Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 003380 22432519 na godz. na dobę w sumie
Policja sanitarna - ebook/pdf
Policja sanitarna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 250
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-4601-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia stanowi pierwsze od wielu lat całościowe opracowanie problematyki policji sanitarnej. Autor przeprowadził analizę działań organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sferze nadzoru nad warunkami bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz nadzoru epidemiologicznego.
W publikacji omówiono:


W publikacji wykorzystano orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i wojewódzkich sądów administracyjnych oraz bogaty dorobek polskiej doktryny prawa administracyjnego, w tym również z okresu międzywojennego.

Adresaci:
Monografia może stanowić cenną pomoc dla funkcjonariuszy publicznych i pracowników władz publicznych zajmujących się problematyką sanitarno-epidemiologiczną. Publikacja powinna także zainteresować pracowników naukowych, studentów prawa i administracji oraz słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony zdrowia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Instytucja policji administracyjnej bez wątpienia wpisuje się w zes‐ pół podstawowych instytucji prawa administracyjnego. Znamienne jest, iż problematyka policji administracyjnej, doczekawszy się w lite‐ raturze europejskiej wielu opracowań, w piśmiennictwie polskim po II wojnie pozostawała na marginesie zainteresowań. W nielicznych po‐ wojennych opracowaniach geneza i znaczenie tego pojęcia była rozu‐ miana niejednakowo. Chociaż, jak zaznacza M. Jełowicki, po bliższym rozważeniu istota tego pojęcia wydaje się być zbieżna1. Tym samym, określając miejsce pojęcia policja administracyjna na tle dorobku doktryny prawa administracyjnego i nauki prawa admi‐ nistracyjnego po II wojnie światowej można stwierdzić, iż pomimo odmiennych realiów społecznych, gospodarczych i politycznych ma‐ my do czynienia z ciągłością dorobku doktryny prawa administracyj‐ nego. Współcześnie, odrzucając dorobek w zakresie instytucji prawnych i pojęć państwa socjalistycznego wypracowanych w okresie PRL, nauka prawa administracyjnego kontynuuje niezaniechane całkowicie bada‐ nia nad problemami policji administracyjnej podejmowane w doktry‐ nie międzywojennej. Warto w tym miejscu przytoczyć pogląd Z. Niewiadomskiego, który stwierdza, iż „druga wojna światowa nie przerwała prac bada‐ wczych nad administracją i prawem administracyjnym (...) dorobek naukowy międzywojnia wespół z tymi badaniami czasów PRL, które dotyczyły uniwersalnych instytucji prawa administracyjnego i pozba‐ wione były akcentów ideologicznych, umożliwiały ukształtowanie się 1 M. Jełowicki, Reglamentacyjne funkcje administracji państwowej, Organizacja – Metody – Technika 1986, nr 10, s. 14. 9 Wstęp współczesnej polskiej nauki prawa administracyjnego, nauki mającej wybitnych przedstawicieli i na miarę tego bogaty dorobek”2. Przedmiotem pracy jest analiza instytucji policji sanitarnej. Uza‐ sadnieniem dla podjęcia tych działań jest konieczność uporządkowania całego zespołu norm, które instytucję tę tworzą. Uporządkowanie to polega zarówno na ujednoliceniu terminologii, jak również wskazaniu współzależności istniejącej między poszczególnymi normami wypro‐ wadzanymi przecież z różnych aktów prawnych. Konieczne jest za‐ pewnienie spójności zarówno w samej instytucji, jak i spójności z in‐ nymi normami prawa. W celu zrozumienia mechanizmów prawnych, na których opiera się instytucja policji sanitarnej, wskazano jej związek z innymi gałę‐ ziami wiedzy. Jakkolwiek przesłanki działania organów policyjnych stanowią przedmiot regulacji prawa administracyjnego, to ich przy‐ czyn należy szukać również w innych gałęziach nauki, wśród których szczególne miejsce zajmują nauki medyczne. Zakres przedmiotowy pracy został ograniczony do analizy działań podejmowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sfe‐ rze nadzoru nad warunkami żywności i żywienia oraz nadzoru epide‐ miologicznego. Podstawowe rozważania ograniczają się do statusu prawnego Państwowej Inspekcji Sanitarnej traktowanej jako podsta‐ wowy organ działający w sferze policji sanitarnej. Przedstawione problemy uznano za najistotniejsze. Oczywiście nie pominięto innych ważnych kwestii, np. związanych z aktywnością Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie promocji zdrowia. Praca nie obejmuje jednak wszystkich zagadnień związanych z działaniami podejmowanymi przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Po‐ minięta została przede wszystkim realizacja zadań w sferze nadzoru sanitarnego nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, w zakre‐ sie których znajduje się również zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Uwz‐ ględnienie tej sfery aktywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie byłoby przydatne w rozwiązywaniu podstawowego problemu. Tezą pracy jest wykazanie, iż prawidłowe funkcjonowanie orga‐ nów policji sanitarnej jest konieczne nie tylko ze względu na ochronę 2 Z. Niewiadomski (w:) Prawo administracyjne – część ogólna, red. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Warszawa 2000, s. 18; P. Dobosz, Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej, Kwar‐ talnik Prawa Publicznego 2001, nr 1, s. 39. 10 Wstęp życia i zdrowia, a nadto aktywność tych organów podejmowana w sfe‐ rze ochrony życia i zdrowia bezpośrednio przekłada się na stan bez‐ pieczeństwa publicznego. Dla tak zakreślonej tezy poddano analizie następujące problemy: • miejsce instytucji policji administracyjnej w systemie instytucji prawa administracyjnego, • przesłanki podejmowania działań przez organy policyjne oraz gra‐ nice tych działań, • zmiany, jakie w zakresie omawianej instytucji spowodowało przy‐ stąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wskazane problemy mają charakter systematyczny i odnoszą się do fundamentalnych zagadnień, a odpowiedzi na nie mają dać łącznie obraz rzeczywistego stanu funkcjonowania organów policji sanitarnej. Do analizy tak postawionych zadań badawczych przyjęto nastę‐ pującą konstrukcję pracy, w której podstawowe grupy zagadnień zo‐ stały ujęte w pięć rozdziałów oraz zakończeniu. W rozdziale pierwszym przedstawiono zagadnienia wstępne wspólne dla całej instytucji policji administracyjnej. Zawiera on między innymi koncepcję genezy pojęcia policja oraz ewolucję policyjnej funk‐ cji państwa, która dokonała się w XVIII i XIX w., stanowiąc konsek‐ wencję przekształceń o charakterze systemowym wymuszających sze‐ rokie i kompleksowe zmiany analizowanej instytucji prawnej. W kon‐ tekście ewolucji przedstawione zostały poglądy czołowych policystów, m.in. Ch. Wolffa, J.H. von Justiego oraz J. von Sonnenfelsa, N. Dela‐ marea. Zaprezentowane zostały również poglądy emblematycznych przedstawicieli myśli filozoficznej – M. Villeya, I. Kanta, A. von Hum‐ boldta. Retrospektywnej ocenie poddany został też dorobek polskiej doktryny prawa administracyjnego okresu międzywojennego. Rozdział drugi stanowi próbę określenia istoty pojęć bezpieczeń‐ stwo publiczne, porządek publiczny, spokój publiczny, tj. pojęć, które z jednej strony stanowią kategorię pomocniczą przy konstruowaniu pojęcia „policja”. Natomiast z drugiej strony pojęcia te pełnią ważną rolę teoretyczną i praktyczną w wyznaczaniu wyraźnych i przejrzystych granic działań podejmowanych przez organy policyjne. Ponadto mając na uwadze niejednolitość systemu organów podejmujących działania w sferze policji administracyjnej, przedstawiono ich typologię. 11 Wstęp Rozdział trzeci zawiera analizę ewolucji ustawodawstwa oraz in‐ stytucji sanitarnych. W kolejnych punktach rozdziału omówiono strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ze szczegól‐ nym uwzględnieniem modelu organizacyjno-prawnego stacji sanitar‐ no-epidemiologicznych. Wydaje się, że dla czystości konstrukcji praw‐ nej należałoby zastanowić się nad możliwością rezygnacji z utrzymy‐ wania dotychczasowego charakteru prawnego stacji sanitarno-epide‐ miologicznych ich w inspektoraty sanitarne będące aparatem wykonawczym państwowe‐ go inspektora sanitarnego określonego stopnia. rozważyć możliwość przekształcenia i W rozdziale czwartym poddano analizie zadania Państwowej In‐ spekcji Sanitarnej. Omówiono działania organów Państwowej Inspek‐ cji Sanitarnej w dziedzinie nadzoru sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych żywności i żywienia, działalności przeciwepidemicznej ze szczególnym uwzględnieniem typów nadzoru epidemiologicznego. Wskazano również atrybuty legitymujące prawidłowo realizowany nadzór epidemiologiczny. Zamykający pracę rozdział dotyczy prawnych form działania or‐ ganów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Treść tego rozdziału obejmuje problematykę wielowymiarowości prawnych form działania, a także ich przydatność dla funkcjonowania organów policji sanitarnej. W ra‐ mach tak zakreślonego aspektu przedmiotowego analizie poddano akty administracyjne osobowe, rzeczowe oraz czynności faktyczne. Roz‐ dział zawiera również charakterystykę ciągów działań oraz aktów ad‐ ministracyjnych generalnych, które stanowią kategorię, która wymyka się spod tradycyjnych klasyfikacji. W zakończeniu zawarto wnioski końcowe, stanowiące rekapitu‐ lację najważniejszych problemów wskazanych w poszczególnych roz‐ działach pracy. Ponadto, próbując określić przyszłe kierunki rozwoju instytucji policji sanitarnej, zgłoszono pod adresem ustawodawcy po‐ stulaty de lege ferenda. Żaden z kierunków nauki nie jest obszarem, w którym dominować powinna przypadkowość3 i brak rozeznania w kwestii stosowanych in‐ 3 Przypadkowość „to wszystko, co nie jest wpływem wewnętrznej wolności ducho‐ wej, wolnej i rozumnej woli, samowiedzy”. Por. P. Szreniawski, Przypadkowość w admi‐ nistracji (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Mate‐ riały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Cisna z dnia 2–4 czerwca 2002 r., red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 101. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Policja sanitarna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: