosowaniem norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki powierzchni upraw lub jednostek produkcji zwierzęcej. Ten dwoisty charakter podatku rolnego utrzymywał się do 1992 r., tj. do wejścia w życie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), które objęły dochody uzyskiwane z działów specjalnych produkcji rolnej. W ten sposób podatek rolny stał się podatkiem obciążającym jedynie grunty gospodarstwa rolnego, przy czym podstawę opodatkowania sta- nowi ich powierzchnia wyrażona w hektarach przeliczeniowych. Przy- chód ustalany na podstawie norm przeciętnego przychodu – tak cha- rakterystyczny dla tego podatku w poprzednich okresach – w obecnie obowiązującej ustawie o podatku rolnym został zupełnie zastąpiony powierzchnią wyrażoną w hektarach przeliczeniowych. Podatek rolny, podobnie jak podatek od nieruchomości, stał się w ten sposób świad- czeniem o charakterze majątkowym, gdzie podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia, a obowiązek podatkowy jest związany wyłącz- nie z władaniem gruntami rolnymi. Niemniej w dalszym ciągu można 22 Zakres przedmiotowy Art. 1 w nim wskazać elementy charakterystyczne dla opodatkowania przy- chodu, a nawet dochodu. Mam tu na myśli instytucję hektara przeli- czeniowego i powiązanie stawki z ceną żyta19. Nie jest to zatem typo- wy podatek majątkowy. 3. Grunty jako przedmiot podatku rolnego Od dnia 1 stycznia 2003 r. podatkiem rolnym opodatkowane są wszystkie użytki rolne i grunty zadrzewione i zakrzewione („Lz”) na użytkach rolnych, bez względu na ich powierzchnię, miejsce położenia czy też dochodowość20. Żadne użytki rolne, bez względu na to, czy sta- nowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak więc grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów jako np. „R” (grunt orny), poło- żony w środku miasta, o powierzchni 2000 m2, nie podlega podatkowi od nieruchomości, chyba że jest zajęty na prowadzenie działalności go- spodarczej. Od każdego użytku rolnego, począwszy od 2003 r., należy opłacać podatek rolny. Do tej pory tylko grunty gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) nie podlegały podatkowi od nieruchomości. Po wpro- wadzeniu zmian każdy użytek rolny, bez względu na jego powierzchnię, podlega nie podatkowi od nieruchomości, tylko podatkowi rolnemu. O tym, czy jest to użytek rolny, decydują zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Dane wynikające z ewidencji stanowią podstawę opodat- kowania gruntów podatkiem rolnym. Wynika to teraz bezpośrednio z komentowanego przepisu, gdzie stwierdza się, że: „Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji grun- tów i budynków jako użytki rolne […]”. O opodatkowaniu gruntu po- datkiem rolnym decyduje klasyfikacja gruntu w ewidencji gruntów i bu- dynków, a nie to, co rzeczywiście jest na gruncie. Przykładowo, jeżeli na gruncie sklasyfikowanym jako „Tr” rolnik uprawia żyto, to grunt taki 19 Szerzej zob. A. Hanusz, Polityka podatkowa w zakresie różnicowania obciążeń dochodów rol- niczych w Polsce. Na przykładzie podatków gruntowego i rolnego, Lublin 1996, s. 249 i n. 20 Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej nie zwalnia podatnika z obowiązku uiszczenia podatku rolnego. Odmienny jest bowiem w obu tych przypadkach przed- miot opodatkowania, a mianowicie grunt i dochód – zob. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 1999 r., III SA 8042/98, ONSA 2000, nr 4, poz. 147. 23 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym – niesklasyfikowany jako użytek rolny – jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości21. 4. Klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków22 W komentowanym artykule jednoznacznie zapisano, że opodatko- waniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne – grunty sklasyfikowa- ne w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków. Zmiana ta, w sposób niebudzący już wątpliwości, przesądza o tym, że grunty na potrzeby opo- datkowania należy klasyfikować na podstawie danych zawartych w ewi- dencji gruntów i budynków. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. W wyroku NSA z dnia 29 czerwca 2006 r., II FSK 842/05, LEX nr 242985, stwierdza się, że w świetle art. 21 p.g.k. organy podatkowe usta- lające wysokość zobowiązań w podatku od nieruchomości nie są upraw- nione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane wskazane w ewidencji gruntów. Bardzo zbliżony pogląd zawarty jest w wyroku NSA z dnia 7 lutego 2006 r., II FSK 1332/05, LEX nr 849690 oraz w wyroku WSA w Warszawie z dnia 28 października 2004 r., III SA 3016/03, LEX nr 171496. Prowadząc postępowanie, organ podatkowy ma obowiązek uwzględnić dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków23. Decydujące znaczenie przy opodatkowaniu gruntów mają więc dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, a nie to, co faktycznie znajduje się na gruncie, albo to, czy ten grunt jest wykorzystywany rolniczo24. Przy- 21 Zob. L. Etel, Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków, FK 2008, nr 6, s. 24, oraz K. Gawrońska, Ewidencja gruntów i budynków a opodatkowa- nie gruntów podatkiem od nieruchomości, rolnym oraz leśnym (w:) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, red. M. Popławski, Warszawa 2008, s. 26 i n. 22 Szerzej zob. B. Pahl, Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomo- ści, rolnego i leśnego, PPLiFS 2007, nr 11. 23 Skoro dane pozwalające na prawidłowe opodatkowanie gruntów zostały ujawnione i były dostępne w ewidencji gruntów i budynków, to zasadne jest twierdzenie, że pozostawały one w dys- pozycji organu podatkowego. Jeżeli mimo to organ podatkowy z nich nie skorzystał w celu usta- lenia prawidłowego wymiaru należnych podatków, to okoliczność ta nie może stanowić podstawy wznowienia postępowania. Poglądowi temu nie przeczy to, że podatnicy byli zobowiązani złożyć stosowną informację organowi podatkowemu – zob. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 2 lutego 2011 r., I SA/Gd 342/10, LEX nr 801837. 24 Zob. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2008 r., II FSK 372/07, LEX nr 490966. Sąd podniósł tam, że dane zawarte w ewidencji mają walor dokumentu urzędowego, o którym mowa w art. 194 o.p. Podważenie tych zapisów bądź ich zmiana mogą nastąpić w postępowaniu prowadzonym przed właściwymi w tej sprawie organami administracji. W postępowaniu podatkowym przeprowadzenie 24 Zakres przedmiotowy Art. 1 kładowo można wskazać, że jeżeli podatnik grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako „Tr” (tereny różne) użytkuje rolniczo, nie oznacza to, że powinny one być opodatkowane jako użytki rolne. Są to w dalszym ciągu tereny różne (nie są sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne), co przesądza o zasadach ich opodatkowania. Od tych gruntów, chociaż wykorzystywanych rolniczo, nie może być płacony poda- tek rolny, lecz podatek od nieruchomości (znacznie wyższy niż rolny). War- to podać kolejny przykład, który obrazuje często występujący w praktyce problem z opodatkowaniem gruntów rolnych przedsiębiorcy. Jeżeli np. po- datnik-przedsiębiorca nabędzie 100 ha gruntów sklasyfikowanych w ewi- dencji gruntów i budynków jako użytki rolne (np. „R–IV” – grunty orne IV klasy), to powinny być one opodatkowane podatkiem rolnym25. Są to bo- wiem użytki rolne i samo nabycie ich przez przedsiębiorcę nie powoduje, że stają się one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i w efek- cie – opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca zajmie te użytki rolne na prowadzenie działalności gospo- darczej, zacznie od nich płacić podatek od nieruchomości. O zasadach opo- datkowania gruntów decyduje więc rzędzie przede wszystkim ich klasyfi- kacja w ewidencji gruntów i budynków, a nie to, kto jest ich właścicielem. Podobnie stwierdził WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 30 października 2007 r., I SA/Wr 819/07, LEX nr 420604. Sąd wskazał w nim, że klasyfika- cja gruntu w ewidencji gruntów i budynków jako użytku rolnego powodu- je jego opodatkowanie podatkiem rolnym i wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jedynie w jednym przypadku możliwe jest opodatkowanie podatkiem od nieruchomości użytku rolnego. Mowa tutaj o sytuacji, gdy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż działalność rolnicza). O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem tego rodzaju postępowania nie jest możliwe. Przepis art. 21 ust. 1 p.g.k. nie wymaga dalszej wykład- ni, stanowiąc wprost o tym, że dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią m.in. pod- stawę wymiaru podatku. Przez podstawę wymiaru podatku należy rozumieć zarówno określenie przedmiotu opodatkowania, zaliczenie do właściwej stawki podatkowej, jak i objęcie określonych gruntów zwolnieniem z opodatkowania. Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu do przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym czy też podatkiem leśnym było od dnia 1 stycznia 2003 r. właściwe sklasyfikowanie w ewidencji gruntów i budyn- ków. Dopiero kolejnym kryterium jest to, czy zostały zajęte one na prowadzenie (wykonywanie) działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna. 25 M. Popławski, Opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu przedsiębiorcy, PPLiFS 2006, nr 12. 25 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym od nieruchomości decyduje treść wpisu do ewidencji gruntów i budynków świadcząca o klasyfikacji danego gruntu jako użytku rolnego, niezależnie od tego, czy jego treść jest zgodna z rzeczywistością, czy też nie. Organ po- datkowy w przeprowadzanym postępowaniu może stwierdzić jedynie albo istnienie przesłanki w postaci „sklasyfikowania gruntu w ewidencji gruntów i budynków jako użytku rolnego”, co spowoduje wyłączenie takiego gruntu z podatku od nieruchomości i opodatkowanie podatkiem rolnym, albo brak takiej klasyfikacji, co spowoduje możliwość opodatkowania takiego grun- tu podatkiem od nieruchomości. Sąd zaznaczył, iż w tym zakresie organ nie może przeprowadzić przeciwdowodu, albowiem taka czynność może jedynie wykazać, że treść takiego wpisu jest niezgodna z rzeczywistością, nie powoduje natomiast anulowania czy też zmiany treści takiego wpisu. Jest to jedynie możliwe przez zmianę jego treści w samej ewidencji grun- tów i budynków, stosownie do art. 22 ust. 2 i art. 23 p.g.k. Roli ewidencji gruntów dotyczył wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 września 2007 r., III SA/Wa 968/07, LEX nr 372607. Stwierdzono w nim, że organy ustalające wysokość zobowiązań podatkowych nie są uprawnione do dokonywania zmian w ewidencji gruntów i wypowiadania się w przedmiocie własności nieruchomości. Organ podatkowy powinien jednak uwzględnić dane zawarte w akcie notarialnym, jeżeli wynika z nie- go, że inna osoba jest właścicielem nieruchomości. Zmiany w ewidencji są bowiem dokonywane z dużym opóźnieniem i ścisłe trzymanie się ich mogłoby doprowadzić do wymierzenia podatku osobie, która sprzedała nieruchomość. Pogląd ten zasługuje na akceptację z uwagi na brzmienie art. 194 § 3 o.p., który dopuszcza przeprowadzenie dowodu przeciw da- nym zawartym w dokumentach urzędowych, do których zalicza się także ewidencja gruntów i budynków. Pewne problemy w praktyce wiążą się z ustaleniem daty dokonania zmian w ewidencji. Starosta jako organ prowadzący ewidencję jest zobowiązany po- wiadomić organy podatkowe o dokonanej zmianie i wskazać jej datę26. Prob- 26 Zgodnie z § 49 ust. 1 r.e.g.b. o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta za- wiadamia: 1) organy podatkowe – w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od 2) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych nieruchomości, rolnego i leśnego; objętych działem I ksiąg wieczystych; 26 Zakres przedmiotowy Art. 1 lematyka ta była przedmiotem wyroku WSA w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2008 r., III SA/Kr 119/08, LEX nr 510289, w którym sąd stwierdził, że wpro- wadzenie zmian danych ewidencyjnych zgodnie z przepisami rozporządze- nia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków może nastąpić w dwojakim try- bie: albo w trybie czynności materialnotechnicznej w postaci wprowadzenia do bazy danych zmiany na podstawie udokumentowanego zgłoszenia zmia- ny, o którym organ tylko zawiadamia, albo w drodze decyzji. Tę drugą for- mę rozstrzygnięcia, zgodnie z przepisem § 47 ust. 3 rozporządzenia, organ stosuje wtedy, gdy aktualizacja operatu ewidencyjnego wymaga wyjaśnień zainteresowanych lub uzyskania dodatkowych dowodów. Wówczas staro- sta przeprowadza w sprawie tej aktualizacji postępowanie administracyjne, które kończy się decyzją wprowadzającą żądaną zmianę lub odmawiającą jej wprowadzenia. 5. Użytki rolne Pojęcie użytków rolnych zdefiniowano w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozporządzenie to jest przepisem wyko- nawczym do ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z któ- rą dane wynikające z ewidencji gruntów powinny być podstawą m.in. do realizacji podatków. Uprawnia to do stwierdzenia, że za użytki rolne na- leży uznać tylko grunty tak określone w § 68 r.e.g.b.27 3) właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków; 4) osoby i jednostki organizacyjne, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności: 1) oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę zmiany oraz datę wprowadzenia zmiany; 2) oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kar- totek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany; 3) zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie; 4) wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których zostało przekazane zawia- domienie; 5) podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby. 27 Wejście w życie przepisów rozporządzenia z dniem 1 czerwca 2001 r. nie oznacza, że dane z ewidencji prowadzonej na podstawie poprzednio obowiązującego rozporządzenia straciły waż- ność. Do czasu aktualizacji zapisów w ewidencji zgodnie z wymogami nowego rozporządzenia obo- wiązują dane wpisane do ewidencji na podstawie postanowienia poprzednio obowiązującego aktu. 27 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym Użytki rolne dzielą się na: 1) grunty orne, oznaczone symbolem „R”; 2) sady, oznaczone symbolem złożonym z litery „S” oraz symbolu odpo- wiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową ozna- czenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym został założony sad, np. „S-R”, „S-Ł”, „S-Ps”; 3) łąki trwałe, oznaczone symbolem „Ł”; 4) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem „Ps”; 5) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery „B” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym zostały wzniesione budynki, np. „B-R”, „B-Ł”, „B-Ps”; 6) grunty pod stawami, oznaczone symbolem „Wsr”; 7) rowy, oznaczone symbolem „W”. Wszystkie wyżej wymienione grunty są użytkami rolnymi i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Przedstawione wyli- czenie ma charakter zamknięty w tym sensie, że za użytki rolne można uznać jedynie wymienione grunty. Żaden inny grunt nie jest użytkiem rolnym, przede wszystkim dlatego że nie jest wymieniony w powołanym § 68 r.e.g.b. Grunty niebędące użytkami rolnymi są objęte podatkiem od nieruchomości. 6. Opodatkowanie gruntów z oznaczeniami nieznanymi ewidencji gruntów i budynków, np. „dr ‑RIII” lub „Bi ‑Ls” Kwestii dotyczącej opodatkowania gruntów oznaczonych w klasyfika- cji gruntów i budynków symbolami złożonymi dotyczył m.in. wyrok NSA z dnia 22 września 2011 r., II FSK 559/10, LEX nr 1068747. Spór dotyczył tego, czy grunty w ewidencji gruntów oznaczone symbolami złożonymi: „Bp -RIVa”, „Bp -RIVb”, „Bp -RV”, „Bp -RVI” i „Bp -N” oraz „dr -RVI”, „dr -N”, „dr -RVIb”, „dr -RV”, „dr -RIVa” podlegały opodatkowaniu podat- kiem rolnym, czy też podatkiem od nieruchomości. Zdaniem sądu: „Opar- cie się w tej sprawie wyłącznie na niejednoznacznej ewidencji i arbitralne uznanie na jej podstawie, że nie ma się do czynienia z gruntami (użytka- mi) rolnymi, nie było uprawnione. Wynika to ze wskazanej powyżej zasa- dy, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być określony precyzyjnie, 28 Zakres przedmiotowy Art. 1 a interpretacja przepisów dotyczących tegoż przedmiotu opodatkowania nie może być rozszerzająca, dokonana na niekorzyść podatnika”. W dal- szej części uzasadnienia sąd stwierdził, że „decydujące znaczenie dla wy- boru sposobu opodatkowania przedmiotowych gruntów było ustalenie, czy były one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W niniejszej sprawie bezspornie ustalono, że grunty […] nie były zajęte na prowadze- nie takiej działalności. W konsekwencji, wziąwszy pod uwagę treść art. 2 ust. 2 u.p.o.l. oraz art. 1 u.p.r., za prawidłowe należało uznać stanowisko […] o konieczności opodatkowania spornych gruntów podatkiem rolnym”. Według mnie wyrok ten jest co najmniej dyskusyjny. Wynika to stąd, że za „użytek rolny” na mocy art. 1a ust. 3 u.p.o.l. oraz art. 1 u.p.r. można uznać jedynie grunt tak sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków. Warto zwrócić uwagę, że w powołanym § 68 r.e.g.b., określającym, co na- leży rozumieć przez użytek rolny, wskazano grunty oznaczone symbo- lami złożonymi, np. „B-R”, „B-Ł”, „B-Ps” czy też „S-R”, „S-Ł”, „S-Ps”. I te grunty niewątpliwie należy uznać za użytki rolne. Nie ma tam nato- miast gruntów oznaczonych symbolami: „Bp -RIVa”, „Bp -RIVb”, „Bp- -RV”, „Bp -RVI” i „Bp -N” oraz „dr -RVI”, „dr -N”, „dr -RVIb”, „dr -RV”, „dr -RIVa”, których dotyczył wyżej powołany wyrok NSA. Nie są to zatem użytki rolne w rozumieniu przepisów regulujących prowadzenie ewiden- cji gruntów i budynków. W świetle art. 1a ust. 3 u.p.o.l. oraz art. 1 u.p.r. nie mogą być zatem uznane za sklasyfikowane jako użytki rolne w ewi- dencji gruntów i budynków. W związku z tym są to grunty inne niż użyt- ki rolne, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, tak jak stwierdził to sąd. Z komentowanego przepisu wyraźnie wynika, co na gruncie analizowanej ustawy można uznać za użytek rolny. Sąd w tym orzeczeniu uznał za użytki rolne grunty sklasyfikowane w ewidencji ina- czej, co – według mnie – jest sprzeczne z komentowanym przepisem. 7. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r., LK‑1435/LP/03/IP – niezgodności danych z ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym „Odnośnie do kwestii opodatkowania gruntów oznaczonych w ewi- dencji gruntów i budynków symbolem «dr», należy zauważyć, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. opodatkowaniu po- 29 Art. 1 Ustawa o podatku rolnym datkiem rolnym podlegały, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopa- da 1984 r. o podatku rolnym […], wyłącznie grunty gospodarstw rolnych. Natomiast grunty będące użytkami rolnymi, niewchodzące w skład gospo- darstw rolnych w rozumieniu przepisów ww. ustawy, wykorzystywanymi na cele rolnicze, jako nieobjęte przepisami o podatku rolnym były opo- datkowane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych […] podatkiem od nieruchomości we- dług stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 7 lit. a) tej ustawy. Gospodarstwem rolnym dla celów podatku rolnego był obszar użyt- ków rolnych, gruntów pod stawami oraz, sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, gruntów pod zabudowaniami związa- nymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni prze- kraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niema- jącej osobowości prawnej – art. 1 ust. 2 ustawy o podatku rolnym. Z tre- ści tego przepisu wynika, że ustawodawca odniósł pojęcie użytków rol- nych do danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Potwierdza to także art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto- graficzne […], zgodnie z którym podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jak stanowi § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regional- nego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków […], do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami oraz rowy. Natomiast grunty oznaczone symbolem «dr» podlegały opo- datkowaniu podatkiem od nieruchomości. Opodatkowanie podatkiem rolnym lub podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie znajdowało podstawy prawnej. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1680), z dniem 1 stycznia 2003 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjąt- 30 Zakres przedmiotowy Art. 1 kiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jeżeli obszar ww. gruntów, stanowiących włas- ność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, to grunty te stanowią gospodarstwo rolne i wówczas podlegają opodatkowaniu podatkiem rol- nym według niższej stawki, tj. wynoszącej równowartość pieniężną 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego gruntów. Podstawowym kryterium rozstrzygającym o sposobie opodatkowa- nia gruntów są nadal dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Przepisy rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie uległy zmianie. Grunty oznaczone symbolem «dr» nie są użytka- mi rolnymi, w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z ust. 3 pkt 7 lit. a) załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia, grunty zajęte pod wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych, leśnych oraz poszczególnych nieru- chomości nie stanowią dróg w rozumieniu przepisów rozporządzenia. Grunty te wlicza się do przyległego do nich użytku gruntowego. Zatem ich oznaczenie nie powinno zawierać liter «dr» (tylko oznaczenie użyt- ku rolnego, np. Ps V). Odnośnie do aktualności danych w ewidencji gruntów i budynków, na- leży zauważyć, że prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy, sto- sownie do treści art. 7d pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, do zadań starosty. Ponadto § 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewiden- cji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) zobowiązuje starostę do utrzymywania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodnie z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi. W związku z wpływającymi z gmin informacjami o niezgodności lub nieaktualności danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem rzeczywistym i prawnym, mających istotne znaczenie dla opo- datkowania nieruchomości, w dniu 25 lutego 2003 r. zostało uzgodnione Stanowisko wspólne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Finansów w sprawie zapewnie- nia aktualności operatów ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowania 31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: