Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 011115 21736976 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne Pytania - ebook/pdf
Postępowanie cywilne Pytania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 393
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4379-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Repetytorium „Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne” zawiera kompleksowo opracowane pytania wraz z odpowiedziami z zakresu m.in.:

Szóste wydanie uwzględnia ostatnie zmiany, dotyczące m.in. reguł koncentracji materiału dowodowego oraz likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 6. wydanie REPETYTORIA C·H·BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE Kazusy Becka K. Flaga-Gieruszyńska POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 6 Testy Becka T. Ereciński (wprow.) POSTĘPOWANIE CYWILNE. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 27 Teksty Ustaw Becka www.ksiegarnia.beck.pl Postępowanie cywilne pytania 6. wydanie poprawione i zaktualizowane dr Kinga Flaga-Gieruszyńska Uniwersytet Szczeciński WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4378-5 ISBN e-book 978-83-255-4379-2 Przedmowa Renomowane Wydawnictwo C. H. Beck podjęło kolejną cenną inicjatywę pomocy dy- daktycznej studentom wydziałów prawa i administracji w postaci cyklu książek zawiera- jących pytania egzaminacyjne z różnych dziedzin prawa. Ten cykl wydawniczy stanowić będzie poza tym istotną pomoc dla asystentów prowadzących zajęcia dydaktyczne ze stu- dentami. Autorka niniejszego opracowania, Pani Kinga Flaga-Gieruszyńska jest wybitnym dy- daktykiem i obiecującym młodym naukowcem. Obecna książka Autorki stanowi kontynuację jej prac dydaktycznych, która po raz pierw- szy w 1998 r. opracowała i wydała „Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami”. Jednak obecne opracowanie znacznie poszerza pomoc dydaktyczną, zawiera bowiem wszechstronny materiał dydaktyczny przedmiotu – postępowanie cywilne, przedstawiony w formie pytań egzaminacyjnych i znakomicie opracowanych odpowiedzi na te pytania. Ca- łość opracowania kończą tablice poglądowe, które w sposób przejrzysty, a zarazem kom- pleksowy pozwalają Czytelnikom zapoznać się z konstrukcją oraz implikacjami poszczegól- nych instytucji postępowania cywilnego. Kolejna książka Autorki spełnia oczekiwania najbardziej wymagających dydaktyków i studentów. dr hab. Andrzej Zieliński Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Spis treści Przedmowa _________________________________________________________ V Wykaz skrótów ______________________________________________________ IX Wykaz literatury ____________________________________________________ XIII Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego ________ Pytania 1–15 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego ______ Pytania 16–29 Rozdział III. Podmioty postępowania ___________________________________ Pytania 30–71 Rozdział IV. Koszty procesu ___________________________________________ Pytania 72–79 Rozdział V. Przedmiot procesu cywilnego _______________________________ Pytania 80–83 Rozdział VI. Czynności procesowe _____________________________________ Pytania 84–98 Rozdział VII. Przebieg postępowania przed sądem I instancji ______________ Pytania 99–119 Rozdział VIII. Dowody w postępowaniu cywilnym ________________________ Pytania 120–132 Rozdział IX. Orzeczenia ______________________________________________ Pytania 133–146 Rozdział X. Środki zaskarżenia ________________________________________ Pytania 147–164 Rozdział XI. Postępowania odrębne ____________________________________ Pytania 165–185 Rozdział XII. Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia ogólne ___________ Pytania 186–217 Rozdział XIII. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego _____ Pytania 218–238 1 10 17 47 59 61 74 91 101 112 131 159 176 VIII Spis treści Rozdział XIV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli ____________________________________________ Pytania 239–266 Rozdział XV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego ______ Pytania 267–284 Rozdział XVI. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego ____ Pytania 285–304 Rozdział XVII. Inne postępowania w trybie postępowania nieprocesowego _ Pytania 305–315 Rozdział XVIII. Postępowanie zabezpieczające __________________________ Pytania 316–330 Rozdział XIX. Postępowanie egzekucyjne – zagadnienia ogólne ___________ Pytania 331–374 Rozdział XX. Poszczególne rodzaje egzekucji ___________________________ Pytania 375–413 Rozdział XXI. Postępowanie przed sądem polubownym __________________ Pytania 414–420 Rozdział XXII. Międzynarodowe postępowanie cywilne – zagadnienia ogólne ___________________________________________________________ Pytania 421–427 Rozdział XXIII. Jurysdykcja krajowa ___________________________________ Pytania 428–449 Rozdział XXIV. Inne zagadnienia procesowe w międzynarodowym postępowaniu cywilnym ___________________________________________ Pytania 450–456 Rozdział XXV. Uznanie i wykonanie orzeczeń sądów państw obcych _______ Pytania 457–462 190 214 227 238 246 256 287 330 340 343 359 365 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 371 Wykaz skrótów 1. Akty normatywne AlkU ��������� ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu KomSEgzU ��� ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) KC ���������� Kodeks cywilny KP ����������� Kodeks pracy KPC ��������� Kodeks postępowania cywilnego KSCU �������� ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH ��������� Kodeks spółek handlowych KRO ��������� Kodeks rodzinny i opiekuńczy KWU �������� ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. NielU �������� ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) OchrKonkU ��� ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. OrdPU ������� ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) poz. 749 ze zm.) PrASC ������� ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) PrAut �������� ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrBud �������� ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrCel �������� ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrCzek ������� ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrPostSAdm ��� ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PrSpółdz ������ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. PrTel ��������� ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, Nr 188, poz. 1848 ze zm.) poz. 1800 ze zm.) SwobGospU ��� ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. TKU ��������� ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) poz. 643 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN ������ Biuletyn Sądu Najwyższego GP ����������� Gazeta Prawna GS ���������� Gazeta Sądowa MoP ��������� Monitor Prawniczy NP ����������� Nowe Prawo ONSA �������� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA ��� Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Są- OSN ��������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ��� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- OSNC �������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP ������� Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń dów Administracyjnych pieczeń Społecznych Społecznych X Wykaz skrótów PrUSP �������� ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWeksl ������ ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem ���� ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. RPOU �������� ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) OSP ��������� Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ������ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ��������� Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. ���������� Palestra PiP ���������� Państwo i Prawo PP ����������� Przegląd Podatkowy PPiA ��������� Przegląd Prawa i Administracji Pr. Spółek ����� Prawo Spółek Prz. Sejm. ����� Przegląd Sejmowy PS ����������� Przegląd Sądowy PUG ��������� Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS �������� Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ����������� Studia Cywilistyczne SP ����������� Studia Prawnicze Wykaz skrótów XI 3. Inne skróty art. ���������� artykuł cz. ����������� część Dz.U. �������� Dziennik Ustaw in. ����������� inne KRS ��������� Krajowy Rejestr Sądowy lit. ����������� litera m.in. ��������� między innymi nast. ��������� następne (-a) niepubl. ������� niepublikowane (-a, -y) Nr ����������� numer orz. ���������� orzeczenie pkt ���������� punkt por. ���������� porównaj post. ��������� postanowienie rozdz. �������� rozdział s. ������������ strona SN ���������� Sąd Najwyższy SN (7) �������� Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów t. ������������ tom tekst jedn. ����� tekst jednolity TK ���������� Trybunał Konstytucyjny uchw. �������� uchwała UOKiK ������� Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ust. ���������� ustęp wyd. ��������� wydanie wyr. ���������� wyrok Zb.Urz. ������� Zbiór Urzędowy zd. ����������� zdanie ze zm. �������� ze zmianami zob. ���������� zobacz Wykaz literatury 1. Podręczniki W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1994 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006 S. Dalka, Postępowanie cywilne, Gdańsk 1993 J. Ciszewski, T. Ereciński, Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000 J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2009 K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2004 A. Marciniak, Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005 Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ,Warszawa 2011 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004 W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2001 M. Waligórski, Proces cywilny. Dynamika procesu (postępowanie), Warszawa 1947 M. Waligórski, Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947 E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978 A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2012 2. Ważniejsze monografie B. Bladowski, Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Kraków 2001 B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Kraków 1998 Ł. Błaszczak, M. Ludwik, Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2007 S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008 S. Dalka, Sądownictwo polubowne w PRL, Warszawa 1987 T. Ereciński, Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1981 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008 A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelek- tualnej, Kraków 2000 M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe. Istota – zakres – rodzaje, Warszawa 1975 J. Klimowicz, Interwencja uboczna według kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1972 K. Knoppek, Dokument w procesie cywilnym, Poznań 1993 K. Korzan, Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1996 XIV Wykaz literatury K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972 Z. Krzemiński, Pełnomocnik w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971 Z. Krzemiński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 1973 J. Lapierre, Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, PS 1968 K. Lubiński, Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym, Toruń 1985 szawa 1973 K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979 W. Masewicz, Prokurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975 J. Mokry, Odwołalność czynności procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym, War- A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1983 P. Osowy, Powództwo o świadczenie, Warszawa 2006 K. Piasecki, Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa 1975 K. Piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2010 K. Piasecki, Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądo- wych, Warszawa 1990 K. Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981 P. Pogonowski, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2004 Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985 Z. Resich, Przesłanki procesowe, Warszawa 1966 Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1978 M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Warszawa 1975 M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970 M. Sawczuk, Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1963 W. Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965 W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1971 E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1982 E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika, Warszawa 1967 E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978 S. Włodyka, Przedmiotowe przekształcenia powództwa, Warszawa 1968 A. Zieliński, Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992 A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975 A. Zieliński, Sporządzenie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009 Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego Pytanie 1. Co to jest sprawa cywilna? Sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opie- kuńczego oraz prawa pracy, i sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne sprawy, do których, na mocy przepisów szczególnych, stosuje się przepisy Ko- deksu postępowania cywilnego (art. 1). Oznacza to, że sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są te sprawy, które ze swej istoty mają charakter cywilny, gdyż są normowane przepisami pra- wa cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy. Z kolei sprawami cywilnym w znaczeniu formalnym są te sprawy, które co prawda nie są cywilnymi ze swej natury, ale na mocy przepisów prawa zosta- ły poddane właściwości cywilnych sądów powszechnych. W tym zakresie można wskazać m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych czy też sprawy z zakresu postępowania rejestrowego. Do spraw przekazanych na mocy przepisów pozako- deksowych należą np. sprawy o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o po- dziale spółdzielni – ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Repetytoria C.H. Beck Pyt. 1 2 Pytania egzaminacyjne Pytanie 2. Co to jest postępowanie cywilne? Jakie są jego zadania i funkcje? Pojęcie postępowania cywilnego jest w doktrynie definiowane w różny sposób, niemniej można uznać, iż jedną z najtrafniejszych definicji jest ta, skonstruowa- na przez J. Jodłowskiego, według której postępowanie cywilne jest prowadzoną w określonych prawem formach działalnością sądów i innych właściwych organów oraz występujących przed tymi organami stron i innych zainteresowanych osób, zmierzającą do realizacji stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz do ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych. Działalność ta polega na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw z zakresu tych stosunków oraz na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądów i innych właściwych organów stwier- dzających prawa i obowiązki stron1. Już z tej definicji można wysnuć wniosek, iż najistotniejszym zadaniem postę- powania cywilnego jest realizacja norm prawa materialnego w zakresie spraw cy- wilnych na drodze ich przymusowego wykonania. Według W. Broniewcza funkcje postępowania cywilnego koncentrują się na na- stępujących zagadnieniach: 1) konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, ro- dzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 2) wydawaniu zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne; 3) dokonywaniu czynności dokumentacyjno-rejestrowych; 4) dokonywaniu innych czynności przekazanych sądom na drodze ustawy2. Pytanie 3. Jakie są rodzaje postępowania cywilnego? W obrębie postępowania cywilnego można wyróżnić dwie zasadnicze formy: proces i postępowanie nieprocesowe. W art. 13 § 1 ustawodawca wyraźnie określił, że sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Proces cy- wilny jest postępowaniem, w którym sąd rozpoznaje spór prawny między dwiema stronami i rozstrzyga o łączącym te strony stosunku prawnym i wynikających z nie- go prawach i obowiązkach stron. Przepisy dotyczące procesu stanowią podstawową regulację w zakresie postępowania cywilnego, zważywszy iż, zgodnie z art. 13 § 2, przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unor- mowanych w Kodeksie postępowania cywilnego, chyba że przepisy szczególne sta- nowią inaczej. 1 J. Jodłowski, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywil- ne, Warszawa 1996, s. 10. 2 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995, s. 17. Pyt. 2–3 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Repetytoria C.H. Beck Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 3 Drugim trybem występującym w postępowaniu rozpoznawczym jest postępowa- nie nieprocesowe, w którym rozpatrywane są następujące sprawy, wskazane w prze- pisach Kodeksu postępowania cywilnego: 1) sprawy z zakresu prawa osobowego, 2) sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, 3) sprawy z zakresu prawa rzeczowego, 4) sprawy z zakresu prawa spadkowego, 5) sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, 6) sprawy dotyczące złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, 7) sprawy rejestrowe, 8) inne sprawy przekazane do trybu postępowania nieprocesowego na mocy przepi- sów pozakodeksowych. Pytanie 4. Jakie wyróżniamy postępowania pozasądowe? Charakter pozasądowy mają następujące postępowania: 1) postępowanie przed sądem polubownym, uregulowane w art. 1154 i nast., ma charakter rozpoznawczy i może być prowadzone zarówno przed stałymi sądami polubownymi, jak i powołanymi przez strony, w razie potrzeby, sądami ad hoc; 2) postępowanie pojednawcze w sprawach ze stosunku pracy przed komisjami po- jednawczymi, które – zgodnie z art. 244 § 3 KP – powołują wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – pracodawca, po uzyskaniu pozytywnej opi- nii pracowników (w praktyce ich rola jest marginalna); celem powołania komisji pojednawczej jest polubowne załatwienie sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. Pytanie 5. Jakie są źródła prawa procesowego cywilnego? Podstawowym źródłem prawa procesowego cywilnego jest wielokrotnie nowe- lizowany Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Kodeks ten składa się z tytułu wstępnego zawierającego przepisy ogól- ne, oraz pięciu części obejmujących postępowanie rozpoznawcze, postępowanie za- bezpieczające, postępowanie egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne oraz sąd polubowny (arbitrażowy). W niewielkim stopniu aktualność zachowały również akty prawne utrzymane w mocy ustawą z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) w art. VII, VIII i IX. K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Repetytoria C.H. Beck Pyt. 4–5 4 Pytania egzaminacyjne Jednak bardzo istotne znaczenie mają inne akty prawne zawierające przepisy z zakresu prawa procesowego cywilnego, wśród których warto wskazać: 1) ustawę z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.); 2) ustawę z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania spra- wy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.); 3) ustawę z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.); 4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowa- nia sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249). Pytanie 6. Jaki jest stosunek prawa cywilnego procesowego do prawa cywilne- go materialnego? Postępowanie cywilne służy, w formach wskazanych w przepisach, przymuso- wemu zrealizowaniu norm prawa materialnego cywilnego. Różnica między tymi dwiema gałęziami prawa polega na tym, że prawo cywilne materialne zawiera normy dotyczące stosunków o charakterze majątkowym i związanych z nimi sto- sunków niemajątkowych, łączących podmioty równe względem prawa, natomiast prawo procesowe zawiera normy regulujące postępowanie przed organami rozpo- znającymi sprawy cywilne z udziałem tychże podmiotów, chcących zrealizować normy prawa materialnego. W tym ostatnim przypadku również jedną z podstawo- wych zasad jest równość stron. Należy przy tym pamiętać, iż dokonując rozróżnienia normy prawa materialnego cywilnego od normy prawa cywilnego procesowego, należy brać pod uwagę treść badanej normy, a nie rodzaj aktu prawnego, w którym jest ona zawarta, ponieważ często w aktach będących przede wszystkim źródłem prawa procesowego można odnaleźć normy o charakterze materialnoprawnym (art. 746 § 1), a także w usta- wach regulujących prawo materialne można znaleźć przepisy procesowe (art. 6 czy też art. 199 zd. 2 KC). Pytanie 7. Jaki jest stosunek prawa cywilnego procesowego do postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego? Określając stosunek wzajemny postępowania cywilnego i postępowania admi- nistracyjnego, należy odnieść się przede wszystkim do problemu prejudycjalno- ści. Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 3 sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli Pyt. 6–7 K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Repetytoria C.H. Beck Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 5 rozstrzygnięcie sprawy cywilnej zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. Ponadto na podstawie art. 177 § 2, jeżeli postępowanie administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wy- znaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych przypadkach może zwrócić się do właściwego organu. Natomiast najistotniejszy wpływ postępowania cywilnego na postępowanie są- dowoadministracyjne można dostrzec w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, który może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić do- wody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istot- nych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w spra- wie. Do tego postępowania dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy KPC (art. 106 § 3 i 5 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi- nistracyjnymi, tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270). Z kolei, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt w postępowaniu sądowoadmi- nistracyjnym, niezależnie od oświadczeń i wniosków, sąd przeprowadza z urzędu dochodzenie, nie pomijając żadnej okoliczności, która może mieć znaczenie dla ustalenia treści zaginionych lub zniszczonych akt. Sąd bierze pod uwagę wpisy do repertoriów i innych ksiąg biurowych. Sąd może też przesłuchać w charakterze świadków sędziów, prokuratorów, protokolantów, pełnomocników stron i inne oso- by, które uczestniczyły w postępowaniu lub które mogą wypowiedzieć się co do tre- ści akt, jak również może zarządzić przesłuchanie stron. Do przeprowadzenia tych dowodów także stosuje się odpowiednio przepisy KPC (art. 296 § 2 PrPostSAdm). I wreszcie – na podstawie art. 300 PrPostSAdm w sprawach nieunormowanych w niniejszej ustawie, do postępowania w zakresie obrotu zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy części trzeciej KPC. Z kolei sędziowie sądów powszechnych są związani w sprawach cywilnych ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, gdy są one zgodne z prawem. Jeżeli po zbadaniu decyzji okazuje się, iż jest ona sprzeczna z prawem, sędzia nie jest nią związany i rozstrzyga sprawę z pominięciem jej treści. Uprawnienie to można wy- prowadzić z konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej (art. 178 ust. 1 Kon- stytucji RP). Pytanie 8. Co to jest proces adhezyjny? Postępowanie adhezyjne związane jest z rozpatrywaniem roszczenia cywilnego związanego z przestępstwem w procesie karnym. Tym terminem określa się zespół czynności dokonywanych przez sąd i innych uczestników procesu, w związku z tym roszczeniem o charakterze cywilnym. W procesie adhezyjnym mogą być dochodzo- ne tylko roszczenia wynikające bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 KPK), a więc wykluczone jest dochodzenie roszczeń tylko pośrednio z nim związa- K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne, Repetytoria C.H. Beck Pyt. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne Pytania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: