Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 003437 22432179 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 178
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4825-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kazusy Becka ,,Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne' podzielone są na dwie części:

PIERWSZA  składa się z opisów stanów faktycznych wraz z odpowiedziami i wskazówkami do rozwiązania, uwzględniających zagadnienia dotyczące m.in..:
postępowania administracyjnego ogólnego, w tym np..: zasad postępowania, terminów, środków zaskarżenia, skarg i wniosków;
postępowania przed sądami administracyjnymi, w tym m.in..: składu sądu, pełnomocnictwa, kosztów sądowych;
postępowania egzekucyjnego w administracji, np..: wszczęcia egzekucji, tytułu wykonawczego, zbiegu egzekucji;
DRUGA część zawiera wzory wniosków i pism procesowych, sporządzone zgodnie z wymogami i opdowiadające potrzebom praktyki, m.in..: wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KAZUSY BECKA Michał Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE 2. wydanie Problemy: 1. Jakie powinno być rozstrzygnięcie sądu II instancji? Rozwiązanie: Wydawnictwo C. H. BECK KAZUSY BECKA Postępowanie administracyjne – ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski (red.) POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PODATKOWE, EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, wyd. 12 Podręczniki Prawnicze P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE. TESTY. KAZUSY Ćwiczenia Becka P. Gołaszewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE Plansze Becka R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Akademia Prawa M. Rojewski, A. Suławko-Karetko KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka J. Borkowski (wprow.) KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 23 Teksty Ustaw Becka www.ksiegarnia.beck.pl Michał Rojewski POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – OGÓLNE, PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I EGZEKUCYJNE 2. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2013 Redakcja: Katarzyna Pudłowska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IGAWA Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4824-7 ISBN e-book 978-83-255-4825-4 Spis treści Przedmowa ________________________________________________ Wykaz skrótów _____________________________________________ IX XI Wykaz podstawowej literatury _______________________________ XIII Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne _______________ Kazus 1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego ___________________________________ Kazus 2. Wyłączenie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego ___________________________________ Kazus 3. Zasada przekonywania _______________________________ Kazus 4. Zasada szybkości postępowania _______________________ Kazus 5. Zasada wysłuchania stron ____________________________ Kazus 6. Właściwość organu __________________________________ Kazus 7. Właściwość miejscowa organu ________________________ Kazus 8. Wyłączenie pracownika oraz organu ___________________ Kazus 9. Wyłączenie członka organu kolegialnego _______________ Kazus 10. Strona postępowania _________________________________ Kazus 11. Organizacja społeczna ________________________________ Kazus 12. Udział organizacji społecznej w postępowaniu __________ Kazus 13. Pełnomocnictwo _____________________________________ Kazus 14. Załatwianie spraw ___________________________________ Kazus 15. Terminy na rozpoznanie wniosku ______________________ Kazus 16. Doręczenia__________________________________________ Kazus 17. Doręczenie zastępcze _________________________________ Kazus 18. Terminy przewidziane w Kodeksie postępowania administracyjnego ___________________________________ Kazus 19. Przywrócenie terminu ________________________________ Kazus 20. Wszczęcie postępowania ______________________________ M. Rojewski, Postępowanie administracyjne 1 1 3 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 20 21 23 25 26 28 30 31 V Spis treści Kazus 21. Podania wnoszone drogą elektroniczną _________________ Kazus 22. Sposób wnoszenia podania ___________________________ Kazus 23. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością ___________ Kazus 24. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania _______________ Kazus 25. Metryka sprawy ____________________________________ Kazus 26. Protokoły i adnotacje _________________________________ Kazus 27. Wymagania formalne protokołu _______________________ Kazus 28. Udostępnianie akt ___________________________________ Kazus 29. Przeprowadzanie dowodów w sprawie ________________ Kazus 30. Przesłuchanie świadka _______________________________ Kazus 31. Udział biegłego _____________________________________ Kazus 32. Rozprawa administracyjna ____________________________ Kazus 33. Nieusprawiedliwione stawiennictwo ___________________ Kazus 34. Zawieszenie postępowania ___________________________ Kazus 35. Elementy decyzji administracyjnej _____________________ Kazus 36. Prostowanie pomyłek ________________________________ Kazus 37. Postanowienia ______________________________________ Kazus 38. Odwołania _________________________________________ Kazus 39. Wznowienie postępowania ___________________________ Kazus 40. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ______________ Kazus 41. Upoważnienie pracowników przez organ administracji ___ Kazus 42. Udział prokuratora __________________________________ Kazus 43. Wydawanie zaświadczeń _____________________________ Kazus 44. Skargi ______________________________________________ Kazus 45. Wnioski ____________________________________________ Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi ______ Kazus 1. Warunki złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego ___________________________________ Kazus 2. Zasada dwuinstancyjności ____________________________ Kazus 3. Przesłanki formalne do powołania na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego ___________________ Kazus 4. Skład sądu __________________________________________ Kazus 5. Wyłączenie sędziego od udziału w postępowaniu ________ Kazus 6. Procedura wyłączenia sędziego ________________________ Kazus 7. Postępowanie dyscyplinarne __________________________ Kazus 8. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ___________________________________ 32 34 35 37 39 40 42 44 45 47 49 50 52 53 55 57 58 59 61 63 64 65 66 67 68 69 69 71 73 75 77 79 81 82 VI M. Rojewski, Postępowanie administracyjne Spis treści Kazus 9. Postępowanie mediacyjne ____________________________ Kazus 10. Skarga kasacyjna ____________________________________ Kazus 11. Przymus adwokacko-radcowski przy skardze kasacyjnej __ Kazus 12. Koszty sądowe ______________________________________ Kazus 13. Opłaty w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ___________________________________ Kazus 14. Wyznaczenie adwokata ______________________________ Kazus 15. Referendarz sądowy _________________________________ Kazus 16. Właściwość sądu administracyjnego ___________________ Kazus 17. Składanie oryginałów dokumentów ____________________ Kazus 18. Niezbędne koszty postępowania ______________________ Rozdział III. Postępowanie egzekucyjne w administracji _________ Kazus 1. Wyłączenie przedmiotów z egzekucji __________________ Kazus 2. Zajęcie środków finansowych _________________________ Kazus 3. Zgoda wierzyciela na zwolnienie przedmiotu z egzekucji __________________________________________ Kazus 4. Możliwość wszczęcia egzekucji ________________________ Kazus 5. Zasady postępowania egzekucyjnego i karnoskarbowego __________________________________ Kazus 6. Wyłączenie pracownika ______________________________ Kazus 7. Elementy formalne tytułu wykonawczego ______________ Kazus 8. Egzekucja prowadzona z majątku małżonków ___________ Kazus 9. Obowiązki następcy prawnego dłużnika ________________ Kazus 10. Asysta przy czynnościach egzekucyjnych _______________ Kazus 11. Obowiązek zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego __ Kazus 12. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ______________ Kazus 13. Warunki umorzenia postępowania _____________________ Kazus 14. Zbieg egzekucji ______________________________________ Kazus 15. Koszty egzekucyjne __________________________________ Kazus 16. Czas dokonywania egzekucji __________________________ Kazus 17. Skarga na czynności egzekucyjne ______________________ Kazus 18. Egzekucja w stosunku do obcokrajowca ________________ Wzory wniosków i pism procesowych _________________________ Postępowanie administracyjne ___________________________________ 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość ___________________ 2. Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu ____ M. Rojewski, Postępowanie administracyjne 84 86 88 90 91 92 93 95 97 99 101 101 104 105 106 107 109 111 113 114 115 117 119 121 123 125 127 128 130 133 135 135 137 VII Spis treści 3. Wniosek o dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ____________________________________ 4. Skarga na bezczynność organu administracji _____________________ 5. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania ________ 6. Odwołanie od decyzji wójta gminy ________________________________ 7. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy _______________________ 8. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji _____________________ Postępowanie przed sądami administracyjnymi ____________________ 1. Wniosek o wyłączenie sędziego ________________________________ 2. Wzór pełnomocnictwa w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ____________________________________________ 3. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ___________ 4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego _________ 5. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku WSA ___ 6. Sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego ________________ Postępowanie egzekucyjne w administracji ________________________ 1. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego ______________ 2. Wniosek o zwolnienie rzeczy spod egzekucji _____________________ 3. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego _____________ Indeks rzeczowy ____________________________________________ 138 140 141 142 143 144 145 145 146 147 149 151 152 153 153 154 155 157 VIII M. Rojewski, Postępowanie administracyjne Przedmowa Kazusy z postępowania administracyjnego są przeznaczone dla studentów wydziałów prawa, lecz będą pomocne również aplikantom oraz osobom, które interesują się postępowaniem administracyjnym. Pozycja stanowi uzupełnienie książek, skryptów i zbiorów orzecznictwa z zakresu postępowania administra- cyjnego. Do rozwiązania kazusów konieczna jest znajomość przepisów Kodeksu po- stępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wy- magają one od Czytelnika umiejętności znalezienia prawidłowego rozwiązania prawnego na podstawie tekstu aktu prawnego. Istotnymi zaletami pozycji są wzięte z praktyki przykłady, które zostały szczegółowo omówione. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy opisuje przykłady z postępowania administracyjnego ogólnego. W drugim roz- dziale zawarte są przykłady z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego. Całość zamyka przedstawienie w trzecim rozdziale kazusów dotyczących po- stępowania egzekucyjnego w administracji. Nauka przedmiotów prawniczych jest nierozerwalnie związana z umiejęt- nością stosowania rozwiązań prawnych w praktyce, dlatego kazusy są potrzeb- ną i konieczną formą przyswajania wiedzy. Autor jest adwokatem, ma doświadczenie w pracy w organach administracji oraz w wymiarze sprawiedliwości. W 2006 r. był delegowany z Sądu Okręgowe- go w Warszawie do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu postępowania administracyjnego, postępowania egze- kucyjnego w administracji oraz z prawa rzeczowego. Jako autor chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które udzielały mi wsparcia przy opracowaniu niniejszej publikacji. Stan prawny uwzględniono na styczeń 2013 r. Warszawa, luty 2013 r. dr Michał Rojewski M. Rojewski, Postępowanie administracyjne IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne EgzAdmU ____ ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015) KK ___________ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS __________ ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KPA _________ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) PrPostSAdm __ ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUSAdm ____ ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów admini- stracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA _________ Naczelny Sąd Administracyjny SN ___________ Sąd Najwyższy WSA _________ wojewódzki sąd administracyjny 3. Czasopisma ONSA ________ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA __ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSG _________ Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN _________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNwSK _____ Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych M. Rojewski, Postępowanie administracyjne XI Wykaz skrótów OSP __________ Orzecznictwo Sądów Polskich OTK _________ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. __________ Palestra PiP ___________ Państwo i Prawo POP __________ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PS ___________ Przegląd Sądowy RPEiS ________ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. _________ Radca Prawny ST ___________ Samorząd Terytorialny 4. Inne skróty art. ___________ artykuł Dz.U. ________ Dziennik Ustaw KRS __________ Krajowy Rejestr Sądowy m.in. _________ między innymi niepubl. ______ niepublikowany Nr ___________ numer poz. __________ pozycja RP ___________ Rzeczpospolita Polska SKO _________ Sądowe Kolegium Odwoławcze tekst jedn. ____ tekst jednolity zm. __________ zmiany XII M. Rojewski, Postępowanie administracyjne Wykaz podstawowej literatury B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko- B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo admini- mentarz, Warszawa 2009. stracyjne, Warszawa 2009. K. Celińska-Grzegorczyk, R. Hauser, W. Sawczyn, A. Skoczylas, Postępowa- nia administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2009. K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyj- ne i sądowo administracyjne, Warszawa 2009. W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowa- nie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009. R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w admini- J. Ignaczewski (red.), Koszty postępowań sądowych, Warszawa 2008. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen- stracji, Warszawa 2008. tarz, Warszawa 2009. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 2008. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008. Z. Kmieciak (red.), Polskie sądownictwo administracyjne, Warszawa 2006. Z. R. Kmieciak, Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyj- ne w administracji i postępowanie sądowo administracyjne, Warszawa 2008. J. Lang (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- szawa 2009. M. Rojewski, A. Suławko-Karetko, Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo, Warszawa 2009. M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatko- we, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008. M. Rojewski, Postępowanie administracyjne XIII Spis treści XIV M. Rojewski, Postępowanie administracyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Kazus 1. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego Stan faktyczny Katarzyna W. przebywająca na urlopie w Brazylii została okradziona. Od  polskiego konsula w  Rio de Janeiro otrzymała jednorazową zwrot- ną pomoc pieniężną. Katarzyna W. uznała, że  jest to  za mała kwota i w związku z powyższym będzie składać odwołanie do ambasadora RP w Brazylii. Problem Czy powyższe działania Katarzyny W. mają oparcie w przepisach Kodeksu postę- powania administracyjnego? Odpowiedź Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze de- cyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiota- mi, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w art. 1 pkt 1 KPA, 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jed- nostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w art. 1 pkt 2 KPA, 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. M. Rojewski, Postępowanie administracyjne 1 Zakres stosowania KPA Wyłączenie stosowania KPA Kazus 1 Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postę- powanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowy- mi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Jednakże zgodnie z art. 3 § 1 KPA przepisów kodeksu nie stosuje się do postępowania w sprawach karnych skarbo- wych, enumeratywnie wymienionych spraw uregulowanych w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), a także spraw należących do właściwości polskich przedstawi- cielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szcze- gólne nie stanowią inaczej. Tym samym wysokość udzielonej pomocy materialnej przez konsula nie podlega zaskarżeniu w drodze postępowa- nia odwoławczego. Literatura M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, eg- zekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 13. Orzecznictwo Wyrok WSA w Białymstoku z 13.3.2008 r. (II SA/Bk 865/07, niepubl.). Wyrok WSA w Warszawie z 20.12.2007 r. (I SA/Wa 1435/07, niepubl.). Uchwała SN (7) z 30.9.1988 r. (III AZP 3/92, OSN 1992, Nr 10, poz. 172). NOTATKI 2 M. Rojewski, Postępowanie administracyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Kazus 2 Kazus 2. Wyłączenie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego Stan faktyczny Przeciwko Andrzejowi C. wszczęte było postępowanie karnoskar- bowe ze względu na zaległości podatkowe. Sprawa została skierowana do sądu rejonowego celem wydania stosownego orzeczenia. Andrzej C. nie zgodził się z powyższym działaniem urzędu skarbowego i złożył od- wołanie do właściwej izby skarbowej. Problemy Czy te działania były prawidłowe? Jakie środki przysługują Andrzejowi C. w jego sytuacji? Odpowiedź Zgodnie z art. 3 § 1 KPA kodeksu nie stosuje się do: – postępowania w sprawach karnych skarbowych, – spraw uregulowanych w ustawie 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII. Przepisów KPA nie stosuje się również do postępowania w sprawach należących do właściwości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Ponadto zgodnie z art. 3 § 3 KPA przepisów kodeksu nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikających z: – nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między orga- nami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyj- nymi, – podległości służbowej pracowników organów i jednostek organizacyj- nych wymienionych w pkt 1, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Tym samym, działania Andrzeja C. nie były prawidłowe, ponieważ postępowanie administracyjne już się zakończyło, stąd nie ma możliwo- ści prawnej zastosowania środka przewidzianego w procedurach admini- stracyjnych. Jedynym środkiem odwoławczym, jakim może dysponować Andrzej C., to apelacja w wypadku skazania go przez sąd. M. Rojewski, Postępowanie administracyjne 3 Wyłączenie stosowania KPA Kazus 2 Literatura Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, eg- zekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 64. Orzecznictwo Postanowienie NSA z 13.12.2007 r. (II GSK 281/07, niepubl.). Wyrok NSA z 7.10.2004 r. (OSK 106/04, niepubl.) NOTATKI 4 M. Rojewski, Postępowanie administracyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne ogólne Kazus 3 Kazus 3. Zasada przekonywania Stan faktyczny Organ administracji wydał decyzję bez wskazania uzasadnienia faktycznego i prawnego. Strona nie wiedziała, dlaczego właśnie takie a nie inne rozstrzyg- nięcie zostało wydane i miała problem ze sformułowaniem odwołania od ww. decyzji, ponieważ nie mogła się ustosunkować do argumentów organu. Problem Jaką zasadę i przepisy szczególne Kodeksu postępowania administracyjnego naru- szył organ administracji? Odpowiedź Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasad- ność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decy- zji bez potrzeby stosowania środków przymusu (art. 11 KPA). W podanym przykładzie strona nie była zaznajomiona z argumenta- cją urzędu, co naruszyło wymienioną powyżej zasadę. Obowiązkiem każde- go organu administracji jest najstaranniejsze wyjaśnianie podstawy faktycznej i prawnej decyzji, czyli wyjaśnianie stronie zasadności przesłanek rozstrzyg- nięcia. W istocie chodzi o wytłumaczenie stronie, dlaczego organ dany przepis zastosował do konkretnych ustaleń faktycznych lub uznał go za niewłaściwy. Ponadto organ naruszył przepis art. 107 KPA dotyczący elementów formalnych decyzji administracyjnej, nie zawarł bowiem w decyzji uza- sadnienia faktycznego i prawnego. Literatura M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, eg- zekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 29. Orzecznictwo Wyrok NSA z 29.11.2008 r. (II OSK 1470/07, OSP 2009, Nr 9, poz. 100). Wyrok WSA w Warszawie z 10.9.2008 r. (VIII SA/Wa 193/08, niepubl.). Wyrok NSA z 7.8.2008 r. (I OSK 1151/07, niepubl.). Wyrok WSA w Warszawie z 9.7.2008 r. (V SA/Wa 442/08, niepubl.). Wyrok NSA z 5.6.2008 r. (I OSK 839/07, niepubl.). Wyrok NSA z 15.10.2007 r. (I OSK 1994/06, niepubl.). M. Rojewski, Postępowanie administracyjne 5 Wyjaśnienie zasadności przesłanek
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie administracyjne - ogólne, przed sądami administracyjnymi i egzekucyjne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: