Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 003965 24093654 na godz. na dobę w sumie
Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości - książka
Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości - książka
Autor: , Liczba stron: 496
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0145-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> postfix
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Poznaj niezawodny system obsługi poczty elektronicznej

Poczta elektroniczna jest głównym nośnikiem informacji w większości firm. Niestety -- czyhające na nią zagrożenia, takie jak spam i wirusy, dość skutecznie utrudniają korzystanie z niej. Zbudowanie bezpiecznego i wydajnego systemu do obsługi poczty elektronicznej wymaga zastosowania odpowiedniego oprogramowania. Takim oprogramowaniem niewątpliwie jest Postfix -- serwer pocztowy dostępny na licencji open source, opracowany przez pracownika firmy IBM Wietse Venemę. Postfix może pełnić rolę zarówno prostego przekaźnika poczty, jak i serwera w ogromnym przedsiębiorstwie -- odpowiednio skonfigurowany stanie się podstawą stabilnego systemu komunikacji.

Książka 'Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości' odkrywa wszystkie tajniki Postfiksa. Dowiesz się z niej, skąd go pobrać, jak zainstalować i skonfigurować oraz jaką rolę pełnią jego poszczególne pliki i katalogi. Nauczysz się wykorzystywać filtry antywirusowe i antyspamowe, integrować Postfix z bazą danych, szyfrować pocztę za pomocą certyfikatów i automatyzować zadania. Poznasz możliwości Postfiksa i stworzysz w oparciu o niego doskonały system komunikacji.

Wykorzystaj Postfix do zarządzania pocztą elektroniczną w swojej firmie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci Autorzy: Ralf Hildebrandt, Patrick Koetter T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-246-0145-7 Tytu³ orygina³u: The Book of Postfix: State-of-the-Art Message Transport Format: B5, stron: 496 Poznaj niezawodny system obs³ugi poczty elektronicznej (cid:129) Zainstaluj i skonfiguruj Postfix (cid:129) Wykorzystaj filtry zawartoœci do wykrywania wirusów i spamu (cid:129) Zastosuj certyfikaty cyfrowe do zabezpieczenia poczty (cid:129) Zoptymalizuj wydajnoœæ Postfiksa Poczta elektroniczna jest g³ównym noœnikiem informacji w wiêkszoœci firm. Niestety — czyhaj¹ce na ni¹ zagro¿enia, takie jak spam i wirusy, doœæ skutecznie utrudniaj¹ korzystanie z niej. Zbudowanie bezpiecznego i wydajnego systemu do obs³ugi poczty elektronicznej wymaga zastosowania odpowiedniego oprogramowania. Takim oprogramowaniem niew¹tpliwie jest Postfix — serwer pocztowy dostêpny na licencji open source, opracowany przez pracownika firmy IBM Wietse Venemê. Postfix mo¿e pe³niæ rolê zarówno prostego przekaŸnika poczty, jak i serwera w ogromnym przedsiêbiorstwie — odpowiednio skonfigurowany stanie siê podstaw¹ stabilnego systemu komunikacji. Ksi¹¿ka „Postfix. Nowoczesny system przesy³ania wiadomoœci” odkrywa wszystkie tajniki Postfiksa. Dowiesz siê z niej, sk¹d go pobraæ, jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ oraz jak¹ rolê pe³ni¹ jego poszczególne pliki i katalogi. Nauczysz siê wykorzystywaæ filtry antywirusowe i antyspamowe, integrowaæ Postfix z baz¹ danych, szyfrowaæ pocztê za pomoc¹ certyfikatów i automatyzowaæ zadania. Poznasz mo¿liwoœci Postfiksa i stworzysz w oparciu o niego doskona³y system komunikacji. (cid:129) Przygotowanie serwera pocztowego (cid:129) Okreœlenie rekordów DNS dla serwera poczty (cid:129) Konfiguracja Postfiksa dla jednej domeny (cid:129) Narzêdzia wiersza poleceñ w Postfiksie (cid:129) Struktura wiadomoœci e-mail (cid:129) Filtrowanie treœci za pomoc¹ filtrów wewnêtrznych i zewnêtrznych (cid:129) Wspó³praca Postfiksa z programem Microsoft Exchange Server (cid:129) Domeny wirtualnych skrzynek pocztowych obs³ugiwane przez bazê danych (cid:129) Uwierzytelnianie SMTP (cid:129) Korzystanie z protoko³u TLS (cid:129) Optymalizowanie wydajnoœci serwera pocztowego Wykorzystaj Postfix do zarz¹dzania poczt¹ elektroniczn¹ w swojej firmie Spis treści O autorach ..................................................................................... 15 O niniejszej książce ........................................................................ 19 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................................................ 23 Część I Podstawy ......................................................................25 Rozdział 2. Przygotowanie hosta i środowiska ................................................... 27 Nazwa hosta ................................................................................................................... 28 Łączność ......................................................................................................................... 28 Port TCP 25 .............................................................................................................. 29 Czas systemowy i znaczniki czasowe ............................................................................. 29 Syslog ............................................................................................................................. 30 Rozwiązywanie nazw (DNS) ......................................................................................... 31 DNS dla serwerów poczty .............................................................................................. 33 Rekordy A ................................................................................................................ 34 Rekordy PTR ........................................................................................................... 34 Rekordy MX ............................................................................................................ 35 Rozdział 3. Serwer poczty dla jednej domeny ..................................................... 37 Minimalna konfiguracja ................................................................................................. 37 Konfiguracja Postfiksa ................................................................................................... 38 Ustawienie nazwy hosta w nagłówku smtpd ............................................................ 38 Ustawienie domeny, dla której będzie przyjmowana poczta .................................... 39 Ustawienie domeny dodawanej do wychodzących wiadomości .............................. 40 Mapowanie poczty wysyłanej do użytkownika root na inną skrzynkę pocztową ..... 41 Uruchomienie Postfiksa i test doręczania poczty dla użytkownika root ................... 42 Mapowanie adresów e-mail na nazwy użytkowników ............................................. 45 Ustawienie uprawnień dla przekazywania przez Postfix poczty z sieci lokalnej ........... 47 Rozdział 4. Serwer poczty dla jednej domeny dostępny przez linię telefoniczną ... 49 Wyłączenie rozwiązywania nazw DNS .......................................................................... 51 Kontrola uprawnień do przekazywania .......................................................................... 51 Ustawienie hosta przekaźnika ISP .................................................................................. 52 Wstrzymywanie przesłania wiadomości ......................................................................... 53 Wyzwalanie doręczania wiadomości .............................................................................. 53 Konfiguracja uprawnień przekazywania dla hosta przekaźnika ..................................... 54 POP-before-SMTP ................................................................................................... 54 Uwierzytelnianie SMTP ........................................................................................... 55 6 Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości Rozdział 5. Anatomia Postfiksa ........................................................................ 57 Demony Postfiksa .......................................................................................................... 59 Kolejki ............................................................................................................................ 64 Mapy .............................................................................................................................. 66 Typy map ................................................................................................................. 66 Odpytywanie map przez Postfix ............................................................................... 69 Źródła zewnętrzne .......................................................................................................... 70 Narzędzia wiersza poleceń ............................................................................................. 71 postfix ...................................................................................................................... 71 postalias ................................................................................................................... 71 postcat ...................................................................................................................... 71 postmap .................................................................................................................... 72 postdrop ................................................................................................................... 72 postkick .................................................................................................................... 72 postlock .................................................................................................................... 73 postlog ...................................................................................................................... 73 postqueue ................................................................................................................. 74 postsuper .................................................................................................................. 74 Część II Kontrola zawartości ......................................................77 Rozdział 6. E-mail — elementarz administratora ................................................ 79 Przesyłanie wiadomości — wprowadzenie .................................................................... 79 Po co wiedzieć to wszystko? .................................................................................... 81 Kontrola komunikacji SMTP (koperta) .......................................................................... 82 Kontrola zawartości wiadomości .................................................................................... 85 Nagłówki .................................................................................................................. 87 Treść ........................................................................................................................ 89 Załączniki ................................................................................................................. 89 Rozdział 7. Ograniczenia przesyłania wiadomości — wprowadzenie .................... 93 Wyzwalacze ograniczeń ................................................................................................. 93 Typy ograniczeń ............................................................................................................. 95 Ograniczenia ogólne ................................................................................................ 95 Ograniczenia przełączane ......................................................................................... 96 Ograniczenia przystosowywane ............................................................................... 96 Dodatkowe parametry ochrony antyspamowej ........................................................ 97 Zakresy zastosowań ................................................................................................. 98 Budowanie ograniczeń ................................................................................................... 98 Sposób zapisu ........................................................................................................... 99 Moment ewaluacji .................................................................................................... 99 Wpływ czynności na ewaluację ograniczeń ........................................................... 100 Spowalnianie klientów sprawiających problemy ................................................... 101 Klasy ograniczeń .......................................................................................................... 103 Rozdział 8. Ograniczenia przesyłania wiadomości — implementacja ................. 105 Jak konstruować i testować ograniczenia? ................................................................... 105 Symulacja skutków ograniczeń .............................................................................. 106 Natychmiastowe wprowadzanie ograniczeń .......................................................... 107 Domyślne ustawienia ograniczeń ................................................................................. 107 Wymóg zgodności z RFC ............................................................................................. 108 Ograniczenie nazwy hosta w HELO/EHLO ........................................................... 108 Ograniczenia nadawcy koperty .............................................................................. 111 Ograniczenia odbiorcy koperty .............................................................................. 112 Spis treści 7 Utrzymanie zgodności z RFC ....................................................................................... 115 Puste pole nadawcy koperty ................................................................................... 115 Konta specjalne ...................................................................................................... 116 Kolejność przetwarzania ograniczeń RFC .................................................................... 117 Ochrona przed spamem ................................................................................................ 118 Zapobieganie oczywistym fałszerstwom ................................................................ 118 Fałszowane rekordy serwerów nazw ...................................................................... 119 Odbicie do wielu odbiorców .................................................................................. 121 Czarne listy DNS ................................................................................................... 122 Weryfikacja nadawcy ............................................................................................. 127 Kolejność przetwarzania ograniczeń ...................................................................... 130 Zastosowania klas ograniczeń ...................................................................................... 131 Rozdział 9. Wbudowane filtry zawartości — wprowadzenie .............................. 133 Jak działają kontrole? ................................................................................................... 134 Stosowanie kontroli do poszczególnych części wiadomości ........................................ 134 Dlaczego te parametry są tak ważne? ..................................................................... 135 Kiedy Postfix przeprowadza kontrole? ......................................................................... 136 Jakie akcje mogą wywoływać kontrole? ........................................................................ 136 Rozdział 10. Wbudowane filtry zawartości — implementacja ............................. 139 Obsługa kontroli przez Postfix ..................................................................................... 140 Kompilacja Postfiksa z obsługą map PCRE ........................................................... 140 Bezpieczna implementacja filtrów nagłówka i treści ................................................... 141 Dodanie wyrażenia regularnego i ustawienie akcji WARN ................................... 141 Tworzenie wzorca testowego ................................................................................. 141 Czy wyrażenie regularne dopasuje testowy wzorzec? ............................................ 142 Dodanie kontroli do głównej konfiguracji ............................................................. 142 Testowanie na rzeczywistej wiadomości ................................................................ 142 Kontrola nagłówków .................................................................................................... 143 Odrzucanie wiadomości ......................................................................................... 143 Wstrzymanie doręczenia ........................................................................................ 144 Usuwanie nagłówków ............................................................................................ 144 Odrzucanie wiadomości ......................................................................................... 145 Przekierowanie wiadomości ................................................................................... 145 Filtrowanie wiadomości ......................................................................................... 145 Kontrola nagłówków MIME ........................................................................................ 146 Kontrola nagłówków w załączonych wiadomościach .................................................. 147 Kontrola treści .............................................................................................................. 148 Rozdział 11. Zewnętrzne filtry zawartości — wprowadzenie ............................... 151 Kiedy najlepiej jest filtrować zawartość poczty? .......................................................... 152 Filtry a modyfikowanie adresów ............................................................................ 153 content_filter: kolejkowanie przed filtrowaniem .......................................................... 154 Demony delegujące do filtrów ............................................................................... 156 Podstawy konfiguracji content_filter ..................................................................... 157 smtpd_proxy_filter: filtrowanie przed kolejkowaniem ................................................. 159 Zasady współpracy z filtrami ................................................................................. 161 Podstawy konfiguracji smtpd_proxy_filter ............................................................ 161 Rozdział 12. Zewnętrzne filtry zawartości — implementacja .............................. 163 Dołączanie tekstu do wiadomości za pomocą skryptu .................................................. 163 Instalacja alterMIME i utworzenie skryptu filtrującego ............................................ 165 Konfiguracja Postfiksa do współpracy ze skryptem ............................................... 167 Test filtra ................................................................................................................ 168 8 Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości Szukanie wirusów za pomocą content_filter i amavisd-new .......................................... 170 Instalacja amavisd-new .......................................................................................... 170 Test amavisd-new .................................................................................................. 172 Optymalizacja wydajności amavisd-new ............................................................... 176 Konfiguracja Postfiksa do współpracy z amavisd-new .......................................... 179 Testy filtra amavisd-new z Postfiksem ................................................................... 182 Kontrola antywirusowa przez smtpd_proxy_filter i amavisd-new ............................... 184 Konfiguracja Postfiksa do użycia amavisd-new z smtpd_proxy_filter ................... 186 Część III Konfiguracje zaawansowane ........................................189 Rozdział 13. Bramy pocztowe ........................................................................... 191 Podstawowa konfiguracja ............................................................................................. 192 Uprawnienia przekazywania w bramie pocztowej ................................................. 192 Ustawienia domen przekazywania w bramie pocztowej ............................................ 192 Konfiguracja w bramie wewnętrznego hosta pocztowego ..................................... 193 Definiowanie odbiorców przekazywania ............................................................... 193 Zaawansowana konfiguracja bramy ............................................................................. 194 Poprawa bezpieczeństwa bramy pocztowej ........................................................... 195 Współpraca Postfiksa z programem Microsoft Exchange Server ........................... 196 Konfiguracja komunikacji pomiędzy Exchange i Postfiksem ................................ 207 Konfiguracja NAT ........................................................................................................ 209 Rozdział 14. Serwer poczty dla wielu domen ..................................................... 211 Domeny aliasów wirtualnych ....................................................................................... 211 Zdefiniowanie nazwy domeny aliasów wirtualnych .............................................. 212 Tworzenie mapy adresów odbiorców ..................................................................... 212 Konfiguracja odbierania przez Postfix poczty dla domen aliasów wirtualnych ..... 213 Testy ustawień domeny aliasów wirtualnych ......................................................... 213 Odwzorowania zaawansowane .............................................................................. 214 Domeny wirtualnych skrzynek pocztowych ................................................................. 216 Obsługa agenta doręczającego virtual w Postfiksie ................................................ 217 Podstawowa konfiguracja ...................................................................................... 217 Konfiguracja zaawansowana .................................................................................. 221 Domeny wirtualnych skrzynek pocztowych obsługiwane przez bazę danych .............. 225 Obsługa map MySQL przez Postfix ....................................................................... 226 Kompilacja Postfiksa z obsługą map MySQL ........................................................ 227 Konfiguracja bazy danych ...................................................................................... 227 Konfiguracja Postfiksa do korzystania z bazy danych ........................................... 230 Testy domen wirtualnych skrzynek pocztowych korzystających z bazy danych ... 234 Rozdział 15. Wprowadzenie do uwierzytelniania SMTP ....................................... 239 Architektura i konfiguracja Cyrus SASL ..................................................................... 239 Która metoda jest najlepsza? .................................................................................. 242 SASL: Simple Authentication and Security Layer ....................................................... 242 Interfejs uwierzytelniania ....................................................................................... 244 Mechanizmy SMTP AUTH ................................................................................... 244 Metody uwierzytelniania (usługi weryfikacji haseł) .............................................. 246 Wewnętrzne systemy uwierzytelniania .................................................................. 247 Planowanie uwierzytelniania SMTP po stronie serwera ............................................... 248 Znajdowanie klientów i obsługiwanych przez nie mechanizmów .......................... 248 Wybór systemu uwierzytelniania i usługi weryfikacji haseł .................................. 250 Instalacja i konfiguracja Cyrus SASL .......................................................................... 250 Instalacja pakietu Cyrus SASL .............................................................................. 251 Spis treści 9 Utworzenie pliku konfiguracyjnego aplikacji dla Postfiksa ................................... 253 Konfiguracja rejestrowania zdarzeń ....................................................................... 253 Wybór usługi weryfikującej hasła .......................................................................... 254 Wybór mechanizmów SMTP AUTH ..................................................................... 254 Konfiguracja saslauthd ........................................................................................... 255 Konfiguracja pomocniczych modułów dodatkowych (auxprop) ............................ 259 Testy uwierzytelniania ........................................................................................... 264 Przyszłość SMTP AUTH ............................................................................................. 267 Rozdział 16. Uwierzytelnianie SMTP .................................................................. 269 Sprawdzamy, czy dana instalacja Postfiksa obsługuje SMTP AUTH .......................... 269 Dodanie obsługi SMTP AUTH do Postfiksa ................................................................ 270 Uwierzytelnianie SMTP po stronie serwera ................................................................. 271 Włączenie i konfiguracja serwera .......................................................................... 272 Testy SMTP AUTH po stronie serwera ................................................................. 276 Zaawansowane ustawienia serwera ........................................................................ 280 Uwierzytelnianie SMTP po stronie klienta ................................................................... 281 AUTH w kliencie SMTP Postfiksa ........................................................................ 281 Testy SMTP AUTH po stronie klienta ................................................................... 284 Klient lmtp ............................................................................................................. 286 Rozdział 17. Transport Layer Security — wprowadzenie ..................................... 289 Podstawy TLS .............................................................................................................. 290 Sposób działania TLS ............................................................................................ 291 Certyfikaty — wprowadzenie ....................................................................................... 292 Nawiązanie relacji zaufania ................................................................................... 292 Który urząd certyfikacji będzie najlepszy? ............................................................ 292 Tworzenie certyfikatów ................................................................................................ 293 Wymagane informacje ........................................................................................... 293 Tworzenie certyfikatu CA ...................................................................................... 294 Dystrybucja i instalowanie certyfikatu CA ............................................................ 295 Tworzenie certyfikatu serwera ............................................................................... 299 Podpisanie certyfikatu serwera ............................................................................... 299 Przygotowanie certyfikatów do użycia w Postfiksie .............................................. 300 Rozdział 18. Transport Layer Security — implementacja .................................... 303 Kontrola obsługi TLS w Postfiksie .............................................................................. 303 Kompilacja Postfiksa z obsługą TLS ............................................................................ 305 Kompilacja i instalacja OpenSSL z kodu źródłowego ........................................... 305 Kompilacja Postfiksa z TLS ................................................................................... 306 TLS po stronie serwera ................................................................................................. 307 Podstawowa konfiguracja serwera ......................................................................... 308 Optymalizacja wydajności serwera ........................................................................ 314 Zabezpieczenia wymiany potwierdzeń SMTP AUTH po stronie serwera ............. 316 Przekazywanie oparte na certyfikatach po stronie serwera .................................... 321 Uszczelnianie serwera TLS .................................................................................... 325 TLS po stronie klienta .................................................................................................. 326 Podstawowa konfiguracja klienta ........................................................................... 326 Selektywne użycie TLS .......................................................................................... 330 Optymalizacja wydajności klienta .......................................................................... 332 Zabezpieczanie SMTP AUTH w kliencie .............................................................. 332 Przekazywanie oparte na certyfikatach po stronie klienta ...................................... 332 Uszczelnianie TLS po stronie klienta ..................................................................... 334 10 Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości Rozdział 19. Serwer poczty przedsiębiorstwa ..................................................... 337 Struktura ogólna ........................................................................................................... 337 Struktura katalogu LDAP ............................................................................................. 338 Wybór atrybutów w schemacie Postfiksa ............................................................... 340 Projekt gałęzi ......................................................................................................... 341 Budowanie obiektów użytkowników ..................................................................... 342 Tworzenie obiektów list ......................................................................................... 343 Dodawanie atrybutów dla pozostałych serwerów .................................................. 344 Konfiguracja podstawowa ............................................................................................ 345 Konfiguracja Cyrus SASL ..................................................................................... 345 Konfiguracja OpenLDAP ....................................................................................... 346 Konfiguracja LDAP w Postfiksie ........................................................................... 349 Konfiguracja Courier maildrop .............................................................................. 357 Konfiguracja Courier IMAP ................................................................................... 366 Konfiguracja zaawansowana ........................................................................................ 371 Rozbudowa katalogu .............................................................................................. 371 Dodanie uwierzytelniania w serwerach .................................................................. 372 Ochrona danych w katalogu ................................................................................... 378 Szyfrowanie zapytań LDAP ................................................................................... 380 Wymuszanie poprawnego adresu nadawcy ............................................................ 387 Rozdział 20. Postfix w środowisku chroot ......................................................... 391 Jak działa klatka chroot? .............................................................................................. 392 Podstawowe zasady konfiguracji chroot ................................................................ 392 Implementacja techniczna ...................................................................................... 393 Jak chroot wpływa na Postfix? ..................................................................................... 393 Skrypty pomocnicze dla chroot .............................................................................. 394 Demony w środowisku chroot ................................................................................ 394 Biblioteki, pliki konfiguracyjne i inne pliki w chroot ............................................ 396 Omijanie ograniczeń chroot ......................................................................................... 397 Część IV Dostrajanie Postfiksa ..................................................399 Rozdział 21. Ograniczenie liczby równoległych połączeń klientów i szybkości przesyłania żądań ........................................................ 401 Podstawy ograniczania przepustowości ....................................................................... 401 Gromadzenie statystyk przepustowości ........................................................................ 402 Włączenie demona anvil ........................................................................................ 403 Zmiana odstępów czasu rejestrowania przez anvil ................................................. 403 Ograniczanie częstotliwości połączeń klientów ........................................................... 404 Testowanie limitów szybkości połączeń klientów ................................................. 404 Ograniczanie liczby równoczesnych połączeń klienta .................................................. 406 Testowanie limitów liczby równoczesnych połączeń klienta ................................. 406 Wyłączanie klientów z ograniczeń ............................................................................... 408 Rozdział 22. Optymalizacja wydajności ............................................................. 409 Podstawowe ulepszenia ................................................................................................ 409 Przyspieszanie wyszukiwania w DNS-ie ............................................................... 409 Czy serwer nie jest wymieniony na liście otwartych przekaźników? ..................... 411 Odmowa przyjmowania wiadomości dla nieistniejących użytkowników .............. 412 Blokowanie wiadomości z sieci znajdujących się na czarnych listach ................... 413 Odrzucanie wiadomości z nieznanych domen nadawców ...................................... 413 Ograniczanie częstotliwości ponawiania prób transmisji ....................................... 414 Znajdowanie wąskich gardeł ........................................................................................ 414 Zatory w kolejce incoming ..................................................................................... 415 Spis treści 11 Zatory w kolejce maildrop ..................................................................................... 417 Zatory w kolejce deferred ...................................................................................... 418 Zatory w kolejce active .......................................................................................... 419 Nierównomierne przeciążenia kolejek przez asynchroniczne odbicia .................... 421 Przekaźniki rezerwowe .......................................................................................... 423 Dostrajanie dla wyższej przepustowości ......................................................................... 424 Konfiguracja alternatywnego transportu ......................................................................... 425 Dodatki .......................................................................427 Dodatek A Instalacja Postfiksa ...................................................................... 429 Kod źródłowy Postfiksa ............................................................................................... 429 Wprowadzanie poprawek ....................................................................................... 430 Kompilacja i instalacja z kodu źródłowego ............................................................ 430 Uruchamianie i zatrzymywanie Postfiksa .............................................................. 431 Instalacja Postfiksa w systemie Debian Linux ............................................................. 431 Instalacja Postfiksa ................................................................................................. 431 Uruchamianie i zatrzymywanie Postfiksa .............................................................. 432 Instalacja aktualizacji ............................................................................................. 433 Kompilacja z pakietu kodu źródłowego Debiana ................................................... 433 Instalacja Postfiksa w systemie Red Hat Linux ............................................................ 434 Źródła Postfiksa dla systemu Red Hat Linux ......................................................... 435 Kompilacja pakietu RPM z pakietu SRPM ............................................................ 436 Przełączenie na Postfix .......................................................................................... 438 Usunięcie MTA Sendmail ...................................................................................... 439 Uruchamianie i zatrzymywanie Postfiksa w systemie Red Hat Linux ................... 439 Dodatek B Rozwiązywanie problemów ............................................................ 441 Problemy z uruchomieniem Postfiksa i dziennikiem zdarzeń ...................................... 441 Łączenie z Postfiksem .................................................................................................. 444 Sprawdzenie sieci ................................................................................................... 445 Weryfikacja słuchających procesów ...................................................................... 446 Zmuszenie Postfiksa do użycia naszych ustawień konfiguracji .................................... 446 Zgłaszanie problemów z Postfiksem ............................................................................ 447 Gromadzenie dodatkowych informacji w dzienniku .................................................... 447 Rejestrowanie zdarzeń związanych z konkretnym klientem .................................. 448 Rejestrowanie zdarzeń i qmgr ................................................................................ 448 Inne błędy konfiguracji ................................................................................................ 449 Niuanse klatki chroot .................................................................................................... 449 Rozwiązywanie problemów z systemami plików ......................................................... 450 Piekło bibliotek ............................................................................................................ 451 Niespójności demonów ................................................................................................ 451 Piekło namnażania procesów ................................................................................. 452 Testy wydajności .......................................................................................................... 452 Wydajność dysków ................................................................................................ 454 Zbyt wiele połączeń ............................................................................................... 455 Dodatek C Standardy CIDR i SMTP ................................................................ 457 Podsieci w notacji CIDR .............................................................................................. 457 Kody odpowiedzi serwera ............................................................................................ 457 Słowniczek ................................................................................... 463 Skorowidz ..................................................................................... 475 Rozdział 2. Przygotowanie hosta i środowiska Na początku była nicość. I rzekł Bóg „Niech będzie światłość”. Nadal pozostała nicość, lecz można ją było zobaczyć. — Ignacio Schwartz Masz już tę książkę w ręku, więc zapewne nie możesz doczekać się, by zacząć pracę z Postfiksem. Najpierw jednak musisz dowiedzieć się o jednym. Postfix został napi- sany przez Wietse Venemę, który naprawdę zna się na Uniksie, więc Postfix nie za- wiera funkcjonalności, którą Unix zapewnia domyślnie. Oznacza to, że Postfix wymaga poprawnej konfiguracji systemu operacyjnego i może działać tylko tak dobrze, jak sys- tem, w którym jest zainstalowany. Odradzamy pominięcie tego rozdziału, nawet jeśli wygląda na dobry dla małych dzieci. Radzimy poświęcić trochę czasu na jego lekturę i upewnienie się, że system jest wła- ściwie skonfigurowany. Postfix wynagrodzi ten wysiłek, świadcząc szybkie, niezawod- ne i bezpieczne usługi. Lista kontrolna dla Postfiksa wygląda następująco: (cid:141) Ustaw poprawną nazwę hosta. (cid:141) Sprawdź, czy połączenie sieciowe hosta działa poprawnie. (cid:141) Ustaw dokładny czas systemowy. (cid:141) Upewnij się, że usługa syslog może rejestrować komunikaty diagnostyczne Postfiksa. (cid:141) Skonfiguruj rozwiązywanie nazwy przez klienta. (cid:141) Skonfiguruj rekordy DNS dla serwera poczty. 28 Część I ♦ Podstawy Nazwa hosta Serwer poczty, aby w niezawodny sposób komunikować się z innymi systemami, musi mieć zdefiniowaną pełną złożoną nazwę domeny (FQDN — ang. fully qualified domain name; patrz RFC 821, ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc821.txt), np. mail.example.com. Postfix przy witaniu zdalnych klientów i serwerów poczty automatycznie używa nazwy hosta przypisanej do serwera, chyba że ręcznie skonfigurujemy inną nazwę. Pełna złożona nazwa domeny jest też ważna dlatego, że Postfix nie tylko przyjmuje pocztę od klientów — w trybie klienckim przesyła też wiadomości do innych serwe- rów poczty. Wiele takich serwerów sprawdza nazwę hosta podawaną przez klienta i nie przyjmuje wiadomości, jeśli klient nie zwróci pełnej złożonej nazwy domeny. Niektó- re serwery sprawdzają nawet, czy podana FQDN jest rozwiązywana przez DNS. System operacyjny ustawia swoją nazwę hosta podczas uruchomienia. Aby sprawdzić, czy system ma już FQDN, można zalogować się i wpisać polecenie hostname: $ hostname -f mail.example.com Jeśli powyższe polecenie nie zwróci pełnej złożonej nazwy domeny, należy sprawdzić, jaką nazwę hosta ustawia system i poprawić ją. Jeśli jednak system ma już nazwę FQDN, a chcielibyśmy użyć innej w Postfiksie, ustawienie systemowe może pozostać niezmienione. Zamiast tego zastąpimy wartość domyślną, posługując się parametrem myhostname. Opcja -f nie działa w systemach Solaris, z poleceniem GNU hostname i w kilku in- nych środowiskach. Jeśli w danym systemie opcja ta nie działa poprawnie, można spróbować ją pominąć. Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić składnię w doku- mentacji. Łączność Należy sprawdzić, czy komputer może połączyć się z siecią, i czy hosty w sieci mogą się z nim komunikować. Pierwsza część zadania powinna być prosta — jeśli kompu- ter może połączyć się z Internetem online i ma dostęp do stron WWW, oznacza to, że łączy się z siecią. Połączenia przychodzące sprawiają więcej kłopotu. Do ich przete- stowania potrzebny jest klient w sieci, z której będą się łączyć z serwerem typowe klienty. Jeśli Postfix ma świadczyć usługi w całym Internecie, należy sprawdzić łącz- ność z hosta, który jest całkowicie niezależny od naszego serwera. Rozdział 2. ♦ Przygotowanie hosta i środowiska 29 Port TCP 25 W serwerze nic nie może blokować portu TCP 25. W razie korzystania z zapory sie- ciowej należy sprawdzić, czy jej reguły pozwalają na połączenia przychodzące i wy- chodzące z portem 25. Przypominamy, że dostawcy usług internetowych (ISP) czasem blokują w swoich routerach połączenia wychodzące na port 25. dla całego Internetu i trzeba ich prosić o usunięcie tego ograniczenia. Niektórzy ISP mogą nie zgodzić się na to, preferując przekazywanie wiadomości przez własne serwery poczty ISP z uży- ciem np. uwierzytelniania SMTP, opisanego w rozdziale 16. Port TCP 25 musi być otwarty dlatego, że Postfix i inne serwery poczty oczekują na nim połączeń. Jest to port oficjalnie przydzielony przez IANA dla protokołu SMTP (pełna lista dostępna jest pod adresem http://www.iana.org/assignments/port-numbers). IANA utrzymuje centralny rejestr numerów przydzielonych w protokole IP, takich jak porty, protokoły, opcje, kody i typy. Czas systemowy i znaczniki czasowe Utrzymanie poprawnego czasu systemowego jest ważne przy „dostrajaniu” serwera i usuwaniu problemów. Gdy wychodzimy poza granice jednego systemu, aby rozwią- zywać problemy z pocztą we współpracy z innymi administratorami poczty, popraw- ne znaczniki czasowe mogą być idealnym narzędziem do kojarzenia działań w naszych serwerach poczty ze zdarzeniami w innych serwerach, nad którymi nie mamy kontroli. Postfix dokładnie rejestruje swoje działania w nagłówkach wiadomości. Przyjrzyjmy się na przykład temu nagłówkowi: Received: from mail.example.net (mail.example.net [192.0.34.166]) by mail.example.com (Postfix) with ESMTP id 6ED90E1C65 for recipient@example.com ; Sat, 7 Feb 2004 10:40:55 +0100 (CET) Reply-To: sender@example.net From: Sender sender@example.net To: Recipient recipient@example.com Subject: Keep correct system time Date: Sat, 7 Feb 2004 10:42:01 +0100 Postfix zapisuje też informacje związane z datą w dzienniku poczty. Oto przykładowe komunikaty w dzienniku: Feb 7 2004 10:40:55 mail postfix/pickup[32610]: 6ED90E1C65: uid=501 from= sender Feb 7 2004 10:40:55 mail postfix/cleanup[398]: 6ED90E1C65: message-id= 20040416020209. 7D62343F30@mail.example.com Wobec tego ważne jest, by utrzymywać jak najdokładniejszy czas systemowy. Nie można ufać zegarowi wbudowanemu w system: nie dość, że czas utrzymywany przez jądro Uniksa z czasem dryfuje, to dodatkowo układy stosowane przez producentów płyt głównych w podtrzymywanych bateryjnie zegarach są tanie i również nie utrzy- mują precyzyjnie czasu rzeczywistego. Nie można oczekiwać, że lokalny zegar będzie zsynchronizowany z czasem systemowym innych serwerów poczty. 30 Część I ♦ Podstawy Istnieją dwie metody utrzymania dokładnego zegara. Możemy posłużyć się protoko- łem NTP (ang. Network Time Protocol), który pozwala synchronizować czas przez sieć, albo wzorcem czasu dostępnym przez urządzenie GPRS (na całym świecie) lub DCF-77 (w większości Europy) i synchronizować czas drogą radiową. W razie braku dostępu do takich rozwiązań, jako ostatnią deskę ratunku można wypróbować clockspeed (http:// cr.yp.to/clockspeed.html). Aplikacja ta wykorzystuje sprzętowy licznik taktów zegara do kompensowania regularnie spóźniającego się lub przyspieszającego zegara systemo- wego. Na podstawie kilku pomiarów czasu z wiarygodnego wzorca aplikacja oblicza i kompensuje błąd zegara. Do skorzystania z serwera NTP niezbędny jest uruchomiony w systemie klient NTP (obecny w praktycznie każdym systemie operacyjnym). Poza tym zapora sieciowa musi przepuszczać przychodzące i wychodzące pakiety UDP (ang. User Datagram Protocol) na porcie 123. Dodatkowe informacje o tym, jak skonfigurować klienta NTP, zawiera serwis WWW NTP (http://www.ntp.org). Syslog Jednym z najważniejszych miejsc, gdzie możemy znaleźć komunikaty diagnostyczne jest dziennik pocztowy. Postfix wykorzystuje standardowe narzędzie rejestrujące ko- munikaty w systemie Unix o nazwie syslogd. Jest ono standardowo konfigurowane w pliku /etc/syslog.conf. Oto przykładowa konfiguracja: # Log anything (except mail) of level info or higher. # Don t log private authentication messages! *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none -/var/log/messages # The authpriv file has restricted access. authpriv.* -/var/log/secure # Log all the mail messages in one place. mail.* -/var/log/maillog # Log cron stuff cron.* -/var/log/cron # Everybody gets emergency messages, plus log them on another # machine *.emerg * # Save mail and news errors of level err and higher in a # special file. uucp,news.crit -/var/log/spooler # Save boot messages also to boot.log local7.* /var/log/boot.log Przyjrzyjmy się na początek pierwszemu wpisowi, który zawiera pozycję mail.none. Dzięki niej komunikaty związane z pocztą nie są rejestrowane w pliku /var/log/messages. Jest to istotne, ponieważ nie chcemy, aby komunikaty te zaśmiecały dziennik ogólnych komunikatów systemu. Jak widać, dziennik poczty ma tu własny wpis i plik (/var/log/ maillog). Łącznik przed nazwą pliku oznacza, że syslogd powinien zapisywać komu- nikaty w pliku asynchronicznie, zamiast wymuszać zapis na dysku przy każdym po- jawieniu się nowego komunikatu. Rozdział 2. ♦ Przygotowanie hosta i środowiska 31 Niestety, syslogd może sprawić kilka problemów. Jeśli nie pojawiają się żadne nowe komunikaty w dzienniku, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy syslogd jest w ogóle uruchomiony. Poniższy przykład pokazuje, jak możemy wyszukać demona, posługując się poleceniem ps: # ps auxwww | grep syslog root 15540 0.0 0.0 1444 524 ? S May21 18:20 syslogd -m 0 (cid:110) root 22616 0.0 0.0 1444 452 pts/0 R 18:09 0:00 grep syslog (cid:110) Pierwszy wiersz wyjścia wskazuje, że syslogd jest uruchomiony od 21 maja. Poza tym przed poinstruowaniem narzędzia syslogd, by zapisywało komunikaty do dzien- nika, należy upewnić się, że plik ten istnieje, i że zapis w nim jest możliwy. Niektóre implementacje syslogd nie tworzą automatycznie plików i przestają działać bez żad- nych objawów, jeśli wystąpi problem z plikiem dziennika. Złą sławą cieszy się pod tym względem syslogd z systemów Solaris. Bardzo częstym błędem jest oddzielanie od siebie w pliku /etc/syslog.conf typu dzienni- ka od pliku spacjami zamiast znaków tabulacji. Wpisy w syslog.conf powinny wy- glądać tak: mail.* TAB -/var/log/maillog Kolejnym problemem z syslog.conf jest rejestrowanie zdarzeń w innym hoście w sieci. Należy zwracać uwagę na wpisy typu: mail.* @loghost W tym przypadku syslogd wysyła wszystkie komunikaty do komputera loghost, więc należy sprawdzać dzienniki w tym hoście, a nie w serwerze poczty. Trzeba upewnić się, że faktycznie dysponujemy takim hostem. Nazbyt często zdarza się wysyłanie dzien- ników do niezaplanowanego hosta (lub w próżnię) z powodu błędnego wpisu w pliku syslog.conf. Rozwiązywanie nazw (DNS) Aby serwer poczty (np. Postfix) mógł przesłać wiadomość w odległe miejsce prze- znaczenia, najpierw musi zlokalizować to miejsce. W Internecie do znajdowania zdal- nych zasobów służy usługa DNS (ang. Domain Name System — system nazw domen). Serwer nazw zwraca adres IP odpowiadający nazwie hosta lub, odwrotnie, nazwę hosta odpowiadającą adresowi IP. Dobrze funkcjonująca usługa DNS ma decydujący wpływ na wydajność agenta prze- syłania poczty. Im szybciej Postfix rozwiąże docelowy adres IP, tym szybciej będzie mógł zacząć komunikować się z odległym serwerem poczty i przesłać wiadomość. 32 Część I ♦ Podstawy Marna wydajność usługi rozwiązywania nazw może stać się poważnym wąskim gar- dłem w dużych koncentratorach poczty. W razie problemów serwera może pomóc buforujący serwer nazw. Dla dużych systemów pocztowych należy zainstalować taki serwer. Trzeba pamiętać, że zabezpieczenia antyspamowe mogą zwiększyć liczbę zapytań DNS przeprowadzanych przez serwer poczty o kilka rzędów wielkości. Zanim spróbujemy zwiększyć wydajność rozwiązywania nazw w systemie, możemy sprawdzić, czy system operacyjny poprawnie rozwiązuje zdalne nazwy, odpytując ser- wer nazw o rekord MX (zobacz punkt „Rekordy MX” w dalszej części rozdziału) do- meny postfix-book.com, na przykład poleceniem: $ dig postfix-book.com MX Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak: ; DiG 9.2.2-P3 postfix-book.com MX ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; - HEADER - opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 23929 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2 ;; QUESTION SECTION: ;postfix-book.com. IN MX ;; ANSWER SECTION: postfix-book.com. 86400 IN MX 10 mail.postfix-book.com. (cid:110) ;; AUTHORITY SECTION: postfix-book.com. 86400 IN NS ns3.ray.net. (cid:111) postfix-book.com. 86400 IN NS ns.state-of-mind.de. ;; ADDITIONAL SECTION: mail.postfix-book.com. 86400 IN A 212.14.92.89 ns3.ray.net. 172421 IN A 194.77.1.3 ns.state-of-mind.de. 81566 IN A 212.14.92.88 ;; Query time: 58 msec ;; SERVER: 212.18.0.5#53(212.18.0.5) ;; WHEN: Sat Apr 17 03:56:47 2004 ;; MSG SIZE rcvd: 145 (cid:110) Ten wiersz wskazuje, że mail.postfix-book.com jest serwerem poczty przyjmującym wiadomości dla odbiorców w obrębie domeny postfix-book.com. (cid:111) Te dwa wiersze wskazują, że ns3.ray.net i ns.state-of-mind.de są autorytatywnymi serwerami nazw dla domeny postfix-book.com. Polecenie dig (ang. Domain Information Groper) nie jest standardowo dostępne na niektórych starszych platformach. Można pobrać narzędzie dig razem z dystrybu- cją BIND z ISC (http://www.isc.org). W systemach, w których zainstalowanie dig nie jest możliwe, można najczęściej zrealizować powyższe zapytanie za pomocą polecenia host lub nslookup. Polecenie nslookup zostało obecnie zarzucone. Rozdział 2. ♦ Przygotowanie hosta i środowiska 33 Jeśli wyszukiwanie zakończyło się powodzeniem, Postfix może (teoretycznie) popraw- nie rozwiązywać nazwy hostów. W razie niepowodzenia zapytania, jeśli nie można rozwiązać żadnej nazwy hosta, musimy natychmiast zrobić porządek z DNS-em. Często spotyka się problem z rozwiązywaniem nazw polegający na tym, że nie działa ono, gdy serwer próbuje odpytać nieistniejące serwery nazw. Zajrzyjmy do pliku /etc/ resolv.conf. Powiedzmy, że wygląda jak poniżej — w takiej konfiguracji komputer odpytuje serwer nazw pod adresem localhost (127.0.0.1), a w razie niepowodzenia zwraca się następnie do 134.169.9.107: nameserver 127.0.0.1 nameserver 134.169.9.107 Nic nie przeszkadza w odpytywaniu hosta localhost, jeśli w lokalnym komputerze uru- chomiony jest buforujący serwer nazw. Jeśli jednak nie mamy go, to trochę potrwa, zanim upłynie dopuszczalny czas oczekiwania. Jeśli zapytania do serwera nazw przeprowadzane poleceniem dig działają, lecz Post- fix nie może znaleźć hosta (na przykład, jeśli w dzienniku pojawiają się komunikaty no route to host), to możliwe jest, że Postfix działa w środowisku chroot, więc usta- wienia związane z rozwiązywaniem nazw bierze z innego pliku konfiguracyjnego. Na przykład, jeśli klatką chroot jest /var/spool/postfix, to Postfix będzie pobierał ustawienia z pliku /var/spool/postfix/etc/resolv.conf. W takim przypadku należy zsynchronizo- wać pliki poleceniem cp -p /etc/resolv.conf /var/spool/postfix/etc/resolv.conf, a następnie zatrzymać i uruchomić ponownie Postfix. DNS dla serwerów poczty Niezbędna jest konfiguracja serwera nazw informująca resztę świata, że dany serwer może doręczać pocztę dla naszej domeny. Musimy poprosić osobę odpowiedzialną za prowadzenie serwera nazw w domenie (hostmastera) o wprowadzenie następujących wpisów: Rekord A Serwer poczty musi mieć pełną złożoną nazwę hosta, która pozwala klientom go znajdować. Rekord A mapuje FQDN na adres IP. Rekord PTR Nazwa hosta systemu powinna być rozwiązywalna wstecz. Serwery poczty, które zdobywają nazwę hosta naszego serwera z komunikacji SMTP, powinny mieć możliwość sprawdzenia, czy faktycznie to nasz serwer komunikuje się z nimi. Rekord MX Rekord MX informuje klienty, że nasz serwer jest odpowiedzialny za doręczanie poczty dla domeny lub określonego hosta. 34 Rekordy A Część I ♦ Podstawy System nazw domen stosuje rekordy różnych typów do informowania hostów o zaso- bach w sieci. Jednym z najważniejszych jest rekord A, który odwzorowuje nazwy ho- stów na adresy. Klient wysyłający nazwę hosta do serwera nazw powinien w odpo- wiedzi otrzymać adres IP tego hosta. Poniższa przykładowa sesja pokazuje, że nazwa hosta www.example.com jest odwzorowana na adres IP 192.0.34.166: $ dig www.example.com A ; DiG 9.2.1 www.example.com A ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; - HEADER - opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30122 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;www.example.com. IN A ;; ANSWER SECTION: www.example.com. 172627 IN A 192.0.34.166 ;; AUTHORITY SECTION: example.com. 172627 IN NS b.iana-servers.net. example.com. 172627 IN NS a.iana-servers.net. ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) ;; WHEN: Sat Apr 17 16:43:40 2004 ;; MSG SIZE rcvd: 97 Rekordy PTR Przeciwieństwem rekordu A jest rekord PTR, odwzorowujący adres na nazwę hosta. Gdy klient wysyła adres IP do serwera nazw, to w odpowiedzi powinien otrzymać na- zwę hosta odpowiadającą temu adresowi, jak w poniższym przykładzie: $ dig -x 192.0.34.166 ; DiG 9.2.1 -x 192.0.34.166 ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; - HEADER - opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55376 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 5, ADDITIONAL: 0 ;; QUESTION SECTION: ;166.34.0.192.in-addr.arpa. IN PTR ;; ANSWER SECTION: 166.34.0.192.in-addr.arpa. 21374 IN PTR www.example.com. Rozdział 2. ♦ Przygotowanie hosta i środowiska 35 ;; AUTHORITY SECTION: 34.0.192.in-addr.arpa. 21374 IN NS ns.icann.org. 34.0.192.in-addr.arpa. 21374 IN NS svc00.apnic.net. 34.0.192.in-addr.arpa. 21374 IN NS a.iana-servers.net. 34.0.192.in-addr.arpa. 21590 IN NS b.iana-servers.org. 34.0.192.in-addr.arpa. 21374 IN NS c.iana-servers.net. ;; Query time: 1 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) ;; WHEN: Sat Apr 17 16:44:39 2004 ;; MSG SIZE rcvd: 201 Dzisiaj, gdy spamerzy stanowią plagę Internetu, rozwiązywanie wstecz za pomocą rekordów PTR odpowiadających rekordom A jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Wielu administratorów poczty tak konfiguruje swoje serwery, że przyjmują pocztę tylko po pomyślnym rozwiązaniu wstecz adresu łączącego się z nimi klienta. To, że inne serwery poczty odrzucają pocztę na podstawie wyszukiwania wstecz nie oznacza, że należy tak robić. Często powoduje to problemy, ponieważ wielu dostaw- ców usług internetowych nie deleguje rozwiązywania nazw wstecz do serwerów nazw swoich klientów i nie podaje odpowiednich informacji w swoim serwerze. Rekordy MX Serwer nazw może nie tylko rozwiązywać adresy zasobów — może też informować klienty o usługach oferowanych w domenie. Jedną z tych usług jest serwer poczty od- powiedzialny za domenę. Możemy skonfigurować rekord MX wskazujący na rekord A serwera poczty. W usłudze DNS stosowany jest również rekord CNAME — alias, który może wska- zywać na rekord A. Możemy, na przykład, utworzyć rekord CNAME, który wskazuje z www.example.com na srv01.example.com. Klienty żądające www.example.com otrzymają w odpowiedzi adres srv01.example.com. Rekord MX nie powinien wskazywać na alias tego typu. Najpopularniejszy protokół transportowy poczty (SMTP) wymaga, aby nazwa domeny w adresie e-mail była zdefiniowana przez rekord A lub MX. W powyższym przykładzie nie można wskazać w rekordzie MX hosta www.example.com, lecz ponieważ dla srv01.example.com istnieje rekord A, można użyć tego hosta w rekordzie MX. Możemy zdefiniować więcej niż jeden rekord MX, a ponadto możemy nadać serwe- rom poczty priorytety, dzięki którym klienty będą próbowały łączyć się z nimi w okre- ślonym porządku. Oto przykład: $ dig m-net.de MX ; DiG 9.2.1 m-net.de MX ;; global options: printcmd ;; Got answer: ;; - HEADER - opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3133 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 0 36 Część I ♦ Podstawy ;; QUESTION SECTION: ;m-net.de. IN MX ;; ANSWER SECTION: m-net.de. 7200 IN MX 50 mail-in.m-online.net. (cid:110) m-net.de. 7200 IN MX 100 mx01.m-online.net. (cid:111) m-net.de. 7200 IN MX 100 mx02.m-online.net. ;; AUTHORITY SECTION: m-net.de. 7200 IN NS ns1.m-online.net. m-net.de. 7200 IN NS ns2.m-online.net. ;; Query time: 27 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) ;; WHEN: Sat Apr 17 17:07:05 2004 ;; MSG SIZE rcvd: 140 (cid:110) mail-in.m-online.net ma najwyższy priorytet, ponieważ ma najniższy numer (50). Klienty będą próbowały doręczyć pocztę do tego serwera w pierwszej kolejności. (cid:111) mx01.m-online.net i mx02.m-online.net mają drugi z kolei najwyższy priorytet, ustalony według numeru (100). Gdy komputer o najwyższym priorytecie wymieniają- cy pocztę będzie niedostępny, klienty będą próbowały połączyć się z jednym z tych serwerów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postfix. Nowoczesny system przesyłania wiadomości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: