Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00009 004107 24085956 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz - ebook/pdf
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 522
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-616-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 22.4.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, która określa zasady: Komentarz adresowany jest m.in. do urzędników samorządowych realizujących w jednostkach organów samorządu gminnego (urzędach gmin, miast i ośrodkach pomocy społecznej) zadania orzecznicze z zakresu zaliczek alimentacyjnych i środków dyscyplinujących dłużników alimentacyjnych. Zamieszczona w nim obszerna analiza aspektów postępowania odwoławczego oraz sądowoadministracyjnego może być pomocna podczas pracy orzeczniczej organów II instancji i sądów administracyjnych, kontrolujących legalność rozstrzygnięć w administracyjnych sprawach alimentacyjnych. Niezależnie od tego, komentarz może służyć także osobom, które z racji swojej sytuacji rodzinnej i bytowej, wymagają pomocy publicznej.
Stan prawny: Maj 2007 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Postêpowanie wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. K. Pietrzykowskiego KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY. KOMENTARZ Du¿e Komentarze Becka Pod red. K. Piaseckiego KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ. TOM I–III Du¿e Komentarze Becka A. Zieliñski, K. Flaga-Gieruszyñska KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ. TOM I–II Komentarze Becka K. Gromek KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Becka M. Rozwadowska-Herrmann KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY KodeksSystem M. Uliasz KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ. TOM I–II Krótkie Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Postêpowanie wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna Komentarz Wojciech Maciejko Postêpowanie wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna Stan prawny: maj 2007 r. Redakcja: Magdalena Cymerska © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: DTP Service Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia ISBN 978-83-7383-616-6 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII XI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Wykaz orzeczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy regulacji . . . . . . . Art. 2. Definicje legalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zasady postêpowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3. Nadzór wójta nad komornikiem s¹dowym . . . . . . . . . Art. 4. Administracyjne œrodki dyscyplinuj¹ce d³u¿nika 1 3 31 33 33 51 131 131 alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Art. 5. Pozbawienie d³u¿nika alimentacyjnego prawa do kierowania pojazdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6. Wójt jako powód na prawach prokuratora . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Zaliczka alimentacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7. Prawo do zaliczki alimentacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 8. Wysokoœæ zaliczki alimentacyjnej; przes³anki 192 198 221 221 negatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Art. 9. Wieloœæ uprawnionych do zaliczki i wieloœæ d³u¿ników alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Art. 9a. Upowa¿nienia do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10. Ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej . . . . . . . . Art. 10a. Zmiana i uchylenie decyzji ostatecznej bez zgody 264 271 strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 V Spis treœci Art. 11. Wstrzymanie i wznowienie wyp³aty zaliczki alimentacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Art. 12. Zwrot zaliczki alimentacyjnej przez d³u¿nika alimentacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13. Kontynuacja postêpowania egzekucyjnego . . . . . . . . Art. 14. Trwa³a zmiana w wysokoœci zaliczki alimentacyjnej . . Art. 15. Zwrot nienale¿nie pobranej zaliczki alimentacyjnej . . Art. 16. Ulga w obowi¹zkach zwrotu zaliczki nale¿nie i nienale¿nie pobranej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Finansowanie zadañ alimentacyjnych gminy . . . . . . . Art. 18. Weryfikacja prawodawcza zaliczek; odpowiednie stosowanie ŒwiadRodzU i KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych . . . . . . . . . Art. 19. Zwolnienie organu pomocy spo³ecznej z prowadzenia dochodzenia; wy³¹czenie zaliczki spod egzekucji s¹dowej . . . . Art. 20. Wy³¹czenie zaliczki spod egzekucji administracyjnej Art. 21. Zwi¹zanie pracodawcy podaniem wierzyciela o potr¹cenie œwiadczenia alimentacyjnego z wynagrodzenia za pracê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22. Zwolnienie zaliczki alimentacyjnej z podatku dochodowego od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23. Karne œciganie z urzêdu d³u¿ników alimentacyjnych . . . Art. 24. D³u¿nik alimentacyjny jako d³u¿nik niewyp³acalny . . Art. 25. Udostêpnianie wójtom akt administracyjnych spraw 349 362 370 373 379 386 401 429 429 432 433 434 435 437 podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 26. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób uprawnionych do œwiadczenia pielêgnacyjnego . . . . . . . . . Art. 27. Przebudowa systemu œwiadczeñ rodzinnych . . . . . . . Rozdzia³ 5. Przepisy koñcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28. Dwusk³adnikowe upowa¿nienie ustawowe . . . . . . . . . Art. 29. Specjalna zaliczka alimentacyjna na czas rozwodu . . Art. 29a. Sformalizowane podanie pomimo braku przepisu . . Art. 30. Wejœcie w ¿ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 442 462 462 464 470 471 493 VI Przedmowa Przedmowa Uchwalenie ustawy z 22.4.2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników ali- Przedmowa mentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) by³o wynikiem zniesienia zadañ organów rentowych zwi¹zanych z przy- znawaniem i wyp³at¹ œwiadczeñ z funduszu alimentacyjnego. Z wyj¹tkiem tymczasowego rozwi¹zania w ramach systemu œwiadczeñ rodzinnych, przepisy prawa od 1.5.2004 r. nie przewidywa³y jakichkolwiek publicz- nych uprawnieñ alimentacyjnych. Nowa regulacja w znacznie wierniejszy sposób odpowiada wspó³czes- nym konstytucyjnym wymogom wynikaj¹cym ze spo³ecznej funkcji rodzi- ny i obowi¹zków osób, które rodzinê za³o¿y³y. Systematyka oraz treœæ unormowañ komentowanej ustawy wskazuj¹, ¿e prawodawca powróci³ do za³o¿enia, i¿ obowi¹zek alimentacyjny jest w pierwszej kolejnoœci indywi- dualnym, cywilnym ciê¿arem cz³onka rodziny. Cz³onek rodziny nie mo¿e byæ, co do zasady, wyrêczany w tym zakresie przez organy w³adzy publicznej. Dbaj¹c o w³asne interesy, nie mo¿e zak³adaæ, ¿e wspó³utrzy- mywaniem za³o¿onej przez niego rodziny zajmie siê Pañstwo. Zadania organów administracji publicznej w pierwszym rzêdzie polegaæ maj¹ na d¹¿eniu do przywrócenia zachwianych relacji alimentacyjnych, a dopiero bezskutecznoœæ zmierzaj¹cych do tego œrodków prawnych, na zasadzie wyj¹tku, uprawnia osobê oczekuj¹c¹ œwiadczenia alimentacyjnego, do publicznoprawnego zamiennika. Publicznoprawne œwiadczenie alimenta- cyjne jest ponadto œwiadczeniem warunkowym i zwrotnym. Jego realiza- cja przez w³aœciwy organ nie zmniejsza alimentacyjnej odpowiedzialno- œci d³u¿nika; przekszta³ca j¹ tylko w odpowiedzialnoœæ o charakterze publicznym. Wprowadzenie postêpowania wobec d³u¿nika alimentacyjnego spowo- dowa³o, ¿e rol¹ organów Pañstwa oraz gminy, w pierwszym rzêdzie sta³a siê pomoc w przezwyciê¿eniu niepomyœlnoœci ¿yciowych, które w nieza- winiony przez d³u¿nika sposób spowodowa³y materialn¹ i opiekuñcz¹ za- paœæ rodziny. Rol¹ wójta, burmistrza i prezydenta miasta sta³a siê pomoc w uzyskaniu przez nieporadnego d³u¿nika zatrudnienia przy wspó³dzia³aniu z powiatowym urzêdem pracy. Celowe unikanie realizacji prywatnopraw- nego obowi¹zku alimentacyjnego umo¿liwi³o organom gminy stosowanie szeregu œrodków dyscyplinuj¹cych o charakterze administracyjnym, cy- VII Przedmowa wilnym oraz karnym. Wójt sta³ siê uprawniony do inicjowania œrodków nadzoru s³u¿bowego nad komornikiem s¹dowym w celu maksymalizacji skutecznoœci egzekucji œwiadczeñ alimentacyjnych, a tak¿e do cofania d³u¿nikowi niektórych uprawnieñ o charakterze administracyjnym, w tym korzystania z prawa jazdy. Obok administracyjnych œrodków dyscypli- nuj¹cych d³u¿nika oraz organ egzekucyjny, wójt korzysta z uprawnieñ prokuratora. Uprawnienia te ma obowi¹zek wykorzystywaæ dochodz¹c w procesie cywilnym œwiadczeñ alimentacyjnych od cz³onków rodziny zo- bowi¹zanych do alimentacji w dalszej kolejnoœci, a wiêc z pominiêciem nierzetelnego d³u¿nika alimentacyjnego. Na wypadek uporczywego unika- nia przez d³u¿nika realizacji zobowi¹zania alimentacyjnego, wójt zosta³ wyposa¿ony w œrodki umo¿liwiaj¹ce wszczêcie przeciwko d³u¿nikowi po- stêpowania karnego. Dopiero trwaj¹ca przez oznaczony czas bezskutecznoœæ œrodków przy- muszaj¹cych d³u¿nika do wykonania obowi¹zku alimentacyjnego upraw- nia organ gminy do uwzglêdnienia podania wierzyciela o przyznanie pub- licznego œwiadczenia alimentacyjnego – zaliczki. Œwiadczenie tego typu nie jest ani œwiadczeniem z zakresu ubezpieczenia spo³ecznego, ani te¿ z zakresu pomocy spo³ecznej. Jest zabezpieczeniowym zamiennikiem pry- watnoprawnego œwiadczenia alimentacyjnego, kredytuj¹cym w tymczaso- wy sposób rodzinê, której wysokoœæ dochodów nie wystarcza na zaspoko- jenie podstawowych potrzeb bytowych. Zasady przyznawania zaliczki alimentacyjnej stworzy³y od 1.6.2005 r. nowy model administracyjnej sprawy alimentacyjnej. Postêpowanie administracyjne w tych sprawach przebiega przez tok instancji, a rozstrzygniêcia podlegaj¹ kontroli s¹dów administracyjnych. Odst¹piono tym samym od w³aœciwego dla spraw z za- kresu ubezpieczenia spo³ecznego, jednoinstancyjnego postêpowania przed organem rentowym i trybu odwo³awczego przenosz¹cego sprawê admini- stracyjn¹ na drogê procesu cywilnego. Doboru kierunków badañ nad komentowan¹ ustaw¹ dokonano ze wzglê- du na kryterium roli wójta, który jako organ administracji publicznej wy- konuje w³adcze oraz organizatorskie zadania przywracaj¹ce legalny kszta³t stosunkom z zakresu prawa rodzinnego. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do urzêdników sa- morz¹dowych realizuj¹cych w jednostkach organów samorz¹du gminnego (urzêdach gmin, miast i oœrodkach pomocy spo³ecznej) zadania orzecz- nicze z zakresu zaliczek alimentacyjnych i œrodków dyscyplinuj¹cych d³u¿ników alimentacyjnych. Zamieszczona w nim obszerna analiza aspek- tów postêpowania odwo³awczego oraz s¹dowoadministracyjnego, mo¿e VIII Przedmowa byæ pomocna w pracy orzeczniczej organów drugiej instancji i s¹dów administracyjnych, kontroluj¹cych legalnoœæ rozstrzygniêæ w administra- cyjnych sprawach alimentacyjnych. Niezale¿nie od tego, Komentarz mo¿e s³u¿yæ tak¿e osobom, które z racji swojej sytuacji rodzinnej i bytowej, wy- magaj¹ pomocy publicznej. Warszawa, maj 2007 r. Wojciech Maciejko IX Wykaz skrótów 1. ród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów CzynKomR . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 9.3.1968 r. w sprawie czynnoœci komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) FundAlimU . . . . . . . . ustawa z 18.7.1974 r. o funduszu alimentacyjnym (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200 ze zm.) InfŒwiadRodzR . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poli- tyki Spo³ecznej z 29.4.2004 r. w sprawie homologa- cji systemów informatycznych stosowanych w urzê- dach administracji publicznej realizuj¹cych za- dania w zakresie œwiadczeñ rodzinnych (Dz.U. Nr 127, poz. 1323) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KomS¹dU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i eg- zekucji (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuñ- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRejSU . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S¹do- wym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PomSpo³U . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PostAlimU . . . . . . . . . ustawa z 22.4.2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ni- ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) PostŒwR . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z 2.6.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postêpowa- nia w sprawach o œwiadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) PrDrog . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) ProjFundAlimU . . . . . projekt ustawy o funduszu alimentacyjnym (Druk sejmowy Nr 1393) ProjGminAlimU . . . . projekt ustawy o Funduszu Alimentacyjnym (Druk sejmowy Nr 176) PromocjaZatrudU . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i insty- tucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) PrógWsparR . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z 25.4.2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin (Dz.U. Nr 80, poz. 700) ProkU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 ze zm.) XII Wykaz skrótów SprawRzeczFinR . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 21.6.2005 r. w sprawie sposobu sporz¹dzania sprawozdañ rze- czowo-finansowych o wydatkach na zaliczki ali- mentacyjne poniesionych ze œrodków bud¿etu pañ- stwa oraz bud¿etów gmin (Dz.U. Nr 119, poz. 1007) SysUbSpo³U . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) ŒwiadRodzPodRolZmU ustawa z 24.5.2007 r. o zmianie ustawy o œwiad- czeniach rodzinnych oraz o podatku rolnym (Druk sejmowy Nr 1444) ŒwiadRodzR . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 18.7.2006 r. w sprawie wysokoœci dochodu rodziny albo docho- du osoby ucz¹cej siê stanowi¹cych podstawê ubie- gania siê o zasi³ek rodzinny oraz wysokoœci œwiad- czeñ rodzinnych (Dz.U. Nr 130, poz. 903) ŒwiadRodzU . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o œwiadczeniach rodzin- nych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) TrybPrzekR . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Poli- tyki Spo³ecznej z 20.4.2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotycz¹cej nienale¿- nie pobranych zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyj- nych i wychowawczych oraz œwiadczeñ rodzin- nych (Dz.U. Nr 89, poz. 854) TrybŒwR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 23.5.2006 r. w sprawie trybu przekazywania œrodków finanso- wych na wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych oraz spo- sobu sporz¹dzania sprawozdañ rzeczowo-finanso- wych (Dz.U. Nr 95, poz. 661) ZalAlimR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Polityki Spo³ecznej z 7.6.2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowied- nich zaœwiadczeñ (Dz.U. Nr 105, poz. 882 ze zm.) ZasRodzU . . . . . . . . . . ustawa z 1.12.1994 r. o zasi³kach rodzinnych, pielê- gnacyjnych i wychowawczych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) projekt ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu alimentacyjnym oraz zaliczce alimentacyjnej (Druk sejmowy Nr 1396) ZmPostAlimU XIII Wykaz skrótów ZmPromocjaZartudU . . ustawa z 28.7.2005 r. o zmianie ustawy o promo- cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 164, poz. 1366) ZmZalAlimR . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z 30.6.2006 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w spra- wie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaœwiadczeñ (Dz.U. Nr 120, poz. 833) 2. Organy orzekaj¹ce NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SKO . . . . . . . . . . . . . . Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze SN . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 3. Czasopisma Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzêdowy M.P. ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjne- . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski go i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorz¹dowych OTK ZU . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego – Zbiór Urzêdowy PiZS . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Pr. Prac. S³. Prac. ST . . . . . . . . . . . . . . . . Samorz¹d Terytorialny . . . . . . . . . . . Prawo Pracy . . . . . . . . . . . S³u¿ba Pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ 4. Inne skróty art. cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (a, e) GUS . . . . . . . . . . . . . . G³ówny Urz¹d Statystyczny KRS . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr S¹dowy KRUS . . . . . . . . . . . . . Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego lit. . . . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . . . miêdzy innymi . . . . . . . . . . . . . . . . nastêpny (a, e) n. litera XIV . . . . . . . . . . . niepublikowany . . . . . . . . . . . . . . . na przyk³ad . . . . . . . . . . . . . . . punkt Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . postêpowanie niepubl. np. pkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. post. poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja RDN . . . . . . . . . . . . . . Rejestr D³u¿ników Niewyp³acalnych rozp. . . . . . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie RP . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita Polska RPD . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tj. . . . . . . . . . . . . . . . . UE . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska USC . . . . . . . . . . . . . . Urz¹d Stanu Cywilnego ust. . . . . . . . . . . . . . w zwi¹zku w zw. . . . . . . . . . . . . . . wy¿ej wymieniony (a, e) ww. wyr. . . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz ZUS . . . . . . . . . . . . . . Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych § . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraf tekst jednolity to jest . . . . . . . . . . . . . . . ustêp XV Wykaz literatury Wykaz literatury Bo³sanowski B., Trzaska-Durska M., Wojtaszczyk E., Zasi³ki rodzinne Wykaz literatury i pielêgnacyjne, Warszawa 1995. Borkowski £., Krajewski R., Szymañski S., Komentarz do ustawy o pomocy spo³ecznej, Kutno 2006. Brodecki Z., Duszczyk M., Ho³ub O., Krzemiñski M., £asek M., Machnikow- ska A., Majkowska S., Stêpniak S., Tomaszewska M., Zielenicki M., Œwiad- czenia rodzinne, [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa 2004. Bryliñska A., Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimenatcyjnej, [w:] Widziane z kolegiów, Casus Plus 2007. Dzienisiuk D., Œwiadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Œwiadczenia rodzinne – po zmianach, Warszawa 2004. Dziubiñska-Lechnio E., Orkwiszewska E., Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze, Warszawa 2002. Gajda J., Ignatowicz J., Pietrzykowski J. (red.), Pietrzykowski K., Wi- niarz J., Kodeks rodzinny i opiekuñczy. Komentarz, Warszawa 2003. Górecka R., Pracodawca jako p³atnik œwiadczeñ rodzinnych, Pr. Prac. 2005, Nr 3. Haak H., Zasi³ek rodzinny a zakres œwiadczeñ alimentacyjnych, [w:] Obo- wi¹zek alimentacyjny, Toruñ 1995. Ignatowicz J., Prawo rodzinne. Zarys wyk³adu, Warszawa 1998. Janczy A., Œwiadczenia rodzinne, Gdañsk 2006. Joñczyk J., Zaliczka alimentacyjna, [w:] Prawo zabezpieczenia spo³eczne- go, Kraków 2006. Kardasz W., Krajewski R., Szymañski S., Komentarz do ustawy o œwiadcze- niach rodzinnych, Kutno 2005. Klimek J., Œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, Warszawa 1975. K³os B., Szymañczak J., Œwiadczenia rodzinne w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 1998. Ko³aczek B., Œwiadczenia spo³eczne dla rodzin z dzieæmi w krajach Wspólnoty Europejskiej. G³ówne kierunki zmian w latach dziewiêædzie- si¹tych, PiZS 1996, Nr 11. Korcz A., Maciejko W., Œwiadczenia rodzinne. Komentarz, Warszawa 2007. Maciejko W., Prawo osoby bezrobotnej do pomocy spo³ecznej, S³. Prac. 2005, Nr 7. Maciejko W., Œwiadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006. XVII Wykaz literatury Maciejko W., W³aœciwoœæ samorz¹dowych kolegiów odwo³awczych i s¹dów administracyjnych w sprawach zasi³ków rodzinnych, ST 2006, Nr 1–2. Maciejko W., Zadania w³asne gminy w sferze œwiadczeñ rodzinnych, Ca- sus 2006, Nr 41. Makarowicz G. R., Zasi³ek rodzinny – proceduralny zamêt, Casus 2005, Nr 35. Marciñska E., Kober M., K³opotliwe œwiadczenia, Casus 2006, Nr 39. Marciñska E., Kober M., Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych w transfor- macji, Casus 2005, Nr 36. Mrozowska M., Zaliczki alimentacyjne – nowe wnioski i zaœwiadczenia, Pr. Prac. 2006, Nr 9. Muszalski W., Zaliczki alimentacyjne, [w:] Prawo socjalne, Warszawa 2007. Niegowska G., Œwiadczenia rodzinne, Warszawa 2005. Osta³owski J., Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych – œwiadczenia nienale- ¿nie pobrane, ST 2006, Nr 4. Pêdzich J., Wiêckowska-Meisner E., Œwiadczenia w razie choroby i macie- rzyñstwa oraz œwiadczenia rodzinne, Warszawa 2006. Rotkiewicz M., Œwiadczenia rodzinne i zasi³ki z ubezpieczenia spo³eczne- go, Warszawa 2006. Sawu³a R., W³aœciwoœæ s¹dów administracyjnych i samorz¹dowych kole- giów odwo³awczych do rozpoznawania spraw na tle ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych, Casus 2005, Nr 35. Sierpowska I., Zaliczka alimentacyjna i obowi¹zki d³u¿ników alimentacyj- nych, [w:] Prawo pomocy spo³ecznej, Kraków 2006. Skwar³o R., Upowa¿nienie dyrektora miejskiego oœrodka pomocy spo³ecznej do wydawania decyzji administracyjnych, System Informacji Prawni- czej Lex, wzór do art. 20 ust. 3 ŒwiadRodzU. Szpor G., Martysz C., Nitecki S., Komentarz do ustawy o pomocy spo³ecz- nej, Gdañsk 1999. Szymañski S., Kacprzak I., Wzory decyzji i pism w sprawach z zakresu po- mocy spo³ecznej, œwiadczeñ rodzinnych i alimentacyjnych, Kutno 2006. Œl¹zak A., Œwiadczenia rodzinne, [w:] Zasi³ki z ubezpieczenia chorobowe- go i wypadkowego, Warszawa 2005. W¹siewicz A., Wp³yw ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych na zabez- pieczenie potrzeb materialnych rodziny, Poznañ 1981. Wengerek E., Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972. Zagrosik M., Prawo do zasi³ku rodzinnego i dodatków, PiZS 2005, Nr 12. Zdziennicka-Kaczocha G., Œwiadczenia rodzinne. Zaliczka alimentacyjna, Skierniewice 2006. Zyss T., Œwiadczenia rodzinne, [w:] Orzecznictwo rentowe, Kraków 2005. XVIII Wykaz orzeczeñ Wykaz orzeczeñ Wykaz orzeczeñ Wyrok NSA z 11.4.2006 r., I OSK 743/05, OSNAiWSA 2006, Nr 6, poz. 177. Wyrok WSA w Rzeszowie z 1.12.2005 r., II SA/Rz 481/05, niepubl. Wyrok WSA w Rzeszowie z 13.12.2005 r. II SA/Rz 37/05, ONSAiWSA 2006, Nr 6, poz. 162. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 15.2.2006 r., II SA/Bd 1231/05, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 16.2.2006 r., II SA/Bd 1230/05, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28.2.2006 r., II SA/Bd 1217/05, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28.2.2006 r., II SA/Bd 1267/05, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 8.3.2006 r., II SA/Bd 3/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 8.3.2006 r., I SA/Wa 141/06, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 15.3.2006 r., II SA/Bd 49/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 16.3.2006 r., I SA/Wa 2295/05, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 21.3.2006 r., II SA/Bd 42/06, niepubl. Wyrok WSA w £odzi z 27.3.2006 r., II SA/£d 122/06, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 5.4.2006 r., II SA/Bd 10/06, niepubl. Wyrok WSA w Lublinie z 12.4.2006 r., II SA/Lu 248/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 18.4.2006 r., I SA/Wa 438/06, niepubl. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 19.4.2006 r., II SA/Go 10/06, niepubl. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 20.4.2006 r., II SA/Bd 182/06, niepubl. Wyrok WSA w Olsztynie z 5.5.2006 r., II SA/Ol 86/06, niepubl. Wyrok WSA w Olsztynie z 16.5.2006 r., II SA/Ol 113/06, niepubl. Wyrok WSA w Lublinie z 26.5.2006 r., II SA/Lu 415/06, niepubl. Wyrok WSA Rzeszowie z 1.6.2006 r., II SA/Rz 1081/05, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 7.6.2006 r., I SA/Wa 632/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 12.6.2006 r., I SA/Wa 724/06, niepubl. Wyrok WSA w Lublinie z 14.6.2006 r., II SA/Lu 444/06, niepubl. Wyrok WSA w Szczecinie z 22.6.2006 r., II SA/Sz 309/06, niepubl. Wyrok WSA w Olsztynie z 27.6.2006 r., II SA/Ol 302/06, niepubl. Wyrok WSA w Olsztynie z 28.6.2006 r., II SA/Ol 301/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 13.7.2006 r., I SA/Wa 499/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 19.7.2006 r., I SA/Wa 868/06, niepubl. Wyrok WSA w Warszawie z 20.7.2006 r., I SA/Wa 910/06, niepubl. Wyrok WSA w Olsztynie z 25.7.2006 r., II SA/Ol 454/06, niepubl. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: