Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00055 005614 22956061 na godz. na dobę w sumie
Polski C2. Megatest - ebook/pdf
Polski C2. Megatest - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-217-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

MEGATEST to znany i doceniony przez czytelników uniwersalny zestaw testów, ćwiczeń i zadań gramatyczno-leksykalnych dla obcokrajowców uczących się języka polskiego lub osób przygotowujących się do zdobycia certyfikatu dla zaawansowanych. To również znakomite kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy chcą utrwalić i poszerzyć znajomość języka polskiego.

MEGATEST zawiera: 

Znasz dobrze język polski? Przygotowujesz się do zdobycia certyfikatu dla zaawansowanych? Megatest Wydawnictwa LINGO to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim na odpowiednim dla Ciebie poziomie! Książka obejmuje poziom C2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. 

 

Would you like to test your Polish at C2 level? You’re looking for a single book which will answer all your questions on grammar, vocabulary and syntax?

In that case, MEGATEST from LINGO publishers is for you!

It is new edition of the first truly comprehensive collection of grammar and vocabulary tests, exercises and tasks for learners of Polish as a foreign language and for all those who are preparing for language exams. It is also the perfect textbook for all those who wish to consolidate and deepen their knowledge of the Polish language. 

MEGATEST comprises:

MEGATEST covers level C2, as defined in the Common European Framework of eference for Languages (CEFRL) of the Council of Europe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEST TEST yOurSELf! yOurSELf! ПРоВеРь ПРоВеРь сеБЯ! сеБЯ! ПеРеВІР ПеРеВІР сеБе! сеБе! T S E T A G E M 2 C I K S L O P POLSKI C2. MEGATEST Znasz dobrze język polski? Przygotowujesz się do zdobycia certyfikatu dla zaawansowanych? MEGATEST Wydawnictwa LINGO to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim na odpowiednim dla Ciebie poziomie! • ponad 200 zadań testowych obejmujących normę oficjalną i potoczną • 25 bloków zagadnień gramatycznych i składniowych • indeks pojęć POLISH C2. MEGATEST Do you know Polish well? Are you studying for a certificate at an advanced level? If so, MEGATEST from Lingo publishers – the first publication of this kind on the Polish market – is for you! • more than 200 tests, including official and colloquial forms • 25 sections with grammar and vocabulary tasks • index of terms Польский C2. Мегатест Хорошо знаешь польский язык? готовишься к получению сертификата для владеющих им в совершенстве? Мегатест издательства LINGO – первая такого рода публикация на польском рынке соответствующего для тебя уровня! • свыше 200 тестовых заданий, охватывающих официальную и разговорную норму • 25 блоков грамматических и синтаксических вопросов • предметный указатель Польська с2. Мегатест Добре знаєш польську мову? готуєшся отримати сертифікат для досвідчених користувачів? Мегатест Видавництва LINGO є першою такого роду публікацією на польському ринку відповідного для тебе рівня! • більше 200 тестових завдань, які охоплюють офіційну і розмовну норму • 25 блоків граматичних и синтаксичних питань • індекс термінів European Council Level: C2 W ofercie LINGO: • kursy + pakiet multimedialny • rozmówki + audio CD • repetytoria i niezbędniki www.jezykinieobce.pl h o li s P MEGATEST POLSKI C2T Polish in Exercises Польский в упражненияx Польська мова в тестових завданнях S P r A W D ź S P r A W D ź S I ę S A M ! S I ę S A M ! T E S T y O u r S E L f ! T E S T y O u r S E L f ! П Р о В е Р ь с е Б Я ! П Р о В е Р ь с е Б Я ! П е Р е В І Р с е Б е ! П е Р е В І Р с е Б е ! Idealna pomoc do nauki języka polskiego: •na poziomie C2 •przed egzaminem państwowym •dla studentów, lektorów, samouków 49,90 zł (w tym 5 VAT) wydawnictwo LINGO Stanisław Mędak POLSKI C2 MEGATEST Polish in Exercises Польский в упражненияx Польська мова в тестових завданнях Konsultacja: Ewa Optołowicz, professeur agrégé, INALCO Paris Konsultacja językowa (ros. i ukr.): Konstanty Dalecki Redakcja: Anna Laskowska Projekt graficzny okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Zdjęcie na okładce: © asiln – Fotolia.com Producent wydawniczy: Marek Jannasz www.jezykinieobce.pl ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-217-9 © Copyright by Stanisław Mędak © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2014 Skład: Igor Nowaczyk Spis treści WSTĘP ............................................................................................................................... 5 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA TEMATYCZNE. Gramatyka i składnia .................................... 7 ZT – zadania testowe 1. Rzeczowniki .................................................................................................................. 8 1.1. Rzeczowniki osobliwe – singularia i pluralia tantum ............... ZT 1-10 ............ 8 1.2. Rzadko używane rzeczowniki ..................................................... ZT 11-15 ........ 18 1.3. Rzeczowniki zapożyczone ........................................................... ZT 16-25 ........ 22 1.4. Łączliwość składniowa rzeczowników odczasownikowych ... ZT 26-30 ........ 30 2. CZASOWNIKI ............................................................................................................... 35 2.1. Czasowniki nieregularne ............................................................. ZT 31-35 ........ 35 3. CZASOWNIKI OSOBLIWE ........................................................................................... 39 3.1. Czasowniki zeromiejscowe i jednomiejscowe .......................... ZT 36-38 ........ 39 3.2. Nieosobowe formy czasowników ............................................... ZT 39-41 ........ 42 4. ŁĄCZLIWOŚĆ SKŁADNIOWA CZASOWNIKÓW ......................................................... 45 4.1. Połączenia składniowe z czasownikami różnego typu ............ ZT 42-71 ........ 45 5. ASPEKT ........................................................................................................................ 67 5.1. Kategoria aspektu. Gniazda słowotwórcze ................................ ZT 72-76 ........ 67 5.2. Czasowniki dwuaspektowe ......................................................... ZT 77-81 ........ 72 5.3. Czasowniki prefiksalne ................................................................. ZT 82-88 ........ 76 6. SŁOWOTWÓRSTWO CZASOWNIKÓW ...................................................................... 83 6.1. Słowotwórstwo czasowników. Polisemia czasowników .......... ZT 89-93 ........ 83 7. PRZYMIOTNIKI ............................................................................................................ 90 7.1. Łączliwość składniowa przymiotników ..................................... ZT 94-98 ........ 90 8. LICZEBNIKI .................................................................................................................. 94 8.1. Składnia liczebników .................................................................... ZT 99-108 ...... 94 8.2. Liczebniki zbiorowe ...................................................................... ZT 109-113 .. 102 8.3. Liczebniki w ciągach liczebnikowych ......................................... ZT 114-115 .. 106 8.4. Liczebniki ułamkowe .................................................................... ZT 116-118 .. 108 www.wydawnictwolingo.pl 3 polski c2. MEGATEsT 8.5. Liczebniki i wyrazy wykazujące związek z liczbą .................... ZT 119-128 .. 111 9. ZAIMKI ....................................................................................................................... 119 9.1. Zaimki: każdy i żaden – odmiana i składnia .............................. ZT 129-133 .. 119 10. IMIESŁOWY ............................................................................................................. 123 10.1. Imiesłowy przymiotnikowe ....................................................... ZT 134-138 .. 123 11. MODuLANTY .................................................................................. ZT 139-143 .. 127 12. TRYBY ....................................................................................................................... 131 12.1. Tryb rozkazujący w połączeniu z wołaczem ........................... ZT 144-153 .. 131 13. WYRAZ się ............................................................................................................... 140 13. 1. Funkcje wyrazu się .................................................................... ZT 154-158 .. 140 14. SKRÓTY I SKRÓTOWCE .................................................................. ZT 159-161 .. 144 15. SKŁADNIA ZDAŃ .................................................................................................... 147 15.1. Spójniki – Wskaźniki zespolenia ............................................... ZT 162-173 .. 147 15.2. Składnia stylu potocznego ......................................................... ZT 174-175 .. 158 16. NORMA JĘZYKOWA ................................................................................................ 160 16.1. Norma językowa, a zwyczaj używania różnych form językowych .................................................................................. ZT 176-183 .. 160 CZĘŚĆ II. ZAGADNIENIA uZuPEŁNIAJĄCE. Składnia ................................................. 171 17. Wybór językowych znaków połączenia ...................................... ZT 184-203 .. 172 17.1. Alternatywne połączenia składniowe wybranych czasowników .................................................................... ZT 204-208 .. 185 SKRÓTY .......................................................................................................................... 193 CYTOWANE PuBLIKACJE KSIĄŻKOWE ........................................................................ 194 KLuCZ DO ZADAŃ ........................................................................................................ 196 INDEKS ........................................................................................................................... 236 TEGO SAMEGO AuTORA .............................................................................................. 238 4 Wydawnictwo Lingo WSTĘP Kolejny, trzeci już zestaw zadań testowych z języka polskiego jako obcego ze słowem „megatest” w tytule adresujemy do studentów obcojęzycznych, którzy opanowali ję- zyk polski na poziomie C1. Pomysł stworzenia autorskiej serii pomocy dydaktycznych z zakresu testowania, za- początkowany wydaniem w 2012 roku zbioru 374 ćwiczeń dla początkujących Polski megatest*, był odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na polskim rynku wydaw- niczym na tego rodzaju pomoce dydaktyczne. W roku 2013 ukazał się obszerny zbiór prawie 300 zadań testowych dla uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie średnio ogólnym, zatytułowany Polski B2 i C1. Megatest**. Niniejszy zbiór (ponad 200 zadań testowych) zamyka trzytomową se- rię przeznaczoną dla wszystkich obcojęzycznych miłośników polszczyzny, którzy chcą się sprawdzić, potwierdzić swoje umiejętności, ugruntować i utrwalić wiedzę języ- kową, lepiej zrozumieć zależności w systemie języka polskiego. Koncepcja ostatniego tomu przeznaczonego dla użytkowników obcojęzycznych w ni- czym nie odbiega od standardów zastosowanych w pierwszych dwu tomach. Zmienia się jedynie rozmiar obszaru językowego, zwłaszcza ze względu na wagę i kompleksowość zagadnień gramatycznych dotyczących składni i poprawności językowej. Granicę mery- toryczną zadań testowych wyznaczyły zatem propozycje zawarte w standardach wyma- gań dla poziomu C2, opublikowane w 2004 roku w przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Dzienniku ustaw***. Z ministerialnego wykazu dwudziestu pięciu zagadnień gramatycznych i składniowych wybraliśmy te, które naszym zdaniem najlepiej obrazu- ją wspomnianą kompleksowość polszczyzny i tym samym zasługują na uwagę. Oto one: z zakresu składni i aspektu czasowników: – czasowniki dwuaspektowe, – czasowniki łączące się z bezokolicznikami, – czasowniki łączące się z wyrazem się, – czasowniki osobliwe (zeromiejscowe, jednomiejscowe, nieosobowe formy czasowników), – czasowniki prefiksalne, – gniazda słowotwórcze czasowników, – połączenia składniowe wybranych czasowników; * S. Mędak, Polski megatest. Polish in Exercises, Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2012, s. 387 (poziomy: A1, A2, B1). ** S. Mędak, Polski B2 i C1. Megatest, Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2013, s. 358 (poziomy: B2, C1). *** Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15.10.2003 r. w: Dziennik ustaw, poz. 1871 nr 191 z 2003 r.; przedruk w: http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_pr_1997-2006/rozp_255.pdf. Zob. również: S. Mędak, W świecie polszczyzny. Podręcznik do nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Poziom C2 – dla zaawansowanych, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007, s. 23–24. www.wydawnictwolingo.pl 5 polski c2. MEGATEsT z zakresu fleksji i składni rzeczowników i przymiotników: – łączliwość składniowa rzeczowników odczasownikowych, – tak zwane rzeczowniki osobliwe (singularia i pluralia tantum), rzeczowniki rzadko używane i zapożyczone, – łączliwość składniowa wybranych przymiotników; – liczebniki zbiorowe, ułamkowe i wyrazy typu ile, kilka, tyle, wiele, – liczebniki w ciągach liczebnikowych; z zakresu fleksji i składni liczebników oraz wyrazów wykazujących związek z liczbą: z zakresu składni języka polskiego i normy językowej (20 całości publikacji): – wskaźniki zespolenia; spójniki, – językowe znaki połączenia, – alternatywne połączenia składniowe wybranych czasowników, – styl potoczny, – norma językowa a zwyczaj używania form językowych. Wszystkie zadania testowe zbioru zatytułowanego Polski C2. Megatest zostały przy- gotowane zgodnie ze standardami europejskimi. W ponad 200 zestawach wykorzysta- no różne typy zadań z użyciem obiektywnych i zróżnicowanych technik testowych. Leksykę kilku tysięcy wypowiedzi świadomie nasączono wyrazami, związkami wyra- zowymi, idiomami, aforyzmami o dużej frekwencyjności, ważnymi i użytecznymi w ak- cie mowy i języku pisanym. Większość zadań testowych (wraz z wydzielonymi rozdzia- łami 15 i 16 oraz częścią II) obejmuje najistotniejsze, i często najtrudniejsze zjawiska z zakresu składni polskiej oraz poprawności z zastosowaniem koncepcji dwupoziomo- wej normy językowej – wzorcowej i w stopniu znacznie mniejszym – użytkowej. Mamy nadzieję, że użytkownicy niniejszej publikacji (zwłaszcza ci, którzy się przy- gotowują do egzaminów państwowych różnego typu) skutecznie i z wynikiem bar- dzo dobrym sprostają wymaganiom stawianym przez komisje egzaminacyjne w Polsce i poza Polską. Liczymy również na to, że ten zbiór będzie dla jednych ciekawym materiałem wyj- ściowym do zajęć z gramatyki praktycznej (fleksja osobliwych i rzadziej używanych leksemów, składnia, poprawność gramatyczna i syntaktyczna, łączliwość składniowa), dla innych zaś – wzorcem do indywidualnego opracowywania ćwiczeń i testów na za- jęcia językowe i egzaminy pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Wszystkim życzymy wyników 100/100! UWAGA! Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu: „Zdający eg- zamin na poziomie zaawansowanym powinni rozumieć bez trudności treść i intencje wszystkich rodzajów wypowiedzi mówionych; także tych, które zawierają wyrażenia nacechowane, idiomatyczne, potoczne i re- gionalne”, uwzględniamy w zadaniach testowych słownictwo oraz konstrukcje składniowe wywodzące się z polszczyzny potocznej. 6 Stanisław Mędak Wydawnictwo Lingo CZĘŚĆ I ZAGADNIENIA TEMATYCZNE Gramatyka i składnia www.wydawnictwolingo.pl 7 polski c2. MEGATEsT 1. RZECZoWNIkI 1.1. Rzeczowniki osobliwe – singularia i pluralia tantum ZADANIE 1 Copyright by S. Mędak Proszę połączyć rzeczowniki zbiorowe, które oznaczają mnogość z właściwymi for- mami zaimków wskazujących i czasowników. WZÓR 0. ambasadorostwo ‘ambasador z żoną’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 to 1 ci 1. chuliganeria ‘grupa chuliganów’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ci 1 ta połączenie z czasownikami: 1 zaszczycili nas 1 zaszczyciło nas połączenie z czasownikami: 1 krzyczeli 1 krzyczała 2. duchowieństwo ‘ogół osób, które przyjęły święcenia kapłańskie’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 to 1 ci 3. dzieciarnia ‘o dzieciach jako niezróżnicowanej wewnętrznie całości’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ta 1 te połączenie z czasownikami: 1 bawiła się 1 bawiły się połączenie z czasownikami: 1 wstało 1 wstali 4. głupota ‘brak wiedzy lub inteligencji’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ten 1 ta 5. kuzynostwo ‘kuzyn z żoną’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ci 1 to połączenie z czasownikami: 1 zwyciężył 1 zwyciężyła połączenie z czasownikami: 1 przyjechało 1 przyjechali 8 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 6. małżeństwo ‘mąż i żona’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ci 1 to 7. młodzież ‘ogół młodych ludzi’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ci 1 ta połączenie z czasownikami: 1 zostało unieważnione 1 zostali unieważnieni połączenie z czasownikami: 1 śpiewali 1 śpiewała 8. narzeczeństwo ‘narzeczona i narzeczony, zaręczona para; narzeczeni’ połączenie z zaimkami wskazującymi: połączenie z czasownikami: 1 trwali 1 to 1 ci 1 trwało 9. państwo ‘pan i pani’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 to 1 ci 1 te połączenie z czasownikami: 1 przyszli 1 przyszło 1 przyszliście 10. rodzeństwo ‘dzieci urodzone z tych samych rodziców’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 to 1 ci połączenie z czasownikami: 1 wyjechali 1 wyjechało 11. starszyzna ‘grupa osób mająca władzę nad jakąś zbiorowością’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ta 1 ci połączenie z czasownikami: 1 radzili 1 radziła 12. studenteria (pot.) ‘ogół studentów’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ci 1 ta połączenie z czasownikami: 1 zbierała się 1 zbierali się 13. włoszczyzna ‘różne warzywa jako wewnętrznie niezróżnicowana całość’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ta 1 te połączenie z czasownikami: 1 dusiła się 1 dusiły się www.wydawnictwolingo.pl 9 polski c2. MEGATEsT 14. wujostwo ‘wuj i jego żona’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 ci 1 to połączenie z czasownikami: 1 cieszyli się 1 cieszyło się 15. zwierzyna ‘wolno żyjące zwierzęta różnych gatunków’ połączenie z zaimkami wskazującymi: 1 te 1 ta połączenie z czasownikami: 1 uciekały 1 uciekała ZADANIE 2 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników zbiorowych i towa- rzyszących im wyrazów. WZÓR To są moje spodnie. ® Nikomu nie pożyczam moich spodni. 1. To są rozpadające się drzwi. ® Nigdy nie otwieram tych ..................................... ........ ...................................... . 2. To są moje sanki. ® Nikomu nie pożyczam ...................... ............................. . 3. To są pańskie dobra. ® Dbam o .................... ................................., jak o własne dzieci. 4. To są twoje najlepsze skrzypce. ® Czy grasz często na tych ............................ ........................... ...............................? 5. Moje szachy są wyjątkowe. ® Nikt nie ma tak .............................................. ...................! 6. To są moje spodenki! ® Nie zabieraj mi ....................... ..........................! 7. To są wygodne tenisówki do biegania. ® Brakuje mi ..................................... ........................................... do chodzenia. 8. Czy możesz otworzyć te ciężkie wrota? ® Nie. Nie mogę otworzyć .................. ................................. .................................. . 9. Chciałem zagrać coś na moich skrzypcach. ® Okazało się, że nie wziąłem ........................... ............................................... . 10. Papież urodził się w słynnych Wadowicach. ® Muszę kiedyś jechać do ...................................... .......................................... . 10 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE ZADANIE 3 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników zbiorowych. WZÓR Mówisz ciągle o katowicach! ® Chcę choć raz pojechać z tobą do katowic! ® Jedź do ................................... w tym roku! 1. Marzysz o Indiach! 2. Karkonosze są w Polsce i Czechach? ® Pojedźmy w polskie ................................. ! ® Chciałbym pojechać do ............................. . 3. Łazienki są w Warszawie? 4. Niemcy są najpiękniejszym krajem? ® Nigdy nie byłem w ................................... ! ® Nic nie słyszałem o .................................. . 5. Hradczany są w Pradze? ® Nie. To Katowice są blisko ....................... . 6. Tychy są blisko Katowic? 7. W Tatrach są niedźwiedzie brunatne? ® A więc jedziemy w ................................... ! ® Nigdy nie byłem na .................................. ! 8. Baleary to wyspy hiszpańskie? ® Wiele zbrojnych konfliktów było na ............... . 9. Bałkany to niebezpieczny region? ® Nie. Nie znam ................., ale znam dwóch 10. Znasz Węgry? Węgrów. ZADANIE 4 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników zbiorowych. WZÓR Czy on ma jakąś wiedzę? ® Tak. on ma dużo wiedzy. ® Tak. Mam jeszcze kilogram ..................... . 1. Czy masz jeszcze kawę? ® Tak. Oni mają mnóstwo ........................... . 2. Czy oni mają broń? ® Nie. To drzewo nie ma ............................. . 3. Czy to drzewo ma zimą listowie? ® Nie. On nie ma żadnego .......................... . 4. Czy on ma jakiś dorobek? ® Tak. Mam dużo ........................................ . 5. Czy masz biżuterię? 6. Czy macie w tym sklepie klientelę? ® Tak. Na razie mamy trochę ...................... . ® Tak. Mamy jeszcze dużo .......................... . 7. Czy macie jeszcze amunicję? ® Tak. Mam dużo ............................ na zimę. 8. Czy masz odzież na zimę? ® Tak. W tym lesie jest mnóstwo 9. Czy w tym lesie jest zwierzyna? 10. Czy macie zboże do zasiewów? ............................ . ® Tak. Mamy tony ................. do zasiewów. www.wydawnictwolingo.pl 11 polski c2. MEGATEsT ZADANIE 5 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników zbiorowych i łączą- cych się z nimi wyrazów. WZÓR Czy masz tylko jedne sanie? ® Nie. Mam (2) dwoje sań a. sani. 1. Czy masz drobne? ® Nie. Nie mam (żadny) .............................. ..................................................... . 2. Czy masz okulary? ® Nie. Nie mam dzisiaj (swój) .................. ........................................................ . 3. Czy lubisz lody waniliowe? ® Nie. Nie lubię (domowe) ............................ ............................ ...................... . 4. Czy kupiłeś nowe slipy? ® Tak. Kupiłem (dwa) ......................................... ........................... ................................ . 5. Było zimno, więc naciągnął jedne grube kalesony, a potem drugie. ® Naciągnął na siebie (dwa) ................... ............................. ............................. . 6. Wchodziliśmy przez jedne, albo przez drugie drzwi do instytutu. ® Do instytutu można było wchodzić przez (dwa) ................. ........................... . 7. Czy wzięłaś moje nożyczki? ® Nie. Mam na stole (dwa, swój) .................. .......................... ........................ . 8. Śniło mi się, że widziałem zwłoki dwóch ostatnich dyktatorów. ® Śniło mi się (dwa) ........................ ...................... dwóch ostatnich dyktatorów. 9. Zgubił jedne grabie, potem drugie i trzecie. ® Zgubił w ciągu dnia (trzy) ................. ....................................... . 10. Miał w ręce jedne kombinerki, drugie w kieszeni, a trzecie w torbie. ® Miał w sumie (trzy) ...................... .......................................... . 12 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE ZADANIE 6 Copyright by S. Mędak Proszę ustalić na podstawie kontekstu liczbę rzeczowników osobliwych i wpisać w miejsce kropek właściwe formy wyrazów z kolumny A. WZÓR drzwi A. skrzypce nożyce nieszpory nosze poprawiny warcaby zwłoki szorty wagary odwiedziny 0.1. Zamknij wszystkie drzwi w pałacu! 0.2. Zamknij też drzwi do sypialni księżniczki! B. 1. Kupił .............................................. dla wszystkich trojga skrzyp- ków. 2. Kupił pierwsze ..................................... dla syna. 3. Miał jedne świetne .................................. do metalu i drugie do cięcia kartonu. 4. Zgubił jedyne ................................... do cięcia blachy. 5. Chodził na wszystkie ........................... do parafialnego kościoła. 6. Rozchorował się, więc musiał opuścił swoje pierwsze ............................... . 7. Było dużo rannych, więc wynoszono z karetek wszystkie ...................... . 8. Na pierwsze ............................. położono pierwszego rannego. 9. Na wsi po weselu ludzie robią ......................... . 10. Na ............................. naszej córki wydaliśmy kolejne dwa tysiące euro. 11. Kupiono ............................. w różnych cenach dla czterech par graczy. 12. Pożyczyłem z klubu jedne .............................. do domu. 13. Po strzelaninie na ulicy leżały .............................. policjantów i jednego cywila. 14. ........................... cywila nurzały się we krwi. 15. Kupował drogie, kolorowe ..........................., w które często się przebierał. 16. Dzisiaj kupił pierwsze białe ............................. . 17. Chodził często na .......................... z córką dyrektorki szkoły. 18. Dzisiaj nie poszedł na ................................, ponieważ córka dyrektorki zasłabła. 19. Zrealizowali wszystkie spóźnione ............................... . 20. Pierwsze ..............................., to była krótka wizyta u ukocha- nej siostry. www.wydawnictwolingo.pl 13 polski c2. MEGATEsT ZADANIE 7 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy jednobrzmiących rzeczowników osobliwych (pluralia tantum pochodne od singularia tantum) – modyfikatorów zna- czenia. WZÓR 0. cukier / cukry 1. ‘słodka substancja m. in. do słodzenia’, 2. ‘substancje pochodzenia roślinnego konieczne dla procesów życiowych’ a. Spożywanie dużej ilości cukru może być szkodliwe dla zdrowia. b. W organizmie człowieka występują zarówno cukry proste, jak i złożone. 1. ‘woda zmieniona w ciało stałe’, 2. ‘zamrożona masa z mleka, cukru, jaj’ 1. lód / lody a. Najbardziej lubię .............................. pistacjowe. b. Ten region Syberii jest pokryty wiecznym .......................................................... . 2. miłość / miłości 1. ‘uczucie do kogoś / czegoś’, 2. ‘przedmiot (ktoś / coś) czyjejś mi- łości’ a. Przeżywała kolejną wielką, ale nieszczęśliwą ..................................................... . b. Wnuczka i wnuczek dla babci to były dwie największe ........................ jej życia. 3. piasek / piaski a. Z trudem szliśmy przez niekończące się .......................... Sahary. b. Ciężarówki zsypywały tony .................................. do budowy centrum handlowego. 1. ‘drobne, skalne ziarenka’, 2. ‘teren pokryty piaskiem, lotne piaski’ 4. praca / prace 1. ‘każda działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia czegoś’, 2. ‘wytwór pracy’ a. Żadna .............................. nie hańbi. b. Od kilku miesięcy trwają ........................................... wykopaliskowe na krakowskim Rynku. 5. sól / sole 1. ‘biała substancja używana do solenia’, 2. ‘pierwiastki koniecz- ne dla organizmów żywych; występują w roślinach, w glebie’ a. Najbardziej znaną kopalnią w Polsce jest kopalnia .................... w Wieliczce. b. ................... to zwykle ciała stałe występujące w przyrodzie jako minerały oraz skład- niki wód. 6. śnieg / śniegi 1. ‘kryształki lodu w postaci białych płatków’, 2. ‘wielka ilość śniegu pokrywającego jakąś powierzchnię’ a. Miałem wrażenie, że mój dorobek tyle go obchodził, co zeszłoroczny .......................... . b. Wieczne .......................... Kilimandżaro robiły wrażenie na każdym turyście. 14 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 7. tłum / tłumy 1. ‘duża, niezorganizowana grupa ludzi zebranych w jakimś miej- scu’, 2. ‘wielka liczba ludzi lub zwierząt’ a. Rozpoznałem w ............................. ulicznym oprawcę z byłego / byłej SB. b. Pogrzeb papieża Jana Pawła drugiego zgromadził niezliczone ....................... wiernych. 8. wino / wina 1. ‘napój alkoholowy otrzymywany m. in. z winogron’, 2. ‘ograniczo- na w jakiś sposób porcja wina (porcja, butelka, lampka)’ a. Kupował zawsze ................................................ bułgarskie, bo były najtańsze. b. Na imieniny kupił jedno ........................................ dla kilkunastu zaproszonych gości. 9. woda / wody 1. ‘przeźroczysta, bezbarwna ciecz, 2. ‘zasoby wody znajdujące się w przyrodzie’ a. Spuścił łódkę na ........................., a porwana prądem rzeki łódka odpłynęła w siną dal. b. Wszystkie zanieczyszczenia i środki chemiczne przenikają do .............................. grun- towych. 10. wojsko / wojska 1. ‘duża, zorganizowana grupa uzbrojonych ludzi, wyszkolonych do walki na wojnie’, 2. ‘oddziały żołnierzy jakiejś armii lub ich określony rodzaj’ a. Mimo protestów rodziny poszedł do .............................. na ochotnika. b. Nieprzyjaciel skoncentrował swoje ......................... wzdłuż wschodniej granicy nasze- go kraju. ZADANIE 8 Copyright by S. Mędak Proszę podkreślić właściwe definicje, które odpowiadają hasłom pogrubionym tłu- stym drukiem. WZÓR 0. artyleria to: 1 a. jeden z rodzajów wojska; 1 b. żołnierze służący w artylerii; 1 c. ogół dalekonośnej broni. 1. audytorium to: 1 a. ogół słuchaczy jakiegoś wystąpienia; 1 a. waga brutto; 1 b. miejsce odbywania wykładów, sala 1 b. wszelkiego rodzaju substancje wykładowa; 2. brud to: występujące na powierzchni czegoś, np. pył, proch, kurz itd.; 1 c. płytkie miejsca w rzece. 1 c. widzowie w teatrze. www.wydawnictwolingo.pl 15 polski c2. MEGATEsT 3. brudy to: 1 a. brudna bielizna; 1 b. coś moralnie nagannego, zło; 4. cnota to: 1 a. dziewictwo, dziewiczość; 1 b. pozytywna cecha charakteru, zaleta, przymiot; 1 c. wszelkiego rodzaju niepożądane 1 c. zespół wszelkich wartości moralnych: odpadki, nieczystości, śmieci prawość, zacność. . 5. dewizy to: 1 a. wymienialne środki płatnicze; honorowane w obrocie międzynarodowym; 1 b. obce waluty; 1 c. zasady działalności banku. 6. drób to: 1 a. ptactwo domowe hodowane ze względu na mięso, jaja i pierze, np. kury, kaczki, gęsi itd.; 1 b. podroby; 1 c. jadalne narządy zwierząt, np. wątrób- ki, serca. 7. juwenalia to: 1 a. marsz ubogich; 1 b. jednorazowa impreza w akademiku; 1 b. publikacja, wydawnictwo okresowe; 1 c. tradycyjne święto studenckie. 8. pismo to: 1 a. podanie do urzędu miasta; 1 c. system znaków graficznych. 9. realia to: 1 a. ktoś, kto się liczy z faktami; 1 b. dawna moneta Hiszpanii; 1 c. stan rzeczywisty. ZADANIE 9 Copyright by S. Mędak 10. studia to: 1 a. wyższa szkoła o określonej specjalno- ści; 1 b. pracownia artysty malarza; 1 c. proces zdobywania wiedzy; kształce- nie się na wyższej uczelni, wedle określone- go, ujętego w ramy czasowe programu. Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy liczebnika jeden. WZÓR Jedni rodzice są biedni, drudzy bogaci. 1. ................................................... atelier miał w domu, drugie w Akademii Sztuk Pięk- nych. 2. .................................. dzieje już opowiedział i zabierał się do opowiadania drugich. 3. ................................ kalesony miał brudne, a drugie czyste. 4. ................................... koszary były olbrzymie, drugie jeszcze większe. 5. Zjadłem ............................. lody, ale mam ochotę na drugie. 16 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 6. Kupiłem dwie kostki masła. .............................. masło było dobre, drugie zjełczałe. 7. ........................................... państwo młodzi wychodzili z urzędu, drudzy wchodzili. 8. ........................................ perfumy pachną delikatnie, inne mają odurzający zapach. 9. ................................. powidła były ze śliwek węgierek, drugie z francuskich śliwek. 10. Posiałem ................................. rzodkiewkę na całym zagonie, a drugą w ogródku. ZADANIE 10 Copyright by S. Mędak Proszę wstawić w miejsce kropek właściwe formy zaimków dzierżawczych mój, twój... / nasz, wasz... oraz przymiotników znajdujących się w nawiasach kwadrato- wych. WZÓR [mój] Moi rodzice są biedni. [biedny] ® [twój] A twoi są bogaci. [bogaty] ® [jego] A ...... będą ........ [wspanialszy] 1. [mój] ........ urodziny były ........... [wspaniały] 2. [twój]............... bielizna jest .............. [brudny] ® [mój] A ........... jest ............. [czysty] 3. [twój].................... dżinsy są .................. [tani] ® [mój] A .......... są ................. [drogi] 4. [mój]..................... narty są.................... [stary] ® [twój] A .......... są ................. [nowy] 5. [wasz] ............... obuwie jest ............... [lepszy] ® [nasz] A ........... jest ............ [gorszy] 6. [jego]............... plecy są .................... [szerszy] ® [mój] A ......... są ................. [węższy] 7. [wasz] ............ juwenalia były ............. [udany] ® [nasz] A ........ były ............... [krótki] 8. [jego]............. pismo jest .............. [ładniejszy] ® [mój] A ....... jest ............... [brzydszy] ® [mój] A ............ są ............... [większy] 9. [jej] ............ sanki są ....................... [mniejszy] 10. [twój] .............. imieniny są .............. [ważny] ® [mój] A ........ są ............... [ważniejszy] www.wydawnictwolingo.pl 17 polski c2. MEGATEsT 1.2. Rzadko używane rzeczowniki ZADANIE 11 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy podkreślonych rzeczowników. WZÓR Ten człowiek to nasz bliźni. 1. Ten pan to gajowy naszego lasu. 2. Nad wyrębem lasu czuwa leśniczy. 3. Motorniczy kieruje tramwajem. 4. Myśliwy to ktoś, kto poluje na zwierzęta, to znaczy: tropi je i zabija. Miłość bliźniego nie jest tylko nakazem moralnym. Rolą ................................................ jest ochro- na lasu. Mamy zaufanie do naszego ........................... ........... . Mamy dobrze wyszkolonych ....................... . Nie lubię .........................., bo oni zabijają bezbronne zwierzęta i niewinne ptaki dla przyjemności. 5. Każdy władca miał na dworze osobę, Z funkcji .................................................... która zajmowała się dworskim stołem. Ta osoba nosiła tytuł – podstoli. 6. Rabbi to tytuł honorowy uczonego. Widziałem jednego .......................... w filmie. 7. Najwierniejszym przyjacielem profesora był jego stary służący. 8. Ten uczony był wielkim humanistą. awansował szybko na funkcję stolnika. Czasami profesor prowadził ożywione dysputy ze swoim ........................................ . Niestety. Teraz już nie ma takich ...................................... . Bardzo lubiliśmy tego księdza ..................... . Chłopcy bali się ........................................, ponieważ był to człowiek bez litości. 9. Religii uczył nas młody wikary. 10. W naszym liceum woźny to była najważniejsza osoba. ZADANIE 12 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwą formę wykładnika rodzajowego (właściwe formy wykładników rodzajowych) podkreślonego (podkreślonych) wyrazu (wyrazów). WZÓR Jeden Polak mówi ten gaduła, a inny ta gaduła. Zapamiętaj, że nie warto zdradzać swych tajemnic ani temu gadule, ani tej gadule. 18 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 1. Jeden Polak mówi ta goleń, drugi mówi !ten goleń. Zapamiętaj, że jeśli boli cię przednia część nogi między kolanem a stopą, to boli cię ................. goleń, a nie moja. 2. Jedni mówią to kocisko, inni !ten kocisko. Zapamiętaj, że jeśli zobaczysz na chodniku małego, pięknego kota i brudnego, wielkie- go kota o złośliwym spojrzeniu, powiesz: Podoba mi się ten mały kot, ale nie podoba mi się ............. duże kocisko. 3. Jedni kupują !ten strucel, a inni tę struclę. Pamiętaj, że zawsze powinieneś prosić w ciastkarni o jedną ........................ z powidłami. 4. Jeden lekarz mówi: ma pani dużą torbiel zęba, inny – ma pani !duży torbiel stawu, a jeszcze inny – ma pani !dużego torbiela. Pamiętaj, że rację ma zawsze pierwszy lekarz. Kiedy wrócisz do domu od dentysty po- wiesz, że masz znowu otwarcie ............................ zęba. 5. Polacy czasami nie wiedzą, że są trzy rodzaje żołędzi. Jeśli podmuch wiatru strącił z dębu ostatni owoc tego drzewa, wykrzykniesz: O jaki piękny, gładki i chropawy owoc! Tego samego rodzaju użyjesz, kiedy grasz w karty i trzymasz w palcach kartę oznaczo- ną listkiem koniczyny. Mówisz wtedy: mam jeszcze dwa .................................. (pot.). W in- nych sytuacjach musisz używać wyłącznie form rodzaju żeńskiego. 6. Pamiętaj, że państwo Mędakowie (pan Mędak i pani Mędak) to nie to samo, co słowo państwo łączące się np. z przymiotnikiem polskie. Jeśli dyskutujesz o nich, powiesz: lu- bię dyskutować o .......................... Mędakach; jeśli lubisz dyskutować o Polsce, powiesz: lubię dyskutować o ........................... polskim. 7. Jedni mówią kontrola, inni !kontrol. Pamiętaj, że nawet ci, którzy używają niewłaściwej formy rzeczownika, nigdy nie po- wiedzą !wpadł kontrol, ale: ............................. ..........................., a ja nie skasowałem biletu. 8. Jeśli ministrem edukacji narodowej jest pani o nazwisku Ola Owalska, powiesz: Wczo- raj rozmawiałem z ................ .......................... ............................. .............................. . 9. Jeśli chcesz napisać w mianowniku liczby mnogiej cztery piękne słowa: kamea, idea, or- chidea, statua, musisz pamiętać, że nawet w grupie rzeczowników należących do tej samej kategorii są wyjątki. Napiszesz więc: dwie ............., dwie ............, dwie ........., dwie .............. . 10. Jeśli przed procesem pani sędzia Kowalska i pan sędzia Kowalski zamieniali z tobą kilka słów; powiesz, że najpierw rozmawiałeś z ..................... ................................. .............................., a potem z ........................ ................................. ....................................... . www.wydawnictwolingo.pl 19 polski c2. MEGATEsT ZADANIE 13 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników podkreślonych w pytaniach oraz wypowiedziach. WZÓR Czy mogę rozmawiać z arcyksięciem? Niestety, arcyksiążę dziś nie przyjmuje. 1. Czy mogę kupić tę statuę bogini? Niestety, ta ............................................... nie jest wystawiona do sprzedaży. 2. Jaka jest płeć tego osobnika? Ten osobnik jest ................................................................................ żeńskiej. 3. Zobacz, w spiżarni biega jakaś mysz. Nie przejmuj się! Wczoraj widziałem w tej spiżarni kilkanaście ............................... . 4. Ta bufetowa ze Śląska pracuje tutaj od lat. Nie lubię tej ....................................................... ze Śląska. 5. Moja kotka ma znowu młode. A moja, nie ma już ....................................... od kilku lat. 6. Poproszę dwa jasne dla mnie i dla mojego kolegi. Przykro mi, nie mamy dzisiaj .................................... . Mamy tylko ciemne. 7. Dlaczego w tym szpitalu pracuje tylko jedna położna? Ależ skąd, mamy dzisiaj na dyżurze aż pięć .............................................! 8. Zobacz, jak piękna jest ta królowa na tym portrecie. Już od kilku minut patrzę na tę ................ i wydaje mi się, że jest piękna w swej brzydocie. 9. Czy kupiłaś dla córek rajtuzy? Oczywiście, kupiłam kilka par .................................................... na zimę. 10. Kupiłem dzisiaj pięć pięknych pomarańczy. Doskonale, zjem sobie jedną ............................................. przed kolacją. ZADANIE 14 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników oraz łączących się z nimi innych części mowy, zgodnie z zasadami normy wzorcowej polszczyzny. WZÓR Przed mną leżał soczysty kotlet. ® Zjadłem ten soczysty kotlet z dużym apetytem. 1. Czy masz papierosy? ® Przykro mi. Mam tylko (1 papieros) ........................... ......................................... . 20 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 2. Popatrz na niego! On nie ma zębów! ® Ależ skąd! Ma przecież (1 ząb) ..................................... ...................................... . 3. Czy lubicie smutne mazurki? ® Nie. Wysłuchałem (1 smutny mazurek) ................ ................. .............. i mam dość! 4. Spędziliście wspaniałe dni nad jeziorami mazurskimi, tak? ® Ależ skąd! Spędziliśmy tylko (2, dzień) ........................ ...................... ................. . 5. Zwiedziliśmy getto podgórskie w Krakowie. ® W ..................... podgórskim zobaczyliśmy ruiny murów otaczających kamienice. 6. Przed nami kłusowało siedem wspaniałych koni. ® Chłopcy próbowali biec za siedmioma kłusującymi ............................................ . 7. Każdemu posłowi nadaje się specjalny przywilej. ® Posłowie korzystają z wielu .......................... ...................................................... . 8. udzielna księżna wydała rozkaz swoim poddanym. ® Niestety, nikt nie podporządkował się rozkazowi udzielnej ................................ . 9. Kupiłem różnokolorowe podkoszulki dla moich synów. ® Najbardziej kolorowy .......................................... będzie dla najmłodszego synka. 10. Przed nami pojawiła się wataha opryszków. ® Nikt nie mógł dać rady tej ...................................................................... oprychów. ZADANIE 15 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczownika państwo w zn. 1. ‘grupa mężczyzn i kobiet; osoby różnej płci’, 2. ‘pan młody i pani młoda’, 3. ‘kraj’, 4. ‘mał- żeństwo’ (w połączeniu z nazwiskiem). WZÓR Polska to demokratyczne państwo mające swój rząd, ustrój, swoje prawa itd. 1. W wielu krajach europejskich rządy w ............. sprawuje Sejm, prezydent lub premier. 2. Moja mama dorabiała prasowaniem i gotowaniem obiadów u ........................... Gęsińskich. 3. Większość zabytków historycznych należy do ................................. i Kościoła. 4. Głową ......................................... w Polsce jest prezydent. 5. Jacyś .................................. chcieli się zobaczyć z panem dyrektorem. 6. Nigdy nic nie słyszałem o ............ Kaczyńskich, o których kiedyś tak dużo się mówiło. 7. Kowalscy wzbogacili się na nielegalnym handlu, a teraz udają wielkich .................... . 8. Słowacja to nowo powstałe państwo graniczące z Polską. Długo rozmawialiśmy o tym młodym ........................... ze Słowakami. 9. W jednej karocy jechali państwo młodzi. Za ......................... ...................... jechała mniejsza karoca z ich rodzicami. 10. Rektor wszedł do Sali Senackiej i zwrócił się do zebranych tymi oto słowy: „Wielmożni ..........................., chciałem otworzyć pierwsze w tym roku posiedzenie Senatu naszego uniwersytetu”. www.wydawnictwolingo.pl 21 polski c2. MEGATEsT 1.3. Rzeczowniki zapożyczone ZADANIE 16 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczowników zapożyczonych. WZÓR kupiłem bardzo drogie wideo. ® Codziennie oglądam filmy na wideo. 1. Zostałem zaproszony na tournée do Francji. ® Wyjadę na pierwsze zagraniczne .............................. . 2. Sprzedażą włoskiego fiata zajmował się autoryzowany dealer. ® Chciałem porozma- wiać z tym .............................. o nowych modelach tej marki. 3. Kupiłem szafkę w stylu chippendale. ® Wszyscy zachwycali się tym pięknym ........... ..................... . 4. Wszyscy koledzy słuchają muzyki techno. ® A ja lubię stylu ....................................... . 5. W Krakowie otworzono nowe multikino. ® W tym .......................... proponują dobry program. 6. Znajomy hacker potrafił odkodować podwójnie kodowane kanały telewizyjne. ® Coraz więcej nieuchwytnych ........................................................ zajmuje się tą niele- galną działalnością. 7. To był najbogatszy biznesmen w tym kraju. ® Prasa często pisało o tym ................................. . 8. W szkole odbyła się spartakiada zimowa. ® Wielu uczniów uczestniczyło w tej ..................................... . 9. Galicyzmy to zapożyczenia z francuskiego. ® W języku polskim jest wiele .................................... . 10. Bagietka to typowy rodzaj pieczywa we Francji. ® W Polsce mamy też polskie ............................ . ZADANIE 17 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczowników zapożyczonych. WZÓR Rodzimy użytkownik języka po angielsku to native speaker. Dlaczego Polacy mówią: „on jest native speakerem?” 22 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 1. W polszczyźnie nie mamy odpowiednika angielskiego słowa manager. Dlatego Pola- cy mówią: Mój tata jest .................................. w dużej firmie handlowej. 2. Wpływowa grupa, która wywiera nacisk na organy władzy to lobby. Powiedz, że chciałbyś zbudować silne .................................... ekologów w Polsce. 3. Laptop to najpopularniejsze słowo w polszczyźnie ostatnich lat. Każde dziecko chce mieć swój ............................. a. pot. swojego ........................................ . 4. Angielski wyraz weekend wszedł na stałe do współczesnej polszczyzny. Mówimy więc: Byłem na ........................... . / Wracam z ......................... . / Nudziłem się podczas ............................... . / Wybieram się na .............................. w góry. / Ze względu na dzieci nie myślę o ......................... . 5. Internacjonalizm VIP pojawia się coraz częściej w kolumnach polskich gazet. Jeśli miałeś szczęście rozmawiać z bardzo ważną osobistością, możesz powiedzieć: Miałem szczęście rozmawiać przez pięć minut z tym ................................. . 6. Jeśli zostałaś zaangażowana do pracy jako baby–sitter i przez kilka godzin dziennie zajmujesz się odpłatnie cudzym maluchem, możesz powiedzieć: Jestem początkującą .................. – ................................. u państwa Kwaśniaków. 7. Jeśli masz dwuosobowy rower, możesz powiedzieć, że jeździsz z żoną na wyciecz- ki, bo macie tandem. Jeśli założyłeś zespół dwuosobowy i uczysz kolegę Anglika języ- ka polskiego w zamian za naukę języka angielskiego, możesz powiedzieć, że pracujecie w .............................................. . 8. Jeśli jesteś Włochem i ktoś zaproponuje ci lasagne, czyli potrawę składającą się z pła- tów makaronowego ciasta przełożonych mielonym mięsem, serem, pieczarkami i be- szamelem, powiedz mu, że masz dosyć ..................................... i, że wolisz polski bigos. 9. Japońska wódka wyrabiana z ryżu nazywa się sake. Powiedz, że chciałbyś się napić gorącego / gorącej ...................................... . 10. Bikini to damski, dwuczęściowy kostium plażowy. Na plażach naturystów nie nosi się ................. . ZADANIE 18 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczowników zapożyczonych. WZÓR Policja sporządziła billing wszystkich moich rozmów telefonicznych. Na billingu nie pojawił się numer telefonu mojego domniemanego rozmówcy. 1. Chciałem założyć big–band. Brakowało mi jeszcze sekcji rytmicznej i kilku saksofoni- stów. W ...................................... sekcja saksofonistów odgrywa dużą rolę. 2. Na wodach Polinezji zobaczyłem po raz pierwszy długi jacht o dwu kadłubach połą- czonych pomostem, czyli katamaran. Nigdy wcześniej nie widziałem ............................ . www.wydawnictwolingo.pl 23 polski c2. MEGATEsT 3. Zespół nabytego zaniku odporności, czyli AIDS nadal jest nieuleczalny. Chorzy na .................. z niecierpliwością oczekują na wynalezienie skutecznej szczepionki prze- ciwko temu wirusowi. 4. Brandy to napój alkoholowy oddestylowany z wina. Dziś wypiłem kieliszek dobrej ................ . 5. Dżudo to rodzaj walki zapaśniczej. Zawsze chciałem trenować japońskie .................... . 6. Wszystkie filmy tego reżysera miały pomyślne zakończenie. Happy end był słowem– kluczem tego reżysera, a reżyser był mistrzem ..................... ............................... . 7. uwielbiałem smakowite wino portugalskie o nazwie porto. Lubiłem wypić od czasu do czasu lampkę portugalskiego ........................ . 8. Kiwi – moim zdaniem – to najsmaczniejszy owoc świata. Codziennie rano zjadałem jedno dojrzałe .............................................. . 9. Taxi to napis na taksówce lub na znaku informującym o postoju taksówek. Czekałem na postoju .................... na wolną taksówkę. 10. Zobaczyła taki napis na plakacie: Jednodniowy show chippendalesów w Wieliczce. Od lat marzyła o takim .......................... w wykonaniu pięknych mężczyzn. ZADANIE 19 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczowników zapożyczonych. WZÓR kupiłem (1) sherry, (1) ponczo oraz (1) kakao. ® kupiłem jedno sherry, jedno pon- czo i jedno kakao. 1. Lubię wino cabernet, pleśniowy ser brie oraz przyprawę curry. ® Wypiłem lampkę węgierskiego ..........................., zjadłem kawałek smacznego ..................... oraz przypra- wiłem kurczaka odrobiną oryginalnego ........................................ . 2. Na konferencji była pani ambasador, znany filozof oraz pani minister spraw zagra- nicznych. ® Tylko przemówienie pani ................................ przyjęto gorącymi oklaskami. 3. Na straganach pojawiły się świeże brokuły, dojrzałe avocado oraz piękne owoce man- go. ® Kupiłem pięć dorodnych ..........................., dwa .............................. oraz dwa duże ...................... . 4. Graffiti jest oznaką protestu lub kontestacji ludzi młodych. ® W przejściach pod- ziemnych miasta, ściany i mury zostały pokryte dowcipnymi .............................. . 5. Cały wieczór przygotowywaliśmy confetti dla państwa młodych. ® Państwo młodzi po wyjściu z kościoła zostali obsypani kolorowymi .......................................... . 6. W swoim dementi ambasador sprostował mylne informacje na temat Polski. ® Po- tem złożył swe stanowcze ................................. w kancelarii szefa rządu. 24 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 7. Eskimosi budują igloo z bloków lodowych lub brył ubitego śniegu. ® W takim ................... jest ciepło. 8. Mąż miał kupić kilo kiełbasy zwyczajnej i 30 deka pasztetowej. (pot.) ® Po powrocie do domu okazało się, że kupił 10 ....................... pasztetowej i aż dwa ...................... kieł- basy. 9. Hindi to język urzędowy Indii, a jidysz to język europejskich Żydów powstały w X-XII wieku z dialektów zachodnio–środkowo–niemieckich, z dodatkiem elementów hebraj- skich, słowiańskich i romańskich. ® Chciałbym się nauczyć języka .................. i języka ....................... . 10. Człowiek kopalny z paleolitu młodszego to homo sapiens. ® Człowiek współczesny jest również nazywany ................................ ......................................... . ZADANIE 20 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rodzajowe wyrazu mój w liczbie pojedynczej lub mnogiej. WZÓR 0. To jest geranium? ® To jest moje geranium. To mój ulubiony kwiat. 1. To jest cinquecento? ® To jest ....................... cinquecento. To mój ukochany sa- 2. To jest kepi? 3. To jest dingo? 4. To są toffi? 5. To są spaghetti? 6. To jest ranczo? 7. To jest husky? 8. To jest sake? 9. To jest pepsi? 10. To jest karo? mochód. ® To jest ....................................... kepi. To moja ulubiona czapka. ® To jest .................................. dingo. To moje ukochane zwierzę. ® Ta są ........... toffi. To mój ciągliwy cukierek zrobiony z mleka. ® To są .................................. spaghetti. To mój ulubiony posiłek. ® To jest ........................... ranczo. To moja ulubiona oaza spokoju. ® To jest .................................. husky. To moje ukochane zwierzę. ® To jest ....................... a. .............. sake. To mój ulubiony trunek. ® To jest .......................................... pepsi. To mój ulubiony napój. ® To jest ............................ karo. To mój ulubiony kolor w kartach. www.wydawnictwolingo.pl 25 polski c2. MEGATEsT ZADANIE 21 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy przymiotników łączących się z nazwami krajów, miast itd. WZÓR Nasz / Nasze Cambrige? ® Jest wspaniały / Jest wspaniałe (wspaniały) ® Jest ................................................... (najlepszy). 1. Nasza Alma Mater? ® Jest ............................................. (najpiękniejszy). 2. Francuskie Cannes? ® Jest .................................................... (bajkowy). 3. Państwo Chile? ® Jest ....................................................... (piękny). 4. Włoskie Capri? ® Jest .......................................... (niebezpieczny). 5. Amerykańskie Detroit? ® Jest .......................... / ........................ (bajeczny). 6. Znane / Znany Hollywood? ® Jest ........................................................ (czysty). 7. Rzeka Tennesee? 8. Kongo? Była kolonia belgijska? ® Jest .................................................... (olbrzymi). ® Jest ........................................ (bielszy) niż śnieg. 9. Mont Blanc? ® Jest .................................................... (urokliwy). 10. Hiszpańskie Toledo? ZADANIE 22 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczowników zapożyczonych. WZÓR Mieliśmy jedno akwarium. Dokupiliśmy jeszcze jedno. ® Mamy teraz dwa akwaria. 1. Przeszła jedno delirium. Po tygodniu drugie. ® Miała dwa .......................................... . 2. Połknąłem jedno elenium. Potem drugie i trzecie. ® W sumie połknąłem trzy ......................... . 3. W styczniu odbyło się jedno forum sejmowe, a dopiero pod koniec roku drugie. ® Sejm odbył dwa ................................. . 4. Miałem piękne geranium w ogrodzie, drugie na balkonie, a trzecie na łące. ® Mia- łem aż trzy ................................ . 5. W mieście było jedno gimnazjum prywatne, a drugie społeczne. ® W mieście były dwa .......................... . 6. Mamy już jedno kontinuum zachowań agresywnych. Kolejna ekipa socjologów przygo- towuje drugie. ® Wkrótce będziemy mieć dwa ............................... zachowań młodzieży. 7. Wynajęliśmy wygodne lokum dla redaktorów. Wkrótce wynajmiemy drugie lokum. ® Wydawnictwo będzie dysponować dwoma ....................... . 26 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE 8. Zasada wzajemnej tolerancji ugrupowań partyjnych to było novum w dziejach pol- skiego parlamentaryzmu. Kolejne novum to zaprzestanie kłótni podczas obrad parla- mentu. ® Te dwa ....................... to zwycięstwo rozsądku. 9. Odłożono pierwsze głosowanie z względu na brak quorum. Odłożono również kolej- ne głosowanie. ® Odłożono dwa zebrania ze względu na brak .......................... . 10. Osiągnął optimum rozwoju. Osiągnął również optimum przyswajania nawyków. ® Osiągnął w tym samym czasie oba ................. . ZADANIE 23 Copyright by S. Mędak Proszę przeczytać definicje wyrazów (rzeczowników, przysłówków, wyrażeń przy- imkowych itd.) związanych z muzyką i wpisać poprawne formy poszczególnych ter- minów w miejsce kropek. WZÓR adadżio ‘bardzo wolne tempo’ Artysta wykonał znakomicie to adadżio. a cappella ‘wykonywany bez akompaniamentu’ 1. Śpiewała znakomicie ......................... . andante ‘tempo spokojne, dość wolne’ 2. Dobra interpretacja tego .................... . canto ‘śpiew, melodia, głos’ 3. Z uwagą słucham tego ....................... . capriccio ‘krótki solowy utwór instrumentalny’ 4. Zagrano dwa piękne ..................................... o pogodnym charakterze. ces ‘dźwięk c obniżony o pół tonu’ 5. Wykonał pan fałszywe ...................... . cza–cza ‘odmiana mamba w wolniejszym tempie’ 6. uwielbiał tańczyć w rytmie południowoafrykańskiej ........................ . jury ‘komisja sędziowska powołana m. in. do rozstrzygania konkursów artystycznych’ 7. Skompletowano najlepsze ............ do Konkursu Chopinowskiego z wybitnych muzyków. www.wydawnictwolingo.pl 27 polski c2. MEGATEsT moderato ‘1. umiarkowanie, 2. utwór muzyczny’ 8. Ta orkiestra najlepiej gra ............... . tremolando ‘szybkie powtarzanie jednego lub wielu dźwięków podczas gry na instrumen- tach smyczkowych lub dętych’ 9. Był mistrzem w ............................... . requiem ‘utwór żałobny, msza za zmarłego’ 10. Odprawiano wzruszające ................... podczas pogrzebu miejscowego mafioso / ma- fiosa. ZADANIE 24 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy zaimków: ten, ta, to, te / mój, twój, swój... oraz rzeczowników zapożyczonych. WZÓR A. Mówi pan ciągle o alibi. B. Barakuda to bardzo smaczna ryba. ® Muszę spróbować tej barakudy. ® Proszę wykazać swoje alibi. 1. Prosi pani o angaż w teatrze. ® Proszę pokazać ..................... z poprzed- niego miejsca pracy. ® Muszę spróbować .................................... . 2. Zrobiłam dziś befsztyk. ® Nie wiem, czy kupić ................................ . 3. Polecają nam jakiś bestseller. 4. To jest champion ostatniej olimpiady. ® Chciałbym poznać .................................... . 5. Uczciwość to moje credo życiowe. ® Spróbuję iść przez życie z .................... . 6. Mam dość duży debet w banku. ® Martwię się o ........................................ . 7. Mój brat pożycza ode mnie dżinsy. ® Mój brat lubił chodzić w ...................... . 8. High life to jego ulubiony świat. ® Żył od lat w świecie ............... .............. . 9. Znowu kupiłaś keczup smakosza. ® Nie lubię ............................................... . 10. Znowu kupiłeś coca–colę light. ® Nie znoszę ............................................. . ZADANIE 25 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek prawidłowe formy rzeczowników zapożyczonych (nazwy geograficzne). 28 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE WZÓR Czy chciałbyś pojechać do Tokio? Tak. Nigdy nie byłem w Tokio. 1. Czy wiesz, jakie jest Rio de Janeiro? 2. Czy znasz dobrze San Francisco? 3. Oslo to stolica Norwegii. 4. Mam przesiadkę w Monachium. 5. Kolorado to piękna rzeka. 6. Marzą mi się śniegi Kilimandżaro. 7. Foksal to znana ulica w Warszawie. 8. Davos to małe miasto w Szwajcarii. 9. Lille leży blisko Belgii. 10. Monte Casino to historyczne wzgórze. Nigdy nie miałem okazji być w .................... . Tak. Mieszkałem dwa lata w ........................ . Chciałbym pojechać do ................................. . Jakimi liniami lecisz do ................................ ? W zeszłym roku opalałem się nad .............. . Kiedyś może wybierzemy się w .................. . Moja ciocia mieszka przy ulicy .................... . Wielcy tego świata zbierają się raz na rok w ..................................................................... . Nigdy nie byłem w ....................................... . Znam piękną pieśń: Czerwone maki pod ................................................................... . www.wydawnictwolingo.pl 29 polski c2. MEGATEsT 1.4. Łączliwość składniowa rzeczowników odczasownikowych ZADANIE 26 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników odczasownikowych. WZÓR Nie warto się buntować przeciwko normom społecznym. ® Bunt przeciwko normom społecznym mija się z celem. 1. W tej rodzinie brakowało mocnej ręki. ® .................... mocnej ręki w tej rodzinie miał negatywny wpływ na wychowanie dzieci. 2. Przebacz im, Boże, bo nie wiedzą, co czynią. ® Ich karygodne ....................... wynikają z zupełnego braku ukształtowania świado- mości. 3. Dotknąłem palcami jej delikatnej skóry na dłoniach. ® ....................... mojej ręki nie zrobił na niej żadnego wrażenia. 4. Chora gorączkowała, kaszlała, powoli zaczynało jej brakować tchu. ® Suchy ........................ chorej słychać było na całym korytarzu szpitala. 5. Podróżni przemycali przez granicę papierosy, alkohol i narkotyki. ® .................................... tzw. używek jest zabroniony i karalny. 6. Ten popularny artysta występował na deskach wszystkich prowincjonalnych scen. ® ..................................... tego artysty budziły wielkie zainteresowanie publiczności. 7. Zazdrościła wszystkim kolegom sukcesów wydawniczych. ® .............................. tej kobiety miała negatywny wpływ na jej stan zdrowia i urodę. 8. W czasie rozmowy uśmiechał się serdecznie do wszystkich. ® ................................. tego chłopca budził w każdym rozmówcy radość. 9. Od kilku tygodni spisywał wszystkie książki w swej ogromnej bibliotece. ® .......................... wszystkich książek zajął mu wiele czasu. 10. Studentka trudziła się od kilku godzin nad przygotowaniem referatu. ® Ten ..................... jej się opłacił, ponieważ referat wzbudził duże zainteresowanie u słuchaczy. ZADANIE 27 Copyright by S. Mędak Proszę wpisać w miejsce kropek właściwe formy rzeczowników odczasowniko- wych. 30 Wydawnictwo Lingo ZAdAniA TEsTowE WZÓR Dobudował jeszcze jedno mieszkanie, choć nie uzyskał pozwolenia władz. ® Dobudował mieszkanie bez uzyskania po
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polski C2. Megatest
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: