Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01085 027625 21129169 na godz. na dobę w sumie
Porady dla księgowych - ebook/pdf
Porady dla księgowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-31-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z opracowania dowiemy się m.in.:

▪ Czy w sklepie internetowym przy księgowaniu wydatków istotne są zapisy regulaminu

▪ Jak wycenić w księgach zaliczkę w walucie obcej

▪ Jak ewidencjonować obrót gotówkowy, gdy nie ma kasy

▪ W jaki sposób ująć zakup telefonu komórkowego na raty

▪ Czy można jednorazowo zamortyzować środek trwały sfinansowany częściowo ze środków unijnych

▪ W jaki sposób zaewidencjonować dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracownika

▪ Czy nieodpłatnie otrzymywane towary to WNT

▪ Kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop można zaliczyć do kosztów

▪ Czy zmiana roku obrotowego wymaga zachowania określonych formalności

▪ Jaki powinien być sposób na ujęcie składek ZUS właściciela

▪ Czy i w jakich sytuacjach można stosować księgowe dowody zastępcze

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Porady dla księgowych ▪ Odpowiedzi ekspertów na trudne pytania ▪ Przykłady ▪ Schematy księgowań ▪ Interpretacje Izb Skarbowych ▪ Wyroki sądów patrzymy obiektywnie. piszemy odpowiedzialnie patrzymy obiektywnie. piszemy odpowiedzialnie Masz prenumeratę Dziennika Gazety Prawnej? Korzystaj za darmo z pakietu narzędzi online Tylko teraz zniżka 50 Zamiast 149 zł zapłacisz 74,50 zł! Aktywne druki Ponad 2200 aktywnych druków i formularzy, prostych i gotowych do wypeł- nienia dla prowadzą- cych działalność oraz dla osób prywatnych Akty prAwne Ponad 1000 aktów prawnych wskAźniki i stAwki Najaktualniejsze wskaźniki i stawki z takich obszarów jak: czas pracy, delegacje, podatki, ubezpieczenia, odsetki, wynagrodzenia, zasiłki, urlopy itp. kAlkulAtory Kalkulatory księgowe i kadrowe, które pozwolą obliczyć i sprawdzić wszystko co potrzebne w codziennej pracy Koszty podatkowe przedsiębiorcy Wyjątkowa publikacja o tym, jak prawidłowo rozliczać koszty w 2015 roku! Dzięki tej książce unikniesz błędów w rozliczeniach! ▪ Więcej informacji: 22 761 31 27, 801 626 666 Zarejestruj się: narzedzia.gazetaprawna.pl Książka dostępna na: www.sklep.infor.pl Zamów: tel. 22 761 31 27 Porady dla księgowych ▪ Odpowiedzi ekspertów na trudne pytania ▪ Przykłady ▪ Schematy księgowań ▪ Interpretacje Izb Skarbowych ▪ Wyroki sądów Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl, www.prawnik.pl Autorzy: praca zbiorowa Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi Klienta: 03-308 Warszawa, ul. Batalionu Platerówek 3 tel. 22 212 08 27, 22 761 31 27, e-mail: bok@infor.pl © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2015, lipiec 2015 r. ISBN 978-83-64085-31-4 SPIS TREŚCI 1. W jaki sposób zaewidencjonować ulepszenie dotyczące obcego budynku .................. 5 2. W sklepie internetowym przy księgowaniu wydatków istotne są zapisy regulaminu .........................................................................................................8 3. Jak ująć w księgach kompensatę należności i zobowiązań z tym samym kontrahentem ........................................................................................................13 4. Jak wycenić w księgach zaliczkę w walucie obcej ............................................................. 16 5. Jak ewidencjonować obrót gotówkowy, gdy nie ma kasy................................................20 6. W polityce rachunkowości trzeba ustalić zasady korzystania z kart kredytowych .......................................................................................................................... 22 7. Odpis może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków .....................................................................26 8. Jak ująć długoterminową pożyczkę dla wspólnika ...........................................................29 9. Co zrobić, jeśli dłużnik nie wskazał, na jaki dług zaliczyć wpłatę ................................ 32 10. W jaki sposób ująć zakup telefonu komórkowego na raty ............................................ 34 11. Czy można jednorazowo zamortyzować środek trwały sfinansowany częściowo ze środków unijnych ...................................................................... 37 12. Czy obniżenie cen sprzedaży trzeba zawsze ewidencjonować ....................................40 13. Jak przedstawić ujemny kapitał w bilansie ........................................................................44 14. Czy część przychodów uzyskanych ze sprzedaży ośrodka wczasowego trzeba przekazać na zwiększenie ZFŚS .....................................................................................46 15. W jaki sposób ewidencjonować podatek od ciężarówki .................................................48 16. Jak zaksięgować odpisy na fundusz rekultywacyjny .......................................................51 17. Jak tworzyć rezerwy na świadczenia pracownicze .......................................................... 53 18. Jak amortyzować środek trwały ............................................................................................56 19. W jaki sposób zaewidencjonować dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracownika.............................................................................................59 20. Jaką stawką opodatkować działalność w zakresie pisania podań ..............................63 21. W jaki sposób ująć aport ..........................................................................................................64 22. W jaki sposób rozbudować ewidencję analityczną dotyczącą reprezentacji .......... 67 23. Czy nieodpłatnie otrzymywane towary to WNT .............................................................69 24. Jak zaksięgować otrzymany nieodpłatnie program ........................................................71 25. Jak ująć zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika .......................................... 72 26. W jaki sposób rozliczyć koszty wymiany szyby w wynajmowanym samochodzie ciężarowym....................................................................... 75 27. Jak opodatkować dochód z odsprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych ......................................................................................................... 76 3 28. Kiedy ekwiwalent za niewykorzystany urlop można zaliczyć do kosztów ............. 78 29. Jak ująć w księgach rachunkowych ubezpieczenia samochodu .................................80 30. Kiedy nieodpłatne przekazanie kanalizacji wybudowanej na gruncie gminnym podlega VAT ............................................................................................. 81 31. Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie sprzętu do siłowni ...............83 32. Czy zmiana roku obrotowego wymaga zachowania określonych formalności .....85 33. Jak rozliczyć niedobór, gdy obciążono pracownika ........................................................88 34. Jak postąpić z otrzymaną dywidendą, która jest przychodem finansowym .........90 35. Jak ująć otrzymanie odszkodowania ...................................................................................92 36. Jak zaewidencjonować składkę na rzecz izby gospodarczej .........................................94 37. Jaki powinien być sposób na ujęcie składek ZUS właściciela .......................................96 38. W jaki sposób ewidencjonować stan dostaw w drodze przy handlu hurtowym materiałami budowlanymi ............................................................99 39. Jak rozliczyć koszty wspólne budowy ................................................................................102 40. Jak po sprzedaży samochodu rozliczyć koszty ubezpieczenia .................................. 105 41. Czy i w jakich sytuacjach można stosować księgowe dowody zastępcze ..............106 42. Czy wydatki na wieńce pogrzebowe można zaliczyć do kosztów reprezentacyjnych ..................................................................................................108 43. Czy dowody zapłaty za ferie trzeba zweryfikować przed ewidencją ....................... 110 44. Jak stowarzyszenie ujmuje dotację z PFRON ..................................................................112 45. Jak ujmować odsetki od kredytu udzielonego dwóm podmiotom ...........................116 46. Jak ująć w księgach wyprawkę szkolną dla ucznia ........................................................118 47. Jak rozliczyć przedstawiciela handlowego obsługującego teren kilku województw ................................................................................. 122 48. Jak zaksięgować szczepionkę na grypę ............................................................................. 125 49. Jak zaksięgować zajęcie egzekucyjne z rachunku bankowego ..................................127 4 Porady dla księgowych 1. W jaki sposób zaewidencjonować ulepszenie dotyczące obcego budynku PROBLEM Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dzierżawi lokal biurowy. Po przeprowadzonej kontroli przeciwpożarowej wydała 24 600 zł (w tym VAT 4600 zł) na modernizację dzierżawionej części bu- dynku. Czy wydatek ten można zakwalifikować jako inwestycje w obcym środku trwałym (w tym przypadku budynku biurowego) i jak długo trze- ba je amortyzować? ODPOWIEDŹ Przepisy ustawy o rachunkowości nie określają definicji inwestycji w ob- cym środku trwałym. Mówią one jednak, iż ulepszenia w obcych środkach trwałych są traktowane jako odrębne środki trwałe, podlegające amortyza- cji bez względu na przewidywany okres użytkowania. Inwestycję w obcym środku trwałym stanowią nakłady poniesione na obcy środek trwały wyko- rzystywany w  ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, np. na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy. Do tych nakładów nie zaliczymy jed- nak wydatków poniesionych na jego remont, czyli zachowanie stanu po- przedniego. Natomiast ustawa o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) za ulepszenie uważa wydatki na przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję powodujące wzrost wartości użytkowej obiektu, jeśli ich suma w danym roku przekroczy 3500 zł. Bazując na ustawie o rachunko- wości, można w zasadach (polityce) rachunkowości przyjąć również kwotę 3500 zł jako graniczną wartość, po przekroczeniu której poniesione nakłady będą traktowane jako ulepszenie. Tak też inwestycje w  obcych środkach trwałych definiują organy podat- kowe oraz sądy administracyjne. Dyrektor Izby Skarbowej w  Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2010 r., nr IBPBI/1/415-255/10/KB, stwierdził, że: „(...) inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (na- kładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środ- ka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebu- dowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, albo polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego (...)”. 5 Porady dla księgowych Wprowadzając inwestycję w obcych środkach trwałych do ewidencji, na- leży przyporządkować ją do właściwej grupy środka trwałego. W takich wy- padkach grupa Klasyfikacji Środków Trwałych (dalej: KŚT) jest ściśle uzależ- niona od rodzaju środka trwałego, na który ponieśliśmy nakłady. Inwestycję wprowadzamy do ewidencji w miesiącu oddania jej do używania (nie później) i amortyzujemy, jeżeli jej wartość przekracza 3500 zł. Na podstawie odpisów amortyzacyjnych jest zaliczana w koszty. W świetle ustawy o rachunkowości ulepszenia w obcych środkach trwa- łych zaliczane są do środków trwałych jednostki. Stanowią one oddziel- ne obiekty inwentarzowe środków trwałych, gdyż poniesionych przez jednostkę nakładów na ulepszenie nie da się doliczyć do dotychczasowej wartości obiektu (maszyny, urządzenia, budynku, budowli). Figuruje ona bowiem w księgach właściciela, a nie użytkownika obiektu, który dokonał ulepszenia. Nakłady na ulepszenie obcego środka trwałego w trakcie ich ponoszenia ujmuje się w  księgach rachunkowych na koncie „Środki trwałe w  budo- wie”. Podstawą zapisów na tym koncie będą dowody dokumentujące po- niesione wydatki (np. faktury VAT). W ewidencji księgowej ujmuje się je następująco: Wn konto „Środki trwałe w budowie” i Ma konto „Rozlicze- nie zakupu”. Po zakończeniu prac ulepszenie w  obcym środku trwałym wprowadza się do ewidencji środków trwałych jako odrębny obiekt inwentarzowy, kwalifikując go do właściwej grupy KŚT. Jeśli ulepszenie dotyczyło obce- go budynku, to przypisuje się je do grupy 1 lub 2 KŚT. Podstawą dokona- nia zapisu na koncie „Środki trwałe” może być protokół odbioru sporzą- dzony przez kierownika robót lub dowód OT sporządzony na okoliczność zakończenia prac. Pod datą przyjęcia ulepszenia w obcym środku trwałym do użytkowania nakłady ujęte na koncie „Środki trwałe w budowie” prze- księgowuje się zapisem Wn konto „Środki trwałe” (w analityce: Inwestycje w obcym środku trwałym). Dla celów bilansowych ulepszenie w  obcym środku trwałym amortyzuje się na ogólnych zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Określając okres amortyzacji ulepszenia, uwzględnić należy czas, na jaki zawarto umo- wę użytkowania obcego środka trwałego. Pozwoli to na odniesienie w kosz- ty bilansowe wartości ulepszenia w okresie trwania umowy. Można też przy- jąć do jego amortyzacji stawki podatkowe, jeśli zapewniają odpisanie środka trwałego przez okres jego przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Inwestycje w  obcym środku trwałym mogą też być amortyzowane dla celów podatkowych na podstawie stawek z wykazu rocznych stawek amor- tyzacyjnych, przewidzianych dla środka trwałego, którego inwestycja do- 6 Porady dla księgowych tyczy. Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych zostanie ujęta w księgach rachunkowych na zasadach ogólnych: Wn konto „Koszty we- dług rodzajów” (w analityce: Amortyzacja), Ma konto „Odpisy umorzenio- we środków trwałych”. W omawianym przypadku ewidencja jak na sche- macie. Schemat Środki trwałe w budowie Rozrachunki z dostawcami VAT naliczony 2) 20 000 20 000 (3 4) 24 600 24 600 (1a 1c) 4600 Środki trwałe 3) 20 000 Rozliczenie zakupu 1b) 20 000 20 000 (2 Amortyzacja 5) 166,66 Rachunek bankowy 24 600 (4 Odpisy umorzeniowe środków trwałych 166,66 (5 Objaśnienia do schematu: 1) FV za nakłady na inwestycje w obcym obiekcie: a) kwota brutto 24 600 zł; b) kwota netto 20 000 zł; c) kwota VAT 4600 zł. 2) PK – rozliczenie zakupu kwota 20 000 zł. 3) OT – przyjęcie na stan środków trwałych – inwestycje w obcym środku trwałym kwota 20 000 zł. 4) WB – zapłata faktury kwota 24 600 zł. 5) PK– zaksięgowanie odpisu umorzeniowego środka trwałego kwota 166,66 zł (stawka amortyzacji dla budynku (budowli) 10 proc. tj. 20 000 x 10 proc./12 m-cy = 166,66 zł), począwszy od miesiąca następnego po oddaniu środka trwałego do użytku. Halina Zabrocka specjalistka z zakresu rachunkowości PODSTAWA PRAWNA n ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) 7 Porady dla księgowych 2. W sklepie internetowym przy księgowaniu wydatków istotne są zapisy regulaminu PROBLEM Prowadzę biuro rachunkowe. Jeden z moich klientów prowadzi sklep in- ternetowy. Mam wątpliwości, jak w takim przypadku zaewidencjonować koszty przesyłki, za które płaci klient. ODPOWIEDŹ Prawidłowe ujęcie kosztów wysyłki w księgach rachunkowych sprzedające- go wymaga, aby zwrócić uwagę na zapisy regulaminu. Możliwe jest tu bowiem zaistnienie dwóch sytuacji: ■■ kupujący upoważni sprzedającego do zawarcia w  jego imieniu umowy o świadczenie usług wysyłki; ■■ kupujący nie upoważni sprzedawcy do zawarcia takiej umowy. Jeśli kupujący upoważni sprzedającego do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług wysyłki, to pobrane tytułem kosztów przesyłki środki pie- niężne są pobrane w imieniu i na rachunek klienta. Nie podlegają one zatem ujęciu jako przychody działalności gospodarczej sklepu wysyłkowego. Analo- gicznie nie będą ujęte jako koszty nakłady na wysyłkę towaru. [przykład 1] Zaznaczyć należy, iż z punktu widzenia podatkowego takie zapisy są nie- zwykle istotne. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in- terpretacji z  30 stycznia 2015 r., nr IBPBI/1/415-1289/14/WRz. Wskazał on, iż gdy w regulaminie sprzedaży wysyłkowej (internetowej) znajduje się zapis, że kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług wysyłki w jego imieniu, a jednocześnie kwota należności za przesyłkę otrzymana przez sprzedawcę od kupującego odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu, to u sprzedawcy nie powstanie przychód podatkowy. W podobnych sprawach interpretacje indywidualne wydał: – Dyrektor Izby Skarbowej w  Warszawie: z  13 lipca 2010 r., nr IPPP3/443- 486/10-4/IB; z 19 sierpnia 2011 r. Nr IPPP2/443-766/11-2/JO; z 3 lutego 2012 r. nr IPPP2/443-1301/11-2/AO oraz z 9 lipca 2013 r. nr IPPB1/415-469/13-4/ES, – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 16 maja 2010 r. nr IBPP1/443-167/1 – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 3 stycznia 2013 r. nr IPTPP4/443-665/12-4/ – Dyrektor Izby Skarbowej w  Poznaniu z  28 czerwca 2011 r. nr ILPB1/415- 472/11-4/TW. Z kolei jeśli w regulaminie sprzedaży wysyłkowej nie ma zapisu uprawnia- jącego klienta do udzielania sprzedającemu upoważnienia do zawarcia takiej O/AL, OS, 8 Porady dla księgowych umowy, to otrzymane środki pieniężne na koszty przesyłki stanowią przy- chód sprzedawcy. Ma on jednocześnie prawo do zaliczenia do kosztów, w tym do kosztów uzyskania przychodów, wartości przesyłki. Może on także odli- czyć VAT naliczony. [przykład 2] Zgodnie z przepisami, jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ter- minie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić kon- sumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostar- czenia rzeczy. Zasadą jest zatem, że konsument powinien otrzymać nie tylko zwrot zapłaconej ceny za towar, lecz także zwrot zapłaconych kwot za prze- słanie towaru ze sklepu do konsumenta. Jest jednak istotne ograniczenie. Je- żeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwy- kły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, to przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodat- kowych kosztów (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumen- ta; Dz.U., poz. 827). Jeśli więc np. sklep oferował tanią wysyłkę przesyłką ekonomiczną i droż- szą kurierem, klient wybrał przesyłkę kurierską, a następnie po otrzymaniu towaru odstąpił od umowy, to sklep powinien zwrócić koszty jak za przesyłkę ekonomiczną. Są jednak wyjątki od zasady, że koszty odesłania rzeczy do sklepu ponosi konsument. W dwóch przypadkach koszty odesłania rzeczy może ponieść sklep internetowy. Po pierwsze, gdy sklep zgodził się ponieść te koszty. Po drugie – na co wszystkie sklepy internetowe powinny zwrócić uwagę – gdy nie poinformowano konsumenta o  konieczności poniesienia tych kosztów. Taką informację konsument powinien otrzymać jeszcze przed zawarciem umowy. Można w tym celu wykorzystać wzór pouczenia o od- stąpieniu od umowy. PRZYKŁAD 1 Z upoważnieniem... Klient zakupił w sklepie internetowym ubranka dziecięce o wartości netto 1000 zł + 80 zł VAT. Jednocześnie upoważnił sprzedawcę do zawarcia w jego imieniu umowy o świadczenie usług wysyłki. Koszty wysyłki przesyłką kurierską to 12,30 zł brutto. Pieniądze zostały przekazane na rachunek bankowy sprzedającego i tego samego dnia nastąpiło wysłanie towarów. Wartość sprzedanych ubranek to 750 zł. W księgach rachunkowych sklepu księgowania będą następujące: 9 Porady dla księgowych Rachunek bankowy Rozrachunki z odbiorcami 1) 1092,30 4) 12,30 12,30 (5 2a) 1080 1092,30 (1 Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu Towary 3) 750 3) 750 VAT należny Przychody ze sprzedaży 80 (2b Rozrachunki z dostawcami – kurier 1000 (2c 5) 12,30 12,30 (4 Objaśnienia do schematu: 1. Otrzymanie zapłaty od klienta kwota 1092,30 zł: strona Wn konta Rachunek bankowy, strona Ma konta Rozrachunki z odbiorcami. 2. Wystawienie faktury za sprzedane ubranka: a) 1080 zł strona Wn konta Rozrachunki z odbiorcami; b) 80 zł strona Ma konta VAT należny; c) 1000 zł strona Ma konta Przychody ze sprzedaży. 3. Wydanie sprzedanych ubranek kwota 750 zł: strona Wn konta Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu, strona Ma konta Towary. 4. Ujęcie kosztów przesyłki kwota 12,30 zł: strona Wn konta Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta Rozrachunki z dostawcami – kurier. 5. WB zapłata firmie kurierskiej za przesyłkę kwota 12,30 zł: strona Wn konta Rozrachunki z dostawcami – kurier, strona Ma konta Rachunek bankowy. 10 Porady dla księgowych PRZYKŁAD 2 ...i bez Klient zakupił w sklepie internetowym ubranka dziecięce o wartości netto 1000 zł + 80zł VAT. Nie upoważnił sprzedawcy do zawarcia w jego imieniu umowy o świad- czenie usług wysyłki. Koszty wysyłki przesyłką kurierską to 12,30 zł brutto. Pieniądze zostały przekazane na rachunek bankowy sprzedającego i tego samego dnia nastą- piło wysłanie towarów. Wartość sprzedanych ubranek to 750 zł. W księgach rachunkowych sklepu księgowania będą następujące: Objaśnienia do schematu: Rachunek bankowy Rozrachunki z odbiorcami 1) 1092,30 12,30 (6 2a) 1092,30 1092,30 (1 Przychody ze sprzedaży usług Wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu 10 (2d 3) 750 Rozliczenie zakupu Usługi obce 4) 12,30 12,30 (5c 5a) 10 VAT należny 82,30 (2b Przychody ze sprzedaży towarów 1000 (2c 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Porady dla księgowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: