Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00143 003572 21548964 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 310
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6274-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu postępowania karnego?
A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?
Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie!
To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość wystarcza do zdania egzaminu. Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online.
Postępowanie karne w pigułce to:

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Postępowania karnego:

 • zasady postępowania,
 • właściwość i skład sądu,
 • wyłączenie sędziego,
 • strony, obrońcy, pełnomocnicy,
 • czynności procesowe – orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, porządek czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody,
 • przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego,
 • świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony,
 • biegli, tłumacze, specjaliści,
 • oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy
  i badanie oskarżonego,
 • zatrzymanie rzeczy i przeszukanie oraz kontrola i utrwalanie rozmów,
 • środki przymusu,
 • postępowanie przygotowawcze – wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa
  i dochodzenia, zakończenie i umorzenie oraz nadzór prokuratora i czynności sądowe,
 • akt oskarżenia,
 • postępowanie przed sądem I instancji – wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie,
 • postępowanie odwoławcze – apelacja i zażalenie,
 • postępowania szczególne – uproszczone, z oskarżenia prywatnego, nakazowe, przyspieszone,
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania,
 • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
 • postępowanie karne w sprawach międzynarodowych,
 • Europejski Nakaz Aresztowania,
 • Ekstradycja,
 • koszty procesu,

 

Postępowania w sprawach o wykroczenia:

 • zasady, przesłanki pozytywne i negatywne,
 • właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu,
 • oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony,
 • postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe,
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja i wznowienie postępowania,

 

Postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe:

 • właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego,
 • strony i ich przedstawiciele procesowi,
 • pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy,
 • postępowanie mandatowe,
 • zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,
 • postępowanie przygotowawcze i przed sądem,
 • postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia,
 • postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych.

 

W opracowaniu uwzględniono stan prawny: maj 2014 r.

Opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu postępowania karnego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu.

Masz ochotę na więcej? Korzystaj z materiałów online, do których odeśle Cię QR Code z okładki.

Postępowanie karne w pigułce to:

 • zwięzłe ujęcie tematu,
 • tabele, wykresy i wyróżnienia,
 • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów,

dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka J. Grajewski, S. Steinborn PRZEBIEG PROCESU KARNEGO, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Stan prawny: czerwiec 2014 Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz Aktualizacja 2. wydania: Agata Papierzyńska © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Drukarnia Perfekt S.A. ISBN 978-83-255-6273-1 ISBN e-book 978-83-255-6274-8 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. XI Wykaz skrótów ......................................................................................................................... XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE ................................................................. Rozdział I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... Część I. Uwagi wprowadzające .................................................................................... Część II. Zasady postępowania karnego .................................................................. Rozdział II. Sąd .......................................................................................................................... Część I. Właściwość i skład sądu .................................................................................. Część II. Wyłączenie sędziego ....................................................................................... Rozdział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy .............................................................. Część I. Oskarżyciel publiczny ...................................................................................... Część II. Pokrzywdzony ................................................................................................... Część III. Oskarżyciel posiłkowy ................................................................................... Część IV. Oskarżyciel prywatny .................................................................................... Część V. Powód cywilny .................................................................................................. Część VI. Oskarżony .......................................................................................................... Część VII. Obrońca ............................................................................................................ Część VIII. Pełnomocnik .................................................................................................. Część IX. Przedstawiciel społeczny ............................................................................. Rozdział IV. Czynności procesowe .................................................................................. Część I. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia ........................................................... Część II. Narada i głosowanie ....................................................................................... Część III. Porządek czynności procesowych ............................................................ Część IV. Terminy ............................................................................................................... Część V. Doręczenia .......................................................................................................... Część VI. Protokoły ........................................................................................................... Część VII. Przeglądanie akt i sporządzenie odpisów ............................................ Część VIII. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt ............................... 1 3 3 11 14 14 18 21 21 22 25 27 28 31 37 39 40 41 41 46 48 51 55 59 63 64 VI Rozdział V. Dowody ................................................................................................................ Część I. Uwagi wprowadzające .................................................................................... Część II. Przesłuchanie .................................................................................................... Część III. Wyjaśnienia oskarżonego ............................................................................ Część IV. Świadkowie i pokrzywdzony ...................................................................... Część V. Świadek koronny .............................................................................................. Część VI. Biegli, tłumacze, specjaliści ......................................................................... Część VII. Oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy .................... Część VIII. Wywiad środowiskowy i badanie oskarżonego ................................ Część IX. Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie .......................................................... Część X. Kontrola i utrwalanie rozmów .................................................................... 65 65 70 71 72 78 81 84 86 88 94 Rozdział VI. Środki przymusu ............................................................................................ 98 98 Część I. Podział środków przymusu ........................................................................... Część II. Zatrzymanie ....................................................................................................... 98 Część III. Środki zapobiegawcze – uwagi ogólne .................................................. 101 Część IV. Tymczasowe aresztowanie .......................................................................... 103 Część V. Poręczenie majątkowe ................................................................................... 110 Część VI. Dozór Policji ...................................................................................................... 112 Część VII. Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego ............................................. 113 Część VIII. Zawieszenie w czynnościach lub wykonywaniu zawodu .............. 114 Część IX. Zakaz opuszczania kraju .............................................................................. 114 Część X. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy ................................................. 115 Część XI. List żelazny ........................................................................................................ 116 Część XII. Kary porządkowe .......................................................................................... 118 Część XIII. Zabezpieczenie majątkowe ...................................................................... 119 Rozdział VII. Postępowanie przygotowawcze ........................................................... 122 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 122 Część II. Wszczęcie śledztwa ......................................................................................... 127 Część III. Przebieg śledztwa ........................................................................................... 131 Część IV. Zamknięcie śledztwa ..................................................................................... 136 Część V. Dochodzenie ..................................................................................................... 138 Część VI. Zakończenie i umorzenie postępowania przygotowawczego .................................................................................................... 144 Część VII. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym ..................................................................................................... 146 Część VIII. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym ............. 148 Część IX. Akt oskarżenia ................................................................................................. 150 Spis treści VII Rozdział VIII. Postępowanie przed sądem I instancji ............................................. 155 Część I. Wstępna kontrola oskarżenia ....................................................................... 155 Część II. Jawność rozprawy głównej .......................................................................... 160 Część III. Rozprawa główna – przepisy ogólne ...................................................... 162 Część IV. Rozpoczęcie rozprawy głównej ................................................................. 165 Część V. Przewód sądowy .............................................................................................. 166 Część VI. Wyrokowanie ................................................................................................... 173 Rozdział IX. Postępowanie odwoławcze ...................................................................... 178 Część I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 178 Część II. Apelacja ............................................................................................................... 185 Część III. Zażalenie ............................................................................................................ 190 Rozdział X. Postępowania szczególne ........................................................................... 192 Część I. Postępowanie uproszczone .......................................................................... 192 Część II. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego ........................ 194 Część III. Postępowanie nakazowe ............................................................................. 196 Część IV. Postępowanie przyspieszone ..................................................................... 199 Rozdział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia ........................................................ 203 Część I. Kasacja .................................................................................................................. 203 Część II. Wznowienie postępowania .......................................................................... 208 Rozdział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia ................... 213 Część I. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego .............................. 213 Część II. Odszkodowanie ................................................................................................ 213 Część III. Ułaskawienie .................................................................................................... 217 Część IV. Wyrok łączny ..................................................................................................... 219 Rozdział XIII. Postępowanie karne w sprawach międzynarodowych ............ 222 Część I. Ekstradycja – uwagi ogólne ........................................................................... 222 Część II. Ekstradycja czynna .......................................................................................... 223 Część III. Ekstradycja bierna .......................................................................................... 225 Część IV. Europejski nakaz aresztowania – zagadnienia ogólne ..................... 227 Część V. Wystąpienie do państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA ........................................................................ 229 Część VI. Wystąpienie państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA ........................................................................ 232 Część VII. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego ............................................. 238 Część VIII. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych ................ 240 Część IX. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania ................................. 242 Część X. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym ................... 245 Spis treści VIII Rozdział XIV. Koszty procesu ............................................................................................. 247 Część I. Przepisy ogólne ................................................................................................. 247 Część II. Zwolnienie od kosztów sądowych ............................................................ 249 Część III. Zasądzenie kosztów procesu ...................................................................... 249 Część IV. Koszty związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu ......................................................................................... 251 DZIAŁ DRUGI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA .................... 253 Rozdział I. Zasady ogólne .................................................................................................... 255 Część I. Przesłanki negatywne ..................................................................................... 255 Część II. Rodzaje postępowań ...................................................................................... 256 Rozdział II. Właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu ........................ 257 Część I. Właściwość sądu ................................................................................................ 257 Część II. Skład sądu ........................................................................................................... 258 Część III. Rozstrzygnięcia sądu ..................................................................................... 259 Rozdział III. Oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony ..... 260 Część I. Oskarżyciel publiczny ...................................................................................... 260 Część II. Obwiniony i jego obrońca ............................................................................ 260 Część III. Pokrzywdzony .................................................................................................. 261 Rozdział IV. Postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe .............................................................................................................................. 262 Część I. Rozprawa .............................................................................................................. 262 Część II. Postępowanie nakazowe .............................................................................. 263 Część III. Postępowanie przyspieszone ..................................................................... 264 Część IV. Postępowanie mandatowe ......................................................................... 265 Rozdział V. Nadzwyczajne środki zaskarżenia .......................................................... 269 Część I. Kasacja .................................................................................................................. 269 Część II. Wznowienie postępowania .......................................................................... 270 DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE ............................................................................................. 271 Rozdział I. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 273 Część I. Przepisy wprowadzające ................................................................................ 273 Część II. Właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego ... 275 Spis treści IX Rozdział II. Strony i ich przedstawiciele procesowi ................................................ 277 Część I. Strony postępowania ....................................................................................... 277 Część II. Oskarżyciel publiczny ..................................................................................... 277 Część III. Obrońca i pełnomocnik ................................................................................ 278 Rozdział III. Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy .............. 279 Część I. Postępowanie mandatowe ............................................................................ 279 Część II. Zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ....... 282 Rozdział IV. Postępowanie przygotowawcze i przed sądem .............................. 285 Część I. Postępowanie przygotowawcze .................................................................. 285 Część II. Postępowanie przed sądem I instancji ..................................................... 288 Część III. Postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia ..... 290 Rozdział V. Postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych .............. 292 Część I. Postępowanie nakazowe ................................................................................ 292 Część II. Postępowanie w stosunku do nieobecnych .......................................... 293 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkU ......................... ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) KK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KKS .......................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. KKW ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Konstytucja RP ....... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP ............................. ustawa 26.6.1974  r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  1998  r. KPC .......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KPK .......................... ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks postępowania karnego ze zm.) z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Nr 90, poz. 557 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ........................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395) KRO ......................... ustawa z  25.2.1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KW ........................... ustawa z  20.5.1971  r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. NarkU ...................... ustawa z  29.7.2005  r. o  przeciwdziałaniu narkomanii z 2013 r. poz. 482 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) nich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382) poz. 1687 ze zm.) NielU ....................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet- PolU .......................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, PrUSP ....................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech- nych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) RPrU ........................ ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. SNU .......................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. Nr 10, poz. 65 ze zm.) z 2013 r. poz. 499) XIV Wykaz skrótów ŚwKoronU ............... ustawa z  25.6.1997  r. o  świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) 2. Inne skróty Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw ENA ......................... Europejski Nakaz Aresztowania KZS ........................... Krakowskie Zeszyty Sądowe OSNKW ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNwSK .................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSPiKA .................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych post. .......................... postanowienie Prok. i Pr. ................ Prokuratura i Prawo s. ................................ strona SN ............................. Sąd Najwyższy t.j. .............................. tekst jednolity TK ............................ Trybunał Konstytucyjny uchw. ........................ uchwała UE ............................ Unia Europejska wyr. ........................... wyrok zob. ........................... zobacz DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Uwagi wprowadzające 1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach należących do  właściwości sądów toczy się według przepisów KPK (art. 1 KPK). 2. Cele postępowania karnego. Postępowanie karne uregulowane przepisami KPK ma na celu, aby: • sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzial- ności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, • przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalcza- niu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego, • uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, • rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustale- nia faktyczne. 3. Udział czynnika społecznego w postępowaniu. Postępowanie karne w granicach określonych w ustawie odbywa się z udziałem czyn- nika społecznego (art. 3 KPK). 4. Bezstronność organów prowadzących postępowanie. Organy prowadzące postępowanie karne są  obowiązane badać oraz uwzględ- niać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na nieko- rzyść oskarżonego (art. 4 KPK). 4 Rozdział I. Uwagi ogólne 5. Domniemanie niewinności oskarżonego. Jedną z  podstawo- wych zasad postępowania karnego jest zasada domniemania niewin- ności oskarżonego, wyrażona w art. 5 KPK. Zgodnie z tym przepisem oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Wątpliwości, których nie da się usunąć, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. 6. Prawo do obrony. Podejrzany lub oskarżony (tj. osoba, wobec któ- rej wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub osoba, wobec której skierowano do sądu akt oskarżenia) ma prawo do obrony, które obejmuje prawo do korzystania z pomocy obrońcy. O tym uprawnie- niu należy podejrzanego i oskarżonego pouczyć. Prawo do obrony można rozumieć m.in. jako: • prawo do posiadania obrońcy oraz obowiązek działania obrońcy na korzyść oskarżonego (art. 86 § 1 KPK), • prawo do informacji o treści zarzutów i ich zmianach (art. 300 § 1 KPK), • prawo do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania (art. 175 § 1 KPK), • prawo dostępu do akt (art. 156 KPK), • aktywne formy obrony (np. prawo do składania wniosków o przepro- wadzenie dowodu – art. 167 KPK, prawo do zadawania pytań pod- miotom przesłuchiwanym – art. 370 § 1 KPK, prawo do zaskarżania orzeczeń). 7. Zasada swobodnej oceny dowodów. Zasada swobodnej oceny dowodów wyrażona została w art. 7 KPK. Polega ona na tym, że orga- ny postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z  uwzględnie- niem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i do- świadczenia życiowego. 8. Niezależność sądu. Sąd karny jest niezależny w swoich rozstrzy- gnięciach. Rozstrzyga on samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Jed- nak prawomocne rozstrzygnięcia sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące (np. unieważnienie małżeństwa, orzeczenie o ubez- własnowolnieniu jest dla sądu karnego wiążące). Część I. Uwagi wprowadzające 5 Należy jednak pamiętać, że sąd karny związany jest orzeczenia- mi Trybunału Konstytucyjnego (wynika to z art. 190 ust. 1 Konstytu- cji RP). Ponadto sąd karny związany jest wykładnią prawa dokonaną przez inne sądy w następujących przypadkach: • art. 442 § 3 KPK – stanowisko sądu odwoławczego jest wiążące dla sądu, któremu przekazano sprawę do ponownego rozpoznania (wskazania te nie mogą dotyczyć jednak oceny określonych faktów, jeśli narusza to zasadę swobodnej oceny dowodów), • art. 441 § 3 KPK – uchwała Sądu Najwyższego zapadła w wyniku rozpoznania zagadnienia prawnego przekazanego przez sąd odwo- ławczy jest wiążąca także dla sądu I instancji, gdyby wyrok został uchylony i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, • Sąd Najwyższy związany jest uchwałą wydaną przez ten sąd, gdy ma ona rangę zasady prawnej – art. 62 SNU. 9. Zasada oficjalności. Zgodnie z zasadą oficjalności, jeżeli ustawa nie wymaga w danej sprawie wniosku określonej osoby, instytucji lub orga- nu albo zezwolenia władzy, organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności z urzędu (art. 9 § 1 KPK). Strony i  inne osoby bezpośrednio zainteresowane mogą składać wnioski o  dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu. 10. Zasada legalizmu. Zasada legalizmu wyrażona została w art. 10 § 1 KPK. W myśl tego przepisu organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przy- gotowawczego. Natomiast oskarżyciel publiczny ma  także obowiązek wnieść i popierać oskarżenie o czyn ścigany z urzędu. Instrumentem kontrolnym służącym stronom do wymuszenia na or- ganach procesowych przestrzegania zasady legalizmu są np. środki za- skarżenia (postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub umo- rzenia śledztwa można zaskarżyć. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu po- stępowania istnieje możliwość wniesienia prywatnego aktu oskarżenia – art. 55 § 1 KPK).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie karne w pigułce. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: