Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00798 022046 23593967 na godz. na dobę w sumie
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy - ebook/pdf
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409049 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje prawa i obowiązki pracodawców związane z dokształcaniem pracowników. Czytelnik dowie się z niej m.in. z jakich świadczeń obowiązkowych i dobrowolnych (ustalonych przez strony w drodze porozumienia) może korzystać pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe, które świadczenia, w jakiej wysokości i terminie należy zwrócić pracodawcy w przypadku nierealizowania obowiązku dokształcania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy 3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy Podstawowe znaczenie dla rozpoczęcia podnoszenia kwalifikacji zawo- dowych przez pracownika ma decyzja pracodawcy. Dokształcanie może odbywać się bowiem z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą – jeżeli z propozycją podnoszenia kwalifikacji zawodowych wystąpi pracownik. Taka decyzja pracodawcy zostaje określona w umowie szkoleniowej doty- czącej wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy związanych z dokształcaniem. Jeżeli nie ma obowiązku zawarcia umowy szkoleniowej, o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody przez pracodawcę na podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych będzie decydować jego za- chowanie wobec pracownika. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nie oznacza to jednak konieczności finansowania przez zatrudniającego kursów, szkoleń czy innych form edukacji. Decyzja pracodawcy w tym zakresie jest bowiem uznaniowa. Pracodawca, który nie zamierza wspierać finansowo nauki pracownika, powinien szczegól- nie uważnie przyznawać mu jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, które mogą ułatwiać mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zgoda na dokształcanie Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika to zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 Kodeksu pracy). Przepisy nie określają, w jakiej formie pracodawca musi wyrazić zgodę, aby można było uznać, że podnoszenie kwalifikacji następuje za jego zgodą. W związku z istnie- jącymi niejasnościami stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, uznając, że w praktyce każde zachowanie pracodawcy może zostać uznane za jego dorozumianą zgodę na dokształcanie pracownika. W ocenie resortu pracy udzielenie pracowni- kowi jakiegokolwiek świadczenia pozostającego w wyraźnym związku z podnoszeniem kwalifi- kacji zawodowych może zostać uznane za zgodę pracodawcy na kształcenie się pracownika. PRZYKŁAD Pracownica działu księgowości przez cztery kolejne ostatnie czwartki danego miesią- ca pytała za pośrednictwem e-maila bezpośredniego przełożonego, czy może w piątki zwolnić się z pracy około godz. 12.00 ze względu na konieczność uczestnictwa w za- jęciach na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości. Przełożony po konsul- tacjach z pracodawcą zgadzał się na to. Pracownica zachowywała za ten czas pra- wo do normalnego wynagrodzenia. W tej sytuacji należy uznać, że pracodawca wyraził www.inforfk.pl IFK wrzesień2016 MONITORPPiUnr18(306) wrzesień2016 IFKIFK 4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy zgodę na dokształcanie się pracownicy na studiach podyplomowych ze wszystkimi tego konsekwencjami. Równe traktowanie w dostępie do szkoleń Pracodawca, podejmując decyzję o udzieleniu pracownikom pomocy w związku z podno- szeniem ich kwalifikacji zawodowych, musi pamiętać, że jego pełną swobodę w tym zakresie ograniczają regulacje nakazujące równe traktowanie wszystkich pracowników. Pracodawca ma obowiązek traktować wszystkich pracowników w taki sam sposób w zakresie warunków zatrudnienia oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (art. 183a § 1 Kodeksu pracy). Jeżeli więc chęć uczestniczenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych wspieranych przez pracodawcę zgłosi więcej pracowników, niż pracodawca przewidział, to musi on przyjąć prawnie dopuszczalne metody doboru pracowników, którzy będą podno- sić swoje kwalifikacje zawodowe. Kryterium doboru pracowników nie mogą być np.: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna ani rodzaj zatrudnienia (na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy). Określając, komu przyznać prawo do uczestniczenia w szkoleniu, pracodawca powinien kierować się wyłącznie obiektywnymi kryteriami. W większych firmach z pewnością będzie konieczna wszechstronna analiza potrzeb szkoleniowych, która powinna uwzględniać opis i ocenę aktualnej oraz docelowej struktury zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Uprawnienia dokształcającego się pracownika Pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy praco- dawcy, ma dodatkowe uprawnienia, do których należą przede wszystkim urlopy szkoleniowe i prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagro- dzenia (art. 1031 § 2 Kodeksu pracy). Świadczenia te przysługują pracownikowi na podsta- wie przepisów Kodeksu pracy, nawet jeżeli nie zostaną przyznane w umowie szkoleniowej. Należy zwrócić uwagę, że regułą jest obecnie udzielanie urlopu szkoleniowego na egza- min. Wyjątek dotyczy urlopu szkoleniowego udzielanego na przygotowanie pracy dyplomo- wej. Jeżeli zatem szkolenie odbywane przez pracownika nie kończy się egzaminem, to nie przysługuje mu urlop szkoleniowy. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pra- cownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Uprawnienie do urlopu szkoleniowego i jego wymiar Przypadki uprawniające pracownika do urlopu szkoleniowego Przystąpienie do egzaminów eksternistycznych Przystąpienie do egzaminu maturalnego Przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpie- nie do egzaminu dyplomowego Wymiar urlopu szkoleniowego 6 dni 6 dni 6 dni 21 dni na ostatnim roku studiów wrzesień2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – obowiązki i prawa pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: