Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00447 009862 21047787 na godz. na dobę w sumie
Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik - książka
Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-734-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Masz komputer. I co dalej? Trzeba go podłączyć, uruchomić i... korzystać z niego. Tylko jak? Na tylnej ściance komputera jest mnóstwo złączy, a w pudle groźnie wyglądający zwój kabli i przewodów. Komputer po uruchomieniu wydaje jakieś piski, potem żąda wpisania hasła... Co robić? Pomoc znajdziesz ją w tej książce.

Jeśli właśnie zaopatrzyłeś się w komputer i stoisz z niepewną miną przed stosem pudeł, książka 'Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik' pomoże Ci rozwiązać Twoje problemy. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby połączyć ze sobą poszczególne elementy zestawu i uruchomić go. Dowiesz się, jak zainstalować system operacyjny i korzystać z niego. Poznasz możliwości, jakie oferuje Ci internet -- nauczysz się przeglądać strony WWW, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną i rozmawiać ze znajomymi za pomocą komunikatora Gadu-Gadu. Przekonasz się również, jak komputer może ułatwić Ci pracę -- zastosujesz możliwości edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego do stworzenia dokumentów, listów i zestawień.

Jeśli obawiasz się pierwszego kontaktu z komputerem,
koniecznie przeczytaj tę książkę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-7361-734-5 Format: A5, stron: 216 Masz komputer. I co dalej? Trzeba go pod³¹czyæ, uruchomiæ i… korzystaæ z niego. Tylko jak? Na tylnej œciance komputera jest mnóstwo z³¹czy, a w pudle groŸnie wygl¹daj¹cy zwój kabli i przewodów. Komputer po uruchomieniu wydaje jakieœ piski, potem ¿¹da wpisania has³a… Co robiæ? Pomoc znajdziesz j¹ w tej ksi¹¿ce. Jeœli w³aœnie zaopatrzy³eœ siê w komputer i stoisz z niepewn¹ min¹ przed stosem pude³, ksi¹¿ka „Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik” pomo¿e Ci rozwi¹zaæ Twoje problemy. Znajdziesz w niej wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby po³¹czyæ ze sob¹ poszczególne elementy zestawu i uruchomiæ go. Dowiesz siê, jak zainstalowaæ system operacyjny i korzystaæ z niego. Poznasz mo¿liwoœci, jakie oferuje Ci internet — nauczysz siê przegl¹daæ strony WWW, wysy³aæ i odbieraæ pocztê elektroniczn¹ i rozmawiaæ ze znajomymi za pomoc¹ komunikatora Gadu-Gadu. Przekonasz siê równie¿, jak komputer mo¿e u³atwiæ Ci pracê — zastosujesz mo¿liwoœci edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego do stworzenia dokumentów, listów i zestawieñ. (cid:129) Podstawowe sk³adniki zestawu (cid:129) System operacyjny, pliki i katalogi (cid:129) Konserwacja komputera (cid:129) Korzystanie z internetu — WWW, poczta elektroniczna i Gadu-Gadu (cid:129) Dokumenty tekstowe i arkusze kalkulacyjne Jeœli obawiasz siê pierwszego kontaktu z komputerem, koniecznie przeczytaj tê ksi¹¿kê Spis treści Wstêp ................................................................................ 9 Rozdzia³ 1. Mam komputer ............................................ 11 Co kupi³em? ................................................................................... 12 Monitor .......................................................................................... 13 Komputer ...................................................................................... 14 Co mo¿e CD-ROM, a czego nie mo¿e? ....................................... 16 Czym ró¿ni¹ siê napêdy CD-ROM, CD-R, CD-RW i DVD ............... 16 Co jest z ty³u? ..................................................................................18 Co jest w środku? ..........................................................................23 Drukarki ..........................................................................................26 Jak dzia³a drukarka atramentowa? ............................................. 27 Jak dzia³a drukarka laserowa? .................................................... 27 Wspó³praca komputera z urz¹dzeniami zewnêtrznymi ...............28 Jak w³¹czyæ komputer i drukarkê ..................................................29 Stand-by ....................................................................................... 29 Rozdzia³ 2. Jak rozmawiaæ z komputerem .................. 30 System operacyjny ...................................................................... 31 Okno dialogowe i zak³adki ......................................................... 31 Komunikacja z komputerem — klawiatura ..................................32 Klawisze steruj¹ce ....................................................................... 32 Klawisze specjalne ....................................................................... 32 Modyfikatory ................................................................................ 33 Komunikacja z komputerem — mysz ...........................................36 Czyszczenie myszy ...................................................................... 37 Jak klikaæ ...................................................................................... 37 Jak zdrowo korzystaæ z myszy .................................................... 38 Inne przyciski myszy .................................................................... 38 Logowanie .....................................................................................41 3 Pulpit ..............................................................................................42 Menu kontekstowe ...................................................................... 42 Zmiana tapety na pulpicie .......................................................... 43 Kompozycje pulpitu ..................................................................... 46 Schematy kolorystyczne .............................................................. 46 Porz¹dek na pulpicie ................................................................... 47 Kosz .............................................................................................. 49 Pasek zadañ ..................................................................................50 Przycisk i menu Start ......................................................................51 Okna ..............................................................................................54 Minimalizacja, maksymalizacja i przywracanie rozmiaru okien ............................................................................ 54 Prze³¹czanie siê miêdzy oknami ................................................. 55 Zamykanie okna .......................................................................... 56 Przesuwanie okna ....................................................................... 57 Zmiana rozmiarów okna ............................................................. 57 Definiowanie uk³adu okien na ekranie ....................................... 58 Elementy okna ............................................................................. 60 Pomoc ............................................................................................62 Rozdzia³ 3. Dyski, pliki, foldery i programy ................... 66 Dyski ...............................................................................................67 Systemy plików ............................................................................ 68 Pliki .................................................................................................69 Typy plików ................................................................................. 69 Ście¿ki dostêpu ............................................................................ 71 Ukośniki ........................................................................................ 71 Foldery ...........................................................................................72 Przegl¹danie zasobów ..................................................................73 Zmiana sposobu prezentowania plików i folderów w oknach . 75 Operacje na plikach i folderach ...................................................78 Otwieranie folderu ...................................................................... 78 Pasek adresu .............................................................................. 79 Tworzenie folderu ........................................................................ 79 Zmiana nazwy folderu ............................................................... 80 Kopiowanie, przesuwanie i usuwanie folderu ........................... 80 Operacje na plikach — otwieranie pliku .................................... 84 U¿yteczne narzêdzia ................................................................... 84 4 Zmiana nazwy pliku .................................................................... 84 Usuwanie pliku ............................................................................ 85 Kopiowanie i przenoszenie pliku ................................................ 85 Zaznaczanie kilku folderów lub plików ...................................... 87 Korzystanie z panelu folderów .................................................. 88 Znajdowanie plików ......................................................................91 Kategorie wyszukiwania .............................................................. 92 Uruchamianie programów ............................................................94 Zamykanie programów przy pomocy Mened¿era zadañ ......... 95 Formatowanie dyskietek ...............................................................97 Panel sterowania ..........................................................................99 Usuwanie i modyfikowanie programów ..................................... 99 Zamykanie systemu .................................................................... 101 Ponowne uruchamianie systemu ................................................ 102 Rozdzia³ 4. Multimedia ................................................ 103 Odtwarzanie p³yt kompaktowych ............................................... 104 Kopiowanie ście¿ek z p³yty CD na dysk twardy .......................... 105 Biblioteka multimediów ............................................................... 107 Nagrywanie p³yt CD ....................................................................... 111 Zapisywanie plików na dysku CD-RW ...........................................113 Rozdzia³ 5. Dbam o swój komputer .............................116 Analiza i defragmentacja dysku .................................................. 116 Ochrona przed wirusami ............................................................. 119 Objawy infekcji wirusowej komputera .......................................120 Firewall .........................................................................................122 Uaktualnienia systemu ................................................................124 Pielêgnacja komputera ...............................................................126 Rozdzia³ 6. Internet Explorer ...................................... 127 Podstawy ......................................................................................127 Modemowe po³¹czenia z internetem ........................................128 Uruchamiamy przegl¹darkê ....................................................... 130 Narzêdzia nawigacji .................................................................... 131 Przegl¹danie stron WWW ............................................................ 132 Definiowanie strony g³ównej ...................................................... 134 Lista ulubionych stron WWW ....................................................... 135 5 Lista Historia ................................................................................ 137 Zapisywanie stron WWW ............................................................. 139 Wyszukiwarki ................................................................................ 141 PLIKoskop ..................................................................................... 143 Rozdzia³ 7. Korzystam z poczty elektronicznej ........... 145 Jak dzia³a poczta e-mail? ............................................................ 145 Zak³adanie konta ........................................................................ 146 Piszê i wysy³am list e-mail ........................................................... 148 Za³¹czniki poczty ......................................................................... 150 Czy ktoś do mnie napisa³? .......................................................... 152 Obs³uga nadchodz¹cych z poczt¹ za³¹czników ........................ 154 K³opot z za³¹cznikiem ................................................................. 156 Odpowiadam na listy .................................................................. 157 Ksi¹¿ka adresowa ........................................................................ 158 Rozdzia³ 8. Plotkujê na Gadu-Gadu ............................159 Gadu-Gadu ................................................................................. 160 Instalacja i konfiguracja .............................................................160 Dodawanie kontaktów ................................................................164 Pogawêdka .................................................................................165 Blokowanie osób ........................................................................167 Rozdzia³ 9. Przygotowujê dokument tekstowy ........... 169 Tworzenie nowego dokumentu .................................................. 170 Wprowadzanie tekstu ................................................................170 Tryby wprowadzania tekstu ........................................................172 Zaznaczanie tekstu .....................................................................172 Zastêpowanie, usuwanie, kopiowanie, wycinanie i wklejanie .173 Formatowanie znaków ................................................................ 176 Formatowanie akapitu ................................................................ 179 Ustawienia tabulacji ..................................................................181 Stosowanie stylu .......................................................................... 183 Format strony ............................................................................... 184 Obrazy w dokumencie ................................................................ 185 Zapisywanie dokumentu ............................................................. 186 6 Drukowanie dokumentu .............................................................. 187 Sprawdzanie poprawności ortograficznej ................................187 Podgl¹d wydruku ........................................................................187 Drukowanie .................................................................................188 Otwieranie dokumentu ............................................................... 189 Zamykanie programu .................................................................. 190 Rozdzia³ 10. Tworzê arkusz kalkulacyjny .....................191 Nowy arkusz kalkulacyjny .......................................................... 191 Wprowadzanie danych ..............................................................191 Poprawki w arkuszu ..................................................................193 Obliczenia .................................................................................. 194 Wykresy ....................................................................................... 197 Drukowanie ................................................................................ 200 Zapisywanie dokumentu ........................................................... 201 Otwieranie arkuszy kalkulacyjnych ........................................... 202 Dodatek A Tajne skróty ...............................................203 Skorowidz ....................................................................207 7 Rozdzia³ 4. Multimedia Rozdzia³ 4. Multimedia Microsoft Windows XP pozwa- la odtwarzaæ p³yty CD, s³u- chaæ radia, ści¹gaæ muzykê z inter- netu, określaæ kolejnośæ odtwarza- nych utworów. Mo¿esz uruchamiaæ programy i filmy z p³yt CD i DVD. Wreszcie — jeśli zainwestowa³eś w nagrywarkê CD-R lub CD-RW — mo¿esz na p³ytach CD sk³adowaæ dane i dokumenty oraz nagrywaæ w³asne p³yty CD. Opcja autoodtwa- rzania zosta³a w Windows XP rozbu- dowana — system sam rozpoznaje, z czym ma do czynienia (pusty dysk CD-R, zape³niony danymi CD-RW, film DVD albo kamera cyfrowa) i do poszczególnych zadañ dobiera odpowiednie narzêdzie. A wiêc je- śli pod³¹czysz do komputera aparat cyfrowy, bêdzie to program, który ści¹gnie obrazy z kamery i umieści je na dysku CD-R. Jeśli z kolei umie- ścisz w napêdzie p³ytê CD ze zdjê- ciami, uzyskasz mo¿liwośæ wyboru — pokaz slajdów b¹dź prezentacja w przegl¹darce Internet Explorer, itp. Mo¿esz te¿ rêcznie uruchamiaæ Windows Media Player: Wystarczy klikn¹æ dwukrotnie ikonê progra- mu na pulpicie . 103 103 Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik Odtwarzanie płyt kompaktowych wyświetli zawartośæ p³yty i rozpocz- nie jej odtwarzanie. Aby za pomoc¹ programu Windows Media Player odtworzyæ p³ytê kom- paktow¹, w³ó¿ do napêdu CD-ROM p³ytê — Windows XP wyświetli okno dialogowe Audio CD. System zapyta w nim o sposób potraktowania muzycznego dysku CD. Domyślnie zaznaczon¹ opcj¹ jest opcja Odtwórz dysk audio CD. Wskazówki Aktualnie odtwarzana ście¿ka wyświetlana jest kolorem zielonym. Jeśli zaznaczysz w oknie Audio CD pole wyboru Zawsze wyko- nuj wybran¹ akcjê, w przypadku p³yt muzycznych system bêdzie automatycznie przechodzi³ do fazy odtwarzania. Pozostaw to pole puste, jeśli wolisz za ka¿dym razem podejmowaæ decyzjê: pos³uchaæ muzyki czy te¿ przej- rzeæ zawartośæ p³yty w oknie Eksploratora Windows. Kliknij OK, aby pos³uchaæ muzyki. Odprê¿ siê, usi¹dź wygodnie w fote- lu i s³uchaj — Windows Media Player 104 104 Rozdzia³ 4. Multimedia Kopiowanie ścieżek z płyty CD na dysk twardy Jeśli skopiujesz ulubione utwory na dysk twardy, bêdziesz móg³ je odtwa- rzaæ na komputerze bez ¿onglowa- nia p³ytami kompaktowymi, a jeśli masz nagrywarkê, bêdziesz móg³ nagraæ w³asn¹ sk³adankê Aby skopiowaæ wybrane ście¿ki z p³yty kompaktowej, w³ó¿ p³ytê kompaktow¹ do napêdu CD-ROM. Gdy na ekranie pojawi siê Windows Media Player, kliknij na pasku za- dañ przycisk Kopiuj z dysku CD. Wyświetlona zostanie lista wszyst- kich ście¿ek. Wyczyśæ pola wybo- ru obok tych ście¿ek, których nie chcesz skopiowaæ. Kliknij na pasku z nazw¹ wykonaw- cy i tytu³em p³yty przycisk Kopiuj utwór muzyczny. Mo¿esz kopiowaæ utwory muzyczne tylko i wy³¹cznie na w³asne potrzeby — na przyk³ad mo¿esz przygotowaæ sk³adankê z utworów wybranych z zakupionych p³yt. Nie wolno Ci w ¿adnym razie przekazywaæ oso- bom trzecim skopiowanych p³yt. Rozpocznie siê proces kopiowa- nia, a jego postêp mo¿esz śledziæ w oknie programu Media Player w kolumnie Stan kopiowania. Utwory s¹ kopiowane do Biblioteki multime- diów — domyślnie jest ona zlokali- zowana w folderze Moja muzyka. Przycisk autoukrywania paska menu pozwala zablokwaæ menu na ekranie . 105 105 Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik Aby otworzyæ okno Opcje, umieśæ wskaźnik myszy tu¿ nad oknem Media Player — pojawi siê wtedy menu. Wybierz z menu Narzêdzia pozycjê Opcje. Wskazówki Lokalizacja kopiowania utworów muzycznych podana jest w zak³adce Kopiuj utwór muzyczny okna dialogowego Opcje. Gdybyś chcia³ j¹ zmieniæ, kliknij w oknie Opcje przycisk Zmieñ i wska¿ nowy folder w oknie Przegl¹danie w poszukiwaniu folderu: 106 106 Rozdzia³ 4. Multimedia Biblioteka multimediów Windows Media Player dla Windows XP udostêpnia specjalny obszar o nazwie Biblioteka multimediów, któ- ry przeznaczony jest do sk³adowania plików dźwiêkowych i sekwencji wi- deo oraz informacji dotycz¹cych na przyk³ad Twoich ulubionych stron WWW z muzyk¹. Dostêp do tych zasobów otwiera przycisk Biblioteka multimediów w oknie Media Player. Aby wyświetliæ zawartośæ Biblioteki multimediów, kliknij przycisk Biblioteka multimediów na pasku zadañ okna programu Media Player. Windows Media Player zaprezentuje zasoby i ich strukturê Aby otworzyæ prze- niesione na dysk twar- dy utwory, rozwiñ pozycjê Audio i klik- nij dwukrotnie skrót Wszystkie audio. 107 107 Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik Rozpocznie siê odtwarzanie wszyst- kich utworów umieszczonych w bi- bliotece Lista odtwarzania zostanie doda- na do grupy Moje listy odtwarzania w oknie Biblioteka multimediów. Kolejnośæ odtwarzania piosenek mo¿na definiowaæ i zmieniaæ. Umo¿liwia to lista odtwarzania. Poszukaj w oknie Bibliotekia multime- diów piosenek, które chcesz umieściæ na playliście. Aby utworzyæ listê odtwarzania, wy- świetl w oknie Media Player Bibliotekê multimediów i kliknij przycisk Nowa lista odtwarzania. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwsz¹ z nich i wybierz w menu kontekstowym pozycjê Dodaj do listy odtwarzania. W oknie dialogowym Nowa lista od- twarzania podaj nazwê listy odtwa- rzania i naciśnij OK. Aby dodaæ piosenkê do utworzonej listy odtwarzania, wska¿ nazwê listy w oknie Listy odtwarzania. W ten sam sposób dodaj inne utwory. Kliknij w lewym panelu okna Media Player nazwê listy odtwarzania (znaj- dziesz j¹ w grupie Moje listy odtwarza- 108 108 Rozdzia³ 4. Multimedia nia), aby w prawym panelu wyświe- tliæ jej zawartośæ. Aby pos³uchaæ utworów z przygo- towanej w³aśnie listy odtwarzania, kliknij na pasku zadañ okna Media Player przycisk Biblioteka multimediów. Zaznacz nazwê listy odtwarzania i kliknij w dolnym panelu przy- cisk odtwarzania. Piosenki zosta- n¹ odtworzone w takiej kolejności, w jakiej zosta³y dodane do listy. Aby usun¹æ listê odtwarzania, zaznacz tê, która ma zostaæ usuniê- ta, a nastêpnie, kliknij przycisk Usuñ utwory z listy odtwarzania lub biblioteki, a nastêpnie wybierz polecenie Usuñ listê odtwarzania. Mo¿esz tak¿e klikn¹æ prawym przy- ciskiem myszy listê odtwarzania, któr¹ chcesz usun¹æ, a nastêpnie 109 109 Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik Umieszczone w tym folderze pliki mo¿na przywracaæ — umo¿liwia to polecenie Przywróæ dostêpne w menu kontekstowym. wybraæ polecenie Usuñ. Lista odtwa- rzania zostanie przeniesiona do fol- deru Elementy usuniête. Zaznacz pole wyboru Trwale usuñ utwory muzyczne i pliki wideo z dysku twardego, a nastêpnie kliknij przycisk Tak. Aby trwale usun¹æ plik, kliknij prawym przyciskiem myszy plik z folderu Wszystkie usuniête utwory multimedialne, a nastêpnie wybierz w menu kontekstowym polecenie Usuñ z biblioteki. 110 110 Rozdzia³ 4. Multimedia Nagrywanie płyt CD Aby nagrywaæ swoje p³yty CD, bêdziesz potrzebowa³ nagrywarki CD-RW lub DVD i kilku pustych kompaktów. Windows Media Player jest wyposa¿ony w narzêdzia uprasz- czaj¹ce proces nagrywania. Zacznij od z³o¿enia listy odtwarzania (patrz poprzedni podrozdzia³). Gdy lista bêdzie gotowa, mo¿esz wypaliæ p³ytkê. Aby nagraæ p³ytê CD, uruchom program Windows Media Player — mo¿esz klikn¹æ ikonê programu na pulpicie, na pasku szybkiego urucha- miania lub skorzystaæ z menu Start. W³ó¿ pust¹ p³yt- kê CD do napêdu CD-RW. Kliknij na pasku zadañ okna Windows Media Player przycisk Kopiuj na. Wskazówki Ście¿ki audio mog¹ byæ kopiowane na dysk CD-R tylko raz. Upewnij siê wiêc, czy wskaza³eś do skopiowania w³aściwe ście¿ki oraz czy ich d³ugośæ jest odpowiednia (dysk CD ma określon¹ pojemnośæ, zazwy- czaj 650 MB (co odpowiada 74 minutom) — kopiuj mniej wiêcej tyle, nie za du¿o i nie za ma³o). Ście¿ki powinny zostaæ skopiowane w tym samym czasie, nie mo¿na ich kopiowaæ na raty. Ście¿ki oznaczone komunikatem Nie pasuje nie s¹ kopiowane na dysk. Podczas kopiowania ście¿ek na dysk CD w kolumnie Stan panelu Utwory do skopiowania wyświetlane s¹ infor- macje o ka¿dej ście¿ce. Wszystkie funkcje i polecenia dostêpne z poziomu przycisków okna Windows Media Player znajdziesz tak¿e w menu. Rozmiar paneli Utwory do skopiowania i Utwory w urz¹dzeniu mo¿na zmieniaæ przesuwaj¹c dziel¹cy je pasek. Natomiast rozmiary kolumn w obu tabelach mo¿na zmieniaæ przesuwaj¹c separatory. Na dyski CD mo¿na kopiowaæ nastêpuj¹ce typy plików: pliki pakietu Windows Media z rozszerzeniem wma, pliki mp3 i pliki wav. 111 111 Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik W prawym panelu wybierz z listy rozwijanej Utwory w urz¹dzeniu pozy- cjê Stacja dysków DVD/ CD-RW. W lewym panelu wybierz listê odtwa- rzania z listy rozwijanej Utwory do skopiowania. Wyczyśæ pola wyboru obok tytu³ów tych utworów, których nie chcesz kopiowaæ. Kliknij przycisk Kopiuj utwór muzyczny. Podczas nagrywania dysku CD nie nale¿y na komputerze przepro- wadzaæ ¿adnych operacji, aby nie zak³ócaæ procesu. 112 112 Rozdzia³ 4. Multimedia Zapisywanie plików na dysku CD-RW Na dyskach CD-RW mo¿esz umiesz- czaæ dane, kopie zapasowe, programy. Jeśli coś przestanie byæ potrzebne, mo¿na to usun¹æ z dysku, zwalnia- j¹c miejsce na inne zasoby. Aby sprawdziæ zawartośæ dysku CD-RW, w³ó¿ dysk do napêdu. Po chwili zostanie odczytana zawar- tośæ p³ytki. Aby wyczyściæ dysk i przygotowaæ go do przyjêcia innych danych, w niebieskim panelu umieszczonym z lewej strony okna, kliknij skrót Wyma¿ ten dysk CD-RW. Uruchomi siê Kreator zapisywania na dysku CD. Kreator poprosi o potwier- dzenie chêci wymazania danych z dysku CD-RW. Jeśli chcesz opró¿niæ dysk, przyci- śnij przycisk Dalej. Rozpocznie siê wymazywanie pli- ków z dysku CD-RW. Po zakoñczeniu wymazywania, Kreator wyświetli okno informuj¹- ce o poprawnie przeprowadzonej operacji — kliknij w nim przycisk Zakoñcz. Okno prezentuj¹ce zawar- tośæ dysku CD-RW bêdzie teraz puste. Aby zapisaæ pliki na dysku CD-RW, otwórz okno Mój komputer, przejdź w nim do folderu zawieraj¹cego 113 113 Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik Uruchomi siê Kreator zapisywania na dysku CD. W polu tekstowym Nazwa dysku CD mo¿esz wpisaæ swoj¹ na- zwê p³ytki — domyślnie, jako nazwa wstawiana jest data. Kliknij przycisk Dalej. pliki, które chcesz zapisaæ na dysku CD-RW, i przeci¹gnij je do okna napêdu. Wskazane przez Ciebie pliki zostan¹ przygotowane do zapisania na dysku CD. Po przeci¹gniêciu wszystkich plików, w oknie napêdu stacji dys- ków CD, kliknij skrót Zapisz te pliki na dysku CD. Zaczekaj na zakoñczenie operacji zapisywania danych na dysku CD. O postêpie prac informuje zielony pasek postêpu. 114 114 Rozdzia³ 4. Multimedia Gdy Kreator zapisywania na dysku CD zakoñczy pracê, kliknij przycisk Zakoñcz. W oknie napêdu pojawi siê infor- macja o aktualnej zawartości p³yt- ki CD. Mo¿esz p³ytkê wyj¹æ — zapisywanie zakoñczone. 115 115
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: