Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00196 003791 22426071 na godz. na dobę w sumie
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - ebook/pdf
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1188
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5097-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kolejny tom Sądowych Komentarzy Tematycznych poświęcony jest cywilnemu postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjnemu. Stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym ma - najogólniej rzecz ujmując - stworzyć warunki dla późniejszego zaspokojenia roszczenia wierzyciela, zaś stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym pozwala wierzycielowi na przymusowe zaspokojenie jego roszczenia. Znaczenie przepisów o postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjnemu w systemie prawnym stale rośnie, o czym świadczą liczne ich nowelizacje dokonane w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale też coraz bogatszy dorobek orzecznictwa sądowego, powstałego w związku z potrzebą wyjaśniania problemów powstających na tle stosowania przepisów Księgi II i III Kodeksu postępowania cywilnego. Problematyka z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, z uwagi na jej doniosłość dla obrotu, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania doktryny prawa. Te okoliczności skłoniły twórców serii wydawniczej Sądowe Komentarze Tematyczne do objęcia nią problematyki sądowego postępowania egzekucyjnego.

Komentarz zbudowany jest zgodnie z systematyką ustaloną dla serii wydawniczej, w ramach której powstał. Postępowanie zabezpieczające omówione zostało w dziale I Komentarza, a postępowanie egzekucyjne w dziale II, przy czym oba podzielone zostały nadto na część A i B. Część A, to - odpowiednio - komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym i o postępowaniu egzekucyjnym. Tezy tego komentarza zostały skrócone do niezbędnego minimum, na tyle, by można w nich znaleźć krótkie wyjaśnienie ustalonego sposobu stosowania poszczególnych przepisów. Część B, tak dla postępowania zabezpieczającego, jak i egzekucyjnego, jest z kolei opisowym rozwinięciem tez przedstawionych syntetycznie w części A. W części A zawarto odesłania do tych rozdziałów w części B, w których można znaleźć szczegółowe omówienie problematyki zasygnalizowanej w poszczególnych tezach. Zagadnienia omówione w części B wyróżniono i usystematyzowano ze wskazaniem na właściwe ich miejsce w ramach poszczególnych instytucji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Uzupełnieniem opracowania są wzory pism procesowych przydatne w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym oraz indeks.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

S¥DOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcj¹ Jacka Ignaczewskiego POSTÊPOWANIE ZABEZPIECZAJ¥CE I EGZEKUCYJNE Marta Romañska, Olga Leœniak 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE KOMENTARZ Polecamy nasze publikacje: Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego REGULAMIN URZĘDOWANIA SĄDÓW POWSZECHNYCH Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego ROZWÓD I SEPARACJA, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne Pod redakcją Jacka Ignaczewskiego ALIMENTY, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne www.ksiegarnia.beck.pl SĄDOWE KOMENTARZE TEMATYCZNE pod redakcją Jacka Ignaczewskiego POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE KOMENTARZ 2. wydanie Marta Romańska Doktor habilitowany nauk prawnych, Sędzia Sądu Najwyższego Olga Leśniak Referendarz w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, 2. wyd. Stan prawny: maj 2013 Redaktor serii: Jacek Ignaczewski Wydawca: Joanna Ablewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Grafi czne ISBN 978-83-255-5096-7 ISBN e-book 978-83-255-5097-4 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 730–746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . Art. 747–7541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 755–757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 31 31 48 48 55 55 68 68 72 74 76 76 88 93 95 99 99 107 V B. Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Cel postępowania zabezpieczającego, przedmiot zabezpieczenia oraz przesłanki dopuszczalności postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . 1. Wiarygodność roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia . . . . . . . . . . . 3. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym . . . . . . . . Rozdział 3. Sposoby zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustalenia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego, innej wierzytelności lub prawa majątkowego . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową . . . . . . . 4. Ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zakazu zbywania przedmiotów lub praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Obciążenie statku hipoteką morską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem, gospodarstwem rolnym lub ich częścią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 8. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego lub innego postępowania wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Uregulowanie sposobu pieczy nad małoletnimi dziećmi . . . 10. Nakazanie wpisania ostrzeżenia do księgi wieczystej lub rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Sposoby wszczęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wymagania formalne wniosku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rodzaj posiedzenia, termin i zakres rozpoznania wniosku . . 5. Orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia i zasady ich doręczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Zaskarżanie postanowień w przedmiocie zabezpieczenia . . 7. Uchylenie lub zmiana postanowienia o zabezpieczeniu . . . 8. Koszty postępowania zabezpieczającego . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wykonanie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustalenia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wykonanie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Upadek zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność za wykonanie zabezpieczenia . . . Część II. Postępowanie egzekucyjne A. Komentarz tezowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności . . . . . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja z ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych . . . . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 109 112 114 117 117 121 126 129 132 141 143 145 148 148 152 157 162 175 175 175 208 255 259 260 260 285 306 316 325 349 362 371 381 389 Spis treści 398 493 500 505 520 520 Dział VI. Egzekucja z nieruchomościami . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej . . . . . . . . . . Dział IV. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . B. Część opisowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Cel, przedmiot i funkcje postępowania egzekucyjnego – sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przesłanki dopuszczalności drogi sądowego postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podstawa egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 565 568 568 577 577 577 580 581 584 584 586 586 588 589 592 598 598 603 610 614 618 626 628 629 630 632 632 633 VII 1. Tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy – pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rodzaje tytułów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Orzeczenia sądu i referendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ugody sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Inne akty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Akty notarialne zawierające oświadczenia o poddaniu się egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Postępowanie klauzulowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Charakter i przedmiot postępowania oraz sposoby jego wszczęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Strony postępowania klauzulowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Zakres rozpoznania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Orzeczenia sądu wydawane w postępowaniu klauzulowym i zasady ich doręczania . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Zaskarżanie orzeczeń wydawanych w postępowaniu klauzulowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wydanie dalszego tytułu wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . 5. Ponowne wydanie tytułu wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . 6. Tytuły egzekucyjne uprawniające do egzekucji bez konieczności zaopatrzenia ich klauzulą wykonalności . . . . 7. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . 7.1. Rodzaje orzeczeń, co do których zaświadczenie może być wydane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Charakter zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treści 7.3. Postępowanie o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Orzeczenia wydawane w postępowaniu o wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Komornik i jego zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sąd i jego zadania w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . 2.1. Sąd jako organ egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Sąd jako organ nadzoru judykacyjnego nad komornikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Referendarz sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Właściwość organów egzekucyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego . . . 1. Zdolność sądowa i procesowa w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wierzyciel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Dłużnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Uczestnicy postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, inne organy i organizacje społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Pełnomocnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Następstwo prawne w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . Rozdział 5. Zbieg egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Przesłanki i rodzaje zbiegów egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej . . . . . . . . . . . . 3. Sposoby likwidowania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zbieg egzekucji sądowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zbieg egzekucji i zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . 1. Rodzaje czynności podejmowanych w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Czynności organu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Rodzaje czynności i ich forma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Czas i miejsce podejmowania czynności . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Przebieg i sposób dokumentowania czynności . . . . . . . . . . 3. Czynności stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Forma czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Wniosek o wszczęcie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zawieszenie i podjęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Zawieszenie z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zawieszenie z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Zawieszenie na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 633 634 634 636 636 637 637 638 642 643 648 648 650 651 655 657 658 660 662 662 665 666 676 679 682 682 684 684 695 697 707 707 707 708 708 709 714 714 714 718 Spis treści 5.4. Forma i skutki rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Umorzenie z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Umorzenie z urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Umorzenie na wniosek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Forma i skutki rozstrzygnięcia w przedmiocie umorzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wstrzymanie czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Ograniczenia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ograniczenia egzekucji z uwagi na osobę . . . . . . . . . . . . . . 2. Ograniczenia egzekucji z uwagi na przedmiot . . . . . . . . . . Rozdział 8. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Klasyfi kacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Przedmiot zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Legitymacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Termin i wymagania formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Sposób i skutki wniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Rodzaj zarzutów uzasadniających zaskarżenie . . . . . . . . . . 2.6. Zakres rozpoznania i orzekania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Przedmiot zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Legitymacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Termin i wymagania formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Sposób i skutki wniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Rodzaj zarzutów uzasadniających zaskarżenie . . . . . . . . . . 3.6. Zakres rozpoznania i orzekania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zarzuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Skarga na orzeczenie referendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Środki obrony merytorycznej przed egzekucją – powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Powództwo opozycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Przesłanki uzasadniające zgłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Legitymacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Termin i wymagania formalne powództwa . . . . . . . . . . . . . 1.4. Właściwość sądu i skutki wniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Zakres rozpoznania i orzekania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Powództwo o wyłączenie rzeczy lub prawa spod egzekucji (ekscydencyjne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Powództwo o wyłączenie rzeczy lub prawa spod egzekucji sądowej (w tym z art. 8912) . . . . . . . . . . . . . 2.1.1. Przesłanki uzasadniające zgłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2. Legitymacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3. Termin i wymagania formalne powództwa . . . . . . . . . . . . . 2.1.4. Właściwość sądu i skutki wniesienia powództwa . . . . . . . . 2.1.5. Zakres rozpoznania i orzekania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 720 720 722 725 728 730 733 733 733 740 740 742 742 743 744 746 749 750 757 757 758 758 759 759 760 761 761 763 763 763 777 778 779 779 780 780 780 781 785 786 786 IX Spis treści 2.2. Powództwo o wyłączenie rzeczy lub prawa spod egzekucji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Przesłanki uzasadniające zgłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Legitymacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Termin i wymagania formalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Właściwość sądu i skutki wniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5. Zakres rozpoznania i orzekania sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Powództwo o ustalenie, że tytuł nie może być 787 787 787 787 788 789 789 793 799 799 804 819 831 831 833 840 844 844 847 856 858 858 860 866 871 X wykonywany przeciwko konkretnej osobie . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Koszty postępowania egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Egzekucja z ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Rodzaje ruchomości, z których może być prowadzona egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zajęcie i skutki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . 1. Wynagrodzenie za pracę jako przedmiot egzekucji . . . . . . . 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . 1. Rodzaje rachunków, z których może być prowadzona egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązki oraz odpowiedzialność banku . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 14. Egzekucja z innych wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . 1. Rodzaje wierzytelności, z których może być prowadzona egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązki trzeciodłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 15. Egzekucja z innych praw majątkowych . . . . . . . . . . 1. Rodzaje „innych praw majątkowych”, z których może być prowadzona egzekucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Obowiązki trzeciodłużnika i uprawnienia wierzyciela . . . . Rozdział 16. Egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Nieruchomość jako przedmiot egzekucji . . . . . . . . . . . . . . 2. Organy prowadzące egzekucję i ich właściwość . . . . . . . . 3. Granice sprawy egzekucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wszczęcie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zarząd zajętą nieruchomością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Opis i oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Przejęcie na własność i sprzedaż nieruchomości . . . . . . . . 8. Przybicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Przysądzenie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Uproszczona egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . 11. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości . . . . . . . . . . 871 874 879 885 885 892 895 904 918 934 945 965 980 989 998 Rozdział 17. Egzekucja z użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . 1002 Rozdział 18. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 Spis treści Rozdział 19. Egzekucja przez zarząd przymusowy . . . . . . . . . . . 1010 Rozdział 20. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 Rozdział 21. Zasady prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 1. Przebieg postępowania i uprawnienia wierzyciela . . . . . . . 1031 2. Pozaegzekucyjne zaspokojenie wierzyciela . . . . . . . . . . . . 1048 Rozdział 22. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 1. Przesłanki prowadzenia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 2. Przebieg postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056 Rozdział 23. Podział sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . . . . 1064 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064 2. Przesłanki i tryb sporządzania planu podziału . . . . . . . . . . 1077 3. Uczestnicy planu podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 4. Sposób i skutki zaskarżania planu podziału . . . . . . . . . . . . . 1080 5. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1082 6. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . 1085 7. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości 1085 Rozdział 24. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . 1090 1. Wydanie rzeczy ruchomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1090 2. Wydanie nieruchomości, lokalu, opróżnienie pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096 3. Wykonanie czynności zastępowalnych . . . . . . . . . . . . . . . . 1107 4. Wykonanie czynności niezastępowalnych . . . . . . . . . . . . . 1111 5. Zaniechanie czynności, nieprzeszkadzanie w czynnościach wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1118 Rozdział 25. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej . . . . . . . . . . . . 1122 Rozdział 26. Zasady prowadzenia egzekucji z udziałem Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126 Część III. Wzory pism Wzory pism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131 2. Wniosek o wykonanie zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 3. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 4. Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 5. Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów . . . . . . . . . . . . . 1136 6. Wniosek o skierowanie egzekucji do ruchomości dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1137 7. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości . . . . . . . . 1138 8. Wniosek o opis i oszacowanie nieruchomości . . . . . . . . . . 1139 9. Wniosek o zmianę zarządcy zajętej nieruchomości . . . . . . . 1140 XI Spis treści 10. Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na zasadzie art. 820 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141 11. Wniosek o podjęcie postępowania i ograniczenie egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 12. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na zasadzie art. 825 pkt 1 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1143 13. Wniosek dozorcy o przyznanie wynagrodzenia . . . . . . . . . . 1144 14. Wniosek dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 820 KPC . . . . . . . . . . . . . 1145 15. Wniosek o uwzględnienie wierzytelności w planie podziału – art. 1034 w zw. z art. 1030 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146 16. Wniosek o wstrzymanie czynności egzekucyjnych na zasadzie art. 822 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 17. Wniosek o umorzenie egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości na zasadzie art. 883 § 3 KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 18. Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu wykonania eksmisji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 19. Skarga na czynności komornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 20. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151 21. Pozew o zwolnienie spod egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 XII Przedmowa Kolejny tom Sądowych Komentarzy Tematycznych poświęcony jest cywilne- mu postępowaniu zabezpieczającemu i egzekucyjnemu. Stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym ma – najogólniej rzecz ujmując – stworzyć warunki dla późniejszego zaspokojenia roszczenia wierzyciela, zaś stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym pozwala wierzycielowi na przymu- sowe zaspokojenie jego roszczenia. Znaczenie przepisów o postępowaniu za- bezpieczającemu i egzekucyjnemu w systemie prawnym stale rośnie, o czym świadczą liczne ich nowelizacje dokonane w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ale też coraz bogatszy dorobek orzecznictwa sądowego, powstałego w związku z potrzebą wyjaśniania problemów powstających na tle stosowania przepisów Księgi II i III Kodeksu postępowania cywilnego. Problematyka z zakresu po- stępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, z uwagi na jej doniosłość dla obrotu, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania doktryny prawa. Te okoliczności skłoniły twórców serii wydawniczej Sądowe Komentarze Te- matyczne do objęcia nią problematyki sądowego postępowania egzekucyjnego. Komentarz zbudowany jest zgodnie z systematyką ustaloną dla serii wy- dawniczej, w ramach której powstał. Postępowanie zabezpieczające omówione zostało w dziale I Komentarza, a postępowanie egzekucyjne w dziale II, przy czym oba podzielone zostały nadto na część A i B. Część A, to – odpowiednio – komentarz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym i o postępowaniu egzekucyjnym. Tezy tego komentarza zo- stały skrócone do niezbędnego minimum, na tyle, by można w nich znaleźć krótkie wyjaśnienie ustalonego sposobu stosowania poszczególnych przepisów. Część B, tak dla postępowania zabezpieczającego, jak i egzekucyjnego, jest z kolei opisowym rozwinięciem tez przedstawionych syntetycznie w części A. W części A zawarto odesłania do tych rozdziałów w części B, w których można znaleźć szczegółowe omówienie problematyki zasygnalizowanej w poszczegól- nych tezach. Zagadnienia omówione w części B wyróżniono i usystematyzowa- no ze wskazaniem na właściwe ich miejsce w ramach poszczególnych instytucji postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Uzupełnieniem opracowania są wzory pism procesowych przydatne w postępowaniu zabezpieczającym i eg- zekucyjnym oraz indeks. Kraków, maj 2013 r. Marta Romańska Olga Leśniak XIII Wykaz skrótów 1.  Źródła prawa CzynKomR rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w sprawie czynności komorników (Dz.U. z 1968 r. Nr 10, poz. 52 ze zm.) EgzGrzywR d. KPC ustawa z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postę- powania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 42, poz. 288) EmRentFUSU ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) EwidLudU ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FundEmerU ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) KC ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKW ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KMor ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KomSądU ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPK ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) XV Wykaz skrótów KSCU ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KRO ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 288 ze zm.) KRSU ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KWU ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) KZ Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599 ze zm.) OchrDanOsobU ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrLokU ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrRoszPracU ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracow- niczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 158, poz. 1121 ze zm.) OrdPodU ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PaszpU ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszporto- wych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 268 ze zm.) PolicU ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.) PomAlimU ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) PostEgzAdmU ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) PrPostSądAdm ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrAut ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. PrNot ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PromZatrU ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) PrRzecz dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.) PrUpNapr ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWłPrzem ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności prze- mysłowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzę- dowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249) RegUrzędSądPowsz SpółMieszkU ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) ŚwiadOpZdrowU ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdro- wotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) ZastRejU ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) Uwaga: przepisy powołane w opracowaniu bez bliższego oznaczenia są przepisami ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 2. Organy orzekające ETPC Europejski Trybunał Praw Człowieka NSA Naczelny Sąd Administracyjny SN Sąd Najwyższy SA Sąd Apelacyjny TK Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma Biul. SA Ka Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach Dz U Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej MoP Monitor Prawniczy NP Nowe Prawo OTK ZU Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy PiP Państwo i Prawo PPC Polski Proces Cywilny PPE Przegląd Prawa Egzekucyjnego PS Przegląd Sądowy RPiE Ruch Prawniczy i Ekonomiczny ST Samorząd Terytorialny XVII Wykaz skrótów 4. Inne skróty art. artykuł cz. część litera lit. i tak dalej itd. itp. i tym podobne m.in. między innymi n następny/a/e niepubl. niepublikowany/a/e np na przykład Nr numer op.cit. opus citatum, dzieło cytowane orz orzeczenie ost. ostatni/a/e pkt punkt post. postanowienie poz pozycja rok r red. redakcja Rozdz. Rozdział RP Rzeczpospolita Polska s. strona sprost. sprostowanie t. tj. t.j. tzw. uchw. uchwała uchw. SN (7) uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyż- tom to jest tekst jednolity tak zwany szego ust. ustęp uzas. uzasadnienie w. wiek w zw. w związku wyr. wyrok zd. zdanie ze zm. ze zmianami zł złoty zob. zobacz XVIII Wykaz literatury Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz. Część II. Postępo- wanie egzekucyjne i zabezpieczające, Lwów 1934. Bagińska E., Działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarze- niach medycznych a wykonywanie władzy publicznej, [w:] Kompensacja szkód ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpiecze- niowa, red. E. Kowalewski, Toruń 2011. Bączyk M., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpiecze- nia w postępowaniu zabezpieczającym, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księ- ga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, Warszawa 2011. Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997. Bielak Z., Należności zabezpieczone hipotecznie w planie podziału sumy uzy- skanej z egzekucji, PPE 2008, Nr 10–12. Bieniek G., Podział nieruchomości, [w:] G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomo- ści. Problematyka prawna, Warszawa 2004. Broniewicz W., Wszczęcie i przebieg postępowania egzekucyjnego, [w:] E. Wa- rzocha (red.), Współczesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Euro- pie, Warszawa 1990. Cieśliński M. M., Kilka uwag na temat interesu prawnego w udzieleniu zabez- pieczenia, [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Pro- fesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa 2011. Cieśliński M. M., Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód. War- Cieśliński M. M., Charakter prawny postanowienia zabezpieczającego antycy- szawa 2010. pacyjnego, PS 2009, Nr 9. Cudak A., Termin do wniesienia skargi na czynności komornika, PS 1998, Nr 3. Daczyński A., [w:] L. Błystak, A. Daczyński, D. Hryniewicz, L. Wojgienica, Koszty postępowań sądowych, Warszawa 2008. Dietrich M., Zastaw rejestrowy – ograniczone prawo rzeczowe szczególnego rodzaju, MoP 1998, Nr 5. Dobrzański B., [w:] B. Dobrzański, M. Lisiewski, M. Resich, Z. Siedlecki, Ko- deks postępowania cywilnego, Komentarz t. II, Warszawa 1976. Dobrzański B., Glosa do uchwały SN z 22.9.1966 r., III CZP 75/66, NP 1967, Drozd E., Lokal jako przedmiot regulacji ustawy o własności lokali, Rej. 1994, Nr 7–8. Nr 11. Dumnicka O., Uproszczona egzekucja z nieruchomości (wybrane zagadnienia), PPE 2005, Nr 10–12. Dutka T., Nadzór judykacyjny a nadzór służbowy nad czynnościami komornika. Studia z procesu cywilnego, Katowice 1986. Dziczek R., [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów, Warszawa 2006. Ereciński T., [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępo- wania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2006. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: