Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 003524 21549628 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 842
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6382-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).
Praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania wraz z wzorami pism procesowych oraz schematami i problematyką kosztów.

POSTĘPOWANIE CYWILNE. KOMENTARZ PRAKTYCZNY DLA SĘDZIÓW I PEŁNOMOCNIKÓW PROCESOWYCH. WZORY PISM SĄDOWYCH I PROCESOWYCH Z PRZYKŁADOWYMI STANAMI FAKTYCZNYMI, LINIE ORZECZNICZE, KOSZTY SĄDOWE to praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępowania wraz z wzorami pism procesowych oraz schematami i problematyką kosztów.

Publikacja jest nowością, ponieważ łączy w sobie cechy publikacji z serii: Metodyki w sprawach cywilnych oraz Pisma procesowe w sprawach cywilnych i posiada nowoczesną strukturę wewnętrzną, której system odesłań i haseł bocznych ułatwia szybkie odnalezienie szukanego zagadnienia oraz sprawne poruszanie się po publikacji.

Prezentowana publikacja posiada dużo nowych praktycznych elementów, które w sposób systematyczny prezentują zagadnienia Kodeksu postępowania cywilnego. Są to np.: istota zagadnienia/komentarz praktyczny, przedstawienie podstawy prawnej, linia orzecznicza, wzory pism z komentarzem odwołującym się również do przedstawionego stanu faktycznego (160 wzorów) oraz schematy ułatwiające zapamiętanie konkretnej materii. Ponadto, udogodnieniem dla czytelnika są komentarze od autorów znajdujące się na marginesie oraz wskazujące na szczególnie istotne zagadnienia z zakresu procedury cywilnej.

Publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in.:

Pojedynczy poszczególny moduł publikacji np. INTERWENCJA UBOCZNA zawiera następujące elementy:

1. Istota/komentarz praktyczny

2. Podstawa prawna

3. Linia orzecznicza

4. Problematyka kosztów

5. Pisma procesowe z komentarzem

5.1. Interwencja uboczna po stronie pozwanego (wzór Nr 13)

5.2. Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej (wzór Nr 14)

5.3. Postanowienie sądu o oddaleniu opozycji powoda (wzór Nr 15)

6. Schemat

7. Do zapamiętania

Autorami publikacji są: Tomasz Aniukiewicz (radca prawny), prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska (radca prawny), Katarzyna Karwecka (komornik, radca prawny), Aleksandra Klich, dr Tomasz Radkiewicz (SSO), którzy prowadzą liczne szkolenia dla aplikantów adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, a także aplikantów na aplikacji ogólnej w KSSiP w Krakowie.

Publikacja dzięki nowej strukturze i przejrzystej formie będzie przydatna dla praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa cywilnego procesowego w różnych jego aspektach, tj. dla: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, notariuszy, referendarzy sądowych, a także innych uczestników postępowania cywilnego.

Ponadto opracowanie zostało przygotowane z myślą o aplikantach zawodów prawniczych oraz studentów gromadzących i porządkujących swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przed kolejnymi kolokwiami oraz egzaminami. Szczególnie adresujemy nasze dzieło do tych osób, które chciałyby usystematyzować swoją wiedzę i pogłębić niezbędne umiejętności na potrzeby wykonywania tych zawodów prawniczych, w których kompetencje z zakresu prawa cywilnego procesowego mają decydujące znaczenie dla jakości świadczonych przez prawnika usług.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST¢POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s´dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sàdowe M E T O D Y K I B E C K A POST¢POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s´dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sàdowe Kinga Flaga-Gieruszyƒska (red.) POST¢POWANIE CYWILNE Komentarz praktyczny dla s´dziów i pełnomocników procesowych Wzory pism sàdowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sàdowe Autorzy: Tomasz Aniukiewicz prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyƒska Katarzyna Karwecka Aleksandra Klich dr Tomasz Radkiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 M E T O D Y K I BECKA Poszczególne części publikacji opracowali: Tomasz Aniukiewicz – pisma procesowe we wszystkich częściach poza częściami: XVII. Postępo- wanie egzekucyjne i XVIII. Poszczególne rodzaje egzekucji. Kinga Flaga-Gieruszyńska – istoty, a także komentarze do pism procesowych we wszystkich częściach poza częściami: XVII. Postępowanie egzekucyjne i XVIII. Poszczególne rodzaje egze- kucji; do zapamiętania w całej publikacji. Katarzyna Karwecka – istoty, pisma procesowe i komentarze do nich w części XVII. Postępowa- nie egzekucyjne i XVIII. Poszczególne rodzaje egzekucji. Aleksandra Klich – orzecznictwo, problematyka kosztów i schematy. Tomasz Radkiewicz – pisma sądowe we wszystkich częściach, a także schematy. Wydawca: Wioleta Beczek Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: GRAFOS Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6381-3 ISBN e-book 978-83-255-6382-0 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... Przedmowa ............................................................................................................. XIX XXI Część pierwsza Proces cywilny – zagadnienia podstawowe ...................... I. Pojęcie sprawy cywilnej ............................................................................... Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej z komentarzem (wzór Nr 1) ............................................................................... II. Rodzaje postępowania cywilnego ....................................................... Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym z komentarzem (wzór Nr 2) ....................................................................................................................... III. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania sądowoadministracyjnego ............................................................................. IV. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego ..................................................................................................................... V. Dopuszczalność drogi sądowej ............................................................. Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku z powodu czasowej niedopuszczalności drogi sądowej z komentarzem (wzór Nr 3) ..................................................................... Część druga Podmioty postępowania cywilnego ........................................... I. Sąd ........................................................................................................................... A. Jurysdykcja krajowa sądu ..................................................................................... Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku z powodu braku jurysdykcji krajowej z komentarzem (wzór Nr 4) ............................................................................................. B. Właściwość sądu ................................................................................................... Postanowienie sądu o uznaniu się za niewłaściwy miejscowo i o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością z komentarzem (wzór Nr 5) ....................................................... C. Skład sądu .............................................................................................................. D. Wyłączenie sędziego ............................................................................................ Wniosek o wyłączenie sędziego (wzór Nr 6) .................................................................. Postanowienie sądu o wyłączeniu sędziego (wzór Nr 7) ............................................... 1 3 4 6 9 11 14 17 20 23 25 25 27 29 34 39 42 46 47 V E. Referendarz sądowy .............................................................................................. Zarządzenie referendarza w sprawie nakazu zapłaty z komentarzem (wzór Nr 8) ......... II. Prokurator ........................................................................................................... III. Inni uczestnicy procesu cywilnego .................................................... A. Rzecznik Praw Obywatelskich ............................................................................ B. Rzecznik Praw Dziecka ......................................................................................... C. Inspektor pracy ...................................................................................................... D. Organizacje pozarządowe ................................................................................... IV. Strony ................................................................................................................... A. Status procesowy strony ...................................................................................... B. Współuczestnictwo w sporze .............................................................................. Pozew o zapłatę zadośćuczynienia (wzór Nr 9) ............................................................. Postanowienie sądu o uznaniu się za niewłaściwy rzeczowo i przekazaniu sprawy (wzór Nr 10) .................................................................................................................... C. Interwencja główna ............................................................................................... Powództwo o wydanie nieruchomości (interwencja główna) (wzór Nr 11) ................... Postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania (wzór Nr 12) .................................... D. Interwencja uboczna ............................................................................................. Interwencja uboczna po stronie pozwanego (wzór Nr 13) ............................................ Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej (wzór Nr 14) ............................ Postanowienie sądu o oddaleniu opozycji powoda (wzór Nr 15) .................................. E. Przekształcenia podmiotowe ............................................................................... Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego z komentarzem (wzór Nr 16) ........................................................................................... Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie w charakterze powoda (wzór Nr 17) ........................................ 49 51 52 56 56 58 60 62 65 65 71 74 76 78 80 81 83 87 88 89 91 93 94 F. Pełnomocnictwo procesowe ................................................................................ Pełnomocnictwo procesowe ogólne (wzór Nr 18) ......................................................... Pełnomocnictwo procesowe szczególne (wzór Nr 19) .................................................. 96 102 102 Część trzecia Koszty procesu ............................................................................................... I. Rodzaje kosztów postępowania ............................................................. II. Ponoszenie kosztów w postępowaniu cywilnym ........................ Postanowienie sądu o zasądzeniu zwrotu kosztów procesu (wzór Nr 20) ..................... Postanowienie sądu o odstąpieniu od obciążania kosztami procesu (wzór Nr 21) ....... Wniosek pozwanego o przyznanie kosztów w związku z cofnięciem lub ograniczeniem powództwa (wzór Nr 22) ................................................................................................. 105 107 112 115 116 118 VI Spis treści Spis treści III. Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy ........................................... 120 IV. Zwolnienie od kosztów na podstawie orzeczenia sądu ......... Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (wzór Nr 23) ............................................ Postanowienie sądu o zwolnieniu od kosztów sądowych (wzór Nr 24) ......................... V. Pomoc prawna z urzędu ............................................................................ Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (wzór Nr 25) ...................................... Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (wzór Nr 26) .................................................................................................................... 123 127 129 131 135 136 VI. Zabezpieczenie kosztów procesu ...................................................... 138 Część czwarta Przedmiot procesu cywilnego ......................................................... I. Powództwo o świadczenie ......................................................................... Pozew o opróżnienie i opuszczenie lokalu (wzór Nr 27) ................................................ Wyrok sądu o opróżnieniu i opuszczeniu zajmowanego lokalu (wzór Nr 28) ................ II. Powództwo o ustalenie ............................................................................... Pozew o ustalenie istnienia stosunku najmu (wzór Nr 29) ............................................. Wyrok sądu w sprawie o ustalenie istnienia stosunku prawnego (wzór Nr 30) ............. III. Powództwo o ukształtowanie ................................................................ Pozew o uznanie umowy za bezskuteczną (wzór Nr 31) ................................................ Wyrok sądu o uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną (wzór Nr 32) ..................... 141 143 145 147 148 152 154 155 157 159 Część piąta Czynności procesowe ............................................................................. I. Rodzaje czynności procesowych .......................................................... 161 163 II. Cechy czynności procesowych ............................................................. 166 III. Pisma procesowe ......................................................................................... Pismo przygotowawcze (wzór Nr 33) ............................................................................. 168 174 IV. Usuwanie braków formalnych pism procesowych ................... Zarządzenie przewodniczącego w sprawie doprecyzowania powództwa z komentarzem (wzór Nr 34) ........................................................................................... 176 179 V. Doręczenia ......................................................................................................... 180 VI. Posiedzenia sądowe ................................................................................... 186 VII VII. Protokoły .......................................................................................................... Wniosek o uzupełnienie protokołu rozprawy (wzór Nr 35) ............................................. Zarządzenie w przedmiocie uzupełnienia protokołu (wzór Nr 36) ................................. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy (wzór Nr 37) ............................................ Zarządzenie w przedmiocie sprostowania protokołu rozprawy (wzór Nr 38) ................ VIII. Terminy ............................................................................................................. Wniosek o przywrócenie terminu (wzór Nr 39) ............................................................... Postanowienie sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu (wzór Nr 40) ........ Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia (wzór Nr 41) ........................ Postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu (wzór Nr 42) ......... 190 193 194 195 196 197 201 202 203 204 Część szósta Pozew i powództwo ................................................................................... I. Pozew ..................................................................................................................... Pozew o zachowek (wzór Nr 43) .................................................................................... 207 209 212 II. Wytoczenie powództwa i doręczenie pozwu ................................. 214 III. Odrzucenie pozwu ....................................................................................... Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z komentarzem (wzór Nr 44) ....................... 218 221 IV. Cofnięcie pozwu ............................................................................................ Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania z komentarzem (wzór Nr 45) ............. 223 226 V. Uznanie powództwa ..................................................................................... Uznanie powództwa z komentarzem (wzór Nr 46) ......................................................... 228 231 VI. Pozew w postępowaniu grupowym ................................................... Pozew w postępowaniu grupowym z komentarzem (wzór Nr 47) ................................. 232 235 Część siódma Przebieg postępowania przed sądem I instancji .......... I. Mediacja ............................................................................................................... Postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji z komentarzem (wzór Nr 48) ..... 239 241 243 II. Postępowanie pojednawcze .................................................................... Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z komentarzem (wzór Nr 49) .................... 244 247 III. Ugoda sądowa ............................................................................................... Postanowienie sądu o uznaniu ugody za niedopuszczalną z komentarzem (wzór Nr 50) .................................................................................................................... 249 251 IV. Obrona pozwanego ..................................................................................... 252 VIII Spis treści Spis treści V. Formy obrony ................................................................................................... A. Bierność i zaprzeczenie pozwanego ................................................................. 254 254 B. Zarzuty jako forma obrony ................................................................................... 256 C. Powództwo wzajemne .......................................................................................... Pozew wzajemny z komentarzem (wzór Nr 51) .............................................................. 258 261 VI. Przebieg rozprawy ........................................................................................ 263 VII. Zawieszenie postępowania ................................................................... A. Zawieszenie postępowania z mocy prawa ....................................................... B. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu ....................................... Postanowienie sądu z komentarzem (wzór Nr 52) ......................................................... C. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu ........................................ Wniosek pozwanego o zawieszenie postępowania z komentarzem (wzór Nr 53) ......... D. Zawieszenie postępowania na wniosek ............................................................. Wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (wzór Nr 54) ............. Postanowienie o zawieszeniu postępowania na zgodny wniosek stron (wzór Nr 55) ... E. Podjęcie zawieszonego postępowania ............................................................. Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania sądu z komentarzem (wzór Nr 56) .................................................................................................................... 269 269 270 273 274 277 278 280 280 281 283 VIII. Umorzenie postępowania ..................................................................... Postanowienie sądu w sprawie umorzenia postępowania z komentarzem (wzór Nr 57) ... 284 287 Część ósma Dowody w postępowaniu cywilnym .......................................... I. Ciężar dowodu .................................................................................................. 289 291 II. Fakty niewymagające dowodu .............................................................. 293 III. Domniemania .................................................................................................. 296 IV. Dowód z dokumentu ................................................................................... A. Rodzaje dokumentów ........................................................................................... 298 298 B. Dowód z dokumentu a dowód z zeznań świadka lub z przesłuchania stron ............................................................................................................................... 300 C. Inne zagadnienia dotyczące dowodu z dokumentu ...................................... 303 V. Dowód z zeznań świadka ........................................................................ A. Status świadka w postępowaniu cywilnym. Prawa i obowiązki ................... 305 305 B. Prawo odmowy zeznań i prawo odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania .......................................................................................... 308 IX C. Przeprowadzenie środka dowodowego z zeznań świadka .......................... Postanowienie sądu o skazaniu świadka na grzywnę (wzór Nr 58) ............................... 310 312 VI. Dowód z opinii biegłego .......................................................................... A. Status prawny biegłego. Prawa i obowiązki ..................................................... Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (wzór Nr 59) ................................. Wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego (wzór Nr 60) ................................. 313 313 317 318 B. Istota opinii biegłego ............................................................................................. 319 VII. Oględziny ......................................................................................................... Wniosek o przeprowadzenie dowodu z oględzin (wzór Nr 61) ...................................... Postanowienie sądu o dopuszczeniu dowodu z oględzin nieruchomości (wzór Nr 62) .................................................................................................................... VIII. Dowód z przesłuchania stron ............................................................. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron (wzór Nr 63) .................... Postanowienie sądu o dopuszczeniu dowodu z przesłuchania stron (wzór Nr 64) ....... 321 323 325 325 328 329 IX. Inne środki dowodowe .............................................................................. 330 X. Zabezpieczenie dowodu ........................................................................... Wniosek o zabezpieczenie dowodu (wzór Nr 65) .......................................................... Postanowienie sądu o zabezpieczeniu i przeprowadzeniu dowodu (wzór Nr 66) ......... 332 333 335 Część dziewiąta Orzeczenia .......................................................................................................... I. Przedmiot orzekania ...................................................................................... 337 339 II. Podstawy orzekania ...................................................................................... 342 III. Zasady orzekania .......................................................................................... 344 IV. Wyrok wstępny ............................................................................................... Wniosek o wydanie wyroku wstępnego (wzór Nr 67) ..................................................... Wyrok wstępny uznający roszczenie powoda (wzór Nr 68) ........................................... V. Wyrok częściowy ............................................................................................ Wniosek o wydanie wyroku częściowego (wzór Nr 69) ................................................. Wyrok częściowy o wydanie lokalu i o zapłatę (wzór Nr 70) .......................................... VI. Wyrok zaoczny .............................................................................................. Pozew o zwrot nadpłaty (wzór Nr 71) ............................................................................. Wyrok zaoczny dotyczący zwrotu kosztów procesu (wzór Nr 72) .................................. VII. Sprostowanie wyroku ............................................................................... Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki (wzór Nr 73) ............................................... Postanowienie sądu o sprostowaniu wyroku (wzór Nr 74) ............................................ 348 350 351 352 354 355 356 359 361 362 365 366 X Spis treści Spis treści VIII. Uzupełnienie wyroku ............................................................................... Wniosek o uzupełnienie wyroku (wzór Nr 75) ................................................................ Postanowienie sądu o uzupełnieniu wyroku (wzór Nr 76) .............................................. IX. Wykładnia wyroku ........................................................................................ Wniosek o wykładnię wyroku (wzór Nr 77) ..................................................................... Postanowienie sądu o dokonaniu wykładni wyroku (wzór Nr 78) .................................. 367 370 371 372 374 375 X. Postanowienia sądu ..................................................................................... 376 XI. Nakazy zapłaty ............................................................................................... Postanowienie sądu – nakaz zapłaty z komentarzem (wzór Nr 79) ................................ 378 380 XII. Rygor natychmiastowej wykonalności ........................................... Wyrok z postanowieniem o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (wzór Nr 80) .................................................................................................................... 381 383 Część dziesiąta Środki odwoławcze...................................................................................... I. Apelacja ................................................................................................................ Apelacja powoda dotycząca formy dokonywanych zmian w umowie o pracę (wzór Nr 81) .................................................................................................................... Postanowienie o odrzuceniu niedopuszczalnej apelacji (wzór Nr 82) ........................... II. Zażalenie ............................................................................................................. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania po zawarciu ugody (wzór Nr 83) .................................................................................................................... Postanowienie o odrzuceniu spóźnionego zażalenia (wzór Nr 84) ................................ Część jedenasta Inne środki zaskarżenia ......................................................................... I. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego ............................. Skarga powoda na orzeczenie referendarza sądowego z komentarzem (wzór Nr 85) .. II. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ....................................................... A. Skarga kasacyjna ................................................................................................... Skarga kasacyjna powoda dotycząca rażącego naruszenia prawa materialnego z komentarzem (wzór Nr 86) ........................................................................................... B. Skarga o wznowienie postępowania ................................................................. Skarga o wznowienie postępowania z komentarzem (wzór Nr 87) ................................ C. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia .................................................................................................................... Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z komentarzem (wzór Nr 88) ........................................................................................... 385 387 394 396 397 402 404 405 407 410 411 411 419 421 426 427 433 XI Część dwunasta Postępowanie odrębne .......................................................................... I. Postępowanie w sprawach małżeńskich ........................................... Pozew o rozwód z komentarzem (wzór Nr 89) ............................................................... II. Postępowanie w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi ........................................................................................... Pozew o rozwiązanie przysposobienia z komentarzem (wzór Nr 90) ............................. 437 439 443 445 449 III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy .................. Pozew o ustalenie stosunku pracy z komentarzem (wzór Nr 91) ................................... 451 458 IV. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ............................................................................................................ Odwołanie od decyzji z komentarzem (wzór Nr 92) ....................................................... 460 467 V. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania ................ Pozew o ochronę naruszonego posiadania z komentarzem (wzór Nr 93) ..................... 469 471 VI. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji .............................................................................................................. VII. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone ............................................................... Pozew o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone z komentarzem (wzór Nr 94) .................................................................................................................... 473 478 482 VIII. Postępowania w sprawach regulacyjnych .................................. 483 IX. Postępowanie nakazowe ......................................................................... Pozew o wydanie nakazu w postępowaniu nakazowym z komentarzem (wzór Nr 95) .. 487 492 X. Postępowanie upominawcze .................................................................. Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym z komentarzem (wzór Nr 96) .......... 495 498 XI. Postępowanie uproszczone ................................................................... Pozew w postępowaniu uproszczonym (wzór Nr 97) .................................................... 502 506 XII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych ................................................................................................. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty (wzór Nr 98) ...................................... 510 515 XIII. Elektroniczne postępowanie upominawcze .............................. Pozew o zapłatę z komentarzem (wzór Nr 99) ............................................................... 521 525 XII Spis treści Spis treści Część trzynasta Postępowanie nieprocesowe – zagadnienia podstawowe ...................................................................................................... I. Postanowienia ogólne postępowania nieprocesowego ........... II. Orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym i ich zaskarżalność .............................................................................................. Wniosek o wezwanie zainteresowanego do udziału w sprawie (wzór Nr 100) ............... Postanowienie sądu o wezwaniu do udziału w sprawie (wzór Nr 101) .......................... 529 531 535 539 540 III. Rodzaje spraw ................................................................................................ 541 IV. Koszty postępowania nieprocesowego ........................................... 545 Część czternasta Poszczególne postępowania o charakterze nieprocesowym ............................................................................................. I. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa osobowego ........ A. Postępowanie w sprawach o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu ............................................................................................................................. Wniosek o uznanie za zmarłego z komentarzem (wzór Nr 102) ..................................... B. Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie ...................................... Wniosek o ubezwłasnowolnienie z komentarzem (wzór Nr 103) ................................... II. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli .................................................................................... A. Postępowanie w sprawach małżeńskich .......................................................... Wniosek o podział majątku wspólnego z komentarzem (wzór Nr 104) .......................... B. Postępowanie w innych sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych ............................................................................................................... Wniosek o udzielenie zezwolenia przedstawicielowi ustawowemu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego (wzór Nr 105) .................................................................................................................. Wniosek o przysposobienie (wzór Nr 106) ..................................................................... III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa rzeczowego ............................................................................................................. A. Postępowanie wieczystoksięgowe ..................................................................... Wniosek o wpis w księdze wieczystej z komentarzem (wzór Nr 107) ............................ B. Inne sprawy z zakresu prawa rzeczowego ....................................................... Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości z komentarzem (wzór Nr 108) .................................................................................................................. 547 549 549 552 554 560 562 562 568 570 575 577 579 579 587 591 597 XIII IV. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego ........................................................................................................... Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy (wzór Nr 109) .............. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (wzór Nr 110) ....................................... Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu (wzór Nr 111) ....... Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (wzór Nr 112) ....................................... Wniosek o dział spadku (wzór Nr 113) ........................................................................... Postanowienie w sprawie o dział spadku (wzór Nr 114) ................................................ V. Sprawy depozytowe ..................................................................................... Wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego z komentarzem (wzór Nr 115) .................................................................................................................. VI. Postępowanie rejestrowe ........................................................................ Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego z komentarzem (wzór Nr 116) .................................................................................................................. Część piętnasta Postępowanie w razie zniszczenia lub zaginięcia akt ................................................................................................................................ Wniosek o wszczęcie postępowania o odtworzenie akt z komentarzem (wzór Nr 117) .... Część szesnasta Postępowanie zabezpieczające ..................................................... I. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ................................... Postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji na skutek wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia roszczenia z komentarzem (wzór Nr 118) ........................ 599 605 606 607 609 609 611 612 615 617 621 623 627 629 631 637 II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych ............................................... Wniosek o udzielenie zabezpieczenia z komentarzem (wzór Nr 119) ............................ 639 644 III. Inne wypadki zabezpieczenia ............................................................... 645 Część siedemnasta Postępowanie egzekucyjne ............................................................... I. Organy egzekucyjne ..................................................................................... Wniosek wierzyciela w przedmiocie ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu (wzór Nr 120) ...................................................................................... Wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (wzór Nr 121) ............................. 649 651 654 655 II. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego ...................................... Wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym z komentarzem (wzór Nr 122) .... 657 659 XIV Spis treści Spis treści III. Tytuł egzekucyjny. Tytuł wykonawczy ............................................... Wniosek o wszczęcie postępowania w celu wykonania zabezpieczenia z komentarzem (wzór Nr 123) ......................................................................................... IV. Klauzula wykonalności .............................................................................. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu (wzór Nr 124) ......... Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (wzór Nr 125) .................................................................................................................. V. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego ............... Wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego z komentarzem (wzór Nr 126) ......................................................................................... 660 663 665 670 671 673 674 VI. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego .................................... Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z komentarzem (wzór Nr 127) .... 676 679 VII. Tok postępowania egzekucyjnego ................................................... Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych z komentarzem (wzór Nr 128) ........ 681 682 VIII. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego .............................. Wniosek wierzyciela o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 129) ........ Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 130) ............. IX. Umorzenie postępowania egzekucyjnego .................................... Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 131) ........... Wniosek dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 132) ................ X. Ograniczenia egzekucji .............................................................................. Wniosek dłużnika o zwolnienie przedmiotów od zajęcia z komentarzem (wzór Nr 133) .................................................................................................................. XI. Powództwo przeciwegzekucyjne ........................................................ Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (wzór Nr 134) .................................................................................................................. Pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (wzór Nr 135) ...................... XII. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym ............. Skarga na czynność komornika (wzór Nr 136) ............................................................... Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji (wzór Nr 137) .......... Część osiemnasta Poszczególne rodzaje egzekucji .................................................. I. Egzekucja z ruchomości ............................................................................. Wniosek o wszczęcie egzekucji z ruchomości z komentarzem (wzór Nr 138) ............... 684 686 687 689 691 692 693 697 698 702 704 706 709 710 713 715 719 XV II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę ............................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę z komentarzem (wzór Nr 139) .................................................................................................................. III. Egzekucja z rachunku bankowego .................................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego z komentarzem (wzór Nr 140) .................................................................................................................. 721 724 726 729 IV. Egzekucja z innych wierzytelności ..................................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji z wierzytelności z komentarzem (wzór Nr 141) ........... 731 733 V. Egzekucja z innych praw majątkowych ............................................. Wniosek o wszczęcie egzekucji z innych praw majątkowych z komentarzem (wzór Nr 142) .................................................................................................................. 735 738 VI. Egzekucja z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku ............................................................................................................ Wniosek o wszczęcie egzekucji z instrumentów finansowych z komentarzem (wzór Nr 143) .................................................................................................................. 740 742 VII. Egzekucja z nieruchomości .................................................................. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości z komentarzem (wzór Nr 144) ......... 743 747 VIII. Uproszczona egzekucja z nieruchomości .................................. Wniosek o wszczęcie uproszczonej egzekucji z nieruchomości z komentarzem (wzór Nr 145) .................................................................................................................. 748 751 IX. Egzekucja ze statków morskich .......................................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji ze statku morskiego z komentarzem (wzór Nr 146) .... 753 754 X. Egzekucja w zakresie wydania ruchomości ................................... Wniosek o wydanie ruchomości z komentarzem (wzór Nr 147) .................................... 756 757 XI. Egzekucja w zakresie wydania nieruchomości lub statku morskiego ......................................................................................... Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego (z prawem dłużnika do lokalu socjalnego) (wzór Nr 148) .................................................................................................................. Wniosek o wydanie lokalu mieszkalnego (bez prawa dłużnika do lokalu socjalnego i bez wskazania mu tymczasowego pomieszczenia) (wzór Nr 149) .............................. XII. Egzekucja w zakresie wymuszenia wykonania czynności przez dłużnika ....................................................................................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji w zakresie wymuszenia wykonania czynności przez dłużnika z komentarzem (wzór Nr 150) ................................................................. XIII. Egzekucja w zakresie zaniechania czynności przez dłużnika ..................................................................................................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji w zakresie zaniechania czynności przez dłużnika z komentarzem (wzór Nr 151) ......................................................................................... 758 762 764 765 768 770 772 XVI Spis treści Spis treści XIV. Egzekucja świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa ................................................................................................ Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego z komentarzem (wzór Nr 152) .................................................................................................................. XV. Egzekucja świadczeń niepieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa ............................................................................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego z komentarzem (wzór Nr 153) .................................................................................................................. XVI. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej ................................ Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej z komentarzem (wzór Nr 154) .......................................... XVII. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych ...................................... Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych z komentarzem (wzór Nr 155) .................................................................................................................. 774 775 777 778 779 781 782 785 XVIII. Wyjawienie majątku ................................................................................ Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika z komentarzem (wzór Nr 156) ......................... 786 789 Część dziewiętnasta Sąd polubowny .............................................................................................. I. Status sądu polubownego ......................................................................... 793 795 II. Zapis na sąd polubowny ........................................................................... Zapis na sąd polubowny (wzór Nr 157) .......................................................................... 797 802 III. Arbitrzy ................................................................................................................ Pismo procesowe – wniosek o wyznaczenie arbitra (wzór Nr 158) ............................... 802 806 IV. Postępowanie przed sądem polubownym .................................... Pismo procesowe – Wniosek o dokonanie czynności (wzór Nr 159) ............................ 808 811 V. Orzeczenia sądu polubownego ............................................................. 812 VI. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego ....................... Pismo procesowe – wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku sądu polubownego (wzór Nr 160) .................................................................................................................. 815 817 XVII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC KomSądU KPC KRO KRSU KSCU OchrLokU OpłSkarbU PrASC PrCzek PrPoczt PrPostAdm PrUSP PrWeksl RegSądPow RPOU SNU ZNKU ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 150) ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (tekst. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. Regulamin urzędo- wania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 259) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.) ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: