Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 004302 21553019 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - ebook/pdf
Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 993
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6225-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dniach 26–29 września 2013 r. w Kocierzu k. Andrychowa odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego zorganizowany przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Wzięli w niej udział procesualiści z ośrodków akademickich, sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, komornicy i inni goście.

Zjazd został poświecony problematyce postępowania rozpoznawczego w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Temat został wybrany wspólnie z Przewodniczącym KKPC, a jego aktualność wynika z prowadzonych prac nad nową kodyfikacją postępowania cywilnego.

Celem Zjazdu było umożliwienie szerokiemu gronu zajęcie stanowiska i dyskusji na wybrane (zaproponowane) tematy z zakresu postępowania rozpoznawczego, co w założeniu ma stanowić istotny głos w prowadzonych pracach nad nową regulacją.

Publikacja niniejsza zawiera referaty przygotowane na Zjazd, nadesłane głosy w dyskusji oraz inne wypowiedzi dotyczące postępowania cywilnego. Stanowią one kontynuację dyskusji nad reformą postępowania cywilnego i jednocześnie zachętę dla praktyków i teoretyków prawa do dalszych wypowiedzi odnośnie kształtu nowego kodeksu postępowania cywilnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POST¢POWANIE ROZPOZNAWCZE w przyszłym Kodeksie post´powania cywilnego Redakcja Krystian Markiewicz Andrzej Torbus POST¢POWANIE ROZPOZNAWCZE w przyszłym Kodeksie post´powania cywilnego Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Post´powania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 wrzeÊnia 2013 r.) POST¢POWANIE ROZPOZNAWCZE w przyszłym Kodeksie post´powania cywilnego Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Post´powania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26-29 wrzeÊnia 2013 r.) Redaktorzy naukowi: dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UÂ dr hab. Andrzej Torbus Autorzy: dr Aneta M. Arkuszewska, dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak, prof. UŁ/UJ dr hab. Sławomir CieÊlak, dr Marcin M. CieÊliƒski, dr Marcin Dziurda, prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski, dr Radosław Flejszar, dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, dr Edyta Gapska, dr hab. Izabella Gil, prof. dr hab. Jacek Gołaczyƒski, dr hab. prof. UAM Paweł Grzegorczyk, SSN Jacek Gudowski, dr Agata Harast-Sidowska, dr hab. Andrzej G. Harla, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Adam Jaworski, dr Anna KoÊciółek, Krzysztof Kubieƒ, dr Robert Kulski, dr Małgorzata Malczyk, dr hab. Krystian Markiewicz, prof. dr hab. Elwira Marszałkowskà-KrzeÊ, Aneta Mendrek, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. KUL dr hab. Joanna Misztal Konecka, Andrzej OlaÊ, dr Monika Rejdak, dr Piotr Rylski, dr Magdalena Rzewuska, dr Maciej Rzewuski, dr Mariusz Sorysz, dr Joanna Studziƒska, prof. UÂ dr hab. Andrzej Torbus, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr hab. Marcin Walasik, prof. dr hab. Karol Weitz, dr Ryszard Wi´ckowski, prof. dr hab. Tadeusz WiÊniewski, prof. dr hab. Feliks Zedler Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Marciniak Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6224-3 ISBN e-book 978-83-255-6225-0 Spis treści IX Autorzy ........................................................................................ XIII Wykaz skrótów ............................................................................. Wykaz literatury ........................................................................... XIX Od redaktorów ............................................................................. LXXXIII CZĘŚĆ I Referaty 3 11 Wprowadzenie. O stanie prac nad projektem nowego Kodeksu postępowania cywilnego (Tadeusz Ereciński) ........................................ Problematyka dopuszczalności drogi sądowej z punktu widzenia rozgraniczenia tej drogi od postępowania administracyjnego (Tadeusz Wiśniewski) ............................................................................. Zakres regulacji nowego Kodeksu postępowania cywilnego (Marcin Walasik) ................................................................................... Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych (de lege lata i de lege ferenda) (Andrzej Jakubecki) ................................................................................ Udział osób trzecich w procesie cywilnym – perspektywa kodyfikacyjna (Piotr Rylski) .................................................................. 103 Forma czynności w procesie cywilnym – stan obecny i perspektywy rozwoju (Sławomir Cieślak) ................................................................... 155 43 79 V Wadliwość czynności procesowych stron i uczestników. Obecny model i propozycja zmian w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego (Łukasz Błaszczak) ......................................... 173 Dopuszczalność i kształt apelacji w postępowaniu cywilnym – perspektywy przyszłej regulacji z uwzględnieniem standardów konstytucyjnych i międzynarodowych (Paweł Grzegorczyk) ................. 219 Skarga o wznowienie postępowania w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego (Karol Weitz) ................................................. 323 Model informatyzacji postępowania cywilnego w nowym Kodeksie postępowania cywilnego (Jacek Gołaczyński) ......................................... 391 Informatyzacja postępowania cywilnego – de lege lata i de lege ferenda (Krystian Markiewicz) .......................................................................... 403 Pozostałe materiały nadesłane w związku z konferencją CZĘŚĆ II Cel i funkcje postępowania cywilnego (Robert Kulski) .......................... 443 Uprawnienia prokuratora w postępowaniu cywilnym w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego – propozycja podstawowych założeń (Adam Jaworski) ....................................................................... 483 Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lega lata i de lege ferenda (Anna Kościółek, Aneta M. Arkuszewska) ........................ 529 Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządowych w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego (Katarzyna Gajda-Roszczynialska) ........................................................ 549 Koszty procesu w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego – postulaty de lege ferenda (Aneta Mendrek) ........................................... 577 Konkretyzacja stanowisk procesowych stron przed rozprawą i jej wpływ na efektywność postępowania (Edyta Gapska) ........................... 589 Odpowiedź na pozew w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego (Andrzej G. Harla) ................................................................................ 609 O potrzebie apelacji wzajemnej w cywilnym prawie procesowym (Joanna Misztal-Konecka) ...................................................................... 625 Sądowa kontrola czynności dyspozycyjnych stron – uwagi de lege lata i de lege ferenda (Radosław Flejszar) ....................................................... 639 VI Spis treści Apelacja w procesie cywilnym (uwagi de lege ferenda) (Monika Michalska-Marciniak) ............................................................. 663 Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda (Andrzej Olaś) ....................................................................................... 675 O potrzebie istnienia odrębnej regulacji procesowej dotyczącej dochodzenia roszczeń konsumenckich (uwagi na tle wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-618/10 Banco Español de Crédito SA v. Joaquin Calderŏn Caminie) (Monika Rejdak) .................................................................................... 691 Rola notariusza w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym (Maciej Rzewuski) ................................................................................. 705 Informatyzacja postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń (Agata Harast-Sidowska) ....................................................................... 719 Kilka uwag dotyczących uregulowania w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego czynności procesowych (Andrzej Torbus) ....... 735 CZĘŚĆ III Głosy w dyskusji O dojrzewaniu sprawy cywilnej do rozstrzygnięcia (Marcin M. Cieśliński) ........................................................................... 747 Szczególna zdolność sądowa – kilka uwag de lege ferenda (Marcin Dziurda) ................................................................................... 761 Protokół elektroniczny, czyli próba zamachu na Jana Gutenberga (Jacek Gudowski) .................................................................................... 767 Propozycje nowelizacji niektórych przepisów postępowania rozpoznawczego procesowego Kodeksu postępowania cywilnego (Ryszard Więckowski) ............................................................................ 775 CZĘŚĆ IV Varia Władza dyskrecjonalna a ciężar wspierania postępowania i działania z dobrymi obyczajami (Elwira Marszałkowska-Krześ, Izabella Gil) ...... 783 VII Spis treści Postulat szybkości postępowania a właściwe przygotowanie postępowania dla realizacji zasady kontradyktoryjności (Joanna Studzińska) ................................................................................ 805 Wpływ dowodu prima facie na stanowisko sądu w przedmiocie rozstrzygnięcia sprawy na tle prawa niemieckiego i angielskiego (Krzysztof Kubień) ................................................................................. 823 Prekluzja dowodowa w sprawach cywilnych – uwagi de lege lata i de lege ferenda (Magdalena Rzewuska) ................... 837 Zażalenie w postępowaniu cywilnym do Sądu Najwyższego jako gwarancja konstytucyjnego prawa do sądu – uwagi na tle art. 3941 § 11 KPC (Czego oczekujemy od przyszłego Kodeksu postępowania cywilnego?) (Małgorzata Malczyk) ........................................................ 853 Nowy ustawowy obowiązek wskazania PESEL i innych numerów – głos w dyskusji (Mariusz Sorysz) ........................................................ 861 Konstrukcja arbitrażu przymusowego a realizacja prawa do sądu (Andrzej Wach) ...................................................................................... 875 CZĘŚĆ V Ankieta Ankieta Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych i Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Andrzej Torbus, Feliks Zedler) ......................... 887 Omówienie ankiety .............................................................................. 901 Zdjęcia .................................................................................................. 903 VIII Spis treści Autorzy dr Aneta M. Arkuszewska – Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego Wydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. UWr dr. hab. Łukasz Błaszczak – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. UŁ/UJ dr hab. Sławomir Cieślak – Katedra Postępowania Cywilnego I Wydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Marcin M. Cieśliński – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Warszawskiego dr Marcin Dziurda – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dr Radosław Flejszar – Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Edyta Gapska – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administra- cji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II dr hab. Izabella Gil – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa, Admini- stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Jacek Gołaczyński – Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekono- micznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego IX prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk – Zakład Postępowania Cywilnego Wydzia- łu Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Procesowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego SSN Jacek Gudowski – Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dr Agata Harast-Sidowska – Katedra Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Andrzej G. Harla – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki – Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynaro- dowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego Adam Jaworski – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr Anna Kościółek – Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Krzysztof Kubień – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dr Robert Kulski – Katedra Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Łódzkiego dr Małgorzata Malczyk – Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Krystian Markiewicz – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zespół Procesowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ – Katedra Postępowania Cywilnego Wy- działu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Aneta Mendrek – Katedra Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra- kowie dr hab. Monika Michalska-Marciniak – Katedra Postępowania Cywilnego II Wy- działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prof. KUL dr hab. Joanna Misztal-Konecka – Katedra Postępowania Cywilnego Wy- działu Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II Andrzej Olaś – Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego X Autorzy dr Monika Rejdak – Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skło- dowskiej w Lublinie dr Piotr Rylski – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Procesowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cy- wilnego dr Magdalena Rzewuska – Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego w Olsztynie dr Maciej Rzewuski – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admini- stracji Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego w Olsztynie dr Mariusz Sorysz – Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Joanna Studzińska – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admi- nistracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Pra- wa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Zespół Procesowy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. UW dr hab. Andrzej Wach – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Walasik – Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Procesowy Komi- sji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego prof. dr hab. Karol Weitz – Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Warszawskiego, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dr Ryszard Więckowski – Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski – Katedra Postępowania Cywilnego Kolegium Pra- wa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zespół Procesowy Komisji Kody- fikacyjnej Prawa Cywilnego prof. dr hab. Feliks Zedler – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Oddział w Po- znaniu, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego XI Autorzy Wykaz skrótów prozeß ordung) 1. Źródła prawa austr. KPC .............. austriacki Kodeks postępowania cywilnego z 1895 r. (Zivil- AußStrG ................ austriacka ustawa z 13.12.2003 r. o postępowaniu nieproceso- wym (Bundesgesetz über das gerichtliche Verfahren in Rechts- angelegenheiten außer Streitsachen; BGBl. I Nr 111/2003) CPR .......................... angielskie reguły postępowania cywilnego (Civil Procedure Rules) DziałUbezpU ......... ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 950 ze zm.) EKPC ..................... Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EmRentU ................ ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez- pieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) FamFG .................... niemiecka ustawa z 17.12.2008 r. o postępowaniu w sprawach ro- dzinnych i sprawach sądownictwa nieprocesowego (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) (BGBl. I, s. 2586, 2587) fr. KPC ..................... francuski Kodeks postępowania cywilnego z 1975 r. (Nouveau Code de Procedure Civile) z 2014 r. poz. 518) GospNierU ............. ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. InfZadPublU .......... ustawa z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) KC .......................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) XIII poz. 94 ze zm.) KH ......................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  27.6.1934  r. KK .......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KKW ...................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, ze zm.) poz. 557 ze zm.) KomSEgzU ............ ustawa z  29.8.1997  r. o  komornikach sądowych i  egzekucji Konstytucja PRL .... ustawa z 22.7.1952 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Ludowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) Konstytucja RP ....... ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KP .......................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPC ....................... ustawa z  17.11.1964  r. –  Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPC z 1930 r. ......... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  29.11.1930  r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) KPK ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (Dz. Urz. UE C Nr 364, s. 1) KPP ........................ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z  7.12.2000  r. KrRejSU ................. ustawa z  20.8.1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) KSCU ..................... ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil- nych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH ....................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. KWU .................... ustawa z  6.7.1982  r. o  księgach wieczystych i  hipotece z 2013 r. poz. 1030) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) No 1/2000 de Enjuiciamiento Civil) LEC ....................... hiszpański kodeks postępowania cywilnego z 7.1.2000 r. (Ley MPPOiP ................ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych niem. ZPO ............. niemiecki kodeks postępowania cywilnego z 30.1.1877 r. (Zivil- z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38 poz. 167) prozessordnung) (t.j. BGBl 2006, cz. I, s. 431) OchrLokU .............. ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 150) OKiKU ................... ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) XIV Wykaz skrótów z 2013 r. poz. 262) PodpElU ................. ustawa z  18.9.2001  r. o  podpisie elektronicznym (t.j.  Dz.U. PostGrupU ............. ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) PrAdw .................... ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrASC .................... ustawa z  29.9.1986  r. –  Prawo o  aktach stanu cywilnego PrAut ...................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrGeod ................... ustawa z  17.5.1989  r. –  Prawo geodezyjne i  kartograficzne PrNot ...................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrOchrŚrod ............ ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. poz. 164) z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) PrPostSAdm ........... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPrywM ................ ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. PrStow .................... ustawa z  7.4.1989  r. –  Prawo o  stowarzyszeniach (t.j.  Dz.U. PrUpN .................... ustawa z  28.2.2003  r. –  Prawo upadłościowe i  naprawcze PrUSAdm ............... ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- Nr 80, poz. 432) z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) poz. 145 ze zm.) PrUSP .................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych PrWłPrzem ............ ustawa z  30.6.2000  r. –  Prawo własności przemysłowej PrWod .................... ustawa z  18.7.2001  r. –  Prawo wodne (t.j.  Dz.U. z  2012  r. PrZamPubl ............. ustawa z  29.1.2004  r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) RegProkR ............... rozporządzenie MS z 11.4.1992 r. – Regulamin wewnętrznego- urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych proku- ratury (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 144) RegSądR ................. rozporządzenie MS z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania RPrU ...................... ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 259) Nr 10, poz. 65 ze zm.) XV Wykaz skrótów poz. 499) SNU ........................ ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. SpMieszkU ............. ustawa z  15.12.2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych SystUbezpSpołU .... ustawa z  13.10.1998  r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) szw. KPC ................ szwajcarski Kodeks postępowania cywilnego (Schweizerische Zivilprozessordnung z 19.12.2008 r.; SR 272) TFUE .................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. TKU ....................... ustawa z  1.8.1997  r. o  Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. WłLokU ................. ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 90, poz. 864/2) Nr 102, poz. 643 ze zm.) Nr 80, poz. 903 ze zm.) WolontariatU ......... ustawa z  24.4.2003  r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) VwGO .................... niemiecka ustawa o ustroju sądów z 21.1.1960 r. (Verwaltungs- gerichtsordnung) (BGBl. I s. 686) ZastRejU ................ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmKPCU 1996 ...... ustawa z 1.3.1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywil- nego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej –  Prawo upadłościowe i  Prawo o  postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w  sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) ZNKU .................... ustawa z  16.4.1993  r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ZwZawU ................ ustawa z  23.5.1991  r. o  związkach zawodowych (t.j.  Dz.U. (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) z 2014 r. poz. 167) 2. Organy orzekające ETPC ...................... Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA ........................ Naczelny Sąd Administracyjny SA ........................... Sąd Apelacyjny SN ........................... Sąd Najwyższy TK .......................... Trybunał Konstytucyjny 3. Publikatory i czasopisma AUWr .................... Acta Uniwersitatis Wratislaviensis CJQ ........................ Civil Justice Quarterly Dz.U. ...................... Dziennik Ustaw XVI Wykaz skrótów Dz.Urz. ................... Dziennik Urzędowy EuR ........................ Europarecht IPRax ..................... Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrenschrechts JBL ......................... Juristische Blätter M.P. ........................ Monitor Polski MoP ....................... Monitor Prawniczy NP .......................... Nowe Prawo NJW ....................... Neue Juristische Wochenschrift OSN ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP .................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OTK ....................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ÖJZ ........................ Österreichische Juristen Zeitung Pal. .......................... Palestra PiP .......................... Państwo i Prawo PiZS ....................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PL ........................... Przegląd Legislacyjny PN .......................... Przegląd Notarialny PPH ....................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. ...................... Prawo Spółek PS ........................... Przegląd Sądowy PUG ....................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ....................... Radca Prawny Rej. ......................... Rejent RIDcomp ............... Revue Internationale de DroitComparé RPEiS .................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SC .......................... Studia Cywilistyczne ST ........................... Samorząd Terytorialny ZVglRWiss ............ Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft ZZP ........................ Zeitschrift für Zivilprozeß 4. Inne skróty art. .......................... artykuł BGH ...................... Trybunał Federalny Niemiec CBDKW ................. Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych cyt. .......................... cytowany (-a) cz. ........................... część EBP ......................... elektroniczne biuro podawcze m.in. ....................... między innymi niepubl. ................... niepublikowany Nr ........................... numer XVII Wykaz skrótów pkt .......................... punkt por. .......................... porównaj post. ........................ postanowienie poz.  ......................... pozycja red. .......................... redakcja s. ............................. strona t. .............................. tom t.j.  ........................... tekst jednolity tj. ............................. to jest tzw. ......................... tak zwany (-a, -e) uchw. ....................... uchwała ust. .......................... ustęp wyr. ......................... wyrok z. ............................. zeszyt zd. ........................... zdanie zm. .......................... zmiana (-y) zob. ......................... zobacz XVIII Wykaz skrótów Wykaz literatury stracyjnego. Prawo procesowe administracyjne, t. 9, Warszawa 2010 szawa 2006 Warszawa 2005 Informacji 2010, Nr 2(3); cz. II, Czas Informacji 2010, Nr 3(4) cywilnego, Warszawa 1933 t. XVI 1908, t. IX Adamiak B., w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Admini- Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i  sądowoadministracyjne, Adamska I., Wojsyk K., Zmiany KPA wprowadzone ustawą o informatyzacji, cz. I, Czas Akerberg A., Środki odwoławcze. Komentarz do art. 393–441 Kodeksu postępowania Allerhand M., Glosa do orzeczenia SN z 17.12.1935 r., C. I. 1924/35, OSP 1937, Allerhand M., Istota restytucyi i wznowienia, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne Allerhand M., Kodeks handlowy, Bielsko-Biała 1999 Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, Lwów 1932 Allerhand M., Podstęp w procesie, Lwów 1907 Allerhand M., Protokół z Sekcji prawa cywilnego formalnego, odbytych w Krakowie w dniach 24 kwietnia 1922 r. i n. w sprawie Polskiej procedury cywilnej, w: Pol- ska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniami, t. II, Kraków 1923 Allerhand M., Sądowe dochodzenie zobowiązań niezupełnych, PPC 1939, Nr 7–8, Allerhand M., Wykładnia art. 404 Kpc, PPC 1937, Nr 13–14 Allerhand M., Wznowienie procesu według projektu polskiej procedury cywilnej, Głos Allerhand M., Wznowienie procesu według projektu polskiej procedury cywilnej. Do- Almayro Nosete J., Estudio sobre una proposición de Directiva comunitaria que regula Prawa 1927, Nr 9 kończenie, Głos Prawa 1927, Nr 10–11 las acciones colectivas y de grupo de los consumidores, Justicia 1990, Nr 90 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: