Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00793 010008 21011962 na godz. na dobę w sumie
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017 - ebook/pdf
Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 96
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326960642 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednostkom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie standardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachunkowymi

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Trzpioła Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu pu- blikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 4 2 1 M O U Cena brutto 59,00 zł Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości MSR/MSSF 2017 praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UOM124 Porównanie przepisów P7463 G4MM.indd 1 09.02.2017 09:55:09 Porównanie PrzePisów ustawy o rachunkowości i Msr/MssF 2017 Praktyczne zestawienie PoLskich i MiĘDzynaroDowych reGuLacJi w zakresie rachunkowości i sPrawozDawczości BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA UOM124.indd 1 17.02.2017 11:10 Autor: dr Katarzyna Trzpioła, Grzegorz Magdziarz (dywidendy) Redaktor: Monika Zabrocka-Kutera Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Dariusz Ziach Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller Druk sp. z o.o. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-6064-2 „Oficyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Publikacja „Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017” chroniona jest prawem au torskim. Przedruk opublikowanych materiałów, bez zgody wydawcy, jest zabro- niony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi- kacji, wiedzy i doświadczenia autora oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji po- rady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zasto- sowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. UOM124.indd 2 17.02.2017 11:10 SpiS treści Wstęp ........................................................................................................................................... 5 Wykaz aktualnie obowiązujących MSR i MSSF ................................................................... 6 Porównanie poszczególnych standardów z UoR ................................................................. Interpretacje do poszczególnych standardów ...................................................................... Standardy, które będą obowiązywać w przyszłości ............................................................ Sprawozdania finansowe wg MSSF/MSR ............................................................................. Dywidenda w księgach rachunkowych – ujęcie UoR a MSSF ............................................ 10 63 66 69 83 UOM124.indd 3 17.02.2017 11:10 UOM124.indd 4 17.02.2017 11:10 WStęp Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą o rachunkowości. Jest to tzw. wykaz w pigułce, który dostarcza niezbędnych informacji w tym zakresie. Publikacja w praktyczny sposób porównuje poszczególne MSR/MSSF z ustawą o rachunkowości. Każdy z międzynarodowych standardów jest opisany z odniesieniem do analogicznych regulacji w polskiej ustawie i Kra- jowych Standardach Rachunkowości (dalej: KSR). Warto zwrócić szczególną uwagę na różnice w regulacjach MSR/MSSF i UoR. Brak niektórych regulacji w ustawie o rachunkowości zezwala jednost- kom, które nie są zobligowane do stosowania MSR, na wykorzystanie stan- dardów w zakresie nieuregulowanym polskimi przepisami rachunkowymi. Opracowanie zawiera również praktyczny wykaz interpretacji wydawa- nych od 2002 roku wraz ze wskazaniem standardów, których dotyczą. 5 UOM124.indd 5 17.02.2017 11:10 Wykaz aktualnie obowiązujących MSr i MSSF Wykaz MSR i MSSF przyjętych przez UE Numer standardu Pełna nazwa MSR 1 MSR 2 MSR 7 MSR 8 MSR 10 MSR 11 MSR 12 MSR 16 MSR 17 MSR 18 MSR 19 MSR 20 MSR 21 MSR 23 MSR 24 MSR 26 MSR 27 MSR 28 MSR 29 MSR 31 MSR 32 MSR 33 MSR 34 MSR 36 „Prezentacja sprawozdania finansowego” „Zapasy” „Rachunek przepływów pieniężnych” „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany war- tości szacunkowych i korygowanie błędów” „Zdarzenia następujące po dniu bilansowym” „Umowy o usługę budowlaną” „Podatek dochodowy” „Rzeczowe aktywa trwałe” „Leasing” „Przychody” „Świadczenia pracownicze” „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej” „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych” „Koszty finansowania zewnętrznego” „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” „Rachunkowość i sprawozdawczość programów świadczeń emerytalnych” „Jednostkowe sprawozdania finansowe” „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji” „Udziały we wspólnych przedsięwzięciach” „Instrumenty finansowe: prezentacja” „Zysk przypadający na jedną akcję” „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” „Utrata wartości aktywów” 6 UOM124.indd 6 17.02.2017 11:10 Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017 Wykaz aktualnie obowiązujących MSR i MSSF Numer standardu Pełna nazwa MSR 37 MSR 38 MSR 39 MSR 40 MSR 41 MSSF 1 MSSF 2 MSSF 3 MSSF 4 MSSF 5 MSSF 6 MSSF 7 MSSF 8 MSSF 9* MSSF 10 MSSF 11 MSSF 12 MSSF 13 MSSF 15* „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” „Wartości niematerialne” „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” „Nieruchomości inwestycyjne” „Rolnictwo” „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” „Płatności w formie akcji” „Połączenia jednostek gospodarczych” „Umowy ubezpieczeniowe” „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” „Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych” „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” „Segmenty operacyjne” „Instrumenty finansowe” „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe” „Wspólne postanowienia umowne” „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” „Wycena wartości godziwej” „Przychody z umów z klientami” * będzie obowiazywał od 1 stycznia 2018 r. Istnieją również nowe i zmienione standardy oraz interpretacje, które jeszcze nie obowiązywały w Unii Europejskiej w 2015 roku. Poniżej prezen- tujemy ich numery oraz daty obowiązywania ustalone przez RMSR:   MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” – 1 stycznia 2016 r. W trakcie 2016 roku przyjęto dwa bardzo istotne rozporządzenia Komisji Europejskiej, które wprowadzają dwa nowe MSSF. Standardy te i zmiany w innych regulacjach, będące wynikiem tych rozporządzeń, będą jednak obowiązywały dopiero przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 7 UOM124.indd 7 17.02.2017 11:10 rok obrotowy zaczynający się 1 stycznia 2018 r. lub później. Jednostki mogą zastosować te zmiany dobrowolnie. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2067 z 22 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008, przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 323/1 z 29 listopada 2016 r.), wprowadziło nowy MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, ale też istotne zmiany w następujących standardach:   MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”,   MSR 2 „Zapasy”,   MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunko- wych i korygowanie błędów”,   MSR 10 „Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdaw- czego”, rządowej”,   MSR 12 „Podatek dochodowy”,   MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy   MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”,   MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”,   MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”,   MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”,   MSR 33 „Zysk przypadający na jedną akcję”,   MSR 36 „Utrata wartości aktywów”,   MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”,   MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”,   MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdaw- czości Finansowej po raz pierwszy”,   MSSF 2 „Płatności w formie akcji”,   MSSF 3 „Połączenia jednostek”,   MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”,   MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”,   MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”,   MSSF 13 „Ustalanie wartości godziwej”,   interpretację Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawo- zdawczości Finansowej (KIMSF) 2 „Udziały członkowskie w spółdzielniach i podobne instrumenty”,   KIMSF 5 „Prawa do udziałów wynikające z uczestnictwa w funduszach likwidacyjnych, rekultywacyjnych oraz funduszach na naprawę środowiska”,   KIMSF 10 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości”, 8 UOM124.indd 8 17.02.2017 11:10 Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2017
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: