Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 004236 24087219 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne skarbowe - ebook/pdf
Postępowanie karne skarbowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 457
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0727-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik „Postępowanie karne skarbowe” stanowi kontynuację wcześniej opublikowanego podręcznika „Prawo karne skarbowe”. Opracowanie niniejsze obejmuje zagadnienia postępowania karnego skarbowego z zakresu struktury postępowania oraz jego dynamiki.

Przedstawienie struktury postępowania karnego skarbowego obejmuje omówienie m.in. następujących problemów:

Przedstawienie dynamiki procesu karnego skarbowego obejmuje omówienie m.in. następujących problemów:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Postępowanie karne skarbowe Feliks Prusak Podręczniki Prawnicze Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zda- nia egzaminu. Podręcznik „Postępowanie karne skarbowe” stanowi kontynuację wcześ- niej opublikowanego podręcznika „Prawo karne skarbowe”. Opracowanie ni- niejsze obejmuje zagadnienia postępowania karnego skarbowego z zakresu struktury postępowania oraz jego dynamiki. Przedstawienie struktury postępowania karnego skarbowego obejmuje omó- wienie m.in. następujących problemów:  zasady i warunki dopuszczalności postępowania karnego skarbowego,  uczestnicy postępowania karnego skarbowego,  czynności procesowe oraz środki przymusu procesowego. Przedstawienie dynamiki procesu karnego skarbowego obejmuje omówienie m.in. następujących problemów:  postępowanie przygotowawcze,  postępowanie przed sądem I i II instancji,  postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia. Prof. zw. dr hab. Feliks Prusak – Kierownik Katedry Postępowania Karne- go Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu prawa sądowego oraz prawa i postępowania karnego, a także prawa i postępowania karnego skarbowego. Autor blisko 370 publikacji, w tym ponad 60 książek (monografii, komentarzy, podręczników akademickich). Ekspert Komisji Sejmu i Senatu RP. Pełnił obowiązki Prorektora Uniwersytetu Szczeciń- skiego. Był dziekanem kolejno trzech Wydziałów Prawa i Administracji. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl, http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-255-0727-5 Podręczniki Prawnicze poleca i k i n z c ę r d o P e z c i n w a r P e w o b r a k s e n r a k e i n a w o p ę t s o P • k a s u r P Cena 45,00 zł C•H•BECK C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Feliks Prusak • Postępowanie karne skarbowe W sprzedaży: P. Hofmański (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ. TOM I–IV, wyd. 3 Duże Komentarze Becka A. Ważny, A. Sakowicz, A. Górski, K. T. Boratyńska KOKEDS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka F. Prusak PRAWO KARNE SKARBOWE Podręczniki Prawnicze J. Grajewski (red.) PRAWO KARNE PROCESOWE. CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze J. Grajewski PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 4 Podręczniki Prawnicze M. Kuć, M. Gałązka PRAWO KARNE WYKONAWCZE, wyd. 3 Skrypty Becka KODEKS KARNY. KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. KODEKS KARNY WYKONAWCZY. KOSZTY SĄDOWE KARNE Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Postępowanie karne skarbowe Feliks Prusak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-0727-5 Przedmowa Opracowanie niniejsze jest podręcznikowym przedstawieniem problematyki procesowego prawa karnego skarbowego. Jest ono kontynuacją uprzednio opubli- kowanego opracowania materialnego prawa karnego skarbowego. Oba te opraco- wania stanowią całość i kompleksowo prezentują wszystkie problemy uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym i ustawach związkowych. Prawo karne skarbowe jest dziedziną prawa bardzo skomplikowaną, obejmuje bowiem nie tylko materię prawa i postępowania karnego, ale również materię sze- roko rozumianego prawa skarbowego, włącznie z jego wyspecjalizowanymi dzia- łami: prawem podatkowym, prawem celnym, prawem dewizowym oraz prawem loteryjnym, jak również częściowo z zakresu prawa cywilnego i prawa administra- cyjnego. Materialne prawo karne skarbowe zasadza się na tradycyjnych konstrukcjach prawa karnego, ale operuje ponadto konstrukcjami fiskalizmu niezbędnymi dla ochrony interesu oraz ustanowionego porządku finansowego w państwie i wspól- nocie europejskiej. Typologia czynów zabronionych jest urozmaicona i zmienna, adekwatnie do konkretnych działów prawa i stosunków społeczno-ekonomicznych. Procedura karna w sprawach skarbowych musi adekwatnie realizować i w nale- żytym stopniu zabezpieczać interes chroniony przez materialne prawo karne skar- bowe. Obszar tematyczny procedury karnej skarbowej w związku z tym jest roz- legły i obejmuje nawet płaszczyzny nieznajdujące odpowiednika w powszechnym postępowaniu karnym. Prawo karne procesowe określa reguły postępowania powołanych organów państwowych (w ramach proceduralnych kompetencji) oraz innych uczestników w procesie, którego przedmiotem jest rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej skarbowej sprawcy, a także osób i podmiotów połączonych sprawą z powo- du popełnienia określonego w ustawie czynu zabronionego w płaszczyźnie karnej skarbowej. Komentatorskie, podręcznikowe i monograficzne opracowania autora proble- matyki prawa i postępowania karnego skarbowego opublikowane w minionym ćwierćwieczu wymagają aktualizacji z pozycji dysproporcji normatywnych powo- dowanej na bieżąco licznymi nowelizacjami prawa również na gruncie obowiązu- Przedmowa VI jącego aktualnie Kodeksu karnego skarbowego. Trzeba zwrócić uwagę na to, że obowiązujący Kodeks karny skarbowy z 1999 r. w ciągu minionego dziesięciolecia był blisko 40 razy nowelizowany. Świadczy to o zmianie obszaru normatywnego i zwiększa stopień komplikacji materii, która wymaga uporządkowania i jednolitej prezentacji. Autor przedstawia w niniejszym opracowaniu materię procesu karnego skar- bowego w oparciu o dyspozycje kodeksowe, ale prezentacja ta z konieczności utrzymania akademickiego wykładu uwzględnia dorobek doktryny i judykatury. Omówione zostały najważniejsze problemy charakteryzujące konstrukcje procedu- ry karnej skarbowej oraz liczne od nich wyjątki, odstępstwa i korektury modyfi - kacyjne. Uzupełnieniem przedłożonych wywodów teoretycznych jest prezentacja bibliografi i przedmiotu (segmentowa oraz całościowa). Ułatwi to dążenie do po- głębiania warstwy problemowej i ujawni panoramę zagadnień szczegółowych oraz wcześniejszych rozwiązań. Podręcznikowe opracowanie problematyki postępowania karnego skarbowego jest skierowane do wszystkich zainteresowanych poznaniem wskazanej oraz skom- plikowanej materii. Przydatność opracowania ocenią nie tylko studenci i doktoranci oraz aplikanci zawodów prawniczych. Płaszczyzna formuły akademickiego wykła- du jest bliska również praktykom (organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji skarbowej czy fi nansów publicznych). Opracowanie niniejsze wcześniej zostało zaprezentowane i poddane ocenie przydatności podczas licznych warsztatów seminaryjnych wśród słuchaczy i asy- stentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy- szyńskiego w Warszawie. Odnotować należy znaczący udział w tych pracach mgr. Nikodema Muszyńskie- go oraz sędzi Ewy Filipowskiej. Warszawa, czerwiec 2009 r. Feliks Prusak Spis treści Str. Nb. Przedmowa ............................................................................................................... V Wykaz skrótów ......................................................................................................... XI Wykaz literatury ....................................................................................................... XV Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające .......................................................... 1 1 1 1 § 1. Istota postępowania karnego skarbowego .............................................. 17 6 § 2. Konotacje historyczne procedury karnej skarbowej .............................. 28 § 3. Wzorzec postępowania karnego skarbowego ........................................ 9 37 § 4. Normatywna podstawa procesu karnego skarbowego ........................... 12 53 § 5. Cele i zadania postępowania karnego skarbowego ............................... 22 67 § 6. Akcja procesowa ścigania karnego skarbowego ................................... 25 74 § 7. Specyfika postępowania karnego skarbowego ....................................... 27 84 § 8. Stratyfikacja rodzajowa postępowania karnego skarbowego ................ 30 Rozdział II. Zasady postępowania karnego skarbowego ............................... 33 88 88 § 9. Pojęcie zasady procesowej ..................................................................... 33 99 § 10. Kryteria klasyfikacyjne zasad procesowych .......................................... 36 § 11. Ogólnoprawne zasady procesu karnego skarbowego ............................ 42 118 § 12. Zasady dynamizmu akcji karnej ............................................................ 44 125 § 13. Zasady poznania dowodowego .............................................................. 49 138 § 14. Zasady gwarancyjne ............................................................................... 60 166 Rozdział III. Warunki dopuszczalności procesu karnego skarbowego ........ 67 177 § 15. Pojęcie przesłanki procesowej ................................................................ 67 177 § 16. Systematyzacja rodzajowa przesłanek procesowych ............................. 69 182 § 17. Przesłanki materialnoprawne .................................................................. 71 186 § 18. Podsądność sprawy karnej skarbowej sądowi ....................................... 75 194 § 19. Właściwość organu procesowego ........................................................... 80 204 § 20. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela ................................................ 82 213 § 21. Istnienie stron procesowych ................................................................... 83 214 § 22. Przedawnienie czynu zabronionego ....................................................... 84 218 § 23. Powaga rzeczy osądzonej ....................................................................... 87 228 § 24. Zawiłość prawna sprawy ........................................................................ 88 233 § 25. Inne okoliczności wyłączające ściganie ................................................. 89 235 § 26. Konsekwencje istnienia przeszkód procesowych .................................. 89 240 Rozdział IV. Uczestnicy postępowania karnego skarbowego ......................... 91 242 § 27. Pojęcie uczestnika procesu karnego ....................................................... 92 242 Spis treści VIII Str. Nb. § 28. Organy procesu karnego skarbowego .................................................... 92 244 § 29. Stratyfi kacja resortowa organów postępowania przygotowawczego .... 96 251 § 30. Prokurator jako organ nadzorczy i prowadzący postępowanie przygotowawcze ...................................................................................... 111 269 § 31. Wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie ...................................... 117 283 § 32. Strony procesu karnego skarbowego ..................................................... 120 288 § 33. Oskarżyciel publiczny ............................................................................. 121 293 § 34. Oskarżony ............................................................................................... 123 297 § 35. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej ....................... 126 306 § 36. Podmiot zobowiązany do zwrotu uzyskanej korzyści określony w art. 24 § 5 KKS .................................................................................. 132 318 § 37. Interwenient ............................................................................................. 134 326 § 38. Przedstawiciele procesowi stron ............................................................ 136 332 § 39. Obrońca oskarżonego ............................................................................. 136 334 § 40. Pełnomocnik procesowy ......................................................................... 139 344 § 41. Rzecznik interesu publicznego ............................................................... 141 348 Rozdział V. Czynności procesowe ...................................................................... 144 353 § 42. Pojęcie czynności procesowej ................................................................ 144 353 § 43. Rodzaje czynności procesowych ............................................................ 146 360 § 44. Ważność i skuteczność czynności procesowych ................................... 148 369 § 45. Termin czynności procesowych ............................................................. 150 379 § 46. Klasyfi kacja terminów procesowych ...................................................... 151 381 § 47. Protokół w procesie karnym skarbowym .............................................. 153 386 § 48. Notatka urzędowa ................................................................................... 156 395 § 49. Akta sprawy karnej skarbowej ............................................................... 157 397 § 50. Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt .................................... 160 400 § 51. Rozstrzygnięcia w procesie karnym skarbowym .................................. 161 401 § 52. Wyrok w procesie karnym skarbowym ................................................. 162 404 § 53. Wyrok nakazowy .................................................................................... 168 412 § 54. Postanowienia w procesie karnym skarbowym ..................................... 169 414 § 55. Zarządzenia procesowe ........................................................................... 171 418 § 56. Polecenia procesowe ............................................................................... 172 421 § 57. Doręczenia pism procesowych ............................................................... 172 422 § 58. Czynności operacyjne a czynności procesowe ...................................... 175 430 Rozdział VI. Środki przymusu procesowego ................................................... 181 434 § 59. Istota środków przymusu procesowego ................................................. 181 434 § 60. Rodzaje środków przymusu procesowego ............................................. 182 435 § 61. Proceduralne uwarunkowania ................................................................. 185 439 § 62. Zatrzymanie procesowe osoby ............................................................... 187 441 § 63. Środki zapobiegawcze ............................................................................ 189 445 § 64. Tymczasowe aresztowanie ...................................................................... 192 451 § 65. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze ..................................................... 196 460 § 66. Poszukiwania oskarżonego i list gończy ............................................... 203 472 § 67. List żelazny ............................................................................................. 204 474 § 68. Kary porządkowe .................................................................................... 205 475 § 69. Zabezpieczenie majątkowe ..................................................................... 210 489 Spis treści IX Str. Nb. Rozdział VII. Zagadnienia dowodowe ............................................................. 214 496 § 70. Podstawa normatywna dowodzenia w procesie karnym skarbowym ... 215 496 § 71. Pojęcie dowodu i przedmiot dowodzenia .............................................. 217 500 § 72. Ciężar dowodu i uproszczenia procesu dowodowego .......................... 219 507 § 73. Zakazy dowodowe .................................................................................. 222 511 § 74. Rodzaje dowodów i ich klasyfikacja ..................................................... 224 515 § 75. Zróżnicowanie środków dowodowych ................................................... 227 529 § 76. Oględziny i eksperyment procesowy ..................................................... 240 565 § 77. Postępowanie dowodowe ........................................................................ 242 571 § 78. Środki przymusu dowodowego .............................................................. 248 583 § 79. Kontrola i utrwalanie rozmów ............................................................... 254 598 § 80. Specjalista i tłumacz w procesie ............................................................ 256 603 Rozdział VIII. Postępowanie przygotowawcze ................................................ 258 605 § 81. Podstawa prawna konstrukcji ................................................................. 259 605 § 82. Zadania postępowania przygotowawczego ............................................ 259 606 § 83. Formy postępowania przygotowawczego .............................................. 260 608 § 84. Prerogatywy inwestygatorskie organów postępowania przygotowawczego .................................................................................. 262 615 § 85. Wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie ...................... 267 627 § 86. Przedstawienie zarzutów w sprawie karnej skarbowej ......................... 273 636 § 87. Procesowa realizacja zadań inwestygatorskich ...................................... 276 642 § 88. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego ...................... 280 652 § 89. Wzruszanie prawomocnych decyzji postępowania przygotowawczego ... 293 686 § 90. Kontrola i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym .................. 294 690 § 91. Rola sądu w postępowaniu przygotowawczym ..................................... 298 696 Rozdział IX. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy ............. 301 701 § 92. Zagadnienia wprowadzające ................................................................... 301 701 § 93. Postępowanie mandatowe ....................................................................... 302 703 § 94. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ........................................ 307 714 Rozdział X. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji ......................... 322 742 § 95. Podstawa normatywna wyłączności postępowania sądowego .............. 322 742 § 96. Właściwość orzecznicza sądu w sprawach karnych skarbowych ......... 324 747 § 97. Wstępna kontrola oskarżenia .................................................................. 330 762 § 98. Wniosek o skazanie bez rozprawy ......................................................... 335 789 § 99. Czynności przygotowujące rozprawę główną ........................................ 337 797 § 100. Przebieg rozprawy głównej .................................................................... 339 807 Rozdział XI. Szczególne tryby postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe ..................................................... 350 838 § 101. Stratyfikacja trybów szczególnych ......................................................... 351 838 § 102. Postępowanie uproszczone ..................................................................... 353 852 § 103. Postępowanie nakazowe ......................................................................... 359 883 § 104. Postępowanie w stosunku do nieobecnych ............................................ 362 907 X Spis treści Str. Nb. Rozdział XII. Odrębności postępowania odwoławczego ............................... 365 920 § 105. Założenia postępowania odwoławczego ................................................ 365 920 § 106. Postępowanie apelacyjne ........................................................................ 370 937 § 107. Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego ..................................................... 376 961 § 108. Zakres odrębności proceduralnych ......................................................... 380 978 § 109. Udział finansowych organów postępowania przygotowawczego w postępowaniu odwoławczym .............................................................. 382 988 § 110. Dopuszczalność apelacji szczególnych stron postępowania karnego skarbowego ............................................................................................. 384 1004 § 111. Zażalenia w postępowaniu karnym skarbowym .................................... 386 1010 § 112. Zaskarżanie postanowień wydanych w postępowaniu przygotowawczym .................................................................................. 388 1019 § 113. Specyficzne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym skarbowym .. 390 1032 Rozdział XIII. Postępowania odrębne po uprawomocnieniu się orzeczenia ... 393 1034 § 114. Uwagi wprowadzające ............................................................................ 394 1034 § 115. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego .................................. 395 1040 § 116. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie ....................................................................................... 397 1052 § 117. Wyrokowanie łączne ............................................................................... 399 1066 § 118. Postępowanie ułaskawieniowe ............................................................... 402 1084 Rozdział XIV. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ........................................... 406 1103 § 119. Uwagi wprowadzające ............................................................................ 406 1103 § 120. Kasacja .................................................................................................... 407 1107 § 121. Wznowienie postępowania karnego skarbowego .................................. 417 1163 Indeks rzeczowy ................................................................................................... 423 Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABWU .......................... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBAU ........................... ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) (Dz.U. Nr 104, poz. 708 ze zm.) EwidLU ......................... ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KK ................................. Kodeks karny KKS ............................... Kodeks karny skarbowy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrolSkarbU .............. ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) KPK ............................... Kodeks postępowania karnego KPW .............................. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia UKS z 1971 r. ................ ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103) MPPOiP ........................ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) i Politycznych NIKU ............................. ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn. OrdPU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) PrAdw ........................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. ProkU ............................ ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) Nr 7, poz. 39 ze zm.) (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrUSAdm ...................... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych PrUSP ............................ ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych PrUSW .......................... ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst RadPrU .......................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) RPOU ............................ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) XII SGU ............................... ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. Dz.U. Wykaz skrótów z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) Nr 156, poz. 1641 ze zm.) SłCelU ........................... ustawa z 24.7.1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. SłKontrWU ................... ustawa z 9.6.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz SNU ............................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709 ze zm.) poz. 2052 ze zm.) z 2007 r. Nr 36, poz. 232) ŚwKorU ........................ ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. ŻWU ............................. ustawa z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych or- ganach porządkowych (Dz.U. Nr 123, poz. 1353 ze zm.) 2. Czasopisma AUL, Fol. Iur. ................ Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUWr ............................ Acta Universitatis Wratislaviensis Cz. PKiNP ..................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych D. Pod. .......................... Doradztwo Podatkowe EPP ................................ Europejski Przegląd Prawa Gd. SP ........................... Gdańskie Studia Prawnicze GS ................................. Gazeta Sądowa Kontr. Państ. .................. Kontrola Państwowa KZS ............................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ............................... Monitor Prawniczy MoPod ........................... Monitor Podatkowy NP .................................. Nowe Prawo OSNKW ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa OSNPG ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Prokuratury Generalnej OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PP .................................. Przegląd Prawniczy P. Pod. ............................ Przegląd Podatkowy Pr. Gosp. ........................ Prawo Gospodarcze Prob. Pr. Karnego .......... Problemy Prawa Karnego Prok. i Pr. ....................... Prokuratura i Prawo Prz. Policyjny ................ Przegląd Policyjny PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. .............................. Radca Prawny SKKiP ........................... Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne SP .................................. Studia Prawnicze SP-E .............................. Studia Prawno-Ekonomiczne Stud. Prawnoustr. .......... Studia Prawnoustrojowe WPP .............................. Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNIBPS ......................... Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego Wykaz skrótów XIII ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNURz .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ZNUSz .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ZN WSHP ..................... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa ZN WSZiP ..................... Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczo- ści 3. Inne skróty ABW ............................. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBA ............................... Centralne Biuro Antykorupcyjne Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy in. .................................. inny (a, e) Nr .................................. Numer poz. ................................ pozycja przyp. aut. ...................... przypis autora s. .................................... strona tekst jedn. ...................... tekst jednolity zd. .................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami Wykaz literatury E. Adamowski, W. Boczkowski, Zwrot przed sąd sprawy o przestępstwo skarbowe do postępo- wania przygotowawczego, NP 1975, Nr 6. A. Adamski, Wysokość grzywien i kar pieniężnych w ustawie karnej skarbowej i na tle nowe- lizacji prawa karnego z 12 lipca 1995, Pal. 1996, Nr 9–10. J. Agacka-Indecka, Charakter prawny nakazu karnego, AUL Fol. Iur. 1997, Nr 65. A. Anitkiewicz, A. Orłowska, Prawa osoby trzeciej wobec zagrożenia przepadkiem przedmio- tów lub wobec orzeczonego przepadku w postępowaniu karnym, PS 2006, Nr 11–12. G. Artymiak, Zasada szybkości postępowania karnego. Uwag kilka na tle ustawy o skardze za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasad- nionej zwłoki, WPP 2005, Nr 1. J. Bafia, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1980. A. Banasik, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe, Nierucho- mości 2005, Nr 6. S. Baniak, Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia przeciwko obo- wiązkom podatkowym w podatkach samorządowych, ZN Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 2007, Nr 2. S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2006. S. Baniak, Wielka nowelizacja kodeksu karnego skarbowego – zmiany w przepisach proce- sowych. Cz. 1, P. Pod. 2005, Nr 12; Cz. 2, P. Pod. 2006, Nr 1 (dot. prawa skarbowego ma- terialnego). A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego, War- A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, MoP szawa 2003. 2002, Nr 10. E. Bieńkowska, J. Skupiński, M. Zawisza, Stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegaw- czych w praktyce prokuratorskiej, SKKiP 1989, Nr 20. M. Błoński, Wniosek dowodowy, SP-E 2000, Nr 62. G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. R. Światłowski, Kodeks karny skarbowy z komenta- rzem, Gdańsk 2000. 1972, Nr 9. M. Brzeszczot, Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karno-skarbowego, PiŻ B. Brzeziński, M. Kalinowski, Znaczenie terminów z zakresu prawa podatkowego występują- cych w kodeksie karnym skarbowym, KPPod 2000, Nr 2. A. Bulsiewicz, Charakter prawny roszczeń odszkodowawczych za niesłuszne skazanie lub oczywiście bezzasadne aresztowanie, PiP 1965, z. 12. A. Bulsiewicz, D. Kala, Zabezpieczenie majątkowe jako środek służący wykonalności przy- szłego orzeczenia o przedmiocie procesu, Gd. SP 2003, Nr 11. XVI M. Cieślak, Podstawa odszkodowania za oczywiste niesłuszne tymczasowe aresztowanie, Wykaz literatury Pal. 1987, Nr 9. M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1973, 1984. M. Cieślak, Środki przymusu na tle systemu bodźców prawnych w procesie karnym, ZP 1960, M. Cieślak, Środki przymusu w procesie karnym, ZNUJ 1958. M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955. P. Cioch, Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa A. Czapigo, Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym, WPP 2001, B. Czechowicz, Zakaz opuszczania kraju – nowy środek zapobiegawczy w k.p.k., Pal. 1996, Nr 7. 2007. Nr 1. Nr 11–12. 1998. Z. Doda, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995. Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Ko- mentarz, Warszawa 1996. K. Dudka, Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998. K. Dudka, Podsłuch komputerowy w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia prak- tyczne, Prok. i Pr. 1999, Nr 1. E. Filipowska, Historyczne konotacje prawa karnego skarbowego, ZN WSHP 2003, Nr 1. A. Gaberle, Postępowania szczególne w Kodeksie postępowania karnego z 1997 r., Kraków D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984. T. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, Warszawa 1999. P. Gensikowski, Materialnoprawne zagadnienia ograniczenia orzeczenia co do kary w postę- powaniu w stosunku do nieobecnych (art. 19 § 4 k.k.s.) , Prok. i Pr. 2008, Nr 5. P. Gensikowski, Problematyka podstaw prawnych zwrócenia się do właściwego dowódcy o wymierzenie kary dyscyplinarnej w sprawie o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, WPP 2007, Nr 2. W. Głowacki, Przesłanki dopuszczalności kasacji a konstytucyjna zasada równości wobec prawa, Pal. 2001, Nr 11–12. G. R. Gontarz, Przed czym chroni wiążąca interpretacja (dot. prawa podatkowego i procedur karnych skarbowych), Rzeczpospolita 2006, Nr 186. T. Grzegorczyk, Podmiot zbiorowy jako quasi-strona postępowania karnego i karnego skarbo- wego, PS 2007, Nr 2. T. Grzegorczyk, Akt oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, Prok. i Pr. 1997, Nr 4. T. Grzegorczyk, Dowody w postępowaniu karnym, Warszawa 1998. T. Grzegorczyk, Instytucja dobrowolnego poddania się karze w procesie karnym skarbowym de lege lata i de lege ferenda, AUL Fol. Iur. 1997, Nr 65. T. Grzegorczyk, Instytucja tzw. małego świadka koronnego w znowelizowanym prawie kar- nym skarbowym, PS 2006, Nr 4. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2000, 2001, 2002, 2003, 2006. 1997, Nr 12. T. Grzegorczyk, O przedłużaniu dochodzenia uproszczonego w nowym k.p.k., Prok. i Pr. T. Grzegorczyk, Odpowiedzialność posiłkowa w obecnym prawie karnym skarbowym i w przyszłej u.k.s., Pal. 1977, Nr 1–2, Wykaz literatury XVII T. Grzegorczyk, Postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych po nowe- lizacji kodeksu karnego skarbowego, dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. Prok. i Pr. 2006, Nr 6. T. Grzegorczyk, Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karne- W. Grzeszczyk, Charakter prawny terminu określonego w art. 11 § 2 k.p.k., Prok. i Pr. 1999, go, Warszawa 1998, Nr 3. W. Grzeszczyk, Kasacja w procesie karnym, Kraków 2000. W. Grzeszczyk, Postępowanie przygotowawcze w kodeksie karnym skarbowym. Cz.1 i 2, Prok. i Pr. 2000, Nr 1 i 3. W. Grzeszczyk, Uzasadnienie postanowienia w sprawach, Prok. i Pr. 2001, Nr 5. W. Grzeszczyk, Zmiany w postępowaniu karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2006, Nr 2. W. Grzeszczyk, Zwrot sprawy karnej skarbowej do uzupełnienia postępowania przygotowaw- czego, Prok. i Pr. 2001, Nr 3. J. Gurgul, Instytucja specjalisty w procesie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 11–12. P. Hofmański, Reforma postępowania karnego skarbowego, PiP 1994, z. 10. M. Hudzicka, Interwencja w prawie karnym skarbowym, MoP 2002, Nr 14. R. Jaworski, Wyniki badań poligraficznych jako dowód odciążający, Prok. i Pr. 1996, Nr 6. J. Jodłowski, Postępowanie mandatowe – wątpliwości konstytucyjne, Pal. 2008, Nr 1–2. P. Kaczmarek, T. Razowski, Udział prokuratora w rozprawie głównej prowadzonej w sprawie o przestępstwo skarbowe, Prok. i Pr. 2004, Nr 6. D. Kala, Kodeksowe postępowania szczególne, Prok. i Pr. 2001, Nr 11. A. Kisiel, Odpowiedzialność posiłkowa na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Wrocław 2003. M. Klejnowska, Oskarżony jako osobowe źródło informacji o przestępstwie, Kraków 2004. M. Klejnowska, Wartość dowodowa przyznania się oskarżonego do winy zanim postawiono go w stan oskarżenia, ZNURz 2000, Nr 29. C. P. Kłak, Postępowanie nakazowe w sprawach karnych skarbowych. Cz. 1. Przesłanki, Pal. R. Kmiecik, Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983. R. Kmiecik, O wyrokowaniu bez rozprawy i innych instytucjach karnoprocesowych, Proku- 2008, Nr 7–8. rator 2000, Nr 3. R. Kmiecik, Prawo dowodowe. Zarys wykładu, Kraków 2005. R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Kraków–Lublin 1999. R. Kmiecik, Warunki formalne kasacji a zarzuty kasacyjne w nowym kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1998, Nr 9. B. Kolasiński, Pomoc prawna i doręczenia w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12. R. Koper, Skazanie oskarżonego bez rozprawy a zasady procesowe, SP 2002, Nr 4. R. Koper, Stosowanie instytucji skazania bez rozprawy w sprawach złożonych, WPP 2002, R. Koper, Warunki skazania oskarżonego wyrokiem bez rozprawy, PS 1999, Nr 5. R. Koper, Zgoda oskarżonego jako warunek skazania bez rozprawy, Pal. 2001, Nr 5–6. J. Kosonoga, Funkcje środków zapobiegawczych, WPP 2005, Nr 4. J. Kosonoga, Zakres gwarancji procesowych oskarżonego w postępowaniu w stosunku do nieobecnych, Prok. i Pr. 2002, Nr 7–8. W. Kotowski, B. Kurzępa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, 2007. W. Kotowski, Postępowanie mandatowe – kodeks karny skarbowy, PiŻ 2000, Nr 5. Nr 4. Wykaz literatury XVIII R. Krajewski, Zatarcie skazania w prawie karnym, PiP 2007, z. 11. K. Krasny, Swoboda wypowiedzi osoby przesłuchiwanej, Prok. i Pr. 1996, Nr 10. K. Krasny, Wartość dowodowa pomówienia współoskarżonego, Prok. i Pr. 1995, Nr 11–12. T. Krawczyk, Skutki cofnięcia przez sprawcę przestępstwa lub wykroczenia skarbowego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, Cz. PKiNP 2000, Nr 2. P. Kruszyński, Z problematyki odszkodowania za niewątpliwe niesłuszne tymczasowe aresz- towanie, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2000. R. Kubacki, A. Bartosiewicz, Płatnik jako podmiot odpowiedzialności karnej skarbowej, MoP 2002, Nr 1. 2001, z. 3. R. Kubacki, Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym, P. Pod. 2001, Nr 12. R. Kubacki, Postępowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, P. Pod. 2001, Nr 2. J. Kudrelek, Bezzasadne wnioski dowodowe w postępowaniu karnym, Prz. Policyjny 2003, Nr 1. C. Kulesza, Radca prawny jako pełnomocnik w postępowaniu karnym skarbowym, R. Pr. C. Kulesza, Zasada szybkości w postępowaniu karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2001, Nr 1. K. Kurowska, Instytucje dobrowolnego poddania się karze i skazania bez rozprawy w prakty- ce warszawskich sądów, WPP 2003, Nr 2. B. Kurzępa, Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych według kodeksu postępowania kar- nego, Prok. i Pr. 1999, Nr 3. B. Kurzępa, Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003. B. Kurzępa, Świadek koronny w polskim procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 9. B. Kurzępa, Zakazy wykorzystania dowodów w procesie karnym, WPP 2002. Z. Kwiatkowski, Istota i charakter prawny wyroku łącznego, NP 1988, Nr 9. Z. Kwiatkowski, Kara łączna na tle orzecznictwa i doktryny, Prob. Pr. Karnego 1984, Nr 8 –9. Z. Kwiatkowski, Niedopuszczalne metody przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł dowodowych w procesie karnym, Prob. Pr. Karnego 2000, Nr 23. Z. Kwiatkowski, Skutki procesowe przeprowadzenia dowodów w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej w procesie, Prob. Pr. Karnego 1997, Nr 22. Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Prok. i Pr. 2002, Nr 6. M. Lisiecki, Zasada informacji prawnej w taktyce przesłuchania podejrzanego. Wybrane za- gadnienia, Prz. Policyjny 2001, Nr 2. G. Łabuda, T. Razowski, Czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2007, Nr 2. G. Łabuda, T. Razowski, Wybrane zagadnienia noweli kodeksu karnego skarbowego z 28 lip- ca 2005 r., Warszawa 2006. Nr 11. A. Machnikowska, Zasady postępowania karnego w Polsce w latach 1929–1969, Gd. SP 2003, J. Majewski, Dostęp organów postępowania karnego i karnego skarbowego do informacji sta- nowiących tajemnicę bankową, Pal. 1999, Nr 7–8. W. Marcinkowski, Nowelizacja trybu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej, E. Marcjoniak, Odpowiedzialność osób trzecich w KKS, D. Pod. 2001, Nr 10. C. Michalczuk, Szczególne strony postępowania w sprawach karnych skarbowych, Prok. i Pr. M. Michalec, Proces karny skarbowy bez udziału sprawcy, Fiskus 2007, Nr 9–10. A. Murzynowski, Areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegawcze uchylania się od sądu, WPP 2003, Nr 2. 2005, Nr 7–8. Warszawa 1960. XIX A. Murzynowski, Podstawowe zasady rzetelnego procesu a problem zróżnicowania form po- Wykaz literatury stępowania w sprawach o przestępstwa, Prok. i Pr. 2001, Nr 1. A. Nita, B. Nita, A. R. Światłowski, Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego za błędy w składanych deklaracjach podatkowych, KPPod 2006, Nr 1. S. Oczki, Pełnomocnik w postępowaniu karnym skarbowym przed sądem, NP 1989, Nr 5–6. R. Olszewski, Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2005, Nr 2. S. Owczarski, Problematyka postępowania operacyjnego w świetle prawa i praktyki, PS 1994, I. Palka, Postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe na gruncie kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem roli prokurato- ra, Prokurator 2000, Nr 1. A. Pawłowska, Postępowanie nakazowe w kodeksie postępowania karnego, Prok. i Pr. 1999, R. Pelewicz, G. Zarzycki, Model postępowania karnego skarbowego Cz. 1 i 2, Prok. i Pr. F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom I i II, Kraków 2006. F. Prusak, Komentarz do kodeksu postępowania karnego. Tom I i II, Warszawa 1999. F. Prusak, A. Kordik, Z. Świda, Prawo karne procesowe. Część ogólna, Wrocław–Szczecin Nr 4. Nr 1. 2001, Nr 1 i 2. 1995, 1996. F. Prusak, Nieizolacyjne środki zapobiegawcze, Warszawa 1980. F. Prusak, Nowelizacja kodeksu karnego skarbowego albo rekodyfikacja prawa i postępowa- nia karnego skarbowego, ZN WSZiP 2005, Nr 4. F. Prusak, Odrębności postępowania przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych, F. Prusak, Orzecznictwo Sądu Najwyższego do przepisów ustawy karnej skarbowej F. Prusak, Postępowanie karne skarbowe w sprawach osób podlegających orzecznictwu są- WPP 1986, Nr 3. (1971–1992), Warszawa 1994. dów wojskowych, WPP 1987, Nr 2. F. Prusak, Postępowanie karne skarbowe, Warszawa 1980. F. Prusak, Postępowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesowe, Warszawa 2001. F. Prusak, Postępowanie karne. Warunki dopuszczalności procesu i czynności procesowe, Warszawa 2002. F. Prusak, Prawo i postępowanie karne skarbowe, Warszawa 1996, 2002. F. Prusak, A. Kordik, Z. Świda, Prawo karne procesowe. Część ogólna, Wrocław–Szczecin F. Prusak, A. Kordik, Z. Świda, Prawo karne procesowe. Część szczególna, Wrocław–Szcze- F. Prusak, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2008. F. Prusak, Procedura karna skarbowa według przepisów ustawy karnej skarbowej, Szczecin 1994. cin 1996. 1986. F. Prusak, Procedura karna skarbowa, Szczecin 1987. F. Prusak, Protokół karny w sprawach o przestępstwa skarbowe, ZNIBPS 1980, Nr 3. F. Prusak, Rozgraniczanie jurysdykcji sądowej i orzecznictwa finansowych organów w spra- wach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, ZNURz 1990, Nr 2. F. Prusak, W. Świda, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1989. F. Prusak, Ustawa karna skarbowa z komentarzem, Warszawa 1992, 1994, 1995, 1996.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie karne skarbowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: