Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00246 022679 24172203 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz - ebook/pdf
Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 233
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0424-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego poświęconych postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów), bogato ilustrowane aktualnymi poglądami teoretyków zainteresowanych tą problematyką. Przepisy te mają ogromne znaczenie w praktyce oraz doktrynie, o czym świadczą liczne wypowiedzi w literaturze.

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych zagadnieniem abstrakcyjnej kontroli wzorców umów. Szczególnie polecany jest sędziom, adwokatom, radcom prawnym, a także teoretykom prawa, ponieważ wyjaśnia szereg wątpliwości związanych z postępowaniem w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

W komentarzu, oprócz stanowiska autorki, przedstawiono i usystematyzowano poglądy doktryny dotyczące przepisów regulujących abstrakcyjną kontrolę wzorców umów.


Stan prawny: Lipiec 2008 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Post(cid:266)powanie w sprawach o uznanie postanowie(cid:276) wzorca umowy za niedozwolone Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: P. Zimmerman PRAWO UPADŁO(cid:285)CIOWE I NAPRAWCZE. KOMENTARZ W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko (cid:285)WIADCZENIA RODZINNE. KOMENTARZ, wyd. 2 W. Maciejko, M. Wojewódka, A. Kopeć (cid:285)WIADCZENIA EMERYTALNE. KOMENTARZ K. Pietrzykowski SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE. KOMENTARZ, wyd. 4 M. Barzycka-Banaszczyk KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 K. Gromek WŁADZA RODZICIELSKA. KOMENTARZ Z. Marmaj, G. Bieniek WŁASNO(cid:285)Ć LOKALI. KOMENTARZ, wyd. 7 J. Ignaczewski MAŁ(cid:297)E(cid:275)SKIE USTROJE MAJ(cid:260)TKOWE. KOMENTARZ, wyd. 3 P. Ksi(cid:266)(cid:298)ak BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE. KOMENTARZ www.sklep.beck.pl Post(cid:266)powanie w sprawach o uznanie postanowie(cid:276) wzorca umowy za niedozwolone Komentarz Monika Rejdak WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2009 Post(cid:266)powanie w sprawach o uznanie postanowie(cid:276) wzorca umowy za niedozwolone Stan prawny: listopad 2008 Redakcja: Aleksandra Dró(cid:298)d(cid:298) © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Studio Spartan, Gdynia ISBN 978-83-255-0424-3 M(cid:266)(cid:298)owi Konradowi oraz Córeczce Dominisi za to, co im nale(cid:298)ne. Spis tre(cid:286)ci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks post(cid:266)powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (wyci(cid:261)g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (wyci(cid:261)g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cz(cid:266)(cid:286)ć pierwsza. Post(cid:266)powanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Ksi(cid:266)ga pierwsza. Proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Post(cid:266)powania odr(cid:266)bne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Post(cid:266)powanie w sprawach gospodarczych . . . . . . . . . . Rozdział 3. Post(cid:266)powanie w sprawach o uznanie postanowie(cid:276) wzorca umowy za niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47936. Wła(cid:286)ciwo(cid:286)ć s(cid:261)du ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Art. 47937. Wył(cid:261)czenie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Art. 47938. Legitymacja czynna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Art. 47939. Termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 47940. Zaniechanie stosowania wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Art. 47941. Uznanie powództwa; zakaz ugody . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 47942. Tre(cid:286)ć wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Art. 47943. Skutek wobec osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Art. 47944. Publikacja wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Art. 47945. Rejestr niedozwolonych klauzul . . . . . . . . . . . . . . . 188 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 1 3 7 9 19 20 20 20 20 20 VII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa AGBG . . . . . . . . . . . . . Das Gesetz zur Regelung des Rechts der Allge- meinen Geschäftsbedingungen (ustawa o ogólnych warunkach umów z 9.12.1976 r.) BGB . . . . . . . . . . . . . . . Burgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny) dyrektywa 93/13 . . . . . Dyrektywa Rady EWG 93/13 z 5.4.1993 r. w spra- wie nieuczciwych warunków w umowach konsu- menckich (Dz.Urz. WE 1993 L 95/29) dyrektywa 98/27 . . . . . Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.5.1998 r. w sprawie nakazów zaprzesta- nia szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz.Urz. WE 1998 L 166/51) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)do- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) OchrKonsU . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) ProdNiebU . . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno(cid:286)ci za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) rozporz(cid:261)dzenie z 19.7.2000 r. . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Rady Ministrów z 19.7.2000 r. w spra- wie wzoru rejestru postanowie(cid:276) wzorców umowy uznanych za niedozwolone (Dz.U. Nr 62, poz. 723) SwDzGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospo- darczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) IX Wykaz skrótów TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiaj(cid:261)cy Wspólnot(cid:266) Europejsk(cid:261) UCTA . . . . . . . . . . . . . . Unfair Contract Terms Act (ustawa o nieuczciwych (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) UklaG . . . . . . . . . . . . . Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucher- postanowieniach umowy) rechts – und anderer Verstö(cid:533)en ZmKPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) ZNKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, instytucje i organizacje ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci KE . . . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska Prezes UOKiK . . . . . . Prezes Urz(cid:266)du Ochrony Konkurencji i Konsumen- tów RM . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SOKiK. . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UE . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UOKiK . . . . . . . . . . . . Urz(cid:261)d Ochrony Konkurencji i Konsumentów WE . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska Wspólnota . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska 3. Publikatory i czasopisma Biul. SN. . . . . . . . . . . . Biuletyn SN CJQ . . . . . . . . . . . . . . . Civil Justice Quarterly Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej Dz.Urz. UOKiK . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy Urz(cid:266)du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ERPL . . . . . . . . . . . . . . European Review of Private Law FI . . . . . . . . . . . . . . . . . Forum Internationale GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gda(cid:276)skie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego X Wykaz skrótów wych MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MSiG . . . . . . . . . . . . . . Monitor S(cid:261)dowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPal. . . . . . . . . . . . . . . Nowa Palestra OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSN. . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego – Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich OSPiKA. . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)o- PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy PUG. . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita S.C. . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego Zb. Orz. . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) Europejskiego Trybunału Sprawied- ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego liwo(cid:286)ci 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cz. . . . . . . . . . . . . . . . . cz(cid:266)(cid:286)ć itd. . . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . . . . i tym podobne m.in. . . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pny (-a, -e) np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer op. cit. . . . . . . . . . . . . . opus citatum poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . . . redakcja s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona T. lub t. . . . . . . . . . . . . tom XI Wykaz skrótów t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tzw. . . . . . . . . . . . . . . . tak zwany (-a, -e) w zw. z . . . . . . . . . . . . w zwi(cid:261)zku z z. . . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmian(cid:261) (-ami) zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz XII Wykaz literatury Allerhand M., Kilka uwag o wyrokach konstytutywnych, PPC 1936, z. 10, 11. Allerhand M., Wyroki nakazuj(cid:261)ce zło(cid:298)enie o(cid:286)wiadczenia woli, PPC 1937, z. 3–4, 5–6, 7–8. Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim, Warszawa 2005. Bednarek M., w: System prawa prywatnego. Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, t. V, pod red. E. Ł(cid:266)towskiej, Warszawa 2006. Bernitz U., Valuation of legislative attempts on unfair terms in consumer contracts in Sweden, w: Unfair terms in consumer contracts, ed. Th. Bo- ugoignie, Louvaine–La Neuve 1983. Bieniek G., w: Kodeks post(cid:266)powania cywilnego, t. I, pod red. K. Piaseckie- go, Warszawa 2006. Bourgoignie T., The evaluation of the new Polish legislation on the mat- ter of consumer protection from the European perspective. The case of unfair terms in consumer contracts, w: The evaluation of the new polish legislation in the matter of consumer protection from the european per- spective, pod red. M. K(cid:266)pi(cid:276)skiego, Pozna(cid:276) 2001. Broniewicz W., Post(cid:266)powanie cywilne w zarysie, Warszawa 2005. Calais-Auloy J., Bihl L., Voluation of legislative attemts on unfair terms in consumer contracts in France, w: Unfair terms in consumer contracts, ed. Th. Bourgoignie, Louvain–La Neuve 1983. Cappelletti M., Garth B., Finding an Appropriate Compromise: A Compa- rative Study of Individualistic Models and Group Rights in Civil Proce- dure, CJQ 1986. Ciepła H., w: Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komentarz, t. I, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2006. Ciuklin L., w: L. Ciuklin, A. Jakubecki, N. Kowal, Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy i post(cid:266)powanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002. Czachórski W., Zobowi(cid:261)zania. Zarys wykładu (oprac. A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowro(cid:276)ska-Bocian), Warszawa 2002. Czech B., w: Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komentarz, t. I, pod red. Dalka S., Post(cid:266)powanie w sprawach gospodarczych przed s(cid:261)dami po- K. Piaseckiego, Warszawa 2006. wszechnymi, Pal. 1990, Nr 1. Dauses M. A., Sturm M., Prawne podstawy ochrony konsumenta na we- wn(cid:266)trznym rynku Unii Europejskiej, KPP 1997, z. 1. XIII Wykaz literatury Dolecki H., Ci(cid:266)(cid:298)ar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warsza- wa 1998. Dolecki H., Post(cid:266)powanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2005. Doma(cid:276)ski L., Instytucje Kodeksu zobowi(cid:261)za(cid:276), t. I, Warszawa 1936. Ereci(cid:276)ski T., w: Komentarz do Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, cz. I, t. 2, pod red. T. Ereci(cid:276)skiego, Warszawa 2007. Ereci(cid:276)ski T., w: Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komentarz, cz. I, t. 2, pod red. T. Ereci(cid:276)skiego, Warszawa 2006. Ereci(cid:276)ski T., w: Komentarz do Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, cz. 1, t. I, Warszawa 2002. Faulk R. O., Armageddon through aggregation? The use and abuse of class actions in international dispute resolution, w: International perspectives on consumers’ access to justice, ed. Ch. E. F. Rickett, T. G. W. Telfer, Cambridge 2003. Flaga-Gieruszy(cid:276)ska K., w: Kodeks post(cid:266)powania cywilnego, Komentarz, t. I, pod red. A. Zieli(cid:276)skiego, Warszawa 2006. Flejszar R., Przedsi(cid:266)biorca w post(cid:266)powaniu cywilnym rozpoznawczym, Warszawa 2006. szawa 2007. Flejszar R., Post(cid:266)powanie w sprawach gospodarczych. Komentarz, War- Gajda K., Rozwi(cid:261)zywanie indywidualnych sporów konsumenckich, w: Czterdziestolecie Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego. Zjazd Katedr Post(cid:266)powania Cywilnego w Zakopanem, 7–9.10.2005 r., Kraków 2006. Gajda K., Dochodzenie roszcze(cid:276) konsumenckich, w: Europejskie prawo konsu- menckie a prawo polskie, Kraków 2005, pod red. E. Nowi(cid:276)skiej i P. Cybuli. Gawlik B., Skutki wyroku w sprawach o uznanie postanowie(cid:276) wzorca umowy za niedozwolone, w: Prace po(cid:286)wi(cid:266)cone pami(cid:266)ci Adama Urusz- czaka. Prace Instytutu Prawa Własno(cid:286)ci Intelektualnej UJ, z. 96, Kra- ków 2006. Gołaczy(cid:276)ski J., Umowy elektroniczne – próba deinicji, w: Prawo umów elektronicznych, pod red. J. Gołaczy(cid:276)skiego, Kraków 2006. Gołaczy(cid:276)ski J., Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce ban- kowej po wej(cid:286)ciu w (cid:298)ycie ustawy o ochronie niektórych praw konsu- mentów oraz odpowiedzialno(cid:286)ci za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) przez produkt niebezpieczny, PS 2001, Nr 11–12. Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys cz(cid:266)(cid:286)ci ogólnej, Warszawa 1985. Grzybowski S., w: System prawa cywilnego. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, t. I, Wro- cław 1974. Gudowski J., w: Komentarz do Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, cz. I, t. 1, pod red. T. Ereci(cid:276)skiego, Warszawa 2002. Haberko J., Nieuczciwe klauzule umowne w umowach konsumenckich za- wieranych przy u(cid:298)yciu wzorca, PS 2005, Nr 11–12. XIV Wykaz literatury Hahn Z., Powaga rzeczy os(cid:261)dzonej, PPC 1935, Nr 9, 10, 11, 12. Hahn Z., Powództwa o ukształtowanie prawa, NPal. 1935, Nr 6–7, 8, 9. Hahn Z., Powództwo o (cid:286)wiadczenie, NPal. 1935, Nr 4. Hart D., Substantive and relexive elements in modern contract law, w: Unfair terms in consumer contracts, ed. Th. Bourgoignie, Louvain– La Neuve 1983. Harvey B. W., Parry D. I., The law of Consumer Protection and Fair Tra- Hensen H. D., w: P. Ulmer, H. E. Brandner, H. D. Hensen, H. Schmidt, ding, London 2000. AGB–Gesetz, Köln 2003. Hippel von E., Verbraucherschutz, Tübingen 1986. Hodges Ch., Approaches to Group Litigation: The Experience of Differing Approaches and the Reed fo Particular Solutions and for Flexibility, w: Materiały z Konferencji dotycz(cid:261)cej pozwów zbiorowych, Warszawa 18–19.1.2007 r. Hondius E., The legal control on unfair terms in consumer contracts: so- me comparative observations, w: Unfair terms in consumer contracts, ed. Th. Bourgoignie, Louvain–La Neuve 1983. Hondius E., The Reception of the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts by Member States, ERPL 1995, Nr 3. Hopt K., Ogólne warunki umów i ich kontrola jako problem nowoczesnego społecze(cid:276)stwa industrialnego, PiP 1986, z. 8. Howells G., Weatherill S., Consumer protection law, Aldershot–Brookield, Ignatowicz J., w: System prawa cywilnego, Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, t. I, pod red. USA–Singapore–Sydney 1995. S. Grzybowskiego, Wrocław 1985. Jacyszyn J., Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004. Jacyszyn J., Antyprzedsi(cid:266)biorcy z natury, Rzeczp. 2005, Nr 11. Jagielska M., Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowie(cid:276), EPS 2007, Nr 5. Jagielska M., Niedozwolone klauzule umowne, w: Europejskie prawo kon- sumenckie a prawo polskie, pod red. E. Nowi(cid:276)skiej, P. Cybuli, Kraków 2005. Jagielska M., Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, MoP 2000, Nr 11. Jakubecki A., Naczelne zasady post(cid:266)powania cywilnego w (cid:286)wietle noweli- zacji Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, w: Czterdziestolecie Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego. Zjazd Katedr Post(cid:266)powania Cywilnego w Za- kopanem, 7–9.10.2005 r., Kraków 2006. Jakubecki A., Post(cid:266)powanie zabezpieczaj(cid:261)ce w sprawach z zakresu włas- no(cid:286)ci intelektualnej, Kraków 2002. Jakubecki A., Prejudycjalno(cid:286)ć w post(cid:266)powaniu cywilnym, NP 1982, Nr 7. XV Wykaz literatury Jakubecki A., Wprowadzenie do Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, Kra- ków 2003. Jakubecki A., w: L. Ciuklin, A. Jakubecki, N. Kowal, Krajowy Rejestr S(cid:261)do- wy i post(cid:266)powanie rejestrowe. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002. Jankowski J., w: Model prawnej ochrony konsumenta, pod red. G. Rokic- kiej, Warszawa 1996. Jesionowska B., Charakter prawny wpisu klauzuli abuzywnej do rejestru postanowie(cid:276) wzorców umowy uznanych za niedozwolone, PUB 2006, Nr 11. J(cid:266)drzejewska M., Współuczestnictwo procesowe. Istota, zakres, rodzaje, Warszawa 1975. J(cid:266)drzejewska M., w: Komentarz do Kodeksu post(cid:266)powania cywilnego, cz. I, t. 1, pod red. T. Ereci(cid:276)skiego, Warszawa 2002. J(cid:266)drzejewska M., w: Kodeks post(cid:266)powania cywilnego. Komentarz, cz. I, t. 2, pod red. T. Ereci(cid:276)skiego, Warszawa 2006. Jodłowski J., K. Weitz, w: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk- Jodłowska, K. Weitz, Post(cid:266)powanie cywilne, Warszawa 2002. Joerges Ch., The Europeanisation of Private Law as a Rationalisation Pro- cess and as a Contest of Disciplines – an Analysis of the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts, ERPL 1995, Nr 3. Jolowicz J., The protection of diffuse, fragmanted and collective interest in civil litigation, w: Effektiver Rechtsschutz und verfassungsmassige Ordnung. Diskussionsberichte zum VII Internationalen Kongress für Prozeßrecht, Würzburg 1983. Kadzik A., Post(cid:266)powanie w sprawach o uznanie postanowie(cid:276) wzorca umo- wy za niedozwolone (abstrakcyjna kontrola wzorców umownych), R. Pr. 2003, Nr 4. Ka(cid:276)ska K., Poj(cid:266)cie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji eu- ropejskich, KPP 2004, z. 1. Katner W. J., Ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy w (cid:286)wietle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 1990 roku, w: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Kraków 1994. Klein A., Elementy zobowi(cid:261)zaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005. Klimkowicz J., Interwencja uboczna według Kodeksu post(cid:266)powania cywil- nego, Warszawa 1972. Knoppek K., Dokument w procesie cywilnym, Pozna(cid:276) 1993. Kohutek K., Kontrola tre(cid:286)ci ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta, PB 2000, Nr 12. Koroluk S., Nowa deinicja konsumenta w KC, R. Pr. 2003, Nr 3. Koroluk S., Zmiana deinicji konsumenta w Kodeksie cywilnym – propo- zycja interpretacji, MoP 2003, Nr 10. XVI Wykaz literatury Koroluk S., Tre(cid:286)ć umów konsumenckich (niedozwolone postanowienia umowne), w: A. Pawłowski, S. Koroluk, Prawo ochrony konsumentów, Warszawa 2002. Korzan K., Orzeczenia konstytutywne w post(cid:266)powaniu cywilnym, Warsza- Korzan K., w: System prawa procesowego cywilnego, t. II, Wrocław Korzonek J., Rosenblüth I., Kodeks zobowi(cid:261)za(cid:276). Komentarz, t. I, Kraków wa 1972. 1987. 1935. Kosikowski C., w: Kosikowski C., Ławicki T., Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, Warszawa 1994. Kubala W., Wzorzec umowy, Pr. Sp. 2001, Nr 9. Lapierre J., Weitz K., w: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jo- dłowska, K. Weitz, Post(cid:266)powanie cywilne, Warszawa 2005. Lapierre J., Ugoda s(cid:261)dowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa Lasok D., Zarys prawa Unii Europejskiej, cz. II, Toru(cid:276) 1998. Lawson R., Exclusion clauses and unfair contract terms, London 2003. Lemkowski M., Materialna ochrona konsumenta, RPEiS 2002, z. 3. Leszczy(cid:276)ski L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłaj(cid:261)cych, Kraków 1968. 2001. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Poj(cid:266)cie konsumenta, w: Model prawnej ochrony konsumenta, pod red. G. Rokickiej, Warszawa 1996. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Wady o(cid:286)wiadczenia woli w polskim pra- wie cywilnym, Warszawa 1973. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., w: System prawa cywilnego. Cz(cid:266)(cid:286)ć ogól- na, t. I, pod red. S. Grzybowskiego, Wrocław 1985. Lindblom H., Group Actions and the Role of the Courts – European per- spective, FI 1996, Nr 23. Longchamps de Berier R., Zobowi(cid:261)zania, oprac. J. Górski, Pozna(cid:276) 1948. Lowe R., Woodroffe G., Consumer Law and Practice, London 2003. Lutter M., Polskie ustawodawstwo w ochronie konsumentów oraz inwesto- rów rynku kapitałowego, PPW 2001, Nr 1. Ł(cid:266)towska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004. Ł(cid:266)towska E., Glosa do wyroku S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego z 5.4.2000 r., I CKN 621/98, OSP 2001, Nr 6. Ł(cid:266)towska E., Kształtowanie si(cid:266) odr(cid:266)bno(cid:286)ci obrotu mieszanego, w: Tenden- cje rozwoju prawa cywilnego, pod red. E. Ł(cid:266)towskiej, Warszawa 1983. Ł(cid:266)towska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001. Ł(cid:266)towska E., Prawo europejskie inspiracj(cid:261) dla dogmatyki prawa cywilne- go, SP 2001, Nr 3–4. Ł(cid:266)towska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002. XVII Wykaz literatury Ł(cid:266)towska E., Umowy – mitologia równo(cid:286)ci, w: Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, pod red. S. Wronkowskiej i M. Zieli(cid:276)- skiego, Pozna(cid:276) 1990. Ł(cid:266)towska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komen- tarz, Warszawa 2001. cław 1975. Ł(cid:266)towska E., Wzorce umowne. Ogólne warunki, wzory, regulaminy, Wro- Ł(cid:266)towska E., w: Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, pod red. E. Ł(cid:266)towskiej i K. Osajdy, Warszawa 2004. Ł(cid:266)towska E., w: System prawa prywatnego. Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, t. V, pod red. E. Ł(cid:266)towskiej, Warszawa 2006. Ł(cid:266)towska E., (cid:285)wistak A., w: Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsu- menckich, pod red. E. Ł(cid:266)towskiej i K. Osajdy, Warszawa 2004. Machnikowski P., w: System prawa prywatnego. Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, t. 5, pod red. E. Ł(cid:266)towskiej, Warszawa 2006. Maliszewska-Nienartowicz J., Ewolucja ochrony konsumenta w europej- skim prawie wspólnotowym, Toru(cid:276) 2004. Manowska M., Post(cid:266)powania odr(cid:266)bne w procesie cywilnym, Warszawa wilnym, PiP 1966, z. 9. XVIII 2003. wa 2007. Manowska M., Post(cid:266)powanie s(cid:261)dowe w sprawach gospodarczych, Warsza- Martin J. E., Hanbury H. G., Modern Equity, London 1993. Michalska M., Glosa do uchwały z 19.12.2003 r., III CZP 95/03, PS 2008, z. 4. Micklitz H. W., Bohle W., Five-and-a half year German Standard Terms Act: an interim survey from the point of view of consumer protection, w Unfair terms in consumer contracts, ed. Th. Bourgoignie, Louvain La–Neuve 1983. Mika I. B., Kasprzycki D., Class action a ochrona interesów konsumentów, PPH 2000, Nr 12. Misiuk T., Powództwo organizacji społecznych w sprawach dotycz(cid:261)cych ochrony (cid:286)rodowiska, w: Studia z prawa post(cid:266)powania cywilnego, War- szawa 1985. Misiuk T., Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w s(cid:261)- dowym post(cid:266)powaniu cywilnym, Warszawa 1972. Misiuk T., Udział organizacji społecznych w s(cid:261)dowym post(cid:266)powaniu cy- wilnym w prawie francuskim, PiP 1970, z. 2. Misiuk T., Współczesne tendencje ochrony interesów zbiorowych i rozpro- szonych w post(cid:266)powaniu zbiorowym, w: Proces i prawo. Ksi(cid:266)ga Pa- mi(cid:261)tkowa ku czci J. Jodłowskiego, Wrocław 1989. Misiuk T., Zadania organizacji społecznych w s(cid:261)dowym post(cid:266)powaniu cy- Wykaz literatury Misiuk-Jodłowska T, Weitz K., w: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Post(cid:266)powanie cywilne, Warszawa 2005. Mojak J., Widło J., Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warsza- wa 2005. Mokry J., Poj(cid:266)cie sprawy gospodarczej, PiP 1990, z. 7. Möllers T. M., European Directives on Civil Law. The General Approach: Toward the Re-codiication and New Foundation of Civil Law Princi- ples, ERPL 2002, Nr 6. Nawrocka M., Ochrona konsumenta przed nieuczciwymi klauzulami umownymi w Unii Europejskiej i w Polsce, MoP 1998, Nr 6. Nazar M., w: Zarys prawa cywilnego, pod red. M. Baranowskiej, Lublin Niglia L., Standard form contracts in Europe and North America: one hun- dred years of unfair terms w: International perspectives on consumers’ access to justice, ed. Ch. E. F. Rickett, T. G. W. Telfer, Cambridge 2003. Norek E., Krajowy Rejestr S(cid:261)dowy i post(cid:266)powanie rejestrowe, Warszawa 2005. 2001. Nowi(cid:276)ska E., Vall du M., Dualizm trybu post(cid:266)powania w przypadku czy- nów nieuczciwej konkurencji godz(cid:261)cych w zbiorowe interesy konsu- mentów, w: Dziesi(cid:266)ć lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, MoP 2003, Nr 21 (dodatek). Nowi(cid:276)ska E., w: Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji, pod red. E. Nowi(cid:276)skiej, Warszawa 2005. Ohanowicz A., w: A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowi(cid:261)za(cid:276), War- Outhon Lowry, Textbook on Consumer Law, London 1997. Pecyna M., Kontrola wzorców umownych poza obrotem gospodarczym, szawa 1970. Kraków 2003. Pecyna M., Prorogacja s(cid:261)du w obrocie konsumenckim, KPP 2003, z. 4. Pisuli(cid:276)ski, J., Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, PB 2005, Nr 6. Pogonowski P., Realizacja prawa do s(cid:261)du w post(cid:266)powaniu w cywilnym, Warszawa 2005. Popiołek W., w: Komentarz do Kodeksu cywilnego, t. I, pod red. K. Pie- trzykowskiego, wyd. 3, Warszawa 2003. Popiołek W., w: Komentarz do Kodeksu cywilnego, t. I, pod red. K. Pie- trzykowskiego, wyd. 4, Warszawa 2005. Powałowski A., Koroluk S., Prawo ochrony konsumentów, Warszawa 2002. Preussner-Zamorska J., Niewa(cid:298)no(cid:286)ć czynno(cid:286)ci prawnej w prawie cywil- nym, Warszawa 1983. Pyziak-Szafnicka M., Kilka uwag na temat ochrony przed narzucaniem nie- uczciwych warunków umowy, PPH 1994, Nr 9. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: