Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 008694 22999717 na godz. na dobę w sumie
Podstawa wymiaru składek ZUS - praktyczne problemy - ebook/pdf
Podstawa wymiaru składek ZUS - praktyczne problemy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-350-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatnikom liczne trudności. Ustalając możliwość zastosowania zwolnienia przychodu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płatnicy powinni przeanalizować warunki uprawniające do ulgi w ich opłacaniu. W niektórych sytuacjach do tych samych przychodów zwolnionych ze składek ZUS stosowane są inne kryteria zwolnienia z podatku.
W publikacji przedstawiamy zasady ustalania podstawy oskładkowania  przychodów uzyskanych przez ubezpieczonych (m.in. pracowników, zleceniobiorców czy przedsiębiorców).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy podStawa wymiaru Składek ZuS – praktycZne problemy wStęp Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazu- je, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatni- kom liczne trudności. Ustalając możliwość zastosowania zwolnienia przychodu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płatnicy powinni przeanalizować warunki uprawniają- ce do ulgi w ich opłacaniu. W niektórych sytuacjach do tych samych przychodów zwolnio- nych ze składek ZUS stosowane są inne kryteria zwolnienia z podatku. Ma to również zna- czenie w przypadku ustalania podstawy wymiaru tych składek dla oddelegowanych ubezpieczonych. W szczególny sposób ustala się wartość pieniężną świadczeń w naturze, która stanowi niejako podstawę wymiaru składek ZUS. Odrębnym zagadnieniem jest sposób ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, nie zawsze bowiem można podstawę wymiaru po- mniejszyć chociażby z powodu absencji chorobowej przedsiębiorcy. Natomiast w przypadku umowy zlecenia świadczonej na rzecz własnego pracodawcy obowiązek oskładkowania zle- ceniobiorcy spoczywa na jego pracodawcy, a nie zleceniodawcy. 4 20 sierpnia 2018 r. Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy podStawa wymiaru Składek na ubeZpiecZenia SpołecZne w Zależności od tytułu ubeZpiecZenia Podstawę wymiaru zarówno składek, jak i podatku stanowi przychód w rozumieniu przepi- sów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof), uzyskiwany przez pracowników – ze stosunku pracy, a przez zleceniobiorców – z działalności wykonywa- nej osobiście. Katalog wypłat i świadczeń stanowiących dla tych osób przysporzenie mająt- kowe jest otwarty. Zatem co do zasady przysporzenie stanowi każda forma wzbogacenia po- chodząca ze stosunku zatrudnienia. Ustalając dopuszczalność zastosowania zwolnienia ze składek ZUS i podatku dochodowego określonych wypłat i świadczeń przyznanych pracow- nikom i zleceniobiorcom, w pierwszej kolejności należy ocenić, czy z tytułu tych wypłat i świadczeń osoby te uzyskują przychód w rozumieniu ustawy o pdof. przychód w rozumieniu ustawy o pdof W wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) Trybunał Konstytucyjny skorygował definicję przychodów z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, uznając za przychody te świadczenia (niepieniężne): ■■ które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie) oraz ■■ które zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przynio- sły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, oraz ■■ z których korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Jeżeli przyznane świadczenie nie spełnia wskazanych warunków, po stronie pracownika nie ustala się w ogóle przychodu, a tym samym nie istnieje obowiązek składkowo-podatkowy. Przykład Pracodawca organizuje dla swoich pracowników imprezy firmowe o charakterze okolicznościo­ wym, m.in. coroczny jubileusz firmy. Koszty organizacji tego rodzaju spotkań ponoszone przez pra­ codawcę mają charakter ryczałtowy, tj. niezależny od liczby uczestników, a także od ich faktyczne­ go udziału w imprezie. Podczas imprezy pracownicy mają możliwość korzystania z różnego rodzaju dodatkowych atrakcji w postaci np. gier, występów artystycznych, a także mają zapewnio­ ny catering. Pracodawca nie jest w stanie określić ani liczby pracowników biorących udział w spo­ tkaniu, ani osiągniętych przez nich korzyści. Należy uznać, że zorganizowanie przez pracodawcę imprezy dla pracowników nie będzie generować przychodu po stronie zatrudnionych osób. W przypadku tego rodzaju spotkania nie można mówić o przychodzie z nieodpłatnego świad­ czenia. Udział w nim pracowników nie powoduje wystąpienia po ich stronie przysporzenia ma­ jątkowego, gdyż nie odnoszą oni korzyści w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bo­ wiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Udział w imprezie organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika również z tego powodu, że nie 20 sierpnia 2018 r. 5 Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy ma podstaw, aby świadczenie skierowane do pracowników przypisać każdemu z nich indywidu­ alnie jako ich wymierną korzyść. Wskazany wyrok TK rozstrzyga w sprawie pracowników. Nie należy go zatem stosować do osób zatrudnionych na innej podstawie, np. do zleceniobiorców. Potwierdza to nadal aktu- alne stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wyrażone w interpretacji indywidu- alnej z 24 grudnia 2015 r. (ILPB1/4511-1-1358/15-2/AG). Przykład Spółka z o.o. prowadzi działalność w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski. Często zdarza się, że w trakcie wykonywania pracy zatrudniani zleceniobiorcy nie mają możliwości powrotu do miejsca zamieszkania po zakończeniu pracy ze względu na zbyt dużą odległość. W związku z tym spółka postanowiła zapewnić tym osobom noclegi w bezpośredniej bliskości miejsc wykonywania przez nich pracy. W zależności od ofert dostępnych w danej lokalizacji, noclegi są zapewniane w bur­ sach, hotelach pracowniczych, kwaterach prywatnych lub mieszkaniach wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania. Zasadniczo noclegi te mają charakter zbiorowy – w jednym pokoju przebywa więcej niż jedna osoba. Warunki przebywania zleceniobiorców w miejscu zakwaterowa­ nia są ściśle uregulowane w przepisach wewnętrznych spółki. Spółka zapewnia zamieszkanie zleceniobiorcom za częściową odpłatnością. Te działania są podyktowane względami biznesowy­ mi, bowiem taka organizacja działalności spółki pozwala zwiększyć jej konkurencyjność na rynku pracy. Ponadto wskazane rozwiązanie umożliwia spółce terminowe wywiązywanie się ze zobowią­ zań wobec kontrahentów. Jednak tego rodzaju wydatki nie zostały poniesione na rzecz zlecenio­ biorców w celu należytego wykonania przez nich umowy. Świadczenia w postaci zapewnienia zleceniobiorcy zakwaterowania w miejscowości, w której zlecenie to będzie wykonywane, są świadczeniami o charakterze osobistym, niezależnie od celu i okoliczności, w jakich zostały poniesione. Jeżeli przez okres wykonywania umowy zlecenia zle­ ceniobiorca będzie zamieszkiwał w danym miejscu, będzie on wykorzystywał to miejsce przede wszystkim dla celów prywatnych. Zleceniobiorca zaoszczędza w ten sposób czas na dojazdy do miejsca wykonywania zlecenia albo wydatki, które mógłby ponosić, gdyby spółka nie zapewnia­ ła zakwaterowania. Zatem wartość zakwaterowania (pomniejszona o odpłatność dokonaną przez zleceniobiorcę) stanowi przychód zleceniobiorcy z działalności wykonywanej osobiście, od którego należy pobrać podatek dochodowy i składki ZUS. podstawa wymiaru składek dla poszczególnych grup osób ubezpieczonych Pracownicy i zleceniobiorcy to osoby, dla których podstawa oskładkowania jest ustalana naj- częściej, jednak nie są to jedyne tytuły do ubezpieczeń. W zależności od rodzaju aktywności zawodowej lub zarobkowej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może 6 20 sierpnia 2018 r. Ubezpieczony 1 Pracownik Przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów o pdof Pracownik od- delegowany do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę Przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów o pdof, z zachowaniem odli­ czenia równowartości diet oraz minimalnej podstawy wymiaru składek Pracownik młodociany Przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów o pdof Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy kształtować się w różny sposób. Podstawowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek, z uwzględnieniem tytułu ubezpieczenia, zostały przedstawione w poniższej tabeli. ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych Podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne 2 3 Uwagi 4 Przychód ze stosunku pracy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpie­ czenia społeczne po pomniejszeniu o skład­ ki finansowane przez pracownika Przychód ze stosunku pracy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpie­ czenia społeczne po pomniejszeniu o skład­ ki finansowane przez pracownika Przychód ze stosunku pracy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpie­ czenia społeczne po pomniejszeniu o skład­ ki finansowane przez pracownika Minimalne wynagrodzenie pracowni­ ka pełnoetatowego w 2018 r. wynosi 2100 zł. Z oskładkowania są wyłączone: wyna­ grodzenie chorobowe (obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna), zasiłki i przychody wskazane w rozporządzeniu składkowym Dla pracowników uzyskujących przychód nieprzekraczający prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego (w 2018 r. – 4443 zł) podstawę wymiaru składek stanowi kwota faktycznie uzyskanego przychodu. Dla osób uzyskujących miesięczny przychód przekraczający ww. kwotę pod­ stawa wymiaru składek ulega pomniej­ szeniu o równowartość diety przysługu­ jącej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, z zastrzeżeniem, że tak ustalona podsta­ wa wymiaru składek nie może być niższa niż kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2018 r. – 4443 zł) Minimalne wynagrodzenie pracownika młodocianego wynosi w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.: ■■ w I roku nauki – 4 przeciętnego mie­ sięcznego wynagrodzenia – 184,91 zł ■■ w II roku nauki – 5 przeciętnego mie­ sięcznego wynagrodzenia – 231,14 zł ■■ w III roku nauki – 6 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 277,37 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracownika młodocianego, ze względu na niskie kwoty jej podstawy, często podlega ograniczeniu do kwoty zaliczki 20 sierpnia 2018 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawa wymiaru składek ZUS - praktyczne problemy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: