Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 007496 22943924 na godz. na dobę w sumie
Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce - ebook/pdf
Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 264
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3108-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

 

W pracy podjęto problematykę polityki społecznej i jej subdyscyplin. Polityka społeczna w Polsce podlegała licznym przeobrażeniom. Ze względu na nieustanne zmiany instytucjonalne, przekształcenia w strukturze społecznej, postęp technologiczny, procesu tego nie można uznać za dokonany. Coraz większy zakres usług, nowe metody zarządzania, rozwój społeczeństwa wiedzy oraz zacieśniająca się współpraca międzynarodowa powodują, że działalności tej nie należy postrzegać jedynie w kategoriach sprawiedliwości redystrybutywnej. Z tego względu zdaniem autorów monografii uzasadnione i wartościowe jest prowadzenie studiów z zakresu tej dyscypliny naukowej. Prowadzone w pracy rozważania wpisują się w dwa nurty myślenia o polityce społecznej – jako o teorii i jako o praktyce. Monografia stanowi syntetyczny przewodnik po głównych obszarach badawczych współczesnej polityki społecznej. Składa się ona z 16 rozdziałów, w których scharakteryzowano następujące kwestie z zakresu polityki społecznej: zagadnienia definicyjne, genezę (polityki społecznej i działalności pomocowej). podejście modelowe, bezpieczeństwo społeczne, działalność trzeciego sektora, politykę ludnościową, politykę wobec osób niepełnosprawnych, zabezpieczenie społeczne, ubóstwo, politykę edukacyjną, politykę zdrowotną, politykę rynku pracy, politykę mieszkaniową, politykę rodzinną. Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanych materią polityki społecznej, decydentów politycznych, w tym szczególności przedstawicieli władz samorządowych, a także instytucji II i III sektora.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polityka społeczna Rozważania o teorii i praktyce Paweł Grzywna Joanna Lustig Marian Mitręga Natalia Stępień ‑Lampa Bożena Zasępa Polityka społeczna Rozważania o teorii i praktyce Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Elżbieta Trafiałek Spis treści Wstęp Rozdział 1 Zagadnienia definicyjne, doktryny i wartości polityki społecznej Rozdział 2 Geneza i etapy kształtowania się polityki społecznej Rozdział 3 Geneza działalności pomocowej w Polsce Rozdział 4 Modele polityki społecznej Rozdział 5 Bezpieczeństwo społeczne Rozdział 6 Trzeci sektor w Polsce. Zagadnienia wprowadzające Rozdział 7 Polityka ludnościowa Rozdział 8 Polityka senioralna Rozdział 9 Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych Rozdział 10 Zabezpieczenie społeczne 7 11 22 34 53 63 81 97 112 127 146 6 Spis treści Rozdział 11 Ubóstwo i jego granice Rozdział 12 Polityka edukacyjna Rozdział 13 Polityka zdrowotna Rozdział 14 Polityka rynku pracy Rozdział 15 Polityka mieszkaniowa Rozdział 16 Polityka rodzinna Zakończenie Noty o Autorach Резюме Summary 166 177 194 207 222 236 257 259 262 263 Wstęp Oddajemy do rąk Czytelnika książkę poświęconą teoretycznym i praktycz- nym aspektom polityki społecznej. Publikacja ta stanowi rezultat naukowych dociekań pracowników Zakładu Polityki Społecznej w  Instytucie Nauk Poli- tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej wydanie, a także techniczne opracowanie jest efektem prac Natalii Stępień ‑Lampy i Pawła Grzywny. Polityka społeczna w Polsce podlegała licznym przeobrażeniom. Ze względu na nieustanne zmiany instytucjonalne, przekształcenia w strukturze społecznej oraz postęp technologiczny procesu tego nie można uznać za dokonany. Coraz większy zakres usług, nowe metody zarządzania, rozwój społeczeństwa wiedzy i  zacieśniająca się współpraca międzynarodowa powodują, że działalności tej nie należy postrzegać jedynie w kategoriach sprawiedliwości redystrybutywnej. W  związku z  tym podejmowanie studiów nad polityką społeczną jest wciąż aktualnym i uzasadnionym działaniem. Prowadzone w niniejszej książce rozważania wpisują się w dwa nurty myś- lenia o polityce społecznej, traktowanej w jednym nurcie jak teoria, w drugim – jak praktyka. Naukowe refleksje dotyczące teorii polityki społecznej koncen- trują się wokół dociekań o charakterze modelowym i definicyjnym (rozdziały: 1, 4), uwzględniają perspektywę historyczną (rozdziały: 2, 3), a także podkreś‑ lają pierwotny cel ingerencji państwa w  sferę społeczną, jakim były i  nadal są publiczne gwarancje bezpieczeństwa (rozdział 5). Nurt rozważań o charakterze praktycznym otwiera problematyka funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce (rozdział 6). W dalszej części nawiązano do cyklu życia człowieka i problemów występujących na każdym z jego etapów (rozdziały: 7, 8, 9, 10, 11), jak również uwzględniono podział na polityki szczegółowe, wyróżnione ze względu na kate- gorię potrzeb i niemożność ich zaspokojenia (rozdziały: 12, 13, 14, 15, 16). W rozdziale Zagadnienia definicyjne, doktryny i wartości polityki społecznej przeprowadzono krytyczną analizę definicji tej działalności oraz podstawowych 8 Wstęp kategorii organizujących myślenie o jej przedmiocie. Istotnym aspektem rozwa- żań jest ujęcie doktrynalne, w ramach którego podjęto próbę ich umiejscowienia we współczesnych badaniach nad polityką społeczną. W szkicu zatytułowanym Geneza i etapy kształtowania się polityki społecznej przedstawiono formy ingerencji państwa w strukturę społeczną na przestrzeni wieków. Przytoczono, za Hugh Heclo, etapy kształtowania się polityki społecznej, uwzględniając jednocześnie zmiany, które zachodziły w wybranych państwach podejmujących tę działalność. Rozdział Geneza działalności pomocowej w  Polsce zawiera rys historyczny omawianej aktywności do 1989 roku. W  rozwoju działalności pomocowej wyróżniono trzy etapy: dobroczynności, opiekuńczości i  pomocy społecznej. Ważną płaszczyzną prowadzonych rozważań jest wskazanie instrumentów cha- rakterystycznych dla każdej z wymienionych faz. Modelowe podejście do polityki społecznej przedstawiono w rozdziale 4 (Mo‑ dele polityki społecznej). Wskazano w nim typologie modeli według odmiennych perspektyw badawczych, uwzględniając również ich ewolucję. Rozdział zatytułowany Bezpieczeństwo społeczne traktuje o  powinności państwa, jaką stanowi zapewnienie bezpieczeństwa w  różnych sferach życia społecznego. Przybliżono w  nim sektory bezpieczeństwa, ich genezę oraz do- tychczasowy dorobek nauki w tym zakresie. W  rozdziale Trzeci sektor w  Polsce. Zagadnienia wprowadzające wskazano zakres definicyjny konstytuujący analizowaną problematykę. Tematyka ta jest szczególnie istotna ze względu na współcześnie obserwowany wzrost znaczenia organizacji trzeciego sektora w realizacji wielosektorowej polityki społecznej. Rozdział Polityka ludnościowa stanowi wprowadzenie w podstawowe katego- rie demograficzne. Zdefiniowano w nim również politykę ludnościową i przed- stawiono jej typologie oraz przeanalizowano instrumenty. Wobec procesu starzenia się społeczeństwa polskiego problematyka osób starszych ma coraz większe znaczenie w  systemie polityki społecznej. W  roz- dziale Polityka senioralna określono zakres tej działalności, powołując się na do- kumenty wydane przez instytucje państwowe. Przywołane w tekście programy wzmacniają praktyczny wymiar opracowania. W  rozdziale Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych dokonano analizy definicji osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawności, co stanowi istotny walor poznawczy. Szczegółowo omówiono aktualny stan prawny w  tej materii, zwłaszcza orzecznictwa do celów rentowych i pozarentowych. Zabezpieczenie społeczne to temat rozdziału, w  którym przedstawiono rys historyczny, a także scharakteryzowano techniki administracyjno -finansowe tej działalności. Niewątpliwą zaletą opracowania jest dokonanie procesu systematy- zacji obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Rozdział zatytułowany Ubóstwo i jego granice traktuje o kategorii naukowej, wokół której w  przeszłości koncentrowało się myślenie o  polityce socjalnej/ Wstęp 9 społecznej. Konstytutywną częścią tekstu jest charakterystyka linii, które wy- znaczają granice ubóstwa. W  rozdziale Polityka edukacyjna wskazano różnice pomiędzy oświatą i edukacją, a także polityką oświatową i edukacyjną. Warstwę teoretyczną pracy uzupełniają kwestie natury praktycznej, jak na przykład problem reform w tym zakresie podejmowanych w Polsce po 1989 roku. Pozytywny i  negatywny wymiar zdrowia oraz jego podstawowe definicje przedstawiono w  rozdziale Polityka zdrowotna. Wskazano również determi- nanty stanu zdrowia oraz wyjaśniono, czym jest polityka zdrowotna. Rozdział ten zamyka analiza sytuacji w sferze ochrony zdrowia w III RP. W rozdziale Polityka rynku pracy scharakteryzowano podstawowe kategorie w tym zakresie. Uwagę skoncentrowano również wokół problemów związanych ze zjawiskiem bezrobocia. Kwestie definicyjne związane ze sferą mieszkalnictwa zawiera rozdział Po‑ lityka mieszkaniowa. Omówiono w nim także dwa programy rządowe, których założeniem było udzielenie wsparcia finansowego osobom młodym w  celu zakupu własnego lokalu mieszkalnego. Ostatni rozdział, zatytułowany Polityka rodzinna, dotyczy wsparcia, jakie jest udzielane przez instytucje państwowe rodzinom. Prowadzone rozważania mają dychotomiczny charakter. Z jednej strony obejmują warstwę teoretyczną, z drugiej są analizą aktualnego stanu prawnego w Polsce. Przegląd poruszanej w prezentowanej publikacji tematyki ukazuje złożoność i wieloaspektowość politologicznej refleksji nad polityką społeczną. Pokładamy nadzieję, że lektura niniejszego opracowania pozwoli Czytelnikowi lepiej zrozu- mieć współczesną politykę społeczną w Polsce – jej cele, zakres i instrumenty. Autorzy Zakończenie Kiedy ponad pięćdziesiąt lat temu powstawały pierwsze powojenne prace podejmujące próbę całościowego opisu problematyki, którą polityka społeczna czyniła przedmiotem swoich dociekań, ich autorom udawało się zamknąć prowadzone rozważania w dwóch lub trzech arkuszach wydawniczych. Dzisiaj osoba pisząca o jednej z dyscyplin lub aspektów szczegółowych polityki społecz- nej z reguły stwierdza, że objętość ta jest zbyt skromna, by przedstawić zarówno dotychczasowy dorobek teorii i praktyki, jak i własne przemyślenia w omawia- nym zakresie. Wynika to z coraz większej złożoności rzeczywistości społecznej, zachodzących w niej nieustannie zmian oraz pojawiania się kolejnych wyzwań, które organizują działania na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania no- wych lub na nowo definiowanych problemów społecznych. W wymiarze praktycznym państwo i instytucje publiczne nie tylko są jed- nym z głównych podmiotów polityki społecznej, lecz także wyznaczają warunki działania organizacjom funkcjonującym w  sektorze prywatnym i  społecznym. Między innymi regulują prawny kontekst ich działania, warunki współpracy, możliwość powierzania realizacji zadań publicznych czy istotny dla sfery publicznej system wartości, na podstawie którego realizowane są cele, funkcje i zadania służące dobru wspólnemu. Zdając sobie sprawę ze złożoności podjętej tematyki, Autorzy postanowili w  sposób jak najbardziej syntetyczny przedstawić podstawowe problemy i  za- gadnienia związane z  podjętą w  publikacji materią. Celem przyjętym w  mo- nografii było przede wszystkim to, by prowadzone rozważania z jednej strony miały charakter kompleksowy, z drugiej zaś uaktualniały dorobek teoretyczny i praktyczny polityki społecznej. Polityka społeczna, jak sugeruje już nazwa tej dyscypliny, zaliczana jest do kategorii nauk o  polityce. Pojęcie polityki społecznej stosuje się nie tylko w odniesieniu do nauki, obejmuje ono również praktyczną działalność wielosek- torowych podmiotów. Ten dualizm widoczny był także w opracowanych przez 258 Zakończenie poszczególnych Autorów rozdziałach monografii. Nieuniknione było też zwró- cenie uwagi na doświadczenia praktyczne innych państw w  zakresie polityki społecznej oraz na dorobek naukowy, który może (i powinien) stanowić asumpt do dalszych rozważań i dyskusji naukowych. Przedstawione problemy teorii i praktyki polityki społecznej nie wypełniają rzecz jasna wszystkich odniesień i obszarów zainteresowań współczesnej polityki społecznej. Autorzy zdają sobie zatem sprawę, że podniesione kwestie to czę- stokroć jedynie elementy propedeutyki do wskazywanych w  treści problemów i  rozważań. Chcą także podkreślić, że w  merytorycznym (przedmiotowym) zakresie publikacja jest ściśle powiązana ze śląską szkołą polityki społecznej, której spiritus movens, kreatorem i  Mistrzem, także w  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, była Pani Profesor Lucyna Frąckiewicz. Ocenę, czy Autorom udało się osiągnąć założone cele, pozostawiamy Czy- telnikom. Zespół Autorski jest otwarty na sugestie, komentarze i  propozycje, które mogą wzbogacić dorobek naukowy oraz dyskurs publiczny w dziedzinie polityki społecznej. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do ostatecznej edycji pracy oraz po- mogli w jej ukazaniu się na rynku wydawniczym, dziękujemy. Zespół Autorski Noty o Autorach Paweł Grzywna, doktor nauk społecznych. Od 2009 roku zatrudniony w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Wiceprezes Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Sekretarz czaso- pisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Zainteresowania naukowe związane z  problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego i  społecznego, polityką zdro- wotną oraz zrównoważonym rozwojem. Wybrane publikacje: P. Grzywna: Demograficzne aspekty bezpieczeństwa społecznego Polski na początku XXI wieku. W: Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy (Katowice 2014). P. Grzywna: Bezpieczeństwo zdrowotne – wprowadzenie do problematyki. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2015, T. 14, s. 105–121. M. Mitręga, P. Grzywna: Bezpieczeństwo społeczne seniorów w  Polsce: wybrane aspekty teorii i  praktyki. W: Realność złego starzenia się. Poza polityczną i  społeczną powinnością. Red. L. Buliński (Toruń 2015). M. Mitręga, N. Stępień‑Lampa, B. Zasępa, P. Grzywna: Social Reforms in Poland in the Transformation Period. In: Democratization Processes in Poland and Slovenia: Comparative Study. Ed. A. Turska‑Kawa, M. Haček (Maribor 2016). P. Grzywna: Bezpieczeństwo zdrowotne w nauce o polityce społecznej. Wprowadzenie do dyskusji (Katowice 2017). Joanna Lustig, doktor nauk humanistycznych, polityk społeczny, nauczyciel aka- demicki. Od 1995 roku zatrudniona w  Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Główne obszary zainteresowań naukowych: polityka społeczna, współpraca organów administracji publicznej z podmiotami III sektora w Polsce, tworzenie, finansowanie oraz działalność podmiotów gospodarki społecznej w Polsce. Najważniejsze publikacje: 260 Noty o Autorach J. Lustig: Pojęcie, granice i mierniki ubóstwa. „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 1999, nr 3/4. J. Lustig: Świadczenia pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych. „Polityka Społeczna” 2001, nr 4, s. 21–24. J. Lustig: Ubóstwo i jego pomiar. W: Polityka społeczna. Teksty źródłowe. Wybór i opra- cowanie L. Dziewięcka ‑Bokun, K. Zamorska (Wrocław 2003). J. Lustig: Działalność trzeciego sektora w sferze pomocy społecznej. W: Działania Ośrodka Pomocy Społecznej i  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  otoczeniu lokalnym. Analiza stanu obecnego i wnioski perspektywiczne sformułowane na podstawie projektu SPO RZL 1.5 pt. „Większa wiedza = lepsza praca – szkolenia dla pracowników PCPR i  OPS” zrealizowanego w  powiecie zawierciańskim. Red. M. Zrałek, P. Fiedkiewicz (Dąbrowa Górnicza 2007). J. Lustig: Ochrona i  upowszechnianie praw dziecka oraz rozwiązywanie problemów dzieci i  młodzieży obszarami wsparcia w  Programie Operacyjnym Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009–2013. Realizacja projektów w roku 2009. W: Pokolenie wy‑ granych? Trzecia część badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji. Red. J. Sztumski (Katowice 2012). Marian Mitręga, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Kierownik Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Zainteresowania naukowe związane z problematyką demografii, re- strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, polityki rynku pracy, polityki senioralnej. Wybrane publikacje: M. Mitręga: Demografia społeczna (Katowice 1995). M. Mitręga: Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego (Katowice 2001). M. Mitręga (red.): Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich (Katowice 2011). M. Mitręga: Restrukturyzacja – między teorią a praktyką. W: Śląsk – Polska – Europa – Świat. Red. K. Mieroszewski, M. Stolarczyk (Katowice 2013). M. Mitręga, P. Grzywna: Bezpieczeństwo społeczne seniorów w  Polsce: wybrane aspekty teorii i  praktyki. W: Realność złego starzenia się. Poza polityczną i  społeczną powinnością. Red. L. Buliński (Toruń 2015). Natalia Stępień ‑Lampa, doktor nauk społecznych. Od 2009 roku zatrudniona w  Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa Wy- działu Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Skarbnik Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Zain- teresowania naukowe związane z  problematyką wyrównywania szans edukacyjnych, polityką edukacyjną, zjawiskiem ubóstwa, w  tym jego przestrzennej koncentracji. Wybrane publikacje: Noty o Autorach 261 N. Stępień: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i  młodzieży z  obszarów wiel‑ komiejskiej biedy na przykładzie poindustrialnej przestrzeni miejskiej. W: Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. Red. M. Suświłło, N. Fechner. T. 2 (Poznań 2014). N. Stępień: Bierność czy aktywność społeczna i edukacyjna osób starszych w Polsce. W: Realność złego starzenia się. Poza polityczną i społeczną powinnością. Red. L. Buliński (Toruń 2015). N. Stępień: Wyrównywanie szans edukacyjnych w  warunkach polskiej szkoły po 1989 roku. O potrzebie polityki wyrównywania szans edukacyjnych. „Studia Politicae Univer‑ sitatis Silesiensis” 2015, T. 14, s. 122–134. N. Stępień ‑Lampa: Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w  III RP (Katowice 2016). N. Stępień ‑Lampa: Szanse edukacyjne dzieci i  młodzieży z  obszarów wielkomiejskiej biedy w Siemianowicach Śląskich (Katowice 2016). Bożena Zasępa, doktor nauk humanistycznych. Od 1999 roku zatrudniona w Za- kładzie Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i  Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzy- stwa Polityki Społecznej. Redaktor tematyczny z zakresu polityki społecznej w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego ,,Political Preferences”. Zainteresowania naukowe związane z problematyką demografii, polityki rodzinnej i zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia emerytalnego. Wybrane publikacje: B. Zasępa: Pracownicze programy emerytalne jako przykład udziału pracodawców w or‑ ganizowaniu zabezpieczenia emerytalnego w  Polsce. W: Kulturowe, społeczne i  etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. L. Karczewski, H.A. Kretek (Opole 2016). B. Zasępa: Prognozy demograficzne dla Polski do roku 2050 – analiza wybranych aspektów procesu starzenia się populacji. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2015, T. 14, s. 81–104. B. Zasępa: System opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym w ramach koncepcji ,,work ‑life ballance” i CSR w Polsce. W: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarun‑ kowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Red. L. Karczewski, H.A. Kretek (Opole 2015). B. Zasępa: Proces starzenia się populacji jako istotne uwarunkowanie rozwoju społeczno‑ ‑gospodarczego Polski. W: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów. Red. H. Marek, A. Zduniak (Poznań 2015). B. Zasępa: Identyfikacja wyzwań w  obszarze polityki społeczno ‑gospodarczej w  Polsce w kontekście procesu starzenia się populacji. W: Osoby starsze w przestrzeni życia spo‑ łecznego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (Katowice 2014). Павел Гживна Иоанна Люстиг Марян Митренга Наталя Стенпень-Лампа Божена Засемпа Социальная политика Размышления о теории и практике Резюме В работе рассматривается проблематика социальной политики и ее субдисциплин. Социальная политика в Польше подвергается многочисленным преобразованиям. Учитывая постоянные институциональные изменения, перемены в рамках структуры общества и технологический прогресс, этот процесс нельзя признать законченным. Все большая гамма услуг, новые методы управления, развитие общества знания, а  также расширяющееся международное сотрудничество способствует тому, что данная деятельность не вопринимается лишь в категориях редистрибутивной справедливости. Именно поэтому, по мнению авторов, целесообразным является изучение этой научной дисциплины. В книге представлены два подхода к исследованию социальной политики: теоретический и практический. социальная безопасность, Работа является синтетическим путеводителем по главным исследовательским направлениям в области современной социальной политики. Она состоит из 16 глав, в  которых охарактеризованы следующие вопросы: общие положения социальной политики, ее генезис и деятельность по оказанию социальной помощи, модельный подход, сектора, политика народонаселения, политика по отношению к лицам с ограниченными возможностями, социальное обеспечение, нищета, политика в области образования, политика в области здравоохранения, политика рынка труда, жилищная политика, политика в сфере семьи. Книга адресована лицам, интересующимся вопросами социальной политики, политическим деятелям на руководящих должностях, в том числе представителям муниципальных органов, а также сотрудникам учреждений второго и третьего секторов. Ключевые слова: социальная политика, субдисциплины социальной политики, госу- дарство welfare state деятельность третьего Paweł Grzywna Joanna Lustig Marian Mitręga Natalia Stępień ‑Lampa Bożena Zasępa The social policy Considerations about theory and practice Summar y The work engages the problems of social policy and its subdisciplines. The social policy in Poland was subject to numerous transformations. Due to the institutional changes which are being constantly introduced, the transformations in the social structure and the technological progress, this process cannot be considered finished. The increasing range of services, new methods of managements, the development of a  knowledge ‑based society and the more and more closer international collaboration render this activity impossible to be perceived merely in terms of redistributive justice. Due to this, according to the authors, it is legitimate and worthwhile to conduct research in this scholarly field. The considerations that are presented in this work represent two currents of thinking about social policy – social policy as theory and as practice. The monograph constitutes a  synthetic guide to the principal research areas of modern social policy. The work consists of sixteen chapters which describe the following problems of social policy: the problem of a definition, the genesis of the social policy and support activities, a model ‑based approach, social security, the activities of the third sector, the population ‑related policy, the policy associated with handicapped people, social protection, poverty, educational policy, health -related policy, the policy of the job market, the housing policy and the family policy. The publication is intended for people who are interested in the problems of social policy, political decision ‑makers, including especially the representatives of self ‑government authorities and also the institutions of the second and third sectors. Keywords: social policy, subdisciplines of social policy, the welfare state Redakcja: Barbara Malska Projekt okładki: Janina Skorus Redakcja techniczna: Małgorzata Pleśniar Korekta: Lidia Szumigała Łamanie: Marek Zagniński Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3107 ‑2 (wersja drukowana) ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑3108 ‑9 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e -mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 16,5. Ark. wyd. 19,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 24 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka społeczna. Rozważania o teorii i praktyce
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: