Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 004089 21773605 na godz. na dobę w sumie
Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia - ebook/pdf
Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-753-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podróż służbowa to wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Książka omawia kwestie związane z podróżami służbowymi, krajowymi i zagranicznymi, w tym także zagadnienia dotyczące ich rozliczeń.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MAREK ROTKIEWICZ PODRÓŻE SŁUŻBOWE – PRAKTYCZNE ROZLICZENIA ISBN 978-83-7440-753-3 SpiS treści WSTĘP ............................................................................................................................... 4 I. JAK ROZLICZAĆ KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE .............................................................................................................. 5 Polecenie wyjazdu ...................................................................................................... 5 Zadanie służbowe ........................................................................................................ 6 Wyjazd poza miejsce pracy ........................................................................................ 7 Dla kierowców nieco inaczej ...................................................................................... 9 Ograniczenie możliwości zlecania wyjazdów ............................................................ 11 Treść polecenia wyjazdu ............................................................................................. 13 Wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń delegacyjnych ...................................... 17 Świadczenia wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych ............................ 20 Zaliczka ............................................................................................................. 21 Środek transportu .............................................................................................. 22 Inne wydatki związane z podróżą służbową .................................................... 26 Delegacje krajowe ........................................................................................................ 27 Dieta krajowa ......................................................................................................... 27 Koszty noclegu ....................................................................................................... 31 Przejazdy miejscowe .............................................................................................. 33 Delegacje zagraniczne ................................................................................................ 35 Czas podróży służbowej ......................................................................................... 35 Dieta zagraniczna ................................................................................................... 36 Noclegi ................................................................................................................... 37 Ryczałty na jazdy lokalne ...................................................................................... 39 Koszty leczenia za granicą ..................................................................................... 40 Przewóz bagażu ...................................................................................................... 42 Rozliczenie delegacji ............................................................................................. 43 II. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW ................................................ 49 Czy pracownik może otrzymać dietę, jeśli wyjedzie wykonywać zadania w tej samej miejscowości, w której jest siedziba pracodawcy ................................... 49 Czy przysługuje ryczałt na dojazdy, jeżeli pracownik w podróży służbowej korzystał z innego środka transportu niż wskazany przez pracodawcę ..................... 50 Kiedy kończy się podróż służbowa, jeżeli w jej trakcie pracownik miał wypadek ............................................................................................................. 52 Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi należności za podróż służbową .................................................................................................... 54 2 20 kwietnia 2016 r. Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia Jak rozliczyć podróż służbową do Polski pracownika oddelegowanego za granicę .................................................................................................................... 56 Na kogo należy wystawić dokument związany z kosztami podróży służbowej ........ 58 Jak należy rozliczyć zagraniczną podróż służbową ................................................... 60 Czy bezpłatne posiłki, które pracownicy otrzymują podczas podróży służbowej, obniżają dietę .............................................................................................................. 61 III. NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ........................................................ 64 IV. PRZEPISY ................................................................................................................. 70 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268 (wyciąg) ............................................................... 70 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – Dz.U. z 2013 r. poz. 167 ......................................................................... 71 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271; ost. zm. Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 308 ................................................... 79 20 kwietnia 2016 r. 3 podróże Służbowe – praktyczne rozliczenia wStĘp Nie każdy wyjazd pracownika jest podróżą służbową. Aby za taką został uznany, musi speł- niać określone warunki. Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że łącznie spełnia trzy ce- chy. Powinna odbywać się: ■■ poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miej- scem pracy, ■■ na polecenie pracodawcy, ■■ w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Wszystkie te warunki muszą wystąpić razem, a brak jednej z nich wyklucza zakwalifiko- wanie pracy świadczonej przez pracownika na rzecz pracodawcy jako podróży służbowej. Niekiedy podróż służbowa pociąga za sobą duże wydatki. Polecenie wyjazdu nie może zaś prowadzić do ponoszenia przez pracownika – choćby czasowo – kosztów działalności pracodawcy. Z tego powodu ważnym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata pracownikowi zaliczki przed podróżą służbową. W delegacji krajowej zaliczka wypłacana jest na wniosek pracownika, a w zagranicznej pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zaliczki bez wniosku pracownika. Z tytułu podróży służbowej pracownikowi przysługują m.in.: ■■ diety; ■■ zwrot kosztów: – przejazdów, – dojazdów środkami komunikacji miejscowej, – noclegów, – innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży służbowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży. Jeśli pracownik nie rozliczy się z podróży i nie zwró- ci niewykorzystanej części zaliczki, pracodawca ma prawo dokonać jej potrącenia z wynagro- dzenia za pracę, bez zgody pracownika. 4 20 kwietnia 2016 r. Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia i. Jak rozliczaĆ kraJowe i zaGraniczne podróże Służbowe Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znaj- duje się siedziba pracodawcy. Jeżeli pracownikowi zostanie wypłacona dieta za wyjazd, który nie będzie podróżą służbową, to nie będzie to dieta w rozumieniu przepisów o podróżach służbowych, a zatem nie będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z obowiązku naliczenia od jej kwoty składek ZUS. W sferze budżetowej mogłoby to także zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Aby można było mówić o podróży służbowej, wyjazd musi spełniać łącznie następujące warunki: ■■ odbywać się na polecenie pracodawcy, ■■ jego celem musi być wykonanie zadania służbowego, ■■ miejsce wykonywania zadania służbowego musi się znajdować poza miejscowością, w któ- rej jest stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. polecenie wyjazdu Podróż służbowa odbywa się na polecenie pracodawcy, które najczęściej ma formę pisemną. Skoro podróż służbowa jest wyjazdem na polecenie pracodawcy, to nie wszystkie wyjazdy mogą zostać uznane za delegacje. Przykład Pracodawca zawarł z pracownikiem porozumienie, na podstawie którego pracownik zgodził się przez okres 2 miesięcy świadczyć pracę w innej miejscowości niż miejsce pracy, które miał okre- ślone w umowie o pracę. Z tego powodu pracodawca przyznał mu dodatek miesięczny. W tym przypadku wyjazdy do tej miejscowości nie stanowią podróży służbowych. Pracownik, który za- wiera z pracodawcą porozumienie dotyczące świadczenia przez pewien okres pracy w innym miejscu niż jego stałe miejsce pracy, pozbawia się jednocześnie prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowej. W wyroku z 18 kwietnia 2013 r. (III AUa 1388/12) Sąd Apelacyjny w Poznaniu odniósł się do sytuacji zbliżonej do opisanej w powyższym przykładzie i stwierdził, że o podróży służbowej można mówić jedynie w przypadku delegowania narzuconego pracownikowi w drodze polecenia zobowiązującego go do odbycia takiej podróży. Zawarte przez strony umowy o pracę porozumienie co do wykonywania przez pracownika określonej pracy w ra- mach delegowania przez pracodawcę prowadzi do okresowej zmiany ustalonego w tej umo- wie rodzaju pracy oraz miejsca jej wykonywania. W takim przypadku podjęcie się przez pra- cownika podróży połączonej z wykonywaniem określonej pracy na podstawie zawartego 20 kwietnia 2016 r. 5 Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia z pracodawcą porozumienia nie jest podróżą służbową w rozumieniu art. 775 § 1 k.p., do której znajdują zastosowanie przepisy określające należności przysługujące pracownikowi z tytułu takiej podróży. Przepisy prawa pracy nie określają bezpośrednio maksymalnego czasu trwania delegacji. Powszechnie przyjmuje się jednak, że wyjazd w delegację stanowi wyjątkowe i incydentalne zjawisko wśród pracowniczych obowiązków. Jest zatem pewnym odstępstwem od zobowią- zania pracownika do świadczenia pracy w określonym miejscu, a jako odstępstwo nie może trwać zbyt długo. W praktyce przez analogię przyjmuje się, że delegacja może trwać maksy- malnie 3 miesiące (art. 42 § 4 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p. – przepis ten dotyczy moż- liwości czasowego powierzenia innej pracy niż wynikająca z umowy o pracę, a nie tej samej pracy, ale w innym miejscu). Co prawda dyskusyjne jest bezpośrednie zastosowanie tego przepisu do delegacji, ale wynika z niego, jaką ustawodawca dopuszcza długość odstępstwa od ustalonych w umowie o pracę warunków zatrudnienia. Skoro pracodawca nie może narzucać wyjazdów delegacyjnych trwających powyżej 3 miesięcy, to należy uznać, że dłuższy wyjazd odbywa się za zgodą pracownika. Samo więc udanie się w 4- czy 5-miesięczną delegację może zostać uznane za zgodę na czasową zmianę miejsca pracy. W konsekwencji wyjazd ten nie będzie mógł być traktowany jako delegacja. podróż służbowa co do zasady nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Przy dłuższym wyjeździe należy liczyć się z zagrożeniem uznania, że pracownik wyraził dorozumianą zgodę na taki wyjazd, a więc nie odbywa się na podstawie polecenia pracodaw- cy, ale porozumienia stron (art. 60 ustawy – Kodeks cywilny; dalej: k.c.). Wola osoby doko- nującej czynności prawnej może być bowiem wyrażona przez jakiekolwiek jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Sąd Najwyższy w wyroku z 10 maja 2012 r. (II PK 223/11, OSNP 2013/7–8/79, patrz: www.ekspert3.inforlex.pl) uznał, że jeżeli nie doszło do polecenia wyjazdu służbowego przez pracodawcę ani nawet ustnego uzgodnienia służbo- wego wyjazdu, to wyjazdu pracownika nie można uznać za podróż służbową. zadanie służbowe Zakres pojęciowy zadania służbowego, które powinno być celem podróży służbowej, nie do- tyczy jedynie zakresu obowiązków pracownika. Wyjazd służbowy może być też związany z realizacją innych czynności na rzecz pracodawcy. W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. (I PKN 350/00, OSNP 2003/2/36) wskazano, że z definicji podróży służbowej wynika przede wszystkim, iż jej ce- lem jest wykonywanie określonego przez pracodawcę zadania. Zadanie to może należeć, i na ogół należy, do zakresu czynności pracownika wynikającego z zajmowanego stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy, ale nie zawsze musi pozostawać z nimi w związku. Wykonywa- nie zadania nie jest tym samym, czym wykonywanie pracy (zadań określonego rodzaju). Zadanie zamyka się w pewnych granicach przedmiotowych i czasowych, które mieszczą się 6 20 kwietnia 2016 r. Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia wprawdzie co do zasady w procesie wykonywania pracy (zadań), ale go nie wyczerpują. Użycie formy ciągłej czasownika „wykonać”, poza sygnalizacją braku odpowiedzialności pracownika za rezultat, świadczy o tym, że zadanie będzie wymagało pobytu w miejscu jego wykonywania przez pewien, krótszy lub dłuższy, czas. Za podróż służbową nie można w całości uznać wyjazdu, który tylko w części jest skiero- wany na realizację zadania służbowego, a w części stanowi ukrytą nagrodę dla pracownika. Przykład Pracownik ma się spotkać w poniedziałek w Pradze z kontrahentem. Pracodawca wpisał w poleceniu wyjazdu służbowego wylot już w czwartek. Jeśli pracownik nie miał do wykona- nia w Pradze innych czynności, to pobyt od czwartku nie jest niczym uzasadniony. Rozliczenie świadczeń delegacyjnych (diety, zwrot kosztów noclegów) za okres od czwartku do niedzieli (można uznać, że pracownik przylatuje na spotkanie dzień wcześniej) powinno być zakwe- stionowane przez organ kontrolny, np. ZUS. Ten okres nie wiąże się bowiem z wykonywaniem zadania służbowego. wyjazd poza miejsce pracy Podróżą służbową jest wyjazd poza stałe miejsce pracy. Definicja podróży służbowej w Ko- deksie pracy, zgodnie z którą jest to wyjazd poza miejscowość, w której znajduje się stałe miejsce pracy lub w której znajduje się siedziba pracodawcy, nie oznacza, że delegacja to wyjazd zarówno poza stałe miejsce pracy, jak i poza siedzibę pracodawcy. Decydujące zna- czenie ma uzgodnione przez strony w umowie o pracę stałe miejsce wykonywania pracy. Przykład Pracownik pracuje w oddziale firmy we Wrocławiu mającej siedzibę w Warszawie. Wyjazd z Wrocławia do Warszawy na naradę jest podróżą służbową, gdyż pracownik jedzie (w celu służbowym) poza swoje stałe miejsce pracy. Podróżą służbową nie jest: ■■ podróż do i w obrębie miejscowości, w której pracownik ma stałe miejsce pracy, ■■ podróż do i w obrębie miejscowości, w której pracodawca ma siedzibę, jeżeli miejsco- wość ta jest miejscem pracy pracownika. Podróż służbowa rozpoczyna się po opuszczeniu miejscowości określonej jako miejsco- wość początkowa, zaś kończy wraz z przyjazdem do miejscowości wskazanej przez praco- dawcę jako miejscowość zakończenia podróży. Dojazd w obrębie tej miejscowości (np. na dworzec z mieszkania pracownika) nie jest jeszcze delegacją, a co za tym idzie – nie można rozliczyć kosztów tego dojazdu na zasadzie świadczeń z tytułu podróży służbowej. 20 kwietnia 2016 r. 7 Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia Dany wyjazd będzie stanowić delegację lub nie w zależności od tego, w jaki sposób pra- codawca i pracownik uregulują miejsce pracy w umowie o pracę. Miejsce pracy może być określone węziej lub szerzej, ale zawsze musi odpowiadać rzeczywistemu zakresowi „geo- graficznemu”, w jakim pracownik realizuje swoje zwykłe, powtarzalne czynności. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z 9 grudnia 2011 r. (II PZP 3/11; patrz: www. ekspert3.inforlex.pl) sąd stwierdził, że miejsce pracy może być określone punktowo (adreso- wo). W tym ujęciu miejsce pracy to pewien punkt geograficzny lub konkretny adres, przy czym adresem tym może być (choć nie musi) adres zakładu pracy prowadzonego przez pra- codawcę lub adres zamieszkania pracownika (w przypadku telepracownika). Punktowe (ad- resowe) miejsce pracy właściwe jest dla tych pracowników, którzy wykonują pracę ze swej natury związaną ze stałym miejscem (np. robotnicy fabryczni lub pracownicy biurowi). Jeże- li miejscem tym będzie siedziba pracodawcy, to pracownik będzie w podróży służbowej wówczas, gdy na polecenie pracodawcy krótkotrwale wykona pracę poza tą siedzibą. Drugim z dopuszczalnych sposobów określenia miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę jest wskazanie pewnego obszaru geograficznego. Takie obszarowe oznaczenie miejsca wykony- wania pracy będzie właściwe w odniesieniu do prac, które ze swej natury wymagają ciągłego przemieszczania się, czyli u pracowników mobilnych. Obszar ten musi być tak określony, aby odpowiadał rzeczywistemu terenowi, na którym pracownik przemieszcza się w ramach umó- wionej pracy. Wreszcie trzecim sposobem umownego określenia miejsca wykonywania pracy jest wskazanie ruchomego (w istocie zmiennego) miejsca pracy. Przykład Pracownik jedzie na polecenie pracodawcy ze Szczecina do Koszalina. Jeśli jego miejscem pra- cy jest Szczecin, wyjazd ten stanowi podróż służbową, za którą otrzyma diety i zwrot kosztów. Jeżeli zaś jego miejscem pracy jest obszar województwa zachodniopomorskiego, to wyjazd ten nie będzie stanowił podróży służbowej. Pracownikowi nie będą przysługiwać w związku z jego odbyciem świadczenia delegacyjne. Przykład Pracownik zajmuje się kontrolą oddziałów zamiejscowych firmy na terenie województwa. Około 7–10 razy w miesiącu jeździ do tych miejsc. Wyjazdy wchodzą w zakres jego obowiązków, a pra- cownik w umowie o pracę ma wskazaną miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy jako miejsce pracy. Pracownik wykonuje dużo wyjazdów w ciągu miesiąca, niemniej pozostały czas przepracowuje w stałym punkcie. W tym przypadku pracownik świadczy pracę w biurze. To miej- sce jest powtarzalnym, normalnym punktem wykonywania pracy. Pomimo to, że wyjazdów bywa sporo, to jednak istnieje tutaj wyraźny „punkt zaczepienia” związany z zasadniczym wyko- nywaniem w nim pracy. Miejsce pracy powinno być w tym przypadku odniesione do biura firmy, zaś wyjazdy na kontrole traktowane jako podróże służbowe. 8 20 kwietnia 2016 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: