Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00315 007126 20494320 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy - ebook/pdf
Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-66-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

Polityka rachunkowości nie powinna być zbiorem czysto teoretycznych reguł , zrozumiałych tylko dla nielicznych pracowników komórek księgowości, ani zadośćuczynieniem wymogom stawianym przez pracowników komórek i instytucji kontroli finansowej. Dla wszystkich pracowników jednostek, uczestniczących w procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nadzorujących i kontrolujących ten proces, powinna być czymś w rodzaju podręcznika ułatwiającego wykonywanie codziennych obowiązków.

W poradniku pokazano – krok po kroku – w jaki sposób należy wypełnić poszczególne dyspozycje na temat zawartości polityki rachunkowości , wynikające z ustawy o rachunkowości oraz z przepisów szczególnych.

W każdym rozdziale Poradnika, po omówieniu uregulowań ustawowych, przedstawiony jest wzór prawidłowego tworzenia określonej części polityki rachunkowości, a następnie omówione są błędy najczęściej stwierdzane w czasie kontroli w tym zakresie.

Wskazanie błędów z pewnością pomoże służbom księgowym w ich uniknięciu przy tworzeniu polityki rachunkowości, a także w ocenie już posiadanej dokumentacji przez pracowników komórki księgowości oraz komórek i instytucji kontroli, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przydatności dla jednostki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book POLITYKA RACHUNKOWOŚCI – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY stan prawny październik 2017 r. IZABELA MOTOWILCZUK - - 5 6 6 7 8 8 5 6 3 8 8 7 9 - - Spis treści Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy ..................................................................... .3 1... .Nieustalenie.na.piśmie.dokumentacji.opisującej.przyjęte.w.jednostce.zasady.. –.politykę.rachunkowości......................................................................................................... . 5 1.1. Nieustalenie polityki rachunkowości w całości lub części ................................................................ 6 1.1.1. Nieustalenie polityki rachunkowości w całości ....................................................................... 6 1.1.2. Nieustalenie polityki rachunkowości w części ........................................................................ 9 1.2. Nieaktualizowanie polityki rachunkowości ....................................................................................... 12 1.3. Ustalenie polityki rachunkowości niespójnej wewnętrznie .............................................................. 13 1.4. Ustalenie polityki rachunkowości przez nieuprawnioną osobę ........................................................ 14 2.. .Nieprawidłowe.ustalenie.obligatoryjnych.części.polityki.rachunkowości.. –.naruszenie.zasad.ogólnych................................................................................................... . 16 3...Nieprawidłowe.ustalenie.obligatoryjnych.części.polityki.rachunkowości.. –.naruszenie.zasad.szczegółowych........................................................................................... . 17 3.1. Błędy przy ustalaniu roku obrotowego i okresów sprawozdawczych................................................ 17 3.2. Błędy przy ustalaniu metod wyceny aktywów i pasywów ................................................................ 19 3.2.1. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny środków trwałych i środków trwałych w budowie.......... 21 3.2.2. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych ............................. 29 3.2.3. Błędy przy ustalaniu zasad amortyzacji (umarzania) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ............................................................................. 31 3.2.4. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny należności i zobowiązań ................................................ 38 3.2.5. Błędy przy ustalaniu zasad wyceny należności z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny .................................................................................................................... 41 3.2.6. Błędy przy określeniu zasad ustalania wyniku finansowego ................................................. 45 3.3. Błędy przy ustalaniu zakładowego planu kont ................................................................................. 46 3.3.1. Błędy przy ustalaniu wykazu kont księgi głównej i przyjętych dla nich zasad klasyfikacji zdarzeń ................................................................................................................................... 48 3.3.2. Błędy przy określaniu zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ................................... 56 3.3.3. Błędy przy wskazaniu sposobu powiązania ewidencji syntetycznej i pomocniczej .............. 59 3.3.4. Błędy przy ustalaniu zasad prowadzenia ewidencji pomocniczej środków obrotowych ....... 62 3.4. Błędy przy ustalaniu wykazu ksiąg rachunkowych ......................................................................... 64 3.5. Błędy przy ustalaniu opisu systemu przetwarzania danych ............................................................. 69 3.6. Błędy przy tworzeniu opisu systemu służącego do ochrony danych i ich zbiorów ......................... 75 2 październik 2017 r. Izabela Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autorka licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy Wstęp Dokumentacja opisująca przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości nie.powinna.być.zbiorem.czysto.teoretycznych.reguł, zrozumiałych tylko dla nielicznych pracowników komórek księgowości jednostek sektora finansów pub- licznych, ani zadośćuczynieniem wymogom stawianym przez pracowników ko- mórek i instytucji kontroli finansowej. Dla wszystkich.pracowników.jednostek, uczestniczących w procesie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nadzorujących i kontrolujących ten proces, powinna.być.czymś.w.rodzaju.podręcznika.uła- twiającego.wykonywanie.codziennych.obowiązków. Niewłaściwe. ustalenie. polityki. rachunkowości, polegające zazwyczaj na niedostatecznym omówieniu poszczególnych kwestii, jak również na niedosto- sowaniu.do.potrzeb.jednostki (jej formy organizacyjno-prawnej, rodzajów po- siadanych składników majątkowych i wykonywanych operacji gospodarczych) są najczęstszymi przyczynami powstawania poważnych błędów w prowadzeniu rachunkowości jednostek. To samo dotyczy niekorzystania.z.opracowanej.doku- mentacji, kiedy pracownicy księgowości w razie wątpliwości co do kwalifikacji operacji gospodarczej i sposobu ujęcia jej w księgach rachunkowych szukają roz- wiązań wszędzie – poza własną polityką rachunkowości. Celem publikacji jest służenie pomocą przy opracowaniu dokumentacji opisu- jącej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości poprzez wskazanie.najczęstszych. błędów, stwierdzanych przy ustalaniu dokumentacji stanowiącej obowiązkowe i nieobowiązkowe części polityki rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Ze względu na to, że polityka rachunkowości musi być przede wszystkim dostosowana do potrzeb jednostki, w ebooku nie ma gotowych wzorów polityki, lecz podane.i.objaśnione.są.na.przykładach.zasady.obowiązujące.przy.jej. tworzeniu. październik 2017 r. 3 Wstęp W ebooku pokazano – krok po kroku – w. jaki. sposób. należy. wypełnić. poszczególne.dyspozycje.na.temat.zawartości.polityki.rachunkowości, wy- nikające z uor oraz szczególnych przepisów obowiązujących w zakresie prowa- dzenia rachunkowości i stosowania ujednoliconych planów kont w jednostkach organizacyjnych wykonujących budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Omówione w opracowaniu kwestie dotyczą tylko tych części po- lityki rachunkowości, przy tworzeniu których powszechnie występują różnego rodzaju błędy, pominięte zostały zaś części (takie jak np. niektóre zasady wy- ceny aktywów i pasywów), które są przez jednostki przyjmowane i opisywane prawidłowo. W każdym rozdziale publikacji, po omówieniu uregulowań ustawowych, przedstawiony jest wzór. prawidłowego. tworzenia. określonej. części. polityki. rachunkowości, a następnie omówione.są.błędy.najczęściej.stwierdzane.w.cza- sie.kontroli.w.tym.zakresie. We wzorach – dla ich czytelności – zamieszczono ogólne zasady obowiązujące w danym typie jednostek, których dotyczy wzór, na podstawie uor i przepisów szczególnych oraz rozwiązania przyjęte przez przykła- dową jednostkę w granicach dopuszczonych przepisami. We wzorach uwzględ- niono postanowienia Krajowych Standardów Rachunkowości, przyjmując co do zasady, że przykładowe jednostki nie zdecydowały się na ich stosowanie w całości w prowadzeniu rachunkowości, a więc muszą powołać się na konkretne przyjęte do stosowania rozwiązania. Wskazanie błędów z pewnością pomoże służbom księgowym w ich uniknię- ciu przy tworzeniu polityki rachunkowości, a także w ocenie już posiadanej do- kumentacji przez pracowników komórki księgowości oraz komórek i instytucji kontroli, pod kątem jej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przydatności dla jednostki. 4 październik 2017 r. Nieustalenie na piśmie dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady... 1. Nieustalenie na piśmie dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady – politykę rachunkowości Przyjęta w jednostce polityka (zasady) rachunkowości jest jednym z obowiązkowych elementów rachunkowości jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, zobowiązanych do sto- sowania ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor). Obowiązek jej posiadania przez każdą jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych wynika z art. 4 ust. 3 pkt 1 uor w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 uor. Ustalona.polityka.rachunkowości.jednostki.powinna. być.utrwalona.na.piśmie,.w.języku.polskim (art. 10 ust. 1 uor). Obowiązek pisemnego ustale- nia i aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości obejmuje zarówno część.obowiązkową (określoną w art. 10 ust. 1 uor), jak i część.fakultatywną. (nieobowiązkową) polityki rachunkowości. Do.części.nieobowiązkowej.zalicza.się.instrukcje: ●● kasową, ●● magazynową, ●● obiegu i kontroli dowodów księgowych, ●● druków ścisłego zarachowania, ●● gospodarki środkami trwałymi, ●● inwentaryzacyjną. W jednostkach sektora finansów publicznych nieobowiązkowe części polityki rachunkowo- ści stanowią jednocześnie część dokumentacji opisującej przyjęty w jednostce system kontroli zarządczej w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości (art. 68 i 69 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp). Jednostki sektora finansów publicznych mogą przy tworzeniu polityki rachunkowości korzystać. z. Krajowych. Standardów. Rachunkowości (dalej: KSR). Zasady, na jakich jednostki powinny stosować KSR oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości, zostały szczegółowo opisane w rozdziale III KSR. nr. 7. –. „Zmiany. zasad. (polityki). rachunkowości,.wartości.szacunkowych,.poprawianie.błędów,.zdarzenia.następujące.po. dniu.bilansowym.–.ujęcie.i.prezentacja”. Zgodnie z nimi w przypadku braku uregulowania w przepisach rachunkowości zasad klasyfikacji, wyceny lub prezentacji określonej transakcji lub innego zdarzenia występującego w jednostce, kierownik jednostki, ustalając przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, może korzystać z KSR. Stosowanie.KSR.oraz.stanowisk. Komitetu.przy.formułowaniu.zasad.(polityki).rachunkowości.przez.jednostkę.nie.jest. obowiązkowe, niemniej jednak ich przyjęcie w sprawach nieuregulowanych przez uor zapewnia rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jeśli jednostka przyjmuje KSR, to zobowiązana jest stosować wszystkie standardy oraz stanowiska Komitetu, które jej dotyczą. Decyzja.kierownika.jednostki.o.stosowaniu. tylko.wybranych.KSR.spośród.tych,.które.jej.dotyczą,.albo.przyjęcie.tylko.niektórych. ich.postanowień,.jest.równoważne.decyzji.o.nieprzyjęciu.do.stosowania.KSR. W takiej sytuacji, w każdym przypadku wystąpienia w działalności jednostki transakcji, zdarzenia lub warunku, będących sprawami, których przepisy o rachunkowości nie regulują, jednostka jest zobowiązana do szczegółowego opracowania i uzasadnienia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tych sprawach. Jednostki sektora finansów publicznych w większości październik 2017 r. 5 Nieustalenie na piśmie dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady... wybierają właśnie ten sposób postępowania, ze względu na to, że specyfika prowadzenia przez nie działalności wpływa na sposób prowadzenia ich rachunkowości. Specyfika ta powoduje, że mimo dokonanych na przestrzeni ostatnich lat ujednoliceń sposób prowadzenia rachunkowości nadal odbiega od sposobu prowadzenia rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą, stanowiących głównych adresatów KSR. W sytuacji gdy jednostka niestosująca KSR postanowiła uznać je za przyjęte zasady (poli- tykę) rachunkowości, to efekt pierwszego ich zastosowania traktuje się jak zmianę przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostki.łamią.przytoczone.tu.przepisy.ogólne.uor,.np.: ●● nie ustalają polityki rachunkowości w całości lub części, ●● nie aktualizują polityki rachunkowości, ●● ustalają politykę rachunkowości niespójną wewnętrznie, ●● politykę rachunkowości ustalają nieuprawnione osoby. 1.1. Nieustalenie polityki rachunkowości w całości lub części Najpoważniejszym w skutkach naruszeniem przepisów jest nieustalenie polityki rachunkowości dla jednostki w całości. Dotyczy to części obligatoryjnej polityki rachunkowości, wymienionej w art. 10 ust. 1 uor i/lub części fakultatywnej. 1.1.1. Nieustalenie polityki rachunkowości w całości Nieustalenie dokumentacji opisującej stosowaną w jednostce politykę (zasady) rachunkowo- ści w całości towarzyszy najczęściej innym poważnym nieprawidłowościom w prowadzeniu rachunkowości jednostki. Jest stwierdzane zazwyczaj w jednostkach niewielkich (np. ośrodki sportu i rekreacji, a także małe ośrodki kultury, biblioteki publiczne, przedszkola), rzadko pod- dawanych jakiejkolwiek kontroli: wewnętrznej (np. w ramach audytu przeprowadzanego w jed- nostce samorządu terytorialnego) lub zewnętrznej. Przykład błędu W ośrodku sportu i rekreacji nie było dokumentacji opisującej przyjęte w nim zasady (politykę) rachunkowości (w części obligatoryjnej, wymienionej w art. 10 uor, w części fakultatywnej ośro- dek miał instrukcję obiegu i kontroli dokumentów oraz instrukcję inwentaryzacyjną, jednak nie były one dostosowane do potrzeb jednostki, ponieważ były to skserowane instrukcje obowiązujące w urzędzie gminy). Brak ustalonej polityki rachunkowości był tylko jednym z zaniechań w pro- wadzeniu rachunkowości jednostki. Główna księgowa ośrodka zaniechała prowadzenia ksiąg ra- chunkowych syntetycznych, prowadząc jedynie szczątkową i niepowiązaną z niczym ewidencję pomocniczą w zakresie operacji kasowych (raport kasowy), środków trwałych i wyposażenia (księga inwentarzowa środków trwałych i pozostałych środków trwałych) oraz rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych (wynagrodzenia, zaliczki na podatek dochodowy, składki na obo- wiązkowe ubezpieczenia społeczne). 6 październik 2017 r. Nieustalenie na piśmie dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady... W kształcie opisanym w przykładzie nieprawidłowość jest przeważnie wynikiem zaniedbań kierownika jednostki, który nie zna podstawowych obowiązków z zakresu rachunkowości, po- wierzając kwestie z tym związane w całości głównemu księgowemu. Zdarza się również, że nieustalenie polityki rachunkowości jednostki jest zabiegiem celo- wym, mającym pomóc w ukryciu nadużyć dokonywanych przez ścisłe kierownictwo jednostki (głównego księgowego, głównego księgowego w zmowie z kierownikiem jednostki). Zabieg taki w razie kontroli praktycznie uniemożliwia jej przeprowadzenie oraz dokonanie wiążących ustaleń na temat skali nadużyć. Przykład błędu W gminnym ośrodku kultury będącym czynnym podatnikiem VAT została zarządzona kontro- la skarbowa. Po kilku dniach czynności kontrolne zostały zawieszone z powodu niemożności ustalenia, jakie księgi rachunkowe i na jakich zasadach powinny być prowadzone przez ośrodek. Ośrodek nie dysponował utrwaloną na piśmie dokumentacją opisującą przyjętą w nim politykę ra- chunkowości, w tym opisem użytkowanego oprogramowania komputerowego, służącego do pro- wadzenia ksiąg rachunkowych. Zbiory danych stanowiące księgi rachunkowe były niekompletne (m.in. nie było w ogóle dziennika sprzedaży koniecznego do sprawdzenia prawidłowości złożo- nych deklaracji na VAT). Ponadto ośrodek nie miał uporządkowanych zbiorów dowodów księgo- wych. Po zmianie dyrektora i głównego księgowego ośrodka oraz zaprowadzeniu od nowa, na podstawie zgromadzonych na nowo dowodów księgowych, prawidłowych ksiąg rachunkowych, okazało się, że zaniedbania w prowadzeniu rachunkowości jednostki były celowe. Ich zadaniem było ukrycie zdefraudowania środków otrzymanych w formie dotacji z gminy oraz wypracowa- nych przez sam ośrodek. Defraudacji dokonali działający w zmowie były dyrektor ośrodka oraz była główna księgowa. Nieustalenie na piśmie polityki rachunkowości jednostek może przybierać w praktyce także inną formę. Przykłady błędów W samorządowej instytucji kultury nie opracowano i nie wprowadzono zarządzeniem kierownika jednostki dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. Zarów- no główna księgowa, jak i kierownik jednostki uważali, że wystarczy, jeśli przy prowadzeniu księgowości będą posługiwać się publikacją książkową „Komentarz do zakładowego planu kont instytucji kultury” oraz instrukcją obsługi oprogramowania używanego do prowadzenia ksiąg ra- chunkowych. W przedszkolu nie określono polityki rachunkowości. Przy prowadzeniu rachunkowości główna księgowa wykorzystywała publikację książkową „Komentarz do zakładowego planu kont dla jed- nostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych”. Dyrektor przedszkola w ogóle nie interesował się prowadzeniem rachunkowości jednostki, uważając, że odpowiada za to główna księgowa, która zna się na tym najlepiej. październik 2017 r. 7 Nieustalenie na piśmie dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady... W opisanych w przykładach jednostkach ich kierownictwo, w tym główny księgowy, zda- wało sobie sprawę, że jednostka powinna mieć dokumentację opisującą przyjęte w niej zasady rachunkowości, jednak w nieprawidłowy sposób wykonało obowiązek z art. 10 ust. 1 uor. Pub- likacje książkowe, stanowiące komentarze do typowych planów kont, same w sobie nie mogą stanowić polityki rachunkowości jednostki – patrz ramka. Trzy główne powody, dla których publikacje książkowe nie mogą stanowić wprost dokumentacji opisującej politykę rachunkowości jednostki 1. 2. 3. Treść oferowanych komentarzy odpowiada jedynie części dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostki – w zależności od szczegółowości opracowania można w nich znaleźć: wykaz kont syntetycznych i zasady grupowania na nich zdarzeń, sposób prowadzenia ewi- dencji pomocniczej, zasady wyceny aktywów i pasywów. W komentarzach opisane są wszystkie konta syntetyczne występujące w jednostkach o różnych formach organizacyjno-prawnych, w tym także takie, które nie mają zastosowania w konkretnej jednostce ze względu właśnie na jej formę organizacyjno-prawną (np. konta: 130 „Rachunek bie- żący jednostki”, 132 „Rachunek dochodów jednostek budżetowych”, 136 „Rachunek państwowych funduszy celowych”, 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” występują wyłącznie w jednostkach budżetowych i nie mają zastosowania w samorządowych zakładach budżetowych) lub ze względu na niewystępowanie w niej określonego typu operacji gospodarczych (np. w jed- nostkach budżetowych nieprowadzących kasy, niemogących nabywać papierów wartościowych oraz niebędących organami założycielskim dla innych jednostek nie występują konta: 101 „Kasa”, 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” i 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”). W komentarzach są podane różne rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji pomocniczej, zasad wyceny aktywów i pasywów czy w końcu dopuszczalnych uproszczeń w prowadzeniu ra- chunkowości, spośród których należy wybrać właściwe dla danej jednostki, ponieważ nie można ich stosować jednocześnie (np. zasady ewidencjonowania i umarzania środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, zasady ewidencjonowania materiałów z użyciem magazynu lub z jego pominięciem itp.). Ostatni przypadek nieprawidłowości polegającej na nieustaleniu.polityki.rachunkowości. w.całości.dotyczy.samorządowych.jednostek.organizacyjnych.objętych.wspólną.obsługą (w ramach samorządowych centrów usług wspólnych; dalej: CUW) oraz państwowych jednostek oświatowych objętych wspólną obsługą w zakresie prowadzenia rachunkowości. Błąd polega na tym, że kierownik.jednostki.obsługującej.ustala.jedną.politykę.rachunkowości.dla.je- dnostki.obsługującej.i.dla.wszystkich.jednostek.obsługiwanych, niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, osoby praw- ne – samorządowe instytucje kultury i inne), przedmiotu działalności, wielkości czy rodzaju wykonywanych operacji gospodarczych. Prawidłowo. zarówno. jednostka. obsługująca,. jak. i. każda. jednostka. obsługiwana. powinny. mieć. odrębną,. własną. politykę. rachunkowości dostosowaną do: ●● sposobu prowadzenia rachunkowości poszczególnych jednostek funkcjonujących w różnych ●● specyficznych potrzeb każdej z tych jednostek, uwzględniających jej wielkość, strukturę ma- formach organizacyjno-prawnych, jątkową, rodzaj wykonywanej działalności, 8 październik 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: