Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 003776 21317066 na godz. na dobę w sumie
Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy - ebook/pdf
Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887498 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w przystępny, instruktażowy sposób omawia najczęstsze problemy, które napotykają osoby zajmujące się rozliczeniami przychodów w zakresie m.in. ustalania podstawy wymiaru składek ZUS i prawidłowego stosowania wyłączeń z oskładkowania, ustalania wartości pieniężnej świadczeń udzielanych w naturze, rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustalania podstawy wymiaru składek osób których wynagrodzenia rozliczane są w walutach obcych, prawidłowego sposobu rozliczenia składek przy przekroczeniu tzw. 30-krotności. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów zatrudnianych osób sprawiają płatnikom liczne trudności. Zagadnienia omówione są za pomocą licznych przykładów, są także poparte aktualnym orzecznictwem sądów i aktualnymi wytycznymi ZUS i organów skarbowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawa wymiaru składek Zus – PraktyCZNe Problemy 3 Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obo- wiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia zwią- zane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatni- kom liczne trudności. Ustalając możliwość zastosowania zwolnienia przychodu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, płatnicy powinni przeanalizować warunki uprawniające do ulgi. W niektórych sytuacjach do tych samych przychodów zwolnionych ze składek ZUS stosowane są inne kryteria zwolnienia z podatku. Ma to również zna- czenie w przypadku ustalania podstawy wymiaru tych składek dla od- delegowanych ubezpieczonych. Odrębnym zagadnieniem jest sposób rozliczenia przychodu z tytułu niedopłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w zależności od tytułu ubezpieczenia Podstawę wymiaru zarówno składek, jak i podatku stanowi przychód w rozumieniu prze- pisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o pdof), uzyski- wany przez pracowników – ze stosunku pracy, a przez zleceniobiorców – z działalności wykonywanej osobiście. Katalog wypłat i świadczeń stanowiących dla tych osób przyspo- rzenie majątkowe jest otwarty. Zatem, co do zasady, przysporzenie stanowi każda forma wzbogacenia pochodząca ze stosunku prawnego łączącego strony. Ustalając dopusz- czalność zastosowania zwolnienia ze składek ZUS i podatku dochodowego określonych wypłat i świadczeń przyznanych pracownikom i zleceniobiorcom, w pierwszej kolejności należy ocenić, czy z tytułu tych wypłat i świadczeń osoby te uzyskują przychód w rozu- mieniu ustawy o pdof. 1.1. Przychód w rozumieniu ustawy o pdof W wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) Trybunał Konstytucyjny skorygował definicję przy- chodów z tytułu innych nieodpłatnych świadczeń, uznając za przychody te świadczenia (niepieniężne): ■■ które zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie) oraz ■■ które zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przynio- sły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, oraz sierpień 2017 IFK 4 Podstawa wymiaru składek Zus – PraktyCZNe Problemy ■■ z których korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest do- stępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Jeżeli przyznane świadczenie nie spełnia wskazanych warunków, po stronie pra- cownika nie ustala się w ogóle przychodu, a tym samym nie istnieje obowiązek składkowo-podatkowy. PRZYKŁAD Pracodawca organizuje dla swoich pracowników imprezy firmowe o charakterze okolicznościowym, m.in. Wigilię. Koszty organizacji tego rodzaju spotkań ponoszo- ne przez pracodawcę mają charakter ryczałtowy, tj. niezależny od liczby uczestni- ków, a także od ich faktycznego udziału w imprezie. Podczas imprezy pracowni- cy mają możliwość korzystania z różnego rodzaju dodatkowych atrakcji w postaci np. gier, występów artystycznych, a także mają zapewniony catering. Pracodawca nie jest w stanie określić ani liczby pracowników biorących udział w spotkaniu, ani osiągniętych przez nich korzyści. Należy uznać, że zorganizowanie przez pracodaw- cę imprezy dla pracowników nie będzie generować przychodu po stronie zatrudnio- nych osób. W przypadku tego rodzaju spotkania nie można mówić o przychodzie z nieodpłatne- go świadczenia. Udział w nim pracowników nie powoduje wystąpienia po ich stronie przysporzenia majątkowego, gdyż nie odnoszą oni korzyści w postaci zaoszczę- dzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsię- wzięciu. Udział w imprezie organizowanej przez pracodawcę nie oznacza uzyska- nia przychodu przez pracownika również z tego powodu, że nie ma podstaw, aby świadczenie skierowane do pracowników przypisać każdemu z nich indywidualnie jako ich wymierną korzyść. Wskazany wyrok TK rozstrzyga w sprawie pracowników. Nie należy go zatem stosować do osób zatrudnionych na innej podstawie, np. do zleceniobiorców. Takie stanowisko wy- raził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 24 grudnia 2015 r. (ILPB1/4511-1-1358/15-2/AG). 1.2. Podstawa wymiaru składek dla poszczególnych grup osób ubezpieczonych Pracownicy i zleceniobiorcy to osoby, dla których podstawa oskładkowania jest usta- lana najczęściej, jednak nie są to jedyne tytuły do ubezpieczeń. W zależności od rodza- ju aktywności zawodowej lub zarobkowej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne może kształtować się w różny sposób. Podstawowe zasady ustalania pod- stawy wymiaru składek, z uwzględnieniem tytułu ubezpieczenia, zostały przedstawione w tabeli na następnej stronie. sierpień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawa wymiaru składek ZUS – praktyczne problemy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: