Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 007462 22943981 na godz. na dobę w sumie
Postępowania odrębne. Komentarz - ebook/pdf
Postępowania odrębne. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 426
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-556-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowany Komentarz zawiera omówienie przepisów czterech odrębnych postępowań cywilnych: Uwzględnia on daleko idące zmiany regulacji dotyczącej postępowania w sprawach gospodarczych dokonane najnowszą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.Nr 235, poz. 1699), która weszła w życie 20.3.2007 r.

Autorzy zwrócili uwagę na zagadnienie uregulowania wzajemnego stosunku wyżej wymienionych postępowań odrębnych, które co do zasady mogą się krzyżować ( nakładać na siebie).

Uczynili także przedmiotem pogłębionej analizy zyskujące na praktycznym znaczeniu zagadnienie prekluzji procesowej.

Wobec pojawiających się w praktyce wątpliwości autorzy poświęcili wiele uwagi zasadom rządzącym uiszczaniem opłat sądowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Postêpowania odrêbne Polecamy w serii: M. Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO KOMENTARZ DO ART. 1–50514, TOM I P. Granecki PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH A. Zieliñski KOSZTY S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH, wyd. 5 A. Pabisiak, M. Wojewódka INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW I PRZEPROWADZANIE Z NIMI KONSULTACJI M. Rojewski REFERENDARZE S¥DOWI. ASYSTENCI SÊDZIÓW. URZÊDNICY S¥DOWI www.sklep.beck.pl Postêpowania odrêbne Komentarz Bartosz Draniewicz £ukasz Piebiak Postêpowania odrêbne Stan prawny: 20 marzec 2007 r. Redakcja: Aneta Flisek Bartosz Draniewicz: art. 4791, 4792, 4799 (Nb 1–7), 4841–497, 5051–50514 £ukasz Piebiak: art. 4791a, 4793–4799 (Nb 8 oraz Uwagi polemiczne), 47910–47922, 4971–505 © Wydawnictwo C.H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7483-556-5 Spis treœci IX Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postêpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytu³ VII. Postêpowania odrêbne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ IVa. Postêpowanie w sprawach gospodarczych . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4791. Przedmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4791a. Zastosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4792. Podmioty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4793. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4794. Rozwiniêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4795. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4796. Udzia³ organizacji przedsiêbiorców . . . . . . . . . Art. 4796a. Odpowiednie stosowanie art. 63. . . . . . . . . . . Art. 4797. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4798. Pe³nomocnik zagranicznego przedsiêbiorcy . . . . Art. 4798a. Zwrot pisma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4799. Dorêczanie odpisów pism procesowych . . . . . . Art. 47910. Posiedzenia s¹du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47911. Umorzenie postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47912. Obowi¹zki powoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47913. Czynnoœci dyspozytywne . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47914. OdpowiedŸ na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47914a. Zastosowanie przepisu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47914b. Dowód z przes³uchania stron . . . . . . . . . . . . Art. 47915. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47916. Termin za³atwienia sprawy . . . . . . . . . . . . . . Art. 47917. Posiedzenia niejawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47918. Wyrok zaoczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 23 25 25 25 25 33 42 44 51 51 66 66 77 84 84 88 98 115 121 127 140 149 158 159 161 161 165 170 V Spis treœci Art. 47919. Zwi¹zanie wyrokiem; dorêczenie . . . . . . . . . . . . Art. 47919a. Tytu³ zabezpieczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47920–47921. (skreœlone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47922. Wznowienie postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47923–47925. (skreœlone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47926–47927. (skreœlone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ V. Postêpowanie nakazowe i upominawcze. . . . . . . . Rozdzia³ 2. Postêpowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4841. Zasady postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 485. Podstawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 486. Brak podstaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 487. (skreœlony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 488. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 489–490. (skreœlone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 491. Nakaz zap³aty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 492. Zabezpieczenie; wykonalnoœæ . . . . . . . . . . . . . Art. 4921. Przes³anki uchylenia nakazu zap³aty . . . . . . . . Art. 493. Zarzuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 494. Odrzucenie zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 495. Rozpoznanie zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 496. Rozstrzygniêcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 497. Cofniêcie zarzutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Postêpowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4971. Zasady postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 498. Podstawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 499. Wy³¹czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 500–501. (skreœlone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 502. Wydanie nakazu, sprzeciw . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5021. Uchylenie z urzêdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 503. Sprzeciw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 504. Odrzucenie sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 505. Postêpowanie ze sprzeciwu . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ VI. Postêpowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5051. Zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5052. Urzêdowe formularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5053. Jedno roszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5054. Powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5055. Podstawy rozstrzygniêcia. . . . . . . . . . . . . . . . 179 181 189 189 190 190 191 191 191 192 198 227 229 229 229 229 231 237 240 257 259 262 263 265 265 269 293 300 311 311 318 323 328 337 341 341 342 351 354 358 361 VI Spis treœci Art. 5056. Wezwania, dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5057. Sprawa zawi³a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5058. Uzasadnienie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5059. Podstawy apelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50510. Sk³ad s¹du; posiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50511. Postêpowanie dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50512. Uchylenie wyroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50513. Uzasadnienie wyroku. . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50514. Wy³¹czenie stosowania. . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 366 368 371 383 386 388 390 394 397 VII Wprowadzenie Bezpoœredni¹ inspiracj¹ przyst¹pienia do prac nad opracowaniem niniej- szego Komentarza by³o z³o¿enie w Sejmie rz¹dowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych in- nych ustaw (druk Nr 484 z 2006 r.). W chwili pisania tych s³ów projekt ustawy zosta³ ostatecznie przyjêty przez Sejm 16.11.2006 r. i opubliko- wany w Dz.U. Nr 235, poz. 1699. Jakkolwiek zgodnie z tytu³em usta- wa wprowadza zmiany nie tylko w Kodeksie postêpowania cywilnego ale i w innych ustawach to na pierwszy plan wysuwa siê zasadnicza noweliza- cja postêpowania cywilnego w sprawach gospodarczych. Nowelizacja ta dotyczy nie tylko przepisów rz¹dz¹cych odrêbnym postêpowaniem w spra- wach gospodarczych (Tytu³u VII Dzia³u IVa KPC zatytu³owanego „Postê- powanie w sprawach gospodarczych”) ale i innych postêpowañ odrêbnych, które mog¹ siê „krzy¿owaæ” z postêpowaniem gospodarczym, a wiêc po- stêpowania nakazowego i upominawczego (Tytu³ VII Dzia³ V KPC zaty- tu³owany „Postêpowanie nakazowe i upominawcze”) oraz uproszczonego (Tytu³ VII Dzia³ VI). Istotnym novum jest uregulowanie wzajemnego pierwszeñstwa tych postêpowañ poprzez wprowadzenie zasady supremacji przepisów zawartych w Dziale IVa. Dodany na mocy nowelizacji KPC z 16.11.2006 r. art. 4791a stanowi, ¿e w sprawach gospodarczych rozpo- znawanych wed³ug przepisów niniejszego dzia³u, przepisy o innych postê- powaniach odrêbnych stosuje siê w zakresie, w którym nie s¹ one sprzecz- ne z przepisami tego dzia³u. Samo wprowadzenie zasady nadrzêdnoœci przepisów rz¹dz¹cych jed- nym z postêpowañ odrêbnych nad innymi nie rozwi¹zuje wprost wszelkich w¹tpliwoœci, które wymagaj¹ czêsto pog³êbionej interpretacji prawniczej. Jednym z celów niniejszego Komentarza jest rozwi¹zanie tych pojawia- j¹cych siê w¹tpliwoœci, na razie teoretycznych, których iloœæ zapewne wzroœnie w czasie pierwszych miesiêcy funkcjonowania nowych roz- wi¹zañ. Relatywnie du¿o miejsca poœwiêcono w niniejszym Komentarzu pro- blematyce op³at s¹dowych w sprawach cywilnych. Pierwsze miesi¹ce obo- wi¹zywania „nowej” ustawy o kosztach s¹dowych (KSCU05) zrodzi³o wiele w¹tpliwoœci maj¹cych daleko id¹ce znaczenie w praktyce. W szcze- gólnoœci wysokoœæ op³at w sprawach gospodarczych uproszczonych, kwe- stia odrêbnego wezwania (lub nie) do uiszczenia op³aty po negatywnym rozpoznaniu wniosku o zwolnienie od op³at s¹dowych, czy te¿ wreszcie zagadnienie „nale¿ytego” op³acenia pisma. Czêœæ w¹tpliwoœci zosta³a, jak IX Wprowadzenie siê wydaje, wyjaœniona w najnowszym orzecznictwie SN przywo³ywa- nym w Komentarzu, choæ nie zawsze pogl¹dy tego S¹du s¹ powszechnie przyjmowane i stosowane. Dodatkowo Autorzy wskazali na postanowie- nia ustawy nowelizuj¹cej KSCU05 z 14.12.2006 r. wchodz¹cej w ¿ycie z dniem 10.3.2007 r. Ma ona znaczenie dla ponoszenia op³at w postêpo- waniu nakazowym i upominawczym, jak i w sprawach rozpoznawanych w postêpowaniu uproszczonym. W Komentarzu Autorzy podjêli próbê wskazania na ró¿nice w zakresie prekluzji procesowej w poszczególnych postêpowaniach odrêbnych i okre- œleniu ich wzajemnych relacji. Komentarz sk³ada siê z czterech czêœci odpowiadaj¹cych czterem rodza- jom postêpowañ odrêbnych – w sprawach gospodarczych, nakazowemu, upominawczemu i uproszczonemu i w tym sensie stanowi iunctum. Ka¿dy z Autorów odpowiada wszak¿e za pogl¹dy wyra¿one w opracowanych przez siebie czêœciach. A te nierzadko znacznie siê ró¿ni¹. Pomimo bowiem zbie¿nych doœwiadczeñ wyniesionych ze wspólnie odbytej aplikacji s¹dowej wybór innych kierunków zawodowych ma przemo¿ny wp³yw na postrzega- nie przez Autorów funkcjonowania okreœlonych instytucji prawnych. Naj- lepszym dowodem s¹ chocia¿by zamieszczone polemiczne uwagi do nie- których aspektów dorêczenia odpisów pism przez tzw. „pe³nomocników profesjonalnych” w ramach postêpowania w sprawach gospodarczych. Autorzy X Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów DSU . . . . . . . . . . . . FormR . . . . . . . . . . Instrukcja s¹dowa . . KC . . . . . . . . . . . . . KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2000 r. o domach sk³adowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postêpo- wania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.); rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 29.5.2002 r. w sprawie okreœlenia wzorów i sposobu udostêp- niania stronom urzêdowych formularzy pism proce- sowych w postêpowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 80, poz. 728 ze zm.); zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania sekreta- riatów s¹dowych oraz innych dzia³ów administracji s¹dowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.); ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.); KPC . . . . . . . . . . . . KPC z 1930 r. . . . . . Konwencja z Lugano Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych spo- rz¹dzona w Lugano w dniu 16 wrzeœnia 1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132); ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.); rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks Postêpowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.); ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.); ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.); ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach s¹dowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.); ustawa utraci³a moc 2.3.2006 r. na podsta- wie art. 15 KSCU05; ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.); KRSU . . . . . . . . . . . KSCU05 . . . . . . . . . KSCU67 . . . . . . . . . KSH . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów KomSEgzU . . . . . . . nowela KSCU05 . . nowela z 2006 r. . . . OchrKonkurU . . . . . PGSPU . . . . . . . . . . PrAdw . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . PrCzek . . . . . . . . . . PrGosp . . . . . . . . . . PrNot . . . . . . . . . . . PrUpadNapr . . . . . . PrUSP . . . . . . . . . . . PrUSP z 1928 r. . . . PrWeksl . . . . . . . . . PrW³Przem . . . . . . . RadPrU . . . . . . . . . . RegS¹dR . . . . . . . . . Rozporz¹dzenie Nr 1/2003 . . . . . . . . XII ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egze- kucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.); ustawa z 14.12.2006 r. o zmianie ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 123); ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699); ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsu- mentów (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.); ustawa z 8.7.2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skar- bu Pañstwa (Dz.U. Nr 169, poz. 1417 ze zm.); ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.); ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.); ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.); ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.); ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.); ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.); ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.); Rzeczypospolitej rozporz¹dzenie z 6.2.1928 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszech- nych (Dz.U. Nr 12, poz. 93 ze zm.); ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.); ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³o- wej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.); ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.); rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 19.11.1987 r. – Regulamin wewnêtrznego urzêdowania s¹dów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.); Prezydenta rozporz¹dzenie Rady (WE) z 16.12.2002 r. w spra- wie wprowadzenia w ¿ycie regu³ konkurencji usta- Wykaz skrótów nowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. UE L z 2003 r. Nr 1, s. 1); Rozporz¹dzenie Nr 44/2001 . . . . . . . RPOU . . . . . . . . . . . SwGospU . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady (WE) z 22.12.2000 r. w spra- wie jurysdykcji i uznawania orzeczeñ s¹dowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. UE L z 2001 r. Nr 12, s. 1); ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel- skich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.); ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- spodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.); ustawa z12.6.2003 r. o terminach zap³aty w transak- cjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 ze zm.); TWE . . . . . . . . . . . . Traktat z 25.3.1975 r. ustanawiaj¹cy Wspólnotê Euro- TermZapTHU . . . . . ZNKU . . . . . . . . . . . pejsk¹ (Dz.Urz. UE C z 1992 r. Nr 224, s. 1); ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 2. Czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn S¹du Najwy¿szego Dz.U. UE . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GS . . . . . . . . . . . . . Gazeta S¹dowa GSP . . . . . . . . . . . . . Gdañskie Studia Prawnicze MoP. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy N. Pal. NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Cywilna, . . . . . . . . . . Nowa Palestra Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A Pal. . . . . . . . . . . . . . PB . . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . PiZS . . . . . . . . . . . . PPE . . . . . . . . . . . . . PPH . . . . . . . . . . . . Palestra Prawo Bankowe Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Prawa Europejskiego Przegl¹d Prawa Handlowego XIII Wykaz skrótów Prawo Gospodarcze Prokuratura i Prawo Przegl¹d S¹dowy Prawo Spó³ek Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Pr. Gosp. . . . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . . PS . . . . . . . . . . . . . . PSp . . . . . . . . . . . . . PUG . . . . . . . . . . . . Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. SC . . . . . . . . . . . . . . Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda Zb.Orz. . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeñ . . . . . . . . . . . Radca Prawny Studia Cywilistyczne 3. Inne skróty litera paragraf artyku³ cytowany (-a, -e) czêœæ § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. cyt. . . . . . . . . . . . . . cz. . . . . . . . . . . . . . . EUIG . . . . . . . . . . . Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych KRS. . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S¹dowy lit. . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwoœci nast. . . . . . . . . . . . . np. . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . . orz. . . . . . . . . . . . . . pkt . . . . . . . . . . . . . . por. . . . . . . . . . . . . . post. . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . . . r. . . . . . . . . . . . . . . . rozp. . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . . . . . . SN . . . . . . . . . . . . . . SN(7) . . . . . . . . . . . t. . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . t.j. . . . . . . . . . . . . . . tzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchw. ust. . . . . . . . . . . . . . nastêpny (-a, -e) na przyk³ad numer orzeczenie punkt porównaj postanowienie pozycja rok rozporz¹dzenie strona S¹d Najwy¿szy S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów tom to jest tekst jednolity tak zwany uchwa³a ustêp XIV . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) . . . . . . . . . . . w zwi¹zku uw. w zw. wg . . . . . . . . . . . . . . wed³ug wyd. . . . . . . . . . . . . wydanie ww. . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (a, e) wyr. zd. . . . . . . . . . . . . . . ze zm. . . . . . . . . . . . zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zdanie ze zmianami zobacz Wykaz skrótów XV Literatura Literatura Literatura A. Antkiewicz, Wpis tylko w okienku lub przelewem bankowym, Rzeczpo- spolita z 30.11.2005 r. A. M. Arkuszewska, Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych, R. Pr. 2006, Nr 2. A. M. Arkuszewska, Œrodki odwo³awcze w postêpowaniu uproszczonym ze szczególnym uwzglêdnieniem apelacji, GS 2006, Nr 7–8. A. Bartoszewicz, Glosa do uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 27.11.2001 r., III CZP 61/2001, PiP 2003, Nr 6. W. Bieñ, Rynek papierów wartoœciowych, Warszawa 1999. T. Biskup, Dorêczanie odpisów pism procesowych, Rzeczpospolita 2005, Nr 7. B. Bladowski, Metodyka pracy sêdziego w sprawach cywilnych, Warszawa 1993. J. Brol, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Pia- seckiego, Warszawa 2006. W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, wyd. 7, Warszawa 1999. S. Cieœlak, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 3.12.2003 r., I CK 363/02, OSNC 2004, Nr 11, poz. 142, OSP 2004, Nr 11. S. Cieœlak, Postêpowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postêpo- wania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004. J. Ciszewski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Ereciñskiego, Czêœæ czwarta. Przepisy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego. Czêœæ pi¹ta. S¹d polubowny (arbitra¿owy), Warszawa 2006. B. Czech, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Ereciñskiego, Czêœæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze. Czêœæ druga. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, Warszawa 2006. S. Dalka, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Pia- seckiego, Warszawa 2006. S. Dalka, Orzecznictwo Gospodarcze 1992, Nr 4. S. Dalka, Postêpowanie nakazowe i upominawcze, [w:] Kodeks postêpo- wania cywilnego z komentarzem, K. Piasecki (red.), Warszawa 1997. S. Dalka, Postêpowanie nakazowe i upominawcze w œwietle nowelizacji k.p.c., Rej. 1997, Nr 7–8. B. Draniewicz, Domy sk³adowe, MoP 2001, Nr 10. B. Draniewicz, Dorêczanie odpisów pism procesowych drugiej stronie – glosa, MoP 2006, Nr 19. B. Draniewicz, Nowelizacja KPC. Wybrane problemy praktyczne, R. Pr. 2005, Nr 4. XVII Literatura B. Draniewicz, Przedsiêbiorcy bêd¹ traktowani jak profesjonalni pe³no- mocnicy, GP 2006, Nr 110. B. Draniewicz, Uproszczone postêpowanie gospodarcze w pierwszej in- stancji, MoP 2003, Nr 12, s. 573. B. Draniewicz, M. Pa³tynowicz, Warrant (zastawniczy dowód sk³adowy) instrument gie³dy towarowej i domu sk³adowego, PSp 2003, Nr 7–8. T. Dziurzyñski, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy, t. II, Czynno- œci handlowe, Kraków 1936. T. Ereciñski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Ereciñskiego. Czêœæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze. Czêœæ druga. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, Warszawa 2006. T. Ereciñski, Z problematyki dowodu z dokumentów w s¹dowym postêpo- waniu cywilnym, [w:] Studia z prawa postêpowania cywilnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Z. Resicha, Warszawa 1985. K. Flaga-Gieruszyñska, Czynnoœci dyspozytywne stron w pierwszej fazie postêpowania odrêbnego w sprawach gospodarczych – wybrane zagad- nienia, PSp 2003, Nr 5, s. 34. K. Flaga-Gieruszyñska, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komen- tarz, pod red. A. Zieliñskiego, Warszawa 2006. R. Flejszar, Postêpowanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, War- szawa 2006. R. Flejszar, Zdolnoœæ s¹dowa przedsiêbiorcy, PSp 2001, Nr 7–8. M. Goc³owski, R. Trzaskowski, Zasada walutowoœci – przegl¹d orzecznic- twa SN za lata 1990–2003, cz. I, PPH 2004, Nr 4, s. 42, cz. II, PPH 2004, Nr 5. G. Gorczyñski, Zasada walutowoœci w polskim prawie cywilnym, Rej. 2001, Nr 3. S. Gronowski, Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 1998. J. Gudowski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Ereciñskiego. Czêœæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze. Czêœæ druga. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, Warszawa 2006. J. Gudowski, Przegl¹d orzecznictwa, PS 1994, Nr 9. M. Gutowski, Potr¹cenie w postêpowaniu nakazowym – relacja miêdzy prawem materialnym a procesowym, PPH 2004, Nr 9, s. 37. A. G. Harla, Precedensowy charakter sprawy cywilnej w rozumieniu Ko- deksu postêpowania cywilnego, PS 2001, Nr 4. M. Hejbudzki, Instytucja prokury w œwietle nowelizacji Kodeksu cywilne- go, R. Pr. 2004, Nr 6. I. Herpolitañska, Zarzuty przeciwko nakazowi zap³aty weksla, Warszawa 2000. J. Horobiowski, J. Kasprzyszyn, Skutki procesowe nieudokumentowanego zarzutu potr¹cenia w postêpowaniu nakazowym, Pal. 2003, Nr 1–2. J. Jagie³a, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006. XVIII Literatura F. Jaglarz, Dorêczanie pism miêdzy adwokatami, Polski Proces Cywilny 1937, Nr 18–19. A. Jakubecki, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Praktyczny komen- tarz, pod red. A. Jakubeckiego, Kraków 2005. S. Janczewski, Prawo handlowe, wekslowe, czekowe, Warszawa 1946. B. Janiszewska, Uwagi o potr¹ceniu wierzytelnoœci w postêpowaniu naka- zowym, PUG 2006, Nr 7, s. 17. J. Jankowski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Suplement. Komen- tarz, t. II, pod. red. K. Piaseckiego, Warszawa 2001. J. Jankowski, Postêpowanie uproszczone w procesie cywilnym, MoP 2000, Nr 11. M. Jêdrzejewska, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Ereciñskiego. Czêœæ pierwsza. Postêpowanie rozpoznawcze. Czêœæ druga. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, Warszawa 2006. M. Jêdrzejewska, Problemy wynikaj¹ce z regulacji zdolnoœci s¹dowej w KPC, PS 1993, Nr 10. W. J. Katner, Kupiec, podmiot gospodarczy, przedsiêbiorca – ewolucja pojêcio- wa, [w:] Gdañskie Studia Prawnicze. Ksiêga Pami¹tkowa dla uczczenia pra- cy naukowej Profesora Kazimierza Kruczalaka, t. V, Gdañsk 1999. K. Ko³akowski, [w:] Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006. S. Koroluk, Pojêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Uwagi na tle Projektu ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, [w:] Radca Prawny 2004, Nr 2. C. Kosikowski, Komentarz do ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar- czej, Warszawa 2006. M. Kowalewska, A. Malmuk-Cieplak, Stosowanie ustawy o kosztach s¹do- wych w sprawach cywilnych, PS 2006, Nr 9. K. Kruczalak, Problematyka prawna papierów wartoœciowych, wyd. 3, Gdañsk 1996. S. Krzeœ, E. Marsza³kowska-Krzeœ, Trzeba ¿¹daæ precyzyjnie, Rzeczpospo- lita 1999, Nr 4, s. 13. J. Lapierre, Postêpowanie cywilne, Warszawa 2000. M. Lemkowski, Glosa do wyroku S¹du Najwy¿szego z 18.1.2001 r., V CKN 1840/00, OSNC 2001, Nr 7–8, poz. 114, MoP 2002, Nr 15, s. 170. P. Machnikowski, Weksel w³asny in blanco, Warszawa 2002. M. Manowska, Nowa ustawa o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, PS 2006, Nr 5. M. Manowska, Postêpowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa 2001. M. Manowska, Postêpowania odrêbne w procesie cywilnym, Warszawa 2003. E. Marsza³kowska-Krzeœ, Ustawa o Krajowym Rejestrze S¹dowym. Ko- mentarz, Warszawa 2001. M. Michalski, Natura jurydyczna warrantów subskrypcyjnych, PPH 2000, Nr 5. Z. Miczek, Op³aty s¹dowe w postêpowaniu uproszczonym – polemika, MoP 2006, Nr 19. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowania odrębne. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: