Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00168 003601 21549140 na godz. na dobę w sumie
Podróże służbowe - ebook/pdf
Podróże służbowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-444-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opis publikacji Opis publikacji Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy jak i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele problemów. Prawidłowe ustalanie czasu pobytu pracownika poza granicami kraju jest bardzo istotne, gdyż ma to wpływ na wysokość diety oraz innych należności przysługujących mu z tytułu delegacji zagranicznej. Także kwestie podatkowo-składkowe nastręczają zarówno pracodawcom, ale także i samym pracownikom wielu problemów.

Z sierpniowego numeru Poradnika Gazety Prawnej Czytelnik dowie się:
§ Kiedy mówimy o podróży służbowej
§ Jak sporządzić regulamin podróży
§ Jakie są uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
§ Jak dokumentować i rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne
§ Kiedy należności delegacyjne podlegają opodatkowaniu i składkom ZUS
§ Od jakich wydatków delegacyjnych można odliczyć VAT
Każde z zagadnień zostało wzbogacone o praktyczne przykłady, które w jasny i przystępny sposób obrazują wybrane zagadnienia oraz
najnowszymi interpretacjami podatkowymi.
 Z działalnością gospodarczą nierozerwalnie związane są wyjazdy służbowe (delegacje), zarówno właściciela firmy jak i jego pracowników. Rozliczanie podróży służbowych, zwłaszcza zagranicznych, nierzadko stwarza wiele problemów. Prawidłowe ustalanie czasu pobytu pracownika poza granicami kraju jest bardzo istotne, gdyż ma to wpływ na wysokość diety oraz innych należności przysługujących mu z tytułu delegacji zagranicznej. Także kwestie podatkowo-składkowe nastręczają zarówno pracodawcom, ale także i samym pracownikom wielu problemów.

Z sierpniowego numeru Poradnika Gazety Prawnej Czytelnik dowie się:
§ Kiedy mówimy o podróży służbowej
§ Jak sporządzić regulamin podróży
§ Jakie są uprawnienia pracownika w związku z podróżą służbową
§ Jak dokumentować i rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne
§ Kiedy należności delegacyjne podlegają opodatkowaniu i składkom ZUS
§ Od jakich wydatków delegacyjnych można odliczyć VAT
Każde z zagadnień zostało wzbogacone o praktyczne przykłady, które w jasny i przystępny sposób obrazują wybrane zagadnienia oraz
najnowszymi interpretacjami podatkowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Definicja podróży służbowej Podróże służbowe 1. Definicja podróży służbowej Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miej- scowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy (art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Z tego tytułu pra- cownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Są to diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasad- nionych potrzeb. Jeżeli pracownikowi zostanie wypłacona dieta za wyjazd, który nie będzie podróżą służbową, to nie będzie to dieta w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie należności przy- sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto- wej z tytułu podróży służbowej, a zatem nie będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycz- nych, a także z obowiązku naliczenia od jej kwoty składek ZUS. Pojęcie podróży służbowej pracownika, co do zasady, wynika z art. 775 k.p., który stanowi, że pracownikowi wyko- nującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. W świe- tle tego przepisu – jak czytamy w wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 25 stycznia 2017 r. (III AUa 566/16): SA (...) podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i w miejscu określanym w poleceniu wyjazdu służbowe- go, przy czym podróż służbowa ma mieć charakter incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały związany z wyko- naniem jakiegoś konkretnego zadania, nie zaś w sytuacji stałego, ciągłego wykonywania zwykłych obowiązków pracow- niczych poza stałym miejscem świadczenia pracy. Pojęcie podróży służbowej jest kluczowe z punktu widzenia przysługiwania pracownikowi należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Jeżeli bowiem pracownik nie znajduje się w podróży służbowej, należno- ści te mu się nie należą. Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową określa rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracowni- kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (da- lej: rozporządzenie o podróżach służbowych). Zasady te stosują także pracodawcy spoza sfery budżetowej, jeżeli nie ustalili ich w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę. Do prawidłowego rozliczania podróży służbowych pracodawca powinien przede wszystkim ustalić, czy wyjazd pracownika to faktycznie podróż służbowa, i obliczyć okres jej trwania. Dopiero na tej podstawie możliwe jest pra- widłowe wyliczenie diet i innych należności przysługujących z tytułu podróży służbowej. Aby można było mówić o podróży służbowej, wyjazd musi spełniać następujące warunki: ■ odbywać się na polecenie pracodawcy, ■ jego celem musi być wykonanie zadania służbowego, ■ miejsce wykonywania zadania służbowego musi się znajdować poza miejscowością, w której jest stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Wszystkie powyższe cechy muszą wystąpić łącznie, gdyż brak którejkolwiek z nich wyklucza zakwalifikowanie pracy „wyjazdowej” jako tej świadczonej w ramach delegacji. PRZYKŁAD 1 Pracownik zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w umowie o pracę jako miejsce pracy ma wskazane województwo łódzkie. 25 kwietnia 2018 r. z własnej inicjatywy udał się służbowym autem do War- szawy, aby zorientować się w cenach oferowanych przez konkurencję. Ponieważ wyjazd ten nie został zlecony przez pracodawcę, nie można uznać go za podróż służbową. sierpień 2018 POrAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 8 (906) 5 Podróże służbowe Schemat 1. Warunki uznania wyjazdu za podróż służbową Charakterystyczne cechy podróży służbowej Polecenie wyjazdu Wyjazd poza stałe miejsce pracy Wyjazd w celu wykonania zadania służbowego Wyjazd szkoleniowy pracownika powinniśmy kwalifikować jako podróż służbową, jeżeli podwładny: ■ wyjeżdża poza siedzibę zakładu pracy lub stałe miejsce pracy oraz ■ udaje się na szkolenie na wyraźne polecenie pracodawcy. Za takim podejściem przemawia dodatkowo to, że zakład pracy nie może działać na koszt pracownika, który uczestniczy w szkoleniu z inicjatywy oraz w interesie pracodawcy, w związku z czym powinien mieć zapewniony zwrot określonych wydatków poniesionych z tytułu wyjazdu. Zaznaczmy, że pracodawca nie może wysyłać osób w podróże służbowe (w tym na wyjazdowe szkolenia) przed ich zatrudnieniem. Aby móc wydawać polecenia służbowe, pracodawca musi uprzednio nawiązać stosunek pracy z osobą, którą chce skierować do odbycia delegacji. 1.1. Polecenie wyjazdu Podróż służbowa odbywa się na polecenie pracodawcy, które najczęściej ma formę pisemną. Skoro podróż służbo- wa jest wyjazdem na polecenie pracodawcy, to pewne wyjazdy nie mogą zostać uznane za delegację. PRZYKŁAD 2 Pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie, na podstawie którego pracownik zgodził się przez okres 2 miesięcy świadczyć pracę w innej miejscowości, za co pracodawca przyznał mu dodatek miesięczny. W tym przypadku wyjazdy do tej miejscowości nie stanowią podróży służbowych. Pracownik, który zawiera z pracodawcą porozumienie dotyczące świadczenia przez pewien okres pracy w innym miejscu niż stałe miej- sce pracy, pozbawia się jednocześnie prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowej. Sąd Najwyższy podkre- ślił to m.in. w wyroku z 20 lutego 2007 r. (II PK 165/06, OSNP 2008/7–8/97). W uzasadnieniu tego wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że z przepisów regulujących podróż służbową nie wynika zakaz delegowania pra- cownika do innej miejscowości, niemającego charakteru podróży służbowej. W szczególności takim delegowa- niem, niebędącym podróżą służbową, jest właśnie podjęcie się przez pracownika odbycia podróży połączonej z wykonaniem określonej pracy na podstawie porozumienia zawartego z pracodawcą. Przepisy prawa pracy nie określają bezpośrednio maksymalnego czasu trwania delegacji. Powszechnie przyjmu- je się jednak, że wyjazd w delegację stanowi wyjątkowe i incydentalne zjawisko wśród pracowniczych obowiąz- ków. Jest zatem pewnym odstępstwem od zobowiązania pracownika do świadczenia pracy w określonym miejscu, a jako odstępstwo nie może trwać zbyt długo. W praktyce przez analogię przyjmuje się, że delegacja może trwać maksymalnie 3 miesiące (art. 42 § 4 k.p. – przepis ten dotyczy możliwości czasowego powierzenia innej pracy niż wynikająca z umowy o pracę, a nie tej samej pracy, ale w innym miejscu). Co prawda dyskusyjne jest bezpośrednie zastosowanie tego przepisu do delegacji, ale wynika z niego, jaką ustawodawca dopuszcza długość odstępstwa od ustalonych w umowie zasad. Skoro pracodawca nie może narzucać wyjazdów delegacyjnych trwających powyżej 3 miesięcy, to należy uznać, że dłuższy wyjazd odbywa się za zgodą pracownika. Samo więc udanie się w 4- czy 5-miesięczną delegację może zostać uznane za zgodę na czasową zmianę miejsca pracy. W konsekwencji wyjazd ten nie będzie mógł być trakto- wany jako delegacja. 6 POrAdniK GAZeTy PrAwneJ nr 8 (906) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podróże służbowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: