Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 005128 21547936 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie cywilne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 476
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6017-1 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Wydanie trzecie podręcznika polecane jest w szczególności studentom prawa i aplikantom. Autorzy będący adiunktmai w Katedrze Postępowania Cywilnego KUL, korzystając z wieloletnich doświadczeń dydaktycznych, starali się opracować szeroką materię postępowania cywilnego w sposób jak najbardziej przystępny - umożliwiający łatwe zrozumienie przedmiotu.

W podręczniku znalazły się także wzory prostych pism procesowych. Liczne przykłady oparte są często na orzecznictwie sądowym. Dodatkowo Autorzy sporządzili diagramy najważniejszych instytucji procesowych ułatwiające powtórzenia przyswojonej wiedzy.

Stan prawny książki uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego zaktualizowane na dzień 1.1.2014 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I Rozdział Podstawowe pojęcia § 1. Pojęcie postępowania cywilnego Postępowanie.cywilne.jest.różnie.definiowane.przez.autorów.w.zależności.od. kryterium.przyjętego.za.podstawę.definicji: 1) Z. Świeboda,.W. Siedlecki . Są.to.postępowania.sądowe.i.pozasądowe.mające.na.celu.rozpoznawanie.spraw. cywilnych.w.rozumieniu.przepisów.prawa.procesowego.cywilnego,.które.służą. realizacji.norm.prawa.cywilnego,.prawa.rodzinnego.i.opiekuńczego.oraz.prawa. pracy.i.ubezpieczeń.społecznych. 2) W. Berutowicz . Jest.to.prawnie.zorganizowane.działanie.kompetentnych.państwowych.i.spo- łecznych.organów,.z.udziałem.zainteresowanych.podmiotów,.mające.na.celu. ochronę.stosunków.społecznych,.regulowanych.za.pomocą.prawa.cywilnego,. rodzinnego.i.pracy,.przez.zastosowanie.w.konkretnym.stanie.faktycznym.od- powiedniej.normy.prawnej. 3).J. Jodłowski . Jest.to.prowadzona.w.określonych.prawem.formach.działalność.sądów.i.innych. właściwych.organów.oraz.występujących.przed.tymi.organami.stron.i.innych. zainteresowanych.osób,.zmierzająca.do.realizacji.stosunków.prawa.cywilnego,. rodzinnego.i.prawa.pracy.oraz.do.ochrony.wynikających.z.tych.stosunków.praw. podmiotowych.. Sumując.powyższe.definicje,.jest.to.prowadzona.w.określonych.prawem.formach. działalność.sądów,.innych.organów.właściwych.na.mocy.przepisów.szczególnych. (referendarze.sądowi,.notariusze,.komornicy).i.stron,.uczestników.oraz.innych. 1 I Podstawowe pojęcia zainteresowanych.osób,.mająca.na.celu.wydanie.rozstrzygnięcia.i.ochronę.praw. podmiotowych.w.zakresie.stosunków.z.zakresu.prawa.cywilnego,.rodzinnego. i.prawa.pracy.oraz.innych.przekazanych.do.postępowania.cywilnego. I. Prawo postępowania cywilnego (prawo procesowe cywilne) 1) Z. Świeboda,.W. Siedlecki . Jest.to.ogół.przepisów.prawnych.normujących.właściwość.sądów.i.innych.or- ganów.powołanych.do.rozpoznawania.spraw.cywilnych.oraz.regulujących. postępowanie.toczące.się.przed.nimi.w.tych.sprawach.. . Nie.normują.one.więc.stosunków.społecznych,.ale.określają.regulacje.służące. ich.urzeczywistnieniu. 2).M. Waligórski (podobnie.W. Berutowicz) . Jest.to.całokształt.norm.prawa.przedmiotowego,.regulującego.zasady.procesu. cywilnego.. K. Piasecki.podkreśla.dodatkowo,.iż.jest.to.autonomiczna.gałąź.prawa.należą- cego.do.ius publicum,.pomimo.że.w.formach.procesowych.stosowane.jest.prawo. prywatne.(ius privatum). § 2. Funkcje procesu cywilnego Podstawową.funkcją.postępowania.cywilnego.jest.stworzenie drogi prawnej do wydania wyroku..Wiąże.się.to.z.realizacją.prawa.do.sądu.z.art..45.Konstytu- cji.RP,.ochrony.praw.i.ochrony.porządku.prawnego..Prawo.procesowe.cywilne. służy.ochronie.interesu.publicznego.i.realizacji.prawa.materialnego.(cywilnego,. rodzinnego.i.opiekuńczego.oraz.prawa.pracy.i.ubezpieczeń.społecznych)..Między. innymi.J. Goldschmidt określa.proces.cywilny.jako.postępowanie.służące.do.stwo- rzenia.powagi.rzeczy.osądzonej.(res iudicata). Dodatkowe.funkcje.przypisywane. postępowaniu.cywilnemu.to: 1) konkretyzowanie i.realizowanie norm – rozpoznawanie.i.rozstrzyganie.spraw. cywilnych.z.zakresu.prawa.cywilnego,.rodzinnego.i.opiekuńczego,.prawa.pracy. poprzez.wydanie.orzeczenia.co.do.istoty.w.tym.zakresie;.należy.mieć.tu.rów- nież.na.uwadze.możliwość.doprowadzenia.do.zawarcia.ugody.przez.strony. postępowania.(art..10,.184,.223.KPC); 2) wydawanie zarządzeń, zwolnień, zezwoleń – funkcja.szczególnie.ważna.w.po- stępowaniu.nieprocesowym.(art..561.KPC.–.zezwolenie.na.zawarcie.małżeństwa). oraz.w.postępowaniu.zabezpieczającym; 3) czynności dokumentacyjno-rejestrowe.–.prowadzenie.ksiąg.wieczystych.i.re- jestrów; 2 Przedmiot procesu cywilnego §4 4) inne czynności przekazane sądowi w.drodze ustawy – zabezpieczanie.do- wodów.(art..310–315.KPC),.przyjmowanie.oświadczeń.o.przyjęciu.spadku. (art..640–644.KPC),.otwarcie.i.ogłoszenie.testamentu.(art..646–654.KPC).itd.. § 3. Proces cywilny a prawo materialne O.relacji.prawa.procesowego.i.materialnego.w.kontekście.teorii.procesu.była. mowa.wcześniej..Z.punktu.widzenia.praktycznego.należy.pamiętać,.że.ze.wzglę- du.na.tę.łączność.niektóre pojęcia prawne.(np..przedsiębiorca).są.wspólne..Inne się uzupełniają (zdolność.prawna.i.zdolność.sądowa,.zdolność.do.czynności. prawnych.i.zdolność.procesowa)..Jednak.wiele.instytucji.jest.typowymi.tylko.dla. tych.gałęzi.prawnych..Pamiętajmy,.że.prawo.cywilne.materialne.normuje.stosunki. cywilnoprawne.między.podmiotami.(osobami.fizycznymi,.prawnymi.i.ułomnymi. osobami.prawnymi).na.zasadzie.równorzędności.stron.i.według.ich.woli,.co.jest. niekiedy.ograniczone.przepisami.iuris cogentis i.semiimperatywnymi..Prawo.pro- cesowe.cywilne.natomiast.reguluje.postępowanie.cywilne.organów.państwowych. toczące.się.przy.udziale.podmiotów.prawnych.bezpośrednio.zainteresowanych. celem.realizacji.norm.prawa.materialnego.(Z. Świeboda). Przy.ustalaniu.charakteru.przepisu.cywilnego.należy.kierować.się.jego.treścią,. a.nie.miejscem,.w.którym.się.znajduje..Przykładowo,.terminy.do.dochodzenia. roszczeń.mogą.zostać.określone.w.materialnoprawnych.przepisach.Kodeksu.po- stępowania.cywilnego.(np..art..746.§.1).i.odwrotnie.–.przepisy.procesowe.znajdują. się.niekiedy.w.Kodeksie.cywilnym.(np..art..199).. W. Siedlecki rozważa.stosunek.prawa.procesowego.do.materialnego.na.zasadzie. prawa.do.skargi.jako.łącznika.tych.dwóch.gałęzi,.z.kolei.M. Piekarski z.punktu.wi- dzenia.czynności.materialnych.(np..oświadczenie.woli).i.procesowych.(np..wniosek. dowodowy)..Zawsze.więc.w.celu.oznaczenia.charakteru.danego.przepisu.trzeba. zwrócić.uwagę.na.jego.przedmiot.i.treść. § 4. Przedmiot procesu cywilnego W.doktrynie.istnieją.dwa.przeciwstawne.poglądy.na.temat.przedmiotu.procesu. cywilnego: 1).koncepcja.procesowa.(doktryna.niemiecka,.K. H. Schwab,.W. Siedlecki).–.roszcze- nie procesowe (powództwo,.twierdzenie),.które.składa.się.z.dwóch.elementów. obowiązkowych.treści.każdego.pozwu:.dokładnie.określonego.żądania.i.wska- zania.okoliczności.faktycznych.uzasadniających.to.żądanie; 2).koncepcja.materialna.(doktryna.romańska,.A. Bertini,.P. Roubier,.S. Satta).–.sytu- acja prawna (prawo.podmiotowe,.status,.stosunek.prawny),.co.do.której.żąda. się.ochrony;.chodzi.o.sytuację.materialnoprawną,.którą.tworzą.żądanie.powódz- twa.i.przytoczone.dla.jego.uzasadnienia.fakty.(causa petendi);.sytuacja.prawna. wyjaśniana.jest.w.procesie.i.w.wyroku.okazuje.się,.czy.rzeczywiście.istnieje. dochodzone.prawo.albo.stosunek.prawny. 3 I Podstawowe pojęcia § 5. Etapowa budowa procesu cywilnego Postępowanie.cywilne,.niezależnie.już.od.ujęć.teoretycznych,.ma.zawsze.etapo- wą.strukturę..Postępowanie.w.sprawie.może.zakończyć.się.w.I.instancji..Jednak. strony.zawsze.mają.prawo.do.rozstrzygnięcia.tej.sprawy.przez.II.instancję.(postę- powanie.odwoławcze.–.apelacyjne)..Prawo.do.II.instancji.ma.charakter.absolutny.. Jest.to.zasada.konstytucyjna.(art..78.Konstytucji.RP),.zrealizowana.obecnie.również. na.gruncie.sądownictwa.administracyjnego. Oprócz.tego.istnieją.inne.nadzwyczajne.środki.zaskarżenia,.które.zostaną.omó- wione.później. § 6. Pojęcie sprawy cywilnej .Artykuł.1.KPC.definiuje.,,sprawę.cywilną’’.jako.przedmiot.sądowego.postę- powania.cywilnego..Jak.wynika.z.przepisu,.sprawy.cywilne.to.sprawy.z.zakresu. prawa.cywilnego,.rodzinnego.i.opiekuńczego,.pracownicze.(ujęcie materialne). i.z.zakresu.ubezpieczeń.społecznych.i.niektóre.administracyjne,.a.także.inne.sprawy. (ujęcie formalne).są.sprawami.cywilnymi,.bo.ich.rozpoznawanie.odbywa.się.na. mocy.Kodeksu.postępowania.cywilnego.. Sprawy cywilne w.ujęciu materialnym.dotyczą.ochrony.stosunków.cywilno- prawnych,.czyli.osobistych,.rodzinnych.i.majątkowych.na.zasadzie.równorzędności. stron..Jeżeli.jednak.jedna.ze.stron.działa.z.mocy.swej.władzy.zwierzchniej,.to.nie. jest.to.stosunek.cywilnoprawny,.a.najpewniej.administracyjnoprawny. Wyrok.TK.z.12.4.1989.r..(Uw..9/88,.OTK.1989,.poz..9). Zgodnie.z.postanowieniem.SN.z.27.3.2013.r..(I.CSK.402/12,.Legalis).przez.sprawy. cywilne.w.znaczeniu.materialnym.rozumie.się.sprawy,.w.których.ochrona.prawna. sprowadza.się.do.wywołania.skutku.w.zakresie.stosunków.cywilnoprawnych,. tj..stosunków.osobistych,.rodzinnych.lub.majątkowych,.których.podmioty.–.w.ra- zie.sporu.–.występują.jako.równorzędni.partnerzy..Przez.sprawy.cywilne.w.zna- czeniu.formalnym.rozumie.się.natomiast.inne.sprawy,.które.nie.są.ze.swej.istoty. sprawami.cywilnymi,.a.jedynie.uznawane.są.za.sprawy.cywilne,.dlatego.że.z.woli.. ustawodawcy.są.rozpoznawane.według.przepisów.Kodeksu.postępowania.cy- wilnego. Dlatego.w.tym.rozumieniu.do.spraw.cywilnych.zaliczamy.także.,,sprawy.go- spodarcze”,.określone.w.art..4791.KPC. Istotny.jest.wyrok.TK.z.10.7.2000.r..(SK.12/99,.OTK.2000,.Nr.5,.poz..143),.w.któ- rym.mowa.jest.o.tym,.że.art..1.KPC.jest.niekonstytucyjny,.jeśli.jest.rozumiany.w.ten. sposób,.,,iż.w.zakresie.pojęcia.sprawy.cywilnej.nie.mogą.się.mieścić.roszczenia. dotyczące.zobowiązań.pieniężnych,.których.źródło.stanowi.decyzja.administra- cyjna”..Choć.w.praktyce.sądowej.raczej.nigdy.nie.kwestionowano.tego,.że.decyzja. administracyjna.może.być.źródłem.zobowiązań.prywatnoprawnych. 4 Pojęcie sprawy cywilnej §6 Sprawami.cywilnymi.nie.będą.zatem.sprawy.rozpoznawane.przed.Naczelnym. Sądem.Administracyjnym.i.wojewódzkimi.sądami.administracyjnymi,.gdzie.po- stępowanie.ma.charakter.sądowoadministracyjny. Orzeczenie.SN.z.4.4.2003.r..(III.CZP.11/03). Jak.stwierdził.Sąd.Najwyższy.w.uchwale.(7).z.16.12.2008.r..(III.CZP.102/08,. OSNC. 2009,. Nr. 5,. poz.. 65), sprawa ze stosunku cywilnego między strona- mi w. zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej nie jest sprawą gospodarczą w. rozumieniu art.. 4791 KPC oraz art.. 2 ust. 1 ustawy z.24.5.1989.r. o.rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych.(Dz.U..Nr.33,. poz..175.ze.zm.),.jeżeli.którakolwiek.ze.stron.przestała.być.przedsiębiorcą.przed.. wniesieniem.pozwu. I. Sprawy cywilne w ujęciu formalnym Sprawami.cywilnymi.są.jednak.także.sprawy,.które.ze.swej.istoty.nie.są.spra- wami.przytoczonymi.we.wstępnej.części.regulacji.art..1.KPC,.gdyż.ich.źródłem. jest.prawo.publiczne,.niemniej.jednak.uchodzą.za.takie.z.mocy.wyraźnej.decyzji. ustawodawcy,.który.skierował.je.do.właściwości.sądów.powszechnych.i.nakazał. stosowanie.do.ich.rozpoznawania.przepisów.Kodeksu.postępowania.cywilnego. Postanowienie.SN.z.19.12.2003.r..(III.CK.319/03,.OSNC.2005,.Nr.2,.poz..31).. Są.to.zatem.m.in..sprawy: 1).z.zakresu.ubezpieczeń.społecznych, 2).z.zakresu.postępowania.rejestrowego, 3).o.uchylenie.uchwały.walnego.zgromadzenia.spółdzielni.z.powodu.jej.niezgod- ności.z.prawem.lub.postanowieniem.statutu.(ustawa.z.16.9.1982.r..–.Prawo. spółdzielcze,.tekst.jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..1443), 4).o.unieważnienie,.sprostowanie,.ustalenie.treści.oraz.sporządzenie.aktu.stanu. cywilnego.(ustawa.z.29.9.1986.r..–.Prawo.o.aktach.stanu.cywilnego,.tekst.jedn.. Dz.U..z.2011.r..Nr.212,.poz..1264.ze.zm.),. 5).o.zastosowaniu.poddania.się.osoby.leczeniu.w.zakładzie.lecznictwa.odwyko- wego.(ustawa.z.26.10.1982.r..o.wychowaniu.w.trzeźwości.i.przeciwdziałaniu. alkoholizmowi,.tekst.jedn..Dz.U..z.2012.r..poz..1356.ze.zm.), 6).z.zakresu.ochrony.zdrowia.psychicznego.(art..42–49.ustawy.z.19.8.1994.r.. o.ochronie.zdrowia.psychicznego,.tekst.jedn..Dz.U..z.2011.r..Nr.231,.poz..1375. ze.zm.),. 7).o.roszczenia.o.odszkodowanie.za.niesłuszne.skazanie,.tymczasowe.aresztowanie. i.zatrzymanie.(art..552.i.nast..KPK). 5 I Podstawowe pojęcia Schemat 1. Rozróżnienie znaczenia materialnego i formalnego sprawy cywilnej SPRAWY CYWILNE W ZNACZENIU MATERIALNYM SPRAWY CYWILNE W ZNACZENIU FORMALNYM (przykłady) prawo cywilne ubezpieczenia społeczne prawo rodzinne postępowanie rejestrowe prawo pracy akta stany cywilnego (i inne) Ocena.sprawy.na.tle.art..1.KPC.zależy.przede.wszystkim.od.przedstawionego. pod.osąd.roszczenia.oraz.wskazanego.stanu.faktycznego.. Przykład:.Postanowienie.SN.z.12.12.2003.r..(V.CK.86/03),.w.którym.sąd.przyjął,.że. administracyjnoprawny.charakter.stosunku.łączącego.studenta.z.uczelnią.wyższą.eliminuje. możliwość.przyjęcia.dopuszczalności.drogi.sądowej.w.sprawie.o.stwierdzenie.nieważności. i.uchylenia.orzeczenia.komisji.dyscyplinarnej,.więc.orzeczenia,.w.którym.nałożono.okre- śloną.karę.dyscyplinarną.. § 7. Rodzaje postępowania sądowego .Ze.względu.na.coraz.większą.popularność.alternatywnych.metod.rozwiązywania. sporów.trzeba.przede.wszystkim,.biorąc.za.kryterium.sposób.i.organ.rozpoznający. sprawę,.należy.rozróżnić.postępowanie sądowe.i.postępowanie pozasądowe. I. Postępowanie sądowe Jest.to.postępowanie.toczące.się.przed.sądami.powszechnymi.i.Sądem.Najwyż- szym,.a.także.przed.innymi.współdziałającymi.organami,.jak.referendarze.sądowi. czy.komornicy. Artykuł.2.§.1.KPC.ustanawia.domniemanie.drogi.sądowej.w.sprawach.cywilnych.. Oznacza.to,.iż.każda.sprawa.cywilna.w.znaczeniu.materialnym.zostaje.rozpoznana. przez.sąd,.chyba.że.przepis.szczególny.przekazuje.ją.do.właściwości.innych.organów.. Jest.to.wyraz.zasady.konstytucyjnej.(art..45,.77,.177.Konstytucji.RP).i.ratyfikowanych. przez.Polskę.konwencji.międzynarodowych.(art..14.Międzynarodowego.Paktu.Praw. Obywatelskich.i.Politycznych.z.19.12.1966.r.,.Dz.U..z.1977.r..Nr.38,.poz..167.ze.zm.,. art..6.Konwencji.o.ochronie.praw.człowieka.i.podstawowych.wolności.z.4.11.1950.r.,. 6 Rodzaje postępowania sądowego §7 Dz.U..z.1993.r..Nr.61,.poz..284.ze.zm.),.w.myśl.których.każdy.człowiek.ma.prawo.do. rozpatrzenia.jego.sprawy.(cywilnej).przez.niezawisły.i.bezstronny.sąd. Nie.ma.w.Polsce.sądów.szczególnych,.rozpoznających.sprawy.cywilne..Należą. one.do.właściwości.sądów.powszechnych.–.rejonowych,.okręgowych.i.apelacyjnych.. W.nich.znajdują.się.sądy.pracy,.rodzinne,.gospodarcze,.rejestrowe.itd.,.które.są.jednost- kami.organizacyjnymi..Sąd.Najwyższy.rozpatruje.m.in..skargi.kasacyjne.i.sprawuje. nadzór.nad.działalnością.innych.sądów.w.zakresie.orzekania.(art..183.Konstytucji.RP. i.ustawa.z.23.11.2002.r..o.Sądzie.Najwyższym,.tekst.jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..499).. Sądami.szczególnymi.są.sądy.wojskowe.i.administracyjne..Nie.zajmują.się. one.sprawami.cywilnymi..Sądy.administracyjne,.czyli.wojewódzkie.sądy.admi- nistracyjne.i.Naczelny.Sąd.Administracyjny.funkcjonują.na.podstawie.ustawy. z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.administracyjnymi.(tekst.jedn.. Dz.U..z.2012.r..poz..270.ze.zm.).i.ustawy.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów. administracyjnych.(Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.),.które.weszły.w.życie.1.1.2004.r.. Na.podstawie.Kodeksu.postępowania.cywilnego.przed.sądami.powszechnymi. i.Sądem.Najwyższym.możemy.rozróżnić.różne.typy.postępowania.sądowego. Postępowanie.sądowe.przed.organami.państwowymi,.czyli.sądami.powszechny- mi,.możemy.ze.względu.na.jego.funkcję.podzielić.na.postępowanie.rozpoznające. sprawę.co.do.meritum.(rozpoznawcze),.pomocnicze.wspomagające.osiągnięcie. celu.i.wykonawcze. Schemat 2. Rodzaje postępowań w postępowaniu cywilnym POSTĘPOWANIE CYWILNE sądowe przed organami państwowymi pozasądowe przed organami społecznymi 1. Zabezpieczające 2. O odtworzenie akt rozpoznawcze pomocnicze wykonawcze 1. Proces 2. Postępowanie nieprocesowe 1. Egzekucyjne 2. Upadłościowe naprawcze Postępowanie międzynarodowe 1. Sądami polubownymi 2. Arbitrażem międzynarodowym powołanym do rozstrzygania sporów międzynarodowych 3. Komisjami pojednawczymi w sprawach ze stosunku pracy oraz organami bankowymi 4. Prowadzącymi postępowanie ugodowe (ustawa z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.) 7 I Podstawowe pojęcia 1. Postępowanie rozpoznawcze – proces cywilny Jest.to.postępowanie.składające.się.z.wielu.czynności.stron.i.sądu,.które.po- dejmuje.się.w.celu.rozpoznania.i.rozstrzygnięcia.konkretnej.sprawy.cywilnej.. Inicjatywę.wszczęcia.procesu.cywilnego.ma.podmiot,.którego.sfera.prawna.(prawa. podmiotowe,.status).wymaga.ochrony.prawnej,.a.także.prokurator.jako.rzecznik. interesu.społecznego.oraz.niektóre.organizacje.społeczne.nieprowadzące.działal- ności.gospodarczej..Proces.cywilny.ma.charakter.kontradyktoryjny.i.składa.się. z.licznych.czynności.procesowych. Sprawy rozstrzygane w.procesie mogą być rozpatrywane.w.trybie zwykłym. (zasada).bądź.w.postępowaniu odrębnym.ze.względu.na.ich.przyspieszenie. i.uproszczenie.albo.specjalny.charakter.przedmiotu.postępowania. Zgodnie.z.art..13.§.1.KPC.istnieje.zasada,.że,.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej,. sąd.rozpoznaje.sprawę.w.procesie.(czyli.istnieje.ogólna.zasada,.że.sprawy.cywilne. rozpatruje.sąd.powszechny,.zob..art..2.§.1.KPC.w.procesie.cywilnym)..Wyjątek.od. tej.zasady.stanowią.postępowania.nieprocesowe. W.ramach.postępowania.rozpoznawczego.w.procesie.ustawa.przewiduje,.ze. względu.na.odmienności,.postępowania.odrębne..Są.to:  1).w.sprawach.małżeńskich,  2).w.sprawach.ze.stosunku.między.rodzicami.a.dziećmi,  3).w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.i.ubezpieczeń.społecznych,  4).w.sprawach.o.naruszenie.posiadania,  5).w.sprawach.gospodarczych,  6).postępowanie.nakazowe.i.upominawcze,  7).postępowanie.uproszczone,  8).europejskie.postępowanie.w.sprawach.transgranicznych,  9).europejskie.postępowanie.w.sprawach.drobnych.roszczeń, 10).elektroniczne.postępowanie.upominawcze. 2. Postępowanie rozpoznawcze – nieprocesowe Zgodnie.z.art..13.§.1.KPC.istnieje.zasada,.że.jeżeli.ustawa.nie.stanowi.inaczej,. sąd.rozpoznaje.sprawę.w.procesie.(istnieje.ogólna.zasada,.że.sprawy.cywilne. rozpatruje.sąd.powszechny,.art..2.§.1.KPC.–.w.procesie.cywilnym)..Wyjątek.od.tej. zasady.stanowią.postępowania.nieprocesowe. Postępowanie.nieprocesowe.jest.równorzędnym.trybem.postępowania.rozpo- znawczego..W.przeciwieństwie.do.procesu.występuje.tu.większy.krąg.podmiotów. –.osoby.zainteresowane.i.większe.są.uprawnienia.sądu.do.działania.z.urzędu.. Przed.1964.r..postępowanie.to.było.określane.jako.niesporne..Postępowanie.to.może. być.niekiedy.wszczęte.z.urzędu..Charakterystyczne.jest.to,.że.liczba.uczestników. odpowiada.liczbie.osób.zainteresowanych,.jak.np..w.postępowaniu.spadkowym.. Sprawy.te.rozpoznawane.są.na.podstawie.przepisów.szczególnych.. Postępowanie nieprocesowe.dotyczy: 1).spraw.z.zakresu.prawa.rzeczowego,.np..stwierdzenia.zasiedzenia,.zniesienia. współwłasności,.rozgraniczenia.nieruchomości; 2).spraw.z.zakresu.prawa.spadkowego,.np..spisu.inwentarza,.przyjęcia.i.odrzucenia. spadku,.otwarcia.i.ogłoszenia.testamentu,.działu.spadku; 8 Rodzaje postępowania sądowego §7 3).spraw.z.zakresu.prawa.osobowego,.np..uznania.za.zmarłego,.ubezwłasnowol- nienia,.obywatelstwa.dziecka.i.zmiany.jego.nazwiska; 4).spraw.z.zakresu.prawa.rodzinnego,.opiekuńczego.i.kurateli; 5).innych.spraw: a).złożenia.przedmiotu.świadczenia.do.depozytu.sądowego.(na.podstawie. Kodeksu.cywilnego.i.Kodeksu.postępowania.cywilnego), b).odtworzenia.dyplomów.i.świadectw.z.ukończenia.nauki.oraz.umorzenia.utra- conych.dokumentów.(dekret.z.7.7.1945.r..o.odtworzeniu.dyplomów.i.świa- dectw.ukończenia.nauki,.Dz.U..Nr.27,.poz..164.ze.zm.;.dekret.z.10.12.1946.r.. o.umorzeniu.utraconych.dokumentów,.Dz.U..z.1947.r..Nr.5,.poz..20.oraz. Kodeks.postępowania.cywilnego),. c).z.zakresu.ustawy.z.18.9.2001.r..–.Kodeks.morski.(tekst.jedn..Dz.U..z.2013.r.. poz..758.ze.zm.),. d).rejestrowych.(ustawa.z.6.12.1996.r..o.zastawie.rejestrowym.i.rejestrze.zasta- wów,.tekst.jedn..Dz.U..z.2009.r..Nr.67,.poz..569.ze.zm.;.ustawa.z.27.6.1997.r.. o.partiach.politycznych,.tekst.jedn..Dz.U..z.2011.r..Nr.155,.poz..924.–.ewidencja. oraz.przepisy.Kodeksu.postępowania.cywilnego), e).przyjęcia.do.spółdzielni.i.przydziału.lokalu.spółdzielczego.(ustawa.–.Prawo. spółdzielcze), f). unieważnienia.wyborów.parlamentarnych,.Prezydenta.RP.oraz.kontrola.sądo- wa.wyboru.delegatów.do.Krajowej.Rady.Izb.Rolniczych.(ustawa.z.12.4.2001.r.. –.Ordynacja.wyborcza.do.Sejmu.Rzeczypospolitej.Polskiej.i.Senatu.Rzeczy- pospolitej.Polskiej,.tekst.jedn..Dz.U..z.2007.r..Nr.190,.poz..1360.ze.zm.;.ustawa. z.14.12.1995.r..o.izbach.rolniczych,.tekst.jedn..Dz.U..z.2002.r..Nr.101,.poz..927. ze.zm.), g).z.zakresu.przepisów.o.przedsiębiorstwach.państwowych.i.o.samorządzie.zało- gi.przedsiębiorstwa.państwowego.(ustawa.z.25.9.1981.r..o.przedsiębiorstwach. państwowych,.tekst.jedn..Dz.U..z.2013.r..poz..1384.i.ustawa.z.25.9.1981.r.. o.samorządzie.załogi.przedsiębiorstwa.państwowego,.Dz.U..Nr.24,.poz..123. ze.zm.). Jak.wskazuje.wyliczenie.spraw,.wiele.z.nich.zostało.przekazanych.do.postępo- wania.na.podstawie.ustaw.innych.niż.Kodeks.postępowania.cywilnego. 3. Postępowanie pomocnicze – zabezpieczające Jest.to.postępowanie.w.dużej.mierze.samodzielne,.uregulowane.w.oddzielnej. Części.II.KPC,.głównie.na.użytek.postępowania.rozpoznawczego..Sąd.wydając.po- stanowienie,.zazwyczaj.przed.albo.w.trakcie.postępowania.rozpoznawczego,.może. zabezpieczyć.roszczenia.pieniężne.(czasem.niepieniężne),.np..rent.czy.alimentów.. Postępowaniem.pomocniczym.jest.także.uregulowane.w.art..716–729.KPC.po- stępowanie.w.razie.zaginięcia.lub.zniszczenia.akt.sądowych. W.doktrynie.uznaje.się.również.za.postępowanie.pomocnicze: 1).postępowanie.w.przedmiocie.zabezpieczenia.dowodów, 2).postępowanie.o.nadanie.klauzuli.wykonalności.tytułowi.egzekucyjnemu.(w.sto- sunku.do.postępowania.egzekucyjnego), 3).postępowanie.w.przedmiocie.wykonalności.orzeczeń.sądów.zagranicznych,. zagranicznych.ugód.zawartych.przed.tymi.sądami. 9 I Podstawowe pojęcia 4. Postępowanie wykonawcze – egzekucyjne (sprawa egzekucyjna) Kodeks.nie.definiuje.pojęcia.„sprawy.egzekucyjnej”,.jednakże.pojęcie.to.pojawia. się.w.art..758.KPC..Wydaje.się,.że.należy.je.rozumieć.jako.te,.w.których.chodzi. o.przymusowe.urzeczywistnienie.praw.i.obowiązków.ze.stosunków.prawa.mate- rialnego.cywilnego..Najczęściej.będą.tu.należały.sprawy.o.przymusowe.wykonanie. orzeczeń.i.innych.aktów.wydanych.w.sprawach.cywilnych,.stanowiących.tytuły. egzekucyjne.określone.przez.przepisy.Księgi.trzeciej.KPC.(E. Wengerek)..W.związku. ze.zmianą.systematyki.Kodeksu.postępowania.cywilnego.doszło.do.rozdzielenia. Księgi.drugiej.na.dwa.niezależne.działy:.Księga.druga.–.Postępowanie.zabezpie- czające.i.Księga.trzecia.–.Postępowanie.egzekucyjne. Sprawami.egzekucyjnymi.w.rozumieniu.art..758.KPC.nie.są.sprawy.poddane. egzekucji.administracyjnej,.wymienione.w.art..2.ustawy.z.17.6.1966.r..o.postępo- waniu.egzekucyjnym.w.administracji.(tekst.jedn..Dz.U..z.2012.r..poz..1015.ze.zm.). Już.teraz.warto.wspomnieć,.że.sprawy.egzekucyjne.należą.do.właściwości.sądów. i.urzędujących.przy.tych.sądach.komorników.sądowych,.a.także.egzekucyjnych. w.ograniczonym.zakresie.innych.organów.egzekucyjnych.–.Policji,.banków. II. Postępowanie wykonawcze – upadłościowe i naprawcze Dnia.1.10.2003.r..weszła.w.życie.ustawa.–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(tekst. jedn..Dz.U..z.2012.r..poz..1112.ze.zm)..Zastąpiła.ona.rozporządzenia:.Prezydenta.RP. z.24.10.1934.r..–.Prawo.upadłościowe.(tekst.jedn..Dz.U..z.1991.r..Nr.118,.poz..512.ze. zm.).oraz.rozporządzenie.Prezydenta.RP.z.24.10.1934.r..–.Prawo.o.postępowaniu. układowym.(Dz.U..Nr.93,.poz..836.ze.zm.)..Nowa.regulacja.–.według.autorów. projektu.–.miała.na.celu.stworzenie.warunków.pozwalających.na.całkowite.zaspo- kojenie.wierzycieli,.zwiększenie.możliwości.zachowania.przedsiębiorstwa.i.jego. działalności.w.postępowaniu.naprawczym.. Zob..szerzej:.ustawa.z.28.2.2003.r..–.Prawo.upadłościowe.i.naprawcze.(tekst.jedn..Dz.U.. z.2012.r..Nr.1112.ze.zm.).. III. Postępowanie pozasądowe Jest.to.postępowanie.prowadzone.przed.organami.niemającymi.charakteru.sądo- wego.–.postępowanie.mediacyjne,.postępowanie.przed.komisjami.pojednawczymi. w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.oraz.postępowanie.przed.sądem.polubownym. Postępowanie.przed.sądem.polubownym.ma.charakter.postępowania.rozpo- znawczego..Wykonanie.orzeczeń.sądów.polubownych.następuje.na.podstawie. przepisów.o.egzekucji.z.Kodeksu.postępowania.cywilnego..Przepisy.dotyczące. sądownictwa.polubownego.znajdują.się.w.Części.V.KPC.(art..1154–1217.KPC).. Mediacja.została.uregulowana.w.art..1831–18315.KPC. Natomiast.zasady.postępowania.przed.komisją.pojednawczą.i.wykonanie.za- wartej.przed.nią.ugody.określają.przepisy.Kodeksu.pracy.(art..244–258). 10 II Rozdział Źródła prawa cywilnego procesowego oraz obowiązywanie prawa procesowego – terytorialne i czasowe § 8. Źródła prawa postępowania cywilnego I. Kodeks postępowania cywilnego – geneza i systematyka Kształtowanie.się.polskiego.prawa.procesowego.cywilnego.–.jednolitego.dla. całego.państwa.–.rozpoczęło.się.bezpośrednio.po.odzyskaniu.przez.Polskę.niepod- ległości..Do.tego.momentu.obowiązywało.prawo.procesowe.państw.zaborczych. W.Polsce.zachodniej.obowiązywał.niemiecki.Kodeks.postępowania.cywilnego. z.1877.r..i.ustawa.o.sądownictwie.dobrowolnym.z.1898.r..Na.południu.wiążąca. była.austriacka.procedura.cywilna.i.norma.jurysdykcyjna.(ustawa.o.właściwości. sądów).z.1895.r..oraz.Patent.niesporny.z.1854.r.;.dodatkowo.na.Spiszu.i.Orawie.do. 1922.r..obowiązywał.jeszcze.węgierski.Kodeks.postępowania.cywilnego.z.1911.r.. W.Polsce.wschodniej.i.centralnej.zastosowanie.miała.rosyjska.ustawa.postępowania. cywilnego.z.1864.r..(w.byłym.Królestwie.Kongresowym.do.1875.r..obowiązywał. francuski.Kodeks.procedury.cywilnej.z.1806.r.). Pierwszym.zadaniem.polskiego.ustawodawcy.było.więc.ujednolicenie.systemu. prawnego. Kodyfikacja.polskiej.procedury.cywilnej.odbywała.się.w.kilku.etapach..W.1917.r.. nad.polską.procedurą.cywilną.rozpoczęła.pracę.Komisja.w.Warszawie.pod.prze- wodnictwem.J. J. Litauera. Równolegle.pracowała.Podkomisja.w.Krakowie.pod. przewodnictwem.F. K. Fieńcha. Kolegia.te.weszły.w.skład.Komisji.Kodyfikacyjnej.RP. utworzonej.w.1919.r. W.dniu.29.11.1930.r..Prezydent.RP.wydał.rozporządzenie.z.mocą.ustawy.–.Ko- deks.postępowania.cywilnego.regulujący.postępowanie.sporne.(wprowadzono.sys- tem.apelacji.i.kasacji)..W.wyniku.dalszych.prac.pod.kierownictwem.M. Allerhanda 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie cywilne. Wydanie 3
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: