Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00266 003640 21524185 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samorządów - ebook/pdf
Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samorządów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5215-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 kwietnia tego roku jednostki samorządu terytorialnego lub wyznaczone jednostki organizacyjne prowadzą postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego. Obsługa tzw. programu 500+ oraz wypłaty świadczeń należą do zadań z zakresu administracji rządowej, dlatego samorządy uzyskują na nie dotację celową z budżetu państwa, przekazywaną przez wojewodę. Jak powinno się księgować zarówno dotację, jak i wypłaty tego świadczenia?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samoprządów BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH Dorota Strusiewicz-Kotela Redaktor prowadzący Wydawca Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Druk: Miller Druk Korekta ISBN: 978-83-269-5215-9 Katarzyna Bednarska Zespół Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: finanse@wip.pl NIP: 978-83-269-4049-1 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 PRAWA AUTORSKIE: Materiały w publikacji „Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obo- wiązki samoprządów” wraz z innymi elementami subskrypcji chronione są prawem autorskim. Wykorzystanie tych materiałów wymaga zgody wydawcy. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ze wskazaniem autora oraz źródła. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA: Niniejszy poradnik został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranno- ści i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowa- ne w poradniku „Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samoprządów” wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku „Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samoprządów” lub w innych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samorządów W związku z nowymi obowiązkami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z tzw. programem 500+, czyli wypłatą świadczeń wycho- wawczych, pojawiły się nie tylko problemy interpretacyjne, ale i tech- niczne. Dodatkową trudność stanowi możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Jakimi dokumentami należy się posługiwać przy rozpatrywaniu spraw dotyczących tego świadczenia? Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego pro- wadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie. Organem uprawnionym może być także: y zastępca wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, y pracownik urzędu tego organu, y kierownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organiza- cyjnej gminy, y inna osoba, którą wyznaczył kierownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy – jeśli uzyskali pisemne upoważnienie do prowadzenia postępowań w spra- wach o przyznanie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach. Obowiązki związane ze świadczeniem wychowawczym powierzono rów- nież marszałkowi województwa. Jest on odpowiedzialny, na obszarze swojej właściwości, za realizowanie zadań w zakresie koordynacji sy- stemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospo- darczego oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących tych spraw. Także marszałek województwa może delegować swoje uprawnie- nia (w formie pisemnej) na: 3 Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samoprządów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego – nowe obowiązki samorządów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: