Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 004345 24081798 na godz. na dobę w sumie
Polki - ebook/pdf
Polki - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 268
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1698-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Autorki malują portret współczesnych Polek szczegółowo i z wielu perspektyw od portretu rodzinnego i pejzażu z widokiem na pracę, politykę i kościół, po prześwietlenie kobiecej torebki a nawet zajrzenie do łóżka. O czym marzą Obywatelki Świata? Czy Rodzinnym Paniom Domu zdarzają się skoki w bok? Jak często chodzą do kościoła Spełnione Profesjonalistki, a na kogo głosują Osamotnione Konserwatystki? Odpowiedzi zawarte w książce uczą, bawią i zachęcają do refleksji. Dzięki nowoczesnej analizie badawczej tzw. analizie skupień, wyłoniło się aż siedem segmentów Polek: Spełnione Profesjonalistki, Obywatelki Świata, Zachłanne Konsumpcjonistki, Rodzinne Panie Domu, Niespełnione Siłaczki, Rozczarowane Życiem oraz Osamotnione Konserwatystki. Kobiety w tych segmentach różnią się po części cechami demograficznymi, ale, co znacznie ciekawsze, przede wszystkim wyznawanymi wartościami, światopoglądem, potrzebami, podejściem do życia, pracy czy rodziny. Jakie są Polki? Dzięki tej książce odpowiedzi nie trzeba już szukać w mglistej intuicji, fragmentarycznych i hermetycznych opracowaniach naukowych, ani brać z sufitu. Książka ta jest skrzynią skarbów, zaskakujących odkryć i insightów, zdobytych dzięki pionierskim badaniom na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie Polek, uzupełnionym o badania jakościowe. Autorki, Katarzyna Pawlikowska, pomysłodawczyni badania, ekspert ds. kobiecych motywacji i komunikacji kierowanej do kobiet oraz prof. Dominika Maison, specjalizująca się w badaniach potrzeb i zachowań konsumenckich, zastosowały podejście, które znacznie wykracza poza powszechnie znane demograficzne ramy badawcze. Wiedziały, że bez zrozumienia motywacji, preferencji, światopoglądu a nawet poczucia humoru Polek, nie będzie możliwe stworzenie ich wiarygodnego portretu. Dla kogo Polki? Dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć współczesne polskie kobiety, czy to zawodowo, czy hobbystycznie. To książka, która może zaciekawić socjologów i sfrustrowanych małżonków, dziennikarzy i ojców, braci oraz kochanków, biznesmenów i studentów, a w szczególności, jeśli nie przede wszystkim, każdą Polkę, która interesuje się współczesnym światem i szuka w nim swojego miejsca.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Pawlikowska Dominika Maison Wprowadzenie Oddajemy w Państwa ręce książkę, która jest próbą opowiedzenia, jakie są współ- czesne Polki – co jest dla nich ważne, jakie są ich wartości, priorytety, jakie zna- czenie ma dla nich praca, jakie rodzina, a jakie dbanie o siebie? Jakimi są osobami w różnych rolach życiowych: żon, matek, obywatelek, konsumentek? Co lubią, a co je denerwuje? Jakie są ich marzenia, jakie troski, a jakie źródła szczęścia? Obie prywatnie i zawodowo interesujemy się tematem kobiecych motywacji. Katarzyna między innymi współtworzy pierwszą polską (i jedną z pierwszych na świecie) agencję komunikacji marketingowej uwzględniającej kobiece kody komu- nikacji, Garden of Words, jest specjalistką w zakresie budowania strategii komuni- kacji i marketingowych, ma także wieloletnie doświadczenie w samym marketin- gu. Dominika jest z kolei właścicielką agencji badań marketingowych Dom Badawczy Maison, w której od lat bada kobiety-konsumentki i stara się zrozumieć ich wartości, motywacje, potrzeby, preferencje i doświadczenia. Równocześnie jest naukowcem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje na Wydziale Psychologii i w Instytucie Studiów Społecznych UW, specjalizuje się w dziedzinie zachowań konsumenckich, nieświadomych wartości i potrzeb oraz badań marke- tingowych i społecznych. Nasza ciekawość różnorodności i potencjału kobiet stała się początkiem roz- mowy o wspólnym projekcie badawczym, którego pomysłodawczynią była Kata- rzyna – chciałyśmy się dowiedzieć, czym się kierują współczesne Polki, podejmu- jąc decyzje marketingowe, a także, co myślą o innych obszarach życia. Książka ta jest naszą subiektywną wypowiedzią, w której zderzają się dwa spoj- rzenia: Katarzyny Pawlikowskiej – praktyka komunikacji marketingowej i osoby czującej „misję” naprawiania świata oraz Dominiki Maison – przede wszystkim na- ukowca, próbującego zrozumieć „jak jest naprawdę”, ale też praktyka badań społecz- nych i marketingowych. W tej książce, na podstawie wyników naszych badań, pra- gniemy pokazać, że przecenia się wewnętrzne podobieństwo wszystkich kobiet, postrzegając współczesne Polki jako jednolitą grupę o zbliżonych poglądach, warto- ściach i zachowaniach. Zdajemy sobie jednakże sprawę, że my również nie pokazu- jemy pełnego obrazu. Nie udało nam się niestety poruszyć wszystkich tematów, omówić wszystkich obszarów życia. Jest to portret subiektywny – wybrałyśmy te 8 Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison wątki, które nam wydawały się najważniejsze, najbardziej znaczące, najciekawsze, intrygujące. Spojrzałyśmy na polskie kobiety z perspektywy uniwersalnych potrzeb (perspektywa psychologiczna), zmieniających się wartości i stylów życia, światopo- glądu i przekonań politycznych (perspektywa socjologiczna) oraz szeroko rozumia- nej konsumpcji (perspektywa marketingowa). Mimo że jest to nasz subiektywny wybór zagadnień, które uznałyśmy za ważne, tworząc portret współczesnej Polki, to u jego podłoża leżą starannie przeprowadzone, zakrojone na szeroką skalę badania. Pierwszym, najważniejszym źródłem danych jest badanie „Polki same o so- bie”, zrealizowane przez Dom Badawczy Maison i Garden of Words na ogólnopol- skiej próbie losowo-kwotowej 600 kobiet (szczegółowy opis metodologii badania jest dostępny w załączniku 1). Przeprowadzenie badania na reprezentatywnej pró- bie ogólnopolskiej pozwala nam mówić o wszystkich Polkach (a nie tylko tych przez nas przebadanych). W badaniu wzięły udział kobiety od 18 do 70 roku życia, zarówno te z wykształceniem podstawowym, jak i średnim oraz wyższym; miesz- kanki zarówno wsi, jak i małych, średnich oraz największych miast Polski (w pro- porcjach odzwierciedlających strukturę populacji). Dzięki takiej strukturze i spo- sobowi doboru próby, wyniki tego badania pozwalają nam dowiedzieć się na przykład, ile procent Polek czyta książki, codziennie gotuje dla swojej rodziny, ma konserwatywne poglądy, używa szminki i dezodorantu czy też lubi seks. Drugie badanie, uzupełniające, było badaniem jakościowym – składały się na nie pogłę- bione wywiady indywidualne przeprowadzane w domach respondentek (tzw. wy- wiady etnograficzne). Podczas tych rozmów zaproszone do udziału kobiety opo- wiadały nam o swoim życiu, mówiły nie tylko o tym, co jest dla nich ważne, ale również dlaczego właśnie to. Wyniki tego badania mają charakter ilustracji do wyników części pierwszej (ilościowej) i są przedstawiane w postaci cytatów z wy- powiedzi konkretnych osób. Badanie to zostało zrealizowane pod kierunkiem Do- miniki Maison na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zajęć specjalizacyjnych z psychologii ekonomicznej (dokładny opis metodologii badania można znaleźć w załączniku 2). Ogółem przeprowadzono 60 pogłębio- nych wywiadów indywidualnych w domach respondentek. Na wyniki omawianych badań możemy patrzeć z perspektywy całej populacji polskich kobiet, próbując odpowiedzieć na wymienione wcześniej pytania: jakie są Polki, co bardziej cenią, a co mniej; co lubią, a czego nie. Można też spojrzeć na uzyskane wyniki z perspektywy przeprowadzonej przez nas analizy segmentacyj- nej, która pokazała, że nie ma jednej „wzorcowej Polki”, nie ma Polki przeciętnej, statystycznej, uniwersalnej. Mamy kilka typów Polek, dosyć podobnych do siebie pod względem tego, co lubią, co jest dla nich ważne, jaki mają styl życia (spójnych wewnątrz wyodrębnionych grup), a zarazem bardzo różniących się między sobą (między wyodrębnionymi grupami). W wyniku zaawansowanych analiz staty- stycznych1 wyodrębniłyśmy siedem grup (tzw. segmentów) współczesnych Polek. Nazwałyśmy je: Spełnione Profesjonalistki, Obywatelki Świata, Zachłanne Kon- 1 Podstawą wyodrębnienia segmentów były przeprowadzone analizy czynnikowe i analiza skupień. Wprowadzenie 9 sumpcjonistki, Rodzinne Panie Domu, Niespełnione Siłaczki, Rozczarowane Ży- ciem oraz Osamotnione Konserwatystki. Są to nazwy, w których starałyśmy się oddać specyfikę każdej z wyróżnionych grup oraz zarysować jej odmienność od pozostałych. Mamy świadomość, że metoda ta, choć oparta na analizach staty- stycznych, jest pewnym uproszczeniem, jak również abstrakcyjnym uśrednieniem każdego z wyodrębnionych typów kobiet. Niemniej jednak pokazuje, że nie po- winniśmy więcej pytać o to, jaka jest współczesna Polka, bo – jak pokazują nasze badania – współczesne Polki są bardzo różne. Kobiety z wyodrębnionych przez nas grup do pewnego stopnia różnią się pod względem podstawowych cech demograficznych: wieku, dochodów, wykształce- nia czy sytuacji rodzinnej, ale – co chciałyśmy pokazać w tej książce – różnią się też wyznawanymi wartościami, potrzebami, podejściem do życia, pracy, rodziny i zadowoleniem z życia. W konsekwencji różnią się także swoimi codziennymi za- chowaniami i wyborami: w odmienny sposób postępują jako matki, jako kobiety czy też jako obywatelki. Grupy te, co niezwykle ważne, różnią się też swoimi za- chowaniami konsumenckimi: tym, których produktów używają, a po które nigdy by nie sięgnęły, które marki lubią i cenią, a na które w ogóle nie zwracają uwagi, oraz tym, jak reagują na kierowane do nich komunikaty reklamowe. Książkę zaczyna rozdział, w którym zwracamy uwagę, że Polki wyraźnie „cze- kają na odkrycie”. W rozdziale drugim prezentujemy siedem segmentów współ- czesnych Polek, wyodrębnionych na podstawie wyników przeprowadzonego bada- nia ilościowego. W kolejnych rozdziałach opisujemy Polki w różnych obszarach życia – w rodzinie, pracy, w związku. Pokazujemy też wartości wyznawane przez współczesne Polki, ich potrzeby, emocje towarzyszące codziennemu życiu, świato- pogląd, poglądy polityczne. Prezentujemy je także jako konsumentki: jak dbają o siebie, jakie kosmetyki kupują, jak podchodzą do własnego wyglądu, urody, gdzie robią zakupy i dla kogo, ile wydają pieniędzy, czy kupują byle jak, byle najta- niej, czy też świadomie i to nie niska cena motywuje je do zakupu, lecz inne war- tości, np. wolą produkty ekologiczne lub są wierne znanym sobie markom, którym ufają. W rozdziale dziesiątym Katarzyna Pawlikowska prezentuje autorską kon- cepcję kobiecych kodów komunikacji – CZUJESZ2. Ta perspektywa pomaga zrozu- mieć, dlaczego tak wiele działań, które biznes czy polityka kierują do kobiet, oka- zuje się nieskutecznych i – co najważniejsze – daje konkretne wskazówki, jak prowadzić skuteczny dialog z Polkami. Dzięki połączeniu różnych spojrzeń i doświadczeń autorek powstała pionier- ska książka, łącząca perspektywę społeczną (psychologiczną i socjologiczną) z perspektywą praktyki komunikacji. 2 Szczegółowej analizie komunikacji adresowanej do kobiet oraz oczekiwań i zachowań za- kupowych konsumentek została poświęcona pierwsza w Polsce książka o tej tematyce, autor- stwa Katarzyny Pawlikowskiej i Marka Poleszaka, CZUJESZ? … czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet, CeDeWu, Warszawa 2011. 10 Katarzyna Pawlikowska, Dominika Maison Patrząc na wyniki ostatniego spisu ludności Polski3, widzimy jak zmienia się nasze społeczeństwo i jak bardzo zmienia się sytuacja Polek. Od poprzednie- go spisu powszechnego z 2002 roku, zwiększył się tak zwany współczynnik fe- minizacji, co oznacza po prostu, że kobiet jest w naszym kraju więcej niż męż- czyzn (na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet, a w 2002 roku na 100 mężczyzn przypadało ich 106,5). Polki konsumentki, Polki obywatelki, Polki żony/partnerki, Polki matki, Polki profesjonalistki, Polki uwodzicielki, Polki wierzące, Polki niewierzące, Polki libe- ralne, Polki feministki, Polki konserwatywne, Polki przedsiębiorcze, Polki kapłan- ki ogniska domowego, Polki aspirujące, Polki szczęśliwe, Polki rozczarowane, Po- lki… No właśnie – jakie są teraz Polki? Zapraszamy do wspólnego odkrywania! Dziękujemy serdecznie wszystkim szanownym ekspertom, komentatorom i recenzentom za ich wielki wkład w postaci opinii na temat wyników badania „Polki same o sobie” – ich wypowiedzi wzbogaciły tę publikację. 3 Zob. źródło: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_nps2011_wyniki_nsp2011_22032012. pdf (dostęp: 06.08.2014).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: