Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 023551 23435953 na godz. na dobę w sumie
Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne - ebook/pdf
Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 291
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3639-6228-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Handel detaliczny - zarówno na świecie, jak i w Polsce - jest obszarem dynamicznie zachodzących zmian, przy czym, jak się wydaje, ich naukowe wyjaśnienia są niewspółmiernie skromne w stosunku do skali obserwowanych zjawisk. Powyższe stwierdzenie wydaje się zasadne zwłaszcza w odniesieniu do handlu wysyłkowego, zrozumienia jego genezy, rozwoju i prognozowania udziału w handlu detalicznym w przyszłości.Temat, który jak do tej pory, szczególnie w Polsce, nie doczekał się wielu badań, stanowi zagadnienie postaw nabywców wobec tej formy handlu. Jest to zaskakujące, szczególnie jeśli uwzględni się często podkreślaną w literaturze marketingowej rolę postaw konsumenckich w kształtowaniu i prognozowaniu polityki sprzedażowej. Powyższe przesłanki w pełni uzasadniają konieczność podjęcia na polskim gruncie badań ukierunkowanych na ocenę postaw konsumentów wobec handlu wysyłkowego i czynników determinujących ich zmiany. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest monografia
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S p i s t r e (cid:258) c i WST(cid:125)P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ROZDZIA(cid:146) I. Miejsce i znaczenie sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej w handlu detalicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. Natura i formy handlu detalicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.1. Istota handlu detalicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1.2. Formy handlu detalicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. Trendy i fazy rozwojowe handlu detalicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.1. Rosn(cid:200)ce znaczenie handlu detalicznego w procesie dystrybucji produktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 2.2. Generalne fazy rozwoju handlu detalicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. Mechanizm sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1. Podstawowe regu(cid:239)y funkcjonowania sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . 34 3.2. Baza danych jako podstawa sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.3. Formaty sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.4. Porównanie formatów sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4. Znaczenie sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4.1. Udzia(cid:239) sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej w handlu detalicznym . . . . . . . . . . . . . . 58 4.2. Dynamika zmian sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej na tle sprzeda(cid:285)y sklepowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.3. Warto(cid:258)(cid:202) sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej – Polska na tle innych krajów . . . . . . 65 4.4. Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ROZDZIA(cid:146) II. Sprzeda(cid:285) wysy(cid:239)kowa w (cid:258)wietle wybranych teorii opisuj(cid:200)cych zmiany w handlu detalicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 1. Wybór teorii s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cych do opisu zjawiska zmienno(cid:258)ci formatów detalicznych oraz rozwoju sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 2. Cykliczne teorie handlu detalicznego w opisie sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . 76 2.1. Teoria ko(cid:239)a detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2.2. Teoria akordeonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.3. Teoria cyklu (cid:285)ycia instytucji handlu detalicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3. Teorie konfliktu a sprzeda(cid:285) wysy(cid:239)kowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.1. Dialektyczna teoria handlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3.2. Psychologiczna teoria reakcji na zagro(cid:285)enie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 6 Spis tre(cid:258)ci 4. Teorie wp(cid:239)ywu (cid:258)rodowiskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.1. Charakterystyka teorii (cid:258)rodowiskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 4.2. Otoczenie rynkowe a sprzeda(cid:285) wysy(cid:239)kowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 5. Ocena ró(cid:285)nych teorii w opisie sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 ROZDZIA(cid:146) III. Teoria postaw jako podstawa opisu zjawiska sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 1. Charakterystyka postaw nabywców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1.1. Istota postawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 1.2. Cechy postaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 1.3. Zwi(cid:200)zek mi(cid:218)dzy postawami a zachowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2. Teoretyczne podej(cid:258)cie do badania postaw nabywców a sprzeda(cid:285) wysy(cid:239)kowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 3. Zagraniczna literatura na temat postaw nabywców wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej – kluczowe ustalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4. Dorobek polskiej literatury przedmiotu na temat postaw nabywców wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . 163 4.1. Analiza literatury z lat 1990–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 4.2. Zachowania zakupowe nabywców wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . 169 4.3. Ocena sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej przez klientów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 4.4. Emocje nabywców zwi(cid:200)zane ze sprzeda(cid:285)(cid:200) wysy(cid:239)kow(cid:200) . . . . . . . . . . . . . 180 4.5. Zamiary korzystania ze sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej w przysz(cid:239)o(cid:258)ci . . . . . . . 181 4.6. Charakterystyka nabywców korzystaj(cid:200)cych z formatów wysy(cid:239)kowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ROZDZIA(cid:146) IV. Postawy nabywców wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej w Polsce w (cid:258)wietle bada(cid:241) empirycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1. Metodyka badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1.1. Przedmiot, cele i hipotezy badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 1.2. (cid:189)ród(cid:239)a informacji i metoda badawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 1.3. Instrument pomiarowy – budowa kwestionariusza . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1.4. Dobór badanej próby i jej charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 1.5. Organizacja badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1.6. U(cid:285)yte techniki analityczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 2. Elementy m o d e l u p o s t a w i charakterystyka ich zmian w latach 1998 i 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 2.1. Stopie(cid:241) dotarcia ofert sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej do konsumentów . . . . . 200 2.2. Komponent behawioralny postaw – zachowania nabywców wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 2.3. Komponent poznawczy postaw – przekonania nabywców na temat sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej i jej ocena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 2.4. Komponent emocjonalny postaw – stosunek emocjonalny nabywców wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Spis tre(cid:258)ci 7 2.5. Opinie na temat sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 2.6. Intencje nabywców zwi(cid:200)zane z korzystaniem ze sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej w przysz(cid:239)o(cid:258)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 3. M o d e l p o s t a w – analiza zale(cid:285)no(cid:258)ci mi(cid:218)dzy komponentami postaw nabywców, opiniami na temat sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej i intencj(cid:200) do korzystania z niej w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 3.1. Sk(cid:239)adowe m o d e l u p o s t a w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 3.2. Interpretacja m o d e l u p o s t a w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 3.3. Komponent poznawczy a intencje (odr(cid:218)bna analiza) . . . . . . . . . . . . . . 226 4. Profile nabywców a sprzeda(cid:285) wysy(cid:239)kowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 4.1. Charakterystyka nabywców a zasi(cid:218)g sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . 228 4.2. Segmentacja nabywców ze wzgl(cid:218)du na zró(cid:285)nicowanie postaw wobec sprzeda(cid:285)y wysy(cid:239)kowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 4.3. Zmiany profili segmentów mi(cid:218)dzy 1998 i 2012 rokiem . . . . . . . . . . . . 233 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 ZA(cid:146)(cid:107)CZNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: