Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 019325 23379273 na godz. na dobę w sumie
Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości - ebook/pdf
Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 34
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-707-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zmiany w uor wprowadzają nową kategorię podmiotów: małe podmioty. Podmioty te mogą korzystać z różnych uproszczeń. Oznacza to jednak konieczność dostosowywania swojej polityki rachunkowości do nowych wymogów sprawozdawczości. Przykład takiej polityki rachunkowości przedstawiamy w niniejszej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości ISBN 978-83-7440-707-6 SPISTREŚCI Małe podmioty – nowa kategoria podmiotów w ustawie o rachunkowości ............................... 3 I. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości ................................................... 1. Zasady rachunkowości .......................................................................................................................... 2. Księgi rachunkowe i dowody księgowe .............................................................................................. 3. Księgi rachunkowe ................................................................................................................................. 4. Wydruki z ksiąg rachunkowych ............................................................................................................ 5. Dziennik .................................................................................................................................................. 6. Zbiory kont syntetycznych i analitycznych ......................................................................................... 7. Dowody źródłowe .................................................................................................................................. 8. Treść dowodu księgowego ................................................................................................................... 9. Sprawdzalność ksiąg ............................................................................................................................. II. Wykaz kont księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych ........................................................................................................................................ 1. Środki trwałe ........................................................................................................................................... 2. Rozrachunki z kontrahentami ............................................................................................................... 3. Rozrachunki z pracownikami ................................................................................................................ 4. Operacje sprzedaży ............................................................................................................................... 5. Operacje zakupu .................................................................................................................................... 6. Koszty i składniki aktywów istotne dla jednostki ............................................................................... 7. Operacje gotówkowe ............................................................................................................................. III. Opis stosowanych zasad wyceny składników aktywów i pasywów ........................................... Aktywa trwałe – wykazywane w pozycji A bilansu ................................................................................. 1. Wartości niematerialne i prawne ........................................................................................................ 2. Środki trwałe ......................................................................................................................................... 3. Długoterminowe inwestycje ................................................................................................................ Aktywa obrotowe – wykazywane w pozycji B bilansu ........................................................................... 4. Inwestycje krótkoterminowe ............................................................................................................... 5. Zapasy .................................................................................................................................................... 6. Należności krótkoterminowe .............................................................................................................. 7. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................................................................ Pasywa – wykazywane w pozycji A bilansu ............................................................................................ 8. Kapitały ................................................................................................................................................. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazywane w pozycji B bilansu ..................................... 9. Rezerwy ................................................................................................................................................. 10. Zobowiązania ....................................................................................................................................... 11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ................................................................................... 12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ....................................................................................... IV. Zasady ustalania wyniku finansowego ............................................................................................. 1. Amortyzacja ............................................................................................................................................ 2. Zużycie materiałów i energii .................................................................................................................. 3. Usługi obce ............................................................................................................................................. 4. Wynagrodzenia ....................................................................................................................................... 5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia .................................................................................... 6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów ........................ 7. Rozliczenie kosztów ............................................................................................................................... 8. Pozostałe przychody i koszty ............................................................................................................... 9. Przychody i koszty finansowe .............................................................................................................. V. Inwentaryzacja aktywów i pasywów .................................................................................................. VI. Ochrona danych ................................................................................................................................... 11 11 12 14 14 15 15 15 16 16 18 18 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 24 25 25 25 25 27 27 27 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 33 34 2marzec2016 IFK Politykarachunkowościmałychjednostekpozmianachwustawieorachunkowości Małe podmioty – nowa kategoria podmiotów w ustawie o rachunkowości* Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzają nową kategorię podmiotów, tj. małe podmioty. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są: 1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne oraz inne osoby prawne, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie dzia- łalności gospodarczej, i jednostki (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, pro- duktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równo- wartość w walucie polskiej 1 200 000 euro), jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obro- towy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczę- ły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy, c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty, 2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości dobrowolnie – w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania spra- wozdania finansowego według zasad uproszczonych przewidywanych dla małych podmiotów. Jednostkami małymi w rozumieniu ustawy są również jednostki, które za rok poprzedni spo- rządziły swoje sprawozdanie finansowe według uproszczeń przewidywanych dla małych podmio- tów, nawet jeżeli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych wcześniej wielkości. Do jednostek małych nie kwalifikują się podmioty działające na rynku finansowym oraz jednostki sektora finansów publicznych. Tabela. Bilans Treść załącznika nr 1 Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Treść po zmianach Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne * Fragment publikacji Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian, patrz: sklep.infor.pl. marzec20163 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka rachunkowości małych jednostek po zmianach w ustawie o rachunkowości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: