Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00931 020246 23382964 na godz. na dobę w sumie
Podmioty administrujące. Tom 6 - ebook/pdf
Podmioty administrujące. Tom 6 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 622
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2334-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 6 Podmioty administrujące zawiera omówienie:

Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę omawianych zagadnień wraz z kontekstem historycznym oraz bogatą literaturą tematu. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo, odnoszące się do omawianej dziedziny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska, Jerzy Posłuszny, Małgorzata Stahl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podmioty administruj(cid:261)ce Tom 6 SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podmioty administruj(cid:261)ce Tom 6 REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROMAN HAUSER ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ANDRZEJ WRÓBEL Podmioty administruj(cid:261)ce Tom 6 Redaktorzy Prof. dr hab. Roman Hauser Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy dr Maksymilian Cherka – Uniwersytet Warszawski; dr hab. Zbigniew Czarnik – prof. Wy(cid:298)szej Szkoły Prawa i Administracji; dr Marcin Dyl – Uniwersytet Warszawski; dr Krzysztof Jaroszy(cid:276)ski – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa; dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska – Uniwersytet Warszawski; dr hab. Jerzy Posłuszny – prof. Wy(cid:298)szej Szkoły Prawa i Administracji; dr hab. Małgorzata Stahl – prof. Uniwersytetu Łódzkiego; dr Rafał Stankiewicz – Uniwersytet Warszawski; dr Paweł Wajda – Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Marek Wierzbowski – Uniwersytet Warszawski; dr hab. Aleksandra Wiktorowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2011 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Maksymilian Cherka Zbigniew Czarnik Marcin Dyl Krzysztof Jaroszy(cid:276)ski Zygmunt Niewiadomski Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska Jerzy Posłuszny Małgorzata Stahl Rafał Stankiewicz Paweł Wajda Marek Wierzbowski Aleksandra Wiktorowska – rozdz. III – rozdz. VII – rozdz. IX – rozdz. IV – rozdz. II – rozdz. IX – rozdz. VII – rozdz. I, VIII – rozdz. IX – rozdz. VI – rozdz. III, IV, IX – rozdz. V, VI Redakcja: Aleksandra Dró(cid:298)d(cid:298) Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graiczne ISBN 978-83-255-2029-8 ISBN e-book 978-83-255-2334-3 Przedmowa W ramach wspólnego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN oddajemy do r(cid:261)k Czytelników Tom 6 Systemu Prawa Administracyjnego. Tom ten obejmuje problematyk(cid:266) dotycz(cid:261)c(cid:261) podmiotów administruj(cid:261)cych. Opracowanie dotyczy zagadnie(cid:276) ogólnych, stanowi(cid:261)cych wprowadzenie do anali- zowanej problematyki. Dokonano w nim próby okre(cid:286)lenia jednostek organizacyjnych wykonuj(cid:261)cych zadania administracji publicznej tworz(cid:261)cych system podmiotów admi- nistruj(cid:261)cych współczesnego pa(cid:276)stwa. Analizie poddano kwestie podmiotowo(cid:286)ci i oso- bowo(cid:286)ci publicznoprawnej podmiotów administruj(cid:261)cych. Na tym tle szczegółowo oma- wiana jest sytuacja prawna poszczególnych podmiotów administruj(cid:261)cych: samorz(cid:261)du terytorialnego, administracji rz(cid:261)dowej, zarówno centralnej, jak i terytorialnej, a tak(cid:298)e administracji o szczególnym charakterze, jak(cid:261) jest administracja regulacyjna. Rosn(cid:261)ca rola i znaczenie tej administracji we współczesnym pa(cid:276)stwie spowodowały, (cid:298)e zdecydo- wano o wyodr(cid:266)bnieniu tej problematyki. Z tych samych wzgl(cid:266)dów wydzielone zostały zagadnienia dotycz(cid:261)ce agencji administracyjnych. Oczywi(cid:286)cie po(cid:286)ród podmiotów admi- nistracyjnych nie mogło zabrakn(cid:261)ć przekształcaj(cid:261)cego si(cid:266) zakładu administracyjnego, nazwanego w opracowaniu zakładem publicznym, która to nazwa wierniej oddaje jego współczesn(cid:261) rol(cid:266) i funkcje w realizacji zada(cid:276) administracji publicznej. Wreszcie, maj(cid:261)c na uwadze, (cid:298)e w ramach integracji europejskiej w coraz szerszym zakresie zadania ad- ministracji publicznej s(cid:261) wykonywane wprost przez administracj(cid:266) UE, wyodr(cid:266)bniono i t(cid:266) problematyk(cid:266). Opracowanie zamykaj(cid:261) uwagi o innych podmiotach administruj(cid:261)- cych, niemieszcz(cid:261)cych si(cid:266) w kategoriach (rodzajach) podmiotów wy(cid:298)ej wymienionych. Opracowanie jest dziełem autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczn(cid:261) tre(cid:286)ć, prezentowane sta- nowisko i form(cid:266) wypowiedzi odpowiadaj(cid:261) autorzy poszczególnych cz(cid:266)(cid:286)ci tego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzgl(cid:266)dnia stan prawny na 1 stycznia 2011 r. Warszawa, luty 2011 r. Redaktorzy Spis tre(cid:286)ci Str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Okre(cid:286)lenia jednostek organizacyjnych wykonuj(cid:261)cych zadania administracji publicznej, ich zró(cid:298)nicowanie i uwarunkowania . . . . . I. Sposoby i płaszczyzny badania zagadnie(cid:276) ustrojowych administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje okre(cid:286)le(cid:276) jednostek organizacyjnych wykonuj(cid:261)cych zadania administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Korporacje, zwi(cid:261)zki i wspólnoty jako szczególne podmioty administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Wykonywanie zada(cid:276) publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administruj(cid:261)cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Inne cechy podmiotów administruj(cid:261)cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Podmiotowo(cid:286)ć administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowo(cid:286)ć publicznoprawna podmiotów administruj(cid:261)cych . . . . . . § 3. Organy administracji publicznej, organy administruj(cid:261)ce, rodzaje organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Poj(cid:266)cie organu administracji publicznej i organu administruj(cid:261)cego i ich cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rodzaje organów administracji (organów administruj(cid:261)cych) . . . . . . . . . § 4. System administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Okre(cid:286)lenie systemu administracji publicznej i rodzaje powi(cid:261)za(cid:276) w tym systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zasady organizacyjne administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zespolenie w administracji publicznej jako szczególna forma powi(cid:261)za(cid:276) w systemie administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Rozdział II. Samorz(cid:261)d terytorialny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 § 5. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 § 6. Poj(cid:266)cie samorz(cid:261)du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 I. Historyczne korzenie instytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 II. Ewolucja pogl(cid:261)dów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 III. Cechy konstytuuj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 § 7. Zadania samorz(cid:261)du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 I. Funkcje pa(cid:276)stwa a zadania samorz(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 II. Podział zada(cid:276) publicznych pomi(cid:266)dzy samorz(cid:261)d i administracj(cid:266) rz(cid:261)dow(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 III. Tradycyjna konstrukcja zada(cid:276) własnych i zleconych . . . . . . . . . . . . . . . . 137 IV. Zadania współczesnego samorz(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 § 8. Materialne i prawne (cid:286)rodki realizacji zada(cid:276) samorz(cid:261)du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 8 8 10 28 32 43 47 50 61 61 71 78 78 83 VII Spis tre(cid:286)ci I. Mienie komunalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 II. Inne dochody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 III. Prawne (cid:286)rodki realizacji zada(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 § 9. Organizacja samorz(cid:261)du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 I. Organizacja terytorialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 II. Współdziałanie komunalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 III. Demokracja bezpo(cid:286)rednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 IV. Organy oraz ich aparat pomocniczy i ekspercki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 § 10. Nadzór nad samorz(cid:261)dem terytorialnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 I. Tradycyjna konstrukcja i jej przekształcenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 II. Zakres i kryteria nadzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 III. (cid:285)rodki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 IV. Obrona przed nadmiern(cid:261) ingerencj(cid:261) nadzorcz(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 § 11. Kierunki przekształce(cid:276) samorz(cid:261)du terytorialnego i zwi(cid:261)zane z nimi obszary bada(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Rozdział III. Centralne organy administracji pa(cid:276)stwowej . . . . . . . . . . . . . . 227 § 12. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 I. Administracja centralna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 II. Centralne organy administracji pa(cid:276)stwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 III. Organy naczelne i urz(cid:266)dy centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 13. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 I. Mi(cid:266)dzywojenny system centralnych organów administracji pa(cid:276)stwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 II. Przekształcenia systemu organów centralnych po II wojnie (cid:286)wiatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 § 14. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 I. Status ustrojowy Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 II. Funkcje Prezydenta RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 § 15. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 I. Status, funkcje i kompetencje Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 II. Skład Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 III. Powoływanie i odpowiedzialno(cid:286)ć Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 IV. Organizacja prac Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 V. Reprezentacja Rz(cid:261)du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 VI. Pełnomocnicy Rz(cid:261)du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 VII. Organy wewn(cid:266)trzne Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 § 16. Prezes Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 I. Prezes Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 II. Wiceprezesi Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 III. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 § 17. Minister i ministerstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 I. Uwagi ogólne o instytucji ministra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 II. Minister kieruj(cid:261)cy działem administracji rz(cid:261)dowej (minister działowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 III. Minister wypełniaj(cid:261)cy zadania wyznaczone mu przez Prezesa Rady Ministrów (minister bez teki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 IV. Sekretarze i podsekretarze stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 V. Ministerstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 § 18. Przewodnicz(cid:261)cy komitetów okre(cid:286)lonych w ustawie . . . . . . . . . . . . . . 277 § 19. Centralne organy administracji rz(cid:261)dowej (tzw. urz(cid:266)dy centralne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 VIII Spis tre(cid:286)ci I. Wprowadzenie. Niejednolito(cid:286)ć jako cecha wyró(cid:298)niaj(cid:261)ca urz(cid:266)dy centralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 II. Podstawowe typy urz(cid:266)dów centralnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 III. Kontrola i nadzór nad działalno(cid:286)ci(cid:261) urz(cid:266)dów centralnych . . . . . . . . . . . . 280 IV. Zadania, funkcje i kompetencje urz(cid:266)dów centralnych . . . . . . . . . . . . . . . 282 V. Przekształcenia i tendencje rozwoju na szczeblu urz(cid:266)dów centralnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 § 20. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 I. Prawne podstawy działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 II. Pozycja prawna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w systemie centralnych organów administracji pa(cid:276)stwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 § 21. System centralnych organów administracji pa(cid:276)stwowej w Polsce . . 296 I. Recepcja wzorców obcych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 II. Polski model administracji centralnej u progu drugiej dekady XXI w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Rozdział IV. Organy regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 § 22. Poj(cid:266)cie organu regulacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 § 23. Funkcja regulacji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 I. Istota funkcji regulacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 II. Instrumenty regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 § 24. Ustrojowe cechy organu regulacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 § 25. Podsumowanie i uwagi ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Rozdział V. Terenowe organy administracji pa(cid:276)stwowej . . . . . . . . . . . . . . . 355 § 26. Rozwój historyczny i ewolucja terenowego aparatu administracji pa(cid:276)stwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 § 27. Administracja terenowa w II Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 § 28. Kształtowanie modelu administracji terenowej w PRL . . . . . . . . . . . 360 § 29. Model administracji terenowej w PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 § 30. Kształtowanie modelu administracji terenowej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 § 31. Administracja zespolona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 § 32. Administracja niezespolona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Rozdział VI. Agencje administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 § 33. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 § 34. Poj(cid:266)cie agencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 § 35. Agencje administracyjne w innych pa(cid:276)stwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 § 36. Próby deinicji agencji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 § 37. Istota agencji administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 § 38. Organizacja agencji administracyjnych działaj(cid:261)cych jako pa(cid:276)stwowe osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 § 39. Agencje administracyjne jako podmiot sektora inansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 § 40. Funkcje i zadania agencji działaj(cid:261)cych jako pa(cid:276)stwowe osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 § 41. Prawne formy działania agencji b(cid:266)d(cid:261)cych pa(cid:276)stwowymi osobami prawnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 § 42. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Rozdział VII. Zakład publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 § 43. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 § 44. Administracja (cid:286)wiadcz(cid:261)ca jako obszar funkcjonowania zakładu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 IX Spis tre(cid:286)ci I. Geneza administracji (cid:286)wiadcz(cid:261)cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 II. Uwarunkowania dynamicznego rozwoju administracji (cid:286)wiadcz(cid:261)cej w II połowie XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 III. Istota administracji (cid:286)wiadcz(cid:261)cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 § 45. Geneza i rozwój instytucji zakładu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 I. Historyczne korzenie i kształtowanie si(cid:266) instytucji zakładu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 II. Zakład publiczny we współczesnej doktrynie prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 § 46. Organizacyjno-ustrojowa problematyka funkcjonowania zakładów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 I. Poj(cid:266)cie i rodzaje zakładów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 II. Zasady tworzenia zakładów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 III. Likwidacja zakładu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 47. Istota zakładowych stosunków prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 II. Dotychczasowe pogl(cid:261)dy na istot(cid:266) stosunków zakładowych. . . . . . . . . . . 465 III. Podstawy prawne stosunku zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 48. Podmioty zakładowych stosunków prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 I. Zakład publiczny i jego organy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 II. U(cid:298)ytkownicy zakładu publicznego (destynatariusze). . . . . . . . . . . . . . . . 481 III. Pracownicy zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 IV. Osoby trzecie w gestii zakładu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 § 49. Istota i charakter prawny władztwa zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . 486 I. Poj(cid:266)cie i tre(cid:286)ć władztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 II. Formy władztwa zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 III. Przedmiot stosunku zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 § 50. Kierunki ewolucji i dylematy badawcze zwi(cid:261)zane z przekształceniami zakładu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Rozdział VIII. Inne podmioty administruj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 § 51. Inne administruj(cid:261)ce podmioty publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 II. Samorz(cid:261)dy zawodowe i gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 III. Fundacje jako administruj(cid:261)ce podmioty publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 IV. Przedsi(cid:266)biorstwa publiczne i spółki prawa publicznego (spółki publiczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 V. Instytucje i fundusze jako publiczne podmioty administruj(cid:261)ce . . . . . . . . 526 § 52. Niepubliczne podmioty administruj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 I. Okre(cid:286)lenia niepublicznych podmiotów administruj(cid:261)cych i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 II. Formy przekazywania podmiotom niepublicznym zada(cid:276) administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 III. Uwagi ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Rozdział IX. Zarys systemu podmiotów administruj(cid:261)cych w Unii Europejskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 § 53. Zagadnienia wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 § 54. Zarz(cid:261)dzanie administracyjne w Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . 556 § 55. Po(cid:286)rednie wykonywanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 § 56. Komisja Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 II. Skład i powoływanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 X Spis tre(cid:286)ci III. Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 IV. Przekazywanie kompetencji wykonawczych przez Komisj(cid:266) . . . . . . . . . . 567 § 57. Unijne agencje regulacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 II. Tworzenie oraz struktura organizacyjna agencji regulacyjnych . . . . . . . . 571 III. Typologia agencji regulacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 § 58. Sieci administracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 § 59. Organy nadzoruj(cid:261)ce funkcjonowanie rynku inansowego . . . . . . . . . 582 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 II. Wspólne zało(cid:298)enia celów oddziaływania bran(cid:298)owych europejskich organów nadzoru nad rynkiem inansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 III. Nadzór zintegrowany w zakresie oceny ryzyk systemowych . . . . . . . . . 587 IV. Relacje o charakterze władczym w uj(cid:266)ciu organ europejski–organ nadzoru krajowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 V. Relacje o charakterze władczym kształtowane przez organ europejski wobec indywidualnych podmiotów prawa prywatnego . . . . . . . . . . . . . . 589 VI. Mechanizmy w zakresie wymiany informacji, współpracy i koordynacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 XI Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa DziałAdmRzU . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rz(cid:261)dowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EKSL . . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Samorz(cid:261)du Lokalnego sporz(cid:261)dzona w Strasburgu 15.10.1985 r. GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KomisjaWspólnaU . . . ustawa z 6.5.2005 r. o Komisji Wspólnej Rz(cid:261)du i Samorz(cid:261)du Terytorial- nego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 759) Konstytucja kwietniowa . . . . . . . . . Ustawa Konstytucyjna z 23.4.1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Konstytucja marcowa . . . . . . . . . . . ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) Konstytucja PRL . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrEnerg . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrTelekom . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) RadaLegR . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezesa Rady Ministrów z 23.2.1998 r. w sprawie zada(cid:276) Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowa- nia (Dz.U. Nr 25, poz. 134 ze zm.) RMU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorz(cid:261)dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) XIII Wykaz skrótów StanWojennyU . . . . . . ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczel- nego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległo(cid:286)ci konstytucyj- nym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) SystO(cid:286)wU . . . . . . . . . ustawa z 7.9.1991 r. o systemie o(cid:286)wiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) TUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) WspółprRMU . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena- tem w sprawach zwi(cid:261)zanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 52, poz. 515 ze zm.) ZarzKryzysU . . . . . . . ustawa z 26.4.2007 r. o zarz(cid:261)dzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) ZOZU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SAmop . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Antymonopolowy SKO . . . . . . . . . . . . . . Samorz(cid:261)dowe Kolegium Odwoławcze SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SOKiK . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci Unii Europejskiej WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S(cid:261)d Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUL FI . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.Pr.P.P. . . . . . . . . . . Dziennik Praw Pa(cid:276)stwa Polskiego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej FI . . . . . . . . . . . . . . . . Folia Iuridica GSP – Prz. Orz. . . . . . Gda(cid:276)skie Studia Prawnicze – Przegl(cid:261)d Orzecznictwa KP . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola Pa(cid:276)stwowa KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urz(cid:266)dowy, Seria A PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo XIV Wykaz skrótów PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Europejskiego PPiA . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prz. Sejm. . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita RZN . . . . . . . . . . . . . . Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Sł. Cyw. . . . . . . . . . . . Słu(cid:298)ba Cywilna SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorz(cid:261)d Terytorialny ZNUG . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gda(cid:276)skiego 4. Pi(cid:286)miennictwo Boć, Administracja publiczna, 2002, 2003 . . . . . . . . . . . . . . Administracja publiczna (pod red. J. Bocia), Wrocław 2002, 2003 Boć, Prawo administracyjne, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 . . . . . . . . . Prawo administracyjne (pod red. J. Bocia), Wrocław 2000, 2003, 2005, Niewiadomski, Prawo administracyjne, 2000, 2002, 2006, 2007, 2009 . . . . . . . . . Prawo administracyjne (pod red. Z. Niewiadomskiego), Warszawa 2000, 2007, 2009 System PrAdm . . . . . . System Prawa Administracyjnego, t. 1, Warszawa 2009; t. 9, Warszawa 2002, 2006, 2007, 2009 2010; t. 12, Warszawa 2010 Wierzbowski, Prawo administracyjne, 2003, 2006, 2009 . . . . Prawo administracyjne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 2003, 2006, 2009 5. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł CBOS . . . . . . . . . . . . . Centrum Badania Opinii Społecznej cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany itd. . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne jw. . . . . . . . . . . . . . . . . jak wy(cid:298)ej XV Wykaz skrótów KE . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KIE . . . . . . . . . . . . . . . Komitet Integracji Europejskiej KNF . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KRRiT . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji m.in. . . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pna (-e, -y) NIK . . . . . . . . . . . . . . Najwy(cid:298)sza Izba Kontroli nt. . . . . . . . . . . . . . . . . na temat np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer p. . . . . . . . . . . . . . . . . . przeciwko pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja prof. . . . . . . . . . . . . . . profesor PRM . . . . . . . . . . . . . . Prezes Rady Ministrów r. . . . . . . . . . . . . . . . . . rok red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozdz. . . . . . . . . . . . . . rozdział s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t. . . . . . . . . . . . . . . . . . tom tekst jedn. . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UKE . . . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Komunikacji Elektronicznej ULC . . . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Lotnictwa Cywilnego UOKiK . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE . . . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Regulacji Energetyki ust. . . . . . . . . . . . . . . . ust(cid:266)p UTK . . . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Transportu Kolejowego ww. . . . . . . . . . . . . . . . wy(cid:298)ej wymieniony wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami ZOZ . . . . . . . . . . . . . . zakład opieki zdrowotnej zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XVI Rozdział I. Zagadnienia ogólne Spis tre(cid:286)ci § 1. Okre(cid:286)lenia jednostek organizacyjnych wykonuj(cid:261)cych zadania Nb administracji publicznej, ich zró(cid:298)nicowanie i uwarunkowania . . . . . 1 I. Sposoby i płaszczyzny badania zagadnie(cid:276) ustrojowych administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 II. Rodzaje okre(cid:286)le(cid:276) jednostek organizacyjnych wykonuj(cid:261)cych zadania administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 III. Korporacje, zwi(cid:261)zki i wspólnoty jako szczególne podmioty administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 IV. Wykonywanie zada(cid:276) publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administruj(cid:261)cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 V. Inne cechy podmiotów administruj(cid:261)cych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 VI. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 § 2. Podmiotowo(cid:286)ć administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowo(cid:286)ć publicznoprawna podmiotów administruj(cid:261)cych . . . . . . . 48 § 3. Organy administracji publicznej, organy administruj(cid:261)ce, rodzaje organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 I. Poj(cid:266)cie organu administracji publicznej i organu administruj(cid:261)cego i ich cechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 II. Rodzaje organów administracji (organów administruj(cid:261)cych) . . . . . . . . . . 78 § 4. System administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 I. Okre(cid:286)lenie systemu administracji publicznej i rodzaje powi(cid:261)za(cid:276) w tym systemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 II. Zasady organizacyjne administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 III. Zespolenie w administracji publicznej jako szczególna forma powi(cid:261)za(cid:276) w systemie administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Literatura: B. Adamiak, O podmiotowo(cid:286)ci organów administracji publicznej w post(cid:266)powaniu s(cid:261)dowoadministracyjnym, PiP 2006, Nr 11; ta(cid:298), Uwagi o współczesnej koncepcji organu admi- nistracji publicznej, w: Jednostka, pa(cid:276)stwo, administracja – nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rze- szów 2004; A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorz(cid:261)dzie terytorialnym. Komentarz, War- szawa 1999; K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorz(cid:261)du terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006; A. Barczewska-Dziobek, Podmioty niepubliczne w sferze wykonywa- nia zada(cid:276) administracji lokalnej, w: Dziesi(cid:266)ć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce (pod red. J. Parchomiuka, B. Uljasza, E. Kruka), Warszawa 2009; T. B(cid:261)kowski, Admi- nistracyjnoprawna sytuacja jednostki w (cid:286)wietle zasady pomocniczo(cid:286)ci, Warszawa 2007; S. Bier- nat, Działania wspólne w administracji pa(cid:276)stwowej, Wrocław 1979; ten(cid:298)e, Prywatyzacja zada(cid:276) publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994; T. Bigo, Zwi(cid:261)zki publiczno-prawne w (cid:286)wiet- le ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, reprint; J. Blicharz, Kategoria interesu publiczne- go jako przedmiot działania administracji, AUWr PPiA 2004, Nr 60; ta(cid:298), Powierzenie wykony- Stahl 1 Rozdział I. Zagadnienia ogólne wania zada(cid:276) na drodze umownej organizacjom pozarz(cid:261)dowym, w: Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej (pod red. A. Błasia, K. Nowackie- go), Wrocław 2005; ta(cid:298), Udział polskich organizacji pozarz(cid:261)dowych w wykonywaniu zada(cid:276) ad- ministracji publicznej, Wrocław 2005; A. Bła(cid:286), Granice prywatyzacji zada(cid:276) publicznych w pa(cid:276)- stwie prawa, w: Samorz(cid:261)d terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesi(cid:266)ć lat do(cid:286)wiadcze(cid:276) (pod red. S. Michałowskiego), Lublin 2002; ten(cid:298)e, Niekonstytucyjne zjawiska w administracji publicznej, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (pod red. I. Skrzydło-Ni(cid:298)nik), Kraków 2001; ten(cid:298)e, Pa(cid:276)stwo prawa w praktyce or- ganów administracji publicznej, w: Nauka administracji wobec wyzwa(cid:276) współczesnego pa(cid:276)stwa prawa. Materiały konferencyjne (pod red. J. Łukasiewicza), Rzeszów–Cisna 2002; ten(cid:298)e, Prze- obra(cid:298)enia administracji publicznej we współczesnym demokratycznym pa(cid:276)stwie prawa, w: Jed- nostka, pa(cid:276)stwo, administracja – nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rzeszów 2004; ten(cid:298)e, Współ- czesne problemy prawa administracyjnego i nauki administracji, w: Mi(cid:266)dzy tradycj(cid:261) a przyszło(cid:286)ci(cid:261) w nauce prawa administracyjnego. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (pod red. J. Supernata), Wrocław 2009; W. Bochenek, Z problematyki poj(cid:266)cia organu administracji publicznej w (cid:286)wietle koncepcji „personalistycznej”, AUWr PPiA 2005, Nr 69; J. Boć, Pi(cid:266)ć podstawowych problemów samorz(cid:261)du terytorialnego, w: Studia nad samorz(cid:261)- dem terytorialnym (pod red. A. Błasia), Wrocław 2002; ten(cid:298)e, Powiat a reszta pa(cid:276)stwa, w: Powiat. Z teorii. Kompetencje, Komentarz (pod red. J. Bocia), Wrocław 2001; ten(cid:298)e, Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Wrocław 2005; ten(cid:298)e, Z releksji nad dobrem wspólnym, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego (pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza), Wrocław 2009; E. Bojanowski, Konstrukcja kompetencji organu administracji pa(cid:276)stwowej, ZNUG 1981, Nr 9; J. Borkowski, Okre(cid:286)lenie administracji i prawa administracyjnego, w: System prawa admini- stracyjnego, t. I (pod red. J. Staro(cid:286)ciaka), Wrocław 1977; ten(cid:298)e, Podmioty administracji publicz- nej a przemiany ustrojowe, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Po(cid:286)wi(cid:266)conej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toru(cid:276) 2005; ten(cid:298)e, Poj(cid:266)cie władztwa administracyjnego, AUWr PPiA II 1972, Nr 167; ten(cid:298)e, Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczególnej w prawie admini- stracyjnym, SP 1971, Nr 31; J. Bulthuis, Samenwerking van gemeenten (Cooperation between municipalities), Alphen aan den Rijn 1957; A. Carroll, Constitutional and Administrative Law, Pearson. Longman, 3 ed., 2003; M. Cherka, Decentralizacja – czy „reaktywacja” poj(cid:266)cia jest gro(cid:296)- na?, SI 2004, Nr 43; M. Chomka, Osobowo(cid:286)ć prawna a osobowo(cid:286)ć publicznoprawna, AUWr PPiA 2004, Nr 62; A. Chrisidu-Budnik, Administracja publiczna w strukturze sieciowej, w: Mi(cid:266)dzy tra- dycj(cid:261) a przyszło(cid:286)ci(cid:261) w nauce prawa administracyjnego. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa dedykowana Profe- sorowi Janowi Bociowi (pod red. J. Supernata), Wrocław 2009; ta(cid:298), Organizacja ucz(cid:261)ca si(cid:266). Re- gion ucz(cid:261)cy si(cid:266), w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarz(cid:261)dzania, Wrocław 2005; W. Chró(cid:286)cielewski, Organ administracji publicznej w post(cid:266)powa- niu administracyjnym, Warszawa 2002; S. Cie(cid:286)lak, Praktyka organizowania administracji pub- licznej, Warszawa 2004; Z. Cie(cid:286)lak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna (pod red. Z. Niewiadomskiego), Warszawa 2000; J.-L. Clergerie, Le principe de subsidia- rité, Paris 1997; K. Complak, Charakter prawny wst(cid:266)pu, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku (pod red. J. Bocia), Wrocław 1998; S. Czarnow, Ze- spolenie słu(cid:298)b, inspekcji i stra(cid:298)y powiatowych w kontek(cid:286)cie zada(cid:276) powiatu, ST 2003, Nr 3; W. Dawidowicz, Wst(cid:266)p do nauk prawnoadministracyjnych, Warszawa 1974; K. Defeci(cid:276)ska-Tom- czak, Z. Kmieciak, Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej, w: Ewo- lucja prawnych form administracji publicznej. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali (pod red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy), Warszawa 2008; H. Dembi(cid:276)ski, Osobowo(cid:286)ć publicznoprawna samorz(cid:261)du w (cid:286)wietle metody dogmatycznej i socjo- logicznej, Wilno 1934; A. Dmitrijew, Przedsi(cid:266)biorstwa komunalne w ustawodawstwie Polskiem (Studium inansowe), Wilno 1934; J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa słu(cid:298)b, inspekcji i stra- (cid:298)y, Warszawa 2007; ten(cid:298)e, Struktura interesu publicznego a zasady rozdzielenia odpowiedzialno- 2 Stahl Rozdział I. Zagadnienia ogólne (cid:286)ci publicznoprawnej w administracji, w: Jednostka, pa(cid:276)stwo, administracja – nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rzeszów 2004; B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorz(cid:261)dowego, ST 1999, Nr 6; ten(cid:298)e, Samorz(cid:261)d terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999; S. Dudzik, Zasada sub- sydiarno(cid:286)ci na tle obecnych przemian w Unii Europejskiej, PPE 1999, Nr 2; Encyklopedia samo- rz(cid:261)du terytorialnego dla ka(cid:298)dego, Cz. 1. Ustrój (pod red. M. Stahl, B. Jaworskiej-D(cid:266)bskiej), War- szawa 2010; J. Filipek, Administracja pa(cid:276)stwowa i jej organy na tle prawno-subiektywistycznej wizji instytucji porz(cid:261)dku prawnego, KSP 1991, Nr 24; ten(cid:298)e, O podmiotowo(cid:286)ci administracyjno- prawnej, PiP 1961, Nr 2; ten(cid:298)e, Podmiotowo(cid:286)ć w prawie administracyjnym, w: Podmioty admi- nistracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Po- (cid:286)wi(cid:266)conej Jubileuszowi 80-tych urodzin profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toru(cid:276) 2005; ten(cid:298)e, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Cz. I, Kraków 1995; A. Filipowicz, Poj(cid:266)cie i funk- cje nadzoru w administracji, Wrocław 1984; S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania pub- licznego, w: Mi(cid:266)dzy tradycj(cid:261) a przyszło(cid:286)ci(cid:261) w nauce prawa administracyjnego. Ksi(cid:266)ga jubileu- szowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009; ten(cid:298)e, Osoby prawne prawa publicznego, ST 2000, Nr 3; ten(cid:298)e, Poj(cid:266)cie osoby prawnej prawa publicznego, PS 1999, Nr 2; S. Fundowicz, R. Biskup, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005; Z. Gar- gas, Zwi(cid:261)zki zawodowe jako podmioty administracyi publicznej, Kraków 1901; A. Gill, Podmio- ty wykonuj(cid:261)ce administracj(cid:266) publiczn(cid:261) w (cid:286)wietle literatury mi(cid:266)dzywojennej, KPP 2003, Nr 4; W. Góralczyk jr, Zasada kompetencyjno(cid:286)ci w prawie administracyjnym, Warszawa 1986; M. Gór- ski, Poj(cid:266)cia „funkcje administracji pa(cid:276)stwowej” i „zadania administracji pa(cid:276)stwowej”, AUL FI 1992, Nr 52; M. Gr(cid:261)(cid:298)awski, Podmiotowo(cid:286)ć i osobowo(cid:286)ć prawna w prawie administracyjnym, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (pod red. I. Skrzydło-Ni(cid:298)nik), Kraków 2001; ten(cid:298)e, Zasada zespolenia w or- ganizacji administracji rz(cid:261)dowej i samorz(cid:261)dowej w reformie z 1999 r., w: Prawne i inansowe aspekty funkcjonowania samorz(cid:261)du terytorialnego, t. I, Prawo samorz(cid:261)dowe i administracyjne (pod red. S. Dolaty), Opole 2000; K. Grzybowski, Samorz(cid:261)d zawodowy w Polsce, w: Projekt Kon- stytucji prof. W. L. Jaworskiego, Kraków 1928, odbitka; A. M. Guziejewska, Trzeci sektor – kilka w(cid:261)tpliwo(cid:286)ci terminologicznych, PPP 2007, Nr 7–8; R. Hausner, Organizacja administracji rz(cid:261)- dowej: projekt. Materiały Komisji dla Usprawnienia administracji publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VI, Warszawa 1932; T. Hilarowicz, W kwestii „zespolenia” organów administracji pa(cid:276)stwowej, w: Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r. (po red. W. L. Jaworskiego), Kraków 1924; P. M. Huber, Miejsce administracji w strukturze podziału władz w warunkach dzisiejszych zada(cid:276) administracji, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego, Pozna(cid:276) 1999; E. Iserzon, Prawo administra- cyjne, Warszawa 1968; H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1997; H. Izdebski, M. Ku- lesza, Administracja publiczna, Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000; ci(cid:298), Administracja publicz- na. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1997; H. Izdebski, J. Supernat, Fundamenty współczesnych pa(cid:276)stw, Warszawa 2007; M. Jacu(cid:276)ski, Instytucje europejskiej administracji publicznej na szczeb- lu centralnym, w: Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna (pod red. R. Wisz- niowskiego), Wrocław 2005; J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Nietypowe podmioty administruj(cid:261)ce – kilka releksji na tle organizacyjnych form wykonywania zada(cid:276) publicznych, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konfe- rencji Naukowej Po(cid:286)wi(cid:266)conej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendow- skiego, Toru(cid:276) 2005; P. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002; Z. Janku, Pub- liczna szkoła wy(cid:298)sza – korporacja czy zakład administracyjny, w: Mi(cid:266)dzy tradycj(cid:261) a przyszło(cid:286)ci(cid:261) w nauce prawa administracyjnego. Ksi(cid:266)ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bocio- wi (pod red. J. Supernata), Wrocław 2009; M. Jaroszy(cid:276)ski, Problemy ustroju administracyjnego, w: Z teorii i praktyki prawa administracyjnego PRL, Warszawa 1964; ten(cid:298)e, Rozwa(cid:298)ania ideolo- giczne i programowe na temat samorz(cid:261)du, Warszawa 1936, odbitka z Nr 20, 21 i 23 Samorz(cid:261)du z roku 1936; ten(cid:298)e, Z problematyki teorii organów pa(cid:276)stwowych, PiP 1956, Nr 7; M. Jaroszy(cid:276)ski, M. Zimmermann, W. Brzezi(cid:276)ski, Polskie prawo administracyjne. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1956; Stahl 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podmioty administrujące. Tom 6
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: