Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 005330 20479398 na godz. na dobę w sumie
Podstawa, mimika, gest - ebook/pdf
Podstawa, mimika, gest - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 81
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-355-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czego spodziewać się po osobach z przymrużonymi i zapadłymi oczami? Co charakteryzuje ludzi urodzonych w zimie? Czy warto znać gesty i sygnały kokieterii? Czym jest proksemika i parajęzyk? Od zarania dziejów człowiek próbuje znaleźć złotą regułę na opis swojego zachowania oraz wyrażania swych uczuć. Niewerbalny sposób komunikowania towarzyszy mu od zawsze. A nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach znajomość mowy ciała to wręcz konieczność! Z tego powodu Lech Tkaczyk przygotował świetny, bo zwięzły, konkretny i przejrzysty przewodnik po świecie komunikacji niewerbalnej.
Dowiedzieć się z niego można, co zdradzają oczy, jak trzymać ręce, czym się różni strefa intymna od osobistej, jakie szanse na sukces ma menedżer niepotrafiący utrzymać porządku na swoim biurku itd. W XXI wieku każdy musi zdawać sobie sprawę z potęgi sygnałów wysyłanych przez ciało, dlatego książka ta powinna się znaleźć w każdej biblioteczce!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo ASTRUM z okazji obchodów 20-lecia swego powstania (1990-2010), przygo- towało dla swoich wiernych, a tak(cid:304)e nowych Czytelników szereg ciekawych inicjatyw pro- muj(cid:264)cych jego mark(cid:269). Najwa(cid:304)niejsza z nich nosi nazw(cid:269) WYDAJ SI(cid:268) W KSI(cid:263)(cid:303)CE. Jest to MO(cid:303)LIWO(cid:291)Ć WYDANIA W NASZEJ OFICYNIE WŁASNEJ, NAPISANEJ PRZEZ SIEBIE KSI(cid:263)(cid:303)KI, WIERSZY, OPOWIADA(cid:280), POWIE(cid:291)CI, PŁYTY AUDIO Z WŁASNY- MI TEKSTAMI CZY NAWET KOMPOZYCJAMI MUZYCZNYMI. DLA AUTO- RÓW POWIE(cid:291)CI, KRYMINAŁÓW, ROMANSÓW, BAJEK DLA DZIECI IST­ NIEJE MO(cid:303)LIWO(cid:291)Ć NAGRANIA SŁUCHOWISKA (NIE MYLIĆ Z CZYTA­ NYM AUDIO­BOOKIEM), A NAWET FILMU ANIMOWANEGO! Dla promocji tej inicjatywy oraz w celu ułatwienia bezpo(cid:292)redniego kontaktu, po- wstał portal www.wydaj­sie.pl, daj(cid:264)cy mo(cid:304)liwo(cid:292)ć oceny ksi(cid:264)(cid:304)ek – zarówno ju(cid:304) wydanych, jak i nowych propozycji. Twórczo(cid:292)ć mo(cid:304)e być ró(cid:304)norodna: od poezji, opowiada(cid:281), esejów, powie(cid:292)ci, ksi(cid:264)(cid:304)ek dla dzieci i dorosłych, a(cid:304) do prac popular- nonaukowych, naukowych (magisterskich, doktoranckich, habilitacyjnych). Wiek autorów nie ma znaczenia, wa(cid:304)ne by poprzez swoj(cid:264) twórczo(cid:292)ć mieli co(cid:292) do po- wiedzenia Czytelnikowi. Tak wi(cid:269)c tre(cid:292)ć ksi(cid:264)(cid:304)ki: jej warto(cid:292)ć i jako(cid:292)ć le(cid:304)(cid:264) po stro­ nie autora, natomiast wydawnictwo zapewnia przygotowanie ksi(cid:264)(cid:304)ki redakcyj- nie i edytorsko. Ksi(cid:264)(cid:304)ki wydawane w serii WYDAJ SI(cid:268) W KSI(cid:263)(cid:303)CE przed ich publikacj(cid:264) b(cid:269)d(cid:264) oceniane, kierowane do opracowania redakcyjnego i wydane z du(cid:304)(cid:264) staranno(cid:292)ci(cid:264) edytorsk(cid:264). Po wydaniu zapewniamy handel w sieciach współpra- cuj(cid:264)cych z nami ksi(cid:269)gar(cid:281) i w innych popularnych punktach sprzeda(cid:304)y. Jak ju(cid:304) do(cid:292)wiadczyli(cid:292)my, niektóre warto(cid:292)ciowe ksi(cid:264)(cid:304)ki s(cid:264) trudne w sprzeda(cid:304)y ze wzgl(cid:269)- du na temat, st(cid:264)d wybrane tytuły powinny mieć wsparcie inansowe. Mog(cid:264) je dotować osoby indywidualne, instytucje, inni beneicjenci, do których zwraca si(cid:269) wydawnictwo lub bezpo(cid:292)rednio sami autorzy. Autorzy, którzy dotuj(cid:264) swoje pra- ce s(cid:264) pełnymi wła(cid:292)cicielami nie tylko praw do wydanych ksi(cid:264)(cid:304)ek, ale te(cid:304) wydru­ kowanego nakładu, którego sprzeda(cid:304) mog(cid:264) nam zlecić lub sprzedawać ty- tuł sami. Od sprzedanych egzemplarzy otrzymuj(cid:264) prowizj(cid:269) wg ustalonej umow(cid:264) stawki, a niesprzedane w okre(cid:292)lonym czasie egzemplarze ksi(cid:264)(cid:304)ek wracaj(cid:264) do autora. Prezes Wydawnictwa ASTRUM Lech Tkaczyk www.wydawnictwo-astrum.pl WROCłAW © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2010 Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one Redakcja STANISłAWA TRelA Projekt okładki KATARZyNA JARZyNA Wydanie II (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl tel. (71) 328-19-92, fax (71) 372-18-34 Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) http://www.wydawnictwo-astrum.pl Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-355-5 Spis tre(cid:292)ci Wst(cid:266)p Co to jest porozumiewanie si(cid:266)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział I Mimika twarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział II Kinezjetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Rozdział III Proksemika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Rozdział IV Paraj(cid:266)zyk (paralanguage). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Maski i maskarady. O trudno(cid:286)ci kłamania ciałem . . . . 60 Bibliograia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 – 5 – Wst(cid:269)p Co to jest porozumiewanie si(cid:269)? W najszerszym tego słowa znaczeniu, jest to proces, dzi(cid:266)- ki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje. Informacjami, które nale(cid:298)y przekazać s(cid:261) fakty, my(cid:286)li i uczucia. Sposób ich przekazywania to: (cid:404) mowa (komunikacja werbalna); (cid:404) gesty (komunikacja niewerbalna); (cid:404) (cid:404) symbole obrazkowe; symbole pisma. W istocie j(cid:266)zyk jest czym(cid:286) wi(cid:266)cej ni(cid:298) (cid:286)rodkiem porozu- miewania si(cid:266); odgrywa on zasadnicz(cid:261) rol(cid:266) w porz(cid:261)dkowa- niu do(cid:286)wiadcze(cid:276) i stabilizowaniu (cid:286)wiata. Przez odpowied- nie posługiwanie si(cid:266) j(cid:266)zykiem, człowiek zapewnia sobie zaspokojenie potrzeb biologicznych, zwraca na siebie uwa- g(cid:266), a tak(cid:298)e mo(cid:298)e sterować zachowaniem innych. J(cid:266)zyk jest – 7 – niezb(cid:266)dnym czynnikiem w procesie opisu i kształtowania rzeczywisto(cid:286)ci. J(cid:266)zyk słowny i jego zło(cid:298)ona struktura, ze swoimi po- ziomami analizy lingwistycznej jak fonemy, morfologia i składnia, nie jest jedynym, za pomoc(cid:261) którego ludzie wy- ra(cid:298)aj(cid:261) swoje my(cid:286)li i uczucia. W roku 1971 Mehrabian sfor- mułował prowizoryczny wzór, przedstawiaj(cid:261)cy wpływ ka(cid:298)- dego z kanałów na ogóln(cid:261) interpretacj(cid:266) przekazu informacji: ogólne uczucie = 7 uczucia wyra(cid:298)onego słowami + 38 uczucia wyra(cid:298)onego głosem + 55 uczucia wyra(cid:298)onego mimik(cid:261) Równanie to podaje ocen(cid:266) wzgl(cid:266)dnej wa(cid:298)no(cid:286)ci tych kanałów: wskazuje, (cid:298)e ludzie najbardziej ufaj(cid:261) twarzy, a naj- mniej słowom. Mówi ono ponadto, (cid:298)e j(cid:266)zyk słów, tak cz(cid:266)- sto odbierany jako jedyny w sposobie porozumiewania si(cid:266), jest z gruntu fałszywy. Z kolei badania Birdwhistella, ame- ryka(cid:276)skiego profesora psychologii, dowodz(cid:261), (cid:298)e dziennie nie mówimy dłu(cid:298)ej ni(cid:298) przez dziesi(cid:266)ć, dwadzie(cid:286)cia minut i (cid:298)e przeci(cid:266)tne zdanie trwa nie wi(cid:266)cej ni(cid:298) dwie i pół sekun- dy. Oznacza to, (cid:298)e 65 informacji uzyskiwanych w czasie rozmów nie pochodzi ze słów. Przez „kanał werbalny” przechodz(cid:261) tak zwane niezbite fakty, a przez „kanał niewerbalny” transportowane jest to, co ostatecznie chcemy przekazać, doł(cid:261)czaj(cid:261)c do argumen- tacji postaw(cid:266), mimik(cid:266), gest i nastrój. – 8 – Aby przekazać informacj(cid:266) swojemu szefowi, na przy- kład o dalszej strategii irmy – tak cenny zwrot „miliczenie jest złotem”, zaliczyć nale(cid:298)y do specyiki gestów. Nato- miast pełna informacja przekazywana jest za pomoc(cid:261) stru- mienia słów, artykułowanych w odpowiedniej sekwencji. Jednym z najcz(cid:266)stszych bł(cid:266)dów popełnianych w interpreta- cji „mowy ciała” jest opieranie si(cid:266) na pojedynczych ge- stach. J(cid:266)zyk ten opiera si(cid:266) – podobnie jak mowa – tak(cid:298)e na specyicznym doborze „słów”. Dobór tych „słów”, jego przebieg jest typowy dla rozwoju komunikacji werbalnej. Ma on swoj(cid:261) struktur(cid:266) j(cid:266)zykow(cid:261) i charakteryzuje si(cid:266) real- no(cid:286)ci(cid:261) psychologicznej analizy lingwistycznej. Ma własn(cid:261) gramatyk(cid:266) i interpunkcj(cid:266). Ka(cid:298)dy gest jest odpowiednikiem jednego słowa. Gesty jako cało(cid:286)ć odbierane s(cid:261) jednoznacz- nie: prawd(cid:266), któr(cid:261) chcemy przekazać za pomoc(cid:261) niepełnej choreograii, mo(cid:298)na porównać do słabej gry aktorskiej. Nauka o ekspresji niewerbalnej rozumiana jako forma porozumiewania si(cid:266), która nie opiera si(cid:266) wył(cid:261)cznie na sło- wach lub symbolach słów, skupia si(cid:266) na wykorzystaniu za- chowa(cid:276) niewerbalnych jako sposobie przekazu informacji. Za pomoc(cid:261) wyrazu twarzy czy ruchów przekazujemy nasze my(cid:286)li i uczucia, a tak(cid:298)e wnioskujemy z nich o my(cid:286)lach i uczu- ciach innych ludzi. – 9 – Badania eksperymentalne skupiaj(cid:261) si(cid:266) na czterech ty- pach ekspresji niewerbalnej: (cid:404) mimice twarzy, (cid:404) kinezjetyce, (cid:404) proksemice, (cid:404) paraj(cid:266)zyku (paralanguage). – 10 – Rozdział I Mimika twarzy Gestów wokół twarzy jest niezwykle du(cid:298)o. Mo(cid:298)emy jednak nakre(cid:286)lić ich trzy główne sfery zainteresowania. S(cid:261) to: – Co mo(cid:298)na odczytać z chwilowego wyrazu twarzy? Czy rozmówca odczuwa to, o czym mówi? – Jakich informacji dostarczy nam wyraz twarzy po- wszedni, codzienny, spotykany najcz(cid:266)(cid:286)ciej – ten, który przekazuje istotne dane na temat charakteru i usposobienia człowieka? – Jakie elementy wygl(cid:261)du twarzy zapowiadaj(cid:261) ju(cid:298) teraz jej przyszły wyraz? Mow(cid:266) twarzy zauwa(cid:298)amy szczególnie, gdy rozmówca chce ukryć nieprawd(cid:266). – 11 – Najbardziej widoczne jest to u dziecka. Je(cid:286)li skłamie, to zakrywa usta r(cid:266)kami, je(cid:286)li nie chce słuchać kolejnych napomnie(cid:276) matki, zakrywa demonstracyjnie uszy r(cid:266)kami. W (cid:286)wiecie dorosłych natomiast, je(cid:286)li nie rozumiemy ja- kiego(cid:286) człowieka, to mo(cid:298)emy tre(cid:286)ci wypowiedzi domy(cid:286)lać si(cid:266) z wyrazu jego oblicza. To wła(cid:286)nie mimice ryja i pyska zwierz(cid:261)t Charles Dar- win po(cid:286)wi(cid:266)cił tak du(cid:298)o uwagi, by swoje obserwacje odnie(cid:286)ć potem do człowieka w swoim sztandarowym dziele O wy- ra(cid:298)aniu uczuć u zwierz(cid:266)cia i człowieka. W j(cid:266)zyku twarzy oprócz jej ogólnego wygl(cid:261)du wyró(cid:298)- nić mo(cid:298)emy j(cid:266)zyk: (cid:404) oczu (a w nim spojrzenie: odrzucaj(cid:261)ce, uko(cid:286)ne, z góry, z dołu, w(cid:266)druj(cid:261)ce); (cid:404) nosa; (cid:404) ust (oblizywanie si(cid:266), obgryzanie ust); (cid:404) brody; (cid:404) uszu; (cid:404) czoła; (cid:404) skóry; (cid:404) włosów jako potrzeba dekoracji; (cid:404) ogólne gesty trzymania głowy. – 12 – Oczy Oczy owalne (cid:286)redniej wielko(cid:286)ci – kierowanie si(cid:266) w (cid:298)yciu zdrowym rozs(cid:261)dkiem. Oczy wychodz(cid:261)ce z orbit, zbyt szeroko otwarte, okr(cid:261)głe – marzyciel nie stroni(cid:261)cy od kłamstwa, prowadz(cid:261)cy roz- wi(cid:261)zły tryb (cid:298)ycia i leniwy. Oczy o wydłu(cid:298)onych k(cid:261)cikach – du(cid:298)e horyzonty umysłowe. Oczy przymru(cid:298)one i zapadłe – s(cid:261) oznak(cid:261) rozs(cid:261)dku, wielkiej przenikliwo(cid:286)ci, ale te(cid:298) zazdro(cid:286)ci, przebiegło(cid:286)ci i podej- rzliwo(cid:286)ci. Oczy bardzo w(cid:261)skie, o ostrym, badawczym spojrzeniu – zawi(cid:286)ć, nieczuło(cid:286)ć na niedol(cid:266) innych, czasem okrucie(cid:276)stwo. Oczy niespokojne, ciemne, b(cid:266)d(cid:261)ce w ustawicznym ruchu – cynizm, skłonno(cid:286)ć do kłamstwa, bezczelno(cid:286)ć i nieso- lidno(cid:286)ć. Oczy jasne i tzw. lataj(cid:261)ce – nerwowo(cid:286)ć, (cid:298)(cid:261)dza rozkoszy (cid:298)y- ciowych. Oczy (cid:298)ółte, szklane i bez wyrazu – najcz(cid:266)(cid:286)ciej cechuj(cid:261) oso- by o negatywnych cechach charakteru, zdolne nawet do zbrodni. Oczy cz(cid:266)sto załzawione i zaczerwienione – maj(cid:261) zazwyczaj osoby cierpi(cid:261)ce na chroniczny katar. Oczy cz(cid:266)sto spuszczone w dół – nie(cid:286)miało(cid:286)ć, pracowito(cid:286)ć i dobroć, czasem niedorozwój umysłowy. Oczy cz(cid:266)sto wzniesione do góry – marzyciel, fantasta, na- tchniony jak(cid:261)(cid:286) ide(cid:261) lub nawiedzony, pogardzaj(cid:261)cy sza- rym, codziennym (cid:298)yciem, stroni(cid:261)cy od pracy izycznej. – 13 –
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawa, mimika, gest
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: