Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 011348 21078777 na godz. na dobę w sumie
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic - książka
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic - książka
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6347-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Księgowy niezbędnik początkującego przedsiębiorcy

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - to brzmi dumnie! I trochę groźnie... Zwłaszcza jeśli przedsiębiorca zamierza samodzielnie rozliczać się z urzędem skarbowym i ZUS-em. Być czy nie być płatnikiem VAT? Jaką formę rozliczeń wybrać? Jak poprawnie prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Czym jest podatek dochodowy i jak go odprowadzać zgodnie z przepisami i z korzyścią dla nas? Które informacje o sobie i w jakiej formie należy przekazać do ZUS-u? A które o naszym pierwszym pracowniku?

Celem autorki tej książki było stworzenie kompleksowego przewodnika po przepisach - nie tylko podatkowych - dla osób, które chcą osobiście zająć się rozliczaniem własnej działalności. Przewodnika nie tylko do jednorazowego przeczytania, ale takiego, do którego warto wielokrotnie wracać. Anna Witkowska-Dziadosz w jednym poradniku zebrała najważniejsze zagadnienia, terminy oraz wątpliwości podatników. Ważną część publikacji stanowią orzeczenia sądowe oraz interpretacje skarbowe, przytoczone tu po to, aby przedstawić omawiane zagadnienia od strony jak najbardziej praktycznej.

Prowadzenie własnej księgi podatkowej nie jest trudne, gdy zna się zasady!


Anna Witkowska-Dziadosz - niezależna ekspertka oraz trenerka w dziedzinie zagadnień księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych. Absolwentka uczelni ekonomicznej, ukończonej z wyróżnieniem; jej specjalizacja to rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Ma doświadczenie uzyskane w działach finansowo-księgowych firm, również na stanowisku głównego księgowego i dyrektora finansowego. Trenerka z bogatą praktyką zawodową: w ostatnich latach liczba uczestników jej szkoleń przekroczyła tysiąc pracowników, od początkujących do księgowych z wieloletnim doświadczeniem oraz właścicieli firm. Z sukcesem realizuje projekty szkoleniowe oraz analizy ekonomiczne dla przedsiębiorstw o różnorodnej specyfice, wielkości i branży. Uczestnicy jej szkoleń, odbiorcy analiz oraz współpracownicy cenią ją za praktyczne podejście, kompleksowe opracowania, a także urozmaicone i angażujące formy prezentacji trudnych zagadnień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Anna Mitka Pozycja przygotowana jest w oparciu o stan prawny na dzień 1 lutego 2013 r. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?poksip Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6347-7 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp ......................................................................................................... 15 Rozdziaï 1. ABC dziaïalnoĂci gospodarczej ................................................ 17 ABC dziaïalnoĂci gospodarczej osoby fizycznej.......................................... 17 Definicja dziaïalnoĂci gospodarczej.................................................................... 17 Waĝne orzeczenia: dziaïalnoĂÊ gospodarcza ....................................................... 18 DziaïalnoĂÊ gospodarcza osoby fizycznej a inne formy prowadzenia dziaïalnoĂci.... 20 Definicja maïego podatnika ............................................................................... 20 Definicja mikroprzedsiÚbiorcy ........................................................................... 21 Siedziba przedsiÚbiorcy ...................................................................................... 22 UrzÈd skarbowy przedsiÚbiorcy .......................................................................... 22 Nazwa przedsiÚbiorcy ........................................................................................ 22 Klasyfikacja dziaïalnoĂci przedsiÚbiorcy ............................................................. 23 „Jedno okienko”, czyli CEIDG........................................................................... 23 Wnioski do CEIDG ........................................................................................... 25 Zgïoszenia do urzÚdów przedsiÚbiorcy ............................................................... 26 Zezwolenia, koncesje, inne podatki i opïaty....................................................... 27 Rachunek bankowy przedsiÚbiorcy..................................................................... 28 KsiÈĝka kontroli przedsiÚbiorcy.......................................................................... 29 Komunikacja elektroniczna przedsiÚbiorcy......................................................... 29 PrzeglÈd form rozliczania podatku dochodowego....................................... 31 Formy rozliczania PIT w skrócie........................................................................ 31 Karta podatkowa................................................................................................ 32 Ryczaït od przychodów ewidencjonowanych ...................................................... 34 Podatkowa ksiÚga przychodów i rozchodów ....................................................... 36 Peïna ksiÚgowoĂÊ ............................................................................................... 37 Terminy i limity przedsiÚbiorcy ................................................................ 38 Stosowanie terminów ........................................................................................ 38 Identyfikacja pism i deklaracji ........................................................................... 38 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Terminy liczone od zdarzenia ............................................................................ 39 Terminy w cyklach miesiÚcznych ...................................................................... 39 Terminy w cyklach kwartalnych........................................................................ 40 Terminy w cyklach rocznych ............................................................................. 40 Waĝne limity kwotowe ...................................................................................... 42 Zawieszenie dziaïalnoĂci........................................................................... 43 Rozdziaï 2. Prowadzenie ksiÚgi .................................................................. 45 Podstawowe zasady prowadzenia ksiÚgi..................................................... 45 Najwaĝniejsze przepisy ...................................................................................... 45 Kto prowadzi ksiÚgÚ podatkowÈ ......................................................................... 45 Kto jest zwolniony z prowadzenia ksiÚgi ............................................................ 46 Zaïoĝenie ksiÚgi i zawiadomienie US................................................................. 47 Rzetelny i niewadliwy sposób prowadzenia ksiÚgi .............................................. 48 Waĝne orzeczenia: rzetelna ksiÚga ..................................................................... 49 Poprawianie bïÚdów w ksiÚdze ........................................................................... 50 Formalne i techniczne wymogi prowadzenia ksiÚgi ............................................ 50 Terminy zamieszczania zapisów w ksiÚdze........................................................ 51 Zapisy w ksiÚdze z kasy fiskalnej ....................................................................... 53 KsiÚga prowadzona komputerowo...................................................................... 54 Przechowywanie ksiÚgi ...................................................................................... 55 KsiÚgi dla przedsiÚbiorstwa wielozakïadowego ................................................... 56 Prowadzenie ksiÚgi przez biuro rachunkowe ...................................................... 57 Rozliczanie przychodów............................................................................ 58 Definicja przychodu........................................................................................... 58 Przychody w spóïce osobowej............................................................................. 58 Przychody to nie tylko sprzedaĝ ......................................................................... 59 Co nie jest przychodem ..................................................................................... 60 Przychody z innych ěródeï ................................................................................. 60 Przychody zwolnione ......................................................................................... 61 Dzieñ osiÈgniÚcia przychodu.............................................................................. 62 Zapïata „z góry” a zaliczka................................................................................. 64 Zwrot towarów, rabaty a przychody ................................................................... 64 Przychody nieodpïatne....................................................................................... 65 Przychody w walutach obcych............................................................................ 67 Rozliczanie kosztów.................................................................................. 67 Definicja kosztu................................................................................................. 67 Pierwszy warunek: celowoĂÊ wydatku ................................................................ 67 Drugi warunek: wyïÈczenia z katalogu nkup...................................................... 68 Trzeci warunek: dokumentacja.......................................................................... 68 Dzieñ poniesienia i potrÈcenia kosztu ............................................................... 70 Koszty bezpoĂrednie i poĂrednie......................................................................... 71 Zwrot towarów, rabaty a koszty ......................................................................... 72 4 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci Koszty w walutach obcych ................................................................................. 72 Koszty na podstawie duplikatów ........................................................................ 73 Korekty kosztów niezapïaconych ....................................................................... 74 Metody prowadzenia ksiÚgi....................................................................... 75 Stosowanie wybranej metody............................................................................. 75 Metoda memoriaïowa........................................................................................ 75 Metoda uproszczona (kasowa) ........................................................................... 77 Metody prowadzenia ksiÚgi: analizy przypadków ............................................... 77 PrzejĂcie z ksiÈg rachunkowych na metodÚ uproszczonÈ.................................... 79 ¥rodki trwaïe i amortyzacja....................................................................... 79 Definicja Ărodka trwaïego .................................................................................. 79 Co nie podlega amortyzacji................................................................................ 81 WyodrÚbnienie Ărodków trwaïych ...................................................................... 82 Ustalenie wartoĂci poczÈtkowej ......................................................................... 82 Oddanie do uĝytkowania ................................................................................... 85 Klasyfikacja Ărodków trwaïych ........................................................................... 86 Definicja amortyzacji......................................................................................... 87 Przypisywanie stawek amortyzacji ..................................................................... 87 RozpoczÚcie amortyzacji .................................................................................... 88 Obliczanie amortyzacji liniowej ......................................................................... 88 Podwyĝszanie stawek amortyzacji...................................................................... 89 Obniĝanie stawek amortyzacji ........................................................................... 91 Amortyzacja degresywno-liniowa....................................................................... 91 Amortyzacja indywidualna ................................................................................ 92 Amortyzacja jednorazowa .................................................................................. 94 „Niskocenne” Ărodki trwaïe ............................................................................... 94 Zaliczenie do Ărodków trwaïych po roku uĝywania ............................................ 95 Zaprzestanie uĝywania ...................................................................................... 96 Remont czy ulepszenie?..................................................................................... 96 Ulepszenia Ărodków trwaïych ............................................................................ 97 CzÚĂciowa likwidacja Ărodka trwaïego................................................................ 98 WartoĂci niematerialne i prawne ....................................................................... 99 Amortyzacja wartoĂci niematerialnych i prawnych .......................................... 100 Podróĝe przedsiÚbiorcy............................................................................ 100 Cechy podróĝy sïuĝbowej przedsiÚbiorcy.......................................................... 100 Diety za czas wykonywania zlecenia ................................................................ 102 Diety za weekendy........................................................................................... 102 Diety za czas wyjazdów na szkolenie ............................................................... 102 Diety osób wspóïpracujÈcych ........................................................................... 103 Przejazdy z miejsca zamieszkania do siedziby .................................................. 103 Obliczanie diet................................................................................................. 103 Inne wydatki podczas podróĝy ......................................................................... 105 Nowe rozporzÈdzenie....................................................................................... 105 5 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Szczególne rodzaje kosztów i przychodów w ksiÚdze ............................... 106 Abonament RTV ............................................................................................. 106 Amortyzacja .................................................................................................... 106 Aukcje internetowe.......................................................................................... 107 Badania i pakiety medyczne, okulary, odzieĝ robocza....................................... 109 Darowizny ....................................................................................................... 110 Dekoracje, kwiaty ............................................................................................ 110 Dotacje, dofinansowania.................................................................................. 111 Faktura wczeĂniej niĝ towar............................................................................. 113 Kary, upomnienia, grzywny i odsetki ............................................................... 114 Korekty, zwroty ............................................................................................... 116 Leasing operacyjny i finansowy (kapitaïowy).................................................... 117 Leasing: opïata wstÚpna................................................................................... 117 Leasing: wczeĂniejsze rozwiÈzanie umowy....................................................... 118 Leasing: wykup przedmiotu leasingu................................................................ 119 Maïĝeñstwo a Ărodki trwaïe ............................................................................. 119 Materiaïy powierzone ...................................................................................... 120 Mieszkanie przedsiÚbiorcy: czynsz, media........................................................ 120 Naprawy powypadkowe ................................................................................... 122 Obiady z kontrahentami, poczÚstunki ............................................................. 122 Odszkodowania ............................................................................................... 123 Opïaty bankowe, prowizje i odsetki ................................................................. 124 Opïaty pocztowe .............................................................................................. 126 Paragon: dowód zakupu a koszty ..................................................................... 126 Podróĝe sïuĝbowe pracowników....................................................................... 127 Podatki i opïaty urzÚdowe w kosztach.............................................................. 129 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przedsiÚbiorcy ...................................... 131 Polisy ubezpieczeniowe.................................................................................... 133 Premie pieniÚĝne ............................................................................................. 134 Prezenty........................................................................................................... 135 Przekazanie Ărodków trwaïych na cele osobiste lub darowiznÚ ......................... 136 Przekazanie towarów na cele osobiste lub darowiznÚ ....................................... 136 Przekazanie towarów na wewnÚtrzne cele przedsiÚbiorstwa ............................. 137 Przekazanie majÈtku osobistego na cele sïuĝbowe ............................................ 137 Przychody nieodpïatne..................................................................................... 138 Reklama i dziaïania marketingowe .................................................................. 138 Reprezentacja .................................................................................................. 139 Róĝnice kursowe.............................................................................................. 141 Róĝnice kursowe: analiza przypadku................................................................ 142 Samochód osobowy — definicja ....................................................................... 142 Samochód sïuĝbowy ........................................................................................ 145 Samochód prywatny w dziaïalnoĂci.................................................................. 146 Samochód leasingowany w kosztach dziaïalnoĂci............................................. 147 6 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci Samochód wynajmowany w kosztach dziaïalnoĂci........................................... 148 Samochód przekazany na cele dziaïalnoĂci ...................................................... 149 Samochód przekazany na cele prywatne........................................................... 150 Skïadki na ubezpieczenia spoïeczne i FP.......................................................... 151 Skïadki na ubezpieczenie zdrowotne................................................................ 151 Skïadki na rzecz organizacji ............................................................................. 151 Sponsoring....................................................................................................... 152 Sprzedaĝ Ărodka trwaïego................................................................................. 152 Straty w Ărodkach trwaïych.............................................................................. 153 Straty w towarach ............................................................................................ 154 ¥rodek trwaïy zakupiony z dotacji.................................................................... 156 ¥rodki na rozpoczÚcie dziaïalnoĂci gospodarczej............................................... 156 Ulga na zakup kasy fiskalnej............................................................................ 157 Telefon prywatny w kosztach dziaïalnoĂci ....................................................... 158 Telefon sïuĝbowy uĝywany do rozmów prywatnych......................................... 158 Towar wczeĂniej niĝ faktura ............................................................................ 158 WierzytelnoĂci przedawnione, umorzone......................................................... 159 Wydatki przed rozpoczÚciem dziaïalnoĂci ........................................................ 161 Wydatki w czasie zawieszenia dziaïalnoĂci ...................................................... 162 Wynagrodzenie pïatnika .................................................................................. 162 Wynagrodzenia bliskich czïonków rodziny....................................................... 163 Wynagrodzenia: szczególny moment zaliczenia do kosztów............................. 164 Wyposaĝenie.................................................................................................... 166 viaTOLL .......................................................................................................... 167 Zaliczki, zadatki i kaucje ................................................................................. 168 Dowody ksiÚgowe ................................................................................... 170 Dowody ksiÚgowe — zasady wedïug rozporzÈdzenia ........................................ 170 Bilet za autostradÚ ........................................................................................... 171 Bilet na przejazd .............................................................................................. 172 Dowód opïaty .................................................................................................. 173 Dowód przesuniÚÊ ........................................................................................... 173 Dowody wewnÚtrzne........................................................................................ 174 Dowód wewnÚtrzny: diety i delegacje............................................................... 175 Dowód wewnÚtrzny: parkowanie ..................................................................... 175 Dowód wewnÚtrzny: wydatki na czynsz i media .............................................. 176 Dowód wewnÚtrzny: zakupy ............................................................................ 176 Ewidencja przebiegu pojazdu............................................................................ 177 Faktura ............................................................................................................ 177 Faktura: anulowanie sprzedaĝy ........................................................................ 178 Faktura do paragonu........................................................................................ 179 Faktura duplikat .............................................................................................. 180 Faktura elektroniczna ...................................................................................... 180 Faktura korygujÈca .......................................................................................... 181 7 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Faktura procedura marĝy ................................................................................. 181 Faktura VAT-MP, czyli metoda kasowa........................................................... 182 Faktura RR ...................................................................................................... 182 Faktura uproszczona........................................................................................ 183 Faktura proforma............................................................................................. 183 Faktura wewnÚtrzna ........................................................................................ 184 Faktura zagraniczna — zakup .......................................................................... 184 Faktura zaliczka............................................................................................... 185 Kompensata..................................................................................................... 185 Lista pïac ......................................................................................................... 185 Nota korygujÈca............................................................................................... 186 Nota ksiÚgowa ................................................................................................. 186 Odpisy amortyzacyjne ..................................................................................... 187 OĂwiadczenie: przekazanie .............................................................................. 187 OĂwiadczenie: korekty bïÚdów......................................................................... 188 Paragon: dowód sprzedaĝy ............................................................................... 188 Paragon: zakup materiaïów.............................................................................. 189 Paragon: zakup zagraniczny ............................................................................. 191 PrzyjÚcie towarów ............................................................................................ 191 Rachunek ........................................................................................................ 192 Raport fiskalny ................................................................................................ 193 Raport fiskalny „zerowy” ................................................................................. 193 Raport kasowy ................................................................................................. 193 Róĝne kategorie przychodów lub kosztów na jednym dokumencie................... 194 Róĝnice kursowe.............................................................................................. 194 SAD................................................................................................................. 195 Umowa kupna-sprzedaĝy................................................................................. 195 WyciÈgi bankowe ............................................................................................. 196 Zestawienia ..................................................................................................... 196 Zeszyt korekt................................................................................................... 197 Zasady wypeïniania poszczególnych kolumn ksiÚgi ................................ 198 Kolumna 1. Liczba porzÈdkowa ....................................................................... 198 Kolumna 2. Data zdarzenia gospodarczego ...................................................... 199 Kolumna 3. Numer dowodu ksiÚgowego .......................................................... 200 Kolumna 4. i 5. Dane kontrahenta .................................................................. 200 Kolumna 6. Opis zdarzenia gospodarczego....................................................... 200 Kolumna 7. WartoĂÊ sprzedanych towarów i usïug .......................................... 201 Kolumna 8. Pozostaïe przychody ..................................................................... 201 Kolumna 9. Razem przychód ........................................................................... 202 Kolumna 10. Zakup towarów i materiaïów...................................................... 202 Kolumna 11. Koszty uboczne zakupu .............................................................. 205 Kolumna 12. Wynagrodzenia w gotówce i w naturze ....................................... 205 Kolumna 13. Pozostaïe wydatki....................................................................... 206 8 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci Kolumna 15..................................................................................................... 208 Kolumna 16. Uwagi......................................................................................... 208 Korekta zapisów............................................................................................... 209 Ewidencje dodatkowe.............................................................................. 209 Ewidencja przebiegu pojazdu............................................................................ 209 Ewidencja rejestr VAT ..................................................................................... 212 Ewidencja sprzedaĝy ........................................................................................ 212 Ewidencja Ărodków trwaïych oraz wartoĂci niematerialnych i prawnych .......... 212 Ewidencja wyposaĝenia.................................................................................... 214 Ewidencja zwrotów .......................................................................................... 215 Inne ewidencje w kantorach i lombardach ....................................................... 215 Podsumowania i zamykanie ksiÚgi.......................................................... 215 MiesiÚczne podsumowanie ksiÚgi .................................................................... 215 Spis z natury.................................................................................................... 216 Roczne podsumowanie ksiÚgi .......................................................................... 216 ¥ródroczne podsumowanie ksiÚgi..................................................................... 217 Rozdziaï 3. Podatek dochodowy ............................................................... 219 Metody rozliczania podatku dochodowego .............................................. 219 Zasady ustalania dochodu ............................................................................... 219 Zasady ogólne: podatek wedïug skali podatkowej (progresywny) ...................... 219 Zasada szczególna: podatek liniowy................................................................. 220 Prawo do podatku liniowego: analizy przypadków............................................ 221 Zasada nieïÈczenia przychodów ....................................................................... 223 Formy pïacenia zaliczek na podatek dochodowy...................................... 223 Zaliczki miesiÚczne ......................................................................................... 223 Zaliczki kwartalne ........................................................................................... 224 Zaliczki uproszczone ....................................................................................... 225 Zwolnienie z zaliczek: kredyt podatkowy ......................................................... 226 Zwolnienie z zaliczek: zawieszenie dziaïalnoĂci............................................... 227 Obliczanie zaliczek: analiza przypadku ............................................................ 227 Spis z natury........................................................................................... 229 Terminy na spis z natury................................................................................. 229 Zasady sporzÈdzania spisu............................................................................... 230 Skïadniki majÈtku objÚte spisem ..................................................................... 231 Metody wyceny w spisie .................................................................................. 232 Cena zakupu a cena nabycia w spisie............................................................... 233 Wycena produkcji w toku ................................................................................ 235 Towary w drodze ............................................................................................. 236 Spis z natury: analiza przypadku...................................................................... 236 Róĝnica miÚdzy poczÈtkowym a koñcowym spisem......................................... 237 Spis z natury koñcowy a zaliczka za grudzieñ .................................................. 238 Spis na dzieñ zakoñczenia dziaïalnoĂci ............................................................ 238 9 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Rozliczenie roczne podatku dochodowego ............................................... 239 Zasady ogólne.................................................................................................. 239 Formularze do rozliczeñ rocznych.................................................................... 239 Wspólne rozliczanie......................................................................................... 242 Odliczenia od dochodu .................................................................................... 242 Odliczenia od podatku ..................................................................................... 245 1 na rzecz OPP.............................................................................................. 246 Nieterminowa pïatnoĂÊ lub zïoĝenie zeznania ................................................. 246 Rozdziaï 4. Skïadki ZUS przedsiÚbiorcy................................................... 247 Ubezpieczenia przedsiÚbiorcy.................................................................. 247 Podstawowe zasady i terminy .......................................................................... 247 Program P’ATNIK .......................................................................................... 248 Opïacanie skïadek ........................................................................................... 248 Okres ubezpieczenia ........................................................................................ 249 Rodzaje skïadek ............................................................................................... 249 WysokoĂÊ skïadek............................................................................................ 250 Skïadki preferencyjne....................................................................................... 252 PrzejĂcie ze skïadek preferencyjnych na „peïny ZUS” ...................................... 254 Zbieg tytuïów do ubezpieczeñ .......................................................................... 254 Skïadki za okres zawieszenia dziaïalnoĂci ........................................................ 256 Skïadki za czÚĂÊ miesiÈca................................................................................. 257 Osoby wspóïpracujÈce............................................................................. 257 Kto jest osobÈ wspóïpracujÈcÈ.......................................................................... 257 Preferencja dla wspóïpracujÈcych? ................................................................... 258 Zmiana statusu ............................................................................................... 258 Formularze zgïoszeniowe do ZUS-u........................................................ 258 ZFA ................................................................................................................. 258 ZIPA................................................................................................................ 259 ZUA ................................................................................................................ 259 ZZA ................................................................................................................ 260 ZCNA ............................................................................................................. 260 Zmiana nazwiska przedsiÚbiorcy: analiza przypadku ....................................... 260 Stosowanie kodów ZUS-u................................................................................ 260 ZWUA............................................................................................................. 261 Termin przechowywania zgïoszeñ ................................................................... 261 Formularze rozliczeniowe do ZUS-u ....................................................... 261 DRA ................................................................................................................ 261 DRA i raporty imienne .................................................................................... 262 Zwolnienie ze skïadania deklaracji .................................................................. 262 Korekty deklaracji ............................................................................................ 263 Termin przechowywania deklaracji.................................................................. 263 10 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci Refundacja PFRON................................................................................. 263 Zasady refundacji ............................................................................................ 263 WysokoĂÊ refundacji ........................................................................................ 263 KsiÚgowanie refundacji .................................................................................... 264 Potwierdzanie ubezpieczenia zdrowotnego .............................................. 264 Potwierdzenie ubezpieczenia w Polsce ............................................................. 264 Potwierdzenie ubezpieczenia za granicÈ ........................................................... 264 ¥wiadczenia z ZUS-u dla przedsiÚbiorcy ................................................. 265 Zasiïki: zasady wspólne ................................................................................... 265 Zasiïek chorobowy........................................................................................... 266 ¥wiadczenie rehabilitacyjne ............................................................................. 266 Zasiïek macierzyñski....................................................................................... 267 Zasiïek opiekuñczy .......................................................................................... 267 ¥wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego...................................................... 268 Rozdziaï 5. Zatrudnienie pracowników ................................................... 271 Co trzeba wiedzieÊ o zatrudnianiu .......................................................... 271 Zatrudnianie: zagadnienia wstÚpne.................................................................. 271 Formy zatrudniania ......................................................................................... 271 NiezbÚdne dokumentacje................................................................................. 272 Zawiadamianie urzÚdów .................................................................................. 272 Najwaĝniejsze obowiÈzki pracodawcy .............................................................. 273 Porównanie róĝnych rodzajów umów...................................................... 273 Umowa o pracÚ................................................................................................ 273 Umowa-zlecenie .............................................................................................. 274 Umowa o dzieïo............................................................................................... 275 Karta przychodów pracowników.............................................................. 275 Zasady tworzenia listy pïac..................................................................... 276 Przychody pracowników .................................................................................. 276 Obliczanie wynagrodzenia: analiza przypadku ................................................. 277 Podatek dochodowy zatrudnionych......................................................... 277 Pobieranie zaliczek na PIT............................................................................... 277 Umowa o pracÚ a zaliczka na PIT.................................................................... 278 Umowy cywilnoprawne a zaliczka na PIT........................................................ 279 Rozliczenia roczne ........................................................................................... 279 Skïadki i Ăwiadczenia ZUS zatrudnionych .............................................. 280 Zgïaszanie zatrudnionych................................................................................ 280 Zgïoszenie czïonka rodziny.............................................................................. 281 Finansowanie skïadek...................................................................................... 281 WysokoĂci i limity skïadek .............................................................................. 282 Skïadka wypadkowa......................................................................................... 283 Podstawa wymiaru........................................................................................... 284 Odprowadzanie i rozliczanie skïadek: zasady ogólne........................................ 284 11 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Odprowadzanie skïadek od umowy o pracÚ...................................................... 285 Odprowadzanie skïadek od umów cywilnoprawnych ....................................... 285 ¥wiadczenia z ZUS-u dla zatrudnionych.......................................................... 286 Kody ZUS-u..................................................................................................... 288 ZUS RMUA .................................................................................................... 288 Wyrejestrowanie .............................................................................................. 289 Rozdziaï 6. Podatek VAT ......................................................................... 291 ByÊ czy nie byÊ podatnikiem VAT........................................................... 291 Zasady ogólne.................................................................................................. 291 Co jest opodatkowane VAT-em?...................................................................... 291 Transakcje zrównane ze sprzedaĝÈ................................................................... 292 Co nie podlega pod VAT? ................................................................................ 293 Zakup zïomu................................................................................................... 294 Limit obrotów zwalniajÈcy z VAT-u ................................................................ 294 Przekroczenie limitu........................................................................................ 295 Rejestracja VAT-R ........................................................................................... 296 Stawki VAT — kiedy jaka stawka? .................................................................. 297 Podatek VAT naleĝny, czyli ewidencja sprzedaĝy .................................... 298 Ewidencja sprzedaĝy ........................................................................................ 298 Termin obowiÈzku podatkowego ..................................................................... 298 Szczególne obowiÈzki podatkowe ..................................................................... 299 Termin wystawiania faktur.............................................................................. 299 Faktury korygujÈce a VAT naleĝny .................................................................. 300 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. .......................................................................... 301 Podatek VAT naliczony, czyli ewidencja zakupów .................................. 302 Podstawowe zasady odliczania ......................................................................... 302 Od czego nie wolno odliczaÊ VAT-u ................................................................ 303 Pozostaïe zakazy odliczania VAT-u ................................................................. 303 Termin odliczenia VAT-u................................................................................ 304 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. .......................................................................... 305 Metoda kasowa....................................................................................... 305 Kto moĝe stosowaÊ metodÚ kasowÈ ................................................................... 305 VAT naleĝny w metodzie kasowej ................................................................... 306 Odliczenie VAT-u w metodzie kasowej............................................................ 306 Zmiany od 1 stycznia 2014 r. .......................................................................... 307 Rozliczanie VAT-u wspóïczynnikiem ..................................................... 307 Transakcje miÚdzynarodowe a VAT........................................................ 309 Wprowadzenie ................................................................................................. 309 Przeliczanie faktur w walutach ........................................................................ 309 WDT ............................................................................................................... 309 SprzedaǏ wysyųkowa ......................................................................................... 310 WNT ............................................................................................................... 311 12 Poleć książkęKup książkę Spis treĂci Eksport towarów.............................................................................................. 311 Import towarów............................................................................................... 312 Eksport i import usïug ..................................................................................... 312 Informacja podsumowujÈca VAT-UE .............................................................. 315 Kasy fiskalne........................................................................................... 315 Kasa fiskalna — kiedy obowiÈzkowa? .............................................................. 315 Zwolnienia ze stosowania kasy........................................................................ 316 Kogo nie obowiÈzujÈ zwolnienia?..................................................................... 317 ObowiÈzki zwiÈzane z kasami fiskalnymi ........................................................ 318 Ulga w podatku VAT na zakup kasy fiskalnej.................................................. 318 Faktura do paragonu........................................................................................ 319 Zasady rozliczania VAT-u i sporzÈdzania deklaracji................................ 319 Ewidencje do podatku VAT ............................................................................. 319 Deklaracje i rozliczenie podatku VAT.............................................................. 320 Dodatki .................................................................................................... 323 Akty prawne .................................................................................................... 323 13 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C 14 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA’ 3 Podatek dochodowy Zasady ustalania podatku dochodowego opisane w tym rozdziale dotyczÈ przed- siÚbiorców prowadzÈcych dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, którzy wybrali dokumentacjÚ w formie podatkowej ksiÚgi przychodów i rozchodów, czyli nie odnoszÈ siÚ m.in. do przedsiÚbiorców opïacajÈcych podatek zryczaïtowany. Metody rozliczania podatku dochodowego Zasady ustalania dochodu Podstawowe zasady ustalania dochodu rocznego z dziaïalnoĂci gospodarczej, dla podatników prowadzÈcych ksiÚgÚ podatkowÈ, ustalone sÈ w ustawie o p.d.o.f. Art. 24.2. U podatników osiÈgajÈcych dochody z dziaïalnoĂci gospodarczej i prowadzÈcych ksiÚgi przychodów i rozchodów dochodem z dziaïalnoĂci jest róĝnica pomiÚdzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania x powiÚkszona o róĝnicÚ pomiÚdzy wartoĂciÈ remanentu koñcowego i po- czÈtkowego towarów handlowych, materiaïów (surowców) podstawowych i pomocniczych, póïwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeĝeli wartoĂÊ remanentu koñcowego jest wyĝsza niĝ wartoĂÊ remanentu poczÈtkowego, lub x pomniejszona o róĝnicÚ pomiÚdzy wartoĂciÈ remanentu poczÈtkowego i koñcowego, jeĝeli wartoĂÊ remanentu poczÈtkowego jest wyĝsza. Zasady ogólne: podatek wedïug skali podatkowej (progresywny) Opodatkowanie przychodów z dziaïalnoĂci z zastosowaniem skali podatkowej jest podstawowÈ metodÈ rozliczania podatku dochodowego, zdefiniowanÈ w ustawie o p.d.o.f. Art. 27.1. Podatek dochodowy, z zastrzeĝeniem art. 29 – 30e pobiera siÚ od pod- stawy jego obliczenia wedïug skali przedstawionej w tabeli 3.1. Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Tabela 3.1. Skala podatkowa Podstawa obliczenia podatku w zïotych Do 85 528 Ponad 85 528 Podatek wynosi 18 minus kwota zmniejszajÈca podatek 556 zï 02 gr 14 839 zï 02 gr + 32 nadwyĝki ponad 85 528 zï podstawy opodatkowania (dochodu) Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem skali, bÚdzie korzystne dla tych podatników, którzy: x PrzewidujÈ, ĝe ich roczne dochody (a nie przychody!) nie powinny prze- kroczyÊ progu podatkowego. Pomimo osiÈgania dochodu w wysokoĂci przekraczajÈcej próg podatkowy mogÈ rozliczaÊ siÚ wspólnie z maïĝonkiem (który osiÈga dochody znacznie poniĝej progu) lub jako osoba samotnie wychowujÈca dziecko. W tych przypadkach, kiedy podatnik ma moĝliwoĂÊ wspólnego opodatkowania, sugerujÚ na poczÈtku roku obliczyÊ sy- mulacjÚ na dany rok, aby sprawdziÊ, czy zastosowanie wspólnego rozliczania fak- tycznie obniĝy efektywnÈ stawkÚ podatku poniĝej progu. Zasada szczególna: podatek liniowy Zasady ustalania przychodów i kosztów z zastosowaniem podatku liniowego sÈ identyczne, jak w przypadku ustalania dochodu rozliczanego na zasadach ogólnych. W takim przypadku ma zastosowanie inny artykuï ustawy o p.d.o.f. oraz stawka podatku (bez progów podatkowych). Art. 30c.1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej dziaïalnoĂci go- spodarczej lub dziaïów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeĝeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19 podstawy obliczenia podatku. Nie wszyscy podatnicy mogÈ wybraÊ tÚ metodÚ, poniewaĝ zgodnie z przepi- sem ustawy o p.d.o.f.: Art. 9a.3. Jeĝeli podatnik, który wybraï sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 (podatek liniowy), uzyska z dziaïalnoĂci gospodarczej (…) przychody ze Ăwiadczenia usïug na rzecz byïego lub obecnego pracodawcy, odpowiadajÈ- cych czynnoĂciom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wy- konywaï lub wykonuje w roku podatkowym — w ramach stosunku pracy lub spóïdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób okreĂlony w art. 30c (podatek liniowy) i jest obowiÈzany do wpïacenia zaliczek od dochodu osiÈgniÚtego od poczÈtku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwïokÚ od zalegïoĂci z tytuïu tych zaliczek. 220 Poleć książkęKup książkę Podatek dochodowy A zatem przedsiÚbiorcy, którzy wczeĂniej wykonywali (ale w tym samym roku podatkowym) lub wykonujÈ obecnie te same usïugi w ramach prowadzonej dziaïal- noĂci oraz w ramach stosunku pracy na rzecz byïego lub obecnego pracodawcy, nie mogÈ rozliczaÊ siÚ podatkiem liniowym. Ten przepis powstaï z myĂlÈ o zapobieganiu przymuszania pracowników do „samozatrudnienia”. Rozliczanie siÚ podatkiem liniowym jest wymiernie korzystniejsze finansowo, ale wyïÈcznie dla przedsiÚbiorców osiÈgajÈcych dochody w takiej wysokoĂci, ĝe roz- liczane na zasadach ogólnych przekroczyïyby znacznie próg podatkowy (85 528 zï). Naleĝy przy tym pamiÚtaÊ, ĝe stosowanie podatku liniowego to nie tylko brak progu podatkowego: „liniowiec” nie ma moĝliwoĂci korzystania z wiÚkszoĂci odliczeñ i ulg, tj. kwota wolna od podatku, wspólne rozliczanie, ulgi na dzieci. Waĝne: podatnik powinien pamiÚtaÊ, ĝe o wyborze metody rozliczania podat- kiem liniowym musi zawiadomiÊ urzÈd skarbowy do 20 stycznia lub — dla rozpo- czynajÈcych dziaïalnoĂÊ — przed dniem osiÈgniÚcia pierwszego przychodu. Zawia- domienie obowiÈzuje równieĝ na lata nastÚpne, a wiÚc jeĝeli podatnik w kolejnym roku zamierza wróciÊ do rozliczania na zasadach ogólnych, powinien ponownie zïoĝyÊ zawiadomienie w terminie do 20 stycznia. Metody rozliczania dochodu (z zastosowaniem skali lub podatkiem liniowym) nie moĝna zmieniÊ w ciÈgu roku; w ciÈgu roku podatnik moĝe jedynie utraciÊ prawo do rozliczania siÚ podatkiem li- niowym, jeĝeli wykona usïugÚ na rzecz pracodawcy lub byïego pracodawcy toĝsamÈ z usïugÈ wykonywanÈ w ramach stosunku pracy. Zawiadomienie moĝe byÊ doko- nane przez CEIDG. Prawo do podatku liniowego: analizy przypadków Pierwsze interpretacje dotyczÈ sytuacji, w których prowadzÈcy dziaïalnoĂÊ wykonuje lub wykonywaï usïugi na rzecz pracodawcy. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygn. IBPBI/1/415-69/12/ZK Do dnia 31 grudnia 2011 r. Wnioskodawca byï zatrudniony w charakterze han- dlowca „na etacie”. Od dnia 2 stycznia 2012 r. Wnioskodawca rozpoczÈï prowa- dzenie dziaïalnoĂci gospodarczej w zakresie handlu oraz Ăwiadczenia usïug (myj- nia samochodowa). Wnioskodawca wskazaï, iĝ prawdopodobnym jest, ĝe bÚdzie sprzedawaï swoje towary byïemu pracodawcy. (…) skoro Wnioskodawca w bie- ĝÈcym roku nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracÚ u pracodawcy prowadzÈcego dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, to Ăwiadczenie w ramach prowadzonej dziaïalnoĂci gospodarczej na rzecz tego pracodawcy, usïug toĝsamych z czynno- Ăciami, które wykonywaï w 2011 r. w ramach umowy o pracÚ, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania uzyskiwanych dochodów w sposób okreĂlony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezaleĝnie od powyĝszego wskazaÊ naleĝy, iĝ sprzedaĝ stanowiÈcych wïasnoĂÊ Wnioskodawcy towarów handlowych byïemu pracodawcy nie wypeïnia przesïanek powodu- jÈcych utratÚ prawa do opodatkowania dochodów z prowadzonej dziaïalnoĂci 221 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C gospodarczej „podatkiem liniowym”. Dziaïania tego nie sposób bowiem uznaÊ za Ăwiadczenie usïug toĝsamych z usïugami wykonywanymi uprzednio w ramach stosunku pracy. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. ILPB1/415-1185/11-4/IM Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, ĝe Wnioskodawczyni pracuje w szpitalu na 1/10 etatu jako kierownik Oddziaïu, Jej zadaniem jako kierownika jest wykonywanie pracy organizacyjno-administracyjnej. W tym samym Oddziale jest zatrudniona na kontrakcie jako lekarz — wykonuje wiÚc pracÚ o róĝnym charakterze. Wobec powyĝszego nie zachodzÈ okolicznoĂci, o któ- rych mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz- nych. Dochody uzyskiwane przez WnioskodawczyniÚ w 2012 r. w ramach prowadzonej dziaïalnoĂci gospodarczej (…) bÚdÈ mogïy byÊ opodatkowane 19 podatkiem liniowym, na zasadach okreĂlonych w art. 30c ustawy o podatku do- chodowym od osób fizycznych. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r., sygn. ILPB1/415-292/12-2/IM Wnioskodawczyni, uzyskujÈc przychody z dziaïalnoĂci gospodarczej wykonywa- nej samodzielnie w roku podatkowym 2012 ze Ăwiadczenia usïug na rzecz byïego pracodawcy, odpowiadajÈcym czynnoĂciom, które w poprzednim roku podatko- wym wykonywaïa u tego samego pracodawcy w oparciu o stosunek pracy roz- wiÈzany z dniem 30 kwietnia 2011 r., nie traci prawa w roku 2012 do opodatko- wania w sposób okreĂlony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie jest zobowiÈzana do wpïacenia zaliczek od dochodu osiÈgniÚtego od poczÈtku roku obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. Ostatnia interpretacja dotyczy prawa do rozliczania siÚ podatkiem liniowym w sytuacji, gdy podatnik na karcie podatkowej (podatku zryczaïtowanym) utraciï prawo do takiego sposobu opïacania podatku. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w ’odzi z dnia 9 marca 2012 r., sygn. IPTPB1/415-342/11-5/MD Utrata warunków do opodatkowania ryczaïtem od przychodów ewidencjonowa- nych w formie karty podatkowej w trakcie roku podatkowego, nie daje Wnio- skodawcy moĝliwoĂci opïacania w tymĝe roku podatku dochodowego od docho- dów uzyskanych z pozarolniczej dziaïalnoĂci gospodarczej wedïug stawki 19 tzw. „podatek liniowy”. ZobowiÈzuje natomiast, poczynajÈc od dnia, w którym nastÈpiïa utrata tych warunków, do zaprowadzenia ksiÚgi przychodów i rozcho- dów i opïacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych, a wiÚc przy zasto- sowaniu skali podatkowej, na podstawie art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku do- chodowym od osób fizycznych. 222 Poleć książkęKup książkę Podatek dochodowy Zasada nieïÈczenia przychodów Zasada nieïÈczenia przychodów uzyskiwanych z róĝnych ěródeï, a takĝe nieïÈczenia przychodów opodatkowanych na róĝnych zasadach, jest jednÈ z najwaĝniejszych zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Mówi o tym przepis ustawy o p.d.o.f.: Art. 8.1.1a. Przychodów z pozarolniczej dziaïalnoĂci gospodarczej (…), osiÈ- ganych przez podatników opodatkowanych na zasadach okreĂlonych w art. 30c (podatkiem liniowym), nie ïÈczy siÚ z pozostaïymi przychodami ze ěródeï, z któ- rych dochód podlega opodatkowaniu wedïug skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Formy pïacenia zaliczek na podatek dochodowy Zaliczki miesiÚczne Tak samo jak podstawowÈ (domyĂlnÈ) metodÈ rozliczania podatku dochodowego jest zastosowanie skali podatkowej z art. 27 ust. 1, tak podstawowÈ (domyĂlnÈ) formÈ opïacania zaliczek na podatek jest opïacanie zaliczek miesiÚcznych, zgodnie z art. 44 ustawy o p.d.o.f. Obliczenie dochodu, stanowiÈcego podstawÚ obliczenia zaliczki, jest bardzo proste. Art. 44.2. Dochodem z dziaïalnoĂci gospodarczej stanowiÈcym podstawÚ obli- czenia zaliczki u podatników prowadzÈcych podatkowe ksiÚgi przychodów i roz- chodów jest róĝnica pomiÚdzy wynikajÈcym z tych ksiÈg przychodem i kosz- tami jego uzyskania. Jeĝeli jednak podatnik na koniec miesiÈca sporzÈdza remanent towarów, surowców i materiaïów pomocniczych lub naczelnik urzÚdu skarbowego zarzÈdzi sporzÈdzenie takiego remanentu, dochód ustala siÚ wedïug zasad okreĂlonych w art. 24 ust. 2. Oznacza to, ĝe jeĝeli podatnik nie robi spisu z natury w ciÈgu roku, w obliczeniu dochodu do zaliczki nie uwzglÚdnia wartoĂci ze spisu z natury (ani poczÈtkowego, ani koñcowego); natomiast jeĝeli podatnik dokonuje Ăródrocznego spisu, dochód oblicza siÚ na zasadach takich, jak przy rocznym zamykaniu ksiÚgi, z uwzglÚdnie- niem róĝnicy pomiÚdzy poczÈtkowym a aktualnym spisem. ObliczajÈc zaliczkÚ na podatek, stosujemy przepisy art. 26, 27, i 27b ustawy o p.d.o.f., co oznacza, ĝe: x Obliczony dochód pomniejsza siÚ o odliczenia od dochodu, wykazywane póě- niej w zeznaniu rocznym, np. zapïacone skïadki na ubezpieczenie spoïeczne. x Do obliczenia zaliczki od dochodu stosujemy skalÚ podatkowÈ (art. 27 ust. 1) lub podatek liniowy (art. 30c). x Obliczony podatek pomniejsza siÚ o odliczenia od podatku, wykazywane póěniej w zeznaniu rocznym, tj. czÚĂÊ zapïaconych skïadek zdrowotnych. 223 Poleć książkęKup książkę P O D A T K O W A K S I } G A P R Z Y C H O D Ó W I R O Z C H O D Ó W B E Z T A J E M N I C Zaliczki na podatek dochodowy ustala siÚ narastajÈco, co oznacza, ĝe obliczajÈc zaliczkÚ nazywanÈ „za kwiecieñ”, w rzeczywistoĂci obliczamy dochód za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia, i tÚ zaliczkÚ, wpïacanÈ 20 maja, pomniejszamy o za- liczki naleĝne za poprzednie miesiÈce (styczeñ – marzec). Zaliczki na podatek dochodowy wpïaca siÚ w terminie do 20. dnia kaĝdego miesiÈca za miesiÈc poprzedni i dotyczy to wszystkich miesiÚcy roku, poniewaĝ od 2012 r. zmieniïa siÚ zasada opïacenia zaliczki za ten ostatni miesiÈc. Do 2011 r. zaliczkÚ tÚ opïacaïo siÚ w terminie do 20 grudnia (w wysokoĂci zaliczki za listopad, tzw. „podwójna zaliczka”), natomiast od 2012 r. zaliczkÚ za grudzieñ wpïaca w ter- minie do 20 stycznia nastÚpnego roku podatkowego. Podatnik nie bÚdzie wpïacaï zaliczki za ten ostatni miesiÈc, jeĝeli przed 20 stycznia zïoĝy zeznanie roczne oraz dokona zapïaty podatku wynikajÈcego z zeznania rocznego. Zaliczki kwartalne Zaliczki moĝna wpïacaÊ w cyklach kwartalnych zamiast w miesiÚcznych. Z przy- wileju tego, na podstawie art. 44 ust. 3g ustawy o p.d.o.f., mogÈ skorzystaÊ wy- ïÈcznie osoby zaliczajÈce siÚ do którejĂ z poniĝej wymienionych grup: x przedsiÚbiorcy rozpoczynajÈcy dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ; x przedsiÚbiorcy, którzy majÈ status maïego podatnika, zgodnie z definicjÈ w ustawie o p.d.o.f. Mali podatnicy, chcÈc wpïacaÊ zaliczki na PIT kwartalnie, muszÈ dotrzymaÊ terminu na zawiadomienie urzÚdu skarbowego: nie póěniej niĝ do 20 lutego danego roku. Dla podatników rozpoczynajÈcych dziaïalnoĂÊ termin na zïoĝenie tego zawia- domienia to dzieñ poprzedzajÈcy dzieñ rozpoczÚcia dziaïalnoĂci, tzn. nie póěniej niĝ w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy równieĝ lat nastÚpnych, a zatem: jeĝeli podatnik zamierza wróciÊ do zaliczek miesiÚcznych w kolejnym roku, powinien zïoĝyÊ zawiadomienie o rezygnacji z takiej formy opïa- cania zaliczek. Zawiadomienie skïada siÚ w formie pisemnej i moĝe byÊ zïoĝone poprzez CEIDG. Zasady ustalania tych zaliczek sÈ identyczne jak w przypadku zaliczek mie- siÚcznych. Róĝnica dotyczy wyïÈcznie terminu wpïaty zaliczki: do 20. dnia kaĝdego miesiÈca nastÚpujÈcego po kwartale, za który wpïacana jest zaliczka. ZaliczkÚ za ostatni kwartaï roku naleĝy wpïaciÊ w terminie do 20 stycznia, przy czym jeĝeli podatnik przed tym dniem zïoĝy zeznanie roczne i wpïaci kwotÚ podatku wyni- kajÈcego z zeznania, to zaliczki za ten ostatni kwartaï juĝ nie trzeba opïacaÊ. W za- kresie terminów wpïat zaliczek kwartalnych od 2012 r. nastÈpiïy zmiany analo- giczne jak w przypadku zaliczek miesiÚcznych (brak „podwójnej zaliczki”). NiewÈtpliwÈ zaletÈ stosowania formy kwartalnej opïacania zaliczek jest znaczne wydïuĝenie terminu na ich opïacanie. Taka forma polecana jest w szczególnoĂci tym podatnikom, którzy stosujÈ wobec swoich odbiorców bardzo dïugie terminy pïatnoĂci. Taka forma ma jednoczeĂnie pewnÈ wadÚ: dziaïa tu efekt psychologiczny, 224 Poleć książkęKup książkę Podatek dochodowy polegajÈcy na wraĝeniu przedsiÚbiorcy, ĝe pïaci wiÚksze podatki; wiele osób woli pïaciÊ co miesiÈc mniejszÈ kwotÚ niĝ duĝÈ raz na kwartaï. Waĝne: opïacanie zaliczek w formie kwartalnej nie przesuwa terminów mie- siÚcznych na umieszczanie zapisów w ksiÚdze podatkowej! Zaliczki uproszczone Instytucja zaliczek uproszczonych ustalona jest w art. 44 ust. 6b ustawy o p.d.o.f. Uproszczenie polega na tym, ĝe podatnik, zamiast obliczaÊ zaliczki co miesiÈc, opïaca zaliczkÚ w staïej wysokoĂci, wynoszÈcej 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu: 1. wykazanego w zeznaniu rocznym zïoĝonym w roku podatk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: