Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 003123 21782078 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7 - ebook/pdf
Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 696
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5272-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego, wydawanego pod red. naukową Profesora Stanisława Włodyki. Seria System Prawa Handlowego prezentuje zagadnienia z zakresu prawa handlowego, rozumianego jako wyspecjalizowana część prawa prywatnego dotycząca przedsiębiorców. Składa się na nią m.in. część ogólna, prawo spółek, prawo papierów wartościowych oraz prawo własności przemysłowej, ze względów praktycznych umieszczono w niej także prawo karne gospodarcze.

Tom 7 Systemu Prawa Handlowego dzieli się na trzy części dotyczące:

W drugim wydaniu uwzględniono zmiany Kodeksu postępowania cywilnego z 16.9.2011 r. (weszły w życie 3.5.2012 r.), które znoszą postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. W wyniku uchwalenia tych zmian, w procesie cywilnym nie ma obecnie odrębnej kategorii spraw cywilnych, które poprzednio podlegały rozpoznaniu w odrębnym postępowaniu, mając miano „spraw gospodarczych”. Pomimo tego ustawodawca, dokonując modelowej zmiany w zakresie sposobu rozpoznawania spornych spraw z udziałem przedsiębiorców, utrzymał pojęcie „sprawy gospodarczej”, a zagadnienia omawiane w tym tomie stanowią przedmiot zainteresowania praktyków zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych.

W omawianej publikacji autorzy, wybitni specjaliści z dziedziny postępowania cywilnego, uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny oraz starannie wybraną literaturę przedmiotu, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Ten rodzaj opracowania z pewnością będzie przydatny w pracy czytelnikom obsługującym podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przejrzysty układ tomu ułatwi czytelnikom praktyczne korzystanie z publikacji.

Pozycja ta adresowana jest do praktyków zajmujących się prawem spółek handlowych i szeroko pojętym prawem gospodarczym: radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także dla aplikantów i ambitnych studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM  PRAWA HANDLOWEGO TOM 7 POSTĘPOWANIE SĄDOWE   W SPRAWACH  CYWILNYCH Z UDZIAŁEM  PRZEDSIĘBIORCÓW TADEUSZ WIŚNIEWSKI (red.) 2. WYDANIE C . H . BECK SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki TOM 7 POSTÊPOWANIE S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH Z UDZIA£EM PRZEDSIÊBIORCÓW Wydawnictwo C.H.Beck przy wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie Seria SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO Pod redakcj¹ Profesora Stanis³awa W³odyki Tom 1. Prawo handlowe – czêœæ ogólna Tom 2. Prawo spó³ek handlowych Tom 3. Prawo w³asnoœci przemys³owej Tom 4. Prawo papierów wartoœciowych Tom 5. Prawo umów handlowych Tom 6. Prawo o upad³oœci przedsiêbiorców Tom 7. Postêpowanie s¹dowe w sprawach cywilnych z udzia³em przedsiêbiorców Tom 8. Arbitra¿ handlowy Tom 9. Miêdzynarodowe prawo handlowe Tom 10. Prawo karne gospodarcze POSTÊPOWANIE S¥DOWE W SPRAWACH CYWILNYCH Z UDZIA£EM PRZEDSIÊBIORCÓW TOM 7 Pod redakcj¹ Profesora Tadeusza Wiœniewskiego Autorzy: dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, prof. UWr dr hab. Elwira Marsza³kowska-Krzeœ, prof. dr hab. Piotr Pogonowski, dr Piotr Rylski, prof. dr hab. Karol Weitz, prof. dr hab. Tadeusz Wiœniewski Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami poszczególnych czêœci s¹: Katarzyna Gajda-Roszczynialska Elwira Marsza³kowska-Krzeœ Piotr Pogonowski Piotr Rylski Karol Weitz Tadeusz Wiœniewski rozdzia³ 6–8 rozdzia³ 12 rozdzia³ 10–11 rozdzia³ 9 rozdzia³ 6–8 rozdzia³ 1–5 Redakcja: Iwona Nocuñ Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TimPrint Druk i oprawa: Totem, Inowroc³aw ISBN 978-83-255-5271-8 ISBN e-book 978-83-255-5272-5 Spis treści Przedmowa .......................................................................................................................... . XI Wykaz skrótów .................................................................................................................... . XIII Część I. Ogólne postępowanie rozpoznawcze procesowe ................................................ . 1 Rozdział 1. System postępowania sądowego w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców ................................................................................................................... . 1.1. Geneza sądownictwa w.sprawach gospodarczych i.procesowego postępowania odrębnego w.tej kategorii spraw ............................................................................ . 1.2. Pojęcie sprawy gospodarczej w.aspekcie historycznym ........................................ . 1.2.1. Uwagi ogólne ............................................................................................. . 1.2.2. Istotne cechy działalności gospodarczej ..................................................... . 1.2.2.1. Uwagi ogólne ................................................................................ . 1.2.2.2. Określenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i.wydobywania kopalin ze złóż .............................................................................. . 1.2.2.3. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej .......................... . 1.2.2.4. Zorganizowany charakter działalności ......................................... . 1.2.2.5. Ciągłość działalności .................................................................... . 1.2.2.6. Działalność zawodowa ................................................................. . 1.2.2.7. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym imieniu ..... . 1.2.2.8. Związek z.działalnością gospodarczą ........................................... . 1.3. Aktualne pojęcie sprawy gospodarczej .................................................................. . 1.3.1. Uwagi wstępne ........................................................................................... . 1.3.2. Sprawa gospodarcza sensu stricto............................................................... . 1.3.3. Sprawa gospodarcza sensu largo................................................................. . Rozdział 2. Postępowanie przed sądem I instancji w procesie cywilnym ...................... . 2.1. Uwagi ogólne (odmienności procesowe w.odniesieniu do przedsiębiorców) ....... . 2.2. Właściwość rzeczowa, miejscowa i.funkcjonalna sądu ......................................... . 2.2.1. Właściwość rzeczowa ................................................................................. . 2.2.2. Właściwość miejscowa ............................................................................... . 2.2.3. Skład sądu i.posiedzenia sądowe ................................................................ . 2.3. Zdolność sądowa, procesowa i.postulacyjna oraz.legitymacja procesowa ........... . 2.4. Pełnomocnicy procesowi i.doręczenia ................................................................... . 2.5. Reguły koncentracji materiału procesowego (pozew, odpowiedź na pozew, 25 27 29 30 31 34 35 37 37 38 44 47 49 50 50 53 58 59 68 pisma przygotowawcze) ........................................................................................ . Rozdział 3. Postępowanie apelacyjne ................................................................................ . 3.1. Uwagi wstępne ....................................................................................................... . 3.2. Dopuszczalność apelacji ........................................................................................ . 3.2.1. Rodzaj zaskarżanego orzeczenia ................................................................ . 3 6 14 14 24 24 74 87 89 91 93  Spis treści 93 3.2.2. Zachowanie wymaganej formy .................................................................. . 93 3.2.3. Zachowanie ustawowego terminu .............................................................. . 95 3.2.4. Przysługiwanie legitymacji do zaskarżenia ................................................ . 98 3.3. Wymagania formalne apelacji ............................................................................... . 3.3.1. Wymagania ogólne i.szczególne ................................................................ . 98 3.3.2. Powołanie nowych faktów i.dowodów ...................................................... . 105 3.3.3. Wniosek o.rozpoznanie postanowień sądu I.instancji niepodlegających zaskarżeniu ................................................................................................. . 106 3.4. Odpowiedź na apelację. Postępowanie sprawdzające ........................................... . 107 3.5. Przebieg postępowania apelacyjnego .................................................................... . 110 3.5.1. Uwagi wstępne ........................................................................................... . 110 3.5.2. Rozpoznanie apelacji na posiedzeniu niejawnym ...................................... . 111 3.5.3. Rozpoznanie apelacji na rozprawie ............................................................ . 111 3.6. Zakres rozpoznania sprawy w.postępowaniu apelacyjnym ................................... . 115 3.7. Zakończenie merytoryczne i.procesowe postępowania apelacyjnego ................... . 121 3.7.1. Uwagi wstępne ........................................................................................... . 121 3.7.2. Wyroki sądu II instancji .............................................................................. . 121 3.7.3. Postanowienia sądu II instancji kończące postępowanie apelacyjne ......... . 124 3.8. Uzasadnianie i.doręczanie orzeczeń sądu II instancji ............................................ . 125 Rozdział 4. Postępowanie kasacyjne ................................................................................. . 127 4.1. Uwagi wstępne ....................................................................................................... . 128 4.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej ......................................................................... . 130 4.2.1. Ustawowa dopuszczalność skargi kasacyjnej ze względu na.rodzaj i.charakter orzeczenia ................................................................................. . 130 4.2.2. Zgodność skargi kasacyjnej z.wymogami konstrukcyjnymi i.formalnymi 132 4.2.3. Złożenie skargi kasacyjnej w.ustawowym terminie ................................... . 134 4.2.4. Sporządzenie skargi kasacyjnej z.uwzględnieniem obowiązkowego zastępstwa stron przez adwokatów lub radców prawnych ......................... . 136 4.2.5. Złożenie skargi kasacyjnej przez osobę legitymowaną .............................. . 137 4.3. Podstawy skargi kasacyjnej ................................................................................... . 137 4.4. Odpowiedź na skargę kasacyjną. Postępowanie sprawdzające ............................. . 142 4.5. Przebieg postępowania kasacyjnego ...................................................................... . 145 4.5.1. Postanowienie o.przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania ........................................................................................... . 145 4.5.2. Rozpoznanie skargi kasacyjnej ................................................................... . 146 4.6. Zakończenie merytoryczne i.procesowe postępowania kasacyjnego .................... . 148 Rozdział 5. Wznowienie postępowania ............................................................................. . 155 5.1. Uwagi wstępne ....................................................................................................... . 155 5.2. Podstawy wznowienia ........................................................................................... . 157 5.3. Przebieg postępowania .......................................................................................... . 159 Część II. Szczególne postępowania rozpoznawcze ........................................................... . 165 Rozdział 6. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego ............................................................................... . 167 6.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... . 176 I Spis treści 6.2. Postępowanie w.sprawach z.zakresu ochrony konkurencji i.konsumentów ......... . 190 6.2.1. Uwagi ogólne ............................................................................................. . 190 6.2.2. Zakres przedmiotowy postępowania .......................................................... . 202 6.2.3. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji . i.Konsumentów ........................................................................................... . 206 6.2.4. Postępowanie sądowe w.sprawach.z.zakresu ochrony konkurencji i.konsumentów ........................................................................................... . 210 6.2.4.1. Charakter postępowania przed sądem ochrony konkurencji i.konsumentów .............................................................................. . 210 6.2.4.2. Odwołanie ..................................................................................... . 212 6.2.4.3. Podmioty postępowania ................................................................ . 217 6.2.4.4. Przebieg postępowania ................................................................. . 221 6.2.4.5. Sprawy zażaleń na postanowienia ................................................ . 237 6.2.4.6. Środki zaskarżenia ........................................................................ . 239 6.3. Postępowania w.sprawach z.zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i.poczty oraz regulacji transportu kolejowego ............................ . 243 6.3.1. Zakresy przedmiotowe postępowań ........................................................... . 243 6.3.2. Przebieg postępowań .................................................................................. . 247 Rozdział 7. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone ................................................................................................................... . 253 7.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... . 260 7.2. Kontrola incydentalna a kontrola abstrakcyjna ..................................................... . 273 7.3. Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone .............. . 278 7.3.1. Charakter spraw o uznanie postanowień wzorca umowy . za niedozwolone ......................................................................................... . 278 7.3.2. Sąd i.inne podmioty postępowania ............................................................. . 282 7.3.3. Przebieg postępowania ............................................................................... . 291 7.3.4. Rozstrzygnięcie sprawy i jego skutki ......................................................... . 298 Rozdział 8. Mediacja w sprawach gospodarczych ........................................................... . 315 8.1. Wprowadzenie ....................................................................................................... . 326 8.2. Podstawowe założenia regulacji mediacji ............................................................. . 342 8.3. Mediator ................................................................................................................. . 349 8.4. Umowa o mediację ................................................................................................ . 355 8.5. Wszczęcie mediacji umownej ................................................................................ . 360 8.6. Skierowanie do mediacji przez sąd ........................................................................ . 363 8.7. Przebieg i.koszty postępowania mediacyjnego ..................................................... . 366 8.8. Ugoda zawarta przed mediatorem ......................................................................... . 371 Rozdział 9. Postępowania nieprocesowe służące rozstrzyganiu sporów z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz innych sporów wewnątrzkorporacyjnych i nadzorczych .......................................................................... . 381 9.1. Uwagi wstępne ....................................................................................................... . 383 9.2. Rodzaje postępowań .............................................................................................. . 385 9.3. Sprawy z.zakresu przepisów o.przedsiębiorstwach państwowych i.o.samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego ........................................ . 388 9.4. Sprawy wynikające z.realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji . . 393 II Spis treści 9.5. Sprawy z.zakresu ustawy o.zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa .................................................................................................. . 396 9.6. Postępowania przedsądowe ................................................................................... . 398 9.7. Postępowania sądowe ............................................................................................ . 402 9.7.1. Organy ........................................................................................................ . 402 9.7.1.1. Jurysdykcja krajowa ..................................................................... . 402 9.7.1.2. Właściwość i.skład sądu ............................................................... . 405 9.7.2. Uczestnicy .................................................................................................. . 408 9.7.3. Koszty postępowania .................................................................................. . 417 9.7.4. Przebieg postępowań i.kognicja sądu ......................................................... . 419 9.7.5. Orzekanie .................................................................................................... . 424 9.7.6. Środki zaskarżenia ...................................................................................... . 425 9.7.7. Wykonanie orzeczeń ................................................................................... . 425 Część III. Postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne i rejestrowe .............................. . 427 Rozdział 10. Postępowanie zabezpieczające ..................................................................... . 429 10.1. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i.postępowania zabezpieczającego .......... . 434 10.1.1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. . 434 10.1.2. Rodzaje zabezpieczeń ............................................................................... . 436 10.2. Miejsce postępowania zabezpieczającego w.systemie sądowego prawa postępowania cywilnego ........................................................................................ . 437 10.3. Dopuszczalność zabezpieczenia ............................................................................ . 440 10.4. Przesłanki skutecznego udzielenia zabezpieczenia roszczenia przez sąd ............. . 444 10.5. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych ................................................................... . 448 10.6. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych .............................................................. . 455 10.7. Przebieg postępowania zabezpieczającego (dynamika postępowania) ................. . 457 10.7.1. Wszczęcie postępowania zabezpieczającego ........................................... . 457 10.7.1.1. Wnioskodawca .......................................................................... . 457 10.7.1.2. Treść wniosku o.udzielenie zabezpieczenia ............................. . 458 10.7.1.3. Termin do złożenia wniosku o.udzielenie zabezpieczenia ....... . 459 10.7.2. Rozpoznanie wniosku o.udzielenie zabezpieczenia ................................. . 460 10.7.2.1. Sąd właściwy do rozpoznania wniosku .................................... . 460 10.7.2.2. Skład sądu ................................................................................. . 461 10.7.2.3. Rozpoznanie wniosku o.udzielenie zabezpieczenia ................. . 461 10.7.3. Orzeczenie o.udzieleniu zabezpieczenia .................................................. . 462 10.7.4. Zaskarżenie orzeczenia sądu .................................................................... . 464 10.7.5. Rozpoznanie zażalenia przez sąd II instancji ........................................... . 465 10.7.5.1. Orzeczenie sądu II instancji ...................................................... . 465 10.7.5.2.. Dopuszczalność środków zaskarżenia do Sądu Najwyższego..... . 465 10.8. Wykonanie zabezpieczenia. Rozszerzona skuteczność postanowienia o.udzieleniu zabezpieczenia ................................................................................... . 466 10.9. Upadek zabezpieczenia .......................................................................................... . 467 10.10. Koszty postępowania zabezpieczającego .............................................................. . 468 10.11. Odszkodowanie za szkodę spowodowaną udzieleniem zabezpieczenia ............... . 470 10.12. Zabezpieczenie roszczeń w.postępowaniu upadłościowym .................................. . 470 10.13. Zabezpieczenie dowodów ...................................................................................... . 471 III Spis treści Rozdział 11. Egzekucja i postępowanie egzekucyjne ....................................................... . 473 11.1. Zagadnienia wstępne .............................................................................................. . 477 11.1.1. Pojęcie egzekucji i.postępowania egzekucyjnego. Aksjologiczne podstawy egzekucji .................................................................................. . 477 11.1.2. Przesłanki postępowania egzekucyjnego .................................................. . 480 11.1.3. Zasady postępowania egzekucyjnego ....................................................... . 482 11.1.4. Rodzaje i.sposoby egzekucji .................................................................... . 485 11.1.5. Źródła prawa egzekucyjnego .................................................................... . 486 11.2. Podmioty, uczestnicy i.organy postępowania egzekucyjnego ............................... . 487 11.3. Podstawa egzekucji ................................................................................................ . 490 11.3.1. Europejski tytuł egzekucyjny ................................................................... . 490 11.3.2. Klauzula wykonalności ............................................................................ . 494 11.4. Dynamika postępowania egzekucyjnego ............................................................... . 497 11.4.1. Wszczęcie egzekucji ................................................................................. . 497 11.4.2. Zawieszenie i.umorzenie postępowania egzekucyjnego .......................... . 500 11.4.3. Środki prawne w.postępowaniu egzekucyjnym ....................................... . 505 11.5. Wyłączenia spod egzekucji .................................................................................... . 506 11.6. Powództwa przeciwegzekucyjne ........................................................................... . 509 11.6.1. Cel powództwa przeciwegzekucyjnego .................................................... . 509 11.6.2. Powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) ............................................ . 511 11.6.3. Powództwo z.art. 791 § 2 KPC ................................................................ . 512 11.7. Egzekucja świadczeń pieniężnych ......................................................................... . 512 11.7.1. Egzekucja z.ruchomości ........................................................................... . 512 11.7.2. Egzekucja z.wynagrodzenia za pracę ....................................................... . 517 11.7.3. Egzekucja z.rachunku bankowego i.z.rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową ....................................... . 520 11.7.4. Egzekucja z.innych wierzytelności ........................................................... . 523 11.7.5. Egzekucja z.innych praw majątkowych ................................................... . 527 11.7.6. Egzekucja z.nieruchomości ...................................................................... . 531 11.7.6.1. Zajęcie nieruchomości .............................................................. . 531 11.7.6.2. Opis i.oszacowanie zajętej nieruchomości ............................... . 537 11.7.6.3. Obwieszczenie o.licytacji ......................................................... . 539 11.7.6.4. Warunki licytacyjne .................................................................. . 540 11.7.6.5. Licytacja .................................................................................... . 542 11.7.6.6. Przybicie ................................................................................... . 545 11.7.6.7. Przysądzenie własności ............................................................. . 547 11.7.7. Egzekucja z.ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania . wieczystego .............................................................................................. . 549 11.7.8. Uproszczona egzekucja z.nieruchomości ................................................. . 550 11.7.9. Egzekucja ze statków morskich ................................................................ . 552 11.7.10. Podział sumy uzyskanej z.egzekucji ........................................................ . 552 11.7.10.1.. Plan podziału i.pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności..... . 552 11.7.10.2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z.wynagrodzenia za pracę ................................................................................... . 555 11.7.10.3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z.ruchomości, wierzytelności i.innych praw majątkowych ............................ . 556 11.7.10.4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z.nieruchomości .... . 556 11.8. Egzekucja świadczeń niepieniężnych .................................................................... . 558 11.9. Egzekucja z.udziałem Skarbu Państwa i.przedsiębiorców .................................... . 563 IX Spis treści 11.9.1. Egzekucja z.udziałem Skarbu Państwa .................................................... . 563 11.9.2. Egzekucja z.udziałem przedsiębiorcy ....................................................... . 564 11.9.3. Egzekucja przez zarząd przymusowy ....................................................... . 564 11.9.4.. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego...... . 569 11.10. Egzekucja celem zniesienia współwłasności nieruchomości w.drodze sprzedaży publicznej .............................................................................................. . 571 11.11. Koszty egzekucji sądowej ...................................................................................... . 572 11.11.1. Zasady ponoszenia kosztów egzekucji ................................................... . 572 11.11.2. Koszty egzekucji na podstawie ustawy o.komornikach sądowych . i.egzekucji ............................................................................................... . 575 11.11.3. Zwolnienie od kosztów egzekucji .......................................................... . 576 11.12. Stosunek sądowego postępowania egzekucyjnego do innych postępowań wykonawczych ....................................................................................................... . 577 Rozdział 12. Postępowanie rejestrowe .............................................................................. . 581 12.1. Wiadomości wstępne ............................................................................................. . 588 12.1.1. Systemy rejestracji przedsiębiorców ........................................................ . 588 12.1.2. Organizacja rejestru .................................................................................. . 589 12.1.3. Źródła prawa ............................................................................................. . 593 12.1.4. Zasady rejestru .......................................................................................... . 594 12.2. Pojęcie postępowania rejestrowego i.sprawy rejestrowej ...................................... . 598 12.3. Sąd ......................................................................................................................... . 600 12.3.1. Jurysdykcja krajowa ................................................................................. . 600 12.3.2. Właściwość sądu ...................................................................................... . 602 12.3.3. Skład sądu ................................................................................................. . 607 12.4. Uczestnicy postępowania rejestrowego ................................................................. . 608 12.4.1. Uwagi ogólne ............................................................................................ . 608 12.4.2. Zdolność sądowa i.procesowa .................................................................. . 610 12.4.3. Zdolność postulacyjna .............................................................................. . 614 12.4.4. Legitymacja do występowania w.postępowaniu rejestrowym ................. . 614 12.4.5. Reprezentacja uczestników w.postępowaniu rejestrowym ...................... . 620 12.5. Przebieg postępowania .......................................................................................... . 632 12.5.1. Wszczęcie postępowania .......................................................................... . 632 12.5.2. Formalne badanie wniosku ....................................................................... . 637 12.5.3. Merytoryczne badanie wniosku ................................................................ . 639 12.5.4. Posiedzenia ............................................................................................... . 651 12.5.5. Postępowanie dowodowe ......................................................................... . 651 12.6. Orzeczenia i.ich zaskarżanie .................................................................................. . 652 12.6.1. Rodzaje orzeczeń ...................................................................................... . 652 12.6.2. Uzasadnianie i.doręczanie orzeczeń ......................................................... . 655 12.6.3. Koszty postępowania ................................................................................ . 655 12.6.4. Środki weryfikacji orzeczeń ..................................................................... . 657 Indeks rzeczowy .................................................................................................................. . 667 X Przedmowa Niniejszy tom wchodzi w skład Systemu Prawa Handlowego. Zostały w nim przed- stawione kompleksowo i systematycznie zagadnienia procesowe związane z prowa- dzeniem sporów cywilnoprawnych przez przedsiębiorców. Omówiono pojęcie spra- wy gospodarczej oraz postępowanie w tych sprawach, przy czym najpierw przepisy ogólne, a następnie regulację postępowań w sprawach cywilnych należących do drogi sądowej przed sądami powszechnymi na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepi- sów o transporcie kolejowym. Uwzględniono postępowanie przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Nie pominięto także postępo- wania mediacyjnego i postępowania nieprocesowego w sprawach z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych państwowego wynikających z realizacji zbiorowego prawa pracowników do informacji oraz sporów między państwowymi osobami prawny- mi a organem założycielskim lub sprawującym nadzór. Szczegółowo zrelacjonowano postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Omówiono także zawiłą i nie zawsze jasną problematykę postępowania rejestrowego. Tom nie obejmuje jednak całości tej problematyki, gdyż materia składająca się na postępowanie upadłościowe i naprawcze będzie omówiona w odrębnym tomie. Postępo- wanie przed arbitrażem gospodarczym zostało natomiast omówione w tomie 8 Systemu Prawa Handlowego. Ograniczone ramy wydawnicze są natomiast powodem ominięcia międzynarodowego postępowania cywilnego oraz nieprzedstawienia wszystkich ob- jętych tytułem tomu zagadnień występujących w teorii i praktyce. Usiłowano jednak wskazać najistotniejsze z nich, zwłaszcza te dyskusyjne. W drugim wydaniu tomu 7. uwzględniono zmiany Kodeksu postępowania cywilnego z 16.9.2011 r. (weszły w życie 3.5.2012 r.), które znoszą postępowanie odrębne w spra- wach gospodarczych. Pomimo tego ustawodawca, dokonując modelowej zmiany w za- kresie sposobu rozpoznawania spornych spraw z udziałem przedsiębiorców, utrzymał po- jęcie „sprawy gospodarczej”, a zagadnienia omawiane w tym tomie stanowią przedmiot zainteresowania praktyków zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych. Zdając sobie sprawę z systemowego charakteru opracowania autorzy starali się osa- dzać swoje rozważania w płaszczyźnie zasad i celów prawa postępowania cywilnego. Autorzy wskazują też kierunek pożądanych i oczekiwanych – w ich mniemaniu – zmian w obowiązującym ustawodawstwie. W celu właściwego zobrazowania funkcjonowania odnośnych przepisów prawa w praktyce wykorzystali orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, przy czym przytaczali nie tylko orzeczenia zapadłe na gruncie obowiązującego stanu prawnego, lecz również wcześniejsze, jeżeli zachowały aktual- ność lub walor poznawczy. Poszczególne partie niniejszego tomu są indywidualnym dziełem ich autorów, dlate- go każdy z nich odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy. Nie naruszając XI Przedmowa stanowiska poszczególnych autorów oraz ich indywidualnego sposobu ujęcia i przedsta- wienia zagadnień, całości wywodu starano się nadać możliwie jednolity charakter. Wykorzystane piśmiennictwo zamieszczono na początku każdej merytorycznie od- rębnej części tomu. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 października 2013 r. Warszawa, październik 2013 r. Prof. Tadeusz Wiśniewski XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne CzynKomR.. . . . . . . . . rozp. Min. Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komor- ników.(Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) dKPC.. . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego.(tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) – akt nieobowiązujący Dyrektywa 2001/86/WE. Dyrektywa Rady 2001/86/WE z 8.10.2001 r. uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.Urz. WE L Nr 294, s. 22) Dyrektywa 2002/14/WE . Dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.3.2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz. WE L Nr 80, s. 29) Dyrektywa 2003/58/WE. Dyrektywa 2003/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.6.2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 68/151/EWG w zakresie wymagań doty- czących jawności w odniesieniu do niektórych typów spółek (Dz.Urz. UE L Nr 221, s. 13) Dyrektywa 2003/72/WE . Dyrektywa Rady 2003/72/WE z 22.7.2003 r. uzupełniająca statut spół- dzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz.Urz. UE L Nr 207, s. 25) Dyrektywa 2005/56/WE. Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L Nr 310, s. 1) Dyrektywa 2008/52/WE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z 21.5.2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i hand- lowych (Dz.Urz. UE L Nr 136, s. 3) Dyrektywa 2009/38/WE.. Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.5.2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu infor- mowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz.Urz. UE L Nr 122, s. 28) Dyrektywa 93/13/EWG . Dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. WE L Nr 95, s. 29) Dyrektywa 94/45/WE . Dyrektywa Rady 94/45/WE z 22.9.1994 r. w sprawie ustanowienia Eu- ropejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz.Urz. WE L Nr 254, s. 64) – akt nieobo- wiązujący Dyrektywa 98/27/WE . Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.5.1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz.Urz. WE L Nr 166, s. 51) – akt nieobowią- zujący DziałGospU .. . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) – akt nieobowiązujący DziałGospPZagrU .. . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz.U. Nr 41, poz. 325 ze zm.) – akt nieobowiązujący XIII Wykaz skrótów DziałUbezpU.. . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. EuropRadZakłU .. . . . . ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zakładowych (tekst jedn. z 2013 r. poz. 950) Dz.U. z 2012 r. poz. 1146) InfoPracowU.. . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) KC.. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH.. . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – akt nieobowiązujący KK.. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW.. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KomSądEgzU.. . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Konstytucja RP.. . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) KP.. . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA.. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst KPC.. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, KPK.............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) poz. 94 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) poz. 296 ze zm.) poz. 555 ze zm.) z 2012 r. poz. 788 ze zm.) z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KRO .. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. KRSU.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. KSCU.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst KSH.............................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KWU.. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) z 2013 r. poz. 707 ze zm.) KZ.. . . . . . . . . . . . . . . . rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) – akt nieobowiązujący nowela z 16.11.2006 r. . ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw.(Dz.U. Nr 235, poz. 1699) nowela z 16.9.2011 r. .. ustawa z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) ObrInstrFinU.. . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrKonkurU .. . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonkurU z 2000 r.. ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) – akt nieobowiązujący OdpFPublU.. . . . . . . . . ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173) OrdPU.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Pierwsza Dyrektywa.. . Pierwsza Dyrektywy Rady z 9.3.1968 r. w sprawie koordynacji gwaran- cji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozu- mieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważ- ności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników jak i osób trzecich (Dz.Urz. WE L Nr 65, s. 8) – akt nie- obowiązujący XI Wykaz skrótów PodpElU.. . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 262) PostEgzAdmU.............. ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) PrAdw.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. PrBank.......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrBud .. . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. PrEnerg.. . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) poz. 1376 ze zm.) Nr 243, poz. 1623 ze zm.) poz. 1059 ze zm.) PrGosp.......................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, PrNot.. . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. poz. 1178 ze zm.) – akt nieobowiązujący Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPoczt .. . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) PrPostAdm .. . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrPrywM.. . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, PrPrzem.. . . . . . . . . . . . rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 7.6.1927 r. o prawie przemysłowem PrSpółdz.. . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 468 ze zm.) – akt nieobowiązujący poz. 432) PrZamPubl .. . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. PrzedPaństwU.. . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrzPrMonU.. . . . . . . . . ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) – akt nieobowiązu- jący PWKC.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) Nr 10, poz. 65 ze zm.) RadPrU.. . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. RegUSP.. . . . . . . . . . . . rozp. Min. Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.). Rozporządzenie Nr 1/2003 .. . . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w sprawie wpro- wadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Trak- tatu (Dz.Urz. WE L Nr 1 z 2003 r., s. 1) Rozporządzenie Nr 1215/2012 .. . . . . . . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych X PrStow.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. PrTelekom.. . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, PrUpN.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. PrUSP.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst PrWłPrzem.. . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) poz. 1800 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Wykaz skrótów oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351, s. 1) – wchodzi w życie od 10.1.2015 r. Rozporządzenie Nr 1435/2003 .. . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z 22.7.2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.Urz. UE L Nr 207, s. 1) Rozporządzenie Nr 2137/85 (Rozporządzenie EZIG) Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2137/85 z 25.7.1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (Dz.Urz. WE L Nr 199, s. 1) Rozporządzenie Nr 44/2001 .. . . . . . . . . Rozporządzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurys- dykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w spra- wach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE L Nr 12 z 2001 r., s. 1) – od 10.1.2015 r. zostanie zastąpione przez Rozporządzenie Nr 1215/2012 Rozporządzenie Nr 805/2004 .. . . . . . . . Rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4. 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyj- nego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15) RozpSprSGU................ ustawa z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych RPOU.. . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. RzeczPatentU.. . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn. Dz.U. (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.) Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) z 2011 r. Nr 155, poz. 925) wego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SamZałU.. . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwo- SNU.............................. ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. SpółEuroU .. . . . . . . . . ustawa z 22.7.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, poz. 1077 poz. 499) ze zm.) SpółkaEuropU.. . . . . . . ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodar- czych i spółce europejskiej (Dz.U. Nr 62, poz. 551 ze zm.) SwobDziałGospU.. . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. TFUE............................ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C Nr 326 TranspKolU.. . . . . . . . . ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) z 26.10.2012 r., s. 47) z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) TWE.. . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – akt nieobowiązujący UczPracSpU.. . . . . . . . ustawa z 25.4.2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powsta- łej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz.U. Nr 86, poz. 525) VI Dyrektywa .. . . . . . . Dyrektywa Rady 77/388/EWG z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków ob- rotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.Urz. WE L Nr 145, s. 1) – akt nieobo- wiązujący WłLokU .. . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WykUprSPU.. . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługują- cych Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1224) ZNKU .. . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. ZwZawU.. . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) XI Wykaz skrótów 2. Organy, organizacje, instytucje Organy, organizacje, instytucje ETPC... . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS. .. . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości (potoczna nazwa Trybunału Spra- wiedliwości Unii Europejskiej) NBP .. . . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NSA .. . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA... . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN .. . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) .. . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SO. .. . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SOKiK .. . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumen- SW... . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK .. . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE... . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (od 1.12.2009 r.) UKE .. . . . . . . . . . . . . . Urząd Komunikacji Elektronicznej UNCITRAL .. . . . . . . . Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Hand- tów lowego UOKiK .. . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE... . . . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Energetyki UTK .. . . . . . . . . . . . . . Urząd Transportu Kolejowego 3. Czasopisma, publikatory Czasopisma, publikatory ADR... . . . . . . . . . . . . . ADR – Arbitraż i Mediacja An..UMCS... . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUL... . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUWr... . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BB. .. . . . . . . . . . . . . . . Betriebs-Berater BGBl. .. . . . . . . . . . . . . . Bundesgesetzblatt (Federalny Dziennik Ustaw) Biul. Arb. .. . . . . . . . . . Biuletyn Arbitrażowy BSN .. . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPH .. . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne Dz.U.... . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz.... . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP... . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS... . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Gl. ................................ Glosa Gł.Pr. .. . . . . . . . . . . . . Głos Prawa GP... . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GSP. .. . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze Jur. .. . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP .. . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl .. . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP .. . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP .. . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MSiG .. . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NJW .. . . . . . . . . . . . . . Neue Juristische Wochenschrift NP .. . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPC .. . . . . . . . . . . . . . Nowy Proces Cywilny NPN .. . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OG... . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OMT... . . . . . . . . . . . . . Organizacja – Metody –Technika ONSA .. . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA... . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych XII Wykaz skrótów OSN .. . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSP. .. . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich . (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) OSPiKA .. . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989) OTK .. . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .. . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PA... . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Asekuracyjne Pal. .. . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB... . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PE... . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PES... . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiP .. . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI... . . . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloń- skiego PiŻ .. . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PiZS .. . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPC. .. . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE... . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH .. . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA .. . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawa i Administracji PPP... . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego PPUW........................... Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego Pr. i Pod. UE ................ Prawo i Podatki UE Pr. i Pod. .. . . . . . . . . . . Prawo i Podatki Pr.Sp.... . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prob. Praw. .. . . . . . . . . Problemy Praworządności Prz.Sejm. .. . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS... . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG... . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWPMEiP .. . . . . . . . . Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego R..Pr.............................. Radca Prawny Rej. .. . . . . . . . . . . . . . . Rejent RNP .. . . . . . . . . . . . . . Roczniki Nauk Prawnych RPEiS .. . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. .. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC... . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI... . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SIL... . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Lublinensia SP... . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SP-E .. . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SPP... . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP... . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Zb.Orz. .. . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecznictwa ETS ZNAEK .. . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie ZNAEP.. . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ZNIBS .. . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego XIII ZNSA . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZNUG SP . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia Prawnoustrojowe ZNUJ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŁ . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZNUMK . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ZNUW . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego ZNUWr . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego Wykaz skrótów 4. ������������� ������������� Civil and Commercial Mediation in Europe, t. I . . . . . . . Civil and Commercial Mediation in Europe, t. I, National Mediation Civil and Commercial Mediation in Europe, t. I, National Mediation Rules and Procedures (red. C. Esplugues, J. L. Iglesias, G. Palao), Cam- bridge–Antwerpia–Portland 2012 Civil and Commercial Mediation Civil and Commercial Mediation in Europe, t. II, Cross��order Media- in Europe, t. II . . . . . . Civil and Commercial Mediation in Europe, t. II, Cross��order Media� tion (red. C. E. Mota), Cambridge–Antwerpia–Portland 2013 Ereciński, Kodeks, t. I (II, III, V) . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (red. T. Ereciński), t. I, Warszawa 2006, 2012; t. II, Warszawa 2006, 2012, t. III, Warszawa 2006, 2012; t. V, Warszawa 2012 EU Mediation Law and Practice . . . . . . . . . G. de Palo, N. B. Trevor, EU Mediation Law and Practice, �ks�ord 2012 Mediation Law and Practice, �ks�ord 2012 Góra-Błaszczykowska, Komentarz KPC . . . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I (red. A. Góra-Błasz- czykowska), Warszawa 2013 Jakubecki, Kodeks . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (red. A. Jakubecki), War- szawa 2005, 2012 Marciniak, Postępowanie . . . . . . . Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005 Piasecki, Komentarz KPC . . . . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1996, 1999, 2001, 2006, 2010; t. II, Warszawa 1997, 2000, 2002, 2006, 2010; Suple- ment do t. II, Warszawa 2001; t. III, Warszawa 2002, 2007, 2012; t. IV, Warszawa 2013 Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH . . . . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, 2006, 2012; t. II, Warsza- wa 2002, 2005, 2013 (w przygotowaniu); t. III, Warszawa 2003, 2008, 2013; t. IV, Warszawa 2004, 2009, 2012; Suplement do t. IV, Warsza- wa 2004; Suplement do t. I–IV, Warszawa 2010; t. V, Warszawa 2004, 2008 Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja, Komentarz KH S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1994, 1997; t. II, Warszawa 1996, 1998 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. Tom 7
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: