Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002749 22443611 na godz. na dobę w sumie
Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego - ebook/pdf
Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: edu-Libri Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63804-71-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja napisana na podstawie rozprawy doktorskiej, której głównym celem było przedstawienie polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy wypracowane przez Trybunał standardy w tym zakresie wywołują konsekwencje w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym – tak w samej procedurze, jak i w prawie ją regulującym, albowiem tylko w rzetelnym procesie jednostka może oczekiwać ochrony przysługujących jej praw i tylko w rzetelnym procesie może zostać ich pozbawiona w przypadkach prawem określonych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

www.edu-libri.pl P R A W O Dr Justyna E. Kulikowska-Kulesza jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Administra - cyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wydawnictwo edu-Libri jest oficynà wydawniczà e-publikacji naukowych i edukacyjnych. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami meryto rycz - nymi oraz technicznymi specjalizującymi się w przygotowywaniu publi kacji naukowych i edukacyjnych. Stawiamy na jakość i pro - fesjonalizm łączone z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współtworzenia i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Nasze publikacje elektroniczne sà dost´pne w księgarniach internetowych oraz w czytelniach on-line ibuk.pl i nasbi.pl. Sprzeda˝ ksià˝ek drukowanych prowadzi wydawnictwo (za - mówienia na adres: edu-libri@edu-libri.pl) oraz księgarnie stacjonarne i inter ne towe (szczegóły na stronie wydawnictwa). J u s t y n a E . K u l i k o w s k a - K u e s z a l P o l s k i e p o s t ´ p o w a n i e p r z e d s à d a m i a d m i n i s t r a c y j n y m i Justyna E. Kulikowska-Kulesza Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego y n t k s i ą ż k i y j n e m r i a ł p c o m o r g a r a t e F m Jakie konsekwencje w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym – tak w samej procedurze, jak i w prawie ją regulującym, wywołują standardy wypracowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego? www.edu-libri.pl/publikacje/26 druk pdf epub mobi Justyna E. Kulikowska-Kulesza Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego Kraków–Legionowo 2016 © edu-Libri s.c. 2016 Redakcja merytoryczna: Katarzyna Chilimoniuk Korekta: edu-Libri Projekt okładki i stron tytułowych: GRAFOS Na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Dariusza R. Kijowskiego Recenzenci: prof. dr hab. Jan Zimmermann, Uniwersytet Jagielloński dr hab. Ewa K. Czech, prof. UwB Uniwersytet w Białymstoku Publikacja wydana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Badań Młodych Naukowców nr 532 zrealizowanego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Wydawnictwo edu-Libri ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków e-mail: edu-libri@edu-libri.pl Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o. Piaseczno ISBN (druk) 978-83-63804-70-1 ISBN e-book (PDF) 978-83-63804-71-8 ISBN e-book (epub) 978-83-63804-72-5 ISBN e-book (mobi) 978-83-63804-73-2 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... 7 Wstęp .......................................................................................................................... 9 1. Prawo do rzetelnego procesu sądowego jako publiczne prawo podmiotowe ... 12 1.1. Prawo publiczne ............................................................................................. 12 1.2. Prawo podmiotowe ......................................................................................... 18 1.3. Publiczne prawo podmiotowe ........................................................................ 20 1.4. Prawo do rzetelnego procesu sądowego ......................................................... 26 1.4.1. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w ujęciu historycznym ........... 26 1.4.2. Istota prawa do rzetelnego procesu sądowego ..................................... 32 2. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka .................................................................................................................. 37 2.1. Prawo do rzetelnego procesu sądowego w ujęciu konwencyjnym ................... 37 2.2. Zakres podmiotowy regulacji prawa do rzetelnego procesu sądowego ............. 42 2.3. Zakres przedmiotowy regulacji prawa do rzetelnego procesu sądowego ........ 44 2.3.1. Zakres przedmiotowy pojęcia „sprawa cywilna” ................................... 45 2.3.2. Zakres przedmiotowy pojęcia „sprawa karna” ...................................... 51 3. Europejskie gwarancje i standardy prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ....................... 56 3.1. Prawo dostępu do sądu ................................................................................... 56 3.1.1. Dostęp do sądu ..................................................................................... 57 3.1.2. Ograniczenia dostępu do sądu .............................................................. 64 3.2. Niezawisłość i bezstronność sądów ustanowionych ustawą ................................ 68 3.2.1. Sąd jako organ ustanowiony ustawą .................................................... 69 3.2.2. Pojęcie niezawisłości i jej europejskie standardy ................................... 74 3.2.3. Pojęcie bezstronności i jej europejskie standardy .................................. 79 3.3. Terminowość postępowania jako realizacja zasady rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie .................................................................................... 84 3.3.1. Pojęcie rozsądnego terminu ................................................................. 84 3.3.2. Kryteria oceny długotrwałości postępowania sądowego ....................... 88 3.4. Publiczny charakter postępowania sądowego ................................................. 94 3.4.1. Zasada publicznego procesu sądowego ................................................ 94 3.4.2. Dopuszczalność wyłączenia jawności postępowania sądowego ............ 98 3.4.3. Prawo do publicznego ogłoszenia wyroku ............................................ 100 Spis treści 6 4. Prawo do rzetelnego (sprawiedliwego) procesu sądowego w świetle Konstytucji RP ........................................................................................................... 103 4.1. Konstytucyjne prawo do sądu (prawo do sprawiedliwego procesu sądowego) ..................................................................................................... 103 4.2. Elementy konstytucyjnego prawa do sądu (prawa do sprawiedliwego procesu sądowego) ......................................................................................... 108 5. Postępowanie sądowoadministracyjne a realizacja wybranych standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego ...................................................................................................... 123 5.1. Postępowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi a europejski standard dostępu do sądu .............................................................................. 123 5.2. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a europejski standard dostępu do sądu .............................................................................. 146 5.3. Prawo pomocy i zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako realizacja gwarancji dostępu do sądu ............ 152 5.4. Sądownictwo administracyjne w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie niezawisłości i bezstronności sądów ... 163 5.5. Terminowość postępowania sądowoadministracyjnego .................................. 171 5.6. Postępowanie sądowoadministracyjne a zasada publicznego procesu sądowego ....................................................................................................... 181 Zakończenie ............................................................................................................... 187 Bibliografia ................................................................................................................. 193 Wstęp W myśl Europejskiej Konwencji Praw Człowieka istotą rzetelnego procesu sądowe- go jest prawo każdego człowieka do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez niezawisły i bezstronny sąd ustano- wiony ustawą. Podkreślenia wymaga fakt, że nie jest to jedyne ujęcie przedmio- towego pojęcia. Bez wątpienia uznać można, że prawo do rzetelnego procesu sądowego jest jednocześnie gwarancją respektowania innych praw i wolności, ponieważ tylko w rzetelnym procesie jednostka może oczekiwać ochrony przysłu- gujących jej praw i tylko w rzetelnym procesie może zostać ich pozbawiona w przy- padkach prawem określonych. Takie spojrzenie na ową materię w jednoznaczny sposób uzasadnia priorytetowe znaczenie przedmiotowego prawa. Wskazać należy, że znaczna liczba skarg kierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dopatruje się naruszenia art. 6 EKPC (w sposób bezpośredni lub pośredni) i właś- nie na ich podstawie można stwierdzić, iż regulowane są w nim kwestie o kluczo- wym znaczeniu (w 2013 r. ETPC orzekał 916 razy, w tym 797 razy odnajdując choć jedno naruszenie EKPC, 96 razy nie odnajdując naruszenia EKPC, 5 razy do- puszczając ugodę między stronami oraz 21 razy w formie innego orzeczenia; w tej liczbie 166 orzeczeń dotyczyło zawartego w art. 6 EKPC prawa do rzetelnego pro- cesu sądowego). Prawo jednostki do rzetelnego procesu sądowego zajmuje ważne miejsce w demokratycznym społeczeństwie i ma ogromne znaczenie dla prawi- dłowego mechanizmu demokracji. Właśnie z tego względu nie może być wąsko pojmowane. W związku z powyższym próba przedstawienia pojęcia „prawo do rzetelnego procesu” wymaga spojrzenia na nie w sposób bardzo szeroki, nie pomi- jając żadnego elementu, który może stanowić podstawę jego realizacji, gdyż jaka- kolwiek wykładnia ścieśniająca nie odpowiadałaby ani celowi, ani charakterowi przedmiotowego prawa. Analiza pojęcia do rzetelnego procesu sądowego powinna opierać się przede wszystkim na dokonaniach ETPC w Strasburgu, ponieważ w procesie wykładni art. 6 EKPC podstawową rolę odgrywa tzw. wykładnia orzecznicza ETPC, któremu lege artis przysługuje kompetencja do interpretowania tego traktatu i tylko jego orzeczenia korzystają z faktycznego i prawnego autorytetu odnośnie do rzeczy zinterpretowanej. Autorzy EKPC oparli bowiem kontrolę jej stosowania właśnie na Wstęp 10 działalności orzeczniczej. Konieczne jest zatem podkreślenie szczególnego znaczenia ETPC, tworzącego europejski mechanizm ochrony praw człowieka, który cieszy się uzasadnioną opinią najskuteczniejszego w porównaniu z innymi międzynarodo- wymi systemami takiej ochrony. Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie rozprawy doktor- skiej. Asumptem wyboru przedmiotu badań było ogromne zainteresowanie pro- blematyką prawa do rzetelnego procesu sądowego i działalnością orzeczniczą ETPC, jak i tematyką z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Obecnie dominują opracowania, które opisują prawo do rzetelnego procesu sądowego, odnosząc się do postępowania cywilnego czy postępowania w sprawach z zakresu prawa karnego. Brak jest natomiast aktualnego ujęcia tej problematyki w odniesie- niu do postępowania sądowoadministracyjnego. Oczywiście w literaturze znajdują się opracowania w przedmiotowym temacie, natomiast w przeważającej części skupiają się one na wybranej gwarancji z prawa do rzetelnego procesu sądowego. Znaczna część publikacji odnosi się do problematyki z zakresu przewlekłości postępowania. Wskazane przyczyny stanowiły podłoże do przyjęcia takiej proble- matyki poprzez próbę kompleksowego ujęcia przedmiotowego zagadnienia. Taka próba może doprowadzić do wyjaśnienia niektórych wątpliwości albo stanowić przyczynek do dalszych rozważań i dyskusji. Ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o wyborze tematu odegrało też fundamentalne znaczenie prawa do rzetel- nego postępowania sądowego w praktyce. Jest to prawo, które – w mojej ocenie – stanowi gwarancję odpowiedniej realizacji pozostałych praw, a przeniesienie standardów jego realizacji na grunt postępowania sądowoadministracyjnego sta- nowi swoistego rodzaju wyzwanie, ponieważ sądownictwo administracyjne nie opiera się na takich samych zasadach jak sądownictwo powszechne. Wszystkie przedstawione aspekty wpłynęły na podjęcie decyzji o przedstawieniu prawa do rzetelnego procesu sądowego w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym w kontekście praktyki przed ETPC, ponieważ to właśnie jego orzeczenia tworzą tzw. standardy strasburskie, które kształtują poszczególne gwarancje niniejszego prawa. Należy zbadać, czy są one również respektowane w naszym kraju. Wskazać należy, że dostrzegalna jest pewna luka w literaturze w przywoła- nym zakresie. Mianowicie chodzi tu o spojrzenie na gwarancje prawa do rzetelnego procesu sądowego właśnie w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym. Stwierdzić można, że w takim ujęciu podjęta w tej publikacji problematyka nie zo- stała dogłębnie zbadana. Prowadzenie badań w zakresie realizacji prawa do rze- telnego procesu sądowego w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym jest także konieczne ze względu na pojawiającą się negatywną ocenę realizacji tego prawa w odbiorze społecznym, jak również wśród teoretyków prawa w określo- nych aspektach. Należy zwrócić uwagę również na fakt, że wraz z upływem czasu stanowisko ETPC w zakresie gwarancji z art. 6 EKPC ulegało zmianom. Odnaleźć można orzeczenia, które wywierały i wciąż wywierają szczególny wpływ na postrzeganie omawianej problematyki. Pojawiły się także nowe orzeczenia, które odnoszą się do przedmiotowej materii na gruncie właśnie postępowania sądowoadministracyj- nego. Skutkuje to potrzebą nowego, aktualnego opracowania problematyki prawa Wstęp 11 do rzetelnego procesu sądowego, biorąc pod rozwagę ostatnie orzeczenia orga- nów strasburskich, zestawiając je ze stanowiskami przedstawianymi przez teore- tyków prawa. Konieczne zatem staje się przeprowadzenie porównania stanowisk ETPC z podejściem przedstawicieli doktryny do przedmiotowego zagadnienia. Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie postępowania przed sądami administracyjnymi w świetle prawa do rzetelnego procesu sądowego. Przeprowadzona zostanie analiza standardów tego prawa, wypracowanych przez działalność orzeczniczą ETPC oraz ich realizacja w naszym kraju. Podjęte działa- nia mają odpowiedzieć na pytanie, czy orzecznicza działalność ETPC i wypraco- wane przez niego standardy w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego wywołują konsekwencje w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym – za- równo w samej procedurze, jak i w prawie ją regulującym. Warto jednak podkre- ślić, że do postępowania sądowoadministracyjnego odnieść można tylko wybrane gwarancje wynikające z art. 6 EKPC (konwencyjne prawo do rzetelnego procesu sądowego zawiera wiele gwarancji, które odnoszą się wyłącznie do postępowania w sprawach karnych i procedury karnej, w konsekwencji czego nie zostały objęte przedmiotem badań). Ukazane zostały różne aspekty przedmiotowego zagadnie- nia, poniekąd pomocnicze, których dostrzeżenie jest niezbędne w celu właściwego i wyczerpującego omówienia wątku głównego. Uwzględniając powyższe założe- nia, przyjęto następującą hipotezę badawczą: Wpływ standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego na polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi należy uznać za znaczący. Przejawia się on zarówno w uregu- lowaniach dotyczących organizacji sądownictwa administracyjnego, jak i w obo- wiązującej w nim procedurze. Dostrzec go można także w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Przechodząc do szczegółowego spisu treści, należy wskazać, że rozdział 1 poświęcono omówieniu zagadnień pojęciowych, takich jak pojęcie prawa publicz- nego, prawa podmiotowego oraz publicznego prawa podmiotowego, a także poję- cie samego prawa do rzetelnego procesu sądowego, biorąc również pod uwagę zarys historyczny jego ewolucji. Wyjaśnienie przedstawionych powyżej kwestii jest niezbędne, aby przejść do samego prawa do rzetelnego procesu sądowego, jego charakteru prawnego i treści. Rozdział 2 przedstawia prawo do rzetelnego procesu sądowego na gruncie art. 6 EKPC. W pierwszej kolejności omówiłam samo pojęcie rzetelnego procesu na gruncie tej konwencji. Następnie zaprezentowałam zakres podmiotowy i zakres przedmiotowy niniejszego prawa, odnosząc rozważania zarówno do zakresu przedmiotowego „sprawy cywilnej”, jak i zakresu przedmio- towego „sprawy karnej”. W rozdziale 3 przedstawiłam kluczowe europejskie stan- dardy prawa do rzetelnego procesu sądowego w świetle orzecznictwa ETPC. Ukazałam w nim rozwój stanowiska ETPC w kwestii poszczególnych gwarancji z art. 6 EKPC. Rozdział 4 został poświęcony analizie prawa do rzetelnego (spra- wiedliwego) procesu sądowego na gruncie Konstytucji RP. Ostatni rozdział od- zwierciedla próbę zbadania postępowania sądowoadministracyjnego w świetle wybranych w rozdziale 3 standardów. W tym miejscu zaprezentowałam konse- kwencje oraz oceniłam wpływ orzecznictwa ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego na polskie postępowanie sądowoadministracyjne. Bibliografia 1. Literatura Abrahamson S. [2003], Thorny Issues and Slippery Slopes: Perspectives on Judicial Independence, Ohio St. L.J., t. 64, nr 3. Adamiak B. [2003], Model sądownictwa administracyjnego a funkcje sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyj- nego, Lublin. Adamiak B. [2006], Z problematyki właściwości sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 PPSA), ZNSA, nr 2. Adamiak B., Borkowski J. [2004], Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa. Adamiak B., Borkowski J. [2007], Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa. Adamiak B., Borkowski J. [2008], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa. Adamiak B., Borkowski J. [2011a], Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa. Adamiak B., Borkowski J. [2011b], Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa. Alder J. [1989], Constitutional and Administrative Law, Basingstoke–Hampshire. Arnold R. [1996], Znaczenie prawa europejskiego dla polskiej praktyki prawnej, MoP, nr 7. Arnold R. [1999], Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, MoP, nr 2. Babiak M. [2005], Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, R.Pr., nr 3. Baduchowska M. [2005], Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Doradztwo Podat- kowe, nr 9. Banaszak B. [1999], Prawo konstytucyjne, Warszawa. Banaszak B. [2004], Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Kraków. Banaszak B. [2009], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. I, Warszawa. Banaszak B. [2012a], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, Warszawa. Banaszak B. [2012b], Prawo konstytucyjne, Warszawa. Banaszak B., Preisner A. (red.) [2002], Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa. Banaszak R.A. (red.) [2002], Fair Trial Rights of the Accused: A Documentary History, Westport. Barczak M. [2008], Glosa do postanowienia WSA z dnia 9.08.2005 r., III SAB/Wa 24/05, ST, nr 12. Bates E. [2010], The Evolution of the European Convention on Human Rights – From Its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford. Bator A. (red.) [2010], Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa. Bierć A. [2012], Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa. Bigo T. [1990], Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa (reprint wyda- nia z 1928 r.). Bibliografia 194 Błaś A. [1999], Problemy sądowej kontroli uprawnień dyskrecjonalnych administracji publicznej, [w:] J. Filipek (red.), Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego i administracyjnego w spra- wach samorządowych, Kraków. Boć J. [1998], Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., Wrocław. Boć J. [2002], Prawo administracyjne, Wrocław. Boć J. (red.) [2005], Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Wrocław. Boć J., Kuta T. [1984], Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa. Bochenek W., Królczyk D. [2004], Zakres sądowej kontroli działalności administracji publicznej w świetle konstytucji i ustaw o sądownictwie administracyjnym, „Przegląd Prawa i Administracji”, nr 60. Bogusz M. [2000], Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w rozu- mieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA, ST, nr 1–2. Bogusz M. [2004], Powaga rzeczy osądzonej w nowym postępowaniu sądowoadministracyjnym, PiP, nr 6. Bogusz M. [2006], Glosa do postanowienia WSA z dnia 15.07.2005 r., II SAB/Bd 23/04, OSP, nr 3. Bogusz M. [2009], Glosa do wyroku NSA z dnia 20.11.2008 r., I OSK 611/08, GSP, Prz.Orz., nr 3. Bojańczyk A. [2000], Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (pozainstancyjny środek odwoławczy od prawomocnych wyroków sądów karnych) wyrazem konstytucjonalizacji sys- temu prawa karnego procesowego, [w:] J. Czapska i in. (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga jubileuszowa ku czci profesora Stanisława Waltosia, Warszawa. Borkowski J. [1998], Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra. Borkowski J. [2002], Reforma polskiego sądownictwa administracyjnego, PiP, nr 5. Borkowski J. [2003], Ustawy o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym, cz. I, MoP 2003, nr 3; cz. II, MoP, nr 8. Carey Miller D.L., Zimmermann R. (red.) [1997], The Civilian Tradition and Scots Law. Aberdeen Quin- centenary Essays, Berlin. Chaciński J. [2004], Prawa podmiotowe a ochrona dóbr osobistych, Lublin. Chlebny J. [2005], Sądowa kontrola administracji w świetle rekomendacji Rady Europy, PiP, nr 12. Chmaj M. (red.) [2008], Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Chróścielewski W. [1994], Akt administracyjny generalny, Łódź. Chróścielewski W. [1998], Glosa do wyroku NSA z 17 III 1997 r., IV SA 1058/96, OSN, nr 3. Chróścielewski W. [2004], Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, PiP, nr 9. Chróścielewski W., Tarno J.P. [2009], Postępowanie administracyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa. Cienkowski W. [1993], Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa. Czeszejko-Sochacki Z. [1997], Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ogólna charakterystyka, PiP, nr 11–12. Czeszejko-Sochacki Z. [1999], O wymiarze sprawiedliwości w świetle Konstytucji, międzynarodowych standardów i praktyki, PiP, nr 9. Cieślak Z. [2002], Istota i zakres prawa administracyjnego, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo admini- stracyjne. Część ogólna, Warszawa. Dąbek D. [2004], Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków. Dąbek D. [2007], Prawo miejscowe, Warszawa. Dauter B. (red.) [2007], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Orzecznictwo, Warszawa. Dauter B. (red.) [2009], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Dauter B., Gruszczyński B., Kabat A., Niezgódka-Medek M. [2005], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków. Defecińska-Tomczak K., Kmieciak Z. [2008], Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej, [w:] L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa. Dobosz P. [2003], Procedury administracyjne, model sądownictwa administracyjnego a „prawo pomocy”, [w:] J. Stelmasiak, J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyj- nego, Lublin. Bibliografia 195 Doliwa A. [2012], Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa. Dolnicki B. (red.) [2005], Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków. Domański G. [1976], Administracyjne kary pieniężne za zanieczyszczenie środowiska, PUG, nr 12. Drachal J., Jagielski J., Gołaszewski P. [2011], [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępo- waniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Drachal J., Jagielski J., Stankiewicz R. [2011], Art. 3 [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Drachal J., Wiktorowska A., Wajda P. [2011], [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępo- waniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Drachal J., Wiktorowska A., Zalasińska K. [2011], [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postę- powaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Dudek D. (red.) [2009], Zasady ustroju II Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Duniewska Z. [2000], Geneza, charakterystyka i definicje prawa administracyjnego, [w:] M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa Duniewska Z. [2010], Prawo administracyjne. Wprowadzenie, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. I: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa. Dutertre G. [2004], Key case-law extracts – European Court of Human Rights, Strasburg. Filipek J. (red.) [1999], Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego i administracyjnego w spra- wach samorządowych, Kraków. Filipek J. (red.) [2003], Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała. Frowein J.A., Peukert W. [1996], Europaische Menschenrechtskonvention, EMRK – Kommentar, Kehl– Strasbourg–Arlington. Fundowicz S. [2000], Dychotomiczny podział prawa, ST, nr 1–2. Garlicki L. [1991], Prawo do sądu, [w:] R. Wieruszewski (red.), Prawa człowieka. Model prawny, Wrocław. Garlicki L. [2002], Implementacja orzecznictwa ETPC w ustawodawstwie krajowym – problemy przewle- kłości postępowania, Biul. RE, nr 2. Garlicki L. [2003], Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa. Garlicki L. [2004], Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa. Garlicki L. [2005], Artykuł 175 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, Warszawa. Garlicki L. (red.) [2010], Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komen- tarz do artykułów 1–18, Warszawa. Gdulewicz E. [2005], Sądownictwo administracyjne w Konstytucji RP, ustawach i praktyce (wybrane za- gadnienia), [w:] W. Skrzydło (red.), Sądy i trybunały w Konstytucji i w praktyce, Warszawa. Giętkowski R. [2013], Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk. Gizbert-Studnicki T. [1988], Zasady i reguły prawne, PiP, nr 3. Gniewek E. (red.) [2011], Podstawy prawa cywilnego, Warszawa. Gołaczyński J., Krzywonos A. [2002], Prawo do sądu, [w:] B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wol- ności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa. Gomułowicz A. [2008], Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Warszawa. Góral J., Hauser R., Trzciński J. (red.) [2005], Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa, Górecki D. (red.) [2006], Polskie prawo konstytucjonalne w zarysie, Kraków. Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P. [2007], Skarga na przewlekłość postępowania sądowego, [w:] I. No- wikowski (red.), Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin. Gruszczyński B. [2005], [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Kraków. Grego M. [2008], Problem udzielania pełnomocnictwa w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowo- administracyjnym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka”, nr 2. Gudowski J. (red.) [2009], Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa. Bibliografia 196 Harris D.J., O’Boyle M., Warbrick C. [1995], Law of the European Convention on Human Rights, Lon- don–Dublin–Edynburg. Hauser R. [2002a], Przekształcenie modelu polskiego sądownictwa administracyjnego, „Forum Iuridi- cum”, nr 1. Hauser R. [2002b], U progu reformy sądownictwa administracyjnego, PiP, nr 11. Hauser R., Drachal J., Mzyk E. [2003], Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Omówienie pod- stawowych zasad i i instytucji procesowych. Teksty aktów prawnych, Warszawa–Zielona Góra. Hauser R., Kabat A. [2004], Właściwość sądów administracyjnych, RPEiS, nr 2. Hauser R., Leoński Z. (red.) [1992], Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.) [2010], System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa. Hauser R., Wierzbowski M. (red.) [2011], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ko- mentarz, Warszawa. Hermeliński W. [2003], Skuteczny środek zaskarżenia przewlekłości postępowań sądowych, Biul. RE, nr 3. Hilarowicz T. [1930], Zarys nauki administracji (ogólnej teorji prawa administracyjnego), Streszczenie części wykładów wygłoszonych w roku akad. 1928/1929 na Studium Administracji Komunalnej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie i w Instytucie Prawa Administracyjnego miasta Łodzi, Warszawa. Hofmański P. [1993], Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego material- nego, procesowego i wykonawczego, Białystok. Hofmański P. [1995a], Konwencja europejska a prawo karne, Toruń. Hofmański P. [1995b], Ochrona praw człowieka w prawie karnym procesowym. Zasada fair trial, [w:] J. Skupiński (red.), Standardy praw człowieka a polskie prawo karne, Warszawa. Hofmański P. [1997a], Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło- wieka i Podstawowych Wolności, [w:] E. Zielińska (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 3: Prawo karne, Warszawa. Hofmański P. [1997b], Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa. Hofmański P., Wróbel A. [2010], Art. 6 – Prawo do rzetelnego procesu sądowego, [w:] L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa. Iserzon E. [1945], Praworządność w administracji i kontrola legalności aktów administracyjnych, „Gazeta Administracyjna”, nr 1–3. Jagielska M., Jagielski J., Gołaszewski P. [2011], [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postę- powaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Jagielska M., Jagielski J., Stankiewicz R. [2011], [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o po- stępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Jagielska M., Wiktorowska A., Zalasińska K. [2011], [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Jakimowicz W. [2002], Publiczne prawa podmiotowe, Kraków. Jamróz A., Kudrycka B., Klepacki Z., Mieszkowski J., Szyszkowska M. [1997], Prawo – administracja – obywatele. Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi, Białystok. Jasudowicz T. (oprac.) [1998], Orzecznictwo strasburskie. Zbiór orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990–1997, t. 1–2, Toruń. Jaśkowska M. [2004], [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadmi- nistracyjne, Warszawa. Jaśkowska M. [2007], Właściwość sądów administracyjnych – zagadnienia wybrane, [w:] J. Zimmer- mann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24–27.09.2006 r., Warszawa. Jaśkowska M., Masternak M., Ochendowski E. [2004], Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa. Bibliografia 197 Jaśkowski K. [1999], Kilka uwag o niezawisłości sędziowskiej, [w:] A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewicz (red.), Państwo prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu w 60. rocznicę urodzin, Warszawa. Jendrośka J. [1978], Koncepcja sankcji karnej w prawie administracyjnym, [w:] Z. Rybicki, M. Gromadzka- -Grzegorzewska, M. Wyrzykowski (red.), Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, Wrocław. Jendrośka J. [2001], Kary administracyjne, [w:] R. Mastalski (red.), Studia z dziedziny prawa finanso- wego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Księga jubileuszowa profesora Marka Mazur- kiewicza, Wrocław. Jeż-Ludwichowska M. [2009], Zasada rzetelnego procesu a postępowanie nakazowe i przyśpieszone, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa profesor Zofii Świdy, Warszawa. Jodłowski J., Resich Z. [1997], Postępowanie cywilne, Warszawa. Johnston D. [1997], The General Influence of Roman Institutions of State and Public Law, [w:] D.L. Carey Miller, R. Zimmermann (red.), The Civilian Tradition and Scots Law, Berlin. Jyż G., Pławecki Z., Szewc A. [2005], Samorząd gminny, Warszawa. Kabat A. [1997], Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka w sprawach administracyjnych, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa. Kabat A. [2005], [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek (red.), Prawo o postę- powaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Kabat A. [2009], [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek (red.), Prawo o postę- powaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Kabat A., Kabat-Rembelska J. [2007], Interpretacja przepisów prawa podatkowego – korzyści po zmia- nach?, cz. 1, Pr. i Pod. 2007, Nr 2; cz. 2, Pr. i Pod., nr 3. Kamiński M. [2009], O istocie sprawy sądowoadministracyjnej, PPP, nr 10. Karski K. [2002], Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot występujący przed Europejskim Try- bunałem Praw Człowieka, [w:] S. Pikulski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle prawa RP, Olsztyn. Kasznica S. [1946], Polskie prawo administracyjne, Poznań. Kelsen H. [1960], Reine Rechtslehre, Wiedeń. Kiełkowski T. [2004], Sprawa administracyjna, Kraków. Kijowski D.R. [1987], W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, PiP, nr 6. Kijowski D.R. [2001], Wymiar sprawiedliwości w sprawach administracyjnych a sądowa kontrola admi- nistracji, [w:] I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga (red.), Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. J. Filipka, Kraków. Kijowski D.R. (red.) [2000], Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne. Raport Programu Reformy Administracji Publicznej, Warszawa. Klonowski K. [2012], Kontrola sądowoadministracyjna „innych aktów lub czynności z zakresu admini- stracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków, wynikających z przepisów prawa” z art. 3 § 2 pkt 4 PPSA, PPP, nr 5. Kmieciak Z. [1992], Właściwość NSA w sprawach ze skargi organu nadzoru i na akt nadzoru, PiP, nr 2. Kmieciak Z. [1996], Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego a standardy sądowej kontroli admini- stracji określone przez ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, ST, nr 7/8. Kmieciak Z. [1997], Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa. Kmieciak Z. [2000], Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa. Kmieciak Z. [2010], Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa. Kmieciak Z., Stahl M. [2001], Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, ST, nr 1–2. Kmieciak Z., Tarno J.P. [1988], Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa NSA), Warszawa. Knysiak-Molczyk H. [2004], Prawo pomocy w ustawie z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, PS, nr 11–12. Knysiak-Molczyk H. [2010], Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Warszawa. Koba L., Wacławczyk W. (red.) [2009], Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa. Bibliografia 198 Kolańczyk K. [1997], Prawo rzymskie, Warszawa. Kopaliński W. (red.) [1985], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa. Kręcisz W. [2006], Glosa do postanowienia NSA z dnia 23.06.2005 r., II OZ 519/05, OSP, nr 5, poz. 63. Kręcisz W. [2008], Glosa do postanowienia NSA z dnia 1.02.2008 r., II FZ 4/08, OSP, nr 6, poz. 65a. Kręcisz W., Taras W. [2011], Glosa do wyroku NSA dnia 20.04.2010 r., II OSK 699/09, ZNSA, nr 6. Kruk M. [1997], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z komentarzem, Warszawa. Kruszyński P. (red.) [2012], Wykład prawa karnego procesowego, Białystok. Krzyżanowska-Mierzejewska M. [2003a], Europejska Konwencja Praw Człowieka. Refleksja nad recepcją Konwencji w Polsce po dziesięciu latach od ratyfikacji, Biul. RE, nr 3. Krzyżanowska-Mierzejewska M. [2003b], Prawo do rzetelnego postępowania sądowego. Przegląd podsta- wowych zasad wyrażonych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Biul. RE, nr 3. Kuciński J. [2012], Zarys prawa, Warszawa. Kuczyński T. [2001], Glosa do uchwały SN z dnia 18 stycznia 2001 r., III ZP 28/00, OSP, nr 10, poz. 149. Kuczyński T. [2005], Rozgraniczenie dróg sądowych w sprawach stosunków służbowych, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatel- skich 1980–2005, Warszawa. Kuryłowicz M., Wiliński A. [2008], Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa. Lang J. [2010], Postępowanie szczególne w sprawie skargi na przewlekłość postępowania, [w:] J. Lang (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa Lang J. (red.) [2010], Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa. Lang W. [1986], [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa. Langrod J.S. [2003], Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków. Leoński Z. [1992], Art. 122–123, [w:] R. Hauser, Z. Leoński (red.) [1992], Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa. Lewandowski A. [2008], Ustanowienie profesjonalnego zastępcy procesowego w ramach prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, ZNSA, nr 6. Lewicka R. [2004], Realizacja prawa do sądu a spory kompetencyjne w świetne nowych regulacji praw- nych, PiP, nr 11. Lewicki M. [2002], Pojęcie sankcji w prawie administracyjnym, PiP, nr 8. Lewicki M. [2009], Funkcje sankcji prawnych w prawie administracyjnym, AUL. FI, nr 69. Lipowicz I. [1991], Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej, Katowice. Lis-Staranowicz D. [2008], Konstytucjonalne środki ochrony wolności i praw, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Litewski W. [1988], Rzymski proces cywilny, ZNUJ. Prace Prawnicze, nr 123. Loengard J.S. [2010], Magna Carta and the England of King John, Woodbridge. Łaszczyca G. [2011], Postanowienia administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, War- szawa. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A. [2005], Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 1–3 ustawy PPSA), [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80. urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, 15–16 listopada, Toruń. Łączkowski W. [1999], Ustrojowe podstawy prawa publicznego, [w:] S. Fundowicz (red.), Współczesne problemy prawa publicznego, Lublin. Łętowska E. [1992], Konwencja Europejska w Polsce i nasze myślenie o prawie, „Kwartalnik Prawa Pry- watnego”, nr 1–4. Łętowska E. [2003], Glosa do wyroku NSA z dnia 14.12.2002 r., II SA/Gd 4182/01, OSP, nr 10. Łętowski J. [1985a], Administracja, prawo orzecznictwo sądowe, Warszawa. Łętowski J. [1985b], W sprawie granicy między prawem publicznym a prywatnym, [w:] B. Kordasiewicz, E. Łętowska (red.), Prace z prawa cywilnego, wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątowskiego, Warszawa. Łętowski J. [1990], Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa. Bibliografia 199 Machowski J. [1968], Prawa człowieka. Zagadnienia współpracy międzynarodowej, Warszawa. Malinowska I. [1996], Prawa człowieka i ich ochrona międzynarodowa, Warszawa. Mauer H. [2003], Ogólne prawo administracyjne, Warszawa. Mazurkiewicz M. [1986], Opłaty i kary pieniężne w systemie ochrony środowiska w Polsce (struktura prawna i funkcje), Wrocław. Mądrzak H. [1997], Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] L. Wiśniewski (red.), Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa. Melchior M. [1985], Le procès équitable dans la jurisprudence de la Cour et de la Commission Européennes de Droits de L’Homme, Liège. Michalski J. (red.) [1984], Historia sejmu polskiego, t. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa. Mijal P. [2007], Cechy charakterystyczne aktów prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administra- cyjnych, ZNSA, nr 5–6. Mik C. [1992], Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji, Toruń. Mik C. [1994], Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowieka, Toruń. Mik C. [1995], Ochrona prawa do słusznego procesu w sprawach cywilnych Europejskiej Konwencji o Ochro- nie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Biul. RE, nr 3. Młynarska-Sobaczewska A. [2006], Wymiar sprawiedliwości, [w:] D. Górecki (red.), Polskie prawo kon- stytucjonalne w zarysie, Kraków. Mole N., Harby C. [2001], Right to a Fair Trial. A guide to the implementation of Article 6 of European Convention on Human Right, Strasburg. Możdżeń-Marcinkowski M. [2009], Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Warszawa. Mudrecki A. [2005], Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądem administracyjnym, Warszawa. Mudrecki A. [2007], Prawo strony do rzetelnego procesu przed sądami administracyjnymi, ZNSA, nr 12. Murzynowski A., Zieliński A. [1992], Ustrój wymiaru sprawiedliwości w przyszłej konstytucji, PiP, nr 9. Niewiadomski Z. (red.) [2002], Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa. Nowacki J. [1991], Prawo przedmiotowe – prawo podmiotowe, [w:] J. Nowacki, Z. Tobor (red.), Wstęp do prawoznawstwa, Katowice. Nowacki J. [1992], Prawo publiczne – prawo prywatne, Katowice. Nowacki J., Tobor Z. [1991], Wstęp do prawoznawstwa, Katowice. Nowakowski I. (red.) [2007], Problemy stosowania prawa sądowego, Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, Lublin. Nowicki M.A. [1992], Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa. Nowicki M.A. [1995], Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 1994, Warszawa. Nowicki M.A. [1996], Organizacje pozarządowe w postępowaniu przed Europejską Komisją i Trybunałem Praw Człowieka, PiP, nr 7–8. Nowicki M.A. [1997], Kamienie milowe. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa. Nowicki M.A. [1998], Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa. Nowicki M.A. [2000], Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. I, Kraków. Nowicki M.A. [2001], Europejski Trybunał Praw Człowieka. Orzecznictwo, t. 1: Prawo do rzetelnego pro- cesu, Kraków. Nowicki M.A. [2002], Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. II, Kraków. Nowicki M.A. (oprac.) [2005], Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, Kraków. Ochendowski E. [2007], Zakres kontroli sądów administracyjnych i ich właściwość, [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa. Oniszczuk J. [2004], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków. Opałek K. [1957], Prawo podmiotowe. Studium z teorii prawa, Warszawa. Pałatyńska J. [2009], Prawo do rzetelnego procesu sądowego, [w:] L. Koba, W. Wacławczyk (red.), Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, Warszawa. Bibliografia 200 Panejko J. [1930], Skrypt z nauki administracji i prawa administracyjnego, Wilno. Petrażycki L. [1959], Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej, Warszawa. Pietrzykowski H. [1999], Prawo do sądu, PS, nr 11–12. Piłasewicz M., Kulikowska M. [2004], Koszty w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wybrane zagadnienia, „Glosa”, nr 2. Podgórski K. [1974], Ochrona wód przed zanieczyszczeniami w świetle prawa administracyjnego, Warszawa. Poklewski-Koziełł K. [1974], Due process of law, [w:] W. Sokolewicz (red.), Instytucje i doktryny prawno- -polityczne Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zagadnienia wybrane. Zbiór, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk. Posłuszny J., Czarnik Z., Sawuła R. (red.) [2009], Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadmini- stracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. nadzw. dr. hab. Ludwikowi Żukowskiemu, Prze- myśl–Rzeszów. Pradel J. [1996], Rzetelny proces w europejskim procesie karnym, Prok. i Pr., nr 6. Przybylska J. [2004], Odpowiedzialność państwa za przewlekłość postępowania sądowego w sprawach cywilnych, Rej., nr 9. Przybysz P. [1998], Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, PiP, nr 8. Przybyszewska-Szter B. [2008], Wolności i prawa osobiste, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Ptak M.J., Kinstler M. [1999], Powszechna historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Wrocław. Radecki W. [1996], Kary pieniężne w polskim systemie prawnym. Czy nowy rodzaj odpowiedzialności karnej, PPK, nr 14/15. Radecki W. [2002], Komentarze do ustawy – Prawo ochrony środowiska. Środki finansowo-prawne tytuł V ustawy – Prawo ochrony środowiska, Wrocław. Radwański Z. [2008], Zarys części ogólnej prawa cywilnego, Warszawa. Rainer A. [1999], Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, MoP, nr 2. Redelbach A. [1997a], Europejska Konwencja Praw Człowieka w polskim wymiarze sprawiedliwości, Poznań. Redelbach A. [1997b], Zasada rzetelności postępowania w rozstrzygnięciach organów strasburskich, RPEiS, nr 2 Redelbach A. [1999], Sądy a ochrona praw człowieka, Toruń. Redelbach A. [2001], Natura praw człowieka – strasburskie standardy ich ochrony, Toruń. Redelbach A., Wronkowska S., Ziembliński Z. [1994], Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa. Resich Z. [1966], Przesłanki procesowe, Warszawa. Resich Z. [1981], Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa. Resich Z. [1985], Istota procesu cywilnego, Warszawa. Robertson A.H. [1950], The European Convention on Human Rights, „British Yearbook of International Law”, R. 27. Robertson A.H. [1960], The European Court of Human Rights, „The American Journal of Comparative Law”, t. 9, nr 1. Romańska M. [2003], Realizacja prawa do sądu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi – wy- brane zagadnienia, [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała. Romańska M. [2005], [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Romańska M. [2009], Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa. Romańska M. [2011], [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa Ruśkowski E. [1995], Glosa do postanowienia SN z dnia 11 stycznia 1995 r., sygn. III ARN 75/94, „Glosa”, nr 7. Rybicki Z. (red.) [1978], Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, Wrocław. Rylski A. [2010], Zasady postępowania dowodowego, [w:] Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rutkowska- -Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa. Bibliografia 201 Safjan M. [2007], Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, [w:] M. Safjan (red.), System Prawa Prywat- nego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa. Safjan M. (red.) [2007], System Prawa Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa Sagan S. [2001], Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa. Sanetra W. [2003], Spór o spory kompetencyjne, PS, nr 9. Sanetra W. [2011], Sąd właściwy w rozumieniu Konstytucji RP, PS, nr 9. Sarnecki P. [2003a], Artykuł 45, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa. Sarnecki P. [2003b], Uwagi do art. 45 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa. Sarnecki P. [2005], Prawo konstytucyjne RP, Warszawa. Shaw M.N. [2000], Prawo międzynarodowe, Warszawa. Shetreet S., Deschenes J. [1985], Judicial Independence. The Contemporary Debate, Dordrecht. Siemaszko A. [1999], Dostęp do sądu a przewlekłość postępowania, Jur., nr 1. Skoczylas A. [2005], Ocena przewlekłości postępowania sądowoadministracyjnego w świetle orzecznictwa ETPC i NSA, ZNSA, nr 2–3. Skrzydło W. [2013], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa. Skrzydło W. (red.) [2005], Sądy i trybunały w Konstytucji i w praktyce, Warszawa. Skrzydło-Niżnik I., Dobosz P., Dąbek D., Smaga M. (red.) [2001], Instytucje współczesnego prawa admi- nistracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków. Służewski J. (red.) [1995], Polskie prawo administracyjne, Warszawa. Snitko-Pleszko M. [2002], Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Wybrane zagadnienia porów- nawcze, EP, nr 3. Sobol E. (red.) [1997], Mały słownik języka polskiego, Warszawa. Stahl M. (red.) [2000], Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa. Stahl M., Lewicka R., Lewicki M. (red.) [2011], Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warszawa. Stankiewicz R. [2010], Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot kontroli sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 PPSA), PPP, nr 11. Stec P., Załucki M. [2010], Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa. Stefański R. [2007], Wyłączenie sędziego z mocy orzeczenia sądu, PS, nr 7–8. Stelmachowski A. [1984], Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa. Stelmasiak J., Niczyporuk J., Fundowicz S. (red.) [2003], Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin. Suwaj R., Perkowski M. (red.) [2010a], Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu admini- stracyjnym. Sprawozdanie, Białystok. Suwaj R., Perkowski M. (red.) [2010b], Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, Białystok. Suwaj R., Perkowski M. (red.) [2010c], Przeciwdziałanie bezczynności administracji publicznej. Zarys problematyki, Białystok. Sykulska M. [2005], Prawo do skutecznego środka odwoławczego na przewlekłość postępowania – skutki wyroku Kudła przeciwko Polsce dla polskiego prawa i praktyki, GSP, t. 13. Szewc A. [2008], Ustawa o samorządzie województwa, Warszawa. Szreniawski J. (red.) [1997], Prawo administracyjne. Część szczegółowa, Bydgoszcz. Szumiło-Kulczycka D. [2004], Prawo administracyjno-karne, Kraków. Szumiło-Kulczycka D. [2005], Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowa- niu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Znaczenie i zakres zastosowania w sprawach karnych, [w:] S. Waltoś, J. Czapska (red.), Zagubiona szybkość procesu sądowego. Jak ją przywrócić, War- szawa. Szumski J., Siemaszko A. [1999], Granice niezawisłości sędziowskiej, Jur., nr 1. Szymczak M. (red.) [1979], Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa. Świątkiewicz J. [1995], Komentarz do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Warszawa. Bibliografia 202 Świątkiewicz J. [1997], Ochrona praw jednostki w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i w jego orzecznictwie. Wybrane zagadnienia, [w:] A. Jamróz, B. Kudrycka B., Z. Klepacki, J. Mieszkowski, M. Szyszkowska, Prawo – administracja – obywatele. Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi, Białystok. Tarno J.P. [2003], Ustawy reformujące sądownictwo administracyjne. Ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające, Warszawa. Tarno J.P. [2004], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. I, Warszawa. Tarno J.P. [2006], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. II, Warszawa. Tarno J.P. [2008], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. III, Warszawa. Tarno J.P., Batorowicz R. [2009], Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej, [w:] J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła R. (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego, Księga jubi- leuszowa dedykowana prof. nadzw. dr hab. Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów. Tarno J.P., Chróścielewski W. [2011], Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami admi- nistracyjnymi, Warszawa. Tiedemann P. [2012], Wyzwania stawiane przed sędzią XXI wieku, ZNSA, nr 6. Tuleja P. [1999], Prawo do sądu, Warszawa. Waltoś S. [1995], Proces karny. Zarys systemu, wyd. II, Warszawa. Waltoś S. [1998], Proces karny. Zarys systemu, wyd. IV, Warszawa. Waltoś S., Czapska J. (red.) [2005], Zagubiona szybkość procesu sądowego. Jak ją przywrócić, Warszawa. Wasilewski A. [2002], Pojęcie „sądu” w prawie polskim w świetle standardów europejskich, PS, nr 11/12. Wasilewski A. [1999], Sądowa kontrola administracji a problem prawa do sądu, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń. Werner F. [1959], Verwallungsrecht ais konkretisiertes Verfassungsrecht, „Deutsches Verwaltungsblatt“, nr 74. Wędrychowski M.P. [1991], Prawo do „uczciwej rozprawy” w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, PS, nr 2. Wierzbowski M. (red.) [2008], Prawo administracyjne, Warszawa Wierzbowski M. (red.) [2011], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa. Wiliński P. [2009], Zakończenie, [w:] P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Warszawa. Wiliński P. (red.) [2009], Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Warszawa. Williams G.L., Smith A.T.H. [2010], Learning the Law, London. Wincenciak M. [2008], Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa. Winczorek P. [2008], Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War- szawa. Wiśniewski L. [1990], Gwarancja praw i wolności człowieka i obywatela w przyszłej konstytucji, [w:] Z. Kędzia (red.), Prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji, Poznań. Wiśniewski L. (red.) [1997], Podstawowe prawa jednostki i sądowa ich ochrona, Warszawa. Witkowski Z. [2006], Prawo konstytucyjne, Toruń. Wojtyczek K. [1999], Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków. Wolter A. [1982], Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K. [2001], Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa. Woś T. [1999], Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa. Woś T. [2001], Reforma sądownictwa administracyjnego. Projekty dalekie od ideału, PiP, nr 7. Woś T. [2003], Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne a konstytucyjne prawo do rozpatrzenia sprawy „bez nieuzasadnionej zwłoki”, PiP, nr 8. Woś T. [2010], [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska (red.), Postępowanie sądowoadministra- cyjne, Warszawa. Woś T. (red.) [2004], Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa. Bibliografia 203 Woś T. (red.) [2005], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. I, Warszawa. Woś T. (red.) [2008], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. II, Warszawa. Woś T. (red.) [2009], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. III, War- szawa. Woś T. (red.) [2011], Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. IV, War- szawa. Wronkowska S. [1973], Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań. Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z. [1974], Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa. Wróbel A. [2010], Prawo podmiotowe publiczne, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa Zacharko L., Matan A., Łaszczyca G. (red.) [2008], Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, Warszawa. Zdziennicki B. [2001], Jak reformować nie niszcząc pozycji i dorobku Naczelnego Sądu Administracyjnego?, Jur., nr 12. Zieliński A. [1980], Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, PiP, nr 4. Zieliński A. [1992], Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w świetle prawa do spra- wiedliwego procesu sądowego, PiP, nr 7. Zieliński A. [1995], Glosa do postanowienia SN z dnia 11.01.1995 r., sygn. akt III ARN 75/94, Pal., nr 9/10 Zieliński A. [2003], Prawo do sądu a struktura sądownictwa, PiP, nr 4. Ziembiński Z. [1974], Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa. Ziembiński Z. [1977], Teoria prawa, Warszawa–Poznań. Ziemianin B. [2003], Prawo cywilne. Część ogólna, Poznań. Zimmermann J. [1991], Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, PiP, nr 10. Zimmermann J. [1999], Glosa do postanowienia NSA z dnia 24.03.1998 r., II SA 1155/97, OSP, nr 9. Zimmermann J. [2002], Przedmowa, [w:] W. Jakimowicz (red.), Publiczne prawa podmiotowe, Kraków. Zimmermann J. [2004], O tzw. „działaniach bezpośrednio zobowiązujących” w administracji publicznej, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Łódź. Zimmermann J. [2005], Prawo administracyjne, Kraków. Zimmermann J. [2005], Z podstawowych zagadnień sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatel- skich 1980–2005, Warszawa. Zimmermann J. [2006], Prawo do sądu w prawie administracyjnym, RPEiS, nr 2. Zimmermann J. (red.) [2007], Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Admi- nistracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24–27.09.2006 r., Warszawa. Zimmermann M. [1964], Z zagadnień definicji prawa administracyjnego, AUWr. Prawo, nr 12. Zwart T. [1994], Admissibility of Human Rights Pettitions. The Case Law of the European Commision of Human Rights and the Human Rights Committee, Boston–London. 2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (http://hudoc.echr.coe.int; http://echr.ketse.com) A. P. v. Wielka Brytania z 24.04.2001 r., skargi Nr 36337/97, 35974/97, RJD 2001-III A.W. Webb v. Wielka Brytania z 11.05.1983 r., skarga Nr 9353/81, DR 33 Abdoella v. Holandia z 25.11.1992 r., skarga Nr 12728/87, Series A Nr 248-A Acciardi and Campagna v. Włochy z 19.05.2005 r., skarga Nr 41040/98 Acquaviva v. Francja z 21.11.1995 r., skarga Nr 19248/91, Series A Nr 333-A Agrokompleks v. Ukraina z 6.10.2011 r., skarga Nr 23465/03 Airey v. Irlandia z 9.10.1979 r., skarga Nr 6289/73, Series A Nr 32 Aït Mouhoub v. Francja z 28.10.1998 r., skarga Nr 22924/93, RDJ 1998-VIII Allan Jacobsson v. Szwecja (Nr 2) z 19.02.1998 r., skarga Nr 16970, RJD 1998-I Bibliografia 204 Andrejeva v. Łotwa [GC] z 19.02.2009 r., skarga Nr 55707/00, ECHR 2006 XIV Angelucci v. Włochy z 19.02.1991 r., skarga Nr 12666/87, Series A Nr 196-C Argyrou and others v. Grecja z 15.01.2009 r., skarga Nr 10468/04 Artico v. Włochy z 13.05.1980 r., skarga Nr 6694/74, Series A Nr 37 Ashingdane v. Wielka Brytania z 28.05.1985 r., skarga Nr 8225/78, Series A Nr 093 Axen v. Niemcy z 8.12.1983 r., skarga Nr 8273/78, Series A Nr 72 B v. Austria z 28.03.1990 r., skarga Nr 11968/86, Series A Nr 175 Baggetta v. Włochy z 25.06.1987 r., skarga Nr 10256/83, Series A Nr 119-B Baraona v. Portugalia z 8.07.1987 r., skarga Nr 10092/82, Series A Nr 122 Beaumartin v. Francja z 24.11.1994 r., skarga Nr 15287/89, Series A Nr 296-B Belziuk v. Polska z 25.03.1998 r., skarga Nr 23103/93, RJD 1998-II Bendenoun v. Francja z 24.02.1994 r., skarga Nr 12547/86, Series A Nr 284 Benthem v. Holandia z 23.10.1985 r., skarga Nr 8848/80, Series A Nr 097 Bernard v. Francja z 23.04.1998 r., skarga Nr 22885/93, RJD 1998-II Biskupska v. Polska z 22.07.2003 r., skarga Nr 39597/98 Bochan v. Ukraina z 3.05.2007 r., skarga Nr 7577/02 Bock v. Niemcy z 29.03.1989 r., skarga Nr 11118/84, Series A Nr 150 Botazzi v. Włochy z 28.07.1999 r., skarga Nr 34884/97, RJD 1999-V Bouilly v. Francja z 7.12.1999 r., skarga Nr 38952/97 Brualla Gómez de la Torre v. Hiszpania z 19.12.1997 r., skarga Nr 26737/95 RJD 1997-VIII Brumărescu v. Rumunia z 28.10.1999 r., skarga Nr 28342/95 Bryan v. Wielka Brytania z 22.11.1995 r., skarga Nr 19178/91, Series A Nr 335 Buchholz v. Niemcy z 6.05.1981 r. skarga Nr 7759/77, Series A Nr 42 Bulut v. Austria z 22.02.1996 r., skarga Nr 17358/90, RJD 1996-II Bunkate v. Holandia z 26.05.1993 r., skarga Nr 13645/88, Series A Nr 248-B Caloc v. Francja z 20.07.2000 r., skarga Nr 33951/96, RJD 2000-IX Cambell i Fell v. Wielka Brytania z 28.06.1984 r., skargi Nr 7819/77, 7878/77, Series A Nr 080 Cañete de Goñi v. Hiszpania z 15.10.2002 r., skarga Nr 55782/00, RJD 2002-VIII Cappello v. Włochy z 8.03.1991 r., skarga Nr 12783/86, Series A Nr 230-F Castillo Algar v. Hiszpania z 28.10.1998 r., skarga Nr 28194/95, RJD 1998-VIII Charzyński v. Polska z 1.03.2005 r., skarga Nr 15212/03 Chatellier v. Francja 31.03.2011 r., skarga Nr 34658/07 Chaudet v. Francja z 29.10.2009 r., skarga Nr 49037/06 Chevrol v. Francja z 13.02.2003 r., skarga Nr 49636/99, ECHR 2003-III Çiraklar v. Turcja z 28.10.1998 r., skarga Nr 19601/92, RJD 1998-VII Nr 94 Clarke v. Wielka Brytania z 25.08.2005 r., skarga Nr 23695/02, ECHR 2005-X Coëme i inni v. Belgia z 22.06.2000 r., skargi Nr 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96, RJD 2000-VII Collectif National d’Information et d’Oppositional a l’Usine Melox – Collectif Stop Melox et Mox v. Francja z 12.06.2007 r., skarga Nr 75218/01 Colozza v. Włochy z 12.02.1985 r., skarga Nr 9024/80, Series A Nr 89 Comingersoll S.A. v. Portugalia z 6.04.2000 r., skarga Nr 35382/97, RJD 2000-IV Cyprus v. Turcja z 26.05.1975 r., skargi Nr 6780/74 i 6950/75 Dalea v. Francja z 2.02.2010 r., skarga Nr 964/07 Danell and others v. Szwecja z 17.01.2006 r., skarga Nr 54695/00, RJD 2006-I De Cubber v. Belgia z 26.10.1984 r., skarga Nr 9186/80, Series A Nr 86 De Geouffre de la Pradelle v. Francja z 16.12.1992 r., skarga Nr 12964/87, Series A Nr 253-B De Moor v. Belgia z 23.06.1994 r., skarga Nr 16997/90, Series A Nr 292-A Delcourt v. Belgia z 17.01.1970 r., skarga Nr 2689/65, Series A Nr 011 Derkach and Palek v. Ukraina z 21.12.2004 r., skargi Nr 34297/02, 39574/02 Bibliografia 205 Deumeland v. Niemcy z 29.05.1986 r., skarga Nr 9384/81, Series A Nr 100 Deweer v. Belgia z 27.02.1980 r., skarga Nr 6903/75, Series A Nr 35 Di Mauro v. Włochy z 28.07.1999 r., skarga Nr 34256/96, ECHR 1999-V Di Pede v. Włochy z 26.09.1996 r., skarga Nr 15797/89, RJD 1996-IV Diennet v. Francja z 26.09.1995 r., skarga Nr 18160/91, Series A Nr 325-A Dombo Beheer B. V. v. Holandi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie postępowanie przed sądami administracyjnymi w świetle standardów ETPC w zakresie prawa do rzetelnego procesu sądowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: