Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003742 21343529 na godz. na dobę w sumie
Polskie prawo konstytucyjne. Materiały, kazusy i orzecznictwo - ebook/pdf
Polskie prawo konstytucyjne. Materiały, kazusy i orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 125
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5274-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszej zatytułowanej Wzory i schematy autorzy przedstawili wzór opinii prawnej wraz z komentarzem oraz praktyczny schemat (sylogizm) rozwiązywania kazusów. Druga część - Kazusy - składa się z 12 podrozdziałów, które odpowiadają swoimi tytułami poszczególnym częściom ustawy zasadniczej. Autorzy zamieścili zbiór 164 kazusów z zakresu prawa konstytucyjnego. W trzeciej części opracowania znajduje się wyciąg z tez orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sadu Najwyższego oraz sadów powszechnych i administracyjnych.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, politologii i innych kierunków, na których wykładane jest prawo konstytucyjne. Może stanowię cenna pomoc dla nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Autorami opracowania są pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTORZY Stanisław Bułajewski (S.B.) Część II rozdziały: 2, 6, 7 Część III wybór tez i orzeczeń Marcin Dąbrowski (M.D.) Część I Część II rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 8 Część III wybór tez i orzeczeń Monika Giżyńska (M.G.) Część II rozdziały: 5, 8, 10, 11 Część III wybór tez i orzeczeń Joanna Juchniewicz (J.J.) Część II rozdziały: 4, 6, 10, 12 Część III wybór tez i orzeczeń Dorota Lis-Staranowicz (D.L.-S.) Część II rozdziały: 9, 11 Część III wybór tez i orzeczeń POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE MATERIAŁY, KAZUSY I ORZECZNICTWO redakcja naukowa Marcin Dąbrowski Joanna Juchniewicz Dorota Lis-Staranowicz Stanisław Bułajewski, Marcin Dąbrowski Monika Giżyńska, Joanna Juchniewicz Dorota Lis-Staranowicz Warszawa 2012 Stan prawny na 30 czerwca 2012 r. Recenzent Prof. dr hab. Marek Chmaj Wydawca Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-4014-4 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa CZĘŚĆ I WZORY I SCHEMATY Rozdział 1 Wzór opinii prawnej wraz z komentarzem Rozdział 2 Schemat postępowania podczas rozwiązywania kazusów CZĘŚĆ II KAZUSY Rozdział 1 Rzeczpospolita Rozdział 2 Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela Rozdział 3 Źródła prawa Rozdział 4 Sejm i Senat Rozdział 5 Prezydent Rzeczypospolitej Rozdział 6 Rada Ministrów i administracja rządowa 7 9 11 13 20 25 27 31 42 45 55 60 55 Rozdział 7 Samorząd terytorialny Rozdział 8 Sądy i trybunały Rozdział 9 Organy kontroli państwowej i ochrony prawa Rozdział 10 Finanse publiczne Rozdział 11 Stany nadzwyczajne Rozdział 12 Zmiana Konstytucji RP CZĘŚĆ III ORZECZNICTWO Rozdział 1 Orzeczenia do rozdz. I–III Konstytucji RP Rozdział 2 Orzeczenia do rozdz. IV–VI Konstytucji RP Rozdział 3 Orzeczenia do rozdz. VII–XII Konstytucji RP 66 70 78 86 91 96 99 101 109 119 66 k.c. k.k. k.k.w. k.wyb. Konstytucja RP k.p. k.p.a. k.p.c. k.p.k. k.s.h. u.n.b.p. u.t.k. KRRiT NIK NBP WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo- wych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Pol- skim (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.) – ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. zm.) Inne skróty – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – Najwyższa Izba Kontroli – Narodowy Bank Polski 77 NSA RPO SN TK – Naczelny Sąd Administracyjny – Rzecznik Praw Obywatelskich – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny 88 PRZEDMOWA Nauka prawa konstytucyjnego rozwija się niezwykle dynamicznie. Uchwalenie ustawy zasadniczej w dniu 2 kwietnia 1997 r. nie zmieniło tej tendencji, można powie- dzieć, iż w pewnych obszarach wręcz ją zintensyfikowało. Pojawiające się nowe problemy natury prawnej i politycznej wymuszają inne podejście do zastanych pojęć i weryfikację dotychczasowych koncepcji. Rozwiązywanie zaistniałych problemów wymaga nie tyl- ko znajomości przepisów obowiązującej Konstytucji RP oraz właściwych ustaw, ale nie mniej istotne jest nabycie umiejętności ich interpretacji i stosowania. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla studentów prawa i administracji, jed- nakże z powodzeniem może być stosowane przez studentów innych kierunków. Ma ono na celu przedstawienie studentom specyfiki prawa konstytucyjnego, sposobów rozwią- zywania podstawowych problemów prawnych, sylogizmów myślenia prawniczego, spo- sobów i zasad interpretacji prawa ustrojowego. Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszej autorzy przedstawili wzór opinii prawnej, który może stanowić formalną i schematyczną podstawę udziela- nia odpowiedzi na przedstawione w dalszych częściach pytania i problemy. W tej części przedstawiono również uproszczony sylogizm rozwiązywania zagadnień prawnych. Stanowi on uporządkowany schemat i zarazem model stosowania pra- wa i dokonywania subsumcji. Druga, zasadnicza część opracowania zawiera kazusy. Żeby ułatwić ich rozwiązywanie, autorzy umieścili również kilka przykładowych rozwiązań. Trzecia część opracowania zawiera wyciąg z tez orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych i administracyj- nych. Autorzy dokonali wyboru tych rozstrzygnięć, opierając się na dwóch kryte- riach. Część orzeczeń wprost lub pośrednio stanowi odpowiedź na zawarte w nie- których kazusach pytania. Ponadto autorzy wybrali również wiele orzeczeń, które co prawda nie pozostają w ścisłym związku z kazusami z drugiej części opracowa- nia, jednak mają kluczowe i zasadnicze znaczenie dla ustroju konstytucyjnego albo dla porządku prawnego RP. Jednocześnie pamiętać należy, iż podręcznik nie stanowi zwartego opracowania dy- daktycznego/naukowego, bowiem ze swojej istoty ma on charakter uzupełniający wobec wykładu z prawa konstytucyjnego. Jednakże autorzy w kazusach przedstawiają zasad- nicze dylematy i problemy ustrojowe, niejednokrotnie poruszając ważkie zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, jego wykładni, znaczenia i stosowania. Niejednokrot- nie kanwą powstania kazusów były istniejące na gruncie praktyki ustrojowej stany fak- tyczne oraz problemy pojawiające się w nauce prawa ustrojowego. 99 Poniższe opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko­ ­Mazurskiego w Olsztynie. Redaktorzy 1010 Część I WZORY I SCHEMATY Rozdział 1 WZÓR OPINII PRAWNEJ WRAZ Z KOMENTARZEM Opinia prawna jest profesjonalnym i specjalistycznym tekstem prawniczym sporzą- dzonym na zlecenie (bądź polecenie – jeżeli sporządzana jest w ramach stosunku pracy) w celu wyjaśnienia określonego zagadnienia bądź problemu. Stanowi ona, co do zasady, przedstawione na piśmie, rozwinięte i uargumentowane stanowisko upoważnionej oso- by, zawierające ocenę prawną danego stanu faktycznego lub problemu. Dokumenty te zawierają analizę (syntezę) faktów prawnych opartą na kryterium przepisów prawnych, które mają lub mogą mieć do nich zastosowanie. Przedmiotem opinii może być w szcze- gólności: dokonanie generalnej i abstrakcyjnej wykładni przepisu prawnego, dokonanie interpretacji przepisów na potrzeby sprawy indywidualnej i konkretnej oraz dokonanie subsumcji, tj. zakwalifikowanie stanu faktycznego pod odpowiadającą mu normę prawną. Podstawę opinii prawnej stanowią przede wszystkim przepisy prawne, orzecznictwo, komentarze oraz poglądy zawarte w doktrynie prawa. Sporządza się ją głównie na pod- stawie stanu faktycznego przedstawionego przez zleceniodawcę, jednakże pełnomocnik jest uprawniony (a nawet zobowiązany) do podjęcia czynności zmierzających do wyjaśnie- nia stanu faktycznego potrzebnego do prawidłowego i poprawnego sporządzenia opinii. Opinia prawna może być sporządzona przez pracownika naukowego, adwokata, radcę prawnego, inny podmiot (rzadziej przez organ władzy publicznej bądź biegłego1). Nie wiąże ona zleceniodawcy co do wniosków w niej zawartych. Jednakże ze względu na autorytet sporządzającego oraz wagę zawartej w niej argumentacji zleceniodawca rzadko postępuje wbrew zaleceniom opinii. Sporządzający odpowiada wobec zleceniodawcy za szkody powstałe wskutek zasto- sowania się do błędnych zaleceń zawartych w opinii na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W pew- nych sytuacjach zastosowanie się do opinii prawnej i postępowanie zgodnie z jej wytycz- nymi może wyłączyć karalność czynu zabronionego. Sprawca czynu, który zlecił sporzą- dzenie opinii profesjonalnemu prawnikowi, może bronić się w ten sposób, iż pozostawał 1 Por. np. art. 1116 i 1143 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.): „Art. 1116. W razie wątpliwości co do istnienia immunitetu sądowego lub egzekucyjnego sąd może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o informację”. „Art. 1143. § 1. Sąd z urzędu ustala i stosuje właściwe prawo obce. Sąd może zwrócić się do Ministra Sprawied- liwości o udzielenie tekstu tego prawa oraz o wyjaśnienie obcej praktyki sądowej. § 2. Sąd może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości również o udzielenie informacji co do istnienia wza- jemności w stosunkach z państwem obcym. § 3. Celem ustalenia treści obcego prawa lub obcej praktyki sądowej albo istnienia wzajemności sąd może za- stosować także inne środki, w tym zasięgnąć opinii biegłych”. 1313
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie prawo konstytucyjne. Materiały, kazusy i orzecznictwo
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: