Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00894 004080 22743758 na godz. na dobę w sumie
Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Mac... - ebook/pdf
Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Mac... - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-764-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Oddawany do rąk czytelników tom studiów i szkiców z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI w. jest dedykowany Panu Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu – wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu, w latach 1993–2016 kierownikowi Zakładu, a następnie Katedry Historii Powszechnej Najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka dotyczy różnych aspektów stosunków międzynarodowych, począwszy od schyłku belle époque przed I wojną światową poprzez dwudziestolecie międzywojenne, II wojnę światową i panujący po niej ład pojałtański, a na problemach współczesnego świata skończywszy. Ta rozległość chronologiczna prezentowanych zagadnień odzwierciedla obszar zainteresowań naukowych Profesora Brzezińskiego. Problemy badawcze ukazano przez pryzmat działań polityków, dyplomatów i żołnierzy – bohaterów opisywanych wydarzeń, głównych aktorów oraz animatorów badanych procesów, przedsięwzięć czy instytucji. Mimo różnorodności podjętych tematów wszystkie one mieszczą się w nurcie szeroko rozumianej historii relacji międzynarodowych i międzypaństwowych czy stosunków dyplomatycznych. Taki dobór rozpraw nadaje publikacji spójny charakter, czyniąc zeń wieloautorskie studium adresowane przede wszystkim do historyków i miłośników najnowszych politycznych i dyplomatycznych dziejów świata.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dariusz Jeziorny, Sławomir M. Nowinowski, Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Powszechnej Najnowszej, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a RECENZENT Robert Majzner REDAKTOR INICJUJĄCY Iwona Gos REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/fraeje/infocus © Copyright by Authors, Łódź 2017 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08168.17.0.K Ark. wyd. 50,0; ark. druk. 47,75 ISBN 978-83-8088-763-3 e-ISBN 978-83-8088-764-0 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Tabula Gratulatoria  Wstęp  Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego   9  11  15 Schyłek Belle epoque i Wielka Wojna Przemysław Piotr Damski, Doktryny „izolacji”. Amerykańska i brytyjska polityka odosob- nienia przed I wojną światową.  Jan Pajor, Okoliczności zawarcia i próba oceny porozumienia Lansing-Ishii  Dwudziestolecie międzywojenne Tomasz Paluszyński, Aspekt białorosyjski wschodniobałtyckiej rywalizacji Ententy i nie- mieckiej prawicy wojskowej w pierwszej połowie 1919 roku  Wojciech Materski, Gruzińska misja dyplomatyczna w kuluarach paryskiej konferencji po- kojowej  1925  Halina Parafianowicz, „Syndrom Trianon” a zabiegi Węgrów o poparcie w Stanach Zjedno- czonych po pierwszej wojnie światowej  Janusz Faryś, Od Rapallo do Locarno. Polityka europejska a bezpieczeństwo Polski 1922– Paweł Samuś, Pierwszy Kongres Mniejszości Narodowych Europy (14–16 X 1925)  Jan Pisuliński, Ukraińskie skargi w Lidze Narodów na nieprzestrzeganie przez Polskę trak- tatu mniejszościowego  su z 1925 r.  Stanisław Sierpowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Ligi Narodów w Polsce w świetle kongre- Krystian Maciej Szudarek, Próby wprowadzenia systemu Single Transferable Vote w wy- borach do Rady Ligi Narodów (1926–1927) z perspektywy brytyjskiej dyplomacji  Justyna Piątek, Amerykańsko-brytyjski spór o prawa stron wojujących w 1929 r.  Hanna Marczewska-Zagdańska, Od przyjaźni, przez zerwanie do sojuszu. Meandry rela- cji amerykańsko-sowieckich do 1941 r.  5  31  53  69  85  101  117  131  147  159  175  207  223 Druga wojna światowa Michał Jerzy Zacharias, Światowa rewolucja czy dyplomatyczna kalkulacja? Stalin i po- czątki II wojny światowej  Jacek Pietrzak, Przedstawiciele dyplomatyczni RP w państwach Bliskiego Wschodu (1939– 1945). Szkic do portretu zbiorowego   367 Albin Głowacki, O początkach działalności uralskiej Delegatury Ambasady RP w ZSRR   393 Przemysław Waingertner, Próby konsolidacji środowiska zetowego w sojuszniczym Londy- nie (1940–1943). Z dziejów polskiego uchodźstwa w latach II wojny światowej  Tadeusz Dubicki, Polskie inicjatywy na rzecz wyprowadzenia Rumunii z sojuszu z III Rze- 6 szą (1941–1944)  Radosław Żurawski vel Grajewski, Władze brytyjskie wobec kwestii wysłania oficerów czechosłowackich do ZSRR (luty–czerwiec 1944 r.)  Józef Łaptos, Geneza UNRRA. W poszukiwaniu paradygmatu powojennego ładu międzyna- rodowego  Spis treści  239  297  311  327  349  405  421  439  453  471  493  511  525  539  561  587 Mariusz Wołos, Pułkownik dyplomowany Edmond Mendras jako pierwszy francuski attaché wojskowy w Związku Sowieckim w latach 1933–1934  Andrzej Essen, Plan Hodžy. Czechosłowackie próby rozwoju gospodarczej współpracy państw dunajskich w 1936 roku   273 Sławomir M. Nowinowski, „Polskie” posiedzenie rządu ČSR w dniu 29 września 1938 r.   283 Dariusz Jeziorny, Ewakuacja brytyjskich ochotników walczących w Hiszpanii w działaniach Foreign Office (1938–1939)  Bartosz Kaczorowski, „Uwieńczenie dzieła”. Przesłanki podpisania układu o przyjaźni i nieagresji między Hiszpanią a Portugalią z 17 marca 1939 r.  Marek Kornat, Koncepcja przemarszu Armii Czerwonej przez terytorium Polski (1934– 1939)  Świat po drugiej wojnie światowej Jakub Polit, Cesarz Showa i amerykańsko-brytyjska okupacja Japonii, 1945–1951.  Andrzej Dubicki, Wznowienie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Rumunią po II wojnie światowej  Aleksandra Sylburska, Kryzys „tysiącletniej przyjaźni”. Relacje polsko-węgierskie w latach 1946–1948 w świetle dokumentów polskiej placówki dyplomatycznej w Budapeszcie  Jacek Tebinka, Rola wywiadu w okresie zimnej wojny  Wojciech Marciniak, Funkcjonowanie Ambasady PRL w Moskwie na przełomie stalinizmu i „odwilży” w świetle raportu Wacława Lewikowskiego (1956 r.)  Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Polska na tle polityki sąsiedztwa kanclerza Bruno Kreisky’ego w latach 1970–1983.  Paulina Matera, Rafał Matera, Uwarunkowania polityczne, ekonomiczne i społeczne wpro- wadzenia sankcji gospodarczych wobec Republiki Południowej Afryki przez Stany Zjed- noczone w 1986 r.  Spis treści Wokół problemów współczesności Jadwiga Kiwerska, Ameryka i proces jednoczenia Niemiec  Sławomir Szczesio, Problem kosowski w polityce Stanów Zjednoczonych (1989–1991) – za- Jacek Reginia-Zacharski, Dyplomatyczne próby zakończenia wojny w Bośni i Hercegowi- rys problemu  nie (1992–1995)  Artur Rosiak, Wpływ grupy Akazu na sytuację w Rwandzie przed rokiem 1994  Patrycja Domejko-Kozera, Hiszpania w Unii Europejskiej w okresie pierwszego rządu J.M. Aznara (1996–2000) – priorytety i relacje z najważniejszymi partnerami  Bogdan Koszel, Unia dla Śródziemnomorza jako próba wzmocnienia pozycji Francji w base- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Deficyt demokracji jako źródło kryzysu Unii Euro- nie Morza Śródziemnego w XXI wieku  pejskiej – Grecja – studium przypadku  Indeks nazwisk   607  625  647  675  699  717  731  749 7 Tabula Gratulatoria 9 Zbigniew Anusik Radosław Bania Daniel Boćkowski Anna Brzezińska Henryk Bułhak Jolanta Daszyńska Małgorzata Dąbrowska Jerzy Eisler Witold Filipczak Mirosław Filipowicz Mirosław Golon Tadeusz Grabarczyk Andrzej Harasimowicz Marzena Iwańska Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk Witold Jarno Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz Krzysztof Kania Małgorzata Karkocha Agnieszka Kastory Jarosław Kita Andrzej Kobus Maciej Kokoszko Jolanta Kolbuszewska Andrzej Kompa Ewelina Kostrzewska Anna Kowalska-Pietrzak Krzysztof Lesiakowski Mirosław Leszka Małgorzata Łapa Robert Łoś Sławomir Łukasiewicz Grzegorz Markiewicz Piotr M. Majewski Kirił Marinow Robert Majzner Mariusz Misztal Krzysztof Mucha Małgorzata Nossowska Mieczysław Nurek Leszek Olejnik Artur Patek Tomasz Pietras Sebastian Pilarski Kamil Piskała Jan Piskurewicz Marek Przeniosło Wiesław Puś Waldemar Rezmer Piotr Robak Tomasz Schramm Marta Sikorska-Kowalska Wojciech Skóra Irena Stawowy-Kawka Rafał Stobiecki Piotr Szkutnik Tabula Gratulatoria Alicja Szymczak Jan Szymczak Michał Trębacz Zofia Trębacz Jacek Walicki Ewa Wiatr Małgorzata Willaume Marcin Wolniewicz Krzysztof P. Woźniak Grzegorz Zackiewicz Joanna Żelazko Stanisław Żerko 10 Wstęp 11 Oddawany do rąk Czytelników tom studiów i szkiców z dziejów sto- sunków międzynarodowych w XX i XXI w. jest dedykowany Panu Pro- fesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu, wybitnemu historykowi i nauczycielowi akademickiemu. Profesor Andrzej Maciej Brzeziński urodził się 14 listopada 1947 r. we Włocławku. W rodzinnym mieście uczęszczał do III Liceum Ogólno- kształcącego im. Marii Konopnickiej, gdzie w 1965 r. zdał egzamin doj- rzałości. Konsekwencją rozbudzonych w dzieciństwie zainteresowań przeszłością było podjęcie wkrótce potem studiów historycznych na Wy- dziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Spośród za- trudnionych tam badaczy największy wpływ na niego wywarli doc. dr hab. Władysław Bortnowski, prof. dr hab. Józef Dutkiewicz i doc. dr Zo- fia Libiszowska. Nagrodzona najwyższym laurem w konkursie im. Alek- sandra Zawadzkiego praca magisterska Zespoły teatralne Wojska Polskiego w latach 1943–1949 otworzyła Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu dro- gę do kariery naukowej. W 1970 r. został asystentem w Zakładzie Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej UŁ. W latach 1974–1975 odbył staż naukowy w Uniwersytecie im. Michaiła W. Łomonosowa w Moskwie. Pod kierunkiem doc. dr. Waldemara Michowicza przygotował wówczas rozprawę Sprawa porozumienia angielsko-rosyjskiego w latach 1903–1907 (opublikowaną w skróconej wersji w 1979 r.). Na jej podstawie uzyskał 11 listopada 1976 r. stopień doktorski. Z awansem na stanowisko adiunkta wiązało się poszerzenie zainte- resowań badawczych dr. Andrzeja Macieja Brzezińskiego. W ich centrum znalazły się kwestie bezpieczeństwa i rozbrojenia w polityce zagranicznej III Republiki. Rezultatem żmudnych studiów, poprzedzonych rozległy- mi kwerendami w archiwach polskich i francuskich, były liczne artykuły oraz trzy monografie: Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej Wstęp w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937) (1987), Zagadnienie bezpieczeństwa zbioro- wego w Europie w polityce zagranicznej Francji (1919–1939) (1992) oraz War- szawa – Paryż – Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwu- dziestoleciu międzywojennym (1919–1937) (1996). Pierwsza z nich stała się podstawą do nadania autorowi 21 maja 1987 r. stopnia doktora habilito- wanego. Niespełna dekadę zajęło Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu poko- nanie pozostałych szczebli w karierze naukowej. 1 czerwca 1988 r. został docentem, a niemal dokładnie półtora roku później profesorem nadzwy- czajnym. Tytuł profesora zwyczajnego prezydent RP nadał mu 16 grudnia 1996 r. W tym samym okresie kierował najpierw Zakładem Historii Po- wszechnej Najnowszej UŁ (1993–1997), a następnie Katedrą Historii Po- wszechnej Najnowszej UŁ (od 1 października 1997 do 30 września 1916 r.). Pełnił także funkcję zastępcy redaktora (1992–1996) i redaktora naczelnego serii Folia Historica wydawnictwa „Acta Universitatis Lodziensis” (1997– 1999). Był członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (1989–2008), Ko- misji Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej (1992–1994), Komisji Ba- dań nad Pokojem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (1999–2006), Komisji Historii Stosunków Międzynarodowych Komitetu Nauk Histo- rycznych Polskiej Akademii Nauk (2000–2002) oraz Komitetu Nauk Histo- rycznych Polskiej Akademii Nauk (2002–2006). Od roku 2001 zasiada w Ra- dzie Programowej łódzkiego periodyku „Przegląd Nauk Historycznych”. Zaangażowanie w prace organizacyjne nie przeszkodziło prof. An- drzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w kontynuowaniu badań naukowych. Oprócz stażu w Centre international des étudiants et stagiaires w Paryżu (1989) odbył misje profesorskie na uniwersytecie w Oslo (1997) oraz w Ar- chiwum UNESCO (1999). Grant Komitetu Badań Naukowych umożliwił z kolei kwerendę w archiwum Ligi Narodów w Genewie (1998). Studia nad dyplomacją polską podczas II wojny światowej zaowocowały m.in. monografią Kwestia powojennej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagra- nicznej rządu RP na uchodźstwie 1939–1945 (1999). Z czasem uwagę Profeso- ra w coraz większym stopniu przykuwał wkład polskich intelektualistów w rozwój współpracy międzynarodowej w okresie międzywojennym. Analizował go nie tylko w wielu artykułach, ale także w źródłowych mo- nografiach: Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924– 1939) (2001) oraz Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność (2016). Spod Jego pióra wyszły cieszące się dużą popularnością syntezy dziejów Monako oraz Grecji w XX w. Na uznanie zasługuje również aktywność dydaktyczna prof. Andrze- ja Macieja Brzezińskiego. Pod Jego kierunkiem powstało przeszło 150 prac magisterskich i licencjackich. Dotychczas wypromował 13 doktorów (wkrótce liczba ich jeszcze wzrośnie). Niejednokrotnie występował w roli recenzenta w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. 12 Wstęp Za dokonania naukowe prof. Andrzej Maciej Brzeziński zostały od- znaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1994) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000). Otrzymał również Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1977) oraz Nagrodę Ministra Eduka- cji Narodowej (1988). Jego monografia Oskar Halecki a Liga Narodów. Po- glądy i działalność została wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką w Roku 2017 oraz Konkursie Historycznym Ministra Spraw Zagranicznych 2017 w kategorii: Najlepsza publikacja w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji. Laureatem indywidualnych i ze- społowych nagród Rektora UŁ prof. Andrzej Maciej Brzeziński był aż siedmiokrotnie (1992, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2017). Niniejsza obszerna publikacja jest wynikiem pracy zespołu blisko czterdziestu autorów z wielu ośrodków akademickich w całej Polsce, którzy ochotnie odpowiedzieli na apel wzywający ich do uczczenia ju- bileuszu pięćdziesięciolecia rozpoczęcia pracy naukowej przez Pana Pro- fesora Brzezińskiego wspólnym tomem. Reprezentują oni przynajmniej trzy generacje historyków: od doświadczonych badaczy – od lat zaprzy- jaźnionych z Jubilatem – rówieśników Pana Profesora, poprzez grono Jego uczniów – tych, którzy osiągnęli już samodzielność naukową przygoto- wując w kierowanym przez Niego zespole własne rozprawy habilitacyjne, aż do najmłodszych adeptów Klio, których prac doktorskich Pan Profesor był promotorem lub recenzentem. To zróżnicowanie pokoleniowe, zwią- zany z nim w oczywisty sposób różnorodny zasób doświadczeń badaw- czych, odmienny moment rozwoju naukowego poszczególnych autorów, wreszcie szeroka gama problemów, którym poświęcili oni swoje studia, dały w efekcie dość rozległą panoramę stanu współczesnej historiografii polskiej dotyczącej dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI w. – pól badawczych przez nią podejmowanych czy kierunków, w których owe badania mają się szansę rozwinąć. W książce zawarte zostały teksty dotyczące różnych aspektów sto- sunków międzynarodowych – począwszy od schyłku La Belle Époque przed pierwszą wojną światową poprzez dwudziestolecie międzywojen- ne, drugą wojnę światową i panujący po niej ład pojałtański a na proble- mach współczesnego świata skończywszy. Ta rozległość chronologiczna pomieszczonych w publikacji szkiców odzwierciedla także obszar zain- teresowań naukowych Pana Profesora Brzezińskiego. Prezentowane od- rębne problemy badawcze ukazano przez pryzmat działań konkretnych polityków, dyplomatów i żołnierzy – bohaterów opisywanych wydarzeń i głównych aktorów oraz animatorów badanych procesów, przedsięwzięć czy opisywanych instytucji. Mimo różnorodności podejmowanych te- matów wszystkie one mieszczą się w nurcie szeroko rozumianej histo- rii relacji międzynarodowych, międzypaństwowych czy też stosunków 13 dyplomatycznych. Taki dobór rozpraw nadaje prezentowanemu tomowi pewien spójny charakter, czyniąc zeń wieloautorskie studium adresowa- ne przede wszystkim do historyków i miłośników najnowszych politycz- nych, jak i dyplomatycznych dziejów świata w XX i początkach XXI w. Wstęp Dariusz Jeziorny Sławomir M. Nowinowski Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski 14 Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 1968 Badania obozu naukowego w Purdzie Wielkiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1968, nr 4 (102), s. 675–678 (współautor: Janusz Skodlarski). 1969 Badania obozu naukowego w Mrągowie, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1969, nr 4 (106), s. 665–669. 15 1972 Dyplomacja angielska a Komuna Paryska 1871 r. w świetle opublikowanej korespondencji królowej Wiktorii, „Zeszyty Naukowe UŁ” [Łódź] 1972, ser. I, z. 87, s. 51–58. Eksterminacja ludności powiatu piotrkowskiego w latach 1939–1945, „Rocznik Łódzki” 1972, t. XVI (XX), s. 129–152. Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej stuleciu Komuny Paryskiej 1871 r., „Zeszyty Nauko- we UŁ” [Łódź] 1972, ser. I, z. 87, s. 1–3. 1973 Działalność frontowych zespołów teatralnych 1 Armii WP w latach 1943–1945, „Zeszyty Nauko- we UŁ” [Łódź] 1973, ser. I, z. 96, s. 127–137. Łódzkie obchody kopernikowskie w 1923 r. w świetle prasy, „Rocznik Łódzki” 1973, t. XVIII (XXI), s. 105–111 (współautor: Paweł Samuś). Pół wieku działalności nauczycielskiej Profesora Józefa Dutkiewicza, [w:] Józef Dutkiewicz. Zasłu- żony nauczyciel PRL, Łódź 1973, s. 1–7 (współautor: Waldemar Michowicz). [Rec.] B. M. Tupolew, Ekspansija giermanskowo imperializma w jugowastocznoj Jewropie w kon- ce XIX – naczale XX w., Moskwa 1970, ss. 332, „Rocznik Łódzki” 1973, t. XVII (XX), s. 283–285. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 1974 Działalność teatrów frontowych 1 i 2 Armii Wojska Polskiego w latach 1943–1945, [w:] Z lat woj- ny, okupacji i odbudowy, Wydawnictwo MON, Warszawa 1974, s. 307–338. Sesja naukowa poświęcona 50 rocznicy powstania Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, „Rocznik Łódzki” 1974, t. XIX (XXIII), s. 277–280. 1975 Łódź wobec plebiscytów na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 r., „Komunikaty Mazur- sko-Warmińskie” 1975, nr 2 (128), s. 209–219 (współautor: Paweł Samuś). Mocarstwa zachodnioeuropejskie a rewolucja 1905–1907 r. na ziemiach polskich, [w:] Rewolucja 1905–1907 r. w Łodzi i okręgu, pod red. B. Wachowskiej, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1975, s. 163–193. Próby porozumienia angielsko-rosyjskiego w 1903–1904 r., „Zeszyty Naukowe UŁ” [Łódź] 1975, ser. I, z. 111, s. 41–53. Sesja naukowa poświęcona 550-leciu Łodzi, „Rocznik Łódzki” 1975, t. XX (XXIII), s. 408–412. 1976 16 [Rec.] Pierwaja russkaja rewolucija i jeje istoriczeskoje znaczenije. Sbornik dokumientow i materia- łow, Moskwa 1975, ss. 519, „Rocznik Łódzki” 1976, t. XXI (XXIV), s. 239–242. 1977 Przemiany gospodarczo-społeczne we wsi Piecki, „Problemy Społeczno-Ekonomiczne Polski Północnej” 1977, z. 7, s. 162–166. 1978 Makiedonskij wapros w angło-russkich otnoszenijach 1876–1878 gg., [w:] Makedonija wo istoczna- ta kriza, 1878–1881, Skopje 1978, s. 469–471. Misja gen. Mikołaja Stoletowa w Kabulu w 1878 r. Z dziejów stosunków angielsko-rosyjskich, „Acta Universitatis Lodziensis” [Łódź] 1978, ser. I, z. 18, s. 113–122. Sir Arthur Nicolson – ambasador W. Brytanii w Rosji (1906–1910), „Acta Universitatis Lo- dziensis” [Łódź] 1978, ser. I, z. 27, s. 111–129. Zespoły teatralne Domów Żołnierza WP w latach 1945–1949, „Acta Universitatis Lodziensis” [Łódź] 1978, ser. I, z. 8, s. 101–112. [Rec.] Międzynarodowy ruch robotniczy, Warszawa 1976, t. 1, ss. 815; t. 2, ss. 855, „Rocznik Łódzki” 1978, t. XXIV (XXVII), s. 221–226. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 1979 Międzynarodowy aspekt antagonizmu brytyjsko-rosyjskiego na przełomie XIX i XX w., „Acta Uni- versitatis Lodziensis” [Łódź] 1979, ser. I, z. 52, s. 31–43. Sprawa porozumienia angielsko-rosyjskiego w latach 1903–1907, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1979, ss. 147. 1980 Wydział Filozoficzno-Historyczny. Organizacja, nauka, kształcenie, Wydawnictwo Uniwersyte- tu Łódzkiego, Łódź 1980, ss. 15. Z działalności Polskiego Biura Prasowego w Sofii w latach 1915–1918, „Acta Universitatis Lo- dziensis” 1980, Folia Historica 1, s. 41–50. [Rec.] Komintern. KIM i mołodieżnoje dwiżenije 1919–1943. Sbornik dokumientow, Moskwa 1977, t. 1, ss. 463; t. 2, ss. 319, „Rocznik Łódzki” 1980, t. XXVI (XXIX), s. 358–361. 1981 Dyplomacja francuska a „plan MacDonalda” z 16 III 1933 r., „Acta Universitatis Lodziensis” Konferencja w Algeciras (16 I – 7 IV 1906 r.) a Rosja, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, 17 Polityka bałkańska Rosji a problem macedoński (1876–1879 r.), [w:] Kresnienskoto wostanije wo 1981, Folia Historica 8, s. 73–92. Folia Historica 3, s. 47–58. Makedonija, Skopje 1981, s. 387–396. Rosja a sprawa ograniczenia zbrojeń na konferencji haskiej w 1907 r., „Acta Universitatis Lo- dziensis” 1981, Folia Historica 10, s. 65–87. 1983 Jean Jaurès – polityk i myśliciel, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1983, ss. 283. Taktyka dyplomacji francuskiej na Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1932–1937), „Acta Universitatis Lodziensis” 1983, Folia Historica 17, s. 159–181. 1984 Antymilitaryzm Jeana Jaurèsa (1859–1914), „Acta Universitatis Lodziensis” 1984, Folia Histo- Francuska koncepcja Ligi Narodów w latach 1918–1919, „Acta Universitatis Lodziensis” 1984, rica 19, s. 125–140. Folia Historica 18, s. 119–138. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 1985 Rewolucja 1905–1907 w Polsce a mocarstwa zachodnie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985, ss. 42. [Rec.] M. Vaïsse, Securité d’Abord. La politique française en matiere de désarmement, 9 décembre 1930 – 17 avril 1934, Paris 1981, ss. XV, 653, „Kwartalnik Historyczny” 1985, R. XCII, nr 2, s. 457–462. 1986 Dyplomacja francuska a pierwsze „prace rozbrojeniowe” w Lidze Narodów (1920–1922), „Acta Universitatis Lodziensis” 1986, Folia Historica 24, s. 121–132. Percepcja współczesnych stosunków międzynarodowych w środowisku młodzieży. Wstępna anali- za badań ankietowych obozu naukowego w Lubiatowie, „Rocznik Łódzki” 1986, t. XXXV (XXXVIII), s. 306–309. Stanowisko Francji wobec waszyngtońskiej konferencji rozbrojeniowej (12 XI – 6 II 1922), „Acta Universitatis Lodziensis” 1986, Folia Historica 28, s. 13–33. 1987 Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937), Wy- dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1987, ss. 426. 18 Mocarstwa zachodnioeuropejskie a rewolucja 1905–1907 w Rosji. Aspekt dyplomatyczny, „Acta Universitatis Lodziensis” 1987, Folia Historica 30, s. 49–58. Polskie oceny stanowiska Francji podczas waszyngtońskiej konferencji rozbrojeniowej (12 XI 1921 – 6 II 1922), „Rocznik Łódzki” 1987, t. XXXVII, s. 172–180. 1988 Aus der Geschichte der französischer Völkerbundbewegung in dem Jahren 1916–1919, „Polnische Weststudien” 1988, Bd. VII, H. 2, s. 213–226. De certains problèmes des relations polono-bulgares de l’entre-deux-guerres, „Bulgarian Histori- cal Review” 1988, nr 2, s. 79–86. De l’histoire du mouvement français pour la Société des Nations dans les années 1916–1919, „Po- lish Western Affairs. La Pologne et les Affaires Occidentales” 1988, no 2, s. 199–218. Gen. Władysław Sikorski’s Views on Disarmament in Inter-War Period, „Polish Peace Research Studies” 1988, Vol. 1, No 1, s. 165–176. Kierunki badań nad historią powszechną nowożytną i najnowszą, [w:] Osiągnięcia naukowe i dy- daktyczne Instytutu Historii UŁ w latach 1948–1988, „Acta Universitatis Lodziensis” 1988, Folia Historica 31, s. 24–28. Problem rozbrojenia w polityce zagranicznej Polski (1919–1925), „Kwartalnik Historyczny” 1988, R. XCV, nr 3, s. 47–71. [Rec.] T. Łoś-Nowak, Problem rozbrojenia w polskiej polityce zagranicznej, Warszawa 1985, ss. 180, „Polish Peace Research Studies” 1988, Vol. 1, No 1, s. 196. [Rec.] W. Multan, Porozumienia rozbrojeniowe po drugiej wojnie światowej, Warszawa 1985, ss. 400, „Polish Peace Research Studies” 1988, Vol. 1, No 1, s. 196. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 1989 Francja wobec wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939), [w:] Wojna domowa w Hiszpanii 1936– 1939 w polityce międzynarodowej, pod red. A. Czubińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1989, s. 107–125. [Rec.] E. B. Hass, Why we still need the United Nations. The Collective Management of Interna- tional Conflict, 1945–1984, Berkeley 1986, 104 pp, „Polish Peace Research Studies” 1989, Vol. 1, No 2, s. 164–166. [Rec.] Europa między konfrontacją a współpracą. Spotkanie madryckie KBWE. Doświadczenia i perspektywy, pod red. A. D. Rotfelda, Warszawa 1986, „Polish Peace Research Studies” 1989, Vol. 2, No 1, s. 126. [Rec.] K. Łastawski, Socjaldemokracja wobec bezpieczeństwa Europy po II wojnie światowej, War- szawa 1986, ss. 253, „Polish Peace Research Studies” 1989, Vol. 2, No 1, s. 127. [Rec.] Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, pod red. A. D. Rotfelda, Warszawa 1986, ss. 223, „Polish Peace Research Studies” 1989, Vol. 2, No 1, s. 126. [Rec.] R. Rosa, Dialektyka wojny i pokoju. Studium z radzieckiej filozofii pokoju, Warszawa 1987, ss. 292, „Polish Peace Research Studies” 1989, Vol. 2, No 1, s. 127. [Rec.] Wychowanie dla pokoju. Materiały z sympozjum naukowego. Kraków 26–27 IX 1985, War- szawa 1986, „Polish Peace Research Studies” 1989, Vol. 2, No 1, s. 126. 1990 La diplomatie polonaise face à la politique française du désarmement dans l’entre-deux-guerres, „Po- lish Western Affairs. La Pologne et les Affaires Occidentales” 1990, no 1–2, s. 113–122. 19 1991 Dyplomacja polska a waszyngtońska konferencja rozbrojeniowa (12 XI 1921 – 6 II 1922), „Acta Universitatis Lodziensis” 1991, Folia Historica 42, s. 91–99. Francja a taktyka Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej (1926–1930), [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939, pod red. S. Sierpowskiego, t. 1, Era Stresemanna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 325–345. Francuskie projekty organizacji bezpieczeństwa zbiorowego w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Zachodni” 1991, R. XLVII, nr 3, s. 43–71. Polonia francuska wobec święta 3 Maja w dwudziestoleciu międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis” 1991, Folia Historica 40, s. 127–13 Polonia zachodnioeuropejska wobec święta 3 Maja w okresie międzywojennym, [w:] Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991, s. 382–389. 1992 Dyplomacja francuska wobec tzw. paktu Ribbentrop-Mołotow, [w:] Niemcy w polityce międzynaro- dowej 1919–1939, pod red. S. Sierpowskiego, t. 4, Na przełomie pokoju i wojny 1939–1941, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 307–317. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego Sprawa porozumienia z Niemcami w dyplomacji Pierre’a Lavala (1934–1935), [w:] Niemcy w po- lityce międzynarodowej 1919–1939, pod red. S. Sierpowskiego, t. 3, W dobie Monachium, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 67–75. Wielkie mocarstwa wobec żądań zbrojeniowych Niemiec (1932–1934), [w:] Niemcy w polityce mię- dzynarodowej 1919–1939, pod red. S. Sierpowskiego, t. 2, Lata wielkiego kryzysu, Wy- dawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992, s. 95–108. Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej Francji, 1919–1939, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, ss. 178. [Rec.] Strengthening the Biological Weapons Convention by Confidence – Building Measures, ed. Erhard Geissler. SIPRI, Oxford University Press 1990, ss. 206, „Przegląd Zachodni” 1992, nr 4, s. 235–236. 1993 Międzynarodowe aspekty odbudowy niepodległego państwa polskiego, [w:] 75-lecie odzyskania nie- podległości przez Polskę. Materiały z sesji naukowej. Łódź 12 listopada 1993 r., pod red. K. Badziaka i J. Szymczaka, Łódź 1993, s. 29–40. Stosunki polsko-bułgarskie w okresie międzywojennym. Zarys wybranych problemów, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie” 1993, Ser.: Zeszyty Histo- ryczne, z. 1, s. 179–193. 1994 20 Francuzsko-sowietskije razchożdienija po diełu razorużenija w pieriod mieżdu dwumia wojnami, „Acta Universitatis Lodziensis” 1994, Folia Historica 51, s. 111–119. Polish Diplomacy and the First Disarmament Initiatives of the League of Nations (1920–1925), „Polish Peace Research Studies” 1989–1992, Vol. 1–4 [Łódź 1994], s. 131–148. Projekty rozbrojeniowe Stanów Zjednoczonych w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 1, s. 1–14. 1995 Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej w Paryżu (1925–1939), „Studia Historyczne” 1995, R. XXXVIII, z. 1 (148), s. 73–88. Rozbieżności pomiędzy Francją i Stanami Zjednoczonymi w sprawie rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis” 1995, Folia Historica 53, s. 113–127. Z historii francuskiej „dyplomacji kulturalnej” w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 1, s. 117–132. [Red. naukowa] Historia powszechna nowożytna i najnowsza, „Acta Universitatis Lodziensis” 1995, Folia Historica 53, ss. 163. 1996 Dyplomacja polska wobec sowieckich inicjatyw rozbrojeniowych w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis” 1996, Folia Historica 55, s. 91–103. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego Francja w koncepcjach politycznych Augusta Zaleskiego, [w:] U źródeł polskiej nowoczesnej my- śli politycznej w XIX i XX wieku, pod red. M. Baumgarta i J. Jekiela, Szczecin 1996, s. 195–208. Warszawa – Paryż – Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996, ss. 177. [Rec.] H. Bułhak, Polska – Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. 1 (1922–1932), Wydawnic- two Fundacji „Historia Pro Futuro”, Warszawa 1995, ss. 321, „Przegląd Zachodni” 1996, nr 3 (280), s. 155–158. 1997 Francja a kwestia ograniczenia zbrojeń na konferencji haskiej w roku 1899, [w:] W kręgu historii, historiografii i polityki, Łódź 1997, s. 300–309. Geneza międzynarodowej Konwencji o wykorzystaniu radiofonii w interesie pokoju z 23 września 1936 r., [w:] Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Zbiór studiów z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Janusza Gilasa, pod red. C. Mika, Toruń 1997, s. 39–50. Z historii Instytutu Francuskiego w Warszawie w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis Lodziensis” 1997, Folia Historica 59, s. 83–95. [Red. naukowa] Historia powszechna XX w., „Acta Universitatis Lodziensis” 1997, Folia Hi- storica 59, ss. 131. 1998 21 „Dwudziestoletni program dla osiągnięcia pokoju” Trygve Halvdana Lie z 1950 r., „Acta Univer- sitatis Lodziensis” 1998, Folia Historica 61, s. 245–256 Wersalski system ochrony mniejszości narodowych w Europie, [w:] Centrum i regiony narodo- wościowe w Europie od XVIII do XX wieku, pod redakcją E. Wiśniewskiego, Łódź 1998, s. 146–158. Znaczenie Locarno dla międzynarodowych negocjacji rozbrojeniowych (1926–1933), [w:] Locarno z perspektywy siedemdziesięciu lat, pod red. M. Baumgarta, Szczecin 1998, s. 71–84. Z polityki rządu RP na uchodźstwie wobec UNRRA (1943–1945), „Przegląd Zachodni” 1998, nr 3, s. 89–112. 1999 Kwestia powojennej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej rządu RP na uchodźstwie 1939–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, ss. 137. Polityka polska wobec kształtowania się idei ONZ (1941–1945), [w:] Historia dyplomacji polskiej, t. V, 1939–1945, pod red. W. Michowicza, PWN, Warszawa 1999, s. 690–710. [Red. naukowa] Studia z historii powszechnej XIX–XX wieku, „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, Folia Historica 65, ss. 174. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 2000 Geneza, organizacja, cele i zasady działania Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Inte- lektualnej (1924–1939), „Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój” 2000, t. IX (XXXIV), s. 74–93. Grecja w opisach podróżniczych Polaków w XIX w., [w:] Europa w krzywym zwierciadle XIX i XX wieku, pod red. A. Barszczewskiej-Krupy, Łódź 2000, s. 25–36. Koncepcija Centralnojewropiejskoj Federaci i w politiczeskich płanach prawitielstwa gienierała Władisława Sikorskogo (1939–1943 gg.), [w:] Modernizacija w Centralnoj i Wostocznoej Jewropie. Idei, Programmy, Realizacija, red. G. F. Matwiejew, Moskwa 2000, s. 109–133. Koncepcja powojennej organizacji bezpieczeństwa w planach politycznych rządu RP na uchodź- stwie (1943–1945), „Studia Historyczne” 2000, R. LXIII, z. 1 (167), s. 79–105. Stanowisko Francji w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1919–1922), [w:] W kręgu polityki, dyplomacji i historii XX w. Księga Jubile- uszowa Profesora Waldemara Michowicza, pod red. B. Rakowskiego i A. Skrzypka, Łódź 2000, s. 141–153. 2001 22 Ośrodki międzynarodowej współpracy intelektualnej w Europie (1919–1939), [w:] Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka), pod red. E. Wiśniewskiego, Wydawnictwo Instytut Historii UŁ, Łódź 2001, s. 47–56. Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939), Wydawnictwo Uni- wersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, ss. 133. [Rec.] Eugeniusz Ponczek, Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939–1945), Łódź 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 424, „Dzieje Najnowsze” 2001, R. XXXIII, nr 2, s. 190–193. 2002 Historia państw świata w XX wieku. Grecja, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2002, ss. 284. Koncepcja powojennego demokratycznego ładu międzynarodowego rządu RP na uchodźstwie (1939–1945), „Przegląd Humanistyczny” 2002, R. XLVI, nr 5 (374), s. 109–116. Monako, [w:] Historia Małych Krajów Europy, pod red. Józefa Łaptosa, Ossolineum, Wro- Polska w systemie międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Narodów (1922–1939), „Dzieje cław–Warszawa–Kraków 2002, s. 383–464. Najnowsze” 2002, R. XXXIV, nr 2, s. 3–22. Stanowisko Trygve Halvdana Lie w sprawie powojennej organizacji bezpieczeństwa (1940–1945), [w:] Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, pod red. J. Kiwerskiej i B. Ko- szela, Poznań 2002, s. 340–347. Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w stosunkach międzynarodowych (1919–1939), „Prze- gląd Nauk Historycznych” [Łódź] 2002, R. I, nr 2, s. 129–151. [Red. naukowa] Studia i szkice z historii powszechnej XX wieku, „Acta Universitatis Lodzien- sis” 2002, Folia Historica 75, ss. 190. [Red. naukowa] Z polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii w I połowie XX wieku. Studia i szkice, pod red. A. M. Brzezińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 189. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 2003 [Rec.] Katarzyna Jedynakiewicz, Intelektualista a polityka. Działalność emigracyjna Klausa Manna (1933–1949), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, ss. 264, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 269–273. [Rec.] Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945–1970, oprac. M. Nurek, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003, ss. 489, „Przegląd Nauk Historycz- nych” 2003, R. III, nr 2 (6), s. 206–211. [Red. naukowa] Czechosłowacja w stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku. Studia i szkice, pod red. A. M. Brzezińskiego, Wydawnictwo Naukowe Semper, War- szawa 2003, ss. 141. 2004 Dyplomacja polska wobec działań Ligi Narodów na rzecz międzynarodowej współpracy intelektual- nej (1921–1939), [w:] Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowa- na Profesorowi Piotrowi Wandyczowi, pod red. J. Farysia, ks. R. Nira i M. Szczerbińskie- go, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 447–454. Karol Lutostański – prezes Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924– 1939), „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, R. III, nr 1 (5), s. 107–119. Karta Atlantycka z 14 sierpnia 1941 roku w ocenie rządu RP na uchodźstwie, [w:] Pokolenia speł- nionego obowiązku. Studia z dziejów Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie w XX wieku, dedykowane Profesorowi Józefowi Garlińskiemu, pod red. J. Farysia, R. Nira i M. Szczer- bińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 285–292. Rząd Tomasza Arciszewskiego wobec konferencji założycielskiej ONZ w San Francisco (25 kwiet- nia – 26 czerwca 1945 r.), [w:] Nadzieje, złudzenia, rzeczywistość. Studia z historii Polski XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie, pod red. W. Hładkiewicza i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2004, s. 335–343. 23 2005 Profesor Waldemar Michowicz (1929–2005), „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2 (8), s. 241–246 (współautor: Sławomir M. Nowinowski). Z historii stanowiska Francji wobec wydarzeń 1905–1907 roku na ziemiach polskich, [w:] Ku Niepod- ległej. Ścieżki polskie i francuskie 1895–1918, pod red. M. Willaume, Lublin 2005, s. 457–463. [Rec.] Paweł Chmielewski, Dyplomacja sowiecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wobec zadań utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu „zimnej wojny”, Wydaw- nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, t. 1, ss. 250; t. 2, ss. 592, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1 (7), s. 183–188. 2006 Dyplomacja polska wobec form i organizacji międzynarodowej współpracy intelektualnej Ligi Na- rodów w okresie międzywojennym (1922–1939), [w:] Polska dyplomacja kulturalna po roku 1918. Osiągnięcia, potrzeby, perspektywy, pod red. A. Koseskiego i A. Stawarza, Warsza- wa–Pułtusk 2006, s. 7–18. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego Dyplomacja Stanów Zjednoczonych wobec francuskich aspiracji nuklearnych (1945–1960), [w:] Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945–2005, pod red. M. Nurka, Gdańsk 2006, s. 242–253. Z działalności Marii Skłodowskiej-Curie w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektual- nej Ligi Narodów (1922–1934), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10), s. 143–163. Z działań Trygve Halvdana Lie na rzecz wzmocnienia autorytetu ONZ (1946–1953), [w:] Na sza- chownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, pod red. J. Farysia, H. Kocója i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopol- ski 2006, s. 157–167. Z genezy Haskiej Konferencji Pokojowej w roku 1907. Spór w kwestii ograniczenia zbrojeń, [w:] Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Richardowi Pipe- sowi, pod red. H. Kocója, R. Małka i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2006, s. 79–87. 2007 Monako, [w:] Historia Małych Krajów Europy, pod red. Józefa Łaptosa, Ossolineum, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wrocław–Warszawa–Kraków 2007, s. 395–472. 2008 Aristide Briand, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, pod red. W. Michowicza i R. Łosia, Łódź 2008, s. 118–121. Dyplomacja polska wobec Międzynarodowego Instytutu Kinematografii Edukacyjnej Ligi Narodów (1928–1937), „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 113–129. Linus Carl Pauling, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, pod red. W. Michowicza i R. Ło- sia, Łódź 2008, s. 245–248. Łódź 2008, s. 297–300. Mairead Corrigan, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, pod red. W. Michowicza i R. Łosia, Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie. Życiorys naukowy Profesora Tadeusza Wyrwy. Tekst laudacji, „Przegląd Nauk Historycz- nych” 2008, R. VII, nr 1, s. 242–249. Paul Henri Benjamin Balluet d’Estournelles de Constant, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, pod red. W. Michowicza i R. Łosia, Łódź 2008, s. 65–67. Problem bezpieczeństwa zbiorowego w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego, [w:] Z najnowszych dziejów Polski. Szkice historyczno-politologiczne, pod red. P. A. Lesz- czyńskiego i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2008, s. 57–67. René Samuel Cassin, [w:] Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, pod red. W. Michowicza i R. Ło- sia, Łódź 2008, s. 262–264. [Rec.] Jan Piskurewicz, Między nauką a polityką. Maria Skłodowska-Curie w laboratorium i w Li- dze Narodów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, ss. 248, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 211–218. [Red. naukowa] John Lukacs, Czerwiec 1941. Hitler i Stalin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 163. 24 Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 2009 Aktywność Kongresu Polonii Amerykańskiej podczas konferencji w San Francisco (25 kwietnia – 26 czerwca 1945 r.), [w:] Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918–2008). Studia historyczne i politologiczne, pod red. L. Kacprzaka i M. Szczerbińskiego, Piła–Go- rzów Wielkopolski 2009, s. 217–232. Z genezy Rassemblement Universel pour la Paix w 1936 roku, [w:] W kręgu idei, polityki i woj- ska. Studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. T. Sikorskiego, H. Walczaka i A. Wątora, Szczecin 2009, s. 385–396. Z historii „Polskiego Towarzystwa Ochrony Prawa Autorskiego” (1927–1939), [w:] Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918–2008). Studia historyczne i politologiczne, pod red. L. Kacprzaka i M. Szczerbińskiego, Piła–Gorzów Wielkopolski 2009, s. 47–53. [Rec.] Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatycz- ne (październik 1938 – maj 1945), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 651+3 nlb, „Prze- gląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 173–178. [Red. naukowa] Evan Mawdsley, Wojna nazistowsko-sowiecka 1941–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, ss. 597. 2010 Oskar Halecki – inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 181–199. Oskar Halecki – sekretarz Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1924), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, R. 55, nr 1, s. 7–35. Trygve Halvdan Lie – the first UN Secretary General (1946–1953), [w:] United Nations Organi- sation and the International Security System, eds. W. Michowicz, J. Symonides, R. Łoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 195–212. [Rec.] Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II woj- nie światowej 1945–1949, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 718, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 2, s. 246–253. [Rec.] Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej, pod red. S. Sierpowskiego, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, ss. 305, „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 242–251. 25 2011 Działalność Oskara Haleckiego w Lidze Narodów (1922–1924) w sprawie rewizji Konwencji Bruk- selskich z 1886 roku, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2011, t. XX (XLV), s. 101–112. Maria Skłodowska-Curie a polski projekt „rozbrojenia moralnego” w Lidze Narodów (1931–1933), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2010, Sectio F, Vol. LXVI, z. 1 [Lu- blin 2011], s. 119–138. Tadeusz Wyrwa (15 III 1926 – 20 XI 2010), „Kwartalnik Historyczny” 2011, R. CXVIII, z. 2, s. 169–175. [Red. naukowa] Evan Mawdsley, II wojna światowa. Nowe ujęcie, Wydawnictwo Uniwersy- tetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, ss. 488. Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego 2012 Sprawy polskie w działalności Oskara Haleckiego – sekretarza Komisji Międzynarodowej Współ- pracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1924), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. 1, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Łódź 2012, s. 38–55. [Rec.] Jędrzej Paszkiewicz, Grecja a bezpieczeństwo międzynarodowe na Bałkanach 1923–1936, Instytut Historii UAM, Poznań 2012, ss. 314, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 1, s. 302–309. [Rec.] Jan Piskurewicz,, Z ziemi włoskiej do Polski. Artur Wołyński i jego działalność w Italii w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, ss. 311, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 2, s. 221–228. [Rec.] Patrycja Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzale- za (1982–1996), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2011, ss. 311, „Przegląd Nauk Historycznych” 2012, R. XI, nr 1, s. 200–206. [Red. naukowa] Od Chin po Gibraltar. Brytyjska polityka zagraniczna w I połowie XX wieku. Studia i szkice, pod red. A. M. Brzezińskiego, „Acta Universitatis Lodziensis” 2012, Folia Historica 89, ss. 223. 2013 26 Koncepcje i działania Oskara Haleckiego w sprawie organizacji i rozwoju międzynarodowej współ- pracy uniwersyteckiej (1922–1933), „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 2013, t. XXII (XLVII), s. 93–112. Oskar Halecki – rzecznik krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922–1925), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2013, t. XLVIII, s. 117–141. [Rec.] Małgorzata Nossowska, O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 452, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, R. XII, nr 2, s. 291–299. 2014 Brand Whitlock – poseł Stanów Zjednoczonych w Brukseli w obliczu niemieckiej inwazji i okupacji Belgii w 1914 r., [w:] Polska. Europa Środkowa. Europa Zjednoczona. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Łaptosowi, pod red. A. Kozery, W. Prażucha, P. Szyji, przy współpr. E. Sadowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogiczne- go, Kraków 2014, s. 171–183. Oskar Halecki – katolicki intelektualista wobec polskiego projektu konwencji o rozbrojeniu mo- ralnym w Lidze Narodów (1931–1933), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. 2, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Łódź 2014, s. 39–66. Oskar Halecki – the advocate of Central and Eastern European countries in the International Committee on Intellectual Cooperation of the League of Nations (1922–1925), „Studies into the History Russia and Central-Eastern Europe” 2014, Vol. 48 (1), s. 141–156. Sytuacja rosyjskich intelektualistów-emigrantów w świetle ankiety Ligi Narodów z 1923 r., [w:] Wokół spraw trudnych, bolesnych i zapomnianych. Studia i szkice, pod red. E. Ko- Bibliografia publikacji naukowych prof. dr. hab. Andrzeja Macieja Brzezińskiego walczyk, L. Ladoruckiej, W. Marciniaka, B. Szubtarskiej i J. Żelazko, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 665–683. Z działalności Oskara Haleckiego w Międzynarodowym Instytucie Współpracy Intelektualnej w Paryżu (1925–1926), [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, pod red. M. Dąbrowskiej, t. 3, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa–Łódź 2014, s. 154–171. [Rec.] M. Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925–1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, ss. 461, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 2, s. 204–210. 2015 Organizacja i formy międzynarodowej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów (1922– 1939), „Przegląd Zachodni” [Poznań] 2015, nr 3 (356), s. 7–24. „Papież pokoju”. Wizerunek Piusa XI (1922–1939) w publicystyce Oskara Haleckiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 193–207. [Rec.] Przemysław Piotr Damski, „Najbliższe narody” Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901–1909), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 319, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 316–321. [Rec.] Sławomir M. Nowinowski, Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932, Wydawnic- two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 370, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1, s. 234–239. 2016 27 Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 347. [Rec.] Paweł Olszewski, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w la- tach 1918–1923, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Ko- chanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2015, ss. 526, „Prze- gląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 371–378. 2017 Liga Narodów w koncepcjach i dyplomacji Józefa Becka (1932–1938), [w:] Płk Józef Beck (1894– 1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, pod red. S. M. Nowinowskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Łódź 2017, s. 85–109.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Mac...
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: