Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00044 000491 24505127 na godz. na dobę w sumie
Polski B2 i C1. Megatest. Ebook   - ebook/pdf
Polski B2 i C1. Megatest. Ebook - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 359
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-200-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chcesz poszerzyć i utrwalić swoją znajomość języka polskiego? Przygotowujesz się do zdobycia certyfikatu? MEGATEST wydawnictwa Lingo jest właśnie dla Ciebie!

POLSKI B2 I C1. MEGATEST to uniwersalny zestaw testów, ćwiczeń i zadań gramatyczno-leksykalnych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego na poziomie B2 i C1 lub osób przygotowujących się do egzaminów językowych. To również znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą utrwalić i poszerzyć znajomość języka polskiego.

POLSKI B2 I C1. MEGATEST może być traktowany jako druga część znanego repetytorium Lingo POLSKI MEGATEST.

POLSKI B2 I C1. MEGATEST zawiera:

 

Do you want to broaden and strengthen your knowledge of the Polish language? Are you studying for your certificate? If so, MEGATEST from Lingo publishers is just for you!

POLISH B2 AND C1. MEGATEST it is truly comprehensive collection of grammar and vocabulary tests, exercises and tasks for learners of Polish as a foreign language and for all those who are preparing for language exams. It is also the perfect textbook for all those who wish to consolidate and deepen their knowledge of the Polish language. POLISH B2 AND C1. MEGATEST can be treated as a second part of a popular POLISH MEGATEST published by Lingo.

POLISH B2 AND C1. MEGATEST comprises:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stanisław Mędak POLSKI B2 i C1 megateSt Polish in Exercises Польский в упражненияx Польська мова в тестових завданнях Konsultacja: Ewa Optołowicz, professeur agrégé, INALCO Paris Redakcja: Anna Laskowska Projekt graficzny okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Zdjęcie na okładce: © asiln – Fotolia.com Producent wydawniczy: Marek Jannasz www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-200-1 © Copyright by Stanisław Mędak © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2013 Skład: Igor Nowaczyk SpiS treści ZAMiASt WStĘpU ............................................................................................................. 5 poprAWność grAMAtycZnA. progrAM oboWiąZkoWy Zadania tEstowE 1-281 I. FUNKCJE SYNTAKTYCZNE PRZYPADKÓW (od mianownika do wołacza; rzeczowniki –  przymiotniki – zaimki) ........................................................................ 10 II. IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE CZYNNE ............................................................... 30 III. IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE BIERNE ............................................................... 33 IV. IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE UPRZEDNIE ............................................................. 39 V. IMIESŁOWY PRZYSŁÓWKOWE WSPÓŁCZESNE ....................................................... 43 VI. ŁĄCZLIWOŚĆ SKŁADNIOWA CZASOWNIKÓW (w tym: połączenia alternatywne) ........................................................................ 46 VII. MOWA ZALEŻNA – MOWA NIEZALEŻNA (transformacje) ................................ 101 VIII. NIEOSOBOWE FORMY CZASOWNIKÓW .............................................................. 113 IX. ODMIANA CZASOWNIKÓW (w tym czasowników homonimicznych) ............... 123 X. ODMIANA CZASOWNIKÓW RUCHU I NIE TYLKO ................................................. 151 XI. ALTERNACJE W ODMIANIE CZASOWNIKÓW ........................................................ 160 XII. PREFIKSY CZASOWNIKÓW ..................................................................................... 164 XIII. ODMIANA I SKŁADNIA LICZEBNIKÓW NA SMUTNO I WESOŁO ....................... 169 XIV. ODMIANA NAZW WŁASNYCH – NAZWISKA I IMIONA ..................................... 190 XV. ODMIANA NAZW WŁASNYCH – NAZWY GEOGRAFICZNE I ETNICZNE ............ 193 XVI. ODMIANA RZECZOWNIKÓW I PRZYMIOTNIKÓW (w tym rzeczowników nieregularnych i osobliwych) .............................................. 198 www.wydawnictwolingo.pl 3 Polski b2 i c1. Megatest XVII. ODMIANA ZAIMKÓW ........................................................................................... 217 XVIII. SPÓJNIKI I WSKAŹNIKI ZESPOLENIA WEWNĘTRZNEGO ................................ 220 XIX. STRONA CZYNNA – STRONA BIERNA .................................................................. 238 XX. SYNONIMIA SYNTAKTYCZNA ................................................................................ 246 XXI. TRYB ROZKAZUJĄCY .............................................................................................. 255 XXII. ZDANIA POJEDYNCZE I ZDANIA ZŁOŻONE (transformacje, budowa zdań złożonych) .................................................................. 269 XXIII. ZDANIA WARUNKOWE: RZECZYWISTE || MOŻLIWE || NIERZECZYWISTE (TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY KONTRFAKTYCZNY). ZDANIA WARUNKOWE WPROWADZANE PRZEZ SPÓJNIKI ORAZ WYRAŻENIA ............................................................................ 278 XXIV. ZDANIA WIELOKROTNIE ZŁOŻONE ................................................................... 287 WYKAZ SKRÓTÓW I CYTOWANE PUBLIKACJE ........................................................... 290 INDEKS ............................................................................................................................ 291 O autorze ...................................................................................................................... 296 Tego samego autora .................................................................................................... 297 KLUCZ DO ĆWICZEŃ ..................................................................................................... 298 4 Wydawnictwo Lingo ZAMiASt WStĘpU Język jest materią tak żywą, że trzeba go ciągle oswajać Polski B2 i C1. Megatest jest kontynuacją zbioru zadań testowych z języka polskiego dla obcokrajowców, wydanego przez Wydawnictwo LINGO w Warszawie, pod tytułem Pol- ski megatest.1 Kolejny tom przygotowaliśmy dla tych obcokrajowców uczących się języka polskiego, którzy zapoznali się wcześniej z podstawami programowymi dla poziomów A1, A2, B1. Koncepcja tu zastosowana nie odbiega zasadniczo od koncepcji tomu poprzedniego. Oś kompozycyjną zadań testowych stanowią: • ekscerpt słownictwa i konstrukcji składniowych przygotowany na podstawie wy- branych, polskich i zagranicznych podręczników oraz autorskich zbiorów ćwiczeń do nauczania języka polskiego jako obcego; • próba zapoznania obcojęzycznego użytkownika z systemowością gramatyki pol- skiej i zaprezentowanie jej w konkretnej rzeczywistości językowej, czyli w tzw. ak- cie porozumiewania się. Polski B2 i C1. Megatest adresujemy do: • studentów średnio zaawansowanych (i zaawansowanych), pragnących sprawdzić swą wiedzę z gramatyki języka polskiego oraz potwierdzić umiejętności m.in. z za- kresu odmiany i składni rzeczowników, przymiotników, liczebników, odmiany i za- leżności składniowych czasowników (tzw. łączliwości składniowej czasowników), synonimii składniowej oraz funkcjonowania w zdaniach wskaźników zespolenia wewnętrznego, itd.; • studentów zaawansowanych, którzy chcą ugruntować wiedzę językową i lepiej zrozumieć zależności w systemie języka polskiego; • perfekcjonistów, dla których bezbłędne rozwiązanie całego zadania testowego bę- dzie oznaczać kolejny sukces w indywidualnym procesie oswajania polszczyzny. W trakcie przygotowywania kolejnego zeszytu byliśmy głęboko przeświadczeni, że ję- zyk ma wartość użytkową oraz jest najcenniejszym narzędziem porozumiewania, ko- munikowania się z innymi. 1. Stanisław Mędak, Polski megatest. Polish in Exercises, Wydawnictwo LINGO, Warszawa 2012, stron 387 (testy dla poziomu A1, A2, B1). www.wydawnictwolingo.pl 5 Polski b2 i c1. Megatest Mieliśmy również pełną świadomość, że podczas testowania znajomości języka pol- skiego jako obcego nie można ograniczyć się wyłącznie do automatycznego wpisywa- nia form fleksyjnych, wypełniania słowami miejsc do tego przeznaczonych. Kompozy- cję całości materiału językowego w tym tomie, tak jak w tomie poprzednim, prawie w całości oparliśmy na tzw. interakcji zdaniowej oraz technice systemowych segmen- tów testowych. Większość zadań testowych w tym zeszycie – to odpowiednio dobrane oraz przemy- ślane segmenty kreatywne. Zgodnie z założeniami powinny one wspomagać kon- strukcję solidnego językowego pomostu między wiedzą nabytą a umiejętnością prak- tycznego jej zastosowania. Metodyczne wskazywanie na system funkcjonowania materii językowej (jeden zestaw – jedno zagadnienie związane z funkcjonowaniem języka) to wartość dodatkowa ni- niejszego zbioru. Dzięki temu uczący się może poszerzyć swoje wiadomości o języku (np. o alternatywne formy fleksyjne, homonimię fleksyjną, idiomy, konstrukcje skła- dniowe, o przysłowia oraz myśli czy utarte zwroty językowe). Musi on również zwrócić uwagę na współczesną normę językową, zależności składniowe, synonimię typu: zna- jomy, święty w funkcji przymiotników oraz znajomy, święty || znajomi, święci w funkcji rzeczowników męskoosobowych, a także na synonimię syntaktyczną. Całość megatestu zawiera 281 zadań testowych dostosowanych do zaleceń programo- wych Ministerstwa Edukacji Narodowej, obowiązujących od 2003 roku2. Wszystkie za- dania testowe składające się na niniejszą pracę zostały przygotowane zgodnie ze stan- dardami europejskimi. Wykorzystano tu różne typy zadań z użyciem obiektywnych i zróż- nicowanych technik testowych. Przez zadanie testowe rozumiemy odrębną całość składającą się z jednego polecenia, wzoru uzupełniającego polecenie (wZÓR jest wskazówką dla rozwiązującego zadanie testowe) i zestawu kilku do kilkunastu jednostek współgrających z poleceniem. Większość tych zadań testowych –  nasączonych bogatą leksyką, wyrazami i związkami wyrazowymi o dużej frekwencyjności, ważnymi i użytecznymi w akcie mowy –  może sta- nowić również materiał wyjściowy do zajęć z gramatyki funkcjonalnej, zajęć ze słow- nictwa, składni, a także do indywidualnego opracowywania ćwiczeń i testów przez prowadzących zajęcia kursowe lub specjalistyczne z języka polskiego jako obcego. Niniejszą publikację uważamy za małe kompendium wiedzy językowej dla każdego studenta, który przygotowuje się do różnego typu egzaminów (m. in. egzaminów pań- stwowych). 2. Zob. Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia MENiS z dnia 15. X. 2003 r. (poz. 1871). 6 Wydawnictwo Lingo Mamy nadzieję, że ta książka będzie skuteczną pomocą dydaktyczną oraz niezawod- nym przewodnikiem w procesie przeprowadzania samooceny z zakresu wiedzy języko- wej, jak również dodatkową pomocą dla lektora – w systemowym procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Wszystkim życzymy wyników 100/100! Stanisław Mędak Kraków, maj 2013 Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: „Zdający egzamin na poziomie zaawansowanym powinni rozumieć bez trudności treść i intencje wszystkich rodzajów wypowiedzi mówionych; także tych, które zawierają wyrażenia nacechowa- ne, idiomatyczne, potoczne i regionalne”, autor tej książki uwzględnia w zadaniach testowych słownictwo oraz konstrukcje składniowe wywodzące się z polszczyzny potocznej. www.wydawnictwolingo.pl 7 8 Wydawnictwo Lingo poprAWność grAMAtycZnA program obowiązkowy Zadania testowe 1-281 www.wydawnictwolingo.pl 9 Polski b2 i c1. Megatest i. FUnkcJe SyntAktycZne prZypADkÓW (od mianownika do wołacza; rzeczowniki –  przymiotniki – zaimki) ZadaniE 1 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników podanych poniżej jako uzupełnienia definicji i twierdzeń ogólnych zamieszczonych w kolumnie ↓b. rzeczowniki do wyboru: czarna owca, dyktatura, dyletant, dyletantyzm, kozioł ofiarny, kumoterstwo, lizusostwo (pot.), nepotyzm, niekompetencja, polszczyzna. wZÓR Koń A. .............................. 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. 4. .............................. 5. .............................. 6. .............................. 7. .............................. 8. .............................. 9. .............................. 10. .............................. jest to ssak czasami używany jako zwierzę pociągowe, juczne lub rzeźne. ↓b. to język polski. to faworyzowanie znajomych przy obsadzaniu wysokich sta- nowisk, nadawaniu przywilejów. to forma nieograniczonej władzy opartej na sile, skupionej w ręku jednej osoby. to zajmowanie się jakąś dziedziną bez należytej wiedzy i przy- gotowania. to ktoś, kto nie ma fachowej wiedzy ani przygotowania w jakiejś dziedzinie, a mimo to zajmuje się nią lub wypowiada się o niej. to nieuczciwe lub nieoficjalne popieranie się osób, które się znają, zwykle mające im umożliwiać osiągnięcie korzyści ma- terialnych. to pochlebianie lub nadskakiwanie komuś w celu uzyskania ja- kichś korzyści. to niezdolność jakiejś osoby do prawidłowego wypełniania obo- wiązków i podejmowania decyzji, wynikająca z braku wiedzy lub odpowiednich uprawnień. to nie jest zwierzę lecz osoba, na którą niesłusznie zrzuca się odpowiedzialność. to nie jest zwierzę, lecz osoba kompromitująca swoim postępo- waniem lub zachowaniem środowisko, do którego należy; od- szczepieniec, wyrzutek oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! 10 Wydawnictwo Lingo Zadania testowe ZadaniE 2 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy podanych wyrazów. wZÓR (on) (wiele straconych lat) Język jest materią tak żywą, że trzeba go ciągle oswajać. Żal mu było wielu straconych lat. (człowiek) (my) (pieniądze) (słowa) (to narzekanie) (to gadanie) (traf) (tyle, zabiegi) (żadna ambicja) (żywność) 1. Patrzył na umierającego i szeptał: „Szkoda ..................... ” . 2. Wydaje mi się, że braknie .................. kilku dni do skończenia tej pracy. 3. Nie wiem, czy wystarczy mi ..................... do końca miesiąca. 4. Kiedy dyskutuję w językach obcych, często brak mi ............. . 5. Miał ochotę wykrzyknąć: „Wystarczy ........... ....................... !” 6. Skończył dyskusję i powiedział: „Dość ................................ !” 7. „Trzeba .................. !” – powiedziała w momencie wypadku. 8. Szkoda ............. ...................... wokół tej sprawy. 9. Ten człowiek nie ma ....................................... ! 10. Podczas kryzysu wszystkim brakowało ................................ . oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 3 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy deklinacyjne podkreślonych w zda- niach rzeczowników. Forma A – wysoka norma wzorcowa; b – ewentualna forma al- ternatywna; c – ewentualna forma potoczna. wZÓR Jeśli zjadłeś jedno jabłko o nazwie koksa, nie możesz powiedzieć, że nie lubisz A koks; c pot. koksów. 1. cieśla Cieśla to rzemieślnik, zajmujący się wykonywaniem różnego typu konstrukcji i elementów budowlanych z drewna. Jeśli chcesz zbudować drewniany dom, powinieneś zatrudnić co najmniej dwu A........... B.......... C.......... . www.wydawnictwolingo.pl 11 2. gość 3. ksiądz 4. przechodzień 5. cyrkiel 6. gronostaj 7. gwóźdź 8. ogień 9. talerz 10. wąż 11. zając 12. aleja 13. armia 14. bitwa 15. chochla 16. gęś Polski b2 i c1. Megatest Gość, to nie tylko osoba składająca komuś wizytę. To również osoba płacąca za usługi np. hotelowe. Ostatnio, rzadko kto odwiedza nasze miasto i mamy w tym roku niewielu A.......... B.......... C.......... . Ksiądz to duchowny chrześcijański, zwłaszcza katolicki. W Pol- sce mamy wielu młodych A............... B................... C................ . Przechodzień to człowiek, który idzie chodnikiem lub ulicą. Płynny ruch na autostradzie zakłócił tłum manifestujących swe zdenerwowanie A....................... B..................... C................. . Cyrkiel to przybór rysunkowy i pomiarowy. Aby nakreślić na papierze tyle okręgów, podzielić tyle odcinków i łuków, zmie- rzyć i przenieść dziesiątki określonych długości, muszę mieć co najmniej pięć różnych A...................... B.................... C................ . Gronostaj to zwinny ssak drapieżny. Kto by pomyślał, że ozna- ką władzy mogą być błamy ze skórek A........... B........... C.......... ? Gwoździem programu był występ Boryny w sejmie. Będziemy mieli coraz więcej takich A............ B.............. C.............. progra- mu w sejmie. Ogień zniszczył całą wieś, gdyż jedna z chat zapaliła się od sztucznych A................ B..................... C.................... . Talerz to naczynie do podawania posiłków. Nie zaprosiłem was na obiad, bo nie miałem wystarczającej ilo- ści A...................... B...................... C...................... . Można przeżyć ukąszenie jednego węża, ale trudno jest prze- żyć ukąszenie wielu A...................... B...................... C................. . Miałem w klatce jednego zająca i jednego szaraka. Szaraki są pospolitym gatunkiem dziko żyjących A............. B............. C...................... . Aleja to droga wysadzona z obu stron drzewami. W Krakowie jest jedna bardzo długa ulica składająca się aż z trzech A.......... B.......... C.......... : Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego. Pradziadek służył w armii napoleońskiej, a jego wnuczek zapi- sał się do A.................. B................. C.................. Wyzwolenia. Wielkie starcie zbrojne to bitwa. Przed nami – dogodny teren do starć zbrojnych kilku armii. Trzeba pamiętać, że na tym te- renie odbyło się już kilka słynnych A............. B............. C........... . Chochla to głęboka łyżka do nalewania zupy, z długą rączką. Ze względu na poszerzającą się z roku na rok rodzinę, muszę do- kupić jeszcze pięć dużych A............. B................ C............... . Byłem przekonany, że gęsi nie latają, tylko chodzą. Aż tu, pew- nego razu zobaczyłem klucz dzikich A........... B............ C............. odlatujących na zimę z naszego kraju. 12 Wydawnictwo Lingo Zadania testowe 17. księżna 18. kuchnia 19. wanna 20. wiśnia Księżna to żona księcia. Czy wiesz, ile A............ B............. C............ było żonami Bolesława II Łysego, księcia legnickiego? W każdym domu najważniejszym pomieszczeniem jest kuch- nia. Pewien bogaty Czech miał sześć salonów, osiem łazienek i pięć A............. B............... C................ w swoim olbrzymim domu na skraju miasta. Lubił zażywać kąpieli w mosiężnych lub pozłacanych wan- nach. Miał w swym pałacu na każdy dzień tygodnia aż siedem różnych A...................... B..................... C....................... . Wiśnia to ciemnoczerwony owoc podobny do czereśni. Uwiel- biam czereśnie, ale nie lubię kwaśnych A............ B............. C................ . oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 4 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe połączenia składniowe, wy- korzystując wyrazy zamieszczone w kolumnie A. wZÓR słabe zdrowie od dziecka był słabego zdrowia i ciągle chorował. A. 1. całe serce 2. dobre serce 3. dziurka, klucz 4. jeden, wy 5. Anna Nowohucka 6. krzyczeć, wszystkie siły 7. mówić, pamięć 8. okno, podwórko 9. dobra kuchnia 10. lewa ręka 11. pierwsza ręka 12. przedział, niepalący 13. ubiegły miesiąc 14. ręce, węgiel B. Kochałem go prawdziwie, .................................................... . Kochał ludzi i był to człowiek ............................................... . Lubiła podglądać ............................. co się dzieje u sąsiadów. Bardzo mi przykro, ale w tej walce musimy poświęcić .............. ! Mam dość tego krytykowania .............................................. ! Przed utonięciem ................... . Nikt go jednak nie usłyszał. Nie lubił czytać swoich notatek podczas wykładu. Wo- lał ................................ . Mam kuchnię z .................... wychodzącym ...................... . Słynęła w całej wsi ........................................ . To straszne, miał tylko jeden mały palec ............................ ! Wierz mi, wiem to ................................. . Zarezerwowałam panu ......................................... . Nie zapłacił rachunku ........................................... . Każdy górnik dołowy ma ............... czarne ......................... . www.wydawnictwolingo.pl 13 Polski b2 i c1. Megatest 15. suknia, rękawy 16. szal, wełna 17. światowa sława 18. dziecko 19. wiadomość, ostatnia chwila 20. wiatr, morze Na upalne dni najlepsza jest ....................................... . Kochanie, do tej sukni z jedwabiu nie możesz narzu- cić ....................................... ! Profesor Burek będzie na pewno uczonym ................. . Uczył się z trudem dobrych manier już ..................... . Przekazujemy państwu ................................................ . Będzie sztorm, bo wieje ........................................... . Wyboru połączeń składniowych do zadania testowego nr 4 dokonano na podstawie: Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, op. cit. str. 79–115. ZadaniE 5 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe formy wyrazów w nawiasach. wZÓR (ja) A. (Katarzyna) (Marek) (moi bracia) (twój syn) (nasz znajomy) (my) (ona) (ten człowiek) (ty) (wszyscy) chce mi się spać. B. 1. ............................. śniło się, jak zwykle, coś koszmarnego. 2. Od momentu zmiany pracy ............ powodzi się znakomicie. 3. .................................. wszystko było wolno robić; mnie nic! 4. .............................. nie zależy na żadnej pracy! 5. ..................... marzy się wielka kariera funkcjonariusza w UE. 6. Brakuje ......................... wszystkiego, aby normalnie żyć! 7. Nauka w szkole szła ........ jak po maśle. 8. ........................................... zależało na każdym pracowniku. 9. Jest ...... smutno beze mnie, kochanie? 10. Z biegiem czasu ..................... przybywa lat i doświadczenia życiowego. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 6 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy wyrazów w nawiasach. wZÓR (ja) 14 dobrze mi było z nią przez tyle lat, aż tu nagle wszystko się zepsuło. Wydawnictwo Lingo Zadania testowe (ja) (ja) (on) (ona) (ona) (one) (oni) (ty) (pani) (wy) 1. Szkoda, że odszedł od nas na zawsze. Żal .......... tego człowieka. 2. Kochanie, podaj mi krople! Robi .......... się słabo! 3. Jeśli jest .......... gorąco, niech zdejmie sweter! 4. Wstydzi się? – Tak, wstyd .......... tego, co powiedziała! 5. Czy ona nie może zmienić sukienki? Źle .......... w tej sukience. 6. Widzę, że wesoło .......... przy tej głośnej muzyce!? 7. Kiedyś dopadniemy tych złodziei! Wtedy, biada .......... ! 8. Jest ciepło, przytulnie. Dobrze .......... tutaj, kochanie? 9. To najlepszy fotel. Wygodnie .......... w tym fotelu? 10. Czy naprawdę szkoda .......... paru euro dla żebraka?! oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 7 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe formy deklinacyjne wyrazów zamieszczonych w kolumnie A. wZÓR (ja) A. (ja) (ja) (ja) (my wszyscy) (my) (my) (on) (one) (oni) (ty) po raz pierwszy poszczęściło mi się w życiu i wygrałem w eurolot- ka aż pięć euro! B. 1. Burczy .......... zawsze w żołądku po zjedzeniu bigosu! 2. Uważam, że chyba .......... się coś od życia należy! 3. Robi ...... się słabo, kiedy słyszę wypowiedzi niektórych polity- ków! 4. Od kilku dni ta pani gra .................................. na nerwach. 5. Czy pan musi .......... świecić tą lampką prosto w oczy?! 6. Módl się synku, żeby tylko nic złego .......... się nie przytrafiło! 7. Od roku wypadają .......... włosy garściami. 8. Zabrakło .......... tchu, aby dobiec do mety. 9. Damy .......... się we znaki, kiedy stracą swoje immunitety! (pot.) 10. Znowu .......... się udało! Ty to masz szczęście! oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! www.wydawnictwolingo.pl 15 Polski b2 i c1. Megatest ZadaniE 8 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy deklinacyjne wyrazów zamieszczo- nych w kolumnie A. wZÓR A. (on) (chłopiec) (ja) (ja) (młodzi ludzie) (mój konkurent) (on) (on) (on) (ona) (one) Znowu go bierze i zacznie się od nowa to samo, czyli depresja. B. 1. ...... całkiem wzięło – zakochał się po uszy! 2. Ilekroć usłyszę, że czemuś przyświeca „cel wychowawczy”, na- tychmiast .......... mdli. 3. Od kilku dni korci .......... , aby iść na wagary. 4. Kolejny atak grypy ściął z nóg nawet ............................................ . 5. Udało mi się wystrychnąć na dudka .............................................. . 6. Wiem, że ........... gryzie sumienie po tym, co zrobił! 7. Łamie .......... w kościach, ponieważ jest już stary! 8. Ciągle się drapie po głowie, bo ............ coś swędzi. 9. Od kilku dni boli ............. głowa i ma migrenę. 10. Od dawna ten człowiek kusi ............. do złego. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 9 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe formy rzeczowników za- mieszczonych w kolumnie A. wZÓR brat A. człowiek dłoń dziecko kain i Abel są moimi ukochanymi braćmi. B. 1. Mimo przeciwności losu zawsze, byliśmy uczciwymi ............... . 2. Przykryła twarz swoimi ................. i rozpłakała się na głos. 3. Nie można rozporządzać ........................, jakby to były przed- mioty lub rzeczy! 16 Wydawnictwo Lingo Zadania testowe koń kość ksiądz liść nić pieniądz przyjaciel 4. Chociaż nie jesteśmy ..............., to jednak znamy się jak dwa łyse konie. 5. Czym on rzucił? – Rzucił .................... na stół i powiedział: „Ko- ści zostały rzucone!” 6. Pojechaliśmy na pielgrzymkę z .................... kanonikami. 7. Zachwycał się spadającymi z drzew ................, a nienawidził lu- dzi. 8. Ta afera jest szyta grubymi ..............., panie prokuratorze! 9. Pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej żyć z ...................... niż z długami. 10. Nawet wrogowie zostają czasami ................................... . oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 10 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy wyrazów w nawiasach. wZÓR (strumień) (całe rodziny) (czwórka) (grupa) (kłąb) (nienawiść) (ja) (samolot) (śnieg) (tuman) (tysiąc) Wino lało się strumieniami podczas wesela mojej córki jedy- naczki. 1. Mieszkańcy uciekali z płonącego miasta .............................. . 2. Żołnierze maszerowali ......................... i wesoło śpiewali. 3. Ludzie zbliżali się ............................ na miejsce manifestacji. 4. Dym unosił się ................................ w czasie pożaru wioski. 5. Od lat zionął ........................... do wszystkich ludzi innych, niż on. 6. Zatrzęsło ......................, kiedy odkryłem jej prawdziwe oblicze. 7. W czasie burzy rzucało ............................ na lewo i prawo. 8. Podczas zawiei sypało ........................... ze wszystkich stron. 9. Zerwał się wiatr i kurz wznosił się ......................... na ulicach miasteczka. 10. Wierni gromadzili się ......................... przed sanktuarium ma- ryjnym. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! www.wydawnictwolingo.pl 17 Polski b2 i c1. Megatest ZadaniE 11 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe połączenia składniowe z wy- razami zamieszczonymi w kolumnie A. Przyimki do wykorzystania: przy, w. wZÓR (dobry humor) A. (moje myśli) (depresja) (bóle) (bieg) (świadkowie) (kawa) (drewno) (pamięć) (milczenie) (skrajna bieda) Widzę, Władysławie, że znowu jesteś w dobrym humorze! B. 1. Zawsze byłeś obecny ............................................, kochanie. 2. Czy nie za często jesteś ................................, kochanie?! 3. Leżał od kilku godzin ................ przed blokiem operacyjnym. 4. Nie rozmawiałem z nimi, bo minąłem ich ....................... . 5. Tę umowę podpisałem ........................................ . 6. Uwielbiał rozmawiać z byłą kelnerką .................................. . 7. Zmęczony rzeźbieniem w metalu, zaczął rzeźbić ................. . 8. Zawsze zachowywała ..................... to, co chciała zachować. 9. Po odbytej rozmowie z szefem, siedział ............................. . 10. Cieszył się, że jemu powodzi się dobrze, a inni żyją ............ ....................... . Wybór połączeń składniowych na podstawie Gramatyki języka polskiego dla cudzoziem- ców, op. cit. str. 170–179. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 12 Copyright by S. Mędak Polecenie i wZÓR – jak w zadaniu testowym numer 11. Przyimki do wykorzystania: na, po, podczas, przez, przy, w. A. (ręce) (rozmowy) (włosy) B. 1. Uwielbiał całować swoją ukochaną ................... . 2. Jak szybko upływa czas ....................................... . 3. Gładziła go ............................, nie zwracając uwa- gi na jego nową fryzurę. 18 Wydawnictwo Lingo (chód) (jakaś ważna budowa) (samochód) (akompaniament) (całe noce) (on) (czas) Zadania testowe 4. Zawsze poznawałem mojego ojca ...................... . 5. Pracował całą zimę ............................................... . 6. Bez przerwy robił coś ........................... w garażu. 7. Uwielbiał śpiewać ....................................... gitary. 8. Nie chodził na zajęcia przez cały semestr, a teraz uczy się ......................................... . 9. Widać ............, że przeszedł ciężki okres w życiu. 10. Jeśli pojedziemy autostradą, to na pewno zy- skamy ......................... . Wybór połączeń składniowych na podstawie Gramatyki języka polskiego dla cudzoziem- ców, op. cit. str. 170–179. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 13 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy wołacza poniżej podanych rze- czowników. wZÓR chłopiec Mój chłopcze, zastanów się, co robisz! 1. bóg 2. braciszek 3. człowiek 4. głupiec 5. jeździec 6. ojciec 7. pani doktor 8. student 9. szkot 10. tato Mój .........., jak życie czasami może być piękne! ......................, bądź dla mnie miły! ......................, uciekaj stąd jak najszybciej, jeśli ci życie miłe jest! ......................, jak ty jedziesz? Pod prąd?! ....................., nie daj się przeciwnikowi! ....................., proszę mnie wysłuchać, a nie tylko karcić! ....................., czy jest jakieś skuteczne lekarstwo na miłość? ....................., ucz się i pracuj wytrwale! ....................., pożycz mi chociaż jedno euro! ....................., weź mnie jeszcze raz na barana! oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! www.wydawnictwolingo.pl 19 Polski b2 i c1. Megatest ZadaniE 14 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek formy wołacza poniżej podanych rzeczowników oraz nazw osobowych. wZÓR mama 1. dziadziuś 2. Jego Ekscelencja 3. Jego Ekscelencja Ambasador 4. Jego Ekscelencja Minister 5. Jego Eminencja Kardynał 6. Jego Lordowska Mość 7. Jego Magnificencja Rektor 8. jubilat 9. kierownik 10. ksiądz arcybiskup 11. ksiądz biskup 12. mistrz 13. Ojciec Święty 14. pan 15. pan adiunkt 16. pan doktor 17. pan dyrektor 18. pan generał 19. pan Havranek 20. pan magister 21. pan mecenas 22. pan Mędak 23. pan minister 24. pan premier 25. pan prezydent 26. pan profesor 27. pan pułkownik 28. pan sędzia 29. solenizant 30. Stanisław 31. szef 32. Wasza Ekscelencja Ambasador 33. Wasza Ekscelencja Minister kochana Mamo! Najdroższy ...........................! Jego..................................! Jego .................................! Jego .................................! Jego .................................! Jego .................................! Jego .................................! Czcigodny ............................! ......................................! ......................................! ......................................! ......................................! ......................................! Szanowny .............................! ......................................! ......................................! ......................................! ......................................! ......................................! ......................................! ......................................! Szanowny .............................! Szanowny .............................! Szanowny..............................! Szanowny..............................! Drogi.................................! ......................................! ......................................! Drogi.................................! Mój najdroższy .......................! ......................................! ......................................! ......................................! 20 Wydawnictwo Lingo Zadania testowe oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 15 Copyright by S. Mędak Polecenie i wZÓR – jak w zadaniu testowym numer 14. 1. babunia 2. pani 3. pani docent 4. pani doktor 5. pani Kwiatkowska 6. pani minister 7. pani premier 8. pani profesor 9. pani sędzia 10. panienka 11. panna młoda 12. Zosia Najdroższa ...........................! Najdroższa ...........................! Szanowna .............................! Szanowna .............................! Szanowna .............................! Szanowna .............................! Szanowna .............................! Szanowna .............................! Szanowna .............................! Droga ................................! ......................................! Droga ................................! oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 16 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy następujących rzeczowników męskoosobowych. wZÓR (budowniczy) Lenin to wielki budowniczy własnych pomników. (chory) (gajowy) (kościelny) 1. W tej sali szpitalnej leżało wielu obłożnie .............. . 2. Leśniczy jest zwierzchnikiem ......................... . 3. Drobne czynności pomocnicze w kościele wykonuje osoba, którą nazywamy .................................. . www.wydawnictwolingo.pl 21 Polski b2 i c1. Megatest (księgowy) (leśniczy) (motorniczy) (myśliwy) (radny) (wikary) (woźny) 4. Dyrektor powierzył obowiązek zajmowania się finansami fir- my nowemu ............................, absolwentowi Uniwersytetu Eko- nomicznego. 5. Pod nadzorem .......................... dokonywano wyrębu lasu. 6. Do wypadku nie doszło dzięki szybkiej reakcji .................... . 7. Na polowanie zgłosiło się wielu zapalonych ....................... . 8. Mój ojciec jest ........... w radzie miejskiej już drugą kadencję. 9. Młodego księdza – pomocnika proboszcza nazywamy ........... . 10. W tej olbrzymiej szkole pracuje kilku ...................., którzy zajmują się czynnościami porządkowymi. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 17 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe formy wyrazów były, była, byłe w funkcji przymiotnika. wZÓR Dawniej było tutaj moje liceum. to moje byłe liceum. teraz jest tutaj przetwórnia ryb. A. 1. Gdzie idziesz? Do narzeczonej? Idę do mojej ........... narzeczonej, która teraz jest b. 2. Gdzie idziesz? Do pracy?! 3. Gdzie idziesz? Do profesora? 4. On był twoim narzeczonym? 5. On nie jest już moim mężem. 6. Ona była moją narzeczoną? 7. Ona była twoją nauczycielką? 8. Ona była premierem? mężatką. Idę do mojej ............... pracy. Chce się zobaczyć z ko- legami. Idę do mojego .......... profesora, który jest bardzo chory. To mój .......... narzeczony. Teraz jesteśmy tylko przyjaciółmi. To jest mój .......... mąż. Teraz jest mężem mojej są- siadki. Tak. To moja .......... narzeczona. Teraz jest żoną mo- jego dentysty. Tak. To jest moja .......... nauczycielka. Teraz jest już emerytką. To jest .......... pani premier. Teraz jest samotną eme- rytką. 22 Wydawnictwo Lingo Zadania testowe 9. To był kiedyś twój przyjaciel! 10. Tutaj nie ma już archiwum. To jest mój ............. przyjaciel. Teraz nie poznaje mnie na ulicy. To jest ............. archiwum. Teraz jest tu centrala rybna. Na podstawie: Język polski à la carte, cz. III. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 18 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy przymiotników lub wyrazów peł- niących funkcje przymiotnika podanych w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego. pierwsze zdanie tekstu jest przykładem. wZÓR Na początku był gościniec. (0) Polski (polski) gościniec. Kroczyłem po nim aż do (1) ....................... (późny) starości z coraz (2) ..................... (więk- szy) niechęcią i większym trudem. Gościniec biegł czasami przez środek wsi, czasami poza nią. Był bity, brukowany, piaszczysty, najczęściej jednak (3) .................................... (błotnisty). Od (4) ............................................... (niepamiętny) lat, po dziś, okazałe dziury tworzyły jego (5) .......................... (oryginalny) i (6) .......... (tradycyjny) ornamentykę. Zda- rzało się niekiedy, iż ten ojczysty, macierzysty, swojski, a tym samym (7) .......................... (rodzimy) gościniec miał (8) .......................... (ulepszony) nawierzchnię. Wówczas nazy- wano go traktem. W rytm ogólnego starzenia się, zarówno gościniec, jak i dziury traciły na znaczeniu. Z biegiem lat przestałem się nimi przejmować. Powoli odchodziły w zapomnienie. Z czasem istotne pozostało tylko słowo. W słowo wpisana była cała moja próżność (9) .......................... (dojrzały) człowieka, a także (10) .......................... (nieodłączny) chęć sła- wy. W słowie została zawarta wiara w osiągnięcie sukcesu. Czas nie odgrywał tutaj żadnej roli. Mijały kolejne pięciolatki, więdły bukiety szumnie obchodzonych jubile- uszy, blakły zdjęcia z (11) .......................... (pierwszy) komunii. Odchodzili ci, których opłakiwałem (12) .......................... (prawdziwy) łzami smutku. Pęczniało rozgoryczenie, zniechęcenie oraz rozwijający się z opasłych pąków strach. Z negatywnych odczuć spo- wodowanych (13) .......................... (zawiedziony) nadziejami rodziła się odraza. Nieposkromiona odraza przed porażką powstrzymywała mnie przed wypowiedze- niem zdecydowanej walki tym magicznym, (14) ........................................ (przyswojony) www.wydawnictwolingo.pl 23 Polski b2 i c1. Megatest (16) .......................... (nijaki) dni i wieczorów na w dzieciństwie słowom, (15) .......................... (zapisywany) koślawymi literami przez dziesiątki deszczowych, (17) .......................... (pożółkły) kartkach papieru, które pamiętały czasy (18) .......................... (radosny) komunizmu. Trwało to długo. W ciągu lat słowa zapładniały inne słowa, a te wykluwały z siebie zdania. Zapamiętane z polskich snów układały się opornie pod gra- fitem ołówka. Tysiące innych, nowych, (19) .......................... (oderwany) od kontekstu, lecz bardziej uległych, przemycałem jak zbrodniarz z zagranicy w (20) .......................... (elegancki) walizkach, ukrytych przed mściwym okiem czesko – słowackich, enerdow- skich i sowieckich celników oraz niemniej (21) ........................ (mściwy) (22), ................... ......................... (zielonoszary) pansłowiańskich celniczek. W odpowiednim czasie każde z nich znalazło się w odpowiednim miejscu. Na pożółkłych karkach, wyrywanych ze (23) ........................ (szkolny) zeszytów w kratkę. Ich świat budował się powoli, w (24) ................... (ślimaczy) tempie jak polskie autostrady (25) ...................... (prowadzący) do- nikąd. Fragment powieści Polski gościniec – Anonim. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 19 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczby pojedynczej lub mnogiej przymiotników. wZÓR zdrowy 1. brudny 2. długi 3. dobry 4. głupi 5. każdy 6. krótki 7. obcy 8. obcy 9. piękny 10. tani 11. tani Zdrowymi produktami mlecznymi są sery. .......... miast nie lubią ani ich mieszkańcy, ani turyści. .......... drogi prowadzą donikąd. .......... nauczycielem jest ten, kto wymaga wiele nie tylko od uczniów. .......... pomysłem była zabawa w ruletkę, wymyślona przez cara. .......... człowiekowi potrzebne są pieniądze. .......... dni zaczynają się już pod koniec jesieni. .......... ludzie byli mu zawsze obojętni. ......... psy wałęsają się po mojej wiejskiej posiadłości. .......... krajem w Azji jest Nepal. .......... towar najlepiej się sprzedaje na bazarze. .......... demagogowie mają coraz więcej do powiedzenia. (pot.) 24 Wydawnictwo Lingo Zadania testowe 12. wielki 13. wspaniały 14. wyjątkowy 15. wysoki .......... pisarzem polskim był Bruno Schulz. .......... epopeją jest Pan Tadeusz A. Mickiewicza. .......... krajem w Europie jest Federacja Helwecka, czyli Szwajcaria. .......... górami są nie tylko Tatry! oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 20 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczby mnogiej rzeczowników mę- skoosobowych (kolumna b) od leksemów podanych w kolumnie A. wZÓR bliski bogaty A. 1. chętny 2. chory 3. cierpiący 4. dorosły 5. głuchoniemy 6. głuchy 7. łysy 8. miejscowy 9. młody 10. niepalący to jest grób mojego bliskiego kuzyna. – często chodzę na gro- by swoich bliskich. on jest bogaty?! –  on tylko obraca się w środowisku bogatych. b. On jest chętny do gry?! – Nam nie brakuje .......... do gry w brydża. Pan jest chory?! – Lekarz dzisiaj przyjmuje tylko ciężko .......... . Jesteś cierpiący i słaby?! – Niestety, ja nie potrafię pomóc .......... . On jest już dorosły? –  Tak. –  Może więc oglądać programy dla ...................... . Twój brat jest głuchoniemy? – Tak. – Chodzi do szkoły dla ........... ...................... . On też jest głuchy?! – Znakomicie, rozpoczynamy audycję z tele- tekstem dla ........................................ . On też jest łysy? – Tak. –  Zakładamy więc stowarzyszenie obrony godności ................................ . Pan jest miejscowy? – Nie. – Przykro mi. Ta impreza jest tylko dla .................................... . On jest przecież bardzo młody! – Tak. Lecz od ........................... mo- żemy więcej wymagać! Jest pan niepalący? – Tak. – W taki razie ma pan miejsce w wago- nie dla .................................... . oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! www.wydawnictwolingo.pl 25 Polski b2 i c1. Megatest ZadaniE 21 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczby mnogiej rzeczowników męsko- osobowych (kolumna b) od leksemów podanych w kolumnie A. wZÓR krewny A. 1. nieobecny 2. niewidomy 3. nowobogacki 4. obcy 5. pijany 6. poborowy 7. początkujący 8. podejrzany 9. poległy 10. puszysty Marek to mój bliski krewny. – ilu jeszcze masz tak wspaniałych krewnych?! b. Czy na tych portretach są twarze ludzi żyjących? – Nie. Na tych portretach mamy wyłącznie sylwetki wielkich ............................. . W dzieciństwie on był niewidomy. – Po odzyskaniu wzroku po- święcił się pracy dla .................................... . Pan też nowobogacki?! – Zapraszamy do salonu ...........................! Czuł się obco w tym kraju. Miał wrażenie, że zamieszkuje u ............ ..................... . Pan też jest pijany?! – Ochrona, proszę wyprowadzić tych ............... z baru! Pan jest w wieku poborowym i zgłasza się pan tam, gdzie zgła- szają się ................................... . Był początkującym pisarzem i zapisał się na kurs języka dla ............................. . Ten pan też jest podejrzany o morderstwo! – A więc mamy już dwóch ................................... . Kolejny poległy żołnierz! Musimy jutro zorganizować apel ............! O, jaki pan puszysty! – Mamy świetne garnitury dla .....................! oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 22 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczby mnogiej rzeczowników męsko- osobowych (kolumna b) od leksemów podanych w kolumnie A. wZÓR bliźni 26 każdy człowiek w stosunku do drugiego człowieka to bliźni. || nauka chrześcijańska mówi, aby okazywać pomoc bliźnim. Wydawnictwo Lingo Zadania testowe A. 1. bezdomny 2. ranny 3. rezerwowy 4. samotny 5. sprawiedliwy 6. śledczy 7. święty 8. tutejszy 9. uczony 10. ukochany 11. ułomny 12. umarły 13. umyślny 14. uprzywilejowany 15. wielki 16. wierny 17. zaginiony 18. zły 19. znajomy 20. żywy b. To już kolejny bezdomny w naszej wiosce. Dawniej nie było tylu ...............................! Kolejny ciężko ranny pacjent! – Brakuje nam karetek dla ciężko .....................................! Znakomity gracz rezerwowy?! – Ciekawe, ilu mają takich ........ ............................?! Samotny i nieszczęśliwy mężczyzna! Nie pierwszy nieszczęś- liwy wśród ..................................! Ty jesteś sprawiedliwy?! – Oczywiście. Najbardziej sprawied- liwy wśród .................................! To nowy oficer śledczy. Najlepszy wśród lokalnych ....................! Czy słyszałeś coś o świętym Franciszku? – Tak. To najważniej- szy poeta pośród wszystkich ......................! Pan jest tutejszy? Lubią tutaj pana? –  Nie. Jestem obcy. ..................... nie lubią obcych. To był uczony mąż, więc ................... z Harvardu przyjęli go do swojego grona z otwartymi rękoma. Ukochana teściowo, ukochany teściu! Witajcie, ................... w mych skromnych progach! Był ułomny i od lat czekał na pomoc dla ......................... . Popatrz syneczku na te groby! Tutaj jeden, tu drugi, a tam trze- ci. Tysiące grobów! I wszyscy w tym dniu pamiętają o tych, którzy odeszli, czyli o ........................... . Przez jednego umyślnego posłańca rozesłano pisma o grupo- wych zwolnieniach z pracy do wszystkich innych ................... . Był uprzywilejowany i czuł się bosko wśród innych ................. . Był to wielki polityk i nikt go nie śmiał mierzyć z innymi ...................... tego świata. Najpierw wszedł jeden wierny do kaplicy, potem drugi, potem trzeci. Po chwili kaplica była wypełniona po brzegi ................. . Nie ma śladu po moim zaginionym ojcu. Wpisano go do reje- stru .......................... . Ta postać to bardzo zły człowiek i pochodzi ze świata ..........................., syneczku! Spotkałem znajomego brydżystę na ulicy i poszliśmy na par- tyjkę brydża do naszych wspólnych ...................................! Wyglądał jak kościotrup i nikt go już nie zaliczał do świata .......... . oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! www.wydawnictwolingo.pl 27 Polski b2 i c1. Megatest ZadaniE 23 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek (kolumna b) właściwe formy przymiotników za- mieszczonych w kolumnie A. wZÓR amerykański A. 1. drogi 2. głupi 3. niebieski 4. psi 5. włoski 6. tani 7. warszawski 8. wielki 9. wrogi 10. wysoki czy to jest amerykańskie? – nie. nie mamy żadnych amerykań- skich rzeczy. B. Czy to jest ............? – Nie. U nas nie żadnych .................. rzeczy. Czy to jest ............ pytanie? – Nie. Nie ma ............... pytań; są tyl- ko naiwne pytania. Czy to jest kolor niebieski? –  Nie. To jest odcień .......................... . Prawdziwe ........... przywiązanie? – Nie. To prawdziwa miłość! Czy to jest .....................? – Tak. Wszystko jest ............... z wyjąt- kiem orzechów .......... . Czy to jest ............? – Chyba nie. Teraz nie ma już nic .................. . Czy to jest ....................? – Nie wiem. Nie znam żadnych ......................... powiedzeń. To co mówisz, to ............ słowa. A ja nie lubię .................. słów w ustach małych ludzi! Czy on jest ................... ludziom? – Nie znam człowieka bardziej ...................... ludziom. Czy to jest ................. wieżowiec? – Tak. W tym mieście są tylko ......................... wieżowce. oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! ZadaniE 24 Copyright by S. Mędak proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczby mnogiej przymiotników. wZÓR bogaty 1. duży 2. głuchy on jest bogaty? → W mojej rodzinie wszyscy są bogaci. To już duży chłopiec! → Wszyscy moi synowie są już ............. . Czy pan jest głuchy? → W tym zakładzie wszyscy są .............. . 28 Wydawnictwo Lingo 3. głupi 4. gruby 5. kochany 6. ładny 7. mały 8. młody 9. olbrzymi 10. ostatni 11. prosty 12. skąpy 13. tani 14. wesoły 15. znajomy Zadania testowe Mówią, że jesteś głupi. → Oni też są ...................... . Jaki gruby rzeźnik! → Prawie wszyscy rzeźnicy są ................. . Mój kochany już wrócił z wojska! → A nasi ........................ chłopcy poszli do wojska. Jaki ładny pastuszek! → Nie wszyscy pastuszkowie są tak ....... ...............................! To niegodziwiec, taki mały człowieczek! → A twierdziłaś, że .............................. ludzie są lepsi. Jestem młody i dlatego rodzice mnie nie rozumieją. → Teraz to raczej ................................ nie rozumieją rodziców. Zobacz, jaki olbrzymi gigant! → W mitologii wszyscy giganci byli ................................ . Znowu jesteś ostatni w klasie! → Mówi się, że .................... będą kiedyś pierwszymi. To prosty człowiek, ale go kocham. → Masz rację, bo ..................... ludzie mają więcej serca. Nie bądź taki skąpy! → ................................ ludzie idą do piekła. Jeszcze jeden tani robotnik! → Robotnicy ze Wschodu są nie- stety ................................, bo są biedni. Jestem wesoły, bo tutaj są sami ................................... ludzie. Obraził się na mnie kolejny znajomy. → Obrazili się na ciebie już wszyscy .................................... . oceŃ SAM Siebie [9] bdb • [ 9] + db • [8 ] db • [7 ] +dst • [6 ] dst • [ 6] ndst Jeśli w zadaniu testowym jest więcej niż dziesięć jednostek – przelicz sam! www.wydawnictwolingo.pl 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polski B2 i C1. Megatest. Ebook
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: