Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 002330 20862552 na godz. na dobę w sumie
Polityka równości płci na szczeblu samorządowym - ebook/pdf
Polityka równości płci na szczeblu samorządowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 409
Wydawca: Oficyna Wydawnicza „Humanitas" Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-69-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, rozpoczynając w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana oraz jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości. Śledząc poniekąd losy historyczne kobiet i mężczyzn, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów filozoficznych na równość, począwszy od czasów najdawniejszych, aż do obecnych. Poruszyła także materię płci, zarówno biologicznej, jak i społeczno-kulturowej, stanowią cych istotne tło dla głównego nurtu rozważań. Scharakteryzowała też rozwój ruchów feministycznych
i wiążące się z nim przemiany świadomościowe w społeczeństwach, szczególnie
państw Zachodu (m.in. kraje europejskie oraz Stany Zjednoczone).
W II rozdziale autorka skupiła się na zasadzie równości płci w kontekście prawnym
i politycznym. Scharakteryzowała przepisy prawne, obowiązujące zarówno na forum międzynarodowym, jak i europejskie oraz krajowe. Przedstawiła ewolucję zmian prawnych oraz społeczne skutki podejmowanych legislacji, mając na uwadze tło historyczno-polityczne poszczególnych okresów czasowych. Omówiła strategię gender mainstreaming, której powstanie stanowi niewątpliwie punkt zwrotny w procesie definiowania zasady równości płci. Wskazała genezę, narzędzia oraz oceny owej strategii, a także sposób jej wdrażania w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Odniosła się tym samym do krajowych dokumentów równościowych i związanym z nimi planem działania na rzecz równości. Następnie, przytaczając dane statystyczne dotyczące wyników wyborów, zwróciła uwagę na problem niedoreprezentowania kobiet w strukturach władzy. Wskazała kilka zdiagnozowanych i opublikowanych w literaturze przedmiotu przyczyn
i skutków tego zjawiska i w tym kontekście poddała ocenie równościowe narzędzia zarządzania, wdrażane (bądź planowane) przez rząd na szczeblu krajowym. W rozdziale III autorka odniosła się do polityki równości płci na szczeblu lokalnym,
analizując przypadek gminy jako jedynej konstytucyjnej i zarazem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Scharakteryzowała pozycję prawną gmin w strukturze zdecentralizowanej administracji samorządowej oraz zaprezentowała katalog ich zadań własnych i zleconych. Następnie przedstawiła wypracowane przez siebie zestawienie możliwych instrumentów gminnej polityki równości płci: prawno-politycznych, instytucjonalnych i finansowych. W rozdziale IV – jak wyjaśniono powyżej – odbiegającym zarówno formą, jak i objętością od pozostałych części pracy, autorka zawarła metodologiczne wprowadzenie do zrealizowanych badań.
W rozdziałach V i VI autorka przedstawiła wyniki badania. Pozyskane dane mają charakter jakościowo-ilościowy. Jako że polityka równości płci na szczeblu lokalnym nie wynika w dużej mierze z jasnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, gminy podejmują różnorodne działania, niedające się niejednokrotnie i co za tym idzie – rzetelnie sklasyfikować. Tak więc, przytaczając dane ilościowe, pochyliła się nad konkretnymi przypadkami, tzw. dobrymi praktykami z zakresu wdrażania zasady równości płci. Nie zabrakło też przedstawienia złych praktyk oraz końcowych rekomendacji, które zawarła w zakończeniu pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Joanna Podgórska-Rykała POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM Recenzowana praca Joanny Podgórskiej-Rykały stanowi kolejny znaczący krok w roz- woju badań nad polityką równości w Polsce. Autorka nie tylko odchodzi od dominującego w polskiej refleksji naukowej sposobu analizy zagadnień dotyczących równości płci (...), ale także podejmuje w istocie pionierskie badania na temat realizacji polityki równości płci przez władze polskich gmin. Z tego punktu widzenia recenzowana publikacja ma, bez wątpienia, nowatorski charakter - trudno bowiem znaleźć w polskiej literaturze przedmiotu opracowanie, w którym w tak kompleksowy sposób zbadano aktywność polskich samorządów w procesie wdrażania, realizacji i oceny polityki równości płci.Warto podkreślić, że Autorka w bardzo rzetelny, poprawny metodologicznie sposób poddała procesowi naukowej weryfikacji trafnie sformułowane hipotezy badawcze. Nie ograniczając się wyłącznie do deskrypcji zastanego stanu rzeczy, Autorka nie unika pogłębionej analizy zgromadzonych danych oraz wnikliwej oceny podejmowanych na szczeblu lokalnym działań i inicjatyw antydyskryminacyjnych i równościowych.Recenzowaną publikację należy uznać za niezwykle potrzebną (...) i wartościową, wypełniającą lukę na polskim rynku wydawniczym, a tym samym w pełni zasługującą na publikację. Fragment recenzji prof. UŚ dr hab. Mariusza KolczyńskiegoPOLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYMJoanna Podgórska-Rykała Oficyna WydawniczaHumanitasul. Kilińskiego 43, 41-200 SosnowiecREDAKCJA:e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pltel. (32) 3631225DZIAŁ SPRZEDAŻY:e-mail: dystrybucja@humanitas.edu.pltel. (32) 3631219www.humanitas.edu.pl/pl/wydawnictwoSprawdź naszą ofertę na JOANNA PODGÓRSKA-RYKAŁA POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM JOANNA PODGÓRSKA-RYKAŁA POLITYKA RÓWNOŚCI PŁCI NA SZCZEBLU SAMORZĄDOWYM A N Y C I F O “ H Y DW A W N I C Z A ” S A T U M IA N W Y Ż S Z A S Z K O Ł A H U M A N I TA S Sosnowiec 2016 Recenzent dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ Redaktor Oficyny Wydawniczej „Humanitas” Danuta Dziewięcka Projekt okładki Bartłomiej Dudek Copyright by Oficyna Wydawnicza „Humanitas” ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel.: 32 363 12 25 e-mail: wydawnictwo@humanitas.edu.pl dystrybucja@humanitas.edu.pl ISBN: 978-83-64788-69-7 Sosnowiec 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP....................................................................................................................................... 9  ROZDZIAŁ I  RÓWNOŚĆ I RÓWNOŚĆ PŁCI JAKO IDEE.................................................................................15 1.1. Idea równości .................................................................................................................................. 15 1.1.1. Równość i nierówność jako kategorie społeczne .................................................................. 17 1.1.2. Koncepcje równości: geneza i ewolucja idei .......................................................................... 19 1.2. Idea równości płci .......................................................................................................................... 23 1.2.1. Wielowymiarowość płci ............................................................................................................. 25 1.2.1.1. Płeć biologiczna ....................................................................................................................... 26 1.2.1.2. Płeć psychiczna i społeczno-kulturowa ............................................................................... 32 1.2.2. Równość płci na przestrzeni wieków: miejsce kobiety w społeczeństwie ........................ 38 1.2.2.1. Prehistoria ................................................................................................................................. 40 1.2.2.2. Starożytność .............................................................................................................................. 43 1.2.2.3. Średniowiecze ........................................................................................................................... 48 1.2.2.4. Czasy nowożytne ...................................................................................................................... 52 1.2.2.5. Czasy najnowsze ....................................................................................................................... 62 1.2.3. Feminizm i myśl feministyczna ................................................................................................ 68 1.2.3.1. Pierwsza fala feminizmu ........................................................................................................ 70 1.2.3.2. Druga fala feminizmu ............................................................................................................. 73 1.2.3.3. Trzecia fala feminizmu czy postfeminizm? ........................................................................ 78 1.3. Konkluzje ......................................................................................................................................... 82 ROZDZIAŁ II RÓWNOŚĆ PŁCI W PRAWIE I POLITYCE .................................................................................86 2.1. Równość płci jako zasada prawna ............................................................................................... 87 2.1.1. Rozumienie zasad równości i niedyskryminacji .................................................................. 88 2.1.2. Równość płci w prawie międzynarodowym ..........................................................................94 2.1.3. Równość płci w prawie europejskim .................................................................................... 100 2.1.3.1. Unia Europejska .................................................................................................................... 101 2.1.3.2. Rada Europy ........................................................................................................................... 107 2.1.3.3. Rada Gmin i Regionów Europy ......................................................................................... 109 2.1.4. Równość płci w świetle prawa polskiego ............................................................................. 109 2.2. Polityka równości płci ................................................................................................................ 118 2.2.1. Geneza i ewolucja polityki równości płci ............................................................................ 121 2.2.2. Gender mainstreaming jako kluczowa strategia równościowa ....................................... 127 2.2.2.1. Definicje strategii gender mainstreaming ........................................................................ 128 2.2.2.2. Geneza i kształtowanie się strategii gender mainstreaming ......................................... 129 2.2.2.3. Narzędzia strategii gender mainstreaming ...................................................................... 132 2.2.2.4. Krytyczna ocena strategii gender mainstreaming ........................................................... 137 2.2.3. Polityka równości płci w Polsce ............................................................................................. 138 2.3. Równość płci a polityka i udział we władzy ........................................................................... 143 6 2.3.1. Dane statystyczne na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach władzy publicznej różnych szczebli ........................................................................... 145 2.3.1.1. Parlament Europejski .......................................................................................................... 147 2.3.1.2. Parlament Rzeczpospolitej Polskiej i Rada Ministrów ................................................. 148 2.3.1.3. Organy samorządu terytorialnego .................................................................................... 152 2.3.2. Równość płci w wybranych partiach politycznych ............................................................ 153 2.3.2.1. Równość płci i tzw. „kwestia kobieca” w wybranych programach wyborczych partii politycznych ....................................................... 154 2.3.2.2. Rekrutacja, selekcja i wsparcie podczas kampanii kandydatów a ich płeć................ 158 2.3.3. Bariery w działalności publicznej kobiet ............................................................................ 162 2.4. Konkluzje ...................................................................................................................................... 165 ROZDZIAŁ III PROWADZENIE POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI JAKO JEDNO Z ZADAŃ GMINY ........170 3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ......................................... 173 3.2. Charakterystyka polskich gmin ................................................................................................ 176 3.3. Decentralizacja i jej konsekwencje dla podziału zadań publicznych ................................ 180 3.3.1. Zadania gmin ............................................................................................................................ 182 3.3.2. Zadania miast na prawach powiatu ...................................................................................... 185 3.3.3. Prowadzenie polityki równości płci jako zadanie gminy ................................................. 186 3.4. Instrumenty gminnej polityki równości płci ......................................................................... 193 3.4.1. Instrumenty prawno-polityczne ........................................................................................... 194 3.4.1.1. Planowanie strategiczne ...................................................................................................... 198 3.4.1.2. Bieżące administrowanie gminą ........................................................................................ 201 3.4.1.3. Wewnętrzne wytyczne wyznaczające standardy działania urzędów .......................... 205 3.4.2. Instrumenty instytucjonalne ................................................................................................. 206 3.4.3. Instrumenty finansowe ........................................................................................................... 208 3.5. Konkluzje ...................................................................................................................................... 214 ROZDZIAŁ IV WPROWADZENIE DO BADAŃ EMPIRYCZNYCH ................................................................217 4.1. Charakterystyka badania ........................................................................................................... 218 4.1.1. Hipotezy i pytania badawcze ................................................................................................. 218 4.1.2. Badanie pilotażowe .................................................................................................................. 220 4.1.3. Metodologia i narzędzie badawcze ....................................................................................... 221 4.2. Informacje ogólne o badanych jednostkach .......................................................................... 223 4.3. Konkluzje ...................................................................................................................................... 227 ROZDZIAŁ V  REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI W GMINACH: INSTRUMENTY PRAWNO-POLITYCZNE ...................................................229 5.1. Płeć osób sprawujących władzę ................................................................................................ 229 5.1.1. Płeć radnych i przewodniczących rad .................................................................................. 231 Joanna Podgórska-Rykała 7 5.1.2. Płeć pozostałych osób kierujących gminą ........................................................................... 238 5.2. Gminne prawodawstwo .............................................................................................................. 242 5.2.1. Zasada równości płci w strategicznych dokumentach gmin ........................................... 243 5.2.1.1. Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym........................... 243 5.2.1.2. Inne dokumenty strategiczne ............................................................................................. 247 5.2.2. Akty prawa wewnętrznego ..................................................................................................... 262 5.2.2.1. Regulaminy pracy i regulaminy organizacyjne .............................................................. 265 5.2.2.2. Wewnętrzne zasady polityki antymobbingowej ............................................................. 270 5.2.2.3. Kodeksy etyczne .................................................................................................................... 274 5.3. Konkluzje ...................................................................................................................................... 282 ROZDZIAŁ VI REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI RÓWNOŚCI PŁCI W GMINACH: INSTRUMENTY INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE ........................................................................................283 6.1. Organy ds. równości w gminach............................................................................................... 283 6.1.1. Organy monokratyczne .......................................................................................................... 284 6.1.2. Organy kolegialne .................................................................................................................... 295 6.2. Szkolenia i inne formy podnoszenia świadomości pracowników samorządowych ....... 295 6.3. Instrumenty finansowe ............................................................................................................... 310 6.3.1. Planowanie równościowych wydatków ................................................................................ 311 6.3.2. Realizacja zadań o charakterze równościowym ................................................................. 315 6.3.2.1. Polityka społeczna ................................................................................................................ 317 6.3.2.2. Polityka informacyjna.......................................................................................................... 338 6.3.2.3. Polityka gospodarcza ........................................................................................................... 343 6.4. Konkluzje ...................................................................................................................................... 345 ZAKOŃCZENIE ................................................................................................................................351 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................367 ANEKS ................................................................................................................................................397 SPIS TABEL ........................................................................................................................................404 SPIS RYSUNKÓW.............................................................................................................................405 SPIS WYKRESÓW ............................................................................................................................405 Polityka równości płci na szczeblu samorządowym WSTĘP Kobiety na całym świecie, w tym także w Polsce, mają – w porównaniu z mężczyzna- mi – nierówne możliwości rozwoju przejawiające się m.in. w utrudnionym dostępie do edukacji (szczególnie kierunków technicznych, dających szansę na lepiej płatną pracę za- wodową)1, technologii informatycznych i innych ważnych zasobów. Jak wynika z różnych danych statystycznych, to one częściej doświadczają przemocy i ubóstwa2 oraz są ofiarami handlu ludźmi. To matki, wielokrotnie częściej niż ojcowie, samotnie wychowują dzie- ci, szczególnie te, dotknięte niepełnosprawnościami, córki i synowe częściej niż synowie sprawują opiekę nad zależnymi osobami starszymi w rodzinach. Z powodu większego obciążenia obowiązkami rodzinnymi mają gorszą pozycję zawodową3, a co za tym idzie – zarabiają mniej4 i częściej borykają się z problemem bezrobocia. Dyskryminacja ze wzglę- du na płeć, dotykająca przede wszystkim kobiety, ściśle łączy się z ich wiekiem, pocho- dzeniem etnicznym, poziomem wykształcenia, statusem społeczno-ekonomicznym oraz miejscem zamieszkania (miasto – wieś). Stereotypy dotyczące płci są głęboko i trwale zakorzenione w większości społeczeństw. Dodatkowym czynnikiem, który pogłębia nie- równość kobiet i mężczyzn, jest niedoreprezentowanie tych pierwszych w politycznych gremiach decyzyjnych właściwie każdego szczebla, a także w biznesie.5 Nie oznacza to, że nie ma także obszarów, w których to mężczyźni byliby grupą defa- woryzowaną. Takie obszary życia istnieją i wiążą się poniekąd ze stereotypami o tym, jacy powinni być mężczyźni, a jakie kobiety. Chodzi przede wszystkim o rolę jednych i drugich w procesie opieki i wychowywania potomstwa (urlop „tacierzyński” i wychowawczy oraz 1 „Mimo że kobiety stanowią obecnie większość nowych absolwentów studiów wyższych (59 ), kierunki studiów pozostają w przeważającej mierze stereotypowe. Prawie połowa kobiet z wykształceniem wyższym ukończyła kierunki pedagogiczne, humanistyczne, artystyczne lub ochronę zdrowia. (…). Na przeciwnym biegunie znajdują się studia techniczne, które ukończyła co dziesiąta absolwentka, wobec czterech na dziesię- ciu absolwentów płci męskiej.” Źródło: KOM(2007)49, Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europej- skiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat równości kobiet i mężczyzn – 2007, Bruksela, dnia 7.2.2007, s. 6. 2 „Zagrożenie ubóstwem wśród kobiet w wieku powyżej 65 lat wynosi 20 , czyli o 5 punktów procentowych więcej niż w stosunku do mężczyzn, podczas gdy dla rodzin rodziców 18 . Względna różnica średniego wy- nagrodzenia godzinowego brutto między mężczyznami a kobietami samotnie wychowujących dzieci wynosi ono 34 . (…) długotrwałe bezrobocie dotyka 4,5 kobiet, czyli o 1 więcej niż w przypadku mężczyzn. Kobiety stanowią również większość osób nieaktywnych zawodowo.” Źródło: ibidem, s. 6-7. 3 „Kobiety mają nadal trudności z godzeniem życia zawodowego z życiem prywatnym, a także z nierównym podziałem obowiązków domowych i rodzinnych. (…) stopa zatrudnienia kobiet pomiędzy 20 a 49 r. ż., ma- jących dzieci, spada o 15 , podczas gdy porównywalna stopa zatrudnienia mężczyzn wzrasta o 6 .” Źródło: ibidem, s. 6. 4 „Kobiety zarabiają średnio 15 mniej niż mężczyźni za każdą przepracowaną godzinę.” Źródło: ibidem. 5 „Istnieje wyraźna nierównowaga między kobietami a mężczyznami dotycząca ich obecności na stanowi- skach decyzyjnych, zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią pracowników wyższego szczebla, a w zarządach 50 największych przedsiębiorstw europejskich notowanych na giełdach zasiadała w roku 2005 jedna kobieta na dziesięciu mężczyzn. W parlamentach krajowych zasiada średnio jedynie 24 kobiet. Proporcja ta wynosi 33 w Parlamencie Europejskim.” Źródło: ibidem. 10 prawo do opieki nad dzieckiem w przypadku rozwodu rodziców) czy wybór hobby lub ścieżki zawodowej. Wybory życiowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet są surowo oceniane przez społeczeństwo i w przypadku łamania schematów krytykowane i wyśmiewane. Termin równość płci często występuje w dyskursie naukowym i politycznym, co skut- kuje wielością definicji tego pojęcia. Najprościej równość płci definiuje UNICEF, wskazu- jąc, iż jest to jednakowa możliwość rozwoju zarówno kobiet, jak i mężczyzn6. Jak czytamy w jednym z europejskich dokumentów, a mianowicie w Sprawozdaniu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komi- tetu Regionów z 2010 r., równość płci nie jest wyłącznie kwestią różnorodności i spra- wiedliwości społecznej, ale również istotnym warunkiem osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego kraju, stabilizacji zatrudnienia oraz ochrony i wzmacniania konkurencyj- ności. Europejscy decydenci podkreślają niejednokrotnie, że inwestowanie w politykę na rzecz równości płci przyczynia się do podwyższenia wskaźnika stopy zatrudnienia kobiet, co z kolei przekłada się na większy udział kobiet w PKB, wyższe dochody podatkowe i trwałe wskaźniki dzietności. Niewątpliwie więc „politykę na rzecz równości płci należy postrzegać jako długoterminową inwestycję, a nie jako krótkoterminowy koszt”.7 W państwach demokratycznych świadomość potrzeby zagwarantowania przedstawi- cielom obu płci równych praw i obowiązków jest silnie zakorzeniona. Skuteczna ochro- na praw człowieka wymaga jednak gwarancji i ochrony przed dyskryminacją. Równość kobiet i mężczyzn jest jednym z fundamentów prawa międzynarodowego i polityki naj- ważniejszych organizacji o zasięgu światowym i europejskim: Organizacji Narodów Zjed- noczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej. Ta ostatnia, już w traktacie rzymskim wpro- wadziła zasadę, że kobiety i mężczyźni powinni otrzymywać równą płacę za równą pracę. W traktacie amsterdamskim natomiast znalazł się wyraźny zapis o równości kobiet i męż- czyzn, traktowanej jako jedno z priorytetowych zadań podejmowanych przez Wspólnotę. Określono je mianem gender mainstreaming i polega przede wszystkim na pokazaniu, do jakiego stopnia życie społeczne organizują stereotypy i tradycyjny podział zadań (ekspo- nujący rolę kobiety w domu i rodzinie, a mężczyzny w pracy i w życiu publicznym) oraz wyliczeniu kosztów takiego konstruowania świata. Celem gender mainstreaming ma być przełamanie schematu, dlatego we wszystkich swoich działaniach Unia Europejska dąży do trwałej zmiany w świadomości Europejek i Europejczyków w kwestii podejścia do tradycyjnych ról kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. Podczas gdy do tej pory ciężar walki o równość między płciami spoczywał na kobietach, wprowadzana w życie strategia gender mainstreaming postuluje zmianę punktu ciężkości – zgodnie z nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni muszą podejmować działania na rzecz zniesienia istnie- jących nierówności i spróbować się odnaleźć w nowych rolach. Główna hipoteza niniejszej książki wskazuje, iż niewielkie zainteresowanie gmin two- rzeniem, realizowaniem, monitorowaniem i ewaluowaniem gminnej polityki równości 6 http://www.unicef.org/gender/gender_57317.html, dostęp: 23.02.2013 r. 7 Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo- łecznego i Komitetu Regionów, Równość kobiet i mężczyzn – rok 2010, {sek (2009) 1706}. Joanna Podgórska-Rykała 11 płci wynika pośrednio z głęboko zakorzenionych w społeczeństwie tradycyjnych wartości kulturowych i przekonań religijnych. Wśród bezpośrednich przyczyn zjawiska wyróżnić można: niską świadomość problemu nierówności, niewystarczającą wiedzę decydentów na temat zagadnienia równości płci, przekonanie o wysokich kosztach ekonomicznych i społecznych wprowadzania równościowych rozwiązań na gruncie lokalnym, brak świa- domości osiągnięcia wymiernych korzyści oraz brak równościowych narzędzi zarządza- nia publicznego, w tym systemowej i horyzontalnej polityki równości płci w skali kraju. Wśród dodatkowych hipotez można wyróżnić przede wszystkim założenie, iż tylko nieliczne polskie gminy tworzą, realizują, monitorują i ewaluują politykę równości płci na swoim terytorium. Kolejne hipotezy pomocnicze autorka przyporządkowała do trzech kategorii: oscylujących wokół zagadnień prawno-politycznych, instytucjonalnych oraz finansowych. Po pierwsze, w większości gmin mamy do czynienia ze zjawiskiem znacz- nego niedoreprezentowania kobiet w organach władzy. Owo niedoreprezentowanie jest większe w przypadku organów wykonawczych niż w przypadku organów stanowiących i wpływa niekorzystnie na liczbę podejmowanych w gminie inicjatyw równościowych. Co więcej, tylko nieliczne gminy korzystają z dostępnych instrumentów prawno-politycz- nych, tworząc dokument będący podstawą prowadzenia gminnej polityki równości płci (strategię lub plan równościowy). Im większa jednostka, tym częściej tego typu działa- nia są podejmowane. Jeśli w urzędach istnieją wewnętrzne zasady równościowe, to naj- częściej dotyczą zakazu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność ruchową, a nie problematyki równości kobiet i mężczyzn. Po drugie, im większa gmina, tym większe prawdopodobieństwo, że jej władze powołują specjalne organy (komórki organizacyj- ne, stanowiska pracy), których zadaniem jest planowanie, realizowanie i  ewaluowanie gminnej polityki równości płci. Najczęściej obszarami działania tych organów są kwestie związane z równością szans i równym traktowaniem, w odniesieniu do wszystkich typów dyskryminacji, między innymi ze względu na: płeć, stan cywilny, wiek, niepełnospraw- ność, pochodzenie etniczne lub narodowe, wyznanie i tożsamość płciową. Ich zadania i obowiązki związane z wdrażaniem gminnej polityki równości płci stanowią mały wyci- nek w stosunku do wszystkich innych zadań i obowiązków. Ponadto pracownicy urzędów i jednostek organizacyjnych gmin, bez względu na wielkość gminy, są szkoleni z zasady równości płci. Po trzecie, władze gmin na ogół nie uwzględniają perspektywy płci w pro- cesie konstruowania rocznego planu finansowego (budżetu gminy). Zdarzają się jednak przypadki gmin, które biorą pod uwagę perspektywę płci, planując mniejsze wydatki bu- dżetowe w konkretnych obszarach. Władze gmin, bez względu na wielkość, sporadycznie podejmują działania zmierzające do likwidacji nierówności, wyrównania szans przedsta- wicieli obu płci oraz zapobiegania powstawaniu sytuacji dyskryminujących ze względu na płeć. Jeśli takie działania są podejmowane, to najczęściej w obszarze rynku pracy przy znacznym współfinansowaniu ze środków unijnych bądź/i w partnerstwie z organizacja- mi pozarządowymi i mają charakter doraźny. Na koniec warto dodać, że wśród założeń autorki znalazło się jeszcze jedno, a mianowicie, iż kobiety są narażone na dyskrymina- cję ze względu na płeć w większym stopniu niż mężczyźni, między innymi w obszarach: Polityka równości płci na szczeblu samorządowym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka równości płci na szczeblu samorządowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: