Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 002736 20677318 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan - ebook/pdf
Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-068-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty
Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2011 r. Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Konfederacji Lewiatan, od 2015 r. członek Sądu ICC; ekspert w dziedzinie arbitrażu,
transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital, a także prawa handlowego;
posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego, wzięła udział jako
arbiter w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych pro-
wadzonych według reguł ICC, FCC, UNCITRAL, Lewiatan i KIG; autorka wielu publika-
cji naukowych, w tym książki Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów).

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitra-
żowego Lewiatan. Autorzy analizują najważniejsze instytucje regulaminu na tle roz-
wiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitra-
żowych, dzięki czemu czytelnik będzie mógł poznać genezę niektórych instytucji oraz
sposób ich funkcjonowania.
Zagadnienia przedstawione w publikacji zilustrowane są bogatym orzecznictwem arbi-
trażowym, wzorami wyroków i postanowień oraz literaturą przedmiotu.
Książka przeznaczona jest dla pełnomocników jako wsparcie w wystąpieniach przed są-
dami arbitrażowymi, a także dla arbitrów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych
omawianą problematyką.
Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan stanowi jeden z najnowszych regulaminów
arbitrażowych odpowiadających potrzebom praktyki. Wiele postanowień zostało bardziej
precyzyjnie wyrażonych. Niektóre uzupełniono w niezbędnym zakresie. Wprowadzono także
szereg nowych rozwiązań inspirowanych potrzebami praktyki oraz dorobkiem wielu instytu-
cji arbitrażowych. ( ) Wyrażam przekonanie, że niniejszy komentarz do Regulaminu Sądu
Arbitrażowego Lewiatan będzie stanowił cenną pomoc nie tylko dla osób, które w swojej
działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią postanowień postępowania
arbitrażowego, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa .
Ze wstępu prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AUTORZY Janusz Adamkowski Jakub Barański Stanisław Drozd Maria Dudzińska Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz Michał Jochemczak Natalia Jodłowska Ludwina Klein Bartosz Krużewski Paweł Kwiatkowski Łukasz Lasek Michał Pochodyła Małgorzata Podrecka Adelina Prokop Karolina Przygoda Agnieszka Różalska-Kucal Krzysztof Stefanowicz Agnieszka Wojciechowska Tomasz Wardyński Julita Zawadzka postępowanie przed sądem polubownym Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan redakcja naukowa Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz KOMENTARZE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Barbara Blaczkowska Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krzysztof Drzewiecki Poszczególne części komentarza opracowali: Janusz Adamkowski § 42–46 Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz § 1–2, 4, 36 Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Maria Dudzińska § 32–33, 35 Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Natalia Jodłowska § 34, 37, zał. 1–2 Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Paweł Kwiatkowski § 20–21, zał. 5 Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Michał Pochodyła, Natalia Jodłowska § 31 Michał Jochemczak, Agnieszka Wojciechowska § 3, 7, 25–30 Bartosz Krużewski, Adelina Prokop § 6, 8–11 Małgorzata Podrecka § 5, zał. 3 Agnieszka Różalska-Kucal § 47–49 Krzysztof Stefanowicz § 38–41 Tomasz Wardyński, Ludwina Klein § 12, 15, Tomasz Wardyński, Jakub Barański, Łukasz Lasek § 23 Tomasz Wardyński, Stanisław Drozd, Karolina Przygoda § 22 Tomasz Wardyński, Łukasz Lasek § 24 Tomasz Wardyński, Łukasz Lasek, Stanisław Drozd § 13–14 Julita Zawadzka § 16–19 © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9381-2 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 1 Sąd Arbitrażowy Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 § 2 Właściwość i Regulamin Sądu Arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . 41 § 3 Doręczenia pism oraz bieg terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 § 4 Poufność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 § 5 Tryb przyspieszony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Zespół Orzekający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 § 6 Liczba arbitrów i sposób ich powoływania . . . . . . . . . . . . . . . 107 § 7 Wielopodmiotowość stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 § 8 Kwalifikacje arbitrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 § 9 Lista rekomendowanych arbitrów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 10 Wyłączenie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 11 Odwołanie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 § 12 Ustąpienie arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 § 13 Skutki przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra . . . . . 182 § 14 Dalsze procedowanie przez większość zespołu orzekającego . . 199 § 15 Wyłączenie odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 5 Spis treści Wszczęcie postępowania arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 16 Pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 17 Braki formalne pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 § 18 Odpowiedź na pozew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 § 19 Pozew wzajemny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 § 20 Przyłączenie dodatkowej osoby do postępowania . . . . . . . . . . 300 § 21 Interwencja uboczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Postępowanie przed Zespołem Orzekającym . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 § 22 Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 § 23 Miejsce postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 § 24 Język postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 § 25 Reprezentacja strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 § 26 Posiedzenie wstępne. Postanowienie Proceduralne . . . . . . . . . 386 § 27 Orzekanie o właściwości Sądu Arbitrażowego Lewiatan . . . . . 398 § 28 Połączenie postępowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 § 29 Zmiana powództwa i cofnięcie pozwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 § 30 Inne pisma w toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 § 31 Środki dowodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 § 32 Biegły powołany przez Zespół Orzekający . . . . . . . . . . . . . . . . 452 § 33 Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 34 Zakończenie postępowania dowodowego . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 35 Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu uchybienia postanowieniom Regulaminu lub uzgodnionym zasadom postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 § 36 Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 § 37 Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 § 38 Podstawy rozstrzygania sporu przez Zespół Orzekający . . . . . . 509 § 39 Termin wydania wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 § 40 Wydanie wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 § 41 Skutki wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 § 42 Wyroki częściowe i wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 § 43 Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 § 44 Inne orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 § 45 Uzupełnienie, wykładnia i sprostowanie wyroku . . . . . . . . . . . 565 § 46 Akta postępowania arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 6 Spis treści Koszty postępowania arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 § 47 Koszty postępowania arbitrażowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 § 48 Koszty poniesione przez strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 § 49 Zaliczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 Załącznik I. Struktura organizacyjna Sądu Arbitrażowego . . . . . . . . 615 Załącznik II. Arbiter Doraźny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 Załącznik III. Tryb przyspieszony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Załącznik IV. Wzór deklaracji arbitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 Załącznik V. Regulamin Postępowania Apelacyjnego . . . . . . . . . . . . 686 Aneks – Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 7 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne angielska ustawa o arbitrażu Bruksela I k.c. Konwencja europejska Konwencja nowojorska – Arbitration Act 1996, Chapter 23, 17 czerwca 1996, www.legislation. gov.uk/ukpga/1996/23/intro­ duction – r ozporządzenie Rady (WE) nr  44/2001 z  dnia 22 grudnia 2000 r. w  sprawie jurysdykcji i  uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12 z 16.01.2001, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, s. 42, z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – Konwencja europejska o między­ narodowym arbitrażu handlowym z dnia 21 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270, zał.) – Konwencja o uznawaniu i wykony­ waniu zagranicznych orzeczeń ar­ bitrażowych sporządzona  w  No­ 9 Wykaz skrótów k.p.c. PILA u.d.i.p. ustawa modelowa UNCITRAL u.z.n.k. ZPO wym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41 , zał.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – the Swiss Private International Law Act – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz­ nej (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 782 z późn. zm.) – UNCITRAL Model Law on Inter­ national Commercial Arbitration – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku­ rencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – Zivilprozessordnung (niemiecki kodeks postępowania cywilnego) Regulaminy arbitrażowe Reg. AAA Reg. AHK Reg. CAM Reg. CCIR 10 – Regulamin Arbitrażu Międzyna­ rodowego American Arbitration Association – Regulamin Arbitrażowy Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko­ ­Niemieckiej Izbie Przemysłowo­ ­Handlowej – Regulamin Arbitrażowy Centro de Arbitraje de Mexico – Regulamin Arbitrażowy Chamber of Commerce and Industry of Ro­ mania Reg. CEPANI Reg. CIETAC Reg. CPR Reg. DIAC Reg. DIS Reg. Domen Reg. ICC Reg. ICSID Reg. KIG Reg. LCIA Reg. Lewiatan, Regulamin Reg. MCC Reg. NAI Reg. NIG Wykaz skrótów – Regulamin Arbitrażowy Belgian Centre for Arbitration and Media­ tion CEPANI – Regulamin Arbitrażowy China In­ ternational Economic and Trade Arbitration Commission – Regulamin Arbitrażowy Interna­ tional Institution for Conflict Pre­ vention Resolution – Regulamin Arbitrażowy Dubai In­ ternational Arbitration Centre – Regulamin Arbitrażowy Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbar­ keit – Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych – Regulamin Arbitrażowy i Regula­ min ADR International Chamber of Commerce – Regulamin Arbitrażowy Interna­ tional Centre for Settlement of In­ vestment Disputes – Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – Regulamin Arbitrażowy London Court of International Arbitration – Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan – Regulamin Arbitrażowy Milan Chamber of Commerce – Regulamin Arbitrażowy Nether­ land Arbitration Institute – Regulamin Arbitrażowy Sądu Ar­ bitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej 11 Wykaz skrótów Reg. PCA Reg. SCC Reg. SIAC Reg. UNCITRAL Reg. VIAC Reg. WIPO Reg. ZBP Swiss Rules Regulacje IBA – Regulamin Arbitrażowy Perma­ nent Court of Arbitration w Hadze – Regulamin Arbitrażowy Arbitra­ tion Institute of the Stockholm Chamber of Commerce – Regulamin Arbitrażowy Singapore International Arbitration Centre – UNCITRAL Arbitration Rules – Regulamin Arbitrażowy Vienna International Arbitral Centre – Regulamin Arbitrażowy World In­ tellectual Property Organisation Arbitration and Mediation Center w Genewie – Regulamin Arbitrażowy Sądu Po­ lubownego przy Związku Banku Polskich – Swiss Rules of International Arbi­ tration Regulamin postępowania dowodowego IBA Wytyczne IBA dotyczące konfliktów interesów w arbitrażu międzynarodowym Wytyczne IBA dotyczące zastępstwa procesowego w międzynarodowym arbitrażu – IBA Rules on the Taking of Evi­ dence in International Arbitration – IBA Guidelines on Conflicts of In­ terest in International Arbitration – IBA Guidelines on Party Repre­ sentation in International Arbi­ tration Publikatory AC ADR 12 – Appeal Cases – Kwartalnik ADR. Arbitraż i Me­ diacja All ER ASA Bulletin EPS ICC Bulletin IEHC NSWLR OSNC OSNCP OSNC-ZD OSPiKA OTK-A PiP PPH PUG Rev. Arb. RPEiS Inne AAA CPR ETPC Wykaz skrótów – The All England Law Reports – Association Suisse de l’Arbitrage Bulletin – Europejski Przegląd Sądowy – The ICC International Court of Arbitration Bulletin – High Court of Ireland; IESC – Su­ preme Court of Ireland – the New South Wales Law Reports – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i  Ubezpie­ czeń Społecznych (1963–1994) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konsty­ tucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A – Państwo i Prawo – Przegląd Prawa Handlowego – Przegląd Ustawodawstwa Gospo­ darczego – Revue de l’arbitrage – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – American Arbitration Association – International Institution for Con­ flict Prevention Resolution – Europejski Trybunał Praw Czło­ wieka 13 Wykaz skrótów IBA ICC, Sąd ICC ISAL PKPP Reg. ISAL SA SA KIG SA Lewiatan S.D.N.Y. SN Taryfa Opłat TK Warunki FIDIC WSA – The International Bar Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników) – International Court of Arbitration at the International Chamber of Commerce – Intranet Sądu Arbitrażowego Le­ wiatan – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan – Regulamin systemu elektroniczne­ go „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan” – sąd apelacyjny – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Iz­ bie Gospodarczej – Sąd Arbitrażowy Lewiatan – U.S. District Court for the So­ uthern District of New York – Sąd Najwyższy – Taryfa Opłat Sądu Arbitrażowego Lewiatan, obowiązująca od 23 mar­ ca 2015 r., http://www.sadarbitra­ zowy.org.pl/pl/przepisy­oplaty – Trybunał Konstytucyjny – Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno­budowla­ nych projektowanych przez zama­ wiającego, Międzynarodowa Fede­ racja Inżynierów Konsultantów, 2004 – wojewódzki sąd administracyjny Wszędzie, gdzie pojawia się odesłanie do paragrafów bez podania skrótu aktu prawnego, powoływany jest Reg. Lewiatan. 14 Jerzy Rajski Wstęp Wstęp Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan stanowi jeden z naj­ nowszych regulaminów arbitrażowych odpowiadających potrzebom praktyki. Wiele postanowień zostało bardziej precyzyjnie wyrażonych. Niektóre uzupełniono w niezbędnym zakresie. Wprowadzono także sze­ reg nowych rozwiązań inspirowanych potrzebami praktyki oraz dorob­ kiem wielu instytucji arbitrażowych. Komentarz zawiera szeroką analizę poszczególnych postanowień regu­ laminu, która wyjaśnia ich treść oraz znaczenie, a także wskazuje na sposób ich stosowania. Komentarz jest dziełem zbiorowym kilkunastu autorów, praktyków i te­ oretyków prawa postępowania arbitrażowego. Każdy z nich w objaśnie­ niach do poszczególnych postępowań regulaminu przedstawia stanowi­ sko doktryny i orzecznictwa arbitrażowego w takim zakresie, w jakim uznaje za stosowne z punktu widzenia wymagania niniejszego komen­ tarza. Powołana w obszernym zakresie literatura umożliwia Czytelniko­ wi zapoznanie się z problematyką teoretyczną omawianych zagadnień. Wyrażam przekonanie, że niniejszy komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan będzie stanowił cenną pomoc nie tylko dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią postanowień postępowania arbitrażowego, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa. Prof. dr hab. Jerzy Rajski 15 Beata Gessel ­Kalinowska vel Kalisz Wprowadzenie Wprowadzenie W ostatnich latach, poczynając od roku 2010, w środowisku arbitrażo­ wym można było zaobserwować duże natężenie dyskusji wokół zmian regulaminów międzynarodowych instytucji arbitrażowych. Kwestia potrzeb użytkowników arbitrażu oraz tego, jak im sprostać, kwestia łączenia postulatów szybkości i efektywności procedowania z oczy­ wistym postulatem zachowania fundamentalnych zasad i  wartości etycznych była zawsze immanentną częścią dyskursu prowadzonego przez praktyków i teoretyków arbitrażu. W ostatnich latach dysku­ sja ta nabrała jednak szczególnej intensywności, czego efektem były zmiany regulaminów wielu znaczących instytucji arbitrażowych. War­ to tu wspomnieć o nowych regulaminach ICC oraz Swiss Rules, które weszły w życie w 2012 r., VIAC, SIAC i CEPANI – wprowadzonych w 2013 r. Nowy regulamin LCIA, który wszedł w życie stosunkowo późno, bo w roku 2014. Zakres materialny powyższych zmian obejmował w szczególności kwe­ stie postępowań, w których uczestniczy wiele podmiotów, lub prowa­ dzonych na podstawie wielu umów, instytucje Arbitra Doraźnego oraz inne, związane ze zwiększeniem efektywności i szybkości postępowania. Można też zaobserwować zjawisko, wbrew wcześniejszej praktyce, iż częstotliwość zmian regulaminów nabiera tempa, co związane jest też z szybkością zmian zachodzących w świecie biznesu i prawa w ogólności. Gary Born, prezes SIAC, ogłosił ostatnio, iż SIAC rozpoczął już prace nad kolejną wersją regulaminu, których zakończenia należy oczekiwać w 2016 r. 17 Wprowadzenie Regulamin Lewiatan, będący przedmiotem niniejszego komentarza, wpisuje się w ten trend. Prace nad nowym regulaminem zostały po­ przedzone analizą planowanych oraz już przyjętych rozwiązań w in­ nych regulaminach. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili: A. Bar­ czewski, E. Gryc ­Kornatka, M. Jochemczak, R.  Kos, M. Podrecka, K. Stefanowicz, T. Wardyński, A. Wierciński oraz niżej podpisana. Za­ sadnicze idee, jakie przyświecały autorom, oparte były na postulacie przyznania stronom jak największej autonomii woli w granicach pra­ wa i przy zachowaniu maksimum efektywności postępowania. A za­ tem zniesiono obowiązkowy charakter list arbitrów (por. § 9 ust. 2 Regulaminu), które to listy jawiły się jako przeżytek dawno minionej epoki i stanowiły wyraz nadmiernej kontroli nad decyzjami dokony­ wanymi przez strony, oraz przyjęto szczególny sposób powoływania arbitrów w drodze nominacji zastępczej, dający stronom pewien wy­ bór także na tym etapie (por. § 6 ust. 5 Regulaminu). Celem realiza­ cji postulatów efektywności postępowania wprowadzono obowiązek ustalenia ze stronami postanowienia proceduralnego oraz kalendarza postępowania już na początku postępowania (por. § 26 ust. 2 Regu­ laminu). Ta instytucja wraz z 6­miesięcznym terminem na wydanie wyroku dyscyplinują nie tylko strony i ich pełnomocników, ale też, co było nowością, samych arbitrów. Nowa instytucja Arbitra Doraźnego (por. § 36 ust. 4 Regulaminu) wzbudziła duże kontrowersje w polskim środowisku arbitrażowym. W  2015  r. dokonano pierwszej rewizji Regulaminu, wprowadzając zmianę nowatorską nie tylko w arbitrażu krajowym, ale też i na grun­ cie rozwiązań instytucji zagranicznych. Postępowanie dwuinstancyjne (por. § 41 ust. 2 Regulaminu) jak do tej pory zostało wdrożone w nie­ wielu instytucjach (m.in. AAA/ICDR), ale jest to model arbitrażu zdoby­ wający obecnie coraz więcej zwolenników. W tym zakresie SA Lewiatan jest w awangardzie instytucji arbitrażowych. Założeniem autorów komentarza było pokazanie instytucji Regula­ minu na tle rozwiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitrażowych. Znajdziecie więc Pań­ stwo analizy porównawcze w wielu omawianych obszarach. Anali­ 18 Wprowadzenie za taka lepiej pokazuje genezę niektórych instytucji oraz sposób ich funkcjonowania. Autorzy komentarza wyrażają nadzieję, iż niniejsza publikacja przyczyni się do lepszego zrozumienia mechanizmów rządzących postępowaniem arbitrażowym oraz celowości istniejących regulacji i będzie wsparciem dla praktyków występujących przed sądami arbitrażowymi, jak i samych arbitrów. Poglądy wyrażone w niniejszym komentarzu są poglądami jego autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami Sądu Arbitrażowego Lewiatan lub jego arbitrów. Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Redaktor 19 Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 Postanowienia ogólne § 1 Sąd Arbitrażowy Lewiatan Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 1. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji LEWIATAN (zwany również „Sądem Arbitrażowym”, lub „Sądem Arbitrażowym Lewiatan”) jest stałym sądem polubownym. Siedzibą Sądu Arbitrażowego Lewiatan jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest samodzielną, niezależną i wyodręb‑ nioną jednostką organizacyjną Konfederacji LEWIATAN. Strukturę organizacyjną Sądu Arbitrażowego Lewiatan określa szczegółowo Za‑ łącznik 1 Regulaminu. 3. Sąd Arbitrażowy Lewiatan jest administratorem postępowań arbitrażowych prowadzonych na podstawie Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan („Regulamin”) i roz‑ strzyganych przez Zespoły Orzekające powołane zgodnie z Regu‑ laminem. 4. Sąd Arbitrażowy może być administratorem postępowań arbitra‑ żowych prowadzonych w trybie arbitrażu „ad hoc”, o ile strony tak postanowią. 5. Za swoje czynności Sąd Arbitrażowy pobiera opłaty na zasadach określonych w Taryfie Opłat obowiązującej w dniu wszczęcia postę‑ powania. Literatura: Ereciński T., Weitz K., Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008; System Prawa Han‑ dlowego, t. 8, Arbitraż handlowy, red. A. Szumański, Warszawa 2008; Wiśniewski A.W., Mię‑ dzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitrażu i arbitrów, Warszawa 2011; Zawiślak K., Receptum arbitri, Warszawa 2012. Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 23 § 1 Postanowienia ogólne Spis treści Spis treści 1. SA Lewiatan jako instytucja arbitrażowa . . . . . . 24 1. SA Lewiatan jako instytucja arbitrażowa . . . . . . 22 2. Zadania SA Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2. Zadania SA Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3. Organy SA Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. Organy SA Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. Regulamin SA Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4. Regulamin SA Lewiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5. Dane statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5. Dane statystyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6. System elektroniczny „Intranet Sądu 6. System elektroniczny „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan” (ISAL) . . . . . . . . . . . . 37 Arbitrażowego Lewiatan” (ISAL) . . . . . . . . . . . . 35 7. SA Lewiatan jako instytucja promująca 7. SA Lewiatan jako instytucja promująca arbitraż 36 arbitraż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 1. SA Lewiatan jako instytucja arbitrażowa 1. SA  Lewiatan jest stałym sądem polubownym, o  którym mowa w art. 1181 § 3 k.p.c. Będąc jednostką organizacyjną afiliowaną przy Konfederacji Lewiatan (wcześniej PKPP Lewiatan), nie posiada od­ rębnej osobowości prawnej. SA Lewiatan został powołany na podsta­ wie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji Lewiatan z dnia 15 lutego 2005 r. Inicjatywa powołania nowej insty­ tucji arbitrażowej została zgłoszona przez środowisko prawników na co dzień zajmujących się prawem gospodarczym. Organizacja sądu została częściowo sfinansowana ze środków pomocowych Unii Eu­ ropejskiej. 2. Zadania SA Lewiatan 2. Głównym zadaniem SA Lewiatan jest pełnienie funkcji stałego sądu po­ lubownego. Polega to na wykreowaniu całokształtu okoliczności fak­ tycznych i prawnych prowadzących do rozstrzygnięcia sporów gospo­ darczych. Funkcje te można uporządkować w czterech grupach: 1) funkcja legislacyjna, realizowana przez opracowywanie i  udo­ stępnianie reguł postępowania (regulaminów), które będą wiązały strony, arbitrów i ewentualnie inne podmioty uczestniczące w po­ stępowaniu arbitrażowym, o ile strony nie uzgodnią odmiennych norm; 24 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 2) funkcja organizacyjno­administracyjna, w związku z którą sąd: a) zapewnia system alternatywnego sposobu uformowania zespołu orzekającego, na wypadek gdyby strona uchylała się od powoła­ nia arbitra przez system nominacji zastępczych (zob. § 1 ust. 1 lit. a Zał. I do Reg. Lewiatan) czy powołuje Arbitra Doraźnego (§ 4 Zał. II do Reg. Lewiatan), b) organizuje system administracyjnego wsparcia i  przepływu dokumentów, obsługujący całość postępowania, c) dba o kwestie finansowe, w tym ustala wysokość opłat arbitra­ żowych, pobiera je i przekazuje wynagrodzenia arbitrom, d) dba o sprawny i szybki przebieg postępowania, w tym podejmuje decyzje w sprawie przedłużenia terminu na wydanie wyroku; 3) funkcja kontrolna, przejawiająca się głównie w kompetencjach Ko­ mitetu Nominacyjnego, realizowana przez instytucję wyłączenia arbitra w przypadkach wskazanych w Reg. Lewiatan (§ 10 Reg. Le­ wiatan) oraz uwierzytelnianiu wyroków przez Prezesa Sądu (§ 40 ust. 5 Reg. Lewiatan); 4) funkcja orzecznicza, pełniona przez Zespół Orzekający, obejmująca też orzekanie o swojej właściwości (§ 27 ust. 1 Reg. Lewiatan); jedyna funkcja orzecznicza pełniona przez organ sądu dotyczy kompetencji Prezesa SA do umarzania postępowania arbitrażowego w przypadku cofnięcia pozwu przed datą ukonstytuowania się Zespołu Orzeka­ jącego (§ 29 ust. 1 Reg. Lewiatan). 3. SA Lewiatan może też pełnić funkcję administratora postępowań, które są prowadzone w trybie ad hoc. Arbitraż ad hoc zakłada utworzenie sądu polubownego dla rozstrzygnięcia jednej konkretnej sprawy. Nie mając zaplecza administracyjnego, sąd polubowny ad hoc ma do wyboru albo zorganizowanie całości postępowania samodzielnie, albo skorzystanie ze wsparcia wybranego stałego sądu polubownego. W takim wypadku rola sądu sprowadza się do pełnienia funkcji wyłącznie administracyjno­ ­organizacyjnej, chyba że strony w swojej umowie o arbitraż poszerzą zakres czynności sądu, w szczególności o kwestię nominacji zastępczej. 4. SA Lewiatan pobiera opłaty za czynności prowadzone w ramach ar­ bitrażu własnego oraz administrowanego arbitrażu ad hoc, określone Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 25 § 1 Postanowienia ogólne w Taryfie Opłat. Taryfa Opłat ulega zmianom na wniosek Komitetu Arbitrażowego lub z inicjatywy Prezydenta Konfederacji Lewiatan, na mocy zarządzenia Prezydenta Konfederacji Lewiatan (zob. § 6 Zał. I do Reg. Lewiatan) lub uchwały Zarządu Konfederacji Lewiatan w przy­ padku delegowania kompetencji na podstawie art. 19 pkt 12 Statutu Konfederacji Lewiatan. Strony są związane stawkami opłat zawartymi w Taryfie Opłat, obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania (§ 1 ust. 5 Reg. Lewiatan). Aktualna Taryfa Opłat jest dostępna na stronie internetowej SA Lewiatan (zob. szerzej uwagi do § 47). 3. Organy SA Lewiatan 5. SA Lewiatan działa poprzez swoje organy, którymi są, zgodnie z § 1 Zał. I do Reg. Lewiatan: 1) Komitet Arbitrażowy, 2) Komitet Nominacyjny, 3) Prezes Sądu Arbitrażowego, 4) Sekretarz Generalny. Prezes Sądu Arbitrażowego może tworzyć dodatkowe komitety, w tym Honorowy Komitet Doradczy i Komitet Wydawniczy, które – nie będąc organami – pełnią ważne dla sądu funkcje konsultacyjne. 6. Komitet Arbitrażowy kieruje Sądem Arbitrażowym (§ 2 ust. 1 lit. a Zał. I do Reg. Lewiatan) oraz: 1) sprawuje inne funkcje określone w Reg. Lewiatan (§ 2 ust. 1 lit. b Zał. I do Reg. Lewiatan), tj.: a) uchwala zasady etyki (§ 8 ust. 1 Reg. Lewiatan), b) decyduje o  wpisie na Listę rekomendowanych arbitrów (§ 9 ust. 3 Reg. Lewiatan), c) może, na wniosek strony i po konsultacjach ze stronami oraz Zespołem Orzekającym, postanowić o połączeniu postępowań, jeżeli wszczęto postępowanie odnoszące się do stosunku praw­ nego, który dotyczy również innych, już toczących się pomiędzy tymi samymi stronami postępowań prowadzonych na podstawie Regulaminu (§ 28 ust. 1 Reg. Lewiatan); 26 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 2) kieruje pracami Sekretarza Generalnego (§ 5 ust. 3 Zał. I do Reg. Le­ wiatan); 3) składa wniosek o zmiany Regulaminu i Taryfy Opłat; zmiana na­ stępuje w formie zarządzenia Prezydenta Konfederacji Lewiatan (§ 6 Zał. I do Reg. Lewiatan). Członkowie Komitetu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w spra­ wach powierzonych im przez Prezesa albo przez Komitet Arbitrażowy (§ 3 ust. 2 Zał. I do Reg. Lewiatan). 7. Prezes Sądu Arbitrażowego reprezentuje Sąd na zewnątrz, koordynuje prace wewnętrzne Sądu oraz sprawuje inne funkcje określone w Regu­ laminie (§ 3 ust. 1 Zał. I do Reg. Lewiatan), tj.: 1) ustala wysokość jednorazowej opłaty od wpisu na Listę rekomendo­ wanych arbitrów (§ 9 ust. 3 zdanie drugie Reg. Lewiatan), 2) przyjmuje od stron zgodne oświadczenia na piśmie o odwołaniu ar­ bitra (§ 11 ust. 1 Reg. Lewiatan), 3) przyjmuje (obok stron i pozostałych arbitrów) od arbitra pisemne oświadczenie woli o ustąpieniu (§ 12 Reg. Lewiatan), 4) wydaje pisemną zgodę na dalsze procedowanie przez większość Ze­ społu Orzekającego w trybie przewidzianym w § 14 Reg. Lewiatan, 5) umarza postępowanie, w przypadku gdy strona cofnęła pozew lub pozew wzajemny do czasu ukonstytuowania się Zespołu Orzekają­ cego (§ 29 ust. 1 Reg. Lewiatan), 6) może, na wniosek Zespołu Orzekającego, przedłużyć termin na wy­ danie wyroku stosownie do okoliczności sprawy ponad przewidzia­ ne w Reg. Lewiatan 6 miesięcy (§ 39 ust. 1 Reg. Lewiatan), 7) podpisuje wyroki Sądu, stwierdzając autentyczność podpisów arbi­ trów i ostateczność wyroku (§ 40 ust. 5 Reg. Lewiatan), 8) może, na uzasadniony wniosek strony, rozłożyć kwotę zaliczki na raty według swojego uznania oraz stosownie do okoliczności (§ 49 ust. 5 Reg. Lewiatan), 9) może tworzyć dodatkowe komitety, w tym Honorowy Komitet Do­ radczy i Komitet Wydawniczy (§ 1 ust. 2 Zał. I do Reg. Lewiatan), 10) uzgadnia z Zarządem Konfederacji Lewiatan powołanie przez Zarząd członków Komitetu Arbitrażowego (§ 2 ust. 3 Zał. I do Reg. Lewiatan), Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 27 § 1 Postanowienia ogólne 11) składa wniosek o powołanie przez Zarząd Konfederacji Lewiatan Przewodniczącego Komitetu Nominacyjnego i jego członków (§ 4 ust. 3 Zał. I do Reg. Lewiatan), 12) składa wniosek o powołanie i odwołanie przez Zarząd Konfede­ racji Lewiatan Sekretarza Generalnego i jego zastępców (§ 5 ust. 2 Zał. I do Reg. Lewiatan), 13) doręcza drugiej stronie odpis wniosku o wyznaczenie Arbitra Do­ raźnego (§ 2 ust. 3 Zał. II do Reg. Lewiatan), 14) powołuje Arbitra Doraźnego i doręcza mu wniosek o jego powołanie (§ 4 ust. 1 Zał. II do Reg. Lewiatan), 15) rozpatruje wniosek o wyłączenie Arbitra Doraźnego (§ 4 ust. 3 zda­ nie drugie Zał. II do Reg. Lewiatan), 16) może, na wniosek Arbitra Doraźnego, przedłużyć termin na wyda­ nie decyzji w przedmiocie zastosowania środka zabezpieczającego (§ 6 ust. 1 Zał. II do Reg. Lewiatan), 17) odbiera od Arbitra Doraźnego kopię postanowienia w przedmiocie zastosowania środka zabezpieczającego (§ 6 ust. 3 Zał. II do Reg. Le­ wiatan), 18) może, na wniosek Zespołu Orzekającego, w uzasadnionych przy­ padkach wydłużyć termin na wydanie wyroku w  postępowaniu przyspieszonym (§ 8 ust. 1 Zał. III do Reg. Lewiatan), 19) na wniosek Zespołu Orzekającego wydaje interpretację przepisu Re­ gulaminu w danej sprawie, po konsultacji z członkami Komitetu Arbitrażowego (§ 2 ust. 6 Reg. Lewiatan). Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w sprawach po­ wierzonych im przez Prezesa albo przez Komitet Arbitrażowy (§ 3 ust. 2 Zał. I do Reg. Lewiatan). 8. Komitet Nominacyjny: 1) dokonuje zastępczej nominacji arbitrów oraz orzeka o wygaśnięciu mandatu arbitra w przypadku jego wyłączenia albo odwołania (§ 4 ust. 1 lit. a Zał. I do Reg. Lewiatan); 2) sprawuje inne funkcje określone w Regulaminie (§ 4 ust. 1 lit. b Zał. I do Reg. Lewiatan), tj.: a) wyznacza arbitra za stronę (§ 6 ust. 3 Reg. Lewiatan), 28 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 b) wyznacza arbitra przewodniczącego, gdy nie zostanie powołany w ciągu 14 dni od powiadomienia drugiego arbitra o jego powo­ łaniu (§ 6 ust. 3 Reg. Lewiatan), c) wyznacza arbitra jedynego, jeżeli strony go nie powołają w ter­ minie 7 dni od złożenia odpowiedzi na pozew (§ 6 ust. 4 Reg. Le­ wiatan), d) rozstrzyga w przedmiocie wniosku o wyłączenie arbitra, jeżeli arbiter sam nie ustąpi w ciągu 7 dni (§ 10 ust. 4 Reg. Lewia­ tan), e) może postanowić o odwołaniu arbitra, na wniosek strony lub pozostałych arbitrów, jeżeli arbiter narusza swoje obowiązki lub zachodzi uzasadniona obawa, że arbiter nie będzie w stanie ter­ minowo wykonywać swoich obowiązków (§ 11 ust. 2 Reg. Le­ wiatan), f) powołuje arbitra zastępczego, jeżeli ustąpienie lub odwołanie ar­ bitra miało miejsce dwukrotnie (§ 13 ust. 2 Reg. Lewiatan), g) wyznacza arbitra jedynego w  postępowaniu przyspieszonym po bezskutecznym upływie terminu na powołanie arbitra przez strony (§ 4 ust. 2 Zał. III do Reg. Lewiatan). 9. Sekretarz Generalny: Reg. Lewiatan); 1) kieruje Sekretariatem Sądu Arbitrażowego (§ 5 ust.  1 Zał.  I  do 2) wykonuje inne czynności przewidziane dla niego w  Regulami­ nie (§ 5 ust. 1 Zał. I do Reg. Lewiatan), tj.: a) może w  uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin na wybór arbitra przewodniczącego i arbitra jedynego (§ 6 ust. 3 i 4 Reg. Lewiatan), b) odbiera (obok stron i pozostałych arbitrów) powiadomienie ar­ bitra o zaistnieniu okoliczności, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności i niezależności, a także o utracie kwa­ lifikacji określonych w umowie o arbitraż do pełnienia funkcji arbitra (§ 8 ust. 5 Reg. Lewiatan), c) doręcza stronie przeciwnej, arbitrowi, którego wniosek dotyczy, oraz pozostałym arbitrom odpis wniosku o wyłączenie arbitra (§ 10 ust. 3 Reg. Lewiatan), Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 29 § 1 Postanowienia ogólne d) wzywa powoda do opłacenia pozwu (§ 16 ust. 5 Reg. Lewiatan) lub stronę składającą apelację do opłacenia apelacji (§ 3 ust. 3 Zał. V do Reg. Lewiatan) w zakreślonym terminie, e) wzywa powoda lub odpowiednio stronę składającą apelację, pod ry­ gorem zwrócenia pisma, do uiszczenia wymaganej opłaty lub uzupeł­ nienia braków formalnych w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni (§ 17 ust. 1 Reg. Lewiatan, § 4 ust. 1 Zał. V do Reg. Lewiatan), f) doręcza niezwłocznie pozwanemu odpis pozwu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 21 dni od otrzymania pozwu (§ 17 ust. 2 Reg. Lewiatan), g) doręcza apelację niezwłocznie po jej opłaceniu stronie przeciwnej (§ 4 ust. 2 Zał. V do Reg. Lewiatan), h) może, w uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin na zło­ żenie odpowiedzi na pozew (§ 17 ust. 2 Reg. Lewiatan), i) doręcza dodatkowej osobie wniosek do wzięcia udziału w spra­ wie i wyznacza jej 21­dniowy termin na złożenie odpowiedzi na wniosek (§ 20 ust. 3 Reg. Lewiatan), j) zwraca się do osoby trzeciej, której dotyczy pismo strony, z wnio­ skiem, aby w zakreślonym terminie oświadczyła, czy przystępu­ je do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego (§ 21 ust. 3 Reg. Lewiatan), k) wyznacza protokolanta do sporządzenia protokołu rozprawy (§ 33 ust. 4 Reg. Lewiatan), l) podpisuje wyroki Sądu, stwierdzając autentyczność podpisów ar­ bitrów i ostateczność wyroku (§ 40 ust. 5 Reg. Lewiatan), m) przedstawia, na wniosek Zespołu Orzekającego, zestawienie kosztów postępowania (§ 47 ust. 2 Reg. Lewiatan), n) wzywa powoda, powoda wzajemnego, składającego wniosek o przyłączenie dodatkowej osoby do postępowania w charak­ terze strony, do uiszczenia opłaty administracyjnej oraz zalicz­ ki na poczet kosztów postępowania w zakreślonym terminie; wzywa podnoszącego zarzut potrącenia do uiszczenia zaliczki na poczet kosztów postępowania arbitrażowego w zakreślonym terminie; wzywa interwenienta ubocznego do uiszczenia opłaty administracyjnej na poczet kosztów postępowania w zakreślo­ nym terminie (§ 49 ust. 1, 2 i 3 Reg. Lewiatan), 30 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 o) wzywa strony w toku postępowania, na wniosek Zespołu Orzeka­ jącego, do uiszczenia dodatkowych zaliczek (§ 49 ust. 4 Reg. Le­ wiatan), p) może, w uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin na zło­ żenie odpowiedzi na pozew w postępowaniu przyspieszonym (§ 3 ust. 2 Zał. III do Reg. Lewiatan). 10. Zastępcy Sekretarza Generalnego wykonują funkcje Sekretarza General­ nego w sprawach im przekazanych (§ 5 ust. 4 Zał. I do Reg. Lewiatan). 4. Regulamin SA Lewiatan 11. Wraz z utworzeniem SA Lewiatan został zatwierdzony jego pierwszy regulamin z  dnia 15 lutego 2005 r. (Reg.  Lewiatan 2005). Uczestni­ kami prac nad tym regulaminem byli m.in.: W. Błaszczyk, B. Gessel­ ­Kalinowska vel  Kalisz, R. Iniewski, S. Pieckowski, P. Pietkiewicz, A. Szumański, T. Szurski, M. Tomaszewski, A. Tynel, A.W. Wiśniewski, T. Zbiegień. Regulamin co do zasady nie odbiegał od znanych dotych­ czas w Polsce regulaminów. 12. Indywidualizacja rozwiązań przyjętych przez SA Lewiatan w stosun­ ku do innych podobnych instytucji arbitrażowych w kraju zaczęła się w 2010 r. W tym roku zostały wprowadzone zmiany w procedurze nakie­ rowane głównie na wprowadzenie trybu przyspieszonego (tzw. fast track) dla postępowań o mniejszej wartości sporu, tj. do 50 tys. zł (zob. roz­ dział XI § 66 ust. 1 Reg. Lewiatan 2010). Rok później wprowadzono zmiany, które nie miały istotnego znaczenia dla procedury, zmodyfi­ kowały jednak istotnie strukturę działania samych organów sądowych. Celem zmian było poszerzenie reprezentacji środowiska arbitrażowego w Komitecie Arbitrażowym, w tym zwiększenie liczby jego członków. Powołano jednocześnie dodatkowe ciała, tj. Honorowy Komitet Dorad­ czy i Komitet Wydawniczy (zob. § 4 ust. 2 Reg. Lewiatan 2011). 13. Największe zmiany dokonały się w 2012 r., kiedy to wprowadzono zu­ pełnie nowy regulamin, będący przedmiotem niniejszego komentarza (Reg. Lewiatan). Jego koncepcja inspirowana była doświadczeniem prak­ Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 31 § 1 Postanowienia ogólne tyki arbitrażowej w Polsce, a także zmianami w regulacjach arbitrażo­ wych innych międzynarodowych instytucji arbitrażowych. W 2015 r. wprowadzono do niego trzy zmiany polegające na: 1) wprowadzeniu udogodnień związanych z przekształcaniem ugo­ dy zawartej w  postępowaniu przed mediatorem na wyrok (§ 43 ust. 2 Reg. Lewiatan); 2) umożliwieniu wydawania niewiążących interpretacji norm regula­ minowych dla arbitrów (§ 2 ust. 6); 3) dodaniu możliwości skorzystania przez strony z opcjonalnego po­ stępowania dwuinstancyjnego (§ 41 oraz Zał. V do Reg. Lewiatan), która była zmianą najbardziej rewolucyjną. 14. Wybór arbitrów. Nowy Reg. Lewiatan zawiera szereg regulacji, któ­ re zwiększają udział stron w procedurze wyboru arbitrów. Zasadniczą zmianą jest rezygnacja z wymogu, aby arbiter jedyny oraz przewodni­ czący Zespołu Orzekającego pochodzili z listy arbitrów. Zamknięte listy arbitrów zostały zapoczątkowane w regulaminach sądów arbitrażowych izb handlu zagranicznego tworzonych w latach 40. i 50. w krajach Eu­ ropy Centralnej i Wschodniej, w tym także Polski. SA Lewiatan prowa­ dzi Listę rekomendowanych arbitrów, lecz ma ona niewiążący charakter i służy głównie mniej doświadczonym stronom przy podejmowaniu de­ cyzji o wyborze arbitra (zob. szerzej uwagi do § 9 ust. 2 Reg. Lewiatan). 15. Nominacja zastępcza. Kolejnym nowym rozwiązaniem jest udział stron lub arbitrów bocznych w nominacji zastępczej odpowiednio arbitra jedyne­ go bądź przewodniczącego Zespołu Orzekającego. Jeśli strony nie wybiorą arbitra jedynego bądź arbitrzy powołani przez strony nie zdołają wybrać arbitra przewodniczącego, Komitet Nominacyjny przedstawi stronom albo arbitrom listę pięciu kandydatów na arbitrów. Każda ze stron może z tej listy skreślić nie więcej niż dwóch kandydatów. Kandydat, który nie zo­ stał skreślony przez żadną ze stron lub żadnego z arbitrów, zostaje powo­ łany jako arbiter jedyny bądź przewodniczący Zespołu Orzekającego. Jeśli więcej niż jeden kandydat pozostał nieskreślony, Komitet Nominacyjny wybiera arbitra jedynego albo arbitra przewodniczącego spośród nieskre­ ślonych kandydatów (zob. szerzej uwagi do § 6 ust. 5 Reg. Lewiatan). 32 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 16. Wymóg bezstronności i niezależności arbitra. Regulamin przewiduje też obowiązek ujawnienia przez arbitrów wszelkich okoliczności mogą­ cych budzić wątpliwości co do ich bezstronności i niezależności. Obo­ wiązek ten ma charakter ciągły – istnieje przez cały okres trwania po­ stępowania. Arbitrzy składają deklarację niezależności i bezstronności arbitra, której wzór określa Zał. IV do Reg. Lewiatan. Przy ocenie bez­ stronności i niezależności Regulamin nakazuje stosować jako minimal­ ny standard Wytyczne IBA dotyczące konfliktów interesów w arbitrażu międzynarodowym (zob. § 8 ust. 1 Reg. Lewiatan). 17. Wniosek o wyłączenie arbitra. Należy też wspomnieć, że decyzje Ko­ mitetu Nominacyjnego w kwestii wniosku o wyłączenie arbitra powin­ ny zawierać zwięzłe motywy rozstrzygnięcia. W ten sposób SA Lewia­ tan dołącza do grona międzynarodowych instytucji, które wychodzą naprzeciw postulowanej przez doktrynę przejrzystości podejmowania decyzji w istotnych i delikatnych sprawach związanych z wyłączeniem arbitrów (zob. § 10 ust. 5 Reg. Lewiatan). 18. Rozwiązania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie rozstrzy‑ gania sporów. W Reg. Lewiatan wprowadzono rozwiązania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie rozstrzygania sporów. Należy tu wy­ mienić szczególnie: kalendarz postępowania (zob. § 26 ust. 2 i 3 Reg. Le­ wiatan), terminy na wydanie wyroku przez Zespół Orzekający (zob. § 39 ust. 1 Reg. Lewiatan), powołanie Arbitra Doraźnego (zob. Zał. II do Reg. Lewiatan) oraz tryb przyspieszony (zob. § 5 Reg. Lewiatan). Na gruncie nowego Reg. Lewiatan wyrok arbitrażowy powinien zo­ stać wydany w terminie 6 miesięcy od ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego. W trybie przyspieszonym termin ten ulega skróceniu do 3 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może przedłu­ żyć powyższe terminy na wniosek Zespołu Orzekającego. Co istotne, jeśli odpowiedzialność za niedotrzymanie ww. terminów ponosi Zespół Orzekający, może to wpłynąć na wysokość wynagrodzenia arbitrów. 19. Postanowienie Proceduralne. Istotną nowością jest instytucja Posta­ nowienia Proceduralnego, składającego się z kalendarza postępowania Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 33 § 1 Postanowienia ogólne oraz reguł dotyczących jego prowadzenia. Postanowienie Procedural­ ne powinno być wydane niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Zespołu Orzekającego. Ma ono na celu usystematyzowanie postępowania. Ka­ lendarz postępowania powinien określać m.in. liczbę pism procesowych i terminy ich złożenia, a także termin końcowy na zgłaszanie nowych twierdzeń i dowodów oraz termin wydania wyroku. Z kolei w regu­ łach dotyczących postępowania arbitrażowego Zespół Orzekający może określić w szczególności istotne zagadnienia sporne między stronami i podstawy rozstrzygania sporu przez Zespół Orzekający, a także okre­ ślić termin, po upływie którego nowe dowody i twierdzenia będą co do zasady niedopuszczalne. Instytucja Postanowienia Proceduralnego po­ zwala na ustalenie jasnych zasad prowadzenia postępowania na samym jego początku; dzięki niemu można w przybliżeniu przewidzieć przebieg postępowania, w tym stwierdzić, kiedy zostanie wydany wyrok arbitra­ żowy. Reguły postępowania arbitrażowego pozwalają z kolei już na po­ czątku zidentyfikować istotne dla sprawy zagadnienia, co sprzyja rów­ nież zdyscyplinowaniu wszystkich uczestników postępowania, w tym arbitrów, oraz ograniczeniu kosztów postępowania (zob. szerzej uwagi do § 26 Reg. Lewiatan). 20. Doręczanie pism procesowych drogą elektroniczną. Regulamin prze­ widuje możliwość doręczenia pism procesowych drogą elektroniczną. W postępowaniu przed Arbitrem Doraźnym oraz w trybie przyspieszo­ nym doręczanie pism drogą elektroniczną jest zasadą (zob. § 3 Reg. Le­ wiatan, § 3 Zał. II i § 2 Zał. III do Reg. Lewiatan). 21. Arbiter Doraźny. Wprowadzenie instytucji Arbitra Doraźnego jest od­ powiedzią na potrzeby praktyki – umożliwia uzyskanie postanowienia o zastosowaniu środka zabezpieczającego jeszcze przed ukonstytuowa­ niem się Zespołu Orzekającego. Jak pokazuje praktyka ICC i AAA, śro­ dek ten zyskuje sobie popularność w arbitrażu międzynarodowym. Po­ stępowanie przed Arbitrem Doraźnym jest dostępne dla stron, chyba że w umowie o arbitraż strony postanowiły wyłączyć taką możliwość. Charakterystyczną cechą postępowania przed Arbitrem Doraźnym są krótkie terminy: Prezes Sądu powołuje Arbitra Doraźnego w ciągu 2 dni od otrzymania wniosku o jego wyznaczenie, natomiast sam Arbiter Do­ 34 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 raźny wydaje postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego w ciągu 7 dni od przekazania mu tego wniosku; termin ten może jed­ nak zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach. Postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego jest wiążące dla stron, które powinny go dobrowolnie wykonać. Zespół Orzekający nie jest zwią­ zany postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenia i może je uchylić (zob. szerzej uwagi do § 36 Reg. i Zał. II do Reg. Lewiatan). 22. Tryb przyspieszony. W trybie przyspieszonym prowadzone są sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł, chyba że strony wyłączyły możliwość rozstrzygnięcia ich sporu w tym trybie. Strony mogą postanowić, że w trybie przyspieszonym będą rozstrzyga­ ne także sprawy o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 50 tys. zł. Terminy do dokonania czynności w trybie przyspieszonym ulegają skró­ ceniu, a wyrok arbitrażowy powinien zostać wydany w ciągu 3 miesię­ cy od chwili ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego. Spory w try­ bie przyspieszonym rozstrzygane są przez arbitra jedynego (zob. szerzej uwagi do § 5 Reg. i Zał. III do Reg. Lewiatan). 23. Poufność. Nowy Reg. Lewiatan wprowadza w szerokim zakresie po­ ufność postępowania arbitrażowego. Sąd Arbitrażowy, arbitrzy, strony i pozostali uczestnicy postępowania zobowiązani są zachować w pouf­ ności zarówno sam fakt prowadzenia arbitrażu, wyrok, postanowienia, wszelkie dokumenty złożone lub ujawnione w postępowaniu arbitra­ żowym, jak i wszelkie informacje powzięte w związku z prowadzonym postępowaniem. Regulamin określa zatem zakres poufności, w odróż­ nieniu od dotychczas obowiązujących w Polsce regulacji, szeroko i pre­ cyzyjnie. Co więcej, Regulamin definiuje także okoliczności, w których poufność podlega wyłączeniu (zob. szerzej uwagi do § 4 Reg. Lewiatan). 24. Druga instancja. Zmiana § 41 i dodanie Zał. V do Reg. Lewiatan umoż­ liwiły stronom prowadzenie postępowania arbitrażowego w trybie dwu­ instancyjnym. Do tej pory do SA Lewiatan składane były pozwy na podstawie klauzul arbitrażowych przewidujących tryb dwuinstancyj­ ny, jednak bez wskazania sposobu realizacji takiego trybu. Powodowa­ ło to niepewność co do skuteczności i ważności zapisów na sąd polu­ Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 35 § 1 Postanowienia ogólne bowny. Przyjęty tryb dwuinstancyjny działa na zasadzie „opt­in”, czyli strony muszą w swojej klauzuli arbitrażowej wskazać, że postępowa­ nie ma się toczyć według trybu dwuinstancyjnego. Postępowanie dwu­ instancyjne było dotąd stosowane jedynie w tzw. commodity arbitra‑ tion. W arbitrażu handlowym taki regulamin wprowadził m.in. AAA (zob. § 41 Reg. i Zał. V do Reg. Lewiatan). 5. Dane statystyczne 25. SA Lewiatan istnieje od 10 lat. W tym okresie (2005–2015) wpłynęły do niego 232 sprawy, w których wydano 123 wyroki. Średnia wartość przedmiotów sporu rozstrzyganych przez Sąd wynosi 1 493 711,755 zł, minimalna wartość to 1456 zł, a maksymalna – 21 791 594 zł. Przeciętny czas trwania sprawy od powołania zespołu orzekającego do daty wyda­ nia wyroku to około 5 miesięcy. W 25 sprawach postępowanie zostało umorzone w związku z zawarciem przez strony ugody. Szczegółowe dane statystyczne prezentują poniższy wykres i tabela. Wykres 1. Analiza liczby spraw 58 56 33 30 30 29 Pozew 25 25 20 Wyrok 12 15 5 4 2 6 1 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 36 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan Tabela 1. Czas trwania postępowania § 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Przeciętny czas trwania sprawy od powołania zespołu orzeka­ jącego do daty wydania wyroku (w miesiącach) Przeciętny czas trwania postę­ powania od daty wniesienia po­ zwu do daty po­ wołania Zespołu Orzekającego (w miesiącach) 4 7 4 5 5 5 5 4,5 5 5 4 4 4 3 2 2 1,5 2 6. System elektroniczny „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan” (ISAL) 26. We wrześniu 2014 r. SA Lewiatan uruchomił pierwszy w Polsce system elektroniczny usprawniający prowadzenie postępowań arbitrażowych – „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan” (ISAL). Przykładem systemu o podobnej funkcji, stosowanego przez międzynarodowe instytucje ar­ bitrażowe, może być np. NetCase – system administrowany przez Mię­ dzynarodowy Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej. ISAL ma ułatwić podmiotom uprawnionym, a szczególnie stronom po­ stępowania, ich pełnomocnikom i arbitrom, m.in. zamieszczanie i do­ stęp do dokumentów oraz bieżącej korespondencji; dostęp do kalen­ darza, ma także umożliwić prowadzenie posiedzeń w formie online. System ISAL dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich uczestników po­ stępowań arbitrażowych toczących się przed SA Lewiatan przez stro­ nę internetową Sądu: www.sadarbitrazowy.org.pl. Warunki korzystania z systemu internetowego ISAL i jego funkcjonowania określa Reg. ISAL. Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 37 § 1 Postanowienia ogólne System stanowi wsparcie dla tradycyjnego obrotu dokumentami w więk­ szości postępowań, natomiast w odniesieniu do drobnych postępowań toczących się w trybie przyspieszonym jest on głównym sposobem ko­ munikacji między uczestnikami (§ 2 ust. 3 Reg. ISAL). 7. SA Lewiatan jako instytucja promująca arbitraż 27. Działalność SA Lewiatan nie ogranicza się do administrowania postę­ powaniami arbitrażowymi. Istotnym elementem działalności Sądu jest również działalność edukacyjna oraz promująca arbitraż. W latach 2009–2011 Sąd realizował projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo­ łecznego. Projekt miał na celu zarówno promocję arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, jak i promo­ cję polskiego arbitrażu wśród podmiotów zagranicznych, które prowa­ dzą interesy w Polsce. Działania w ramach projektu objęły ponad 3 tys. prawników i przedsiębiorców. 28. Jednym z działań była pierwsza edycja konferencji zatytułowanej „Dispute resolution in M A  transactions: Tactics, Challenges, Defences”, która odbyła się w  dniach 13–14 maja 2010 r. w  War­ szawie. Tematyka konferencji poświęcona była sporom powstałym w związku z transakcjami fuzji i przejęć. Konferencja zgromadziła w Warszawie oprócz mówców – światowej sławy ekspertów – nie­ mal 300 uczestników z ponad 20 krajów, stając się tym samym jed­ nym z bardziej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych przez SA Lewiatan na świecie. Kolejne edycje miały miejsce w roku 2013 oraz 2015 (zob. www.sadarbitrazowy.org.pl, zakładka „Konferencje i Szkolenia”). 29. We wrześniu 2011 r. podczas Europejskiego Forum Nowych Idei na za­ proszenie SA Lewiatan w Sopocie zgromadzili się najważniejsi przed­ stawiciele europejskiego środowiska arbitrażowego, aby wziąć udział w dyskusji o wspólnym stanowisku wobec unijnej polityki legislacyjnej. 38 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Sąd Arbitrażowy Lewiatan § 1 Zamknięte obrady szczytu instytucji arbitrażowych, zatytułowane „In‑ ternational Arbitration in Europe in the 21st Century: Beyond Splen‑ did Isolation?” moderowali: A. Winstanley, dyrektor generalny London Court of International Arbitration (LCIA), oraz J. Fry, sekretarz general­ ny ICC International Court of Arbitration. Natomiast w otwartym pa­ nelu dyskusyjnym „Arbitration – an emblem of civil society” z udziałem przedstawicieli europejskiego środowiska arbitrażowego, Unii Europej­ skiej oraz biznesu wzięli udział: J. Krawczyk, wiceprezes Europejskiego Komitetu Ekonomiczno ­Społecznego, oraz P. de Buck, dyrektor general­ ny BusinessEurope. Środowisko arbitrażowe reprezentowali: J. Beechey, prezes ICC International Court of Arbitration, C. Kessedjian, wicedy­ rektor European College w Paryżu, oraz A. Sheppard, partner w kance­ larii Clifford Chance. Dyskusję prowadziła B. Gessel ­Kalinowska vel Ka­ lisz, prezes SA Lewiatan, wspólnie z S. Nappert, moderatorką OGEMID (zob. raport z wydarzenia: A. Ross, What lies ahead for Europe?, Global Arbitration Review, t. 6, nr 5, oraz www.sadarbitrazowy.org.pl/en/efni­ ­panel). 30. W ramach projektu zorganizowany został również cykl spotkań promu­ jących arbitraż wśród przedsiębiorców, zatytułowany „7 kroków arbi‑ trażu”. Celem spotkań było przybliżenie idei arbitrażu oraz SA Lewiatan przedsiębiorcom oraz zrozumienie istoty i głównych zalet sądownictwa arbitrażowego. Przedsiębiorcy uczestniczący w cyklu mogli zapoznać się z mechanizmami działania i podstawowymi elementami procedury arbitrażowej. 31. Kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra­ mach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatytułowany „Konkuren‑ cyjność arbitrażu”, realizowany był w latach 2012–2014. Projekt objął m.in. Warszawską Akademię Arbitrażu – serię szkoleń w zakresie mię­ dzynarodowego arbitrażu handlowego zrealizowanych wspólnie z Char­ tered Institute of Arbitrators (CIArb). W ramach programu przeprowa­ dzono cykl szkoleń dla arbitrów, pełnomocników stron oraz trenerów arbitrażu, które w praktyczny sposób przybliżały procedurę postępo­ wania arbitrażowego z perspektywy wszystkich uczestników arbitrażu. Programem objęto niemal 120 osób. Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz 39 § 1 Postanowienia ogólne 32. W czerwcu 2013 r. SA Lewiatan zrealizował drugą edycję konferencji „Dispute Resolution in M A Transactions”. Również i tym razem kon­ ferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział bli­ sko 250 uczestników z 11 krajów. W konferencji uczestniczyli wybitni eksperci z całego świata. Zaprezentowane zostały najnowsze i najistot­ niejsze kwestie związane ze sporami w transakcjach fuzji i przejęć roz­ strzyganych w arbitrażu w poszczególnych jurysdykcjach (zob. www. sadarbitrazowy.org.pl/pl/ma). 33. SA Lewiatan jest również wydawcą publikacji Diagnoza arbitrażu. Funk‑ cjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, której au­ torami byli naukowcy z sześciu ośrodków akademickich (Ł. Błaszczak, R. Sikorski, M. Zachariasiewicz, K. Zawiślak, G. Żmij, Diagnoza arbitra‑ żu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, red.  B. Gessel ­Kalinowska vel  Kalisz, Wrocław  2014). Jej celem było przeanalizowanie polskiego prawa arbitrażowego przez pryzmat Prawa Modelowego UNCITRAL. Uwagi de lege ferenda zgłoszone w Diagnozie arbitrażu były przedmiotem debaty, w której udział wzięli przedstawicie­ le różnych środowisk arbitrażowych (arbitrzy, pełnomocnicy, sędziowie, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji arbitrażowych, administracji państwowej oraz środowiska akademickiego). Zgłoszone podczas de­ baty postulaty stały się podstawą do sformułowania propozycji zmian legislacyjnych, które zawarto w publikacji Biała Księga (Ł. Błaszczak, B. Gessel ­Kalinowska vel Kalisz, R. Sikorski, M. Zachariasiewicz, K. Za­ wiślak, G. Żmij, Biała Księga. Propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, red. B. Gessel ­Kalinowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz, Warszawa– Katowice–Kraków–Wrocław–Poznań 2014), i zostały przekazane orga­ nom władzy publicznej – przedstawicielom Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 34. Działalność edukacyjna SA Lewiatan skupiła się również na młodych adeptach prawa, z myślą o których Sąd zorganizował Konkurs Arbi‑ trażowy Lewiatan (KAL) – pierwszy w Polsce konkurs dla aplikan­ tów adwokackich i radcowskich należący do kategorii tzw. moot courts, opar tych na symulacjach postępowań arbitrażowych. Pierwsza edycja 40 Beata Gessel ‑Kalinowska vel Kalisz Właściwość i Regulamin Sądu Arbitrażowego § 2 KAL odbyła się w 2012 r., do udziału w konkursie zgłosiło się wówczas 129 drużyn z całej Polski. W ramach konkursu młodzi prawnicy zma­ gają się w dwóch etapach konkursu: pisemnym (piszą pisma procesowe na podstawie przedstawionego kazusu) oraz ustnym (podczas symulo­ wanych rozpraw przed trzyosobowym składem orzekającym złożonym z doświadczonych praktyków). W związku z dużym zainteresowaniem konkurs został wpisany na stałe do kalendarza wydarzeń organizowa­ nych przez SA Lewiatan. 35. SA Lewiatan jest również wydawcą pierwszego w Polsce e­czasopisma po­ święconego tematyce arbitrażowej. Kwartalnik e‑Przegląd Arbitrażowy (Arbitration e ‑Review) powstał w 2010 r. Wydawany jest w języku pol­ skim oraz angielskim. Od 2012 r. e ­Przegląd Arbitrażowy jest wydawany przez SA Lewiatan we współpracy z WPiA Uniwersytetu Kardynała Ste­ fana Wyszyńskiego. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi czytelników na ważne tematy z zakresu polubownego rozstrzygania sporów, a także prze­ gląd najnowszego orzecznictwa z Polski i ze świata i prezentacja najnow­ szych trendów w międzynarodowym arbitrażu. Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej SA Lewiatan (zob. www. sadarbitrazowy.org.pl/pl/eczasopsima­lista). § 2 Właściwość i Regulamin Sądu Arbitrażowego Beata Gessel ­Kalinowska vel Kalisz 1. Sąd Arbitrażowy Lewiatan jes
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: