Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00153 002733 20677309 na godz. na dobę w sumie
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-52-2 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obowiązkami pracownika i pracodawcy nazywa się zespół norm dotyczących zasada wykonywania pracy, które zostały zawarte w przepisach prawa pracy oraz wewnętrznych regulacjach obowiązujących w danym zakładzie pracy. W Kodeksie pracy szczegółowo określono poszczególne obowiązki pracodawców i pracowników, począwszy od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę, poprzez trwanie stosunku pracy, aż do momentu jego rozwiązania. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy: - zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami, - organizowanie pracy - przeciwdziałanie dyskryminacji - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - wypłacanie wynagrodzenia - ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników - ocenianie pracowników - prowadzenie dokumentacji - udostępnianie dokumentów i przepisów - przeciwdziałanie mobbingowi - uzasadnianie rozwiązania stosunku pracy Natomiast podstawowe obowiązki pracownika to: - przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, - przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, - przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, - dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, - przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, - przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Niniejsza praca omawia poszczególne obowiązki pracodawcy i pracownika na podstawie Kodeksu pracy oraz literatury przedmiotu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 2 Katarzyna Dymek PPooddssttaawwoowwee oobboowwiiąązzkkii pprraaccooddaawwccyy ii pprraaccoowwnniikkaa Copyri ght by Katarzyna Dymek e-bookowo 2009 ISBN 978-83-61184-52-2 www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawni ctwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone . Kopi owanie, rozpowszechni anie części lub całości be z zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2009 www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 3 Spis treści Wstęp...............................................................................................................4 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy .......................................................................6 1. Zaznajomienie pracowni ków z zakresem i ch obowiązków, sposobem wykonywani a pracy oraz podstawowymi uprawnieni ami. ........................................................................6 2. Organizowanie pracy.........................................................................................6 3. Prze ciwdzi ałanie dyskryminacji............................................................................6 4. Zapewnienie bezpiecznych i higieni cznych warunków pracy .......................................6 5. Wypłacanie wynagrodzenia ................................................................................7 6. Ułatwi anie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych ..................................7 7. Zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników ........................................................7 8. Oceni anie pracowników.....................................................................................7 9. Prowadzenie dokumentacji.................................................................................7 10.Udostępnianie dokumentów i przepisów ...............................................................7 11. Prze ciwdzi ałanie mobbingowi ............................................................................7 12.Uzasadni anie rozwiązania stosunku pracy .............................................................7 Rozdział II Podstawowe obowiązki pracownika .................................................... 8 1. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy...........................................8 2. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalone go w zakładzie pracy porządku .....................8 3. Przestrzeganie prze pisów oraz zasad bezpie czeostwa i hi gieny pracy, a także przepisów prze ciwpożarowych .............................................................................................9 4. Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona je go mieni a oraz zachowanie w tajemni cy informacji, których ujawnienie mogłoby narazi d pracodawcę na szkodę............................9 5. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepi sach .....................................9 6. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżyci a społecznego ..................................9 Zakooczenie ................................................................................................. 10 Bibliografia................................................................................................... 11 www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 4 WSTĘP Obowiązkami pracownika i pracodawcy nazywa się zespół norm dotyczących zasada wykonywania pracy, które zostały zawarte w przepisach prawa pracy oraz wewnętrznych regulacjach obowiązujących w danym zakładzie pracy. W Kodeksie pracy szczegółowo określono poszczególne obowiązki pracodawców i pracowników, począwszy od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę, poprzez trwanie stosunku pracy, aż do momentu jego rozwiązania. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy: - zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz podstawowymi uprawnieniami, - organizowanie pracy - przeciwdziałanie dyskryminacji - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - wypłacanie wynagrodzenia - ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych - zaspokajanie potrzeb socjalnych pracowników - ocenianie pracowników - prowadzenie dokumentacji - udostępnianie dokumentów i przepisów www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 5 - przeciwdziałanie mobbingowi - uzasadnianie rozwiązania stosunku pracy Natomiast podstawowe obowiązki pracownika to: - przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, - przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, - przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeostwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, - dbanie o dobro zakładu pracy, ochron a jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazid pracodawcę na szkodę, - przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, - przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Niniejsza praca omawia poszczególne obowiązki pracodawcy I pracownika na podstawie Kodeksu pracy oraz literatury przedmiotu. www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 6 ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY Pracodawca jest to jednostka organizacyjna, nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej. Pracodawcą jest również osoba fizyczna zatrud niająca pracownika bez względu na to, czy prowadzi działalnośd gospodarczą, czy nie prowadzi takiej działalności. Przykładem mogą byd osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub pomoce domowe.1 Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków, spośród których podstawowe to: 1. ZAZNAJOMIENI E OBOWIĄZKÓW, PODSTAWOWYMI UPRAWNIENIAMI. SPOSOBEM PRACOWNIKÓW Z WYKONYWANIA ZAKRESEM PRACY ICH ORAZ 2. ORGANIZOWANIE PRACY 3. PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY 1 G. Aniszewska , Pra wa i obowiązki pracownika i prac oda wcy. Zatrudni enie, wyna grodzenie, urlopy, ś wiadc zenia, Difin, Warsza wa 2 007 , s. 12 www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 7 5. WYPŁACANIE WYNAGRODZENIA 6. UŁATWIANIE PRACOWNIKOM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 7. ZASPOKAJANIE POTRZEB SOCJALNYCH PRACOWNIKÓW 8. OCENIANIE PRACOWNIKÓW 9. PROWADZENI E DOKUMENTACJI 10.UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW I PRZEPISÓW 11. PRZECIWDZIAŁANI E MOBBINGOWI 12.UZASADNIANI E ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 8 ROZDZIAŁ II PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKA Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Natomiast według ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy. Jeżeli zaś pracownik spełnia kryteria dla osób współpracujących, to dla celów ubezpieczeo społecznych jest traktowany jako osoba ws półpracująca. Za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. 2 Obowiązki pracownika3: 1. PRZESTRZEGANIE CZASU PRACY USTALONEGO W ZAKŁADZIE PRACY 2. PRZESTRZEGANIE REGULAMINU PRACY I USTALONEGO W ZAKŁADZIE PRACY PORZĄDKU 2 G. Aniszewska , Pra wa i obowiązki pracownika i prac oda wcy. Zatrudni enie, wyna grodzenie, urlopy, ś wiadc zenia, Difin, Warsza wa 2 007 , s. 11 3 Pra wo prac y. O bowiązki pra coda wcy wobec pracowników, pod r ed. M. Na łęc za , C.H. Beck, Wa rsza wa 200 9 , s . 41 , KP 1 ar t. 11 0 www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 9 3. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ORAZ ZASAD BEZPIECZEOSTWA I HIGIENY PRACY, A TAKŻE PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 4. DBANIE O DOBRO ZAKŁADU PRACY, OCHRONA JEGO MI ENIA ORAZ ZACHOWANIE W TAJEMNICY INFORMACJI, KTÓRYCH UJAWNIENIE MOGŁOBY NARAZID PRACODAWCĘ NA SZKODĘ 5. PRZESTRZEGANIE TAJEMNICY OKREŚLONEJ W ODRĘBNYCH PRZEPISACH 6. PRZESTRZEGANIE W ZAKŁADZIE PRACY ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 10 ZAKOŃCZENIE Przestrzeganie zasad współpracy i wypełnianie obowiązków przez pracodawcę i pracowników skutkuje harmonijnym funkcjonowaniem zakładu pracy i przyczynia się do osiągania sukcesów na rynku, będących zasługą tak pracodawcy jako podmiotu gospodarczego, jak i pracowników zatrudnionych przez niego. Stosunek pracy obwarowany jest szeregiem przepisów gwarantujących obu stronom prawa, a także obowiązki, których pracodawca i pr acownik muszą przestrzegad. Kodeks pracy stanowi tu nadrzędny dokument regulujący zasady pracy. www.e-bookowo.pl Katarzyna Dymek: Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika Strona | 11 BIBLIOGRAFIA www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: