Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 003526 24070782 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - ebook/pdf
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-441-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik 'Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne' zawiera opis tej części procedury cywilnej. Omówiono w nim m.in.:

Autor wzbogacił opracowanie poprzez omówienie rozwiązań przyjmowanych w ustawodawstwach obcych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Akademia Prawa Akademia Prawa Podana w przystępny i przejrzysty sposób wiedza zawarta w podręcznikach z serii pozwala na korzystanie z tych książek nie tylko studentom prawa, ale i studentom innych wydziałów. „Akademia Prawa” Postępowanie zabezpieczające i egzekucyj- ” zawiera opis tej części procedury cywilnej. Omówiono Podręcznik „ ne w nim m.in.: ü ü ü ü zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, koszty postępowania zabezpieczającego, powództwa przeciwegzekucyjne, egzekucję z rachunku bankowego, europejski tytuł egzekucyjny. ü Autor wzbogacił opracowanie poprzez omówienie rozwią- zań przyjmowanych w ustawodawstwach obcych. Dr hab. Piotr Pogonowski – profesor Katolickiego Uniwer- sytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Postępo- wania Cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu postę- powania cywilnego. www.sklep.beck.pl,e-mail:dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl,tel.:0223112222,fax:0223377601 ISBN 987-83-7483-441-4 Piotr Pogonowski Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne e n j y c u k e z g e i e c ą j a z c e i p z e b a z e i n a w o p ę t s o P i k s w o n o g o P 9 7 8 8 3 7 4 8 3 4 4 1 4 Cena 35,00 z³ C.H.Beck Wydawnictwo C.H.Beck Akademia Prawa Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne W sprzeda¿y: A. Zieliñski POSTÊPOWANIE CYWILNE. KOMPENDIUM, wyd. 9 Skrypty Becka K. Korzan POSTÊPOWANIE NIEPROCESOWE, wyd. 2 Studia Prawnicze K. Piasecki POSTÊPOWANIE SPORNE ROZPOZNAWCZE Studia Prawnicze E. Marsza³kowska-Krzeœ (red.) POSTÊPOWANIE CYWILNE. PYTANIA. TABLICE Æwiczenia Becka KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 15 Wprowadzenie M. Jêdrzejewskiej Teksty Ustaw Becka KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY, wyd. 8 Edycja S¹dowa KODEKS CYWILNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 20 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne dr hab. Piotr Pogonowski Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II Redakcja: Ksenia Kwaœniak © Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Drukarnia: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-7483-441-4 Spis treœci Spis treœci Spis treœci s. Nb. Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII Czêœæ I. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce. . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ I. Istota, cel oraz funkcje zabezpieczenia i postêpowania zabezpieczaj¹cego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwagi wprowadzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Rodzaje zabezpieczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Uwagi porównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Szwajcaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Francja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Belgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Postêpowanie ugodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Postêpowanie referé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Referé prowizoryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 7 10 10 11 15 17 18 18 19 20 1 1 1 5 9 10 11 14 16 17 18 19 20 V Spis treœci 4. Postêpowanie sommaire en injonction de payer . . 5. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . VI. W³ochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Anglia i Walia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zabezpieczenie konserwacyjne – freezing injunctions – Mareva injunctions. . . . . . . . . . . . . . 2. Polecenie przeszukania (poszukiwanie maj¹tku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej. . . . . . . . . Rozdzia³ II. Miejsce postêpowania zabezpieczaj¹cego w systemie s¹dowego prawa postêpowania cywilnego . . . . . Rozdzia³ III. Dopuszczalnoœæ zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ IV. Przes³anki skutecznego udzielenia zabezpieczenia roszczenia przez s¹d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ V. Zabezpieczenie roszczeñ pieniê¿nych . . . . . . . . . Rozdzia³ VI. Zabezpieczenie roszczeñ niepieniê¿nych. . . . . . Rozdzia³ VII. Przebieg postêpowania zabezpieczaj¹cego (dynamika postêpowania). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Wszczêcie postêpowania zabezpieczaj¹cego . . . . . . . . . I. Wnioskodawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Treœæ wniosku o udzielenie zabezpieczenia . . . . . III. Termin do z³o¿enia wniosku o udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia . . . I. S¹d w³aœciwy do rozpoznania wniosku . . . . . . . . II. Sk³ad s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Orzeczenie o udzieleniu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . § 7. Zaskar¿enie orzeczenia s¹du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Rozpoznanie za¿alenia przez s¹d II instancji . . . . . . . . . . I. Orzeczenie s¹du II instancji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Dopuszczalnoœæ œrodków zaskar¿enia do S¹du Najwy¿szego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 21 22 23 23 24 25 31 41 49 64 67 67 68 70 72 73 73 75 76 77 81 82 82 83 21 22 23 24 25 26 27 28 36 46 53 75 77 78 79 81 88 89 89 92 93 94 97 100 100 101 Rozdzia³ VIII. Wykonanie zabezpieczenia. Rozszerzona skutecznoœæ postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia . . . 85 102 VI Rozdzia³ IX. Upadek zabezpieczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ X. Koszty postêpowania zabezpieczaj¹cego . . . . . . Rozdzia³ XI. Odszkodowanie za szkodê spowodowan¹ udzieleniem zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XII. Zabezpieczenie roszczeñ w postêpowaniu upad³oœciowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIII. Zabezpieczenie dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . Czêœæ II. Egzekucja i postêpowanie egzekucyjne . . . . . . . . . Rozdzia³ XIV. Zagadnienia wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Pojêcie egzekucji i postêpowania egzekucyjnego. Aksjologiczne podstawy egzekucji. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Przes³anki postêpowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . § 11. Zasady postêpowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . I. Zasada poszanowania godnoœci cz³owieka . . . . . II. Zasada prawa do wys³uchania . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zasada formalizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zasada dyspozycyjnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 12. Rodzaje i sposoby egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. ród³a prawa egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XV. Podmioty, uczestnicy i organy postêpowania egzekucyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XVI. Podstawa egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XVII. Dynamika postêpowania egzekucyjnego. . . . § 14. Wszczêcie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Zawieszenie i umorzenie postêpowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Œrodki prawne w postêpowaniu egzekucyjnym . . . . . . Rozdzia³ XVIII. Wy³¹czenia spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XIX. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . Rozdzia³ XX. Egzekucja œwiadczeñ pieniê¿nych . . . . . . . . . . . § 17. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Egzekucja z ruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Egzekucja z wynagrodzenia za pracê. . . . . . . . . . . . . . . . VII Spis treœci 88 90 106 108 93 112 95 97 99 101 101 109 111 113 113 116 116 118 123 126 138 155 155 161 168 174 179 188 188 191 203 114 117 118 118 118 129 134 136 136 138 139 140 153 156 164 183 183 196 207 213 217 223 223 226 240 Spis treœci § 20. Egzekucja z rachunku bankowego i z rachunku prowadzonego przez spó³dzielcz¹ kasê oszczêdnoœciowo-kredytow¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 21. Egzekucja z innych wierzytelnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Egzekucja z innych praw maj¹tkowych. . . . . . . . . . . . . . § 23. Egzekucja z nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zajêcie nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Opis i oszacowanie zajêtej nieruchomoœci . . . . . . III. Obwieszczenie o licytacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Warunki licytacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Licytacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Przybicie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Przys¹dzenie w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Egzekucja z u³amkowej czêœci nieruchomoœci oraz u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Uproszczona egzekucja z nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . § 26. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27. Podzia³ sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . I. Plan podzia³u i pierwszeñstwo zaspokojenia 208 213 219 226 231 239 242 244 247 252 255 259 261 264 265 246 252 268 282 285 299 308 314 320 336 346 351 353 359 365 wierzytelnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 374 II. Podzia³ sumy uzyskanej przez egzekucjê z wynagrodzenia za pracê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 378 III. Podzia³ sumy uzyskanej przez egzekucjê z ruchomoœci, wierzytelnoœci i innych praw maj¹tkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 379 IV. Podzia³ sumy uzyskanej przez egzekucjê z nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Rozdzia³ XXI. Egzekucja œwiadczeñ niepieniê¿nych . . . . . . . 277 Rozdzia³ XXII. Egzekucja z udzia³em Skarbu Pañstwa i przedsiêbiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28. Egzekucja z udzia³em Skarbu Pañstwa . . . . . . . . . . . . . . § 29. Egzekucja z udzia³em przedsiêbiorcy . . . . . . . . . . . . . . . § 30. Egzekucja przez zarz¹d przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . § 31. Egzekucja przez sprzeda¿ przedsiêbiorstwa lub 285 286 288 289 380 381 403 404 406 408 gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 424 Rozdzia³ XXIII. Egzekucja celem zniesienia wspó³w³asnoœci nieruchomoœci w drodze sprzeda¿y publicznej. . . . . . . . . . . . 303 Rozdzia³ XXIV. Egzekucja œwiadczeñ alimentacyjnych . . . . . 306 433 438 VIII Spis treœci Rozdzia³ XXV. Koszty egzekucji s¹dowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 453 Rozdzia³ XXVI. Stosunek s¹dowego postêpowania egzekucyjnego do innych postêpowañ wykonawczych. . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 322 327 IX Wstêp WstêpWstêpZabezpieczenie roszczenia procesowego, jak i przymusowe wykonanie tytu³u wykonawczego w drodze postêpowania egze- kucyjnego by³o przedmiotem wielu wartoœciowych opracowañ o charakterze monograficznym, podrêcznikowym, komentatorskim i przyczynkarskim. Wynika to z faktu, ¿e oba te postêpowania pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê w systemie ochrony udzielanej w s¹dowym po- stêpowaniu cywilnym. Postêpowanie zabezpieczaj¹ce stanowi in- strumentarium prawne umo¿liwiaj¹ce rzeczywiste zaspokojenie uprawnionego w drodze zastosowania œrodków tymczasowych, eg- zekucja i postêpowanie z ni¹ zwi¹zane stanowi¹ uwieñczenie prawa do s¹du oraz uzyskania efektywnej ochrony s¹dowej. W ostatnich nowelach Kodeksu postêpowania cywilnego od 2004 r. w bardzo szerokim zakresie zmieniono przepisy dotycz¹ce obu tych postêpowañ. Istotne s¹ tak¿e przepisy UE w tym zakresie. Postêpo- wanie zabezpieczaj¹ce „wyemancypowa³o” staj¹c siê niekiedy osta- tecznym remedium procesowym – znalaz³o to swój wyraz m.in. w wydzieleniu przepisów je reguluj¹cych w oddzieln¹ czêœæ Kodek- su. Postêpowanie egzekucyjne zosta³o zmienione w kierunku uczy- XI Wstêp nienia z niego rzeczywistego œrodka uzyskiwania ochrony prawnej w gospodarce rynkowej. Proces zmian Kodeksu postêpowania cy- wilnego nie jest zakoñczony. W Ministerstwie Sprawiedliwoœci trwaj¹ prace nad szersz¹ przebudow¹ postêpowania cywilnego – tak¿e w zakresie egzekucji, czego owocem jest og³oszony i dyskuto- wany projekt stosownej noweli. Wszystkie te zdarzenia powoduj¹ koniecznoœæ przedstawienia aktualnego stanu przepisów dotycz¹cych tych dwóch wa¿nych czêœ- ci sk³adowych s¹dowego postêpowania cywilnego. Dlatego te¿ wy- daje siê uzasadnione opracowanie niniejszej pozycji z myœl¹ przede wszystkim o studentach, praktykach i wszystkich zainteresowa- nych. Pomimo zmiany charakteru postêpowania zabezpieczaj¹cego, tradycyjnie w jednym opracowaniu znalaz³y siê zarówno rozwa- ¿ania dotycz¹ce tego postêpowania, jak i postêpowania egzekucyj- nego. W pracy uwzglêdniono stan prawa i literatury na dzieñ 31 stycz- nia 2007 r. Warszawa, styczeñ 2007 r. dr hab. Piotr Pogonowski XII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa CPC ........................ d.KPC ..................... EO .......................... KC .......................... KH .......................... Wykaz skrótów Wykaz skrótów KomSEgzU ........... KP ........................... KPC ........................ KR ........................... KRO ....................... KSCU ..................... KSH ........................ francuski Kodeks postêpowania cywilnego (Code de procedure civile) Kodeks postêpowania cywilnego z 1930 r. austriackie rozporz¹dzenie w sprawie tytu³u egzekucyjnego (Executionsordnung) Kodeks cywilny Kodeks handlowy ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) Kodeks pracy Kodeks postêpowania cywilnego Kodeks rodzinny z 1950 r. Kodeks rodzinny i opiekuñczy ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Kodeks spó³ek handlowych XIII Wykaz skrótów KWU ...................... KZ ........................... PrUpNapr ............. PWKPC .................. SchKG .................... ZGB ........................ ZPO ........................ 2. Czasopisma AUWr .................... Biul. Inf. SN .......... Dz.U. ...................... KPP ........................ OSN ....................... OSP ........................ OSA ....................... OSNC .................... OSNCP .................. OSPiKA ................. ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) Kodeks zobowi¹zañ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upad³oœciowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) federalna ustawa z 11.4.1889 r. o œci¹ganiu nale¿- noœci i upad³oœci (ustawa szwajcarska) szwajcarski Kodeks cywilny niemiecki Kodeks postêpowania cywilnego (Zivilprozessordnung) Acta Universitatis Wratislaviensis Biuletyn Informacyjny S¹du Najwy¿szego Dziennik Ustaw Kwartalnik Prawa Prywatnego Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Orzecznictwo S¹dów Polskich Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izby Cywilnej Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Adminis- tracyjna, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego OTK ....................... MP .......................... Monitor Polski MoP ....................... Monitor Prawniczy NP .......................... NPC ....................... Orz. Gosp. ............. Pal. ......................... PB ........................... PE ........................... PES ......................... PiP .......................... PiZS ....................... PL ........................... PPC ........................ Nowe Prawo Nowy Proces Cywilny Orzecznictwo Gospodarcze Palestra Prawo Bankowe Prawo Egzekucyjne Problemy Egzekucji S¹dowej Pañstwo i Prawo Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne Przegl¹d Legislacyjny Polski Proces Cywilny XIV Wykaz skrótów PPE ......................... PPH ........................ PP ........................... PS ........................... Pr. Spó³. ................. Prok. i Pr. .............. Prz. Sejm. .............. PUG ....................... Rej. ......................... RNP KUL .............. RPEiS ..................... SC ........................... SP ........................... Wok. ...................... Wokanda ZNU£ .................... ZZP ........................ Przegl¹d Prawa Egzekucyjnego Przegl¹d Prawa Handlowego Przegl¹d Podatkowy Przegl¹d S¹dowy Prawo Spó³ek Prokuratura i Prawo Przegl¹d Sejmowy Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego Rejent Roczniki Nauk Prawnych Katolickiego Uniwer- sytetu Lubelskiego Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Studia Cywilistyczne Studia Prawnicze Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego Zeitschrift für Zivilprozess 3. Organy orzekaj¹ce SN .......................... SN (7) ..................... S¹d Najwy¿szy S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów 4. Inne skróty artyku³ Krajowy Rejestr S¹dowy nastêpna (y, e) numer brzegowy orzeczenie porównaj postanowienie pozycja strona tekst jednolity to jest to znaczy uchwa³a ustêp art. .......................... KRS ........................ nast. ........................ Nb. ......................... orz. ......................... por. ......................... post. ....................... poz. ........................ s. ............................. tekst jedn. .............. tj. ............................. tzn. ......................... uchw. ..................... ust. ......................... w zw. ..................... w zwi¹zku wyr. ........................ wyrok zdanie zd. .......................... zob. ........................ zobacz XV Wykaz literatury 1. Podrêczniki Wykaz literatury Wykaz literatury G. Bellagamba, G. Cariti, L`esecuzione civile, Milano 1996. W. Broniewicz, Postêpowanie cywilne w zarysie, wyd. 8, Warszawa 2005. L. Cadiet, Droit judiciaire privé, Paris 1998. A. Deixler-Hûbner, T. Klicka, Zivilverfahren, 4. Auflage, Wien 2005. H. W. Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrecht, 2. Auflage, Wien 1990. F. Goldman, Justice and civil procedure in Japan, New York 2004. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Auflage, Zürich 1979. J. Jod³owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod³owska, K. Weitz, Postêpowa- nie cywilne, wyd. 4, Warszawa 2005. A. Karnicka-Kawczyñska, J. Kawczyñski, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2002. Z. Knypl, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce, Sopot 2006. H. Koch, F. Diedrich, Civil procedure in Germany, München 1998. F. Kruszelnicki, Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabez- pieczaj¹cego, Warszawa 1934. B. Lindell, Civil procedure in Sweden, Uppsala 2004. XVII Wykaz literatury A. Lugo, C. de Angelis, Manuale di diritto processuale civile, 15 ed., Milano 2005. A. Marciniak, Postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, War- szawa 2005. P. L. Murray, R. Stürner, German civil justice, Durham 2004. R. Perrot, Ph. Thery, Procedures civiles d`execution, Paris 2000. Z. Radwañski, Prawo cywilne, czeœæ ogólna, Warszawa 2005. W. Rechberger, P. Oberhammer, Exekutionsrecht, 3. Auflage, Wien 2002. W. Siedlecki, Z. Œwieboda, Postêpowanie nieprocesowe, Warszawa 2001. Z. Szczurek, Egzekucja s¹dowa w sprawach cywilnych. Czêœæ ogólna, Sopot 2005. J. Œwieczkowski, Uproszczona egzekucja z nieruchomoœci, Sopot 2005. M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947. E. Wengerek, S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978. E. Werlauff, Civil procedure in Denmark, Copenhagen 2001. A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa UE przez s¹dy, Kraków 2005. F. Zedler, Postêpowanie upad³oœciowe i naprawcze w zarysie, Kraków 2004. 2. Komentarze M. Alllerhand, Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie zabezpie- czaj¹ce i egzekucyjne, cz. II, Lwów 1933. A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann, Zivilprozessordnung, 62. Auflage, München 2004. F. Baur, R. Stürner, A. Schönke, Zwangsvollstreckungs – Konkurs – und Vergliechsrecht, Heidelberg 1983. A. Jakubecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Praktyczny komen- tarz, Kraków 2005. L. Cadiet, Code de procedure civile, Paris 2005. S. Dalka, J. Rodziewicz, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz do czêœci drugiej kodeksu postêpowania cywilnego, Gdañsk 1994. T. Ereciñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, cz. I – postêpowanie rozpoznawcze, cz. II – postêpowanie zabezpieczaj¹ce, t. 3, Warszawa 2006. J. Jankowski, Ustawa o komornikach s¹dowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000. Z. Knypl, Z. Merchel, Ustawa o komornikach s¹dowych i egzekucji. Ko- mentarz, Sopot 2004. XVIII Wykaz literatury J. Korzonek, Postêpowanie egzekucyjne i zabezpieczaj¹ce. Czeœæ II Ko- deksu postêpowania cywilnego, t. II, Kraków 1934. J. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht. Kommentar zu EuGVO und Lugano–Übereinkommen, 7. Auflage, Heidelberg 2002. J. J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933. K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, wyd. 4, t. I, Warszawa 2006. K. Piasecki (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, wyd. 3, t. II, Warszawa 2002. H. Pietrzkowski, Komentarz do czêœci II Kodeksu postêpowania cywilne- go, Warszawa 2006. L. Rosenberg, H. F. Gaul, E. Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, 11. Auf- lage, Münich 1997. H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Auflage, München 2005. Z. Szczurek (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Postêpowanie za- bezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, wyd. 3, Sopot 2005. Z. Œwieboda, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego. Czêœæ druga: Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne, wyd. 3, Warszawa 2004. H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung, 27. Auflage, München 2005. M. Uliasz, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz do nowelizacji, wyd. 2, Warszawa 2006. E. Wengerek, M. Tyczka, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Ko- mentarz do czêœci drugiej Kodeksu postêpowania cywilnego, oprac. E. Wengerek, M. Tyczka, wyd. 3, Warszawa 1998. F. Zedler, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce. Komentarz i orzecznictwo do Kodeksu postêpowania cywilnego, t. 1–4,Toruñ 1995. A. Zieliñski, Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2006. A. Zieliñski (red.), Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2006. 3. Monografie E. Bagiñska, Odpowiedzialnoœæ odszkodowawcza za wykonywanie w³adzy publicznej, Warszawa 2006. M. B¹czyk, J. A. Piszczek, E. Radomska, M. Wilke (red.), Ksiêga Pami¹tkowa ku Czci Profesora Leopolda Steckiego, Toruñ 1997. G. Bieniek, H. Pietrzkowski, Reprezentacja Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, Warszawa 2006. B. Bladowski, Za¿alenie w postêpowaniu cywilnym, wyd. 2, Kraków 2006. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: