Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 003231 21535271 na godz. na dobę w sumie
Polska - Izrael. Współpraca gospodarcza - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Polska - Izrael. Współpraca gospodarcza - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-272-4287-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> handel i gospodarka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Przez ponad sześćdziesiąt lat wiele zmieniło się na Bliskim Wschodzie. Ziemię po trzykroć świętą dla chrześcijan, muzułmanów i żydów zdominował kult – separacji i oddzielenia. Izrael wciśnięty między Strefę Gazy a Zachodni Brzeg chce obecnie pozbyć się za wszelką cenę swojej orientalnej tożsamości, by najściślej związać się z Zachodem (zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi najbliższym sojusznikiem Izraela jak i z państwami Unii Europejskiej, które dopiero zaczynają poznawać zalety współpracy gospodarczej z Izraelem), zarówno politycznie jak i ekonomicznie.

Państwo Izrael od momentu ogłoszenia niepodległości w 1948 roku funkcjonuje w stanie wojny. Początkowo opinia międzynarodowa była przekonana, że Arabowie zmiotą nowe państwo z powierzchni ziemi. Jednak dzięki zgodności stanowiska mocarstw oraz uporowi pierwszych władz izraelskich, a także zdeterminowaniu zwykłych mieszkańców kraju udało się umocnić Izraelowi swoje państwo na arenie międzynarodowej – politycznie, militarnie i ekonomicznie. Dzięki innowacyjności swoich działań w każdej sferze egzystencji państwa, Izrael przetrwał liczne konflikty i kryzysy, zdobył szacunek swoich partnerów politycznych i gospodarczych oraz pozycję lokalnego mocarstwa, które jest w stanie skutecznie wpływać na politykę oraz gospodarkę w regionie Bliskiego Wschodu. Gospodarka izraelska jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie, gdyż może zaoferować innowacyjne produkty oraz rozwiązania technologiczne i organizacyjne w większości sfer gospodarki. Przedsiębiorstwa izraelskie są chętne do współpracy z nowymi partnerami z Zachodu.

Celem publikacji jest przybliżenie polskiemu Czytelnikowi warunków współpracy gospodarczej na terenie Izraela. Ukazanie zarówno społeczno – kulturowych jak i polityczno – prawnych uwarunkowań kooperacji w różnych branżach i sektorach pozwoli Czytelnikowi zrozumieć zależności jakie między nimi istnieją oraz wykorzystać ich znajomość w kontaktach z partnerami biznesowymi z Izraela. W przypadku Czytelnika izraelskiego, głównym zadaniem monografii jest zachęcenie go do: podjęcia współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i samorządami (zwłaszcza w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach sektora nowych technologii) oraz zapoznania się z atrakcyjnością i chłonnością polskiego rynku w wybranych branżach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sk(cid:217)ad, redakcja i korekta techniczna: Wydawnicto Locuples Projekt ok(cid:217)adki: Wydawnictwo Locuples Monografia recenzowana. Niniejsza publikacja jest obj(cid:191)ta ochron(cid:173) prawa autorskiego. Uzyskany dost(cid:191)p upowa(cid:268)nia wy(cid:217)(cid:173)cznie do prywatnego u(cid:268)ytku. Ksi(cid:173)(cid:268)ka ani (cid:268)adna jej cz(cid:191)(cid:239)(cid:176) nie mog(cid:173) by(cid:176) publikowane w ca(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci ani w jakikolwiek inny sposób powielane bez zgody autora. Copyright©: Gniewomir Pie(cid:218)kowski ISBN: 978-83-272-4287-7 (cid:82)ód(cid:266) 2014r. Spis(cid:3)tre(cid:228)ci(cid:3) 1. Spo(cid:217)eczno – kulturowe uwarunkowania polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy gospodarczej ............................................................................................................ 7 1.1 Izraelskie spo(cid:217)ecze(cid:218)stwo w biznesie – struktura, ró(cid:268)nice kulturowe oraz techniki negocjacji .............................................................................................. 8 1.2 Cross cultural cooperation in Israel – Jewish students associations example ............................................................................................................................ 42 2. Ekonomiczne i polityczno – prawne uwarunkowania polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy gospodarczej ..................................................................................... 71 2.1 Strategic integration of economics and national security policy in Israel ... 72 2.2 Polsko – izraelska wspó(cid:217)praca gospodarcza: geneza, sektory, regulacje systemowe, mechanizmy dzia(cid:217)ania ................................................................ 85 2.3 Kryzys bliskowschodni a wspó(cid:217)praca polityczno – gospodarcza Izraela z pa(cid:218)stwami wschodnioeuropejskimi (przyk(cid:217)ad Rosji) .............................. 122 3. Polsko – izraelska wspó(cid:217)praca w sektorze biotechnologicznym ................. 147 3.1 Sytuacje kryzysowe w dzia(cid:217)alno(cid:239)ci izraelskiej firmy farmaceutycznej………………………………………………………………..148 3.2 Perspektywy wspó(cid:217)pracy z izraelsk(cid:173) bran(cid:268)(cid:173) kosmetologiczn(cid:173) na przyk(cid:217)adzie grupy Antan……………………………………………………..159 3.3 Innowacyjno(cid:239)(cid:176) izraelskich firm farmaceutycznych ……………….............167 3.4 Polska rynkiem zbytu dla leków i suplementów diety …………………...182 4. Polsko – izraelska wspó(cid:217)praca w sektorze spo(cid:268)ywczym .............................. 200 4.1 Atrakcyjno(cid:239)(cid:176) województwa (cid:217)ódzkiego jako rynku zbytu napojów alkoholowych…………………………………………………………………..201 3 Wst(cid:266)p Przez ponad sze(cid:239)(cid:176)dziesi(cid:173)t lat wiele zmieni(cid:217)o si(cid:191) na Bliskim Wschodzie. Ziemi(cid:191) po trzykro(cid:176)(cid:561)(cid:239)wi(cid:191)(cid:157)(cid:173) dla chrze(cid:239)cijan, muzu(cid:217)manów i (cid:268)ydów zdominowa(cid:217) kult – separacji i oddzielenia. Izrael wci(cid:239)ni(cid:191)ty mi(cid:191)dzy Stref(cid:191) Gazy a Zachodni Brzeg chce obecnie pozby(cid:176) si(cid:191) za wszelk(cid:173) cen(cid:191) swojej orientalnej to(cid:268)samo(cid:239)ci, by naj(cid:239)ci(cid:239)lej zwi(cid:173)za(cid:176) si(cid:191) z Zachodem (zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, b(cid:191)(cid:141)(cid:173)cymi najbli(cid:268)szym sojusznikiem Izraela jak i z pa(cid:218)stwami Unii Europejskiej, które dopiero zaczynaj(cid:173) poznawa(cid:176) zalety wspó(cid:217)pracy gospodarczej z Izraelem), zarówno politycznie jak i ekonomicznie. Pa(cid:218)stwo Izrael od momentu og(cid:217)oszenia niepodleg(cid:217)(cid:152)(cid:239)ci w 1948 roku funkcjonuje w stanie wojny. Pocz(cid:173)tkowo opinia mi(cid:191)dzynarodowa by(cid:217)a przekonana, (cid:268)e Arabowie zmiot(cid:173) nowe pa(cid:218)stwo z powierzchni ziemi. Jednak dzi(cid:191)ki zgodno(cid:239)ci stanowiska mocarstw oraz uporowi pierwszych w(cid:217)adz izraelskich, a tak(cid:268)e zdeterminowaniu zwyk(cid:217)ych mieszka(cid:218)ców kraju uda(cid:217)o si(cid:191) umocni(cid:176) Izraelowi swoje pa(cid:218)stwo na arenie mi(cid:191)dzynarodowej – politycznie, militarnie i ekonomicznie. Dzi(cid:191)ki innowacyjno(cid:239)ci swoich dzia(cid:217)(cid:138)(cid:218) w ka(cid:268)dej sferze egzystencji pa(cid:218)stwa, Izrael przetrwa(cid:217) liczne konflikty i kryzysy, zdoby(cid:217) szacunek swoich partnerów politycznych i gospodarczych oraz pozycj(cid:191) lokalnego mocarstwa, które jest w stanie skutecznie wp(cid:217)ywa(cid:176) na polityk(cid:191) oraz gospodark(cid:191) w regionie Bliskiego Wschodu. Gospodarka izraelska jest obecnie jedn(cid:173) z najszybciej rozwijaj(cid:173)cych si(cid:191) na (cid:239)wiecie, gdy(cid:268) mo(cid:268)e zaoferowa(cid:176) innowacyjne produkty oraz rozwi(cid:173)zania technologiczne i organizacyjne w wi(cid:191)kszo(cid:239)ci sfer gospodarki. Przedsi(cid:191)biorstwa izraelskie s(cid:173) ch(cid:191)tne do wspó(cid:217)pracy z nowymi partnerami z Zachodu. Celem publikacji jest przybli(cid:268)enie polskiemu Czytelnikowi warunków wspó(cid:217)pracy gospodarczej na terenie Izraela. Ukazanie zarówno spo(cid:217)eczno – kulturowych jak i polityczno – prawnych uwarunkowa(cid:218) kooperacji w ró(cid:268)nych bran(cid:268)ach i sektorach pozwoli Czytelnikowi zrozumie(cid:176) zale(cid:268)no(cid:239)ci jakie mi(cid:191)dzy nimi istniej(cid:173) oraz wykorzysta(cid:176) ich znajomo(cid:239)(cid:176) w kontaktach z partnerami biznesowymi z Izraela. W przypadku Czytelnika izraelskiego, g(cid:217)ównym zadaniem monografii jest zach(cid:191)cenie go do: podj(cid:191)cia wspó(cid:217)pracy z polskimi przedsi(cid:191)biorstwami i samorz(cid:173)dami (zw(cid:217)aszcza w celu wymiany wiedzy i do(cid:239)wiadcze(cid:218) w ramach sektora nowych technologii) oraz zapoznania si(cid:191) z atrakcyjno(cid:239)ci(cid:173) i ch(cid:217)onno(cid:239)ci(cid:173) polskiego rynku w wybranych bran(cid:268)ach. W cz(cid:191)(cid:239)ci pierwszej monografii poruszone zosta(cid:217)y zagadnienia dotycz(cid:173)ce spo(cid:217)eczno – kulturowych uwarunkowa(cid:218) polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy gospodarczej m.in. w zakresie ró(cid:268)nic etnicznych i 4 kulturowych istniej(cid:173)cych w izraelskim biznesie, wykorzystywania tej wiedzy do odpowiedniego przygotowywania oferty handlowej, opracowania w(cid:217)(cid:138)(cid:239)ciwej korespondencji biznesowej oraz prowadzenia negocjacji handlowych i zapewnienia bezpiecze(cid:218)stwa wyjazdów biznesowych na terytorium Izraela. Poprzez ukazanie istniej(cid:173)cych zale(cid:268)no(cid:239)ci pomi(cid:191)dzy diaspor(cid:173) izraelsk(cid:173) na (cid:239)wiecie a Izraelem (na przyk(cid:217)adzie stowarzysze(cid:218) studenckich i m(cid:217)odzie(cid:268)owych) Czytelnik b(cid:191)dzie móg(cid:217) zrozumie(cid:176) skomplikowane mechanizmy istniej(cid:173)ce pomi(cid:191)dzy kultur(cid:173) narodow(cid:173) a gospodark(cid:173) Izraela. Dzi(cid:191)ki tym informacjom Czytelnik b(cid:191)dzie w stanie zauwa(cid:268)(cid:162)(cid:176) powi(cid:173)zania biznesowe swoich partnerów nie tylko w wymiarze lokalnym, ale tak(cid:268)e globalnym w postaci wielkiej sieci powi(cid:173)za(cid:218) na ca(cid:217)ym (cid:239)wiecie (zw(cid:217)aszcza w najwi(cid:191)kszych i najbardziej rozwini(cid:191)tych pa(cid:218)stwach (cid:239)wiata) rozwijanych bez przerwy od najm(cid:217)odszych lat. Dla pracowników Dzia(cid:217)ów HR analiza ta mo(cid:268)e sta(cid:176) si(cid:191)(cid:561) (cid:266)ród(cid:217)em opracowywania nowych metod pozyskiwania talentów dla polskich przedsi(cid:191)biorstw dzia(cid:217)aj(cid:173)cych na terytorium Izraela. Dzi(cid:191)ki dok(cid:217)adnej analizie ukazanej w cz(cid:191)(cid:239)ci pierwszej Czytelnik mo(cid:268)e obiektywnie oceni(cid:176) wiarygodno(cid:239)(cid:176) firm i przedsi(cid:191)biorców dzia(cid:217)aj(cid:173)cych w Izraelu. Poprzez ten pryzmat mo(cid:268)e oceni(cid:176) stan gospodarczy pa(cid:218)stwa le(cid:268)(cid:173)cego w pustynnym regionie (cid:239)wiata, które n(cid:191)kane jest nieprzerwanymi kryzysami militarnymi. Dzi(cid:191)ki temu mo(cid:268)na zrozumie(cid:176) z(cid:217)(cid:152)(cid:268)on(cid:173) struktur(cid:191) spo(cid:217)eczn(cid:173) ludzi, którzy rozrzuceni po ca(cid:217)ym (cid:239)wiecie, uznaj(cid:173) jednak za najwa(cid:268)niejszy priorytet: pa(cid:218)stwo, które jest ich wspólnym domem; religi(cid:191); przekonania i warto(cid:239)ci rozwijane od najm(cid:217)odszych lat. Zrozumienie spo(cid:217)eczno – kulturowych uwarunkowa(cid:218) wspó(cid:217)pracy biznesowej umo(cid:268)liwi: prowadzenie skutecznej dzia(cid:217)alno(cid:239)ci gospodarczej na terytorium Izraela; pozyskiwanie i partnerów do prowadzenia dzia(cid:217)alno(cid:239)ci biznesowej na terytorium Polski i innych pa(cid:218)stw Unii Europejskiej oraz inwestorów uchronienie przedsi(cid:191)biorców przed b(cid:217)(cid:191)dami pope(cid:217)nianymi podczas nawi(cid:173)zywania kontaktów i prowadzenia negocjacji biznesowych. Oprócz tego dzi(cid:191)ki analizie przeprowadzonej w cz(cid:191)(cid:239)ci pierwszej Czytelnik b(cid:191)dzie w stanie lepiej pozyskiwa(cid:176) informacje dotycz(cid:173)ce kooperantów, tworzy(cid:176) ich zaawansowane profile dla zespo(cid:217)ów negocjacyjnych oraz dobiera(cid:176) odpowiednie (cid:239)rodki i techniki prowadzonych rozmów. W cz(cid:191)(cid:239)ci drugiej przedstawiono ekonomiczne, prawne i polityczne uwarunkowania polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy gospodarczej. Informacje dotycz(cid:173)ce: historycznych uwarunkowa(cid:218) polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy; przepisów prawnych reguluj(cid:173)cych dwustronne stosunki pomi(cid:191)dzy Polsk(cid:173) a Izraelem oraz zasady wchodzenia na rynek izraelski; struktury izraelskiej gospodarki oraz sektorów i bran(cid:268) gospodarki zainteresowanych wspó(cid:217)prac(cid:173) z partnerami z Polski; zaawansowanych wska(cid:266)ników 5 ekonomicznych; systemu finansowego Izrael, które umo(cid:268)liwi(cid:173): dobranie odpowiednich procedur i pozwol(cid:173) efektywnie wej(cid:239)(cid:176) polskim przedsi(cid:191)biorcom na izraelski rynek; skuteczne wyszukiwanie partnerów biznesowych w wybranych przez siebie sektorach izraelskiej gospodarki oraz wspó(cid:217)prac(cid:191) z jak najwi(cid:191)kszej optymalizacji swoich dzia(cid:217)(cid:138)(cid:218). Dodatkowo lokalnymi samorz(cid:173)dami w celu przedstawiono informacje dotycz(cid:173)ce powi(cid:173)zania sfery gospodarczej i jej wybranych sektorów z systemem bezpiecze(cid:218)stwa narodowego Izraela. Zwrócono uwag(cid:191) Czytelnika na: po(cid:217)(cid:173)czenia pomi(cid:191)dzy sektorem prywatnym a pa(cid:218)stwowym; rol(cid:191) pa(cid:218)stwa w zapewnieniu bezpiecze(cid:218)stwa dzia(cid:217)(cid:138)(cid:218) biznesowych przedsi(cid:191)biorstw zagranicznych oraz wynikaj(cid:173)ce z tego rodzaju wspó(cid:217)pracy specyficzne potrzeby izraelskiej gospodarki i zwi(cid:173)zane z tym mo(cid:268)liwo(cid:239)ci potencjalnej wspó(cid:217)pracy z polskimi partnerami. Oprócz tego przedstawiono rol(cid:191) kryzysu arabsko – (cid:268)ydowskiego w kszta(cid:217)towaniu wspó(cid:217)pracy gospodarczej z innymi pa(cid:218)stwami oraz metody zapewnienia bezpiecze(cid:218)stwa wspó(cid:217)pracy podczas jego nasilenia. Przedstawienie wp(cid:217)ywu Rosji i Rosjan na polityk(cid:191) i biznes izraelski pozwoli zrozumie(cid:176) Czytelnikowi wzajemne zale(cid:268)no(cid:239)ci polityczno – gospodarcze, które istniej(cid:173) pomi(cid:191)dzy tymi pa(cid:218)stwami. W trzeciej cz(cid:191)(cid:239)ci monografii skoncentrowano si(cid:191) na ukazaniu polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy gospodarczej w sektorze biotechnologicznym, ze szczególnym uwzgl(cid:191)dnieniem sektora farmaceutycznego. Uwzgl(cid:191)dniono problematyk(cid:191) dotycz(cid:173)(cid:140)(cid:173): roli tego sektora w zapewnieniu bezpiecze(cid:218)stwa narodowego Izraela; innowacyjno(cid:239)ci dzia(cid:217)(cid:138)(cid:218) organizacyjnych i produktów izraelskich oraz perspektyw i warunków polsko – izraelskiej wspó(cid:217)pracy w ramach tego sektora. Dla przedstawicieli biznesu izraelskiego przedstawiono informacje dotycz(cid:173)ce atrakcyjno(cid:239)ci polskiego rynku leków i suplementów diety na wybranych przyk(cid:217)adach. Czwarta cz(cid:191)(cid:239)(cid:176) monografii umo(cid:268)liwia zrozumienie istniej(cid:173)cych mechanizmów wspó(cid:217)pracy w bran(cid:268)y spo(cid:268)ywczej na poziomie lokalnym na przyk(cid:217)adzie bran(cid:268)y napojów alkoholowych w województwie (cid:217)ódzkim. Przedstawiciele izraelskiego biznesu spo(cid:268)ywczego (zw(cid:217)aszcza z terenu kibuców, produkuj(cid:173)cych (cid:268)ywno(cid:239)(cid:176) koszern(cid:173)) mog(cid:173) zapozna(cid:176) si(cid:191) z: mo(cid:268)liwo(cid:239)ciami wej(cid:239)cia na wybrane rynki lokalne w Polsce, specyfik(cid:173) potencjalnych klientów, technikami optymalnej dystrybucji na poziomie polskiego województwa, powiatu, gminy czy te(cid:268) miasta. Dr Gniewomir Pie(cid:218)kowski (cid:82)ód(cid:266), 15 maja 2014r. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polska - Izrael. Współpraca gospodarcza - wybrane zagadnienia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: