Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00210 008370 24101697 na godz. na dobę w sumie
Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc - książka
Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2213-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Na Twoim biurku pojawił się ON. Komputer. Patrzysz na niego nieufnie i zastanawiasz się, od czego właściwie zacząć? Od samego zastanawiania się, jak poradzić sobie z obsługą systemu i konfiguracją sprzętu, może rozboleć głowa! Tylko spokojnie! Mamy receptę na wszystkie Twoje pytania, remedium na problemy, gdy coś zadziała nie tak! Oto misja ratunkowa, która pomoże Ci nie tylko sprawnie rozpocząć przygodę z komputerem, ale także pokaże, jak go zabezpieczyć, podłączyć internet, wyłączyć denerwujące programy, poruszać się w Excelu, PowerPoincie, Outlooku i innych aplikacjach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podstawy obs³ugi komputera. Pierwsza pomoc Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: 978-83-246-2213-9 Format: A5, stron: 100 Na Twoim biurku pojawi³ siê ON. Komputer. Patrzysz na niego nieufnie i zastanawiasz siê, od czego w³aœciwie zacz¹æ? Od samego zastanawiania siê, jak poradziæ sobie z obs³ug¹ systemu i konfiguracj¹ sprzêtu, mo¿e rozboleæ g³owa! Tylko spokojnie! Mamy receptê na wszystkie Twoje pytania, remedium na problemy, gdy coœ zadzia³a nie tak! Oto misja ratunkowa, która pomo¿e Ci nie tylko sprawnie rozpocz¹æ przygodê z komputerem, ale tak¿e poka¿e, jak go zabezpieczyæ, pod³¹czyæ internet, wy³¹czyæ denerwuj¹ce programy, poruszaæ siê w Excelu, PowerPoincie, Outlooku i innych aplikacjach. • Problemy z klawiatur¹ – wybieranie aktywnego uk³adu • Autostart i jego zalety • Otwieranie plików i ich rozszerzenia • Instalowanie programów – w³asne ustalenia • Wymagania sprzêtowe ró¿nych aplikacji • Brak miejsca na dysku i spowolnienie dzia³ania • Brak po³¹czenia z sieci¹ przy ró¿nych rodzajach po³¹czeñ • Problemy z komputerem – diagnozowanie i zapobieganie • U¿ywanie programów antywirusowych i bezpieczne korzystanie z sieci • Kompresja i dekompresja ró¿nych plików • Przekierowywanie poczty i program pocztowy • Przenoszenie i przesy³anie plików • Najczêœciej u¿ywane aplikacje – Excel i PowerPoint • Wyszukiwanie w internecie • Problemy z wyœwietlaniem • Gniazda, gniazdeczka i wtyczki Podstawy obsługi komputera Spis treści Wstęp  /  7 1.  Klawiatura — dziwne znaki  /  9 2.  Samostartujące programy  /  10 3.  Irytujące potwierdzenie  /  12 4.  Otwieranie plików bez domyślnej przeglądarki  /  13 5. Jaki to plik?  /  14 6.  Zagubione ikony  /  15 7. Dostosowywanie instalatorów do własnych potrzeb  /  16 8.  Ustalanie głośności  /  17 9.  Brak dźwięku — konflikt sprzętowy  /  19 10.  Brak miejsca na dysku  /  20 11.  Brak miejsca na dysku — praktyczne rozwiązania  /  21 12.  Wymagania sprzętowe aplikacji  /  23 13. Internet nie działa!  /  24 14.  Brak internetu — sieć bezprzewodowa  /  26 15.  Brak internetu — połączenie sieciowe  /  28 16.  Brak internetu — ręczna konfiguracja  /  29 17.  Zepsuty komputer  /  31 18.  Zepsuty komputer — pierwsze symptomy  /  32 19.  Zepsuty komputer — diagnoza w trybie awaryjnym  /  33 20.  Bezpieczne połączenie — bezpieczeństwo w sieci  /  34 21.  Brak animacji na stronie  /  35 22.  Usuwanie historii przeglądania  /  36 23.  Świat na Javie  /  37 24. Ustawianie automatycznej odpowiedzi  /  38 25.  Przekierowanie poczty  /  39 Spis treści  Podstawy obsługi komputera 26.  Zagubione strony  /  40 27.  Rozpakowywanie archiwum  /  42 28.  Zły wybór programu  /  44 29.  Kompresja plików  /  45 30.  Wyłączanie dźwięku  /  46 31.  Przenoszenie plików między komputerami  /  47 32.  Przesyłanie pliku przez internet  /  48 33.  Przesyłanie plików przez komunikator Skype  /  49 34.  Pokaz obrazów z katalogu  /  51 35.  Uniwersalny antywirus  /  52 36.  Serwer FTP  /  54 37. Wspomaganie pobierania plików — GetRight  /  55 38.  Pobieranie dużego pliku  /  57 39.  Inteligentny Outlook  /  59 40.  Wizualizacja danych w Excelu  /  61 41. Importowanie wykresów w programie PowerPoint  /  63 42.  Zagubione pliki  /  65 43.  Wyszukiwanie w internecie  /  66 44.  Zapisz informacje pochodzące z internetu  /  67 45. Problemy z wyświetlaniem — widzę ciemność!  /  69 46.  Wyłączanie komputera  /  70 47.  Komputer jak żółw  /  71 48.  Komputer jak żółw — problemy z pamięcią?  /  72 49.  Gniazda, gniazdeczka i wtyczki  /  73   Spis treści Podstawy obsługi komputera 50.  Wiersz polecenia Twoim przyjacielem jest!  /  74 51. Dostosowywanie Wiersza polecenia  /  75 52.  Operacje na tekście w Wierszu polecenia  /  77 53.  Praca w konsoli — poruszanie się po systemie plików  /  80 54.  Praca w konsoli — podstawowe operacje na plikach  /  82 55.  DirectX — problemy z grami i nie tylko  /  83 56. Skype — problemy z dźwiękiem  /  84 57. Skype — problemy wideo  /  86 58.  Błyskawiczny Kosz  /  88 59. Wordart i PowerPoint w starym stylu  /  90 60.  Zmiana rozdzielczości ekranu  /  92 61.  Pełnia możliwości menu Start  /  93 62.  Podłączanie projektora  /  95 Spis treści  Podstawy obsługi komputera 15. Brak internetu — połączenie sieciowe Innego rodzaju problemy z połączeniem internetowym powstają, gdy korzystasz z kabla sieciowego RJ-45 — tzw. skrętki. Zasady tworzenia połączenia są nieco inne; rozwią- zanie problemu zależy od ustawień, jakie musi mieć Twój komputer, aby poprawnie korzystać z sieci. Na początek musisz wiedzieć, czy do połączenia się z siecią potrzebne są dodatkowe informacje. Jeśli nie wiesz, czy tak jest w istocie, możesz spróbować nawiązać połączenie za pomocą mechanizmów automatycznych, a dopiero w razie problemów zapytać administratora o dodatkowe ustawienia. 1. Włóż wtyczkę kabla do gniazda  RJ-45. Po poprawnym umiesz- czeniu jej usłyszysz kliknięcie  — oznacza to, że wtyczka zo- stała odpowiednio zamocowana  w gnieździe. 2. Odczekaj chwilę, aby system  mógł zidentyfi kować sieć. Jeśli  nadal nie będzie internetu, wyko- naj krok 1. z poprzedniej porady.  3. Na liście połączeń znajdź Twoje  połączenie (patrz rysunek),  po czym kliknij łącze Wyświetl stan (rysunek 15.1). 4. W nowym oknie zobaczysz  podstawowe informacje doty- czące połączenia sieciowego  (rysunek 15.2). Jeśli obok pozycji  Po³¹czenia IPv4 nie zobaczysz  słowa Internet, będzie to ozna- czać, że połączenie nie mogło być  skonfi gurowane automatycznie.  Dodatkowe parametry, takie jak  Aktywnośæ/Wys³ano — Ode- brano, mogą informować o fak- tycznej ilości przesłanych danych.  Jeśli któryś z nich ma wartość 0,  mógł zaistnieć poważny prob- lem z siecią. Może to oznaczać  konieczność ręcznej konfi guracji  połączenia, o czym traktuje na- stępna porada.  2  Rysunek 15.1. Lista aktywnych połączeń sieciowych Rysunek 15.2. Informacje na temat połączenia sieciowego Podstawy obsługi komputera 35. Uniwersalny antywirus Wirusy są jednym z największych utrapień użytkowników komputerów. Najczęściej stosowanym przeciwko nim rozwiązaniem jest zainstalowanie programu antywirusowego. Problem w tym, że jest to często związane z dodatkowymi kosztami. W dodatku konieczne są ciągłe aktualizacje, aby pro- gram wykrywał najnowsze wirusy. Rozwiązaniem problemu jest skorzystanie z antywirusów działających w przeglądarkach. Dzięki temu zawsze może- my korzystać z darmowego i w pełni aktualnego narzędzia, w dodatku bez konieczności instalowania całego programu. Wadą takich aplikacji jest brak pełnej funkcjonalności (na przykład niemożność usuwania wirusów jakiegoś typu). Jeśli jednak Twoim celem jest tylko sprawdzenie komputera, taka forma antywirusa sprawdza się znakomicie. 1. Wejdź na stronę http:// skaner.mks.com.pl,  aby uruchomić skaner an- tywirusowy fi rmy MKS. 2. Musisz wyrazić zgodę  na zainstalowanie ska- nera. W tym celu kliknij  pasek informacyjny  i wybierz opcję Zainstaluj formant ActiveX lub Uru- chom formant ActiveX (rysunek 35.1). 3. Po chwili pojawi się okno  z prośbą o potwierdzenie  instalacji antywirusa (klik- nij Zainstaluj) lub urucho- mienia (kliknij Uruchom). 2  Rysunek 35.1. Instalacja wtyczki antywirusowej musi być potwierdzona przez użytkownika Rysunek 35.2. Wybór dysków do skanowania Rysunek 35.3. Pobieranie plików programu antywirusowego Podstawy obsługi komputera 4. Zostanie uruchomiony  program antywirusowy. Zaznacz dysk(i) do ska- nowania (rysunek 35.2) i kliknij przycisk Skanuj. 5. Po ściągnięciu plików ko- niecznych do sprawdze- nia dysku (i dodatkowych  aktualizacji) program  rozpocznie skanowanie  dysku (rysunek 35.3). 35. Uniwersalny antywirus  Podstawy obsługi komputera Surfując po internecie, natrafi łeś na ciekawe informacje, które mógłbyś wykorzystać w prezentacji do pracy lub w domu? Nie wiesz, jak je wykorzystać? Skorzystaj z moż- liwości przeglądarki internetowej, aby w pełni dostosować je do swoich potrzeb. 44. Zapisz informacje pochodzące z internetu Rysunek 44.1. Kopiowanie treści ze strony internetowej Rysunek 44.2. Wklejanie treści ze strony internetowej do edytora tekstu 1. Jeśli na stronie internetowej za- uważyłeś ciekawy fragment  tekstu, uruchom edytor tekstu  (nawet najprostszy Notatnik).  Następnie zaznacz tekst (rysu- nek 44.1) na stronie internetowej (kliknij i przytrzymaj lewy przy- cisk myszy przy początku tekstu,  a następnie przeciągnij kursor  do jego końca) i z menu Edy- cja wybierz opcję Kopiuj. Wresz- cie przejdź do edytora tekstu  i z menu Edycja wybierz opcję  Wklej (rysunek 44.2). Zapisz plik  w edytorze tekstu.  Podstawy obsługi komputera 2. Jeśli chcesz zapisać zna- leziony obrazek, kliknij  go prawym przyciskiem  i wybierz opcję Zapisz obraz (t³o) jako (rysu- nek 44.3). Wskaż miejsce  na dysku, gdzie chcesz  zapisać obrazek, i kliknij  Zapisz. 3. Jeśli chcesz zapisać całą  stronę internetową  — tekst, obrazki, od- syłacze i inne elementy  — wejdź na wybraną  stronę, wciśnij lewy kla- wisz Alt, a następnie  z menu Plik wybierz op- cję Zapisz jako (rysunek 44.4). Z listy Zapisz jako typ wybierz Strona sieci Web, kompletna, a po- tem kliknij przycisk Zapisz (rysunek 44.5).   44. Zapisz informacje pochodzące z internetu Rysunek 44.3. Zapisywanie obrazu ze strony internetowej Rysunek 44.4. Zapisywanie całej strony internetowej Rysunek 44.5. Okno zapisu strony internetowej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy obsługi komputera. Pierwsza pomoc
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: