Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 003767 21722352 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne - ebook/pdf
Postępowanie karne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 488
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5095-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka „Postępowanie karne” obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego. Opracowanie może być wykorzystane w trakcie nauki postępowania karnego na studiach prawniczych, ale również może być pomocne dla osób przygotowujących się do aplikacji prawniczych, a także dla samych aplikantów w czasie ich nauki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Katarzyna T. Boratyńska Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński Postępowanie karne 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Postępowanie karne W sprzedaży: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 4 Duże Komentarze Becka J. Grajewski PRAWO KARNE PROCESOWE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze A. Marek PRAWO KARNE, wyd. 10 Studia Prawnicze M. Kuć, M. Gałązka PRAWO KARNE WYKONAWCZE Skrypty Becka J. Brylak, M. Mitera POSTĘPOWANIE KARNE Kazusy Becka H. Paluszkiewicz (wprow.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Z WPROWADZENIEM, wyd. 29 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Postępowanie karne 2. wydanie Katarzyna T. Boratyńska Uniwersytet w Białymstoku Łukasz Chojniak Uniwersytet Warszawski Wojciech Jasiński Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2013 Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne rozdziały opracowali: Katarzyna T. Boratyńska I–II, V–VI, VIII–IX, XVII III, VII, XIV–XVI, XVIII Łukasz Chojniak Wojciech Jasiński IV, X–XIII © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: ISBN 978-83-255-5094-3 ISBN e-book 978-83-255-5095-0 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................................... XIII Wstęp ....................................................................................................................................... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne ....................................................................................... § 1. Definicja procesu karnego .................................................................................... § 2. Funkcje procesu karnego ...................................................................................... § 3. Cele procesu karnego ............................................................................................ § 4. Przedmiot procesu karnego ................................................................................. § 5. Uczestnicy procesu karnego ................................................................................ § 6. Tryby i stadia procesu karnego ............................................................................ § 7. Źródła prawa karnego procesowego .................................................................. § 8. Obowiązywanie przepisów prawa karnego procesowego w miejscu i czasie ..................................................................................................................... Rozdział II. Zasady procesowe ........................................................................................... § 1. Pojęcie i podział zasad procesowych .................................................................. § 2. Zasada prawdy materialnej.................................................................................. § 3. Zasada obiektywizmu ........................................................................................... § 4. Zasada domniemania niewinności i reguła in dubio pro reo ............................. § 5. Zasada prawa do obrony ...................................................................................... § 6. Zasada swobodnej oceny dowodów ................................................................... § 7. Zasada ścigania z urzędu ..................................................................................... § 8. Zasada skargowości .............................................................................................. § 9. Zasada legalizmu ................................................................................................... § 10. Zasada kontradyktoryjności i inkwizycyjności ................................................. § 11. Zasada bezpośredniości ........................................................................................ § 12. Zasada jawności ..................................................................................................... Rozdział III. Przesłanki procesowe ................................................................................... § 1. Uwagi ogólne o dopuszczalności postępowania karnego ............................... § 2. Przesłanki procesowe ............................................................................................ § 3. Skutki prowadzenia postępowania z naruszeniem art. 17 KPK .................... KAZUSY ............................................................................................................................ 1 1 2 2 7 10 11 12 13 15 15 17 18 19 22 24 26 28 29 32 35 38 42 42 43 47 48 V Spis treści Rozdział IV. Właściwość i skład sądu oraz wyłączenie sędziego ................................ § 1. Uwagi ogólne ......................................................................................................... § 2. Właściwość sądu .................................................................................................... I. Właściwość rzeczowa sądu ......................................................................... II. Właściwość funkcjonalna sądu .................................................................. III. Właściwość miejscowa sądu ....................................................................... IV. Właściwość z łączności spraw .................................................................... V. Właściwość z delegacji ................................................................................ VI. Badanie właściwości przez sąd .................................................................. VII. Spory o właściwość ...................................................................................... VIII. Skutki procesowe naruszenia przepisów o właściwości sądu .............. § 3. Skład sądu .................................................................................................................. § 4. Wyznaczanie składu orzekającego w sprawach karnych .................................... § 5. Wyłączenie sędziego ................................................................................................. I. Wyłączenie sędziego z mocy prawa – art. 40 KPK (iudex inhabilis) ...... II. Wyłączenie sędziego z mocy orzeczenia sądu – art. 41 § 1 KPK (iudex suspectus)............................................................................................. III. Tryb wyłączenia sędziego ........................................................................... IV. Skutki procesowe niewyłączenia sędziego podlegającego wyłączeniu .................................................................................................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział V. Strony procesowe, pełnomocnicy oraz inni uczestnicy postępowania .. § 1. Pojęcie i kategorie stron ........................................................................................ § 2. Organizacja i zasady działania prokuratury ..................................................... I. Organizacja prokuratury ............................................................................. II. Zasady działania prokuratury.................................................................... § 3. Oskarżyciel publiczny ........................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................ II. Organy uprawnione do sprawowania funkcji oskarżyciela publicznego ................................................................................................... III. Obowiązki i uprawnienia oskarżyciela publicznego .............................. § 4. Pokrzywdzony ....................................................................................................... § 5. Oskarżyciel posiłkowy .......................................................................................... I. Oskarżyciel posiłkowy uboczny ................................................................ II. Oskarżyciel posiłkowy samoistny (subsydiarny) ................................... § 6. Oskarżyciel prywatny ........................................................................................... I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ II. Udział prokuratora w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego . § 7. Oskarżony ............................................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................ II. Prawa oskarżonego ...................................................................................... III. Obowiązki oskarżonego .............................................................................. § 8. Obrońca ................................................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................ II. Ustanowienie obrońcy ................................................................................. III. Czynności dokonywane przez obrońcę .................................................... 49 49 51 53 55 56 59 61 64 66 67 67 71 74 75 77 78 79 80 81 81 84 84 85 87 87 87 88 89 92 92 93 96 96 97 98 98 99 101 102 102 102 103 VI Spis treści IV. Ustanie stosunku obrończego .................................................................... § 9. Pełnomocnik ........................................................................................................... § 10. Przedstawiciel społeczny ...................................................................................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział VI. Akcja cywilna w procesie karnym ............................................................. § 1. Uwagi ogólne ......................................................................................................... § 2. Obowiązek naprawienia szkody ......................................................................... § 3. Proces adhezyjny ................................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................ II. Odmowa przyjęcia powództwa cywilnego .............................................. III. Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania ........................ IV. Cofnięcie powództwa cywilnego ............................................................... V. Namiastki powództwa cywilnego ............................................................. VI. Obowiązek naprawienia szkody a powództwo cywilne – porównanie ................................................................................................ KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział VII. Czynności procesowe .................................................................................. § 1. Podejmowanie decyzji procesowych .................................................................. I. Rozprawa i posiedzenie jako forum podejmowania decyzji procesowych ................................................................................................. II. Narada i głosowanie .................................................................................... III. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia ......................................................... § 2. Komunikowanie organowi procesowemu stanowiska stron .......................... § 3. Terminy ................................................................................................................... I. Terminy zawite ............................................................................................. II. Terminy prekluzyjne .................................................................................... III. Terminy instrukcyjne ................................................................................... IV. Obliczanie terminów.................................................................................... § 4. Doręczenia .............................................................................................................. I. Doręczenie bezpośrednie ............................................................................ II. Doręczenie pośrednie .................................................................................. III. Doręczenie zastępcze ................................................................................... § 5. Utrwalanie czynności procesowych ................................................................... I. Notatki urzędowe ........................................................................................ II. Protokoły ....................................................................................................... III. Stenogramy ................................................................................................... IV. Rejestracja dźwięku i obrazu ...................................................................... Problemy związane z protokołowaniem czynności procesowych ....... V. § 6. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów ......................................................... § 7. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt .............................................. KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział VIII. Dowody ........................................................................................................ § 1. Pojęcie i przedmiot dowodu ................................................................................ I. Pojęcie dowodu ............................................................................................. II. Przedmiot dowodu ...................................................................................... 104 105 106 107 108 108 109 111 111 113 114 116 117 118 119 120 121 122 125 125 129 129 130 132 132 133 134 136 137 137 138 139 139 142 143 143 144 147 150 151 151 151 152 VII Spis treści § 2. Ułatwienia dowodowe (surogaty dowodzenia) ................................................ § 3. Podział dowodów .................................................................................................. § 4. Inicjatywa dowodowa. Wniosek dowodowy .................................................... § 5. Zakazy dowodowe ................................................................................................ § 6. Osobowe źródła dowodowe ................................................................................ I. Oskarżony ..................................................................................................... II. Świadek.......................................................................................................... III. Biegły .............................................................................................................. IV. Specjaliści ....................................................................................................... V. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego .......................... § 7. Przeprowadzanie dowodów z osobowych źródeł dowodowych .................. I. Przesłuchanie ................................................................................................ II. Konfrontacja i okazanie ............................................................................... III. Opinia biegłego............................................................................................. § 8. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy .................................... § 9. Dowodowe czynności poszukiwawcze .............................................................. I. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie ........................................................... II. Kontrola i utrwalanie rozmów ................................................................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział IX. Środki przymusu ........................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ......................................................................................................... § 2. Zatrzymanie ........................................................................................................... Rodzaje zatrzymania ................................................................................... I. II. Sądowa kontrola zatrzymania .................................................................... III. Termin zatrzymania ..................................................................................... § 3. Środki zapobiegawcze .......................................................................................... I. Podstawy ogólne stosowania środków zapobiegawczych .................... II. Wymogi formalne stosowania środków zapobiegawczych ................... III. Kontrola stosowania środków zapobiegawczych ................................... IV. Tymczasowe aresztowanie .......................................................................... V. Wymogi formalne stosowania tymczasowego aresztowania ................ VI. Ograniczenia stosowania tymczasowego aresztowania ......................... VII. Obowiązki sądu w przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania ................................................................................................. VIII. Czas trwania tymczasowego aresztowania .............................................. IX. Poręczenia ...................................................................................................... 1. Poręczenie majątkowe .......................................................................... 2. Poręczenie społeczne i osoby godnej zaufania ................................. X. Dozór policji .................................................................................................. XI. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego ................................................. XII. Środek zapobiegawczy z art. 276 KPK ...................................................... XIII. Zakaz opuszczania kraju ............................................................................. § 4. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy ............................................................ § 5. List żelazny ............................................................................................................. § 6. Kary porządkowe .................................................................................................. § 7. Zabezpieczenie majątkowe .................................................................................. KAZUSY ............................................................................................................................ 153 155 157 161 167 167 169 176 178 178 180 180 182 183 185 187 187 189 193 194 194 196 196 199 200 201 201 202 203 206 210 211 212 213 216 217 219 220 221 222 222 222 224 225 227 229 VIII Spis treści Rozdział X. Postępowanie przygotowawcze ................................................................... § 1. Charakter, rola i cele postępowania przygotowawczego ................................ § 2. Formy postępowania przygotowawczego ......................................................... I. Śledztwo ........................................................................................................ II. Dochodzenie ................................................................................................. § 3. Organy postępowania przygotowawczego ....................................................... I. Organy prowadzące śledztwo .................................................................... II. Organy prowadzące dochodzenie ............................................................. III. Wyłączenie osoby prowadzącej lub nadzorującej śledztwo i dochodzenie ................................................................................................ § 4. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym ...................... § 5. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym ............................... § 6. Strony oraz inni uczestnicy postępowania przygotowawczego i ich uprawnienia............................................................................................................ I. Strony postępowania przygotowawczego i inni jego uczestnicy ......... II. Uprawnienia i obowiązki stron oraz innych uczestników postępowania przygotowawczego ............................................................ § 7. Czas trwania postępowania przygotowawczego ............................................. § 8. Przebieg postępowania przygotowawczego ..................................................... I. Wszczęcie postępowania przygotowawczego ......................................... II. Obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa .. III. Czynności sprawdzające (art. 307 KPK) oraz czynności w niezbędnym zakresie (art. 308 KPK) ..................................................... IV. Przedstawienie zarzutów ............................................................................ V. Czynności związane z zamknięciem postępowania przygotowawczego ...................................................................................... VI. Redukcja formalizmu postępowania przygotowawczego ..................... § 9. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego ............................... I. Umorzenie postępowania ........................................................................... II. Skierowanie sprawy do sądu ..................................................................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XI. Postępowanie przed sądem I instancji ...................................................... § 1. Kontrola wymogów formalnych skargi oskarżyciela ...................................... I. Podstawy prawne kontroli formalnej skargi oskarżyciela ..................... II. Przebieg kontroli formalnej skargi oskarżyciela ..................................... § 2. Skierowanie sprawy na posiedzenie ................................................................... I. Rozpoznawanie kwestii incydentalnych na posiedzeniu przed rozprawą ............................................................................................ II. Umorzenie postępowania na posiedzeniu przed rozprawą .................. III. Orzekanie na posiedzeniu co do meritum sprawy ................................... 1. Orzekanie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania ........................................................................................ 2. Skazanie bez rozprawy ........................................................................ 3. Tryb nakazowy ...................................................................................... § 3. Rozprawa główna .................................................................................................. Skierowanie sprawy na rozprawę ............................................................. I. 230 230 231 231 232 234 234 235 236 237 239 240 240 241 244 245 245 247 248 250 251 252 254 254 256 263 265 266 266 267 269 270 273 274 274 276 280 283 283 IX Spis treści Jawność rozprawy głównej ......................................................................... II. III. Rola przewodniczącego składu orzekającego w toku rozprawy głównej ........................................................................................................... IV. Udział uczestników postępowania w rozprawie głównej ..................... V. Przebieg rozprawy głównej ........................................................................ 1. Przewód sądowy i czynności dokonywane przed jego rozpoczęciem ......................................................................................... 2. Głosy stron ............................................................................................. 3. Narada i głosowanie ............................................................................. 4. Wyrok i jego ogłoszenie ....................................................................... § 4. Tryb przyspieszony ............................................................................................... § 5. Tryb orzekania w przedmiocie środków zabezpieczających .......................... I. Środki zabezpieczające ................................................................................ II. Postępowanie w przedmiocie orzekania środków zabezpieczających III. Orzekanie w przedmiocie środków zabezpieczających ......................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XII. Postępowanie w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego ........ § 1. Tryb prywatnoskargowy ...................................................................................... § 2. Przebieg postępowania prywatnoskargowego ................................................. § 3. Ingerencja prokuratora w ściganie czynów prywatnoskargowych ............... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XIII. Postępowanie odwoławcze ....................................................................... § 1. Systematyka i cel środków zaskarżenia ............................................................. § 2. Środki odwoławcze ............................................................................................... I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ II. Apelacja ......................................................................................................... 1. Uprawnienie do wniesienia apelacji – uwagi ogólne ...................... 2. Przyczyny odwoławcze ....................................................................... 3. Warunki formalne apelacji .................................................................. 4. Tryb wnoszenia apelacji ....................................................................... 5. Badanie warunków dopuszczalności apelacji .................................. 6. Cofnięcie apelacji .................................................................................. 7. Rozpoznanie apelacji ............................................................................ III. Zażalenie ........................................................................................................ KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XIV. Nadzwyczajne środki zaskarżenia .......................................................... § 1. Zwyczajne a nadzwyczajne środki zaskarżenia ............................................... § 2. Kasacja ..................................................................................................................... I. Uwagi ogólne ................................................................................................ II. Kasacja strony ............................................................................................... III. Postępowanie kasacyjne .............................................................................. IV. Kasacja nadzwyczajna ................................................................................. § 3. Wznowienie postępowania .................................................................................. I. Podstawy wznowienia postępowania ....................................................... II. Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania .................... 286 292 294 300 300 306 307 308 310 315 315 316 318 321 323 323 324 328 329 331 332 333 333 334 334 334 340 341 344 345 346 353 361 362 362 364 364 364 367 376 377 378 381 X Spis treści III. Przepisy posiłkowe ...................................................................................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XV. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia .............................. § 1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego ............................................ I. Warunkowe umorzenie postępowania ..................................................... II. Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania .................................. § 2. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ..................................................................................................... I. Podstawa i zakres roszczenia ..................................................................... II. Wyłączenie roszczenia ................................................................................. III. Procedura odszkodowawcza ...................................................................... § 3. Ułaskawienie .......................................................................................................... § 4. Wyrok łączny .......................................................................................................... I. Wyrok łączny a kara łączna ........................................................................ II. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego ..................... III. Prawomocność wyroku łącznego .............................................................. KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XVI. Proces karny w wymiarze międzynarodowym ..................................... § 1. Europejski nakaz aresztowania .......................................................................... I. Wystąpienie przez Polskę do państwa członkowskiego UE o wydanie osoby na podstawie ENA ........................................................ II. Wystąpienie państwa członkowskiego UE do Polski o wydanie osoby na podstawie ENA ............................................................................ § 2. Inne instrumenty współpracy międzynarodowej ............................................. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych .................................. I. II. Zatrzymanie dowodów i zabezpieczenie mienia w ramach współpracy wewnątrz UE ........................................................................... III. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego .................................................. IV. Wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych V. przebywających za granicą ......................................................................... Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania ..................................... § 3. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym................................ § 4. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ....................................... § 5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej .................................................... KAZUSY ............................................................................................................................ Rozdział XVII. Koszty procesu ........................................................................................... § 1. Uwagi ogólne ......................................................................................................... § 2. Zwolnienie od kosztów sądowych...................................................................... § 3. Zasądzenie kosztów procesu ............................................................................... § 4. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu ..................................................................................... Rozdział XVIII. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych ............................................................................................................... § 1. Przepisy ogólne o postępowaniu wojskowym .................................................. 383 384 386 387 387 388 392 393 394 396 400 404 404 405 406 407 409 410 411 414 420 420 421 422 423 425 427 429 432 433 434 434 440 441 445 446 447 XI Spis treści § 2. Wojskowe postępowanie przygotowawcze ....................................................... § 3. Środki przymusu w postępowaniu wojskowym .............................................. § 4. Postępowłanie przed sądem wojskowym .......................................................... KAZUS ............................................................................................................................... Indeks rzeczowy .................................................................................................................... 449 452 454 457 459 XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPC ............................................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem Nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC .................................................... Kodeks cywilny KK .................................................... Kodeks karny KKS .................................................. Kodeks karny skarbowy KKW ................................................ Kodeks karny wykonawczy Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. Kodeks postępowania cywilnego KPK ................................................. Kodeks postępowania karnego LasU ................................................. ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) MPPOP ........................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycz- nych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167, zał.) OdpPodU ....................................... ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) PostNielU ....................................... ustawa z 26.10.1986 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrŁow .............................................. ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) ProkU .............................................. ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) PrPras .............................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrUSP ............................................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSW ............................................ ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów woj- skowych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) PWKK ............................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKPK ........................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowannia karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) RegSądR .......................................... rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 250 ze zm.) SkłOrzR ........................................... rozporządzenie z 2.6.2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania skła- du orzekającego (Dz.U. Nr 107, poz. 1007) ŚwKorU .......................................... ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) TSU .................................................. ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) WychTrzeźwU ............................... ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 2. Czasopisma i orzecznictwo Biul. PK ........................................... Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe NP ..................................................... Nowe Prawo MoP ................................................. Monitor Prawniczy OSA ................................................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnych OSAB ................................................ Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNKW ............................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej XIV Wykaz skrótów OSNwSK .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP .................................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ................................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zbiór urzędowy, Seria A Pal. ................................................... Palestra PiP .................................................... Państwo i Prawo PPK .................................................. Przegląd Prawa Karnego Prok. i Pr. ........................................ Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy 3. Inne ENA ................................................. europejski nakaz aresztowania ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS ................................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości MTK ................................................ Międzynarodowy Trybunał Karny post. ................................................. postanowienie RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich SA ..................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny uchw. ............................................... uchwała wyr. .................................................. wyrok tekst jedn. ....................................... tekst jednolity XV Wstęp Oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie opracowania pt. „Postępowanie kar- ne”. Zostało ono napisane tak, jak i poprzednie, przede wszystkim z myślą, że służyć bę- dzie jako pomoc dydaktyczna do nauki postępowania karnego na studiach prawniczych. Autorzy liczą jednak, że okaże się ono przydatne nie tylko studentom prawa, ale także słuchaczom na kierunkach nieprawniczych, zainteresowanym prawem karnym proceso- wym, absolwentom przygotowującym się do aplikacji prawniczych oraz aplikantom po- wtarzającym zdobytą już wiedzę. W publikacji w sposób syntetyczny, aczkolwiek kompleksowy, przedstawiono zagad- nienia dotyczące statyki i dynamiki polskiego procesu karnego. W założeniu autorów ni- niejsze kompendium nie ma jednak stanowić alternatywy dla dostępnych na rynku pod- ręczników procesu karnego. Ze względu na swoją objętość i wynikające z niej ograniczenia w możliwości wszechstronnego omówienia rozległej problematyki karnoprocesowej dąży ono raczej do uzupełnienia dostępnej na rynku oferty pomocy dydaktycznych. Przedsta- wione w publikacji informacje dotyczące postępowania karnego mają więc przede wszyst- kim charakter podstawowy. Nie oznacza to jednak, że nie podejmuje ona zagadnień dys- kusyjnych czy budzących wręcz rozbieżności w doktrynie i praktyce orzeczniczej. Kwestie te poruszane są zarówno w treści kolejnych rozdziałów, jak i w zamykających je kazusach. Te ostatnie stanowić mają, w zamyśle autorów, materiał do refleksji na ćwiczeniach z po- stępowania karnego i przyczynić się do doskonalenia praktycznych umiejętności, które powinny być zaletami każdego prawnika. Zawarte w książce kazusy wymagają więc od Czytelnika prześledzenia orzecznictwa, poglądów doktryny oraz zastanowienia się nad różnymi możliwościami rozwiązania poruszanych w nich problemów prawnych. Autorzy nie zamieścili rozwiązań kazusów, uznając, że dyskusja nad nimi na ćwiczeniach będzie bardziej twórcza i motywująca. Publikację cechuje nieco odmienna od funkcjonujących w podręcznikach prawa kar- nego procesowego systematyka. Autorzy zdecydowali się m.in., na wzór francuski, na wyodrębnienie rozdziału dotyczącego akcji cywilnej w procesie karnym, uznając, że prob- lematyka ta zasługuje – ze względu na swoją odrębność – na osobne omówienie. Zrezyg- nowano także z wyodrębnienia osobnego rozdziału dotyczącego trybów szczególnych, uznając, że omówienie ich w ramach postępowania przed sądem I instancji jest zabiegiem z perspektywy dynamiki procesu bardziej przejrzystym. Osobno omówiony został jedynie tryb prywatnoskargowy, którego specyfika przemawia za takim krokiem. XV Wstęp Niniejsza publikacja jest inicjatywą osób wykładających prawo karne procesowe w trzech ośrodkach akademickich – Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie War- szawskim oraz Uniwersytecie Wrocławskim. W ten sposób wychodzi ona naprzeciw po- stulatom reformy nauczania prawa w Polsce, akcentującym znaczenie współpracy pomię- dzy uczelniami wyższymi i ujednolicania procesu dydaktycznego. Akceptując powyższe założenia, zastrzec jednak należy, że wspomniane ujednolicanie powinno być rozumiane nie jako przymusowa unifikacja, ale droga do rozszerzania i wzbogacania dyskursu toczą- cego się w ramach prawniczej wspólnoty komunikacyjnej. Białystok–Warszawa–Wrocław, styczeń 2013 r. Autorzy XVI I Rozdział Zagadnienia wstępne § 1. Definicja procesu karnego „Prawo karne procesowe”, „proces karny”, „procedura karna”, „postępowanie karne” to pojęcia, które mimo różnych znaczeń dość często używane są synoni- micznie. Jest to jednak duże uproszczenie, gdyż są między nimi różnice, które można zauważyć w prezentowanych poniżej stanowiskach. Stąd też dla lepszego rozumienia tematyki przedstawiamy niektóre definicje wyrażane w doktrynie. Prawo karne procesowe, zdaniem P. Kruszyńskiego, jest to zespół norm praw- nych, które regulują postępowanie w sprawach o przestępstwo i służą realizacji norm prawa karnego materialnego. Według S. Waltosia to „zbiór norm prawnych regulujących proces karny, zaś proces karny to zespół prawnie uregulowanych czynności, które mają na celu wykrycie przestępstwa i jego sprawcy, osądzenie go za przestępstwo i ewentualne wykonanie kary, środków karnych oraz środków zabezpieczających”. Z kolei procedura karna, zdaniem S. Waltosia, jest pojęciem szerszym od procesu karnego i swym zakresem, oprócz norm prawa procesowego, obejmuje obyczaje, sposoby stosowania prawa, a więc reguły postępowania. Na zakończenie rozważań terminologicznych wypadałoby się odnieść do ter- minu „postępowanie karne”, który w stosunku do definicji procesu karnego ma węższy zakres i najczęściej dotyczy wycinka procesu karnego, np. postępowanie przygotowawcze, postępowanie odwoławcze, postępowanie przyspieszone. W dalszej części tego opracowania terminy te stosowane są naprzemiennie. Zob. więcej B. Bieńkowska, C. Kulesza, P. Kruszyński (red.), P. Piszczek, S. Pawelec, Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2012, s. 19; S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 21. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: