Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00304 003926 24088953 na godz. na dobę w sumie
Postfix. Przewodnik encyklopedyczny - książka
Postfix. Przewodnik encyklopedyczny - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-668-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> postfix
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doskonała pomoc dla administratorów serwerów pocztowych

Postfix to agent przesyłania poczty (MTA) -- oprogramowanie, którego serwery pocztowe używają do kierowania poczty elektronicznej. Jego twórcą jest znany ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa Wietse Venema. Postfix jest wysoce ceniony przez ekspertów za bezpieczną strukturę i olbrzymią niezawodność. Administratorzy cenią go za prostotę konfiguracji. Z tego właśnie powodu Postfix został przyjęty jako domyślny MTA w systemie Mac OS X. Podstawowa konfiguracja Postfiksa jest prosta, lecz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb określonej domeny wymaga większego nakładu pracy.

'Postfix. Przewodnik encyklopedyczny' to doskonały przewodnik dla administratorów serwerów pocztowych, ułatwiający przejście od podstawowej konfiguracji do wykorzystania pełnych możliwości Postfiksa. Opisuje sposoby skonfigurowania Postfiksa oraz połączenia go z narzędziami POP, IMAP, LDAP, MySQL, SASL i TLS (zmodernizowana wersja SSL), które tworzą wraz z nim w pełni skalowalny i bardzo bezpieczny system poczty elektronicznej. Książka zawiera też zestawienie parametrów konfiguracyjnych Postfiksa i szczegółowy opis instalacji. Każdy przykład zawiera omówienie, rozwiązanie i komentarz, co ułatwia wykorzystanie kodu do własnych potrzeb, często różniących się od opisywanych w książce.

'Postfix. Przewodnik encyklopedyczny' to doskonała pomoc dla wszystkich administratorów serwerów poczty elektronicznej, którzy chcą skonfigurować Postfiksa bez przeszukiwania tysięcy stron dokumentacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Postfix. Przewodnik encyklopedyczny Autor: Kyle D. Dent T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-7361-668-3 Tytu³ orygina³u: Postfix. The Definitive Guide Format: B5, stron: 248 Postfix to agent przesy³ania poczty (MTA) — oprogramowanie, którego serwery pocztowe u¿ywaj¹ do kierowania poczty elektronicznej. Jego twórc¹ jest znany ekspert w dziedzinie bezpieczeñstwa Wietse Venema. Postfix jest wysoce ceniony przez ekspertów za bezpieczn¹ strukturê i olbrzymi¹ niezawodnoġæ. Administratorzy ceni¹ go za prostotê konfiguracji. Z tego w³aġnie powodu Postfix zosta³ przyjêty jako domyġlny MTA w systemie Mac OS X. Podstawowa konfiguracja Postfiksa jest prosta, lecz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb okreġlonej domeny wymaga wiêkszego nak³adu pracy. „Postfix. Przewodnik encyklopedyczny” to doskona³y przewodnik dla administratorów serwerów pocztowych, u³atwiaj¹cy przejġcie od podstawowej konfiguracji do wykorzystania pe³nych mo¿liwoġci Postfiksa. Opisuje sposoby skonfigurowania Postfiksa oraz po³¹czenia go z narzêdziami POP, IMAP, LDAP, MySQL, SASL i TSL (zmodernizowana wersja SSL), które tworz¹ wraz z nim w pe³ni skalowalny i bardzo bezpieczny system poczty elektronicznej. Ksi¹¿ka zawiera te¿ zestawienie parametrów konfiguracyjnych Postfiksa i szczegó³owy opis instalacji. Ka¿de przyk³ad zawiera omówienie, rozwi¹zanie i komentarz, co u³atwia wykorzystanie kodu do w³asnych potrzeb, czêsto ró¿ni¹cych siê od opisywanych w ksi¹¿ce. • Rola Postfiksa w systemie poczty elektronicznej • Dzia³anie poczty elektronicznej • Komponenty Postfiksa • Podstawowa konfiguracja • Administrowanie Postfiksem • Zarz¹dzanie kolejkami • Protoko³y POP, IMAP i LMTP • Obs³uga wielu domen • Listy wysy³kowe • Zabezpieczenia przed spamem • Uwierzytelnianie i blokowanie treġci • Wspó³praca z systemami baz danych „Postfix. Przewodnik encyklopedyczny” to doskona³a pomoc dla wszystkich administratorów serwerów poczty elektronicznej, którzy chc¹ skonfigurowaæ Postfiksa bez przeszukiwania tysiêcy stron dokumentacji. Spis treści Przedmowa ................................................................................................................................. 7 Wstęp .......................................................................................................................................... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie........................................................................................................13 13 14 17 18 19 Pochodzenie i filozofia Postfiksa Poczta elektroniczna i Internet Rola Postfiksa Postfix i bezpieczeństwo Informacje dodatkowe i źródła Postfiksa Rozdział 2. Wymogi...................................................................................................................21 21 23 Unix Poczta elektroniczna Rozdział 3. Architektura Postfiksa.......................................................................................... 29 29 30 32 32 34 Komponenty Postfiksa Jak wiadomości wchodzą do systemu Postfix? Kolejki Doręczanie poczty Trasa wiadomości przez Postfix Rozdział 4. Podstawy konfiguracji i administracji ................................................................. 39 40 41 51 54 57 60 61 64 66 Pierwsze uruchomienie Postfiksa Pliki konfiguracyjne Ważne punkty konfiguracji Administracja master.cf Limity odbieranych wiadomości Przekształcanie adresów chroot Dokumentacja 3 Rozdział 5. Zarządzanie kolejkami ......................................................................................... 67 67 70 Sposób działania qmgr Narzędzia kolejek Rozdział 6. Email i DNS..............................................................................................................77 77 78 81 83 DNS — wprowadzenie Kierowanie poczty Postfix i DNS Typowe problemy Rozdział 7. Doręczanie lokalne i POP/IMAP .......................................................................... 85 85 86 88 90 92 Transporty doręczające w systemie Postfix Formaty magazynów wiadomości Doręczanie lokalne POP i IMAP Protokół LMTP Rozdział 8. Obsługa wielu domen .......................................................................................... 97 98 98 99 102 103 Domeny wspólne z kontami systemowymi Domeny odrębne z kontami systemowymi Domeny odrębne z kontami wirtualnymi Osobny magazyn wiadomości Doręczanie do poleceń Rozdział 9. Przekazywanie poczty ....................................................................................... 109 109 112 115 116 117 Zapasowe serwery MX Tablice transportów Brama dla poczty wchodzącej Przekaźnik poczty wychodzącej Doręczanie do UUCP, faksu itp. Rozdział 10. Listy wysyłkowe................................................................................................. 119 119 123 Proste listy wysyłkowe Programy zarządzające listami wysyłkowymi Rozdział 11. Blokowanie spamu ............................................................................................. 131 131 132 132 133 135 136 Natura spamu Problem spamu Otwarte przekaźniki Wykrywanie spamu Działania antyspamowe Konfiguracja Postfiksa 4 | Spis treści Reguły wykrywania klientów Ścisłe ograniczenia składni Kontrola zawartości Własne klasy ograniczeń Przykład konfiguracji antyspamowej Postfiksa 136 147 148 151 152 Rozdział 12. Uwierzytelnianie SASL ......................................................................................155 156 158 158 163 165 SASL — wprowadzenie Postfix i SASL Konfiguracja Postfiksa dla SASL Testowanie konfiguracji uwierzytelniania Uwierzytelnianie klienta SMTP Rozdział 13. Transport Layer Security....................................................................................167 167 169 Postfix i TLS Certyfikaty TLS Rozdział 14. Filtrowanie treści ............................................................................................... 177 178 180 184 Filtrowanie przez polecenia Filtrowanie oparte na demonach Inne uwagi Rozdział 15. Zewnętrzne bazy danych ................................................................................. 185 186 191 MySQL LDAP Dodatek A Parametry konfiguracyjne ...................................................................................195 Dodatek B Polecenia Postfiksa ...............................................................................................219 Dodatek C Kompilacja i instalacja Postfiksa ..........................................................................221 Dodatek D Najczęściej zadawane pytania............................................................................ 233 Skorowidz ............................................................................................................................... 237 Spis treści | 5 ROZDZIAŁ 3. Architektura Postfiksa Postfix jest łatwy w zarządzaniu i eksploatacji bez konieczności dogłębnego zrozumienia, jak wszystko w nim działa. Czytelnicy, którzy chcą się od razu zabrać do dzieła, mogą pominąć ten rozdział i przejść prosto do następnego. Przetrawienie całego przedstawionego tu materiału może być trudne, jeśli ktoś nie ma jeszcze doświadczenia z Postfiksem, lecz bieżący rozdział zawiera przegląd różnych jego elementów, co może przydać się przy zaczynaniu pracy z tym programem. Później, po nabraniu większego doświadczenia w pracy z tym programem, Czy- telnik będzie mógł wrócić do tego rozdziału, aby przyswoić sobie więcej szczegółów. Komponenty Postfiksa Architektura Postfiksa różni się znacząco od monolitycznych systemów, takich jak sendmail, który tradycyjnie używa jednego dużego programu do obsługi wiadomości pocztowych. Po- stfix dzieli zadania na odrębne funkcje, stosując osobne programy do wykonywania jednego konkretnego zadania. Większość z tych programów stanowią demony — procesy działające w systemie w tle. Najpierw uruchamiany jest główny demon master, który w miarę potrzeb wywołuje większość innych procesów. Demony Postfiksa wywoływane przez master przetwa- rzają przydzielone im zadania i kończą działanie. Mogą też zakończyć pracę po upłynięciu określonego czasu lub po obsłużeniu ustalonej maksymalnej liczby żądań. Demon master jest obecny (rezydentny) cały czas i pobiera swoje dane konfiguracyjne z plików main.cf i master.cf. Pliki konfiguracyjne Postfiksa omawia rozdział 4. Rysunek 3.1 przedstawia ogólny schemat architektury Postfiksa. Krótko mówiąc, Postfix od- biera wiadomości, kolejkuje je i w końcu doręcza. Każdym etapem procesu zajmuje się od- rębny zbiór komponentów Postfiksa. Po odebraniu wiadomości i umieszczeniu jej w kolejce menedżer kolejki wywołuje odpowiedniego agenta doręczającego w celu ostatecznego do- starczenia wiadomości. Następne punkty rozdziału opisują szczegóły każdego z etapów. Rysunek 3.1. Ogólna architektura systemu Postfix 29 Jak wiadomości wchodzą do systemu Postfix? Wiadomość wchodzi do Postfiksa na jeden z czterech sposobów: 1. Wiadomość może zostać przyjęta przez Postfix lokalnie (wysłana przez użytkownika w tym samym komputerze). 2. Wiadomość może zostać przyjęta poprzez sieć. 3. Wiadomość, którą Postfix przyjął już przez jedną z innych metod, zostaje ponownie zgłoszo- na do przekazania dalej pod inny adres. 4. Postfix sam generuje wiadomości, gdy musi wysłać powiadomienia o nieudanych lub odło- żonych próbach doręczenia wiadomości. Zawsze istnieje możliwość, że wiadomość zostanie odrzucona przed wejściem do systemu Po- stfix, lub że część wiadomości zostanie wstrzymanych do doręczenia później. Lokalne zgłaszanie wiadomości Poszczególne składniki Postfiksa współpracują ze sobą przez zapisywanie wiadomości do ko- lejki i odczytywanie ich z kolejki. Menedżer kolejek jest odpowiedzialny za zarządzanie wia- domościami w kolejce i powiadamianie właściwego komponentu, że ma zadanie do wykonania. Rysunek 3.2 ilustruje przepływ, gdy lokalna wiadomość email wchodzi do systemu Postfix. Lokalne wiadomości są zapisywane do katalogu maildrop kolejki Postfiksa poleceniem postdrop, zwykle poprzez program dopasowujący sendmail. Demon pickup odczytuje wiadomość z kolej- ki i wprowadza ją do demona cleanup. Niektóre wiadomości przychodzą bez kompletu nagłów- ków wymaganych w poprawnej wiadomości email. Wobec tego poza kontrolą poprawności logicznej wiadomości demon cleanup, w połączeniu z demonem trivial-rewrite, wsta- wia brakujące nagłówki wiadomości, przekształca adresy na format użytkownik@domena.tld, którego oczekują inne programy Postfiksa, oraz ewentualnie dokonuje translacji adresów na podstawie tablic wyszukiwań adresów kanonicznych lub wirtualnych (więcej informacji o ta- blicach wyszukiwań zawiera rozdział 4.). Rysunek 3.2. Lokalne zgłaszanie wiadomości 30 | Rozdział 3. Architektura Postfiksa Demon cleanup przetwarza całość przychodzącej poczty i powiadamia menedżera kolejek, gdy już umieści oczyszczoną wiadomość w kolejce wejściowej. Menedżer kolejek wywołuje wtedy odpowiedniego agenta doręczającego, aby wysłać wiadomość w następne miejsce na trasie do ostatecznego celu. Poczta z sieci Rysunek 3.3 ilustruje sytuację, gdy wiadomość email z sieci wchodzi do systemu Postfix. Wiado- mości odebrane przez sieć są przyjmowane przez demona Postfiksa smtpd. Demon ten prze- prowadza kontrolę poprawności logicznej i może być skonfigurowany tak, że będzie pozwalał klientom przekazywać pocztę lub nie. Demon smtpd przekazuje wiadomość do demona cle- anup, który przeprowadza własne kontrole i zapisuje wiadomość w kolejce wejściowej. Na- stępnie menedżer kolejek wywołuje odpowiedniego agenta doręczającego w celu wysłania wiadomości w następne miejsce na trasie do celu. Rysunek 3.3. Poczta z sieci Powiadomienia o poczcie Gdy wiadomość użytkownika jest odroczona lub nie może zostać doręczona, Postfix używa demona defer lub bounce do utworzenia nowej wiadomości o błędzie. Wiadomość ta zostaje przekazana do demona cleanup, który przeprowadza standardową kontrolę przed wstawie- niem wiadomości o błędzie do kolejki wejściowej, gdzie przejmuje ją menedżer kolejki. Przekazywanie dalej poczty Czasami po przetworzeniu wiadomości email Postfix ustala, że adres docelowy w rzeczywi- stości wskazuje na inny adres w innym systemie. W tym momencie program mógłby po pro- stu przekazać wiadomość do klienta SMTP w celu bezpośredniego doręczenia, lecz aby za- gwarantować, że każdy odbiorca będzie poprawnie przetworzony i zarejestrowany, Postfix zgłasza ją jako nową wiadomość, która jest obsługiwana jak każda inna lokalnie zgłoszona wiadomość. Jak wiadomości wchodzą do systemu Postfix? | 31 Kolejki Menedżer kolejek w Postfiksie wykonuje większość pracy z przetwarzaniem wiadomości ema- il. Ostatecznym zadaniem komponentów Postfiksa przyjmujących pocztę jest przekazanie wiadomości do menedżera kolejek. Służy do tego demon cleanup, który powiadamia mene- dżera kolejek o umieszczeniu nowej wiadomości w wejściowej kolejce wiadomości. Po otrzyma- niu nowej wiadomości menedżer kolejek używa trivial-rewrite do ustalenia informacji o trasie: metody transportowej, która ma zostać użyta, następnego hosta, gdzie ma zostać do- ręczona, oraz adresu odbiorcy. Menedżer kolejek utrzymuje cztery różne kolejki: wejściową (incoming), aktywną (active), wiadomości odroczonych (deferred) i uszkodzonych (corrupt). Po początkowym procesie oczyszczania kolejka wejściowa jest pierwszym przystankiem dla nowych wiadomości. Jeśli zasoby systemu są dostępne, menedżer przenosi ją do kolejki aktywnej i wywołuje jeden z agen- tów doręczających. Wiadomości, których nie można doręczyć, są przenoszone do kolejki wia- domości odroczonych. Menedżer kolejek jest też odpowiedzialny za generowanie, współpracując z demonami boun- ce i defer, raportów o stanie doręczenia wiadomości sprawiających problemy. Powiadomie- nia takie są odsyłane do nadawcy, do administratora systemu lub do obu. Oprócz katalogów kolejek wiadomości katalog kolejki Postfiksa zawiera katalogi bounce i defer służące do prze- chowywania informacji o stanie wiadomości wskazujących, dlaczego konkretna wiadomość jest opóźniona lub niedoręczalna. Demony bounce i defer używają informacji zapisanych w tych katalogach do generowania swoich powiadomień. Rozdział 5. zawiera bardziej szcze- gółowe informacje o funkcjonowaniu menedżera kolejek. Doręczanie poczty Postfix do ustalania, dla których adresów docelowych może przyjmować wiadomości i w jaki sposób ma się odbyć doręczenie, wykorzystuje koncepcję klas adresów. Główne klasy adresów to local (lokalny), virtual alias (alias wirtualny), virtual mailbox (wirtualna skrzynka pocztowa) i relay (przekazanie). Pod adresy docelowe niezaliczające się do żadnej z tych klas wiadomo- ści są doręczane poprzez sieć za pomocą klienta SMTP (zakładając, że wiadomość została odebrana przez autoryzowanego klienta). W zależności od klasy adresu menedżer kolejek wywołuje odpowiedniego agenta doręczającego do obsłużenia wiadomości. Doręczanie lokalne Agent doręczający local obsługuje pocztę przeznaczoną dla użytkowników z kontami powło- kowymi w systemie, w którym Postfix jest uruchomiony. Nazwy domen dla doręczania lokal- nego zawiera parametr mydestination. Wiadomości wysyłane do użytkownika w dowolnej z domen wymienionych w mydestination doręczane są bezpośrednio do konta powłokowego tego użytkownika. W najprostszym przypadku agent doręczający local zapisuje wiadomość email w lokalnym magazynie wiadomości. Kontroluje też aliasy i pliki .forward użytkowników, aby sprawdzić, czy lokalne wiadomości powinny zostać doręczone gdzieś indziej. Doręczanie lokalne zostało opisane bardziej szczegółowo w rozdziale 7. 32 | Rozdział 3. Architektura Postfiksa Gdy wiadomość ma zostać doręczona w inne miejsce, zostaje ponownie zgłoszona do Post- fiksa w celu doręczenia pod nowy adres. Jeśli występują tymczasowe problemy w doręczeniu wiadomości, agent doręczający powiadamia menedżera kolejek, aby ten oznaczył wiadomość jako przeznaczoną do doręczenia później i zapisał ją w kolejce wiadomości odroczonych. Trwałe problemy powodują odbicie wiadomości przez menedżera kolejek z powrotem do pierwot- nego nadawcy. Wiadomości dla adresów wirtualnych Wszystkie wiadomości dla aliasów wirtualnych są przekazywane dalej pod inne adresy. Na- zwy domen aliasów wirtualnych wymienione są w parametrze virtual_alias_domains. Każda domena ma własny zbiór użytkowników, którzy nie muszą być unikatowi we wszyst- kich domenach. Użytkownicy i ich prawdziwe adresy są wymienione w tablicach wyszuki- wań wymienionych w parametrze virtual_alias_maps. Wiadomości odebrane dla wirtual- nych aliasów są ponownie zgłaszane do doręczenia pod rzeczywiste adresy. Więcej informacji na temat aliasów wirtualnych zawiera rozdział 8. Wiadomości dla wirtualnych skrzynek pocztowych Agent doręczający virtual obsługuje pocztę skierowaną pod adresy wirtualnych skrzynek pocztowych. Takie skrzynki pocztowe nie są kojarzone z konkretnymi kontami powłokowy- mi w systemie. Nazwy domen dla wirtualnych skrzynek pocztowych zawiera parametr vir- tual_mailbox_domains. Każda domena ma własny zbiór użytkowników, którzy nie muszą być unikatowi we wszystkich domenach. Użytkownicy i ich pliki skrzynek pocztowych są wymienione w tablicach wyszukiwań podanych w parametrze virtual_mailbox_maps. Wię- cej informacji na temat wirtualnych skrzynek pocztowych zawiera rozdział 8. Przekazywanie wiadomości Agent doręczający smtp obsługuje pocztę dla domen przekazywania. Adresy email w dome- nach przekazywania mieszczą się w innych systemach, lecz Postfix przyjmuje wiadomości dla takich domen i przekazuje je do właściwych systemów. Konfigurację przekaźników spo- tyka się powszechnie w miejscach, gdzie Postfix przyjmuje pocztę przez Internet i przekazuje ją do systemów w wewnętrznej sieci. Nazwy domen przekazywania wymienia parametr re- lay_domains. Dodatkowe informacje na temat przekazywania zawiera rozdział 9. Inne wiadomości Wiadomości niepasujące do żadnej z powyższych klas adresów przeznaczone są zasadniczo dla innych domen, mieszczących się gdzieś indziej w sieci. Postfix przyjmuje takie wiadomo- ści tylko od autoryzowanych klientów, na przykład zainstalowanych w tej samej sieci lokalnej. Gdy wiadomość trzeba doręczyć poprzez sieć, menedżer kolejek wywołuje agenta doręczają- cego smtp. Ten ustala, który host lub które hosty mogą odebrać wiadomość i nawiązuje ko- lejno połączenie z każdym z nich, dopóki nie znajdzie hosta, który przyjmie wiadomość. Jeśli występują tymczasowe problemy z doręczeniem wiadomości, agent smtp powiadamia me- nedżera kolejek, że wiadomość powinna zostać oznaczona do doręczenia później i zapisana w kolejce wiadomości odroczonych. Trwałe problemy mogą spowodować odbicie wiadomości z powrotem do nadawcy. Doręczanie poczty | 33 Gdy system docelowy, który był niedostępny, wraca online, Postfix stara się nie przytłoczyć go wszystkimi oczekującymi wiadomościami. Przy doręczaniu wiadomości uprzednio odło- żonych lub nowych Postfix najpierw nawiązuje ograniczoną (konfigurowalną) liczbę połączeń z systemem odbierającym pocztę. Po wykryciu pomyślnego doręczenia wiadomości pod kon- kretny adres hosta program zaczyna powoli zwiększać liczbę równoległych połączeń z nim (aż do skonfigurowanego maksimum). Jeśli Postfix wykryje jakiekolwiek problemy ze strony odbiorcy, natychmiast ogranicza szybkość doręczania. Inne agenty doręczające System Postfix zawiera jeszcze inne agenty doręczające, które można skonfigurować do ob- sługi wiadomości dla konkretnej klasy lub miejsca przeznaczenia. Inne agenty doręczające muszą być skonfigurowane w pliku master.cf. Są one wywoływane albo przez parametr kla- sa_transport, albo przez wpis w tablicy transportów wskazanej przez parametr transport_ maps. Dwoma popularnymi alternatywnymi agentami doręczającymi są lmtp i pipe. Doręczanie poprzez LMTP Protokół LMTP przypomina SMTP, lecz służy do doręczania wiadomości pomiędzy systemami pocztowymi w tej samej sieci (dodatkowe informacje na temat LMTP zawiera rozdział 7.). Na przykład, jeśli wiadomość musi zostać doręczona do innego pakietu oprogramowania, który może być uruchomiony w tym samym komputerze lub w innym systemie w sieci lokalnej, menedżer kolejek wywołuje agenta doręczającego lmtp. Najczęściej spotykanym przypadkiem użycia LMTP jest sytuacja, gdy serwer POP/IMAP przechowuje wiadomości w formacie nie- standardowym (pamiętajmy, że POP i IMAP są protokołami służącymi użytkownikom do odbierania wiadomości). W tym przypadku serwer POP/IMAP ma własny format do zapi- sywania i przechowywania wiadomości, więc Postfix używa standardu LMTP do przekaza- nia wiadomości do serwera POP/IMAP. Jeśli występują problemy z doręczeniem wiadomo- ści, agent lmtp powiadamia menedżera kolejek, że wiadomość powinna zostać oznaczona do doręczenia później i zapisana w kolejce wiadomości doręczonych. Doręczanie potokowe Postfix oferuje opcję doręczania wiadomości do innego programu przez demona pipe, który doręcza wiadomości do zewnętrznych poleceń. Typowym zastosowaniem demona pipe jest doręczanie poczty do zewnętrznego filtra treści lub innego medium komunikacyjnego, na przykład urządzenia faksu. Jeśli występują problemy z doręczeniem wiadomości, demon pi- pe powiadamia menedżera kolejek, że wiadomość powinna zostać oznaczona do doręczenia później i zapisana w kolejce wiadomości odłożonych. Trasa wiadomości przez Postfix Prześledźmy typową drogę wiadomości poprzez system Postfix. Rysunki 3.4, 3.5 i 3.6 ilustrują proces przechodzenia wiadomości od systemu nadawcy do docelowego MTA, który z kolei przekazuje wiadomość do finalnego MTA, gdzie wiadomość jest przechowywana, dopóki użytkownik nie będzie gotów do jej odczytania. Na rysunku 3.4 Helena (helene@oreilly.com) chce wysłać wiadomość do Franka (frank@postfix.org). Helena ma konto w systemie z zain- stalowanym serwerem Postfix. Klient pocztowy pozwala jej napisać wiadomość, a następnie 34 | Rozdział 3. Architektura Postfiksa Rysunek 3.4. Trasa doręczanej wiadomości (część 1.) wywołuje polecenie Postfiksa sendmail do wysłania wiadomości. Polecenie to odbiera wia- domość od programu pocztowego Heleny i zapisuje w katalogu maildrop. Następnie demon pickup pobiera wiadomość, sprawdza jej poprawność logiczną i wprowadza wiadomość do demona cleanup, który przetwarza ją ostatecznie. Gdyby klient pocztowy Heleny nie podał adresu From: lub nie użył pełnej nazwy hosta w adresie, demon cleanup wprowadziłby nie- zbędne poprawki w wiadomości. Po zakończeniu pracy cleanup umieszcza wiadomość w kolejce incoming i powiadamia me- nedżera kolejek, że nowa wiadomość jest gotowa do doręczenia. Jeśli menedżer kolejek jest gotowy do przetwarzania nowych wiadomości, to przenosi wiadomość do kolejki active. Ponieważ wiadomość jest przeznaczona dla użytkownika w zewnętrznym systemie, mene- dżer kolejek musi wywołać agenta smtp, aby zajął się doręczeniem. Agent smtp, korzystając z usługi DNS (patrz rozdział 6.), pobiera listę systemów pocztowych, które mogą przyjmować pocztę dla domeny postfix.org. Agent smtp wybiera najbardziej pre- ferowanego hosta MX z listy i kontaktuje się z nim, aby doręczyć wiadomość Heleny. Rysunek 3.5 przedstawia serwer pocztowy Franka w postfix.org, również używający systemu Postfix, aczkolwiek system ten może korzystać z dowolnego innego MTA zgodnego ze standar- dami. Demon Postfiksa smtpd w serwerze Franka odbiera wiadomość od agenta doręczające- go smtp Heleny. Gdy demon zweryfikuje, że w rzeczy samej powinien przyjąć tę wiadomość, przekazuje ją przez demona cleanup, który przeprowadza swoją kontrolę przed zapisaniem wiadomości w kolejce incoming. Menedżer kolejek przenosi wiadomość do kolejki active, wykonuje własne zadania przetwa- rzania i ustala, że powinien wywołać agenta local, aby ostatecznie doręczyć wiadomość. Agent doręczający local ustala, że frank jest aliasem i ponownie zgłasza wiadomość poprzez demona cleanup do doręczenia pod nowy adres. Trasa wiadomości przez Postfix | 35 Rysunek 3.5. Trasa doręczanej wiadomości (część 2.) Zarówno cleanup, jak i menedżer kolejek wywołują przy przetwarzaniu wiadomości demona trivial-rewrite. Pomaga on konwertować adresy email do standardowego formatu i usta- lać typ transportu oraz następne miejsce na trasie doręczenia. Gdy nowa wiadomość musi zostać doręczona do innej sieci, menedżer kolejek wywołuje smtp. Ten szuka w DNS-ie serwerów pocztowych, które mogą przyjąć pocztę dla domeny onlamp. com. Na rysunku 3.6 MTA w systemie onlamp.com (szczęśliwym zbiegiem okoliczności to też jest system Postfix) w końcu przekazuje wiadomość do agenta doręczającego local, który zapisuje ją w magazynie wiadomości w tym systemie. Na tym etapie Postfix zakończył swoje zadanie. Frank może teraz odczytać wiadomość, używając własnego klienta pocztowego, który może pobrać wiadomość wprost z lokalnego magazynu lub użyć innego protokołu, np. POP lub IMAP, aby pobrać wiadomość do odczytania. Rysunek 3.6. Trasa doręczanej wiadomości (część 3.) W naszym prostym przykładzie mogło wystąpić kilka różnic. Na dowolnym etapie jakakolwiek przejściowa przyczyna mogła chwilowo uniemożliwić doręczenie wiadomości; w takim przy- padku agent doręczający powiadamia menedżera kolejek, który umieszcza wiadomość w kolej- ce deferred i ponawia próbę doręczenia w późniejszym terminie. Może też się zdarzyć, że doel nie będzie faktycznym kontem w systemie, lecz kontem w systemie pocztowym IMAP. W takim przypadku menedżer kolejek mógłby doręczyć wiadomość za pomocą agenta lmtp lub przez wyspecjalizowane polecenie skonfigurowane przez agenta doręczającego pipe. 36 | Rozdział 3. Architektura Postfiksa Istnieje wiele potencjalnych odmian tego schematu i komplikacji, z którymi Postfix musi so- bie radzić. Na szczęście architektura systemu jest wystarczająco solidna, aby poradził on so- bie w niemal każdej sytuacji, oraz wystarczająco elastyczna, by mógł z łatwością dostosować się do zmian w przyszłości. Trasa wiadomości przez Postfix | 37
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Postfix. Przewodnik encyklopedyczny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: