Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 006312 22576234 na godz. na dobę w sumie
Podstawy prawa własności intelektualnej - ebook/pdf
Podstawy prawa własności intelektualnej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 148
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89143-99-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja stanowi kompendium podstawowej wiedzy na temat prawa własności intelektualnej. Szczególny nacisk położono na zagadnienia prawa autorskiego. Ponadto w opracowaniu omówiono podstawową problematykę prawnej ochrony baz danych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Książka może okazać się szczególnie przydatna studentom, aplikantom, przedstawicielom zawodów prawniczych oraz wszystkim zainteresowanym problematyką prawa własności intelektualnej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joanna Hetman Podstawy prawa własności intelektualnej Podstawy prawa własności intelektualnej Podstawy prawa własności intelektualnej Joanna Hetman Biblioteka฀Analiz Warszawa 2010 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2010 © Copyright by Joanna Hetman, 2008 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Skład i łamanie: Tatsu Zdjęcie na okładce: Monika Adamczyk | Dreamstime.com Druk: Fabryka Druku Sp. z o.o. | www.fabrykadruku.pl ISBN 978-83-61154-46-4 Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Tom VI w serii „Biblioteka z Paragrafem” Wydanie III Warszawa 2010 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 2/4 pok. 116 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Spis treści Rozdział 1 Prawo własności intelektualnej – zagadnienia ogólne 7 Rozdział 2 Prawo autorskie – podstawowe zagadnienia 14 Rozdział 3 Przedmiot prawa autorskiego 18 Rozdział 4 Podmiot prawa autorskiego 26 Rozdział 5 Treść prawa autorskiego 33 Rozdział 6 Dozwolony użytek chronionych utworów 35 Rozdział 7 Czas trwania autorskich praw majątkowych 43 Rozdział 8 Przejście autorskich praw majątkowych 46 Rozdział 9 Prawo do wizerunku,prawo do korespondencji 71 Rozdział 10 Prawa pokrewne 74 Rozdział 11 Organizacje zbiorowego zarządzaniaprawami autorskimi 84 Rozdział 12 Ochrona praw autorskich 90 Rozdział 13 Prawna ochrona baz danych 104 Rozdział 14 Prawo własności przemysłowej – podstawowe zagadnienia 112 Rozdział 15 Ochrona przed nieuczciwą konkurencją 129 Rozdział 1 Prawo własności intelektualnej – zagadnienia ogólne Własność – rzeczy – mienie – własność materialna – niematerialna – intelektualna Własność – najszerzej przez ustawodawcę zakreślone, zbywalne i pod- legające dziedziczeniu prawo podmiotowe bezwzględne (skuteczne erga omnes – „między wszystkimi”) Przeciwieństwo – stosunki zobowiązaniowe (skuteczne inter partes – „między stronami”) Prawo podmiotowe – wynikająca ze stosunku prawnego wiązka możliwych do realizacji uprawnień przysługująca podmiotowi praw- nemu (osobie) w stosunku do danego dobra chronionego prawem oraz odpowiadająca tym uprawnieniom treść obowiązków innych osób. Podział praw podmiotowych – I ze względu na stopień ochrony danego prawa (tzn. skuteczność wobec wszystkich lub tylko względem oznaczonego podmiotu): 1. bezwzględne (skuteczne erga omnes) – prawa podmiotowe sku- teczne przeciwko każdej osobie; odpowiednikiem tych praw są obowiąz- ku nieograniczonej liczby osób do biernego zachowania się, tj. do po- 8 Podstawy prawa własności intelektualnej wstrzymania się od działań naruszających prawo podmiotowe; do praw bezwzględnych zalicza się: prawa osobiste, prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, prawo do spadku, niektóre prawa rodzinne 2. względne (skuteczne inter partes) – prawa podmiotowe sku- teczne przeciwko oznaczonej osobie lub oznaczonym osobom; od- powiednikiem tych praw jest obowiązek tych osób określonego za- chowania się (działania lub zaniechania); do praw względnych nale- żą: wierzytelności (wynikające z umów lub czynów niedozwolonych, tzw. deliktów), niektóre prawa rodzinne II ze względu na to czy są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego czy też nie: 1. majątkowe – co do zasady zbywalne prawa podmiotowe o cha- rakterze bezwzględnym albo względnym bezpośrednio uwarunko- wane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego; prawa majątkowe dzieli się na: a) prawa rzeczowe – prawa o charakterze bezwzględnym, któ- rych przedmiotem jest rzecz (prawo własności, użytkowanie wie- czyste, prawa rzeczowe ograniczone) b) wierzytelności – prawa wierzyciela o charakterze względ- nym do żądania od dłużnika pewnego zachowania się, zwanego świadczeniem 2. niemajątkowe – niezbywalne prawa podmiotowe o charakte- rze bezwzględnym albo względnym, nie będące bezpośrednio uwa- runkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego; wy- różnia się: a) tzw. prawa osobiste – prawa, które przysługują osobie fizycz- nej lub prawnej w celu ochrony jej dóbr osobistych jak zdrowie, wolność, cześć, nazwisko; do tej grupy zalicza się należące do praw na dobrach niematerialnych prawa chroniące tzw. dobra osobiste twórcy b) prawa rodzinne – prawa wynikające ze stosunków rodzinnych, z małżeństwa lub pokrewieństwa albo ze stosunków ukształtowa- nych na wzór stosunków rodzinnych, tj. opieki lub kurateli, jeżeli mają charakter niemajątkowy. Prawo własności intelektualnej – zagadnienia ogólne 9 Treść prawa własności (pozytywna strona własności): – uprawnienia do korzystania z rzeczy (posiadania, używania, pobie- rania pożytków i dokonywania dyspozycji faktycznych – zużycia, prze- tworzenia, zniszczenia) – do rozporządzania przedmiotem własności (wyzbycia się prawa oraz obciążenia go ograniczonymi prawami rzeczowymi) Własność intelektualna – prawo podmiotowe o charakterze quasi- -własnościowym (bezwzględnie obowiązujące) odnoszące się do rezulta- tów umysłowej twórczości człowieka (dóbr intelektualnych o charakterze niematerialnym, np. utworów literackich, artystycznych wykonań, paten- tów, znaków towarowych, wzorów użytkowych); rezultaty te pojawiają się w różnych dziedzinach takich jak: przemysł, kultura, sztuka, nauka; stąd możemy wyróżnić następujące rodzaje własności intelektualnej: – własność przemysłowa, – własność artystyczna, – własność naukowa, – własność literacka itp. Prawo własności intelektualnej (prawo na dobrach niematerialnych) – dział prawa cywilnego zawierający regulacje prawne dotyczące dóbr niema- terialnych o charakterze intelektualnym; poszczególne regulacje prawne do- tyczą bardziej szczegółowo wyodrębnionych dóbr intelektualnych; są to: 1. dobra niematerialne (intelektualne) będące wynikiem twórczości artystycznej, naukowej i literackiej (prawo własności artystycznej, nauko- wej i literackiej, czyli prawo autorskie) oraz 2. dobra niematerialne należące do tzw. własności przemysłowej (projekty wynalazcze, czyli wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemy- słowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geo- graficzne, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konkurencji). Podstawowe cechy prawa własności intelektualnej 1. kryterium, dla którego dział ten został wyodrębniony, jest przed- miot ochrony, czyli dobro niematerialne o charakterze intelektualnym, 2. ukształtowanie praw uprawnionych (np. twórców, wynalazców) jako cywilnych praw podmiotowych bezwzględnych chroniących inte- resy majątkowe i osobiste. 10 Podstawy prawa własności intelektualnej Podział prawa własności intelektualnej 1. Prawo własności literackiej, artystycznej i naukowej: a) prawo autorskie b) ochrona praw pokrewnych c) prawna ochrona baz danych 2. Prawo własności przemysłowej: a) prawo patentowe (wynalazcze) b) prawo wzorów użytkowych c) prawo wzorów przemysłowych d) prawo znaków towarowych e) prawo oznaczeń geograficznych f) prawo topografii układów scalonych g) prawo konkurencji h) prawna ochrona odmian roślin Źródła prawa (fons iuris) – sposoby ustalania reguł zachowania, którym państwo nadaje moc prawa oraz formy, które przybierają akty tworzenia norm prawnych (np. ustawa, rozporządzenie, precedens). Źródła prawa dzielone są według różnych kryteriów. Według kry- terium zakresu ich obowiązywania w przestrzeni dzielimy je na: – krajowe – międzynarodowe – unijne (prawo Unii Europejskiej) Źródła prawa własności intelektualnej Prawo własności literackiej, artystycznej i naukowej Prawo krajowe 1. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 2. ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (dalej: „PrAut”) 3. ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Prawo własności intelektualnej – zagadnienia ogólne 11 Prawo międzynarodowe 1. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r. (obecnie obowiązujący tekst – Akt paryski Kon- wencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporzą- dzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.) 2. Powszechna konwencja o prawie autorskim podpisana w Genewie dnia 6 września 1952 r. (obecny tekst: zrewidowany w Paryżu dnia 24 lip- ca 1971 r.) 3. Konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych z dnia 26 października 1961 r. (Konwencja rzymska) 4. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim (Traktat WIPO o prawie autorskim) sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. 5. Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o arty- stycznych wykonaniach i fonogramach (Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach) sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. 6. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS) Prawo Unii Europejskiej 1. Dyrektywa Rady 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych 2. Dyrektywa Rady 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu au- torskiemu w zakresie własności intelektualnej 3. Dyrektywa Rady 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r. w sprawie ko- ordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową 4. Dyrektywa Rady 93/98/WE z dnia 29 października 1993 r. w spra- wie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 12 Podstawy prawa własności intelektualnej 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw au- torskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/84/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytu- łu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki 8. Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelek- tualnej (Dz. Urz. z 2004 r. Nr L 157/45) Prawo własności przemysłowej: Prawo krajowe 1. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 2. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji 3. ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro- ślin (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 r.) 4. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsu- mentów Prawo międzynarodowe 1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej sporządzo- na w Paryżu w 1883 r. (obecnie obowiązujący tekst – tekst sztokholmski, ustalony w Sztokholmie w 1967 r.) 2. Traktat o własności intelektualnej w odniesieniu do układów sca- lonych przyjęty w Waszyngtonie w dniu 26 maja 1989 r. (Traktat IPIC) 3. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS) 4. Układ o współpracy patentowej (układ PCT) Prawo Unii Europejskiej 1. Dyrektywa Rady 87/54/EWG z dnia 16 grudnia 1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych 2. Pierwsza Dyrektywa Rady Nr 89/104/EWG dnia 21 grudnia 1988 r. o harmonizacji przepisów państw członkowskich o znakach towaro- wych Prawo własności intelektualnej – zagadnienia ogólne 13 3. Rozporządzenie Rady Nr 2081/92/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 98/44/WE w spra- wie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 98/71/WE w spra- wie ochrony prawnej wzorów 6. Rozporządzenie Rady 40/94/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. w spra- wie wspólnotowego znaku towarowego 7. Rozporządzenie Rady nr 2100/94/WE z dnia 27 lipca 1994 r. w spra- wie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin 8. Rozporządzenie Rady Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w spra- wie wzorów wspólnotowych 9. Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowa- nych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrz- nym („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) 10. Konwencja monachijska o udzieleniu patentów europejskich Dwa modele ochrony: 1. ochrona patentowa – ma podstawę w decyzji właściwego organu państwowego (Urząd Patentowy RP), w której urząd ten udziela paten- tu, praw ochronnych lub praw z rejestracji; zakres ochrony jest znacznie ograniczony – obejmuje jedynie teren RP, a ewentualne jej rozszerzenie wymaga dodatkowych zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, w któ- rych mają taką ochronę 2. ochrona autorskoprawna – powstaje samoczynnie wskutek i z chwi- lą stworzenia utworu (ustalenia w jakiejkolwiek postaci); dla powstanie ochrony nie trzeba dokonywać żadnej rejestracji; dzięki porozumieniom międzynarodowym ochrona prawna obejmuje niemal wszystkie kraje Rozdział 2 Prawo autorskie – podstawowe zagadnienia Definicja prawa autorskiego Pojęcie „prawo autorskie” ma dwa znaczenia. W pierwszym znaczeniu prawo autorskie oznacza zespół norm, w drugim zaś termin ten oznacza prawo podmiotowe. Prawo autorskie jako zespół norm – zespół przepisów regulują- cych stosunki prawne związane z powstaniem, korzystaniem i ochro- ną: a) utworów, b) przedmiotów praw pokrewnych, c) niektórych dóbr osobistych Prawo autorskie w znaczeniu podmiotowym – podmiotowe prawa o charakterze bezwzględnym, które chronią majątkowe i osobiste inte- resy uprawnionych do utworów Miejsce prawa autorskiego w systemie prawnym Prawo autorskie to kompleksowy dział prawa (przepisy pochodzą z różnych jego gałęzi: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa admini- stracyjnego), choć dominuje regulacja prawa cywilnego Prawo autorskie jako zespół norm należy – obok prawa własności przemysłowej – do prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) Prawo autorskie – podstawowe zagadnienia 15 Źródła prawa autorskiego W obrębie prawa autorskiego możemy wskazać na źródła krajowego prawa autorskiego, źródła międzynarodowego prawa autorskiego oraz na źródła prawa autorskiego Unii Europejskiej. Szczegółowy wykaz źródeł prawa autorskiego zamieszczono Rozdziale 1. Regulacja prawa autorskiego w Polsce w kontekście historycznym 1. ustawa z 29 marca 1926 r. o prawie autorskim 2. ustawa z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim 3. ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (obowiązuje od 24 maja 1994 r.) Podstawowe źródło prawa autorskiego ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wielokrotnie nowelizowana w wyniku m.in.: – konieczności implementacji regulacji wspólnotowych (UE) – orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, – problemów wynikających z praktyki Elementy prawa autorskiego 1. Przedmiot prawa autorskiego – dobro chronione prawem autor- skim; w prawie autorskim sensu stricte dobrem chronionym jest utwór; sensu largo – utwór, przedmioty praw pokrewnych, niektóre dobra oso- biste (prawo do wizerunku, prawo do korespondencji) 2. Podmiot prawa autorskiego – osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – tzw. ułomna osoba prawna), która może dochodzić ochrony prawnoautorskiej 3. Treść prawa autorskiego – zespół uprawnień, które przysługują podmiotowi prawa autorskiego w stosunku do przedmiotu prawa au- torskiego 4. Ochrona prawa autorskiego – ochrona prawna przysługująca pod- miotowi prawa autorskiego w związku z zaistniałym lub mogącym za- istnieć naruszeniem jego praw podmiotowych względem przedmiotu prawa autorskiego 16 Podstawy prawa własności intelektualnej Definicje ustawowe (art. 6 PrAut) Definicja ustawowa (przepis definicyjny) – definicja określenia znaj- dującego się w akcie normatywnym, zamieszczona w akcie prawnym rangi ustawowej; definicje takie zamieszcza się w akcie normatywnym w sytuacji gdy: a) dane pojęcie jest wieloznaczne, nieostre, a pożądane jest ograniczenie jego nieostrości, b) znaczenie danego pojęcia nie jest po- wszechnie zrozumiałe, c) ze względu na dziedzinę uregulowania pojawia się potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego pojęcia. Utwór opublikowany utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie Utwór rozpowszechniony utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udo- stępniony publicznie Nadawanie utworu rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitarny) lub w sposób przewodowy Reemitowanie utworu rozpowszechnianie utworu przez inny podmiot niż pierwotnie na- dający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazy- wania tego programu do powszechnego odbioru; Wprowadzenie utworu do obrotu publiczne udostępnienie oryginału utworu albo jego egzemplarzy dro- gą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą Najem egzemplarzy utworu przekazanie egzemplarzy utworu do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej Prawo autorskie – podstawowe zagadnienia 17 Użyczenie egzemplarzy utworu przekazanie egzemplarzy utworu do ograniczonego czasowo korzy- stania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania ko- rzyści majątkowej Odtworzenie utworu udostępnienie utworu bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy po- mocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewi- zyjnego, w którym utwór jest nadawany Techniczne zabezpieczenia wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których przezna- czeniem jest zapobieganie działaniom lub ograniczenie działań umoż- liwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naru- szeniem prawa Skuteczne techniczne zabezpieczenia techniczne zabezpieczenia umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chronionego utworu lub artystycznego wy- konania poprzez zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu zabezpie- czenia, w szczególności szyfrowania, zakłócania lub każdej innej trans- formacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, które spełniają cel ochronny Informacje na temat zarządzania prawami informacje identyfikujące utwór, twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksploatacji utworu, o ile zostały one do- łączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfikacyjne Rozdział 3 Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego – utwór Przedmioty praw pokrewnych: 1. artystyczne wykonania, 2. fonogramy i wideogramy, 3. programy radiowe i telewizyjne, 4. pierwsze wydania, 5. wydania naukowe i krytyczne. Niektóre dobra osobiste – prawo do wizerunku, tajemnica korespon- dencji UTWÓR – przejaw działalności ludzkiej o twórczym indywidual- nym charakterze Dla powstania ochrony prawnoautorskiej niezbędne jest, by wytwór intelektualny człowieka spełnił przesłankę indywidualnej twórczości. Ustawowa definicja utworu Ustawową definicję utworu zawiera art. 1 ust. 1 PrAut. Jest to defi- nicja opisowa. Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym cha- rakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, prze- znaczenia i sposobu wyrażenia Przedmiot prawa autorskiego 19 Katalog ustawowy – spis elementów danej instytucji lub sytuacji prawnej wskazany przez ustawodawcę w akcie normatywnym Rodzaje katalogów ustawowych: 1. katalog zamknięty (enumeratywny, numerus clausus) – enu- meratywne (zamknięte) określenie elementów danej instytucji lub sytuacji prawnej; w prawie autorskim mamy do czynienia z katalo- giem zamkniętym przedmiotów praw pokrewnych 2. katalog przykładowy (otwarty) – przykładowe wskazanie ele- mentów danej instytucji lub sytuacji prawnej; z reguły w redakcji normy prawnej katalog przykładowy poprzedza wyrażenie „w szczególności”; przykłady katalogów przykładowych w prawie autorskim to: spis kate- gorii utworów (art. 1 ust. 2 PrAut), spis pól eksploatacji (art. 50 PrAut) Przykładowy katalog utworów Art. 1 ust. 2 PrAut zawiera przykładowy katalog utworów, wskazują- cy różne kategorie rezultatów pracy twórczej człowieka, wyróżnione ze względu na sposób ich wyrażenia. W katalogu tym wymieniono nastę- pujące kategorie utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami gra- ficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz pro- gramy komputerowe), 2) plastyczne, 3) fotograficzne, 4) lutnicze, 5) wzornictwa przemysłowego, 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, 7) muzyczne i słowno-muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, 9) audiowizualne (w tym filmowe). Odkrycia, idee, procedury Art. 1 ust. 21 PrAut wyraża ogólną regułę (zasadę) przyznawania re- zultatom pracy twórczej człowieka ochrony prawnoautorskiej. Zgodnie z tym przepisem ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia, nie są zaś objęte ochroną: 20 Podstawy prawa własności intelektualnej – odkrycia, – idee, – procedury, – metody i zasady działania – koncepcje matematyczne. Utwór niedokończony Art. 1 ust. 3 PrAut precyzuje od którego momentu powstaje ochrona prawnoautorska. Zgodnie z tym przepisem utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, nawet jeśli ma postać nie ukończoną. Formalności Art. 1 ust. 4 PrAut potwierdza, iż w polskim systemie prawnym ochro- na prawnoautorska powstaje niezależnie od spełnienia jakichkolwiek for- malności, a więc zgodnie z prawnoautorskim modelem ochrony, przeciw- stawianym modelowi ochrony patentowej, w którym ochrona uaktywnia się po okonaniu określonych zabiegów formalnych i wydaniu decyzji przez uprawniony organ. Podział utworów Utwory można poddawać wielokrotnym podziałom według różnych kryteriów. Utwory Samoistne Niesamoistne Utwory w pełni Utwory samoistne nieinspirowane inspirowane Utwory współautorskie Utwory zbiorowe i zbiory utworów Utwory zależne Utwory z zapożyczeniami Utwory rozłączne Utwory nierozłączne Przedmiot prawa autorskiego 21 kryterium: sposób powstania 1. utwory samoistne – utwory, które swe powstanie zawdzięczają jednemu twórcy 2. utwory niesamoistne – utwory, które swe powstanie zawdzięczają więcej niż jednemu twórcy /skrajny przypadek dzieła niesamoistnego – plagiat/ Utwory samoistne /swe powstanie zawdzięczają jednemu twórcy/ 1. utwory w pełni samoistne nieinspirowane – utwory, które za- wdzięczają swe powstanie jednemu twórcy, który nie czerpał z cudzych utworów nawet w zakresie poszukiwania inspiracji 2. utwory inspirowane – utwór, który powstaje w wyniku inspira- cji cudzym utworem; jego związek z utworem inspirującym (utworem, który stał się inspiracją dla innego autora) ma charakter bardzo luźny (art. 2 ust. 4 PrAut – Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.) Utwory niesamoistne /wkłady twórcze dwóch lub więcej osób/ Kryteria podziału – 1. czy między osobami wnoszącymi twórcze wkłady do utworu doszło do zawarcia porozumienia 2. czy wkłady po włączeniu do dzieła niesamoistnego zachowują na- dal zdolność do samodzielnej eksploatacji 1. Utwory współautorskie (utwory wspólne) – utwór, którego po- wstanie jest wynikiem działalności twórczej dwóch lub więcej osób i któ- rego powstanie jest oparte na porozumieniu między współautorami, wy- rażającym wolę stworzenia utworu wspólnym wysiłkiem a) rozłączne – poszczególne wkłady twórcze nadają się do samodziel- nej eksploatacji (np. piosenka – połączenie wiersza i melodii, film – połączenie wkładów twórczych o różnorodnym charakterze, w tym muzyka, scenariusz, scenografia, choreografia) b) nierozłączne – poszczególne wkłady twórcze, ze względu na ich charakter i rolę w utworze współautorskim, nie mogą być samodziel- nie eksploatowane
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Podstawy prawa własności intelektualnej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: