Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 004588 22928126 na godz. na dobę w sumie
Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych - ebook/pdf
Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 234
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323532828 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Analiza problemów polityki wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych: ryzyka socjalnego ponoszonego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także ewolucji celów i rodzajów polityki wsparcia opiekunów. Autor na podstawie aktów prawnych i dokumentacji formułuje diagnozę mającą posłużyć wyznaczeniu kierunku zmian prawnych w zakresie polityki senioralnej. Pierwsza pogłębiona naukowo analiza tematu i systematyzacja wiedzy z dziedziny.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa Niniejsza książka jest nieco zaktualizowaną i poprawioną wersją mojej roz- prawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem Pana Prof. Ryszarda Szarfen- berga. Żywię nadzieję, że jej publikacja okaże się pomocna dla wszystkich, którzy chcieliby poznać, zrozumieć, jak również zmieniać na lepsze dotych- czasową politykę na rzecz osób uczestniczących w opiece i pomocy wobec swoich bliskich w starszym wieku. Drobna zmiana tytułu niniejszej publi- kacji względem pierwotnego tytułu rozprawy (Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych w Polsce. Na podstawie zmian prawnych z lat 2003–2015) wynika z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, chciał- bym, aby publikacja – zwłaszcza z perspektywy czasu – nie była postrzegana wyłącznie jako uporządkowane przedstawienie i analiza jedynie pewnego etapu kształtowania się polityki wsparcia wobec opiekunów, ale by sprzy- jała ujrzeniu bardziej uniwersalnych dylematów, problemów i mechanizmów, jakie towarzyszą polityce publicznej w tym obszarze. Powyższe aspiracje nie unieważniają potrzeby dania świadectwa temu, co miało miejsce w latach 2003–2015 – okresie analizowanym w niniejszej rozprawie. Uznałem jednak, że czytelnikom, którzy sięgną po publikację naj- wcześniej na przełomie 2017 i 2018 roku, winien jestem choćby wzmiankę o tym, co działo się przez kolejne dwa lata. Niestety, okres ten nie przyniósł przełomu w sytuacji omawianej kategorii opiekunów. Od tego czasu wprowa- dzono jednak kosmetyczne zmiany w niektórych segmentach wsparcia anali- zowanych na kartach rozprawy (np. wprowadzenie uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego dla części byłych opieku- nów czy nowe regulacje służące powrotowi na rynek pracy opiekunom i człon- kom rodzin osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Pojawiły się 10 Przedmowa także nowe źródła danych o charakterze statystycznym i sprawozdawczym, jak i analizy, o które warto było wzbogacić obraz sytuacji opiekunów niesamo- dzielnych osób starszych. Jest dla mnie budujące, że zarówno w czasie pisa- nia rozprawy, jak i po jej ukończeniu zakres dostępnej wiedzy – pochodzącej z opracowań krajowych i zagranicznych – istotnie się poszerzył, co dowodzi, że podjęta w pracy problematyka budzi rosnące zainteresowanie. Pozwala to też mieć nadzieję, że niniejsza książka znajdzie grono odbiorów, dla których okaże się ona ciekawa i przydatna. Nie chcąc jednak zaburzyć całościowej struktury pierwotnej wersji rozprawy, większość zmian wprowadzam w for- mie przypisów lub niewielkich wzmianek w tekście. Innym powodem nanie- sienia niektórych modyfi kacji była chęć odpowiedzi na przynajmniej część uwag, jakie otrzymałem od recenzentów pracy, a także uwzględnienia nowych przemyśleń i poszukiwań badawczych, jakich dostarczyło mi kontynuowane aktywne zainteresowanie sytuacją dotkniętych niesamodzielnością osób starszych i ich opiekunów. Przed zaproszeniem do lektury chciałem serdecznie podziękować sze- rokiemu gronu osób, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji i uzyskania przez nią ostatecznego kształtu. Od strony naukowej pragnąłbym podziękować mojemu Promotorowi, Panu Profesorowi Ryszardowi Szarfenbergowi, za cierpliwą, aktywną i owocną współpracę przy przygotowaniu rozprawy na wszystkich etapach jej powsta- wania. Dziękuję również recenzentom, Pani Profesor Monice Lewandowicz- -Machnikowskiej i Panu Profesorowi Piotrowi Błędowskiemu, oraz autorowi recenzji wydawniczej, Panu Doktorowi Pawłowi Łuczakowi, za przychylne, ale też nie wolne od konstruktywnych uwag przyjęcie i zrecenzowanie mojej pracy. Chciałem też wspomnieć o Pani Profesor Jolancie Supińskiej, promo- torce mojej rozprawy magisterskiej, która nauczyła mnie patrzeć na politykę społeczną przez pryzmat dylematów (a tych moja rozprawa doktorska zawiera bardzo wiele) i ze śmiałym odwołaniem do wartości. Składam też ukłony dla Profesora Andrzeja Zybały za przyjacielskie wsparcie oraz nauczenie mnie analitycznego spojrzenia na politykę publiczną i uporządkowanego jej prezen- towania, a także Doktora Pawła Kubickiego za inspirację w łączeniu zaangażo- wania w sprawy opiekunów osób niepełnosprawnych z naukowym badaniem ich sytuacji. Serdecznie dziękuję Pani Bożen ie Koczarze za wsparcie od strony językowej i edytorskiej. Chciałem złożyć także gorące podziękowania przed- stawicielom samego środowiska opiekunów niepełnosprawnych osób doro- słych. Dzięki zaufaniu, jakim mnie obdarzyli w ramach walki o swoje prawa społeczne, mogłem z bliska przyglądać się polityce wsparcia opiekunów i spo- glądać na nią także z perspektywy samych jej odbiorców. Zapewne wiele pro- blemów i dylematów nie mogłoby zostać wystarczająco czytelnie i ostro wyar- tykułowanych na kartach niniejszej publikacji, gdyby nie zaufanie okazane mi przez przedstawicieli środowiska. Choć krąg opiekunów, jakich napotkałem na tej drodze, jest bardzo szeroki, pozwolę sobie imiennie przywołać liderów Przedmowa 11 ruchu opiekunów: Panie Marzenę Kaczmarek, Danutę Janoszkę, Małgorzatę Lipińską, Mirosława Sobolewskiego oraz śp. Włodka Marczuka. Chciałem podziękować także bliskim, zwłaszcza Rodzicom, za wsparcie w długim okresie pisania doktoratu i wiarę, że uda mi się doprowadzić ten proces do końca. Na moje zainteresowanie naukowe, społeczne i zawodowe problematyką senioralną zapewne pośredni wpływ miała także rola, jaką w moim dzieciństwie i okresie dojrzewania odegrała Babcia Janina, a także Ciocia Maria, której zależność od pomocy w ostatnich latach życia była impul- sem do podjęcia problemu opieki długoterminowej wobec osób starszych. Ich pamięci chciałem zadedykować niniejszą książkę.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: